9e fieldde Sou/temt Geen onderhandelingen vóór aankomst van de UNO-commissie Australië boycot onze goederen Weer terreurdaden in Palestina ml e«« WOENSDAG 6 AUGUSTUS 1947 bureaux: Papengracht 32, Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826, Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERS VELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11157 Abonnementsprijs f 0.26 per week, f 1.10 per maand, 7 3.25 per kwartaal. Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden f 1.50. V Een eigen levensstijl O )VER levensstijl wordt de laatste tijd nog al 'ns geschreven. Zeer behartenswaardige opmerkingen over levensstijl in de kleding gaf b.v. de dagboek-krabbelaar in „Sursum Cor- da" van 2 Aug. jl. Wat is levensstijl? Levensstijl is de uitdrukking naar buiten van wat er leeft in de ziel, in het denken en streven. Het is dan ook vanzelf sprekend, dat menige niet-katholiek, menige zoeker, ziet naar de levensstijl van de katholiek, om daaruit te leren kennen de geestelijke inhoud van diens leven. En, als hij dan ziet een stijl, die vloekt met wat hij heeft gehoord en gelezen over de katholieke moraal, dan is het verklaarbaar, dat hij daar door wordt afgestoten en terugge duwd van de waarheid, die hij zoekt. Men kan constateren en terecht constateren dat de conclusie, die hij trekt, niet logisch is, niet redelijk verantwoord, maar het is zo goed te begrijpen, dat dit onberedeneerd en zelfs onbewust gebeurt. En we denken nu niet aan fouten in de levensstijl. Aan een mooi stijl vol gebouw kunnen ook fouten wor den ontdekt: 't is mensen-werk, dat. als zodanig, gebrekkig is, gebreken heeft. Wij denken aan levens van katho lieken, die zonder stijl, stijlloos zijn, of die een geïmiteerde heidense stijl hebben. Men spreekt wel 'ns over „style Calvinisten". Dat eert deze christe nen, in wier leven stijl ligt, al bedoelt men dan ook met deze uitdrukking niet dat te zeggen. Het is een stijl, die niet de onze is, maar: een stijl. Er moet in héél liet leven-naar- buiten van de katholiek stijl liggen. Zoals de gevel van een stijlvol ont worpen gebouw in overeenstemming is met de aard van dat gebouw, zo moeten de uiterlijke levensvormen van de katholiek een uitdrukking zijn van diens katholiek denken en stre ven, een uitdrukking van de even strenge als voor het individuele en het sociale leven zegenrijke christe lijke moraal. Wij zijn dankbaar voor zulke stijl volle katholieke levens. Men kan de waarheid en de schoonheid en de goedheid ervan genieten onder men sen van alle maatschappelijke stan den. Maar uitsluitend bij: eenvoudige mensen, omdat eenvoud een noodza kelijke bestaansvoorwaarde is voor waarheid, échte, zuivere waarheid. De strenge moraal betreffende rechtvaardigheid en naastenliefde, die de katholiek erkent, móet een uit drukking vinden in de eigen levens stijl De sociale leer van de Katholieke Kerk over het gebruik van geld en goed, over de rechten en plichten van het privaat bezit móeten een eigen stempel drukken op de „handel en wandel" van de katholiek. Heeft niet Christus Zelf aan de christenen een huiveringwekkend- zware verantwoordelijkheid opgelegd voor hun levensstijl, toen Hij hun voorhield, dat zij moesten worden er kend als Zijne navolgers door hun liefde? Op alle levensterrein moet de chris- ten, de katholiek stijl tonen. Ook stijl in zijn kleding. „De kleding heeft haar functie in het culturele leven, een zeer belang rijke. veredelende functie. Zij is een factor van beschaving en haar deca dentie heeft neerslag op geheel de sa menleving. Bovenal heeft de kleding haar moreel aspect. De vraag naar het zedelijke en onzedelijke valt sa men met deze andere: is het kleed uitdrukking van genade of voorwerp van verleiding?" Wij citeren hier uit een pas ver schenen boekje: „De zin van de kle ding" door Jac. de Rooy S.J., uitgave van J. J. Romen en Zonen, Roermond, dat wij zeer graag aanbevelen ter le zing van allen, die wensen een gear gumenteerd betoog, dat er óók in de kleding van katholieken moet zijn: een christelijke levensstijl. Na de examens |^E schoolgaande kinderen zijn thuis gekomen met rapporten en uitslagen van examens. En naast verheugde ouders zijn er te leurgestelde. Deze laatste willen wij nu pogen te troosten! Men veroorlove het ons. Een aanleiding daartoe gaf ons gisteravond de lezing van het ver slag eener rede over „psychotech niek en beroepskeuze" door prof. dr. A. Chorus, benoemd hoogleraar aan de Leidse Universiteit, te Utrecht gehouden. Daarin trof ons o. m. deze opmerking; „Over het algemeen wijst de statistiek uit, dat iemand's schoolpraestaties slechts weinig zeg gen omtrent de successen in het latere leven." Nu trekke men uit deze uitspraak geen conclusies, die vanzelfsprekend in strijd zijn met de bedoeling van de hooggeleerde spreker. Ouders concluderen hieruit bijv. niet, dat hun jongen, die maar aldoor voor zyn vakken op school niet meer dan on voldoende kan krijgen, toch nog wel 'ns professor zou kunnen worden. En men besluite er ook niet uit, dat het eigenlijk van geen betekenis is, of men al dan niet diploma's van met goed1 succes afgelegd examens behaalt; diploma's zijn nu een maal onvermijdelijk-noodzakelijk om bepaalde functies te vervullen, ter wijl zij voor de geschiktheid voor weer andere functies feitelijk worden vereist. Men mag uit de opmerking van prof. Chorus dit concluderen: ouders behoeven zich voor de toekomst van DJOKJA AANVAARDT GEEN BEMIDDELING O JARIFOEDDIN, premier van de Republiek, heeft gisteren volgens Reuter verklaard, dat zijn regering geen onderhandelingen met de Nederlan ders zal beginnen vóór een commissie van de Verenigde Naties in Indo nesië is gearriveerd. Sjahrir is Dinsdag uit Caïro vertrokken. Hij ver klaarde aan het persbureau A.P., dat hij het besluit van de Veiligheidsraad het gunstigst acht voor de Nederlanders, die hun positie zullen consoli deren. Sjahrir zei verder, dat hij waarschijnlijk aan de Veiligheidsraad zou verzoeken om een internationale commissie, „mits deze onpartijdig die een onderzoek in Indonesië zou moeten instellen. Arbitrage acht te hij de beste oplossing, waarbij de Nederlandse troepen uit Indonesië zouden moeten verdwijnen. WAARDERING VAN DE „OSSERVATORE ROMANO". De „Osservatore Romano" wijdt m artikel gan de Indonesische kwes tie". Na met voldoening te hebben ge constateerd. dat de Veiligheidsraad met succes deze eerste proef heeft doorstaan, schrijft het blad over Ne derland: „Het bevel „staakt het vu ren", dat door de Nederlandse gou verneur-generaal is gegeven, heeft de wereld ontroerd. Het heeft vooral Europa ontroerd, omdat het bewijst, dat het ideaal van beschaving en menselijkheid, dat Nederland steeds bezield heeft, in dit land niet gestor ven is, ondanks hej lijden en de ver deeldheid, waarmede het bedreigd wordt". Republikeins leger handhaaft strijdmethoden Volgens het persbureau A.F.P. heeft dr. Gani, vice-minister-president van de Indonesische Republiek, aan Sjah rir-, „speciaal Indonesisch afgevaar digde te Lake Sucesa", een telegram gestuurd van de volgende inhoud: .Rondom de door de Nederlanders bezette steden handhaaft het Republi keinse leger zijn strijdmethoden. Het bevel tot het staken der vijandelijk heden, zoals het door dr. Van Mook is gegeven, betekent, dat de Neder landers niet verder zullen optrekken, maar wel voort zullen gaan met hun zuiveringsacties. Dit houdt de moge lijkheid in, dat het bevel tot het sta ken der vijandelijkheden illusoir is. Deze toestand moet duidelijk ter ken nis' worden gebracht van de vreemde mogendheden en van de Veiligheids raad". SCHENDINGEN VAN WAPENSTILSTAND. De republikeinse regering heeft in een officieel radiotelegram uit Djogja de voorzitter van de Veiligheidsraad der V.N. er van in kennis gesteld, dat de Nederlandse troepen volgens haar de order „staakt het vuren" zes maal hebben overtreden. De republiek pre ciseert deze gevallen als volgt: de be zetting van Gombong, het bombarde ment van Pingit op Dinsdag 5 Augus tus 16 uur plaatselijke tijd, een lucht- verkenningsvlucht ten Zuiden van Malang, de bezetting van Grissee op Oost-Java en acties op Madoera en Sumatra. Een Nederlands communiqué uit Batavia meldt, dat de republikeinen drie maal het bevel „staakt het vu ren" in de wind hebben geslagen. Verder wordt in dit communiqué ont kend, dat Gombong na het bevel tot het staken van het vuren is bezet. De bezetting had de vierde Aügustus reeds plaats gehad, aldus het commu niqué. De overtredingen van republikeinse zijde had plaats bij Soerabaja. De eerste te Watadoekor, waar met automatische wapens op een Neder landse post werd gevuurd. Te Gemol- kerep en Modjokasri werden Neder landse detachementen door groepen van 200 a 300 republikeinen aange vallen. DE „GOEDE DIENSTEN" VAN WASHINGTON. Een woordvoerder van het Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft medegedeeld, dat de Amerikaanse consul-generaal te Ba tavia, Walter Foote, instructies heeft gekregen om de goede diensten van Amerika aan de republikeinse rege ring aan te bieden. Het was deze woordvoerder nog niet bekend of Foote er reeds in geslaagd is contact met de republikeinse regering op te nemen. Zoals gezegd, aanvaardt volgens Sjarifoeddin de Republiek geen goe de diensten noch bemiddeling, doch verlangt uitsluitend arbitrage. BANKA, BILLITON EN RIOUW NIET ERKEND. Het republikeinse persbureau An- tara meldt, dat de republiek de auto nomie van Banka, Billiton en de Riouw-archipel niet zal erkennen, omdat deze daerahs uitsluitend van Nederlands maaksel zijn. DE BEZETTING VAN MALANG. Volgens een medewerker van de „Nieuwsgier", die een bezoek aan Malang bracht, is thans gebleken, dat twee Nederlandse compagnieën drie republikeinse divisies uit Malang deden wegtrekken, welke beschikten over de bewapening van 22.000 Japan ners, die verleden jaar met bagage, doch zonder wapens zijn geëvacueerd. hun kinderen, ook al zyn ze op school geen uitblinkers, toch nog niet ongerust te maken; leerlingen, die op school onder de middenmaat zijn. zullen in het leven boven de middenmaat kunnen uitkomen, ter wijl.... ook het tegenovergestelde het geval is. Ouders, die van hun kinderen kunnen getuigen, dat zij bezitten werklust, plichtsbesel en eerlijkheid, behoeven niet met vrees de toekomst van die kinderen tege moet te zien. Zij mogen vertrouwen, dat deze kinderen zich een behoor lijke plaats in de maatschappij zul len weten te verwerven. En boven dien en dat is toch het voor naamste! die kinderen zijn door deze eigenschappen de gelukkige bezitters van de voorwaarden om te te worden: goede mensen, goede christenen! „DOEL BEREIKT" ZEGT GEN. SPOOR. In een radiotoespraak tot- de fami lieleden van de soldaten in Indië heeft generaal Spoor gisteravond verklaard, dat de operaties met groot succes en recordtijd zijn verlopen en de be oogde objectieven alle binnen de daarvoor gestelde tijd zijn bereikt. De generaal bracht dank aan de verwanten in het vaderland voor de morele steun, welke zij de soldaten steeds hebben gegeven, waaruit zij de kracht hebben geput de beproeving te dragen en hun taak te volbrengen". Op de Djokjase propaganda ant woordde de legercommandant: „Laat hen zelf komen zien, laat hen de be zette plaatsen bezoeken en vaststel len, hoe onze jongens daar rustig en vtijelijk zich bewegen temidden van de bevolking en haar de helpende hand reiken". Generaal Spoor herdacht de geval lenen. Hij hoopte dat het voor de na gelaten betrekkingen een troost zou zijn te weten, dat door het offer van de doden aan millioenen Indonesiërs werkelijke vrijheid en de mogelijk heid om tot een welvarende samen leving te komen is gebracht". MEVROUW SPOOR BEZOEKT GEWONDE MILITAIREN. Na de sympathieke radio-rede van Luitenant-Generaal S. H. Spoor, gis teravond om 18.30 in het program ma van Hilversum I op golflengte "01 meter is ook diens echtgenote aan het woord gekomen. Mevr. Spoor bracht verslag uit van haar bezoek bij gewonde militairen, wier familie leden zij inlichtte omtrent de toe stand en wier groeten zij overbracht. Vanavond gaat mevr. Spoor hierme de verder. LEGERBERICHT Het Nederlands legercommuniqué No. 32 luidt als volgt: „In de onder Nederlandse controle gebrachte streken hadden zuive ringsacties plaats ter beveiliging van onze detachementen en om de levens en eigendommen van alle inwoners veilig te stellen. Hierbij deden zich enige schermutselingen voor. De eerste overtredingen van het staken der vijandelijkheden vonden plaats op het Westelijk front bij Soe rabaja, waar 5 Augustus de Neder landse post Watoedakan met automa tische wapens werd beschoten. Even zo werden bij Gembolkereb en Mod- jokarsi detachementen aangevallen door republikeinse groepen van 200 a 300 man. Deze aanvallen werden afgeslagen en de benden verdreven. Voorts werd op Midden-Java op 5 Augustus een post ten Noord-Westen van Ambarawa met mortieren be schoten. Ten slotte werd 5 Augustus ten Zuiden van Tebingtinggi (Noord- Sumatra) een patrouille, welke het terrein beveiligde, door 200 man aan gevallen. Onze verliezen na de laatste op gave bedragen: 3 gesneuveld, 1 ge wond, 1 vermist. De minister-president van de Indo nesische republiek was verkeerd in gelicht, toen hij verklaarde, dat Gombong 5 Augustus om 22.30 uur werd bezet. Bedoelde bezetting was namelijk 4 Augustus te 23.30 uur vol tooid. Het staat een ieder vrij dit ter plaatse te verifiëren." De K.L.M.-persdienst op Schiphol heeft medegedeeld, dat het Indië- vliegtuig hedenochtend beslist niet vertrekken zou. Van bevoegde zijde wordt mede gedeeld, dat de Nederlandse ambas sadeur te New Delhi besprekingen heeft geopend met de voorlopige re gering van India over de kwestie van het landen van K.L.M.-vliegtuigen op Voor-Indische vliegvelden. Deze be sprekingen zijn nog gaande. Zowel uit Amsterdam als uit Batavia zijnnog wel vliegtuigen vertrokken, doch het is niet uitgesloten, dat hangende de ze besprekingen gerekend moet wor den op oponthoud in India en ver traging in het overbrengen van pas sagiers en post. Op 31 Mei 1947 is een burger- luchtvaartovereenkomst tussen Ne derland en India gesloten. Het A.N.P. vernam in welingelichte kringen, dat de Nederlandse rege ring het volkomen bevreemdend zou achten, indien de regéring van In dia, vooruitlopend op een beslissing van dè Veiligheidsraad, het landen en overvliegen van K.L.M.-vliegtui- gen zou verboden hebben. Van een dergelijke opheffing van de gesloten luchtvaartovereenkomst is ten depar- temente geen bericht ontvangen. De Sobsi, de organisatie van Indo nesische vakverenigingen, heeft een beroep gedaan op de „arbeiders en progressieve mensen" over de ge hele wereld, om de Nederlandse schepen die naar Oost-Indië onder weg zijn, te boycotten. En prompt heeft de Australische raad van vakbonden een volledige boycot aangekondigd van het ver voeren van alle Nederlandse goede ren in Australië. De boycot zal duren, totdat de vak bonden de kwestie „opnieuw aan een beschouwing zullen onderwerpen naar aanleiding van enigerlei beslis sing van dë V.N.", of tot het ogen blik, waarop de Indonesische vakbe- ZESTIG CHINEZEN LEVEND VERBRAND. Het op Sumatra verschijnende Chi nese blad „Sumatra Binoo" bericht, dat te Kabandjahe. 70 km. ten Zuid- Westen van Medan zestig Chinezen levend verbrand zijn in huizen, wel ke door leden van het republikeinse volksleger (een ongeregelde strijd organisatie) in brand waren gesto ken. Het blad verzet zich scherp te gen „deze barbaarse daad" en vraagt de Chinese delegatie bij de Verennig- de Naties bij de Indische en Austra lische afgevaardigden te protesteren. weging verklaard zal hebben, dat een wijziging in de politiek gewenst is." De resolutie werd aangenomen op een conferentie, waarin 18 vakbon den van havenarbeiders, zeelieden, spoorwegarbeiders, land- en trans portarbeiders en technici waren ver tegenwoordigd. Jamboree te Moisson begint Zaterdag In de arena van het Jamboree kamp te Moisson zullen Zaterdag a.s. de Franse deelnemers en de buiten landse contingenten en delegaties ontvangen worden. Dan wordt de Jamboree geopend met een défilé, ge volgd door demonstraties. Woensdag 13 Augustus hebben in de arena de patrouille wedstrijden plaats. De demonstraties van de zee- en luchtverkenners, resp. op Vrijdag 15 en Zaterdag 16 Augustus, worden eveneens in de arena gehouden, alsme de de sluitings- en afscheidsplechtig- heid. Voor de deelnemers zijn de drie kampvuren hoogtepunten. Op Maandag 11 Augustus wordt de Jamboree bezocht door welpen en schoolkinderen uit geheel Frankrijk. Uit de Krawang sectór bereikte ons een foto van de vernielingen te Tji- kampek. Een beeld uit de verwoeste Chinezen wyk. DIEFSTAL VAN CHOLERA- CULTURES TE BATAVIA. Kort geleden werden uit het Eyk- man-instituut te Batavia drie glazen buisjes met cultures van cholerabac- teriën ontvreemd. De wijze, waarop de diefstal geschiedde, wettigt de veronderstelling, dat de dader vol komen op de hoogte was van de si tuatie in het laboratorium van ge noemd instituut, waar de buisjes achter slot waren opgeborgen, aldus een mededeling van de Officier van Justitie, die een beloning van 500 gulden heeft uitgeloofd voor het ver strekken van inlichtingen. Inmiddels wordt in een mededeling van het hoofd der bacteriologische afdeling van het Eykman-instituut ter geruststelling van de burgerij gezegd, dat er geen onmiddellijk gevaar is te duchten van eventueel misbruik van de ontvreemde choleracultures in verband met de toestand, waarin deze verkeerden. Het water van de water leiding te Batavia, dat regelmatig ge controleerd wordt, is zodanig gechlo reerd, dat zelfs eventuële besmetting van dit water met deze cholerabacte- rie geen schadelijke gevolgen zou hebben. Aneta tekent hierbij aan, dat de bevolking door de diefstal van deze choleravibrionen enigszins ongefust was geworden, mede in verband met de politionele acties. Men verwacht te, dat de republikeinen tegenmaat regelen zouden nemen met deze bac teriën. Raadselen Het wordt hoe langer hoe gek ker met die vliegende schijven. Nu dachten ze, dat ze een stuk je van zo'n schijf te pakken had den en aan de hand daarvan het raadsel konden oplossen, maar de puzzle is er nog ingewikkel der door geworden. In het Noordwesten van de Ver. Staten had men stukjes me taal gevonden, die vermoedelijk afkomstig waren van zo'n vlie gend onding. Het werd dhder- zocht in het laboratorium van de universiteit van Chicago en daar werd vastgesteld, dat de gevon den brokken bestonden uit een zwaar metaal met een electrische weerstand van 2000 Ohm. Monsters van dit metaal wer den verleden week met een spe ciaal vliegtuig verzonden, een Amerikaans B-25 bombarde mentsvliegtuig, ennu komt het gekke van het geval sindsdien is het hele vliegtuig verdwenen. Nu hebben we dus vliegende schijven, die nergens vandaan komen en nergens naar toe gaan, en bovendien krygen we nu vliegtuigen, die als andere „Vliegende Hollanders" eenvou dig in de lucht verdwijnen, om straks wellicht als spookvlieg- tuigen in de wolken op te duiken zonder ooit ergens neer te strij ken. Ik ga mijn kinderen verbieden om ooit een stuk vliegende schijf op te rapen, anders verdwijnen ze ook spoorloos. Drie Britse politieagenten werden te Jerusalem gedood, toen Joodse ter roristen gistermiddag een bom plaatsten in het departement van Ar beid .waardoor het gebouw werd ver nield. Kort voor sluitingstijd kwamen twee gewapende Joden het gebouw binnen en waarschuwden de perso neelschef zich uit de voeten te ma ken. De man rende de straat op en hield een auto van de politie aan. Drie agenten gingen naar binnen, vonden de bom en wilden die naar buiten slepen. Op dat ogenblik kwam de ont ploffing. Deze aanval van de Joodse terro risten kwam nog geen 24 uur na het opblazen door de Britse genie van een huis, waarin een wapendepot was ge vonden van de Irgoen Zwai Leoemi. Bovendien is de politie overgegaan tot een grootscheepse razzia, voorna melijk onder de leden van de rechtse vleugel van de Zionistische Partij, die openlijk het wapengeweld aanbeve- lèn, wanneer dit nodig is om van Pa lestina een onafhankelijke Joodse staat te maken. Onder de gearresteer den bevinden zich de burgemeesters van Tel-Aviv, van Nathanya en van Ramat Gan, de drie steden, waar het Joodse terrorisme tot nu toe het meest aan de dag is getreden. David Stern, de broer van Abraham Stern, die verleden jaar als leider van een eigen terroristische organisatie de dood vond in een vuurgevecht niet de politie, is eveneens gearresteerd. Zolang de razzia's voortduren, zal het Joden verboden zijn Palestina te ver laten en zijn de grenzen voor hen ge sloten. Anti-Joodse relletjes. In verschillende steden nemen de anti-Joodse relletjes nog steeds in aantal toe. In Liverpool, waar de ge moederen het meest in beroering zijn, moest de politie een groep demon stranten uiteendrijven, die bezig was met het ingooien van winkelruiten en het schrijven van anti-Joodse leuzen op de muren, zoals: „Hang alle Joden op" en „Vernietig Juda". Een enkele maal werd daarbij ook nog het ha kenkruis geschilderd. In Devonport vond een kleermaker een ongeladen DE NIEUWE SITUATIE OP JAVA Bil Laboehan» 1 Po lobo ehon/qtoJS" |Ond<* Hod. z Demarcatie landmijn op de drempel van zijn deur met het briefje: „Alleen omdat het leven van Engelsen ermee is gemoeid is deze mijn leeg". Vier rabbijnen moesten gistermorgen onverrichter- zake de abattoirs van Birkenhead verlaten, omdat niemand de 130 run deren naar Londen wilden vervoeren, die daar ritueel worden geslacht. In Manchester werden demonstraties ge houden, waarbij verscheidene arres taties werden gedaan. Staatssecretaris Hall heeft in het Hogerhuis dit optreden van de bevol king afgekeurd met de woorden, dat dit niet de Britse methode was, om een zaak te behandelen". JODEN NAAR SURINAME. Het uitvoerend comité van de Free- land League te New York heeft de officiële bevestiging ontvangen van ae aanvaarding van het project tot immigratie van 30.000 statenloze Europese Joden in Suriname. De Freeland League zal een com missie van deskundigen naar Surina me zenden voor het zoeken van een geschikte streek voor de vestiging en voor het ontwerpen van een gedetail leerd economisch, technisch en finan cieel plan. Dit plan zal worden bestu deerd en beoordeeld door de drie be langhebbenden: de Nederlandse rege ring, het gouvernement van Surina me en het uitvoerend comité van de Freeland League. Reeds is het zeker, dat een groot aantal Joden over levenden uit de concentratiekampen en inwoners der bevrijde gebieden gevolg zal geven aan de oproep voor pionierswerk in Suriname. WAT DE C.P.N. WIL. Het dagelijks bestuur der C.P.N. (De Waarheid) heeft zich verklaard tegen de inmenging van Amerika in zake het conflict tussen Nederland en de republiek Indonesië. Het wil opnieuw onderhandelen tussen de Re publiek en Nederland onder toe zicht en met medewerking van de Veiligheidsraad. Maar, aldus de C. P. N. in een mededeling aan de pers. dan moet eerst deze „onheilsrege ring" in Nederland worden vervan gen door een .democratisch" bewind. De Waarheid (de partij zowel als de pers) en het Parool wedijveren met elkaar, om het de regering-Beel in deze allermoeilijkste periode in de geschiedenis van ons vaderland te be moeilijken. Een koJiAe&tje... „Vergeldt niemand kwaad met kwaad. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwa de door het goede". Rom. XII 1621.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1