3)e fields Souwnt Een aanvaarding, die geen aan vaarding is Een zenuwoorlog in Oostenrijk Er was hongersnood op Madoera De plannen van Attlee aanvaard De voedselpositie blijft ernstig VftJDAG 8 AUGUSTUS 1947 bureaux: Papengracht 32, Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826, Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERS VELD. Hoofdredacteur: TH. W1LMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11159 Abonnementsprijs 0.26 per week, 11.10 per maand, 3.25 per kwartaal. Franco per post i 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden f 1.50. Echtscheidingen 1 stijgende lijn. In Amerika is het sedert 1933 gestegen met 66 pet. Vele oorzaken worden genoemd bij een opinie-onderzoek, dat in Amerika is gehouden. Maar een hoogleraar aan de Uni versiteit te Boston noemt er twee, welke toch wel tot de voornaamste moeten worden gerekend. Op de eerste plaats de film, waar kinderen en jonge mensen zich ver gapen aan gescheiden vrouwen, die in zulk groot aantal en op zulk een wijze leven, dat het hun nor maal gaat schijnen. En naast de film willen wij noemen romans en ook gesprekken, die in gezel schappen v/orden gevoerd. Door dat alles wordt de erkenning van het kwaad als zodanig bij velen uitge wist. Op de tweede plaats wordt ge noemd de morele oppervlakkigheid. Men neemt niets meer ernstig op. De baatzucht is de norm. Een finan cieel goede partij; zinnelijk egoisme! In aansluiting hiermede zouden wij als derde oorzaak kunnen noe men: de ono ver wogen, onvoorbereide huwelijken, de stichting van huwe lijken, zonder voldoende kennis en zonder voldoende ernst. De Katholieke Kerk is door alle eeuwen heen de grote beschermster geweest van de onverbreekbaarheid van het huwelijk. Wat men haar ook durft verwijten: niet dat zij ooit van dat standpunt is afgeweken, on der welke drang dan ook. En zij waakt ook in dezè tijd voor de heiligheid van het huwelijk, waar in de onverbreekbaarheid tenzij door de dood een wezenlijk ele ment is. De maatschappij zal in haar eigen belang deze leer en practijk der Ka- tholidce Kerk practisch moeten waarderen! De Katholieke Kerk geeft haar zede wetten niet om het de mensen lastig te maken. Haar zedewetten hebben tot doel en tot gevolg-het geluk van de mensen, het geluk van de maatschappij. Ook vele niet-christenen zullen dat begrijpen, als zij zien, waarheen de miskenning dier wetten leidt. Al zullen zij het niet altijd openlijk- willen erkennen. NEDERLAND LEENT 195.000.000 DOLLAR Gisteravond is te Washington een overeenkomst getekend,, waarbij de Wereldbank aan Nederland een cre- diet verleent ten bedrag van 195.000.000 dollar. Nader vernemen wij, dat de lening een looptijd heeft van 25 jaar, ter wijl de rentevoet 31/4 bedraagt. In de toelichting op het verstrekken van de lening werd het volgende op gemerkt: „Het programma voor de Nederlandse wederopbouw voorziet in een omvangrijke invoer in de ko mende drie jaar. Voorts moet Neder land in de komende 5 jaar terugbeta lingen verrichten uit hoofde van ver plichtingen op korte termijn. Derhal ve is overeengekomen dat deze pe riode geen terugbetalingen van de hoofdsom behoeven te geschieden. Nadien zal met de terugbetaling van de hoofdsom in kleine termijnen wor den begonnen, welke termijnen ge leidelijk groter zullen worden totdat de gehele lening op de vastgestelde datum zal zijn afgelost". Er werd ver der op gewezen dat Nederland reeds een „indrukwekkende" vooruitgang in zijn productie heeft tot stand ge bracht. In de toelichting werd voorts mede gedeeld, dat de wereldbank er zich ten zeerste van bewust is dat Neder land bijzonder gevoelig is voor de po litieke en economische factoren die de wereldhandel beïnvloeden. Met betrekking tot de capaciteit van Nederland om de lening terug te betalen wordt er op gewezen, „dat het Nederlandse volk dat goed ge schoold is en hard werkt, getoond heeft in staat te zijn tegen ontberin gen te strijden en buitengewone veer kracht aan de dag heeft gelegd, om zich te herstellen van de gevolgen van de oorlog. De regering van het land houdt zich aan solide beginselen en heeft het bewijs geleverd van stabili teit en van een verstandig beleid. Ne derland is nimmer in gebreke geble ven, zijn binnenlandse of buitenland se schulden te voldoen. Deze uitne mende reputatie als debiteur tesamen met zijn oude traditie als vooraan staand crediteur maken Nederland tot een goed credietrisico". DE „GOEDE DIENSTEN" VAN DE VER. STATEN ''PAMZIL heeft gisteravond het antwoord van de republiek op het Ame- rikaanse aanbod van goede diensten aan Walter Foote overhandigd. Afschriften van het antwoord werden aan de consuls van Engeland, Australië, Frankrijk en China ter hand gesteld. Feitelijk houdt dit. ant woord geen aanvaarding van de .goede diensten" in, want de republikein se regering vraagt aan de V.S. om een arbitrage-commissie te willen bevor deren, wat in het internationaal recht iets geheel anders is dan het verlenen van goede diensten. Blijkens nadere berichten spreekt de republikeinse regering de eenstemmige overtuiging uit, dat, als de Amerikaanse regering in staat is om het republikeinse voorstel te ondersteunen, dit een goede daad jegens de mensheid zou zijn. Hiervoor worden dan de volgende redenen opgegeven: 1. De republiek en Nederland zouden accoord gaan om loyaal elke uitspraak van een arbitrage-commissie op te volgen. 2. Er is sterke reden om aan te nemen, dat een internationale commissie een duurzame oplossing zou vinden. 3. De Ver. Naties zullen zodoende een zeer noodzakelijk praecedent scheppen om aan de wereld te bewijzen, dat haar organisatie in staat is oorlogen te doen beëindigen en conflic ten op te lossen. Republiek meldt bestandschendingen! Volgens een radio-uitzending van de Indonesische republiek zou een Nederlandse tank Tanggoeng op Mid den-Ja va binnen getrokken en de Ne derlandse vlag in deze plaats gehesen zijn. Volgens het bericht hebben de Nederlandse troepen eveneens in strijd met de wapenstilstand Man jar op Oost-Java aangevallen. Oost-Indische regerings verklaring. De regering van Oost-Indonesië heeft een verklaring uitgegeven, waarin zij de hoop uitspreekt, dat de republiek blijk zal geven van een ernstige wil tot samenwerking en wel vooreerst door zich bereid te tonen om de besprekingen van de delega- ties te hervatten; verder door bereid heid tot deelneming aan de ontworpen federatieve raad (de z.g.n. interimre gering) en door het doen beëindigen van de tegen Oost-Indonesië gerich te vijandige propaganda en militaire activiteit in iedere vorm. De regering van Oost-Indonesië verklaart zich ha rerzijds bereid om ter bevordering van vriendschappelijke betrekkingen met de republiek de vrijlating van daarvoor in aanmerking komende po litieke gevangenen te overwegen. De ze vrijlating kan echter pas geschie den, wanneer onmiskenbaar is geble ken, dat de republikeinse regering iedere vorm van militaire en propa gandistische activiteit tegen Indone sia Timoer staakt en onvoorwaar delijk de beginselen van Linggadjati aanvaardt en wanneer verder is ge bleken, dat de republiek concrete stappen neemt om die beginselen ten uitvoer te brengen en dat zij het Oost- Indonesische standpunt op grond van deze beginselen eerbiedigt. Adviseurs voor van Kleffens Het „Vrije Volk" schrijft: Zoals wij enkele dagen geleden reeds aankondigden, ligt het in het voornemen der Nederlandsse rege ring, de heer Van Kleffens by de be handeling van de Indonesische kwes tie in de Veiligheidsraad terzijde te doen staan door vertegenwoordigers van de Nederlands-Indische regering. Volgens berichten uit Batavia zouden als zodanig dr. Koets, directeur van het kabinet van dr. Van Mook en kol. Abdoel Kadir, regeringscommissaris voor West-Java in aanmerking ko men. Bovendien zouden de staten van West-Borneo en Oost-Indonesië even eens adviseurs zenden, resp. sultan Hamid van Pontianak, hoofd van West-Borneo, en de heer Peloepessy, commissaris voor Oost-Indonesië in Batavia. In Den Haag deelde men ons mede, dat een beslissing over de samen stelling van deze delegatie nog niet genomen was. Ons komt nog ter ore, dat de mogelijkheid bestaat, dat niet dr. Koets, maar dr. P. A. J. Iden- burg, plaatsvervanger van dr. Van Mook, deel van deze delegatie zou uitmaken. SPOEDIG GROENT-EXPORT NAAR BRITSE ZONE. De onderhandelingen over de uit voer van Nederlandse groenten naar de Britse zone van Duitsland, die in Den Haag worden gevoerd, zijn bijna voltooid. Een officiële bekendmaking wordt binnen enkele dagen verwacht. De Amerikaanse hoge commissaris in Oostenrijk heeft in een brief aan de Sovjet hoge commissaris geprotes teerd tegen de bezetting van de olie raffinaderijen te Lobau. Amerika ont kent dat deze raffinaderijen Duits bezit waren. Intussen hebben de Russen het niet tij dit enkele feit gelaten; volgens A.F.N. hebben zij thans naar schat ting reeds 33 fabrieken in beslag ge nomen. Officieel is dit cijfer echter nog niet bevestigd. Volgens dc „Daily Telegraph" hoort men thans in Wenen overal verhalen over tewerkstelling in Duitsland en Rusland en ontvoerin gen uit de drie niet-Russische zones j van de Oostenrijkse hoofdstad. de minister van binnenlandse zaken, die mededeelde, dat de Russische autoriteiten op 20 April een paar Oostenrijkse politie-agenten hadden gearresteerd, onder de beschuldiging, dat zij bij een bepaalde gelegenheid buiten hun boekje waren gegaan. Een Oostenrijks rechter sprak hen echter vry en een week later werden de agenten opnieuw door de Russen op gepikt. Sindsdien werd niets meer van hen gehoord. Op 24 Mei heeft de Oostenrijkse regering bij de geallieerde raad van toezicht geprotesteerd, evenwel zon der succes. Uit de mededeling van de Oostenrijkse minister van binnen- landses zaken kan worden opge maakt, dat de regering in Wenen De algemene opwinding nam giste- over het incident meer dan geprik- ren nog toe door een verklaring van keld is. Verzoek aan radio Voor.Indië. Donderdagavond heeft radio-Djokja een verzoek aan radio Voor-Indië uit gezonden om als tussen-station te fun geren bij het overbrengen van be richten tussen de republiek Indonesië en Nederland over de resultaten van het bevel tot staking der vijandelijk heden. De directeur-generaal van de Indonesische P.T.T. heeft zijn Voor- Indische ambtgenoot voorgesteld om via een bepaalde golflengte een gere gelde verbinding tot stand te bren gen. Oponthoud Skymaster voor Indonesië. De skymaster van de K.L.M. is, op weg naar Indonesië, geland op het vliegveld Lydda in Palestina, daar Voor-Indië geweigerd heeft het vlieg tuig te Bombay te laten landen. De 36 passagiers overnachten te Lydda. Padvinders-jamboree in Frankrijk. Op het station Rosny in Frankrijk ar riveren telkens weer treinen met bui tenlandse padvinders, die deelnemen aan de Jamboree. Lucifers die te vroeg ontbranden Tijdens lossings werkzaamheden vloog het met lucifers en krantenpa pier geladen 10 000 ton metende En gelse vrachtschip .Maria" in de ha ven van Melbourne in brand. Min stens tien havenarbeiders kwamen in de vlammen om. Met snijbranders werden grote gaten in de scheeps romp gebrand en het schip, dat ge vaar opleverde voor andere schepen, kwam in diep water te liggen. De ramp zou veroorzaakt zijn doordat twee vaten met ontplofbare inhoud door de havenarbeiders niet voorzich tig genoeg gelost werden. INDONESIË IN DE VEILIGHEIDSRAAD IN DE GISTEREN gehouden zitting van de Veiligheidsraad deed de Voor-Indische gedelegeerde B. R. Sen een beroep op de Veiligheids raad om een bevel uit te vaardigen, dat zowel de Indonesische als de Ne derlandse strijdkrachten zich zouden terugtrekken op de stellingen, welke zy vóór het uitbreken der vijandelijkheden innamen, aangezien de Indo nesiërs ernstig in het nadeel zouden zyn bij de onderhandelingen. De heer Sen beschuldigde de Ne derlandse regering er van het ac coord van Linggadjati op eigen wij ze te interpreteren. De Indonesiërs waren bereid met de Nederlanders op alle punten accoord te gaan be halve op dat betreffende het handha ven van de orde door een gemeen schappelijke Nederlands-Indonesi sche politiemacht, zo zeide hij. De Voor-Indische gedelegeerde ver klaarde voorts dat India, hoewel oog hebbend voor de goede intenties der Verenigde Staten bij het voorstel tot bemiddeling er de voorkeur aan zou geven, dat de kwestie behandeld zou worden door een internationale commissie van arbitrage. Mr. Van Kleffens ontkende ten sterkste, dat de kwestie van de ge meenschappelijke politiemacht het struikelblok was geweest. Hij herhaalde, dat de redenen voor de Nederlandse militaire actie waren: het vasthouden van gijzelaars; het staken van de levensmiddelentoc- voer, waardoor hongersnood ont stond; meer dan duizend bestands schendingen; de onmacht van de In donesische regering om ongeregelde elementen in bedwang te houden. Van Kleffens verklaarde vervolgens, dat als gevolg van de Indonesische blokkade 13 pet. der inwoners van Madoera van honger was omgeko men en dat 27 pet. van honger onge neeslijk ziek was: „Wij konden dat niet langer tolereren". In Brugge werd het „Heiligbloed- spel" opgevoerd, waaraan meer dan 3000 spelers en 1000 musici deelna men. Het laatst is dit opgevoerd in 1939. Philippijnen niet toegelaten. Voor de aanvang van de bespre kingen hadden de Philippijnen offi cieel verzocht tegenwoordig te mo gen zyn. Hiertegen hebben België en Groot-Brittannië zich verzet, doch de Australische afgevardigde, William Hodgson, bepleitte krachtig, dat de Philippijnen een vitaal belang had den bij het Indonesisch geschil en de verwarring in het Pacific-gebied, welke daar van het gevolg is. Het Philippijnse vefzoek werd ech ter met zes stemmen vóór verworpen, daar er vijf onthoudingen waren, zo dat de nodige meerderheid van ze ven stemmen niet werd bereikt. AMERIKAANS SCHIP GESTRAND. Het Amerikaanse s.s. „Henri Bar nard" is ten Desten van Schouwen bij Banjaard gestrand. Vijf sleepboten hebben tot nu toe tevergeefs ge tracht het schip vlot te slepen. Nylon-diner—^ „Wat 'n zonde", zei mijn vrouw, toen ik haar het berichtje voor las. dat een „gordeldier" de ny- lonnètjes had opgegeten. En het was ook zonde. Stel u voor: het K.L.M.-toestel, dat Dinsdagavond op Schiphol uit Paramaribo aankwam, had een z.g. gordeldier aan boord, dat be stemd was voor Artis. Dat beest had kans gezien uit z'n hok te krui pen en had zich te goed gedaan aan een partij nylonkousen en aan een in carton verpakte zen ding sigaretten. Wat 'n vandaal, dat beest. Dat het Amerikaanse sigaretten ta bak pruimt, is nog daaraan toe; misschien behoort dat tot het da gelijks dieet van een modem gordeldier, dat reist per K.L.M. Maar nylons gebruiken als bief stuk, dat is meer dan erg. Vrou wen staan er uren lang voor in de rij! „Gelukkig maar, dat mijn been er niet in zat", zei myn vrouw. ENGELANDS ECONOMISCHE CRISIS De Engelse minister van finan- cm, Hugh Dalton, verklaarde giste ren in het Britse Lagerhuis bij de debatten over de economische crisis van het land, dat de omvang van de huidige moeilijkheden bepaald wordt door de mate, waarin het Amerikaan se crediet vermindert. Reeds gedurende een generatie heeft Engeland de importen niet al leen met de exporten betaald, doch de periode van teren op de in de 19e eeuw geinvesteerde kapitalen is voorbij.. ,,Er heerst een tekort aan dollars in de gehele wereld. Zelfs Canada, de Zuid-Amerikaanse landen en Zweden, welke landen in het ge heel niet van de oorlog te lijden heb ben gehad, hebben hiermede te kam pen." De exporten van Amerika zijn tweemaal groter dan de importen en het verschil tussen beide is het totale ongunstige saldo op de balans van de overzeese handel van alle landen ter werld, aldus Dalton. De reden hier van is, dat het herstel van Europa en Azië veel langzamer is gegaan dan men had gehoopt. Hy deelde mede, dat het noodpro- gramma, dat eergisteren door de eer- stse minister is uiteen gezet, zal lei den tot een jaarlijkse besparing van 200.000.000 pond steling. De minister verklaarde, dat be paalde fiscale veranderingen noodza kelijk zouden kunnen zijn èn dat het nieuwe programma de inflatie- druk zodanig zou kunnen doen toe nemen, dat een interim-budget nood zakelijk zou worden. Dalton maakte duidelijk, dat de eergisteren door Attlee gedane aan kondiging slechts de eerste stap is. Verdere stappen zullen waarschijn lijk noodzakelijk zyn. Bij de indiening van zijn tweede jaarverslag verklaarde de directeur- generaal van de Voedsel- en Land bouw Organisatie van de Verenigde Volkeren, (FAO), Sir John Boyd Orr, dat de vertegenwoordigers van de ongeveer 50 landen, bij de as. Conferentie over voedsel en land bouw, welke op 25 Augustus te Ge- nève zal worden geopend, „moeten samenwerken in het beramen van krachtige plannen" voor een wereld voedselprogramma en instelling van een permanente Wereld Voedsel Raad. teneinde het hoofd te kunnen bieden aan een toestand, welke „hoogst ernstig is". .In een door hem ondertekend voorwoord bij het rapport, dat Don derdag gepubliceerd werd, en in af wachting van de Conferentie aan de bij de FAO aangesloten regeringen werd toegezonden, verklaarde Orr, dat „de voedseltoestand van de we reld thans niet beter is dan een jaar geleden, en dat, tenzij maatregelen worden genomen om de door de oorlog geteisterde landen te .voor zien van landbouwwerktuigen, mest stoffen en andere benodigdheden voor de oogst van 1948, het ernstige voedsel tekort nog minstens twee jaren zal aanhouden." Hij zeide, dat de Conferentie de paradoxale toestand onder de ogen moet zien. welke is ontstaan door de omstandigheid, dat „een verhoging van de landbouwproductie door ex porterende landen by hun pogingen om het wereldtekort op te heffen, zeer goed aanleiding kan geven tot het plotseling optreden van onver koopbare overschotten". Er dreigde reeds een teveel aan wol, verklaarde Lij, en hetzelfde zou spoedig kunnen gebeuren met granen, suiker en ze kere andere producten. Bij voorbaat moeten maatregelen worden geno men om hieraan het hoofd te bie den. Wat het voedselprobleem op lange termijn betreft, zeide Orr, dat reke ning houdende met de waarschijn lijke vermeerdering van de wereld bevolking, de productie van voedsel „binnen de eestvolgende 25 jaren verdubbeld' zou moeten worden", teneinde de wereld een behoorlijke voeding te verzekeren. Technische kennis moet over de gehele wereld in toepassing worden gebracht ten einde de verspilling van de boven ste laag van de aarde tegen te gaan en bepaalde gebieden in cultuur te brengen, welke thans volkomen braak liggen. „De toestand, waarin Europa door de oorlog is gebracht, vraagt drin gend onze aandacht, doch in Azië zijn vele millioenen mensen doorlo pend even slecht gevoed als de ern stigste slachtoffers van fle oorlóg", aldus Orr. „De hoop op economische ontwikkeling of op sociale en poli tieke stabiliteit zijn hersenschimmen in landen waar het merendeel van de bevolking volkomen vervuld is van de problemen hoe aan voedsel te ko men." HOE DE TAART ONTSTOND Zoals er in een huisgezin reeds we ken te voren op de rantsoenen ge spaard wordt, wanneer er een fami liefeest in zicht komt, zo heeft de Ne derlandse krijgsmacht eveneens een deel van haar rantsoenen op zij ge legd om haar petekind Prinses Irene op haar verjaardag met een grote taart te kunnen verrassen. De daartoe nodige hoeveelheden boter en eieren werden in de vorm van bonnetjes bijeengebracht door de leden van de Koninklijke Marine. Suiker e.i bloem, resp. 32 en 15 pond, waren afkomstig van Land- Luchtmacht, waarvan de leden, even eens vrijwillig, afstand deden van een klein deel van hun rantsoen, zo dat deze ingrediënten in natura uit de legervoorraden beschikbaar kon den worden gesteld. Een taart als al le andere, waarvoor op volkomen re gelmatige wijze de grondstoffen wer den bijeengebracht en ingeleverd. Zij kreeg slechts haar fabelachtig aan doende omvang, doordat er zo velen waren, die het hunne tot de totstand koming bijdroegen. MELK VOOR SCHOOLKINDEREN IN KLEINE GEMEENTEN. In gemeenten met minder dan 25-000 inwoners zullen de schoolkin deren voortaan ook een kwart liter melk per dag kunnen krijgen. Tot nu toe werd melk op scholen al- 'en uitgereikt in gemeenten met meer öan 25.000 inwoners, maar de hoe veelheid melk maakt het mogelijk ook de kleinere gemeenten daarin te betrekken, wanneer de doktoren dit voor de volksgezondheid gewenst achten en de verstrekking plaatselijk goed geregeld kan worden. De oppositie noemde de plannen van Attlee ontoereikend. Eden zeide er van: „Wy kunnen dii. allegaartje van ze kere verminderingen en onzekere verwachtingen niet beschouwen als een werkelijk geneesmiddel voor on ze kwalen". Van de Argentijns-Paraguese grejns komen berichten, dat de opstandelin gen na Donderdag een ultimatum aan president Morinigo gesteld te heb ben, thans de hoofdstad Asuncion omsingelen. De regeringstroepen bie den weerstand, doch naar verluidt, heeft men de indruk, dat Asuncion zeer spoedig zal vallen. Een aantal reizigers, onder wie buitenlanders, mocht gisteren Roe menië niet verlaten, toen zy op het spoorwegstation hun kaartjes reeds genomen hadden. De autoriteiten ga ven niet officieel te kennen, dat de grens gesloten was. De spoorweg beambten betaalden het geld terug zónder nadere verklaring van de maatregel. ONTRUIMING VAN EGYPTE DOOR BRITSE TROEPEN BESPOEDIGD? Welingelichte kringen te Cairo sug gereren, dat in geheime besprekin gen, welke veldmaarschalk Mont gomery, chef van de Britse imperiale generale staf, met hoge Britse offi cieren in Egypte zou houden, de mo gelijkheid wordt bestudeerd om de ontruiming van Egypte door de Brit se troepen te bespoedigen. Egypte heeft reeds de verzekering gekregen, dat de ontruiming in 1949 voltooid zal zyn. Vroegere ontruiming zou in de lijn ligger, van de nieuwe Britse economische politiek en te vens door Egypte als een gebaar van welwillendheid v/orden opgevat. Captain William P. Odoms is om 18.52 (Ned. tijd) op Donderdag 7 Augustus uit Chicago vertrokken om opnieuw een poging te doen het we reldrecord voor solo-vlucht om de wereld te verbeteren.Het staat op naam van Wiley Post (1933). Post had 186 uur nodig. I Door onklaar raken van zijn toe stel moest Odoms zijn vorige poging opgeven. De machine heet „Reynolds Bomshell". In dit vliegtuig heeft de Amerikaanse millionnair Milton Rey nolds in April van dit jaar zijn we reldvlucht gemaakt. Odoms was toen piloot. GROEP STERN KONDIGT GEWELDDADEN AAN. De Joodse verzetsgroep Stern heeft aangekondigd, dat zij geduren de het seizoen, dat de voo Engeland de het seizoen, dat de voor Engeland bestemde citroenen naar Haifa en Jaffa vervoerd worden, onophoude lijk aanslagen op de spoorwegen .zal plegen. LUCHTVERBINPING BATAVIA— AMSTERDAM. Gisteravond is een Constellation van de K.L.M. met drie en halve ton post aan boord uit Batavia vertrok ken. Momenteel is een K.L.M.-toestel van Amsterdam onderweg naar Ba tavia, dat de post zal menemen van die toestellen, welke in Cairo en Bag dad werden opgehouden tengevolge van het landingsverbod van Voor- Indië. Een Van een oproep tot zedelijke en geestelijke herbewapening kan een grote kracht uitgaan; zo'n oproep is echter niet meer dSn een noodkreet, zolang men omtrent de aard der wa penen en de opslagplaats in het onze kere verkeert of bewust weigert de enig deugdelijke wapenrusting aan te gorden. Ir. L. Feber in „De strijd om de persoonlijkheid".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1