9e Êeidie SoiVLOtit De eerste stap van Amerika „Eén brief kan wonderen doen....!" MAANDAG 11 AUGUSTUS 1947 tu/eaux: Papengracht 32, Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826, Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERS VELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOORLEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11161 Abonnementsprijs f 0.26 per week, f 1.10 per maand, f 3.25 per kwartaal. Franco per post J 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden f 1.50. Foote vliegt vandaag naar Djokja III ALTER FOOTE, de Amerikaanse consul-generaal te Batavia, heeft Zondagavond voor radio-Batavi a aangekondigd, dat hij Maandag om 7 uur in een Amerikaans vliegtuig naar Djogja zou vertrekken. Hij richtte de boodschap tot Soekarno en Sjarifoeddin en vroeg antwoord te mogen ontvangen via radio-Djog ja, of het vliegtuig kon landen. Sja rifoeddin heeft hem geantwoord, dat hij met genoegen zijn bezoek zou ontvangen. Radio Djokjakarta heeft Zaterdag avond een boodschap van Sjarifoed din aan de Australische premier Jo seph Chifley uitgezonden, waarin deze het Australische aanbod tot be middeling aanvaardt. De Indonesische regering „aanvaardt volledig" het aanbod van de Australische regering om te werken aan „een rechtvaar dige oplossing van het Indonesisch- Nederlandse geschil door de Veilig heidsraad", aldus deze boodschap. Indonesiërs gaan Veiligheidsraad inlichten. Zondagavond heeft Sjarifoeddin via de radio de Veiligheidsraad ver zocht toe te staan, dat Sjahrir, Agoes Salim en nog aan te wijzen verte genwoordigers, die uit Indonesië zullen arriveren, in de Veiligheids raad de nodige inlichtingen geven. Van haar kant heeft de regering van de staat Indonesia Timoer beslo ten naar New York af te vaardigen: president Soekawati, min.-president Nadjamoeddin en de minister van binnenlandsche zaken Anak Agoeng Gde Agoeng. Het gezelschap zou he- r denochtend half zeven Javatij£ oer vliegtuig van Kemajoran naar New York vertrekken. De verdere samen stelling van de afvaardiging luidt als volgt: namens het dagelijks be stuur van de staat West-Borneo de ,,kepala daerah" sultan Hamid II; na mens het comité Sumatra's Oostkust mr. Teunkoe Doulkarnain; Raden Rangga Tirtasoejatna, de nieuwe re publikeinse resident van Bantam; Thio Thiam Tjong, vertegenwoordi ger van de Chinese gemeenschap, en dr. P. J. Koets als persoonlijk verte genwoordiger van de lt.-gouverneur- generaal. Niet terug naar rozengeur en maneschijn! Sjahrir is Zaterdag in gezelschap van de republikeinse minister van buitenlandse zaken, Hadji Agoes Sa lim, per vliegtuig in New York aan gekomen. Hij werd' door een grote groep Indonesiërs en vertegenwoor digers van de regering van India en van de Arabische Liga verwelkomd. Ook waren een vertegenwoprdiger van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vertegen woordigers van de U.N.O. bij de aan komst aanwezig. Volgens Ass. Press wordt verwacht, dat Sjahrir Dinsdag a.s. voor de Veiligheidsraad zal verschijnen. Sjahrir verklaarde tegenover de pers dat de Nederlandse aanval „zelfs grondiger was geweest dan de Ja panse Jhyasie. Het was een volledige oorlog, gtbodig voorbereid en even grondig ditgevoerd". De huidige moeilijkheden 'in, Indonesië", aldus Sjahrir, „vinden haar oorsprong in de weigering der Nederlanders hun verplichtingen, bij verdrag vastge legd, na te komen. Wij aanvaarden het aanbod van goede diensten van Amerika in het vertrouwen dat de Verenigde Staten dit beschouwen als een deel van de actie, welke de Vei ligheidsraad zich heeft voorgenomen. Wanneer zulks het geval is, dan is het veel beter, dat andere landen als Australië en India door den Veilig heidsraad benoemd worden om de V. S. ter zijde te staan bij het uit voeren van alle maatregelen, welke de Veiligheidsraad noodzakelijk acht". Beroep van Attlee op Britse bevolking De Britse premier, Clement Attlee, heeft een radiorede gehouden, waar in hij een beroep deed op het Britse volk om behulpzaam te zijn bij de uitvoering van het regeringsplan, dat Engeland door de economische moei lijkheden moet heen helpen. Hij verklaarde, dat men bereid moest zijn offers te brengen, langer te werken, zich nieuwe vaardigheden eigen te maken, bestaande handels methoden te herzien en wellicht loon-eisen e. d. voorlopig in te trek ken. Attlee zei, dat hij zeker van de overwinning was, gezien de natuur lijke hulpbronnen en de bekwaam heid en ijver van het volk. Wij staan voor een situatie, verklaarde Attlee, die behoort tot de ernstigste, waar mee wij in de loop van een lange geschiedenis te maken hebben ge had. Het is zaak: 1) de uitgaven naar het buitenland in te krimpen, al zal die voor ieder lid der gemeenschap zware offers meebrengen; 2) de voedselvoortbrenging in eigen land te vergroten; 3) het nuttig effect van het ver voer zo groot mogelijk te maken; 4) meer voor de export te pro duceren. Om het plan te kunnen uitvoeren, had de regering een wetsontwerp aanhangig gemaakt, dat beoogt de regering in staat te stellen de haar reeds geschonken bevoegdheden, met betrekking tot de huidige crisis, in daden om te zetten. Toen Sjahrir gevraagd werd, wat het gevolg zou zijn, indien alle po gingen tot bemiddeling en arbitrage mislukten, antwoordde hij: „Dan zul len wij ons tegen de Nederlanders moeten verdedigen". Toen de mogelijkheid van terug keer naar Linggadjati werd aange roerd, verklaarde Sjahrir: „Wij ke ren niet terug naar de sfeer van ro zengeur en maneschijn". Over de souvereiniteitskwestie ver klaarde hü, dat de souvereiniteits eis bij het accoord van Linggadjati jvas verlaten, doch dat deze eis weer van kracht was geworden bij het uit breken der vijandelijkheden. Nieuwe bestandsschendingen. Het Nederlandse legercommuniqué van Zondag meldt: „Wederom heb ben zich enkele nieuwe bestand schendingen voorgedaan. De voor naamste hiervan zi>u:-onze posten te Banjoemas en Poe.bajingga zijn met mortieren bearhotei-g^ Ten Oosten van Gombong erd uze meest voor uitgeschoven post met automatische wapenen bestookt. Het vuur werd door ons beantwoord. Bij normale pa trouillegang rondomSalatiga zijn onze patrouill »s beschoten door sluip schutters, terwijl op enkele plaatsen mortiervuur werd ontvangen. In de hoeloe soengai op Borneo liep een patrouille in hinderlaag. De bende werd, met enige verliezen onzerzijds, verdreven. Bij Polombangkeng op Zuid-Celebes werd contact verkregen met een bende, waarvan drie terro risten werden gedood en twee gevan gen genomen. Onder hen bevond zich de voornaamste bendeleider uit dit gebied. Onze verliezen sedert 5 Augustus bedragen 18 gesneuvelden, 43 gewonden en één vermiste. Republikeins communiqué meldt gevechten. Een door de republikeinen Zondag avond uitgegeven communiqué meldt volgens Agence France Presse, dat de Nederlanders na hevige gevechten drietal plaatsej^bezet hebben, ronder Kedoengdjati ten Zuiden van Semarang. Het communiqué zegt verder, dat de Nederlanders gepoogd hebben een vliegveld op tien kilome ter afstand van Malang te veroveren zonder dat zij daarin geslaagd zijn. Demonstraties tegen de „Volendam" te Port Said. In Port Said heeft een menigte Egyptenaren, die „Lang leve vrij Indonesië" en „Weg met vervolging en tyrannie" riep, tijdens een poging om te beletten, dat het Nederlands schip „Volendam" van olie en water voorzien werd, gevochten met de po litie. De „Volendam" kwam Zaterdag in Port Said aan met 3.000 Nederlandse soldaten yoor Indonesië aan boord. Demonstranten in sloepen en an dere bootjes leverden strijd met po- litie-boten, die de tankschepen naar de „Volendam" escorteerden. Twintig demonstranten werden gearresteerd. Na aankomst van de arrestanten in de stad werd wederom gedemon streerd, waarna de politie van gum mistokken gebruik" maakte. Nadat de „Volendam" er in was geslaagd des nachts te Port Said wa ter, stookolie en levensmiddelen aan boord te nemen, voer het schip -Zon dagmorgen reeds het Suez-kanaal binnen. Er deden zich geen inciden ten meer voor. IN DRIE DAGEN DE WERELD OM Captain William Odom, in zijn Reynolds Bombshell, is te Chicago geland na in iets minder dan drie da gen om de wereld te zijn gevlogen. Het wereldrecord solovlucht om de wereld, dat op naam stond van Wi ley Post (1933), heeft hij hiermede verbeterd. Zijn tijd was: drie-en-ze ventig uur, vijf minuten en veertig seconden. Dat is meer dan eens zo kort als die van Post in 1933, die 186 uur en vijftig minuten nodig had. Odom heeft gemiddeld ongeveer 431 km per uur gevlogen (als men de uren, die hij niet vloog, gedurende deze tocht, als vliegturen telt). Telt men alleen de ruim 63 werkelijke vlieguren, dan is het gem. 504 K.M. Odom was bijzonder moe, daar hij de laatste drie dagen weinig gesla pen heeft. Tussen Anchorage (Alas ka) en Edmonton (Alberta)is hij in de lucht in slaap gevallen en heeft gedurende een uur en veertig minu ten op zijn automatische piloot ge vlogen. Hij ontwaakte juist bijtijds om botsing met een berg te voorko men. TREINONGELUK IN ENGELAND. Zeventien passagiers zijn Zaterdag om het leven gekomen en ongeveer 50 werden gewond toen de Londen- Leeds expres in de buurt van Don- caster op het achterstuk van een an dere trein reed, die eveneens op weg was naar Leeds. De locomotief en de eerste drie wagens van de ex pres ontspoorden, terwijl de laatste vier wagens van de andere trein to taal werden vernield. Beide treinen waren overvol. In de Scheveningsche Haven heeft onze Marine duikdemonstraties ge geven. De mijnenopruimdienst wilde hiermede een beeld .geven van de moeilijkheden, die verbonden zijn aan het vrij maken van havens en wateren, waarin zich mijnen en an dere explosieven bevinden. LEGERBERICHT SOEKARNO IS JUIST DE BERGEN IN. Sjarifoeddin heeft verklaard, dat Soekarno niet op het vliegveld van Djokja aanwezig zal kunnen zijn wanneer Foote arriveert, aangezien hij naar de bergen is gegaan. Alles zou echter gedaan worden om Soe karno tijdig terug te roepen. Wat gek eigenlijk, dat staatslieden op critieke dagen altijd met vacantie Het Nederlandse legercommuniqué gaan! van vandaag meldt, dat het bestuur van de „Persatoean Rakjat Djawati- REGERING VAN MORINIGO moer" (Volksvereniging op Oost-Ja- va) aan de luitenant-gouverneur-gene. raai een telegram heeft gezonden waarin het zich accoord verklaar met de Nederlandse politionele maat regelen. welke voor millioenen bevrij ding betekenen. De Persatoean wens in geen geval de terugkeer van he republikeins gezag en verlangt de uit voering van Linggadjati. Zaterdagmiddag is te Bindjai bi Medan een betoging gehouden voo: de vorming van een vrije staat Suma/ tra's Oostkust als onderdeel van d> Indonesische federatie binnen het ka der van Linggadjati. Meer dan dui zend personen van verschillende landaard, waaronder Batakkers, nt- men hieraan deel. Op veel wegen in de omgeving van Tandjong Balai cp Noord-Sumatra zijn door de Laskjars opnieuw bomversperringen aange bracht. Een Nederlandse patrouille bij Pa- lembang stelde opnieuw vast, dat re. publikeinse benden dumdumkogèls gebruikten. In de omgeving van Garoet en Lq- les Op Wrat-Jnva ia vool xrorarield. ZO- bruggen, waaronder een spoor brug. In de sector van Malang moes ten enkele benden nabij de Zuidrand van de stad en bij Kebon-Agoeng worden verdreven. Op Madoera werd Pamekassan door de T.N.I. met zware mitrailleurs beschoten. Op Zuid-Su- matra, ten Westen van Lahat, werd een bende, welke bezig was een brug af te breken, door onze troepen ver- agd. Op 10 Augustus bedroegen de Ne derlandse verliezen 2 gewonden. VERLAAT ASUNCIO. President Morinigo van Paraguay heeft na overleg met zijn regering en legerleiding besloten de hoofdstad van Paraguay Asuncion, dat in de afgelopen week door troepen der op standige beweging belegerd werd te ontruimen. Volgens welingelichte kringen zal de regering van Mori nigo naar Pilak ten Zuiden van Asuncion gaan. Nederland erft van de Volkenbond Volgens de Geneefse correspondent van de „Msbd" zal Nederland als één der 36 staten, die tot het laat ste lid van de in April 1946 ontbon den Volkenbond zijn gebleven, een bedrag ter waarde van 2.115.610 Zwitserse franken van deze inter nationale wereldorganisatie erven. RYAN GEEFT HET NIET OP. James Ryan, de directeur van de rederij isbrandtsen, heeft in een schrijven aan Marshall verzocht, dat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken onmiddellijke betaling van Nederland zal eisen van 3.084.240 dollar, zulks als scha devergoeding voor het gebeurde met de „Martin Behrman". Ryan verklaart voorts in dit schrijven, dat hij zijn eis tot schade vergoeding tot een punt van arbi trage zal maken, indien het minis terie van Buitenlandse Zaken er niet in slaagt de verlangde betaling te verkrijgen. AALMOEZENIER GOOSSENS TERUG UIT INDIE Zegenrijke actie van het thuisfront De Haagse redacteur van de „Gel derlander" verhaalt het volgende, dat wij hier gaarne willen overnemen en ter kennis brengen van vele belang stellende en met onze militairen in In- dië meelevende lezers: Zondag 3 Aug. is n.l. de majoor-aal moezenier L. A. M. Goossens van een bezoek aan onze jongens uit Batavia komen terug-skymasteren en we heb ben deze dagen aan de Gedempte Burgwal in Den Haag, waar pater Goossens als leider van het „Katho liek Thuisfront" resideert, een be langwekkend onderhoud met hem mogen hebben. De stemming bjj de troepen, zo ver telt de aalmoezenier, is zeer wisselend. Zij is sterk afhankelijk van uitwendi ge omstandigheden van politieke of andere aard en vooral oefent het al dan niet meeleven van het vaderland een geweldige invloed uit. Enorm veel goed doet en heeft hier reeds gedaan het Katholiek Thuisfront met al zijn acties en niet minder doet dat het rechtstreeks contact van de onder scheiden parochiële afdelingen van het K.T., waarvan die in de Betuwe en in het Land van Cuyk b.v. prachtig en zeer gewaardeerd werk doen. Men moet zich indenken, dat één brief of één pakje een gehele troep kan „be werken" en niemand ongemoeid laat; dat zich het nieuws daaromtrent als een lopend vuurtje verspreidt, maar dat omgekeerd ook het uitblijven van tekenen van sympathie niet nalaat zijn stempel te drukken. Een prachtige geest van saamhorig heid heeft de aalmoezenier getroffen de enkele dagen, dat hij eigen lijk toevalligerwijze de actie heeft meegemaakt. Over de solidariteit van de jongens heeft pater Goossens legio verhalen: zieken bestonden er plotseling nage noeg niet meer, toen het bevel tot actie kwam; al het kapotte materiaal bleek plotseling gerepareerd. De katholieke geestelijke verzor ging in Indië is momenteel toever trouwd aan honderd aalmoezeniers, verspreid over het hele gebied. PTac- tisch elk bataljon heeft een eigen ver zorger en deze situatie is gelukkig bevredigend te achten. Jammer is in dit verband wel, aldus pater Goos sens, dat de mannen, ingedeeld bij de A.A.T. (aan- en afvoer van troepen), de militaire politie en de genie, niet zo gemakkelijk regelmatig zijn te be reiken, aangezien zij doorgaans te mobiel zijn. Opmerkelijk is hoe bepaalde on derdelen, uit „homogene" leden sa mengesteld, een geheel eigen sfeer in hun omgeving hebben weten te schep- ken. Zo trof pater Goossens een bij na volkomen Limburgse idylle aan in de streek waar de jongens van het brons-groen eikenhout zijn gelegerd. Langs de weg waren zelfs de traditio nele Maria-kapelletjes niet vergeten, waarbij 's avonds trouw het avondge bed plaats vindt. Het contact, dat de aalmoezeniers met de jongens onder houden is in al zijn ongedwongenheid zeker inniger dan dat via het door snee huisbezoek thuis. Een vraagstuk dat alom in de troep heftig leeft is uiteraard dat van de demobilisatie! Ondanks alle anders luidende berichten weten de jongens nog maar weinig van de gang van za ken en de mogelijkheden al dan niet straks in het vaderland, maar we mo gen hier op gezag van aalmoezenier Goossens wel verklaren, dat de proce dure normaal voortgang zal vinden en derhalve in het najaar enkele dui zenden militairen zullen repatriëren voor hun „groot verlof". Tot slot een grootscheeps plan, dat het Katholieke Thuisfront weldra gaat uitvoeren: de uitgave van een ge- illustreerd maandschrift „Salvo" voor het leger en thuisfront. Midden deze maand zal het eerste nummer al ver schijnen. De oplage wordt vooreerst 30.000 exemplaren, waarvan er 10.000 „thuis" blijven. Over de wijze van verzending, waarin weer een goed stuk contact met de afdelingen van het Katholiek Thuisfront is verwerkt, zijn bereids mededelingen naar de actie.comité's verzonden. Moge dit salvo aan beide zijden overzee een goede weerklank vinden. De Wereldjamboree te Moisson Zaterdagavond is in de „Padvin- dersstad" Moisson ten Noorden van Parijs de Wereldjamboree geopend met een grote fakkeloptocht. Voor op werd de vlammende toorts ge dragen, welke ook op de laatste wereldjamboree te Vogelenzang dienst heeft gedaan. Onder de ere-gasten bevond zich o.a. generaal Lattre de Tassigny. De openingsrede werd gehouden door generaal Lëfont, de chef van de Franse gastheren. Na generaal Lafont, sprak de sinds jaren overleden voorman lord Baden Powell. Zijn stem was opge nomen op een gramofoonplaat tij dens de Jamboree van Vogelenzang, nu 10 jaren geleden. Zijn woorden van toen, over „het verspreiden van vriendschap over de wereld", waren nu nog van evenveel betekenis en ontroerden allen. Het merendeel der 40.000 padvin ders en de padvindsters uit meer dan 40 landen was na het opzetten der tenten druk bezig met „interna tionale ruilhandel" om souvenirs mee naar huis te kunnen nemen. Op deze markt staat de „kilt" (Schots rokje) van de Schotse padvinders het hoogst genoteerd. Daarnaast vinden Canadese koeienzwepen en Turkse fezzen de meeste aftrek. Hulpverleningsplan van het Vaticaan Autoriteiten van het Vaticaan hebben een plan onder studie om van Rooms-Katholieke zijde steun te verlennen aan die landen, welke deze het meest van node hebben, aldus is te Vaticaanstad officieel meegedeeld. Het plan, dat ook de oprichting van een „internationaal liefdadigheids bureau" omvat, wordt in R. K. krin gen als het „plan-Marshall" van het Vaticaan beschouwd. Het werd reeds besiproken door de internationale ka tholieke conferentie te Parijs. Tot de landen, waar de Katholieke Kerk het plan ondersteunt, behoren En geland, de V. S., Frankrijk, Duits land, Finland, Polen, Spanje, België, Nederland, Canada, en het meren deel der Zuid-Amerjkaanse republie ken., Naar het Franse persbureau A. F. P. uit Jerusalem meldt kan ieder ogenblik een ernstig conflict tussen de Haganah en de ondergrondse Joodoe verzetsbewegingen tot uit barsting komen. Sedert twee dagen maakt Haganah jacht op mijnen en wapenopslagplaatsen van de verzets lieden. De Haganah staat voor een moeilijke taak, daar de Irgoen en de groep Stern zich thans streng on dergronds houden. SCHRIK IN LUILEKKERLAND. Honderden Duitse „baronnen van de zwarte markt", die luierden in de zonneschijn en een luxueus le ventje leiden in het „parasieten-pa radijs" aan de kust van Noordzee en Oostzee in S lees wij k-Holstein, heb ben overhaast hun koffers moeten pakken tengevolge van een grote schoonmaak-actie door Britse en Duitse politie. De razia werd onder nomen op klachten van de regering van S'leeswijk-HoLstein. Achthonderd politie-mannen en douaniers namen er aan deel. De toeristen-plaatsen van de eilanden Syll en Norderney en de kustplaatsen Limmendorf, Meindorf en Scharbeutz werden uit gekamd. Men trof in de restaurants en hotels massa's duur geklede vrou wen aan en verraste vele gezelschap pen midden in overdadige eetpartijen en drinkgelagen. In de vele luxe auto's van de hotelgasten en bij hun bagage vond men grote partijen arti kelen van de zwarte markt. Een groot aantal personen is gearresteerd, o.a. de eigenaars van twee hotels te Limmendorf, die gesloten werden. Formulieren voor de ouderdomsvoor ziening Over enkele dagen zullen de aan vraagformulieren voor een uitkering ingevolge de Noodwet Ouderdoms'- voorziening beschikbaar zijn. In verband met het grote aantal op deze formulieren voorkomende vra gen, die niet alle even gemakkelijk te beantwoorden zijn, zal de invulling der formulieren, ter wille van een vlot verloop der inschrijving en uitke ring, zo weinig mogelijk aan betrok kenen zelf worden overgelaten. Met bedoelde invulling kunnen de Raden van Arbeid die de aanvra gen op korte termijn moeten registre ren en beoordelen geen bemoeienis hebben. Hiervoor wordt zorggedragen door de ingevolge de Noodwet Ouder domsvoorziening door B. en W. van elke gemeente in te stellen commissie van onderzoek. Deze commissies van onderzoek zul len de 65-jarigen en ouderen bijtijds oproepen om inlichtingen te verstrek ken en deskundige hulp te ontvangen bij de invulling der aanvraagformu lieren die bij de commissies verkrijg baar zullen zijn. De oproepingen zullen plaats vin den door persoonlijke aanschrijving (kleinere gemeenten) of door publi caties' in de plaatselijke pers. Maatregelen worden in iedere ge meente getroffen, dat geen enkele be langhebbende wordt overgeslagen. Zij, die wegens gezondheidsredenen niet kunnen verschijnen, zullen van wege de commissie van onderzoek worden bezocht. DE PRIORIJ VAN EGMOND WORDT UITGEBREID. Al sinds geruime tijd heeft de prio rij der Benedictijnen te Egmond met ruimte te kampen gehad. Plannen voor nieuwbouw, ze bestonden wel, maar een mogelijkheid om ze uit te voeren was er tot nog toe niet. Enige weken geleden is men er toch toe over gegaan een deel van het kloos ter, dat voor het merendeel nog maar op papier bestaat, aan te besteden. En zo zal dan na twaalf jaar weer gebouwd kunnen worden aan de be huizing der monniken. Slechts^ een deel van architect Kropholler's plan- ren zal verwezenlijkt worden. Er is n.l. door de bevoegde instanties ver lof gegeven tot de aanbouw van een nieuwe vleugel aan de bestaande bouw, waar de paters zich in zekere zin bewegen moeten als mieren in een mierenhoop. Veel en veel te klein is de beschikbare ruimte en het zou wel kunnen gebeuren, dat eerstdaags jon gelingen met kloosterroeping afgewe zen moeten worden, alleen uit gebrek aan plaats. De toestand is momenteel zo, dat bijv. de altaren, een twintigtal, door het gehele huis verspreid staan, zelfs in de boerderij treft men er een aan. Nu wordt naast de keuken een dien kamer gebouwd, daarachter komt het trappenhuis, dat in de geheel voltooi de abdij ook dienst zal moeten doen. Daarnaast komt de grote bibliotheek. Deze zal echter in de komende jaren vooreerst nog dienst moeten doen als eetzaal. De tegenwoordige refter, die veel te klein is geworden, kan dan dienen als kapittelzaal en zo wordt alles wat opgeschoven, i Het feit. dat voor dit bouwwerk, dat als een der eerste kerkelijke ge bouwen in Noord-Holland een ver gunning krijgt, materiaal beschikbaar wordt gesteld, toont wel aan hoe drin gend uitbreiding nodig is. Hoe de pa ters dit alles zullen betalen, is nog gen raadsel voor hen. Maar ook dat zal, met de hulp van de vele vrien den, die de paters in ons land tellen, wel in orde komen. In een tijd, waar in zovele monumenten verrijzen, is het verheugend, dat een groot monu ment van beschaving, godsdienstzin en cultuur tot stand zal komen al dus het „Nieuwe N.-H. Dagblad", waaraan wij het bovenstaande ontle nen. NIEUWE REGELING VAN VERGOEDING AAN DIENST PLICHTIGEN. Volgens een nieuwe regeling zal de vergoeding aan dienstplichtige kost winners worden gesteld op tachtig procent van het vroeger verdiende loon en honderd procent van de kim derbijslag. De uitkering, die eerst niet meer dan 50 per week mocht bedra gen, is thans ook in deze zin gewij zigd, dat dit maximum wordt ver hoogd met 2.50 per week per kind. Als algemene regel gold tot dusver, dat de kostwinnersvergoeding tachtig procent bedroeg van hetgeen de dienstplichtige in het gezin inbracht, met dien verstande, dat de kostwin nersvergoeding, vermeerderd met eventueele resterende gezinsinkom sten, voor zover deze volgens de des betreffende bepalingen medegerekend worden, niet meer dan 50 per week mocht bedragen. Genoot de dienst plichtige kinderbijslag, dan werd deze tachtig procent berekend van de som van loon en kinderbijslag. Daar, zoals gezegd, vergoeding plus resterende gezinsinkomsten volgens de algemene regel niet meer mochten bedragen dan 50 per week, was het gevolg van de in het vorig jaar tot stand gekomen verhoging van kinderbijslag, dat de vergoeding somtijds met een gelijk bedrag moest dalen. Thans zal dit an ders worden. Daar het maximum van 50 nu verhoogd wordt met 2.50 per kind per week, zal de vergoeding, in dien deze tot dusver als gevolg van het mederekenen van de kinderbijslag een daling beneden de hiervoor be doelde tachtig procent ondervond, met een zelfde bedrag verhoogd wor den. Zestien autobussen zijn er nodig ge weest om de Ariënsvrienden uit En schede naar Maarssen aan de Vecht te vervoeren, waar gisteren de 19e Ariëns-herdenking werd gehouden* De nieuwe klokken van de paro chiekerk lieten voor het eerst op deze dag hun stemmen over het plaatsje, waar dr. Ariëns een groot aantal ja ren pastoor is geweest, galmen. On der de honderden bedevaartgangers bevonden zich velen, die de Ariëns persoonlijk hebben gekend. Prof. B. Alferink uit Nijmegen celebreerde de plechtige Hoogmis, die werd bijge woond door talrijke geestelijke auto riteiten en door prof. dr. G Blom. voorzitter van het Ariëns-comité. Ka pelaan P. Krijnen uit Utrecht schet ste in zijn predicatie het leven van de priester Ariëns en riep de jeugd op de beginselen van de strijder voor de sociale gerechtigheid verder uit te dragen. Het zangkoor St. Cecilia zong de 5-stemmige Mis Maria Magdalena van Philip Loots. Na de H. Mis defi leerden de bedevaartgangers langs het graf van dr. Ariëns. De Leo-har- monie, waarvan dr. Ariëns de op richter was, speelde op het kerkhof een koraal van Bach. Een ftoWieltje... „Wij allen zijn fier op de naam christen en weten, dat ons onder scheidingsteken in de wereld is de vervulling van het grote gebod der naastenliefde". Mgr. dr. Alfons Ariëns.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1