3)e CeicLe (Bou/tcwt Nederland herhaalt aanbod van interim-regering Linggadjati blijft richtinggevend Jaarlijks rapport van Trygve Lie DINSDAG 12 AUGUSTUS 1947 l&reaux: Papengracht 32, Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826, Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERS VELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN y 37e JAARGANG No. 11162 Abonnementsprijs f 0.26 per week, S 1.10 per maand, 3.25 per kwartaal. Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden f lr50. Jongeren en ouderen WAT ons, katholieken, ook thans nog het meeste schaadt, het is, nat onder ons nog niet genoeg jonge mannen een heilige passie voelen, om zich, met hart en ziel, te werpen in het volle leven van onze eigen tijd en mee te werken aan de bouw der nieu we maatschappij". Zo sprak de groote sociale werker dr. Poels op een Katholieken-dag te Weert in.1903. Is deze klacht nog actueel? Er kon na de oorlog een frisse, op-^ gewekte activiteit onder de jongeren worden geconstateerd. Met grote blijdschap werd deze activiteit toege juicht door alle wei-denkende oude ren onder ons. En deze activiteit was juist daarom zo sympathiek, omdat zij zich klaar blijkelijk richtte niet louter naar het groeperen en organiseren van de men sen, maar óók en allereerst naar de zo nodige verbetering van de mensen zélf, zonder daarbij uit het oog te ver liezen, dat verbetering van sociale toestanden in christelijke zin óók is een eis en een dringende eis van het christendom. Als wij spreken over de jongeren van na de oorlog, dan mag daaruit niet worden geconcludeerd, dat er vóór die tijd helemaal geen actie onder de jongeren zou zijn geweest! Poels zei- de in 1903, dat er „niet genoeg" jon ge mannen waren, die op de door hem geschetste wijze wilden werken aan de bouw der nieuwe maatschappij. Er waren er dus wel, maar hun aan tal was te gering. En in de jaren daarna heeft men ook sociale activi teit mogen constateren onder de ka tholieke jeugd van alle maatschappe lijke standen al was 't ook het meest, absoluut en relatief, onder de jeugd van de arbeidersstand. Maar het typerende van de jeugd- activiteit onmiddellijk na de oorlog was, dat het elan, de vurigheid zich over héél de linie scheen te openba ren; dat er een massa-actie onder de jeugd scheen los te branden. En nu herhalen wij de boven ge stelde vraag: is1 er nu enkele jaren na de oorlog ook grond voor de klacht, dat er „niet genoeg jonge mannen een heilige passie voelen, om zich, met hart en ziel, te werpen in het volle leven van onze eigen tijd en mee te werken aan de bouw der nieuwe maatschappij"? Wij antwoorden: Zowel onder de ouderen als onder de jongeren is er óók nu een tekort aan bouwers voor een nieuwe maatschappij. Een tekort aan personen, die willen bouwen aan een nieuwe maatschappij „met hart en ziel", omdat zij zich ge drongen voelen door een passie" een passie, die niet berekent, of mener „beter" van wordt, of men er zijn eigen kleine belangen mee dient, maar die gedreven wordt door de liefde, de liefde voor de me de-mensen, de liefde voor Christus' Kerk: een heilige passie. Een tekort aan ouderen en jonge ren, die, elkaar begrijpend, elkaar kunnen en moeten aanvullen bij het werken. Men hoort wel 'ns van ouderen de opmerking, dat jongeren doen, alsof er vóór hen niets goeds heeft bestaan. Men moet dat als het niet tè ver gaat kunnen verdragen. De Paus maakte over deze karakteristiek van jongeren enige tijd geleden deze wij ze opmerking: Het is de jeugd eigen, te menen, dat de wereld en het denken met haar beginnen. Men behoeft haar dit bijna natuurnoodzakelijke geloof en het handelen daarnaar niet te ontzeggen, zolang de natuurlijke en christelijke piëteit en het heilige on veranderlijke katholieke erfgoed niet worden geschaad. De jongeren zijn zo critisch. Maar: zonder critiek zouden we le ven in de eenstemmigheid van een kerkhof! Critiek kan onverdragelijk zijn. zowel de zure critiek van mopperen de en brommende oudere personen, als de arrogante critiek van jongeren, die holle scherpe en bittere woorden als scherpzinnigheid durven presen teren. Over critiek heeft de Paus in 1944 ons de volgende levenswijs heid voorgehouden: De samenleving heeft, om fris en gezond te zijn, critische geesten no dig. Maar zij, die, zich bewust van hun scherpzinnigheid en hun vaar digheid in het hanteren van het wa pen der critiek, gaan critiseren óm te critiseren, worden voor de sa menleving een gevaar vooral als zij de vorm van hun critiek niet onderwerpen aan de souvereine heerschappij van de christelijke liefde, die een waarlijk totale macht moet hebben over de gedachten en handelingen aller mensen. Als na de vacanties weer de activi teit zich weer kan uitspreiden, moge een heilige passie ouderen en jongeren bezielen om saam te werken aan de opbouw ener nieuwe maatschappij, gevormd door goede mensen.... RAMADIER KRIJGT MOTIE VAN VERTROUWEN. De Franse Assemblee heeft gisteren met 404 tegen 184 stemmen haar ver trouwenskwestie gesteld in verband met het regeringsvoorstel betreffende wijziging van de wet op de gemeen teraadsverkiezingen. Ramadier werd gesteund door so cialisten, M.R.P., radicalen en andere gematigde en rechts afgevaardigden. Slechts de communisten en deze zeer na staande afgevaardigden stemden tegen. ^OODGEDWONGEN ging de Nederlandse regering op 21 Juli over tot het politioneel gebruik van militaire middelen ter bestrijding van onhoudbare toestanden op Java en Sumatra; tóestaniden, veroorzaakt doordat de Republikeinse 'regering, ondanks een meer dan een half jaar te voren door haar vrijwillig ondertekend bestand, naliet bevel tot sta ken der vijandelijkheden te geven en duldde, dat Republikeinse gewapen de groepen terreur bleven uitoefenen en in het bijzonder de gebieden, die op Java en Sumatra onder het bestuur der Nederlandsch-Indische rege ring stonden, als het ware belegerden. Nu eensdeels ten gevolge van deze militair-politionele actie de toestand is gewijzigd, al zijn de moeilijkheden slechts ten dele opgelost, en nu an derdeels op uitnodiging van de Vei ligheidsraad wederzijds het bevel tot staking der vijandelijkheden is gegeven, acht de Nederlandse regering het ogenblik gekomen om het volgende te verklaren: ARBITRAGE BIEDT GEEN OPLOSSING. Opnieuw ziet de Nederlandse re gering zich thans gesteld voor de vraag hoe zij met vreedzame midde len haar doel in Indonesië kan berei ken Dit doel is bekend: uitwerking der toekenning van het door de Ne derlandse regering als grondslag van haar beleid aanvaarde zelfbeschik kingsrecht; Het ombouwen van het oude Ne- derlandsch-Indië tot een nieuw In donesië, een souvereine, democrati sche en federale staat, zelfstandig lid der VerenigdeNaties en met Neder land, Suriname en Curagao verenigd in een reële unie. Het is dus nog steeds hetzelfde doel, dat belichaamd werd in de overeenkomst van Ling gadjati. Vóór alles is nodig het verder her stel van rust en orde, onmisbaar voor de veiligheid van persoon en goed, voor de verzekering van de funda mentele menselijke rechten e.i vrij heden, voor economische wederop bouw, voor Indonesië's deelneming in de wereldhuishouding en voor de vestigijig van de nieuwe rechtsorde. Daartoe behoeft Indonesië een deug delijk politie-apparaat. De Nederland se regering herhaalt haar bereidheid haar troepensterkte te verminderen, zodra een deugdelijk politie-apparaat de handhaving van orde en rust zal vermogen te waarborgen. Om iedce mogelijke twijfel aangaan de haar bereidwilligheid om werke lijk een souvereine, democratische en federale staat in Indonesië tot stand te brengen, de pas af te snijden, heeft de Nederlandse regering aangeboden aanstonds, hangende de voorberei ding van deze staat, gedurende een noodzakelijke overgangsperiode een Indonesische federale interim-rege ring te vormen, waarin vertegen woordigers van de verschillende deel staten. alsook van de nog onv-Jdoen- de vertegenwoordigde minderheden onder de bevolking, met de lt.-gou- verneur-,generaal zouden samenwer ken. Met de regeringen zowel der Re publiek als der andere Indonesische deelstaten, Oost-Indonesië en West- Borneo. was hieromtrent reeds in be langrijke mate overeenstemming ver kregen. De Nederlandse regering herhaalt thans dit aanbod tegenover alle deel staten en bevolkingsgroepen in Indo nesië. Zij is voornemens te bevolde- ren, dat deze interim-regering voor lopig ook het beheer zal voeren over de gebieden, die in de vorige weken werden bezet. Het politie-apparaat, hierboven bedoeld, zal aan deze re gering ondergeschikt worden ge maakt. Zo spoedig mogelijk zullen ook de reeds eerder' voorgestelde fe derale organen, waarborgend de voedselvoorziening alsmede de econo mische, monetaire en handelspolitie ke eenheid van Indonesië, alle even eens onder meergenoemde regerings ressorterend, door haar dienen te worden gevormd. De totstandkoming ener interim- regering zal geenszins de stap ver- Nederland bouwt, Djokja vernielt Weinig landen hebben militaire successen zo snel doen volgen doos een nieuwe economische ontwikkeling als Nederland thans doet op Java en Sumatra, schrijft een correspondent van „Associated Press". Langs de weg van Soerabaja tot het vernielde Ma- lang, 90 kilometer Zuidelijker, worden de bruggen reeds definitief hersteld met staal en beton. Op de Philippij- nen, waar ik gestationneerd ben ge weest .hebben de Verenigde Staten twee en een halfjaar nodig gehad om zover te komen. De Nederlandse strijdkrachten ver lenen de Nederlandse zakenlieden elke faciliteit om in de pas opnieuw bezette gebieden hun plantages te in specteren. Van hun kant voeren de Indone siërs met hun politiek van de ver schroeide aarde een economische oor log. Te Malang, de stad die onder de grotere steden in Nederlands Oost- Indië het ergst vernield is, zijn de vernietigingspogingen geconcentreerd op alles, wat voor de Nederlanders bij het besturen der stad van enig nut zou kunnen zijn. De wijken der in heemsen waren betrekkelijk intact gelaten. Sommige Europese huizen waren opgeblazen en alle waren leeg geplunderd. De grootste vernielingen waren aan gericht aan de uitgestrekte kazernes, openbare gebouwen, fabrieken len openbare diensten en natuurlijk aan alle eigendommen der Chinezen, die door de Indonesiërs hartgrondig wor den gehaat. tragfen naar een blijvende oplossing. De Nederlandse regering is voorne mens, op de kortst mogelijke termijn vertegenwoordigers der verschillende deelstaten en bevolkingsgroepen in Indonesië in een ronde-tafel-confe rentie bijeen te roepen ttn einde over de definitieve inrichting var het nieuwe Indonesische staatsbestel te beraadslagen. Waar de bevolking van enig gebiedsdeel het verlangen hier toe te kennen geeft, zal zij langs de mocratische weg zich kunnen uitspre ken ov°r haar plaats in het nieuwe staatsbestel volgens beginselen in de artikelen 3 en 4 van Linggadjati neer gelegd. Bij de Nederlandse regering leeft de overtuiging, dat de andere staten en staatsdelen alsmede de verschil lende minderheden onder de bevol king van Indonesië met haar denk beelden en voorstellen instemmen en onmiddellijk aan de uitvoering daar van zullen willen deelnemen. Op de Republiek doet zij een ernstig beroep ook haar medewerknig daartoe te verlenen. Zij koestert de hoop, dat de goede diensten, door de Verenigde Staten aangeboden, hiertoe belangrijk zullen bijdragen. Uit de omstandigheid, dat het gaat om de hervorming van het Indonesische staatsbestel derhalve niet om de beslechting van enig ge schil vloeit voort, dat de oplos sing wel door goede diensten kan worden bevorderd, niet door arbitra ge tussen Nederland en de Republiek zou kunnen worden uitgemaakt. De nieuwe staatkundige constructie is immers een zaak, waarbij naast Ne derland en de Republiek c k de an dere deelstaten en bevolkingsgroe pen betrokken zijn en is een onder werp, dat uiteraard reeds bij de tot standkoming van Linggadjati van arbitrage uitgesloten werd. MINISTER NEHER ONVERWACHT NAAR INDONESIë. Geheel onverwacht is vanochtend om 6 uur de Ned. minister van We deropbouw en Volkshuisvesting, Z. Exc. L. Neher, per K-L.M.-vliegtuig van Schiphol naar Batavia vertrok ken. Aan de reis van de staatsman, die onder vrij grote geheimhouding is voorbereid, was van te voren geen enkele ruchtbaarheid gegeven, zodat het slechts aan enkele ingewijden be kend! was, dat minister Neher zich onder de 6 passagiers bevond, die vanmorgen bij het krieken van de dag plaats namben in de naar Indone sië vertrekkend PH TSA der KLM. Tegenover een ANP-verslaggever verklaarde de minister, die zich uiteraard' niet over details van het doel zijner reis wilde uitlaten, vlak vóór zijn vèrtrek op Schiphol, dat hij „als vertegenwoordiger der Neder landse regering ter bespreking van vraagstukken, die zich bij de weder opbouw van Indië en bij de organisa tie der P.T.T. aldaar voordoen" naar Batavia vertrok. Hij achtte het niet in 's lands belang, op dit moment reeds naders over zijn verblijf in In donesië uit te wijden en kon even min ook maar bij benadering ant woord geven op de vraag hoe lang dit zou zijn, al voegde hij daaraan toe, dat het zeker niet minder dan een tweetal weken zou zijn. De enige, die de minister op zijn reis naar Indonesië vergezelt, is zijn eigen secretaris, mr. H. G. Quik. In Caïro zal een twintigtal gestran de passagiers aan boord gaan, waarna de reis wordt voortgezet naar Sjarja in 'Arabië. Wegens de moeilijkheden, die de KLM in Brits-Indië onder vindt, wordt dan alleen nog Colom bo op Ceylon aangedaan. Van Colom bo uit hoopt de piloot zonder tussen- landingen naar Batavia te vliegen. Piloot is gezagvoeder G. Moll. WALTER FOOTE TERUG IN BATAVIA. De Amerikaanse consul-generaal te Batavia, Walter Foote, is gistermiddag met een speciaal Amerikaans marine, vliegtuig uit Djogja teruggekeerd. Hij verklaarde bij aankomst te Batavia, dat hij ongeveer twee uur met het republikeinse kabinet besprekingen had gevoerd en daarna ongeveer eesi uur met Soekarno persoonlijk. Over het besprokene kon hij geen enkele mededeling doen. Hij deelde voorts mede, dat hij geen enkel verzoek van dr. Gani of Tamzil had ontvangen, om de reis naar Djogja mee te ma ken. ENGELSE CONSUL MAAKTE KENNIS MET REPUBLIKEINEN. De Engelse consul te Batavia on dervond Zondag aan den lijve, dat de Republikeinen zich weinig van de sta king der vijandelijkheden aantrek ken. De consul MacLaren, zijn vrouw, Het ontvangstcentrum van de Franse Vredesj amboree werd op 8 Aug. in gewijd'. De padvinders worden na aankomst te Parijs naar het onit- vangstcentrum geredigeerd, waar op het terrein de resp. vlaggen van de landen worden gehesen. Stierf Prinses Hermine geen natuurlijke dood Functionarissen van de criminele politie van het Amerikaanse militaire bestuur in Duitsland hebben ver klaard, dat het vermoeden bestaat dat prinses Hermine, die verleden week Donderdag in de Russische zóne over leden weduwe van ex-keizer Wil helm, geen natuurlijke dood is ge storven. De Sowj et-autoriteiten is of ficieel verzocht een geneeskundige verklaring inzake de doodsoorzaak over te leggen. Het is mogelijk, dat de dood van prinses Hermine verband houdt met berichten over diefstal van de fami liejuwelen van de Hohenzollern. Genoemde functionarissen wilden verder niets aan hun verklaring toe voegen. Hangende de ontvangst van de Russische medische verklaring wordt door de Amerikaanse autoriteiten te Berlijn een vrouw in hechtenis ge houden. De( kroonjuwelen van de Hohen zollern zijn, zoals eerder gemeld, eni ge weken geleden naar Berlijn ge bracht, waar de Amerikaanse auto riteiten ze zullen bewaren. Thans wordt beweerd, dat voor een bedrag van een half millioen pond sterling is „verdwenen" alvorens de collectie in Amerikaanse handen kwam. De zoon van prinses Hermine, prins Fer dinand, heeft verklaard, dat zij in de Amerikaanse sector van Berlijn uit zijn koffer zijn gestolen. De Ame rikaanse autoriteiten hebben de Sow- jets verzocht aan de opsporing mede te werken, daar men vermoedt, dat de gestolen juwelen naar de Russi sche sector zijn gebracht. De Duitse nieuwsdienst in de Brit se zóne meldt nader, dat de door de Amerikanen in hechtenis gehouden vrouw Vera Herbst is, echtgenote van een officier van de vroegere Duitse generale staf, die zich nog in Rus sische gevangenschap bevindt. de vice-consul en de militaire atta ché, die logeerden bij een Nederland se familie te Tjibodas bij Buitenzorg, hebben drie uur lang gevochten tegen een bende extremisten. Toen zij te rugkeerden van een bad werden zij aangevallen door de extremisten, die begonnen te sphieten, terwijl de En gelsen bescherming zochten in het huis van hun gastheer. Tegen de avond werden zij ontzet door een af deling Nederlandse soldaten. Een der Engelsen was gewond terwijl min- stens een Indonesiër in het gevecht werd gedood. De ..Daily Telegraph"- correspondent voegt hieraan toe, dat deze gebeurtenis de toestand op Java, waar de Nederlanders proberen de orde te herstellen, scherp tekent. On danks de verklaringen van Sjahrir in de Ver. Staten en van Radio Djokja karta bewijzen deze voorvallen, dat de Indonesiërs zich niet aan de op dracht, de vijandelijkheden te sthken, storen. Misschien staan deze benden niet onder bevel van Djokjakarta, maar dit vermindert de verantwoor delijkheid van Soekarno niet. EGYPTISCHE HAVENPERSONEEL WIL NEDERLANDSE SCHEPEN BOYCOTTEN. Het havenpersoneel en de havenar beiders van Ismailla, Suez en Port Said hebben een vergadering belegd, waarop zij de methoden zullen vast stellen om alle Nederlandse schepen te boycotten, welke met bestemming Indonesië in de Egyptische wateren aankomen. In kringen der havenar beiders is men weinig tevreden over het resultaat van hun interventie te gen de „Volendam", welk schip Zon dag 10 Augustus het Suezkanaal is doorgevaren. Zij hopen gelukkiger te zijn, wanneer het volgende schip pas seert. COLORADOKEVERSBESTRIJDING EIST VOORTDURENDE WAAKZAAMHEID. De plantenziektekundige dienst wijst er de aardappelverbouwers met klem op, dat de strijd tegen de colo radokever niet mag verslappen. Het is nu de tijd, om de jonge kevers, die straks gaan overwinteren, te verdel gen. Iedere kever, die nu vernietigd wordt, betekent het volgende jaar een haard minder. Men blijve dus waak zaam en controlere het gewas gere geld Er mag niets ontsnappen. HET VERZET IN PALESTINA. In de strijd tussen de Engelsen eh de Palestijnse Joden heeft de Britse regering op de oorlogsverklaring van de Irgoen Zwai Leoewi geantwoord met de mededeling, dat zij geen sche pen meer beschikbaar zal stellen voor het vervoer van wettige immigranten van de inteneringskampen op Cyprus naar Palestina uit vrees voor sabota- ge-daden. Het Joodse agentschap heeft voorgesteld zijn schepen voor het doel te gebruiken. Met oorlogs schepen zullen evenwel nog 985 wezen naar Palestina worden overgebracht. De Joodse verzetsgroep Irgoen Zwai Leoemi deed een Britse militaire trein, met verlofgangers uit Caïro, ontsporen nabij het vliegveld Lydda. Men gelooft, dat dit het begin is van een actie om tegen de tijd, dat de volgende fruitoogst rijp is, alle spoor lijnen in het Heilige Land vernield te hebben. Gisteren is het jaarlijkse rapport van Trygve Lie, secretaris-generaal der V. N., aan de Algemene Vergade ring gepubliceerd. Lie verklaart hier in, dat geen enkele verantwoordelijk staatsman van welk land ook een nieuwe oorlog kan overwegen. In dien de betrokken naties bij haar po gingen om de voornaamste proble men der wereld op te lossen het ge bruik van haar militaire macht niet meer op de voorgrond stellen, zullen de millioenen mensen, die onze be sprekingen gadeslaan, werkelijk ge loven. dat deze organisatie hun on miskenbaar verlangen naar vrede zal vervullen, aldus Lie. De toestand, waarin de wereld verkeert, is niet verbeterd in het jaar, dat op 30 Juni j.l. eindigt. Er kan niet genoeg ge wezen worden op het falen der mo gendheden om de voornaamste vre desverdragen op te stellen. De na sleep van de oorlog kan niet langer Het kraakt in de Labourparty De vergadering van de parlemen taire fractie der Labour-Party heeft de regering gemachtigd, zelf het tijd stip te bepalen, waarop zij de natio nalisatie der Britse ijzer- en staalin dustrie aan de orde zal stellen. Een nederlaag dus voor de „rebellen", die geëist hadden, dat de nationalisatie eeds in de herfstzitting aan het par lement zou worden voorgelegd. Maar de overwinning van Attlee en Mor rison de voorstanders van het uit stel is een penibele: slechts 81 van de 250 leden stemden vóór het rege ringsvoorstel, 77 tegenstemmen en bijna honderd onthoudingen, die als zwijgende oppositie worden be schouwd. De kwestie is, dat de nationalisatie van de ijzer- en staalindustrie wel een theoretische eis der socialisten is, maar dat de regering deze operatie thans nog niet aan durft, omdat zij er in deze crisistijd geen economische voordelen van verwacht. GRIEKENLAND EN ZIJN BUREN. Het welingelichte Griekse rege ringsblad „Estia" bevestigt, dat ,een breuk tussen Griekenland en de Sow- jet-Unie waarschijnlijk is na de pro testen, de vorige week door de Sow- jet-zaakgelastigde bij de Griekse re gering ingediend. De Griekse autori teiten zouden volgens de zaakgelas tigde „onvriendschappelijke daden" hebben verricht, die „niet in overeen stemming waren met de diplomatieke betrekkingen tussen beide landen". Het blad voegt hieraan, onder aan haling van gezaghebbende kringen, toe, dat eenzelfde daad van Joego slavië wordt verwacht. Politieke kringen te Athene zijn van mening, dat de verbreking der diplomatieke betrekkingen tussen Griekenland en de naburige landen de eerste stap naar de vorming van een „vrije Griekse regering" bete kent. Deze regering zou door de gue- rillastrijders worden gevormd en naar men vermoedt onmiddellijk door Joegoslavië, Bulgarije, Albanië en de Sowjet-Unie worden erkend. ONTHEEMDEN NAAR DE INDUSTRIEëN. Twente krijgt textielarbeiders. Nederlandse commissies, samenge steld uit ambtenaren van het Rijks arbeidsbureau en van de gewestelijke arbeidsbureaux, zullen binnenkort een bezoek brengen aan de kampen in de verschillende zones in Duits land, waar ontheemden verblijven. Acht duizend van hen zullen worden Uitgekozen voor werk in de Neder landse industrieën. Ook Twente krijgt een contingent van deze arbeidskrachten, voorname lijk voor zijn textielindustrie en bo vendien een aantal voor de metaal nijverheid. Het grootste probleem bij de te werkstelling is de huisvesting. Het bouwen van barakken in de nabijheid van de fabriekscentra heeft het na deel, dat de mensen niet in de bevol king van de streek worden opgeno men. Men zal daarom trachten hen als kostgangers bij burgers onder te brengen. De Twentse textielfabrieken, waar- onder er zijrf, die 30 tot 40 percent minder arbeiders hebben dan vóór de oorlog, kunnen met deze buitenlandse arbeidskrachten hun tekort aan per soneel enigszins opheffen. als de voornaamste oorzaak voor de economische problemen, waarvoor de wereld zich geplaatst ziet, worden be schouwd. Deze komen voor een groot deel voort uit de fundamentele po litieke toestand, welke zijn invloed doet gelden op alle andere activiteit. Het is thans mogelijk te zeggen, dat de V.N., met medewerking van de re geringen, voldoende zijn toegerust om de verantwoordelijkheid voor het be handelen van de verschillende pro blemen op zich te nemen. Er zijn reeds voorlichtingscentra der VJN. opgericht te Londen, Washington, Ko penhagen, Genéve, Parijs, New Delhi, Sjanghai en Rio de Janeiro, terwijl voor het eind van 1947 centra zullen worden geopend te Caïro, Moskou, Praag, Warschau en Mexico City. Het werk der V.N. zal in de toekomst meer worden gedecentraliseerd, mede met het oog op de moeilijkheid der regeringen om dollars te verschaf fen voor het in stand houden van haar delegaties in de V.S. De toege stane begroting voor 1947 zal naar verwachting met 2 y, millioen dollar worden overtroffen. De uitgaven voor 1948 worden geraamd! op 39.403.792 dollar. DISTRIBUTIENIEUWS DEZE WEEK WEER EEN EI. In de bonnenlijst van deze week zal een bon worden aangewezen voor een ei. Deze verstrekking geldt voor alle leeftijdsgroepen. OP 13 AUGUSTUS NIEUWE BON VOOR BANANEN. Op 13 Augustus a.s. zal voor kin deren tot 5 jaar opnieuw een bon voor 500 gram bananen bekend ge maakt worden. Aangezien de ver strekking van bananen afhankelijk is van allerlei factoren, die met de transitohandel in dit product samen hangen, is het noodzakelijk, dat ook de nieuwe bon op lange termijn lo pende is, waarop naar mogelijkheid gedistribueerd kan worden. VOORLOPIG GEEN OPHEFFING VAN DE FIETSENDISTRIBUTIE. In verband met de geruchten, dat opheffing van de fietsendistributie aanstaande zou zijn, deelt het ministe rie van economische zaken mede, dat besloten is de bestaande regeling voorlopig ongewijzigd te handhaven. Wel zijn, in nauw contact met het be drijfsleven, de mogelijkheden van vrijgeven van fietsen overwogen, maar het is gebleken, dat de ophef fing van de distributie van fietsen by handhaving van de bandendistributie grote moeilijkheden met zich mee zou brengen, aldus het ministerie. TWEEDE ARRESTATIE IN FRAUDE BIJ RIJKSPOST SPAARBANK. De fraude bij de rijkspostspaar bank, die ongeveer een ton opge leverd heeft aan de ontslagen amb tenaar, heeft nog geleid tot een tweede arrestatie. Bij het onderzoek is gebleken, dat de portier van een dagblad de naaste medewerker was van de inmiddels gearresteerde ambtenaar K. De kwitanties, die nodig waren om een uitbetaling te verkrijgen op de vervalste boekjes, werden door de portier getikt, als er niemand meer in het gebouw van zyn blad aanwezig was. K. zelf ver valste de uitbetalingsadviezen. Hij was voor hij aan de Rijkspostspaar bank kwam, werkzaam bij de distri butie. En ook daar is hij, wegens vermoedelijke fraude ontslagen. De spaarbankboekjes, waarover K. en zijn medewerker beschikte, zijn in beslag genomen. £m toeÖje... „De boeren zijn het kernhout der maatschappij, waarop het ongeloof steeds vergeefs zijn bek heeft afge stompt". „Wanneer de mannen in den Haag voor de meerderheid goed ontwikkel de boeren of althans boerenzonen wa ren, zag het er wis en zeker heel an ders uit in ons land, dat toch voor een zeer groot gedeelte een land van boeren is". Dr. Poels resp. in 1900 en in 1903.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1