3)e mhcLc Sou/fca/nf Vandaag staakt Nederland politionele actie Nederland blijft zorgen voor rust in gezuiverde gebieden MAANDAG 4 AUGUSTUS 1947 bureaux: Papengracht 32, Giro 103003. Telel: Administratie, Advertenties 20826, Redactie 20015, Directie, drukkerij abonnementen 20935. en Directeur: C. M. VAN HAMERS VELD. Hoofdredacteur: TH. WIL MER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11155 Abonnementsprijs f 0.26 per week, f 1.10 per maand, 3.25 per kwartaal Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden f 1.50. V Wapenstilstand in Indië? II7ELKE reactie op het Nederlandse volk heeft gisteren gebracht het bericht, dat Nederland zijn politionele actie, zijn gewapende actie in Indo nesië wil staken? Wij menen, dat bij het overgrote deel van 't wezenlijk: vredelieven de! Nederlandse volk de eerste reactie moet geweest zijn: een ge voel van opluchting, van een zekere, zij 't dan ook toen reeds getemperde, vreugde. De Regering zal, zo rede neerden we, niet hebben bevolen, in de nu komende nacht de politionele actie te staken, als zij niet de rede lijke zekerheid had, dat daardoor niet de tot nu toe bij de strijd ge brachte offers vruchteloos zouden worden gemaakt, dat daardoor niet de bereiking van haar doel in gevaar zou worden gebracht. En het vrede lievende doel der Nederlandse Rege ring is bekend en staat vast. In dat vertrouwen op de Regering konden we nog wel niet juichen, maar kwam toch in ons op een verblijdend ge voelen alleszins redelijk en logisch, omdat wij de orde en rust in Indië willen hersteld en gevestigd zien met zoo weinig mogelijk strijd, en omdat wij heel goed inzien, dat de ons opgedrongen strijd niet het aan gewezen middel is, om tot de ge wenste en noodzakelijke samenwer king tussen het Nederlandse en Indo nesische volk te komen. De eerste reactie van getemper de vreugde werd echter al gauw overschaduwd door daarna komende berichten, die wezen op "een: we mo gen zonder overdrijving zeggen: ar rogante houding van de Républiek, die niet tegelijkertijd de strijd schijnt te willen staken. En wij vragen ons nu met bezorgd heid af: wat nu? Wat nu? De wereld inclusief het Neder land niet vriendelijk gezinde deel der Engelse pers heeft nu toch wéér eens kunnen zien, dat Nederland al les letterlijk: alles wil doen, wat maar mogelijk is om zonder strijd en bloedvergieten tot een redelijke oplossing te komen. Republikeinse souvereinitéitswaan Het besluit der Nederlandse rege ring om vannacht te 12 uur de poli tionele actie te staken zal voor velen een geruststelling betekenen, vooral voor hen, die zonen onder de wape nen hebben. In zoverre kunnen wij het besluit der regering met een ge voel van vreugde en opluchting be.- groeten, orndat althans van Neder landse zijde de voorwaarde ge schapen is om een einde te maken aan een bloedvergieten hoe ge ling ook naar verhouding dat ons, in deze omstandigheden zeker, hoogst onaangenaam was en -slechts aan vaard werd uit bittere noodzaak. Maar toch zit er een wrange bij smaak aan deze overigens gelukkige oplossing. De Ver. Naties beschouwen deze uitslag „als haar eerste belangrijke overwinning in haar kwaliteit van or ganisatie, welke er mee belast is, de vrede te beschermen." Wij gunnen de Veiligheidsraad graag zijn overwinningsgevoel, al ge loven wij, dat het resultaat meer te danken is aan onze zelf-o ver winning.* Want Ne'derland staat volkomen in zyn repht, als het de bevoegdheid van de Veiligheidsraad ontkent, om in de ze kwestie jurisdictie uit te oefenen. Dit moge een zuiver formele kwes tie zijn, maar het is misschien een formaliteit, waarvan de verdoezeling heilloze gevolgen kan hebben. Want al heeft de Raad zijn besluit als een „wens" versluierd, hy heeft door zijn interventie tot op ze kere hoogte de souvereiniteit van de Indonesische republiek erkend, in strijd met de overeenkomst van Ling- gadjati en in strijd met het statuut van de republjek, dat door de grote mogendheden was erkend. Dit kan tot grote moeilijkheden aanleiding geven, gezien de mentali teit der republikeinse machthebbers, die de gelegenheid niet voorbij zullen laten gaan, deze omstandigheid in hun voordeel uit te buiten. De zucht van Soekarno en de zijnen om zich te gedragen als vertegenwoordigers van een souvereine staat het gro te struikelblok bij de onderhandelin gen zal er niet minder door wor den. De passagierslijsten van de „Oranje", dè „Tabinta" en de „Utrecht",'die op 9 Augustus te Am sterdam worden verwacht, liggen op ons bureau ter inzage. Dr van Mook's radio-rede Hoe zal de houding der Republiek zijn l^ADAT ZATERDAGMIDDAG te Den Haag een buitengewone minis- A^terraad was gehouden, werd Zondagmiddag een radio-rede van dr. van Mook bekend, waarin deze mededeelde, dat bevel was gegeven om de Nederlandse actie in Indonesië uiterlijk van Maandag 4 op Dinsdag 5 Augustus te middernacht te beëindigen. Dr. Van Mook verklaarde verder dat duidelijk zal worden aangegeven in welke delen van Java en Sumatra de Nederlandse regering de rechtstreekse zorg voor orde en veiligheid als gevolg van de gevoerde actie heeft overgenomen en zal blijven dragen. De Nederlandse regering wacht nu af, of de Republiek even eens gevolg zal geven aan het beroep van de Veiligheidsraad. Een staking der vijandelijkheden zal ook moeten betekenen een staking van de vernie lingen, de gewelddadigheden van de Republiek tegen bepaalde bevolkings groepen en van de vijandelijke propaganda, die tot massamoord aanzet. Het zal in de eerste plaats van de aanvaarding door Djokja van het beroep van de Veiligheidsraad en van de uitvoering daarvan in het republikeinse gebied afhangen of een nieuwe mogelijkheid van samenwerking wordt ge schapen. Zaterdag heeft de Republiek van haar kant doen weten, dat zij volledig accoord gaat met het voorstel van de Veiligheidsraad tot staking van de vijandelijkheden. De Republiek stelde echter als voorwaarde wederzijdse terugtrekking van de troepen achter de demarca' elijnen, zoals ze in October 1946 werden Vastgesteld. Volgens Ass. Press heeft Sjahrir Zondag voor zijn vertrek per vliegtuig van Bombay naar de Verenigde Staten meegedeeld, dat de republikeinse regering Indonesië verklaart tot een souvereine staat. soonlijk woord, vooral tot al die me deburgers, die leven in de gebieden, waar door onze actie veiligheid werd en zal worden geschapen. Voor u is de tijd van vrees, van onzekerheid en vijandschap voorbij of zal hij spoedig voorbij zijn zodra de nog rondzwer vende gewapende troepen tot de or de zijn geroepen of in de maatschappij zijn teruggebracht. Wel verre van te zijn vol strijd en vijandelijkheden, zoals men dat aan de wereld wil voorstellen, is in het gebied waarin de troepen kwamen, de vrede eindelijk aangebroken. Wel verre van een gevaar op te leveren voor een wereldvrede, heeft onze ac tie die gebieden voor de wereld open gesteld en de kunstmatige afsluiting, door Djokja in stand gehouden, opge heven. Wel verre van een nieuwe ver drukking te brengen, hebben wij ge zamenlijk de druk, opgeheven, die op het land lag. Wij hebben in deze stre ken niets te verbergen en aanvaarden niet in de laatste plaats daarom van harte het Amerikaanse aanbod. Overal begint de arbeid en het ver keer weer op te leven; spoedig zal ieder vrij zijn plaats kunnen innemen en zijn aandeel kunnen bijdragen tot de opbouw van een werkelijk vrije en sterke Indonesische natie, waarin ook voor iedere niet-Indonesiër van goede wil een plaats zal zijn. Dit is de betekenis van het herstel van orde en veiligheid, de onmisbare grondslag van de echte vrijheid. Wij zullen daarvan met kracht en voort varendheid gebruik maken voor de opbouw, wat er ook gebeuren mag. En wat er ook gebeuren mag, wij zul len ons deze gewonnen veiligheid en vrijheid niet meer laten ontnemen. „Dr. Van Mook deed in zijn radio rede mededeling van de resolutie van de Veiligheidsraad, waarin Nederland de Republiek Indonesia worden uitgenodigd de vijandelijkheden te staken en het geschil te beslechten door arbitrage of andere vreedzame middelen. Tegelijkertijd heeft Neder land „de goede diens-ten", welke door de Verenigde Staten waren aangebo den. aanvaard. Dr. Van Mook ver volgde: „Ofschoon de Nederlandse regering overtuigd is, dat in deze aangelegen heid ten onrechte de tussenkomst van de Veiligheidsraad werd ingeroepen de Raad met deze resolutie zijh bevoegdheid te buiten ging door zich te mengen in een interne aangelegen heid van het Koninkrijk, werd beslo ten aan het daarin vervatte beroep gehoor te geven. De regering wil daardoor nogmaals tonen, dat zij geen mogelijkheid voorbij zal laten gaan om de actie, die noodzakelijk was ge worden om aan een onhoudbare toe stand van bedreiging en wetteloos heid een einde te maken, zoveel doenlijk te beperken. Bovendien zal zij aan Djokjakarta nogmaals de ge- lègenheid geven de houding van agressie en ophitsing te laten varen en tot een werkelijke uitvoering van de overeenkomst van Linggadjati te komen. Zij wil ten slotte de regering van de V.S. de ruimst mogelijke gele genheid verschaffen om de aangebo den diensten te effectueren. Daarom is bevel gegeven de actie uiterlijk te middernacht van 4 op 5 Aug. te be ëindigen". Nederlands verantwoordelijkheid. Ter toelichting op zijn m'ededeling, dat zal worden bekengemaakt in wel ke gebieden Nederland rechtstreeks voor orde en veiligheid zal blijven zorgen, zei dr. Van Mook het vol gende: „De regering moet hierbij met 't oog op de in die streken aangetroffen toestanden en op de van Republikein se zijde verrichte handelingen en ge uite bedreigingen, met nadruk ver- klaron, dat zij haar verantwoorde lijkheid en haar verplichtingen ten aanzien van de veiligheid van per soon en goed en voor 't herstel en de handhaving van recht en orde in die streken ten volle en met alle haar ter beschikking staande middelen zal blijven vervullen ten einde daar zo wel de wederopbouw als de uitvoe ring van het programma' van Ling gadjati mogelijk te maken. Dr. Van Mook besloot met een per- REPUBLIKEINSE LEIDERS VRIJGELATEN. Zondagmiddag zijn 7 vooraanstaan de republikeinse leiders te Batavia, die onder Nederlandse bewaking wa ren gesteld, vrijgelaten, o.a. dr. A. K. Gani, de republikeinse vice-minister- president, dr. Mohammed Tamzil, vi ce-minister voor buitenlandse zaken, én Mohammed Natsir, voormalig mi nister van voorlichting. De republikeinse burgemeester en plaatsvervangend burgemeester van Batavia zijn thans de enige belang rijke republikeinen, die nog gevan gen worden gehouden. SJAHRIR NAAR AMERIKA VERTROKKEN. Soetan Sjahrir is Zondagmorgen per vliegtuig naar New York vertrok ken. Hij werd uitgeleide gedaan door Pandit Nehroe. Prinses Irene, die morgen haar 8ste verjaardag viert. Is beperking militaire actie gevaarlijk? Een in verband met de jongste ontwikkeling der situatie in Indië wel hoogst merkwaardige uitspraak van de heer J. v. d. Kieft seinde Za terdag Aneta uit Batavia. De heer v. d. Kieft, fractievoorzitter van de Partij v. d. Arbeid in de Eerste Ka mer, is voor een oriëntatie bezoek op Java. Hij verklaarde, dat bij rustige beschouwing van de toestand moei lijk twijfel kan bestaan aan de nood zaak, dat de thans gedurende veer tien dagen gevoerde actie tot geheel Java moet worden uitgebreid. De heer v. d. Kieft is zo juist terugge keerd van een bezoek aan de sector Semarang met als uiterste posten o.a. Ambarawa en Salatiga. Hij zeide eens te meer overtuigd te zijn, dat de actie noodzakelijk was en dat deze ook verder dient te worden voortge zet, tot de basis gevonden wordt voor nieuwe besprekingen met republi keinse leiders. Voorts wees hij op de zonderlinge toestanden te Semarang, waar het vliegveld 'in Nederlandse handen was, maar waar de terreinen er om heen republikeins territoir wa ren. Hierdoor ontstonden tal van moeilijkheden, daar de waterleiding bronnen in republikeinse handen waren. Na de ondertekening van Linggadjati zijn met republikeinse leiders vergeefs besprekingen ge voerd over een redelijke watervoor ziening van stad en omgeving. De stad had hierdoor geen water, het geen in de tropen een onhoudbare toestand betekent. Door de acties is hieraan een einde gemaakt. De heer v. d. Kieft zeide, dat de moeilijkheid in de huidige toestand is, dat, wanneer de actie beperkt blijft, aan de grenzen van de thans door Nederlandse troepen bezet ge bied, verschillende republikeinse strijdorganisaties blijven opereren, waardoor tevens onze mensen onop houdelijk in gevaar zijn. COMMISSIE-GENERAAL IN NEDERLAND TERUG. Precies kwart over vier ïandde Za terdagmiddag op het vliegveld Schip hol een K.L.M.-vliegtuig uit Batavia met de leden van de Commissie-Ge neraal aan boord. Nadat de leden van de Commissie-Generaal ook door hun familieleden begroet waren, hadden de journalisten nog even ge legenheid voor een kort onderhoud. De heren gaven evenwel slechts vage en ontwijkende antwoorden. Tjilatjap in Nederlandse handen Stad onbewoonbaar gemaakt Een communiqué der Nederlandse marine meldt, dat Tjilatjap, aan de Zuidkust van West-Java, een be langrijke haven in handen der repu blikeinen, Zaterdag zonder strijd door de Nederlanders is bezet. Landingstroepen der marine bezet ten het havengebied, terwijl leger eenheden de stad van de landzijde binnenrukten. De stad was practisch onbewoon baar, aldus het communiqué, daar zowel in de stad zelf als in de haven door het vuur verwoestingen zijn aangericht Deze verwoestingen, zo gaat het communiqué verder, wer den alleen veroorzaakt door optre den van de Indonesische troepen. Vroegere berichten meldden, dat olietanks in de stad als onderdeel van de tactiek der „verschroeide aarde" door de republikeinen in brand waren gestoken. De Chinese wijk der stad is afge brand. Slechts enkele opslagplaatsen in het havengebied zijn intact geble ven. De verlieslijst. Zaterdag meldde radió-Batavia, dat de Nederlandse verliezen tot op heden bedragen: 59 doden, 131 ge wonden en 16 vermisten. OOSTKUST VAN SUMATRA WENST EIGEN POSITIE. De regpringsvoorlichtingsdiensft heeft bekend gemaakt: „Op het voor erf van de residentswoning te Me- dan verzamelden zich Zaterdagmid dag duizenden inwoners van dit ge west voor het aanbieden van een ver zoekschrift, waarin onafhankelijk heid voor de bevolking van Suma tra's Oostkust binnen het kader van de overeenkomst van Linggadjati werd gevraagd. RADIO DJOGJA ZWEEG. Alle radio-stations van Djogja ver dwenen Zaterdag om 21.15 uur plaat selijke tijd uit de lucht. Ook radio- Soerakarta kon in Batavia niet wor den opgevangen. Waarnemers zijn van mening, dat de mogelijkheid be staat, dat de Nederlanders de electri- citeitsvoorziening van Midden-Java hebben afgesneden vanuit Toentang, de hydro-electrische krachtscentrale, welke in Nederlandse handen is. Persstemmen De ochtendbladen schrijven begrij pelijkerwijze niet heel optimistisch over de momentele toestand in In dië. Trouw zet boven een artikel: „Hachelijk!" en schrijft o.m.: „De situatie ontstaan door het even zeer onbevoegde als onbekookte op treden van de Veiligheidsraad in de Indische kwestie, alsmede door het toegeven van Nederland aan deze druk, is hachelijk De feiten bewijzen het nu reeds. Terwijl Nederland aan het beroep om het vuren fr: staken onvoor waardelijk gevolg geeft, terwijl het de goede diensten van de Verenigde Staten aanvaardt, geeft de Republiek aan het beroep, om het vuren te sta ken, geen gevolg. De Republiek verbindt daaraan na melijk althans blijkens een voor rddio-Djokja afgelegde verklaring de voorwaarden, dat de Nederlandse troepen terug moeten naar de oude demarcatielijnen. Dit staat gelijk met een botte weigering. Zij wil bovendien blijkbaar de goede diensten van de V.S. niet aan vaarden, maar wenst een arbitrage commissie van de Veiligheidsraad." Aan een beschouwing van prof. Romme in de Volkskrant, waarboven staat: „Staking van de vijandelijkhe den?" (met.een vraagteken!) ontle nen we: „Zoals men weet, hebben wij, niet met vreugde maar wel van heler har te, ons achter het besluit der Rege ring geschaard tot 't voeren van po litionele actie. Van heler harte, om dat dat besluit onvermijdelijk was. Allerminst met vreugde, omdat eigen bloed en broederbloed vloeien moes ten. Het besluit der Regering, de poli tionele actie met ingang van het ko mende middernachtelijk uur te sta ken, begroeten wij andermaal van he ler harte, maar andermaal eveneens: niet met vreugde. Niet met vreugde, omdat wij het antwoord der Repu bliek op deze nieuwe Nederlandse daad van toenadering nog niet ken nen, en haar eerste weerslag op het votum van de Veiligheidsraad ons met zorg vervult daarvandaan ons vraagteken achter het opschrift bo ven dit artikel. Maar van heler harte stellen we ons achter dit jongste Re geringsbesluit, omdat wij, met de Re gering, niets willen verzuimen, wal in het belang van een vreedzame op lossing verantwoord gebeuren kan." LEGERBERICHT VAN HEDENMORGEN. West-Java: De zuiveringsacties in dit gebied worden met goed resultaat voortgezet, o.a. ten Zuiden van Koe- ningan. Midden-Java: Kroja 15 km. ten Zui den van Banjoemas, en Soempioen, 14 km. ten Zuidoosten van Banjoe mas, werden bezet. Gedurende de af gelopen dagen werd langs de Noord kust geleidelijk aan overland de ver binding tussen Tegal en Semarang tot stand gebracht. Op verzoek van ver tegenwoordigers van de bevolking werden gedurende de afgelopen da gen beveiligingsmaatregelen op Ma- doera genomen. Verschepingen van grote hoeveelheden rijst ten behoeve van de Madoerese bevolking, die ten zeerste honger lijdt, zijn in voorbe reiding. Sumatra: Op Noord-Sumatra staan onze troepen thans voor Tandjong Balai, dat ongeveer 80 km. ten Oosten van Pematang Siantar aan de kust is gelegen. Onze verliezen volgens de tot op heden ontvangen gegevens be dragen: 60 doden, 17 vermisten en 131 gewonden. Noord-Sumatra: Heden zou de eer ste trein van Medan naar Teging- tinggi vertrekken. Morgen, zal de trein waarschijnlijk doorrijden naar Sian tar, De bronnen te Sibornagil voor de waterleiding van Medan zijn intact aangetroffen. De toestand, waarin de 40 km. lange pijpleiding verkeert, is echter niet bekend. ZAL REPUBLIEK VOLDOENDE TIJD HEBBEN? Dr. Gani, vice-premier van de Re publiek, heeft Zondag verklaard, dat de Republikeinse regering waar schijnlijk niet voldoende tijd zal heb ben om de order tot het staken van de vijandelijkheden vóór midder nacht aan haar troepen door te ge ven. Dr. Gani was van mening, dat het moeilijk zou zijn om de bevelheb bers op de vier Republikeinse fron ten tijdig genoeg te bereiken. OF ONTBREEKT HET AAN GOEDE WIL? De Indonesische Republiek heeft Zondagavond verklaard, dat aaja het staken der vijandelijkheden vooraf dient te gaan het opgeven van de militaire winst die de Nederlanders in de afgelopen 13 dagen behaald hebben. Zij heeft gevraagd om arbi trage van de Nederlands-Indonesische geschillen door een commissie van „verschillende landen" te benoemen door de Veiligheidsraad met instem ming van zowel de Republiek als Ne derland. De verklaring van de Republikein se regering volgde op de radio-rede van dr. Van Mook. In de Republikeinse verklaring wordt verder gezegd, dat de regering het als een „conditio sine qua non" acht „dat de Nederlandse gewapende strijdkrachten onmiddellijk terugge trokken worden uit de gehele Indo nesische archipel". OPTIMISME TE LAKE SUCCESS. Het Nederlandse bevel om het vuren te staken leidde Zondag tot een golf van optimisme onder de UNO-afgevaardigden, die het gevoel hadden, dat de UNO een belangrijk succes had geoogst. De leden van de Veiligheidsraad waren erg zuinig met hun commentaar, nu er nog geen officiële antwoorden binnengekomen zijn van de Nederlandse en Republi keinse regeringen. De eerste reactie was er echter een van gerechtvaardigde voldoening. De „Nieuwsgier" haalt het Chine se blad „Sinpo" aan, waarin gezegd wordt, dat in Tjilimoes ten Zuiden van Cheribon de tweede grote slach ting van Chinezen na Tangerang heeft plaats gehad. Kort voor de aan komst der Nederlandse troepen al daar werden twee tot driehonderd Chinezen vermoord. „Hoewel de ver houding tussen de Indonesiërs en Chinezen te Tjilimoes altijd goed ge weest is, zette de bond van Islamiti sche jongeren in critieke dagen de moordpartij op touw. Hierbij fun geerden twee hadjis (Mekkagangers) als beul". Bok of geit? Verleden week ontvingen wij een bericht, dat op een te Zaan dam gehouden tentoonstelling de bok „Hugo" de kampioenstitel 4iad behaald. Een berichtje als duizend andere. Maar er werd als merkwaar dige bijzonderheid bij verteld, dat deze bok een melkgevende bok was. Ik heb even zitten prakkizeren en al mijn biologische kennis by- eengeharkt, maar bracht het niet verder dan dat ik het een vreemd geval vond. Het berichtje werd even „aangehouden". Ik zag al brieven van lezers binnen komen; van „veront waardigde lezers", die schreven, dat de redactie niet moest den ken, dat zij hun „alles ken wijs maken"; van spotlustige lezers; van nieuwsgierige lezers; van le zers, die wisten te melden, dat zoiets niets bijzoqders is, want, dat de buurman van hun vrouws vader eens een bok had, die. enz. Maar nu lees ik, dat deze bok inderdaad een raadsel is voor de deskundigen en dat zelfs de Veeartsenijschool pogingen in het werk heeft gesteld om deze zeldzame bok voor een nader on derzoek aan te kopen. En de melk, die hij geeft, is niet eens zo gek. Het vetgehalte bedraagt zelfs bijna 4.5 ter wijl een vetgehalte van 4 bij geiten al aan de hoge kant is. Ik heb het geval eens aan Kees, de tuinman, voorgelegd, die in zulke zaken meer ervaring heeft dan ik. Hij keek mij eens aan, spuwde bedachtzaam een straal pruimensap over mijn bloemetjes, keek nog eens en zei: „Een bok is 'n bok en een geit is 'n geit." Ja, wat zullen we daarop zeg gen? Nederlandse troepen op Madoera Volgens republikeinse berichten zijn Nederlandse troepen met zeven tanks en vier vrachtwagens vroeg in de ochtend op Madoera aan land gegaan. Hierbij werden zij vanuit de lucht gesteund. Volgens deze berichten is een vliegtuig door de Indonesiërs neergeschoten. DE VLIEGDÏENST BATAVIA— AMSTERDAM. Naar Anetta Zondag vernam, zou de K.L.M.-dienst BataviaAmster dam voorlopig opgeschort zijn, ver moedelijk in verband met de weige ring van India om landingen op het gebied van Voor-Indië toe te staan. Later werd echter van officiële zijde vernomen, dat dit bericht op een mis verstand moet berusten. Voorzover hier te lande bekend gaf de regerjng te New Delhi geen in structies om het landen van de vlieg tuigen van de K.L.M. op Voor-Indi sche vliegvelden te verbieden. Le luchtverbinding zal derhalve normaal doorgang vinden. ZUIVERING IN AMERIKA. Joseph Martin, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardig den, heeft te Sagamore (Massachus- setss) onthuld, dat meer dan 1.000 communisten en andere „opstandige personen" uit de administratieve diensten zijn ontslagen. „De strijd te gen deze elementen is nog pas be gonnen. Wanneer wij klaar zijn, zul len zij allen uit de Amerikaanse openbare diensten verdwenen, zijn." Volgens Martin vragen hoge rege ringsfunctionarissen, die aanvanke lijk tegen deze anti-communistische campagne gekant waren, thans om 25 millioen dollar uit te trekken om de ze „zuivering" te voltooien. RATIFICATIE VREDESVERDRAGEN. De Italiaanse president, de Nicola, heeft Zaterdagavond zijn handteke ning gezet onder het decreet ter ra tificering van het vredesverdrag met Italië. Het orgaan van de Roemeense so ciaal-democraten heeft bericht, dat de Roemeense regering besloten heeft binnen acht dagen het vredesverdrag met d geallieerden te ratificeren. BALTEN VLUCHTEN NAAR ZWEDEN. Baltische vluchtelingen uit de Sowjet-zone van Duitsland komen in steeds groter getale in Zweden aan. Volgens hun zeggen zijn de Sowjet- bezettings-autoriteiten begonnen, alle Baltischv 'onderdanen uit hun zone naar Siberië over te brengen. De vluchtelingen vragen asyl in Zweden en dat wordt hun over het algemeen verschaft, wanneer zy kunnen aan tonen, dat zij tijdens de oorlog niet voor de Duitsers hebben gevochten. Daar Zweden groot gebrek aan werkkrachten heeft, kunnen de Bal tische vluchtelingen gemakkelijk in het arbeidsproces worden opgeno- £m koAA&ètfe. „Ook in de werkende stand kunnen hoogstaande mensen leven. De meest hoogstaande van alle mensen, de Mensenzoon zelf, heeft in de werken de stand geleefd." Mgr. dr. Poels.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1