5)e 6ou/tcwt Voor de Veiligheidsraad Amerika's aanbod van goede diensten door Nederland aanvaard De Veiligheidsraad doet beroep op beide partijen Ned. verliezen in Indië HU1BERS ZATERDAG 2 AUGUSTUS 1947 bureaux: Papengracht 32, Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826, Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERS VELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11154 Abonnementsprijs f 0.26 per week, f 1.10 per maand, 3.25 per kwartaal. Franco per post f 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden f 1.50. HE V IEDER VOLK beziet de wereldsitua tie vanuit zijn eigen gezichtspunt. Dat is natuurlijk. Daarom is er voor ons geen pro bleem op de wereld, dat deze week interessanter en belangwekkender is dan het Indonesische. Het vraagstuk staat trouwers in het brandpunt van de wereldaan dacht sinds het officieel ter kennis van de Veiligheidsraa 1 is gebracnt en deze het ais een urger*t zaak op zijn agenda heeft geplaatst. Wij hadden niet gedacht zo spoe dig reeds op het beklaagdenbankje van dit college te moeten zitten. Een beklaagdenbank, die overigens nogal meevalt. Er hebben anderen op ge reten, die er heel gezellig tussen uit gedraaid zijn. Onder anderen Enge land. Het is nog niet zo heel lang ge leden begin 1946 dat de Oekraï ne (lees: Rusland) zich erg bezorgd toonde over het lot der Indonesiërs, die bedreigd werden door een Engels leger. Het was in de dagen, dat de Engelsen in ons Indië zaten en wij vergeefse pogingen aanwendden oni er ook naar toe te komen. De Brit ten lieten toen de republikeinen kalmpjes otteren en alleen als zij het heel erg bont maakten, sloegen zij er op. Rusland (pardon: de Oekraïne) maakte toen de zaak aanhangig bij ae Veiligheidsraad, omdat het zo be zorgd was voor het lot der onder drukte volkeren. De Engelsen voer den toen als argument aan, dat het conflict van de Nederlanders met de Indonesiërs van geheel interne aarc was en dat zij niet anders deden dan in opdracht van de 'gezamenlijke ge allieerden de Jappen uit Indië weg te halen. Nu is het wel merkwaardig, dat twee onderdelen van het Ge menebest van Groot-Brittannië, n.l- Australië en India dit conflict op nieuw voor de Raad hebben gebracht als een conflict tussen twee «souve- reine staten. Engeland zelf blijkt op de zitting van de Veiligheidsraad van gisteren zijn oude en juiste stand punt gehandhaafd te hebben. IET OPTREDEN van Australië verwondert ons niet zozeer. Deze voormalige bondgenoot, die zozeer geprofiteerd heeft van het feit, dat de Ned. Indische regering spontaan de oorlog aan Japan verklaarde, is, r.adat het gevaar geweken was, steeds bijzonder onpleizierig ge weest. Het „Handelsblad" zet dit land in een artikel even in het zonnetje en licht een tipje op van de sluier, welke over de bedoelingen van de Austra liërs hangt. Het blad schrijft: „Het is een speiir.g van het lot dat juist Australië zich nu als kampioen voor de republiek opwerpt. Australië, dit een nadrukkelijke politiek von „white man's country" in eigén lan'a voert, al zijn de restanten der autochthone bevolking daar toch ze ker iret blanx Austialië, dat angst- va'.Vg de import van gekleurde Azia tische immigranten weert, en dat iüfs kort geleden de Indonesiërs die in ae wereldoorlog naar Australië v/u.en uitgew is.er en met Australi sche vrouwen waren getrouwd, bevel gaf het land te verlaten met achter lating van hun echtgenoten, uit vrees blijkbaar om met halfbloed-kernen de blanke suprematie in dat dunbe volkte continent in gevaar te bren gen. Maar Australië voelt zich als blanke voorpost vereenzaamd in dit verre gebied der bruine en gele ras sen. En het wil zich uit veiligheids overwegingen de vriend der omlig gende volkeren tonen, vooral nu de Engelsen zich gestadig uit Azië te rugtrekken, en Australië nóg eenza mer achterlaten. Dit verklaart veel". f^E BEZORGDE houding van En- geland wordt misschien meer ver- klaarbaar als wij letten op de eco nomische crisis, welke dit land meer en meer bedreigt, en welke juist in deze dagen een onheilspellend karak ter aanneemt. Wie zich de macht voelt ontglippen, is van nature erg vredelievend en wordt boos als anderen hem nieuwe moeilijkheden dreigen te bezorgen. Engeland ziet zich genoodzaakt, om drastische bezuinigingen in te voeren en daartoe op de eerste plaats zijn troepen uit verschillende delen van de wereld terug te roepen. Daarom is het een voorstander van pais en vree, vooral in het Oosten, waar het nog altijd grote belangen heeft, welke het echter moeilijk kan verdedigen. Intussen hebben gisteren zowel En geland als Amerika een soepele hou ding aangenomen in de Veiligheids raad. Amerika heeft z'n goede dien sten aan Nederland en de Republiek aangeboden en Nederland heeft dit aanbod aanvaard. Waarop de Raad besloot, een beroep te doen op de strijdende partijen om de kwestie nu met vreedzame middelen te beslech ten. Hiermede is het Indonesische vraagstuk weer in een nieuwe phase .getreden, laten we hopen de laatste vóór de uiteindelijke overeenstem ming. jtVIR. E. N. VAN KLEFFENS heeft gisteren in de Veiligheidsraad ver- klaard, dat de Nederlandse regering het aanbod van goede diensten van de Verenigde Staten, gisteren door de Amerikaanse vertegenwoordiger Johnson in de Raad gedaan, toejuicht en volgaarne aanvaardt. Mr. Van Kleffens voegde hieraan toe: „Met het oog hierop zal met de Verenigde Staten overleg worden gepleegd ten aanzien van de wijze waarop van deze goede diensten gebruik zal kunnen worden gemaakt.". Mr. Van Kleffens heeft m de Raad medegedeeld, dat de Nederlandse re gering bereid is een resolutie te aanvaarden, waarin de Nederlanders en In donesiërs aangezocht worden de vijandelijkheden onmiddellijk te staken, doch dat zij bezwaar zou hebben tegen een dergelijk „bevel" van de zijde van de Veiligheidsraad. In de zitting van gisteren had de Australische afgevaardigde Hodgson, die de vijandelijkheden omschreef als ,,een gewapend conflict tussen twee staten", een resolutie ingediend, waarin verklaard wordt, dat de vijande lijkheden volgens het Handvest van de V.N. een inbreuk op de vrede bete kenen, en waarin een beroep wordt gedaan op de twee regeringen om 1) ce vijandelijkheden onmiddellijk te staken, 2) haar geschil op te lossen door arbitrage, in overeenstemming met art. 17 van het accoord. van Linggadjati. Nederl. nodigt buitenland uit tot bezoek aan Indië Mr. Van Kleffens, die zich scherp tegen het Australische standpunt kant te, deelde daarop mede, dat de Nederlandse regering een aantal vertegen woordigers van andere regeringen zal uitnodigen tot een bezoek aan Ned.- Indië, om aan de wereld „als mannen van eer" verslag uit te brengen over hun "bevindingen.. Nadat in de zitting van Vrijdag de Amerikaanse vertegenwoordiger er op had aangedrongen, in plaats van gevolg te geven aan de Australische re solutie, eer. beroep oy beide partijen te doen om de vijandelijkheden te sta ken en de bemiddelingspogingen af te wachten, en nadat Engeland te ken- r.en had gegeven, dat de bemiddeling van de V.S. de beste wijze zou zijn om de vijandelijkheden te doen beëindigen, trok Australië de resolutie in ten gunste van de Amerikaanse lezing. De Franse afgevaardigde stelde daarop voor,' de Indonesische kwestie aan het Internationale Hof van Justitie voor te leggen, indien de Raad van beide partijen geen staking der vijandelijkheden kan verkrijgen. Mr. Van Kleffens verklaarde, dat het voornaamste kenmerk der repu bliek Indonesië haar gebrek aan ge zag is. „In de onderhandelingen met de Nederlandse regering werden de republikeinse vertegenwoordigers dik wijls gedesavoueerd, terwijl ongere gelde gewapende benden de bevol king bleven terroriseren. Het goed willende volk van Java en Sumatra kan niet langer worden overgelaten aan een tyrannieke regering, die als altijd een totalitair karakter draagt. Mr. Van Kleffens beschuldigde de republiek van de „verderfelijke prak tijk nog steeds gijzelaars vast te hou den" en zeide, dat hij aan .de Indische regering om documenten betrëffende meer dan duizend schendingen van het bestand, dat in Maart jJ. met de republiek gesloten was, verzocht had ter voorlegging aan de Veiligheids raad- Indien er constructieve pogin gen worden gedaan, dan fcouden ten minste de gijzelaars moeten worden bevrijd. Tegen einde Juni werden er nog zevenhonderd Europese gijze laars gevangen gehouden en onge veer tienduizend andere. Onze enige zorg is, dat er een einde komt aan anarchie en chaos, opdat de gewone man in vrede kan leven. Wij voeren geen oorlog tegen de repu bliek doch wij kunnen niet voortgaan met een regering, welke niet gehoor zaamd wordt, welke over het alge meen ontwijkend reageert en niet wil samenwerken. Dit is geen herstel van de koloniale verhouding. Wij wensen samen met de Indonesiërs deelgenoten te zijn". Belgische waarschuwing. Gisteren, bij de hervatting van de debatten in de Veiligheidsraad over Ijndonesië, waarschuwde België te gen een haastige beslissing op grond van onvoldoende inlichtingen. Indien de Raad thans zou aandringen op het staken der vijandelijkheden, zou hij op de gehele zaak vooruitlopen. Dit behoorde dus niet te geschieden zonder discussie. De Belgische afge vaardigde steunde tevens het Neder landse bezwaar, dat de Raad niet be voegd is zich te mengen in een aan gelegenheid, die binnen de Neder landse binnenlandse jurisdictie valt- Een Brits voorstel. Na de verklaring van mr. Van Klef fens stelde Engeland voor, dat de Veiligheidsraad de Indonesische kwes tie voorlopig van de agenda zou voe ren en de Amerikaanse bemiddeling in werking zou laten treden. DE OPSTAND IN PARAGUAY. Volgens berichten van Paraguese opstandelingen te Buenos Aireo mar cheren ongeveer 8500 Paraguese op standelingen Zuidwaarts langs de ri vier de Paraguay in de richting van Assuncion, de hoofdstad van Para guay. Dit is een nieuwe actie tegen de regering van generaal Morinigo. De „Piet Hein" met het Prinselijk Gezin aan boord maakt een ware zegetocht door de Friese hoofdstad. „Ik heb nog geen werkelijk over tuigende argümenten gehoord om ons er van te overtuigen, dat dit een oor log is tussen twee souvereine staten", aldus de Britse gedelegeerde Lam- ford, „doch wat wij hier hebben is een situatie die door politieke of econo mische redenen tot internationale wryving zou kunnen leiden. Het valt niet te ontkennen, dat deze kwestie een ernstige weerslag in Azië heeft gehad. Hij voegde er aan toe „gezien het feit, dat de Nederlandse regering het Amerikaanse bemiddelingsaanbod heeft aanvaaid, gelooft de Britse de legatie, dat in plaats van te hande len op basis van het Australische voorstel de Veiligheisdraad kennis behoort te nemen van het bemidde- lingssaanbod en de zaak op de agen da behoort te houdén tot hij een ver slag over de gehele ontwikkeling zal hebben ontvangen". Amerikaans amendement. De Amerikaanse vertegenwoordiger, Johnson, zeide dat het Australische voorstel om een beroep te doen pp Nederland en Indonesië om de vijan delijkheden onmiddelllijk te staken en hun geschil door arbitrage te doen slechten, twee moeilijke juridische problemen opwerpt: in de eerste plaats die van de souvereiniteit van Indonesië en ten tweede die van de competentie van de Veiligheidsraad in deze aangelegenheid. Hij stelde een amendement voor, waardoor deze twee moeilijkheden worden omzeild, doordat hierbij op beide partijen een beroep wordt ge daan de vijandelijkheden te staken en zich aan een vredige regeling te onderwerpen. De Russische gedelegeerde Gromy- ko was het niet eens met die gedele geerden, die er aan twijfelen of Indo nesië een souvereine staat is, en hij was tevens van mening, dat de Raad volmaakt competent is om deze zaak te behandelen. Troepen terug, zegt Gromyko. Gromyko stelde het volgende amen dement voor op de Australische reso lutie: „De Raad oordeelt het noodza kelijk, dat de troepen van beide zij den onmiddellijk worden terugge trokken naar hun uitgangsstellingen, d;e zij bezetten vóór het begin van de militaire operaties." De Amerikaanse gedelegeerde drong er bij de Raad op aan een onmiddel lijke beslissing te nemen om een op roep tot de partijen te richten de vij andelijkheden te staken en om de dis cussie over juridische zaken tot later uit te stellen. Polen ondersteunde dit De Raad werd daarop tot 's avonds 8 uur verdaagd. LEGERBERICHT VrAN HEDENMORGEN. Op Java werden de bereikte posi ties geconsolideerd en vinden de zui veringsacties onverminderd voort gang. Op Oost-Java werd de verbinding over land tussen Sitobondo en Ban- joewangi tot stand gebracht. Hier en daar werden enkele schermutselin gen met benden gerapporteerd. Bij Soerabaja, in de sectoren Tjermee— Modjokerto kwamen opnieuw infil- tratiepogingen voor, welke werden afgeslagen. Batoe, 18 k.m. ten Noord- Westen van Malang werd bezet. Bij de zuivering van Malang werd enige snipperactiviteit ondervonden. Bij Lawang meldden zich vrijwil lig 36 leden van de Alri aan, waar onder zich enige officieren bevonden Midden-Java: Bij Weleri, ten Wes ten van Semarang, haalde de bevol king onze troepen enthousiast bin nen. In het gebied rondom Banjoe- mas werden de bruggen over de Se- rajoe intact aangetroffen. Poerwo- kerto werd bezet. In de stad woed den hevige branden. Op West-Java werd in het Zuid- Westen van Tangerang en Serpong tegen brandstichtende benden opge treden. Bij Buitenzorg werden twee Japannezen gevangen genomen. Sumatra: Vanuit Pematang Siantar werd Kabandjahe ten Zuiden van Medan bezet. Volgens luchtverken- nmgen staan Babandjahe en Brastagi in brand. De Chinese bevolking in het gebied ten Noorden van Loeboek- pakam en Perbaoengan werd door Laskarsbenden geterroriseerd. Bij Pematang Siantar werden tien Duit sers en drie Japannezen gevangen genomen. Het totaal aan verliezen op onze zijue tot en met gisteren bedraagt: 59 gesneuvelden, 16 vermisten en 131 gewonden. Besluit van Veiligheidsraad had nog geen invloed. Hedenmiddag was nog geen resul taat merkbaar van de resolutie, gis teren in de Veiligheidsraad aangeno men, welke aandringt op beëindiging van de vijandelijkheden tussen de Nederlanders en Indonesiërs op Ja va en Sumatra. De gevechten wer den voortgezet. Naar gemeld is, heb ben Nederlandse troepen Poerwoker- to op de weg naar Tjilatjap bezet. De bruggen over de Serejoe, welke rivier uitmondt bij Tjilatjap, zijn in tact. Volgens een oud bijgeloof zal bij elk conflict het leger, dat het eerst deze rivier oversteekt, verslagen wor gden. Waarnemers te Batavia zijn van mening, dat dit misschien van invloed geweest is op de terugtocht van de republikeinen in Midden-Java. HET BESLUIT VAN DE VEILIG HEIDSRAAD. De Veiligheidsraad heeft gister avond met acht stemmen vóór, terwijl Engeland, België en Frankrijk zich van steming onthielden, besloten een beroep op Nederland en de repu bliek te doen om het Indonesische ge schil „door arbitrage of op andere vreedzame wijze" te doen slechten. De drie landen, die zich in de Vei ligheidsraad van stemming onthouden hebben, waren van mening, dat de Veiligheidsraad niet competent is om een uitspraak te doen over de In donesische kwestie, aangezien de re publikeinse gereging niet als souve reine regering erkend is. Amerikaans aanbod ook aan de republiek. Naar Aneta uit gezaghebbende bron te Lake Succes verneemt, heb ben de Verenigde Staten hun aanbod van goede diensten ook aan de Indo nesische republiek doen tqpkomen. De economische en sociale raad van de Verenigde Naties heeft gis teren het voorstel van Voor-Indië om de Indonesische republiek uit te nodigen deel te nemen aan de ko mende conferentie te Havana aan vaard, Het voorstel werd aanvaard met zes tegen vier stemmen en acht onthoudingen. Tegen het voorstel stemden Engeland, Frankrijk, de Verenigde Staten en Nederland. Tien priesters (Benedictijnen, Cis- terciensers en Jezuie'ten) zijn te Pa rijs veroordeeld tot gevangenisstraf fen van zes maanden tot 2 jaar en boeten van 8.000 tot 20.000 francs wegens het verlenen van onderdak aan aanhangers van de regering van Vichy. De priesters voerden te hunner verdediging aan, dat zij gehandeld hadden uit een oogpunt van „chris telijke naasteliefde". De aanklager zeide, dat het rech't van asyl in Frankrijk in 1675 was af geschaft. Intussen gaf de aanklager toe, dat het hier geen complot tegen de Republiek betrof, waartoe men deze zaak had opgeblazen. Alle paters hebben onafhankelijk van elkaar ge handeld, maar zo zei hij, zij pasten de christelijke naastenliefde toe op een terrein, dat daar niet geschikt De regering maakt tot haar leed wezen bekend, dat in de afgelo pen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke marine: Mar. 3de kl. Z.M. H. A. M. Caris, Nederweerd (Limb.) gesneuveld op 22 Juli; 2de luit. mar. F. J. van Iersel, uit 's Hertogenbosch; ge sneuveld op 25 Juli; serg.-maj. L. H. Buntinx, uit Maastricht, gesn. op 27 Juli. Kon. Nederl. Landmacht: Sold. 1ste kl. A Legebeeke, uit Haarlem, gesn. op 22 Juli te Medan; sold. W. A. J. Ten Hoopen, uit Haaksbergen, gesn. op 22 Juli te Medan; sold. 1ste kl. D. van der Pol, uit Amsterdam, gesn. öp 22 Juli te Medan; sold. I. G. Voogdt, uit 's-Gravenpolder, gesn. op 22 Juli 1947 te Padang; sold. 1ste kl. W. C. J. Verheiden, uit Wamel, gesn. op 25 Juli (plaats niet ver meld); sold. L. A. Hoogland, uit Zeist, gesn. op 25 Juli (plaats met vermeld; korp. G. S. Hoekstra, uit Leeuwarden, gesn. op 25 Juli 1947 (plaats niet vermeld); kapitein- veldprediker J. H. Kuypers, uit Rotterdam, gesn. op 25 Juli te Bo- leredjo; sold. 1ste kl. Th. F. Kem perman uit Doesburg, gesn. op 25 Juli te Boloredjo; korp. H. G. Ja cobs, uit Simpelveld (L.) gesn. op 26 Juli (plaats n-iet vermeld); sold, lste kl. J. F. Offermans, uit Voe- rendaal (L.) gesn. op 26 Juli (plaats niet vermeld); sold. W. van Ouds hoorn, uit Alphen a. d. Rijn, gesn. op 26 Juli te Soekarama; 2de luit. C. J. M. Jansen Schmidt, uit Haar lem, gesn op 26 Juli te Semarang; korp. J. H. Reints, uit Oostwold, gesn. op 25 Juli te Batavia; sold, lste kl. A. Rooter, uit Amsterdam, gesn. op 22 Juli te Lematang; 2de luit. M. F. Blaauw, uit Rotterdam, gesn. op 29 Juli te Padang; sold. S. Sleypen, uit Maastricht, gesn. op 29 Juli te Tjitjaleng; Grenadier E. M. Hopman uit Egmond a- Hoef, gesn. op 28 Juli te Tambak-Beras; korp A. J. Hillegaard, afkomstig uit Amsterdam, gesn. op 28 Juli te Tambak-Beras. Kon. Nederl. Indisch leger: lste luit. K. v. Vlieger, uit Am sterdam, gesn. op 21 Juli in de om geving van Palembang; amb. sold. 2de kl. J. Hallatu, uit Ned. Indië, gesn. op 21 Juli in omgeving van Palembang; men-sold. 2e kl. F. M. Imbang, afkomstig uit Ned. Indië, gesn. op 21 Juli in omgeving van Palembang; serg vliegtuig-mon teur (motor) J. P, W. Jansen, uit Nijmegen, gesn. op 21 Juli in om geving van Palembang; Jav. sold. Ie kl. Margani, uit Ned. Indië, ge sneuveld op 21 Juli in omgeving van Palembang; Amb. sold. Ie kl. C. Matulessij, uit Ned. Indië. gesn. op 21 Juli in omgeving van Palem bang; Jav. korp. Misram Alias Martodihardjo, uit Ned. Indië, ge sneuveld op 21 Juli in omgeving van Palembang; Amb. korp. J. Si- tanata, uit Ned. Indië, gesn. op 21 Juli te Palembang; Men. korp. C. W. Tampi, uit Ned. Indië, gesn. op 21 Juli te Palembang; Soend. sold. 2e kl. Toerinata, uit Ned. Indië, gesn. op 21 Juli te Palembang; Jav. sold. Ie kl. Wakidjan, uit Ned. In dië gesn. op 21 Juli te Palembang; Jav. mil. sold. Sakoeri Ibin Saki- man, uit Ned. Indië, gesn. op 21 Juli te Palembang. Jav. mil. sold. Soedjak Bin Sakiben, uit Ned. In dië, gesn. op 21 Juli te Palembang; Jav. mil. sold. Soekidjo Bin Ranoe. sendjojo uit Ned. Indië, gesn. op 21 Juli te Palembang; serg. inf. J. Mak, uit Ursum, gesn. op 21 Juli te Palembang; Jav. mil. sold. Wongso- setiko Bin Martosentiko, uit Ned. Indië, gesn. op 21 Juli te Palem bang; Amb. korp. C. Sahertian, uit Ned. Indië. gesn. op 21 Juli te Pa- 'embang; Chin. sold. 2e kl., Ong Mog Sioe, uit Ned. Indië, gesn. op 23 Juli (plaats niet vermeld); serg.- maj.-instr. J. L. Pietersz, uit Ned. Indië, gesn. op 23 Juli te Medan; serg.-maj .-instr. C. J. Frederiksz, uit Ned. Indië, gesn op 23 Juli te Medan; lste luit. inf. A. H. W. Spreeuw uit Ned. Indië op 24 Juli te Medan aan bekomen verwondin gen overleden; Chin. sold. 2e kl. Sim Siang Hin, uit Ned. Indië, ge sneuveld op 25 Juli te Medan. STIJKELGROEP HERDACHT. Westduin laatste rustplaats der 43 slachtoffers. Gisteren zijn in de residentie de 43 slachtoffers van de spionnage-groep Stijkel herdacht en met hen tevens allen, die in het buitenland het leven hebben gelaten. Van Mei 1940 tot April 1941 heeft de Stijkel-groep spionnagediensten ten behoeve van de geallieerden verricht. In April 1941 werd bijna de gehele groep door ver raad in eigen gelederen, juist toen enige leden op het punt stonden om in het bezit van belangrijke documen ten met een Katwijksen logger naar Engeland over te steken, opgerold. Vier en dertig personen van deze groep werden, na tien maanden op de uitvoering van het vonnis te heb ben gewacht, te Berlijn gefusilleerd, negen anderen kwamen in concentra tiekampen om. In de St. Jacobskerk werd een her denkingsdienst gehouden. Voor de kansel stond het stoffelijk overschot van een der leden van de Stijkelgroep opgebaard. De kist was bedekt met de Nederlandse driekleur. H.M. de Koningin, H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard, werden respectievelijk vertegenwoor digd door den lt.-ter-zee eerste klasse H. A. W. Goossens en ritmeester A. C. Geertsema. Voor de aanvang van de dienst legden deze vertegenwoor digers een krans aan de voet van de baar. Onder de genodigden bevon den zich. de nabestaanden van de slachtoffers en vele autoriteiten. Na het zingen van Een vaste burcht is onze God, hielde de burgemeester van 's-Gravenhage, mr. W. A. J. Vis- Mgr. Soegiopranota, apostolisch vi" caris te Semarang, heeft gisteravond via radio-Djogjakarta een beroep gedaan op de Katholieken van Ne derland en van de gehele wereld tot beëindiging van de bloedvergieting in Indonesië. „Deze woorden wor den uitgesproken door een mens, die zijn volk en zijn land liefheeft," zeide hij. „Het is niet mijn bedoeling een openbare beschuldiging uit te spre ken, ik wil slechts op allen een be roep doen, opdat spoedig een vreed zame oplossing bereikt wordt." De stoet op weg naar hun laatste rustplaats. Haarlemmerstraat 123, Lelden voor GebDorteaankondig'ngen ser, een korte toespraak. Hierna voerde ir. H. Glazenburg, één van de vier overgeblevenen van de Stijkelgroep, het woord. „Wij zijn verplicht", aldus spr., „deze mannen waardig te tonen door te streven naar rechtvaardigheid en gerechtig heid". Ds. Straatsma sprak naar aanlei ding van Hebreeën 1113. Het Zaans Kamerkoor wisselde de toespraken af. Nadat gezongen was: Blijf bij mij Heer, want d'avond ifi nabij, las ds. Straatsma de namen van de 43 slachtoffers voor, waarna twee minuten stilte in acht werd genomen. Onder het spelen van het Wilhel mus werd de baar de Kerk uitgedra gen en terwijl de klokken van de St. Jacobskerk beierden, werd de grote lijkstoet geformeerd. Duizenden hadden zich langs de weg opgesteld om een laatste groet te brengen. Ook op de begraafplaats waren honderden belangstellenden aanwezig. De begrafenis geschiedde met militaire eer. Na aankomst van de stoet las jhr. W. Röll nogmaals de namen van de slachtoffers voor. Onder het spelen van het volkslied daalde de kist langzaam in het graf, waarna het vuurpeloton het laatste eresaluut bracht. Een (coAAeltje... „O God, Die door te sparen en te ontfermen Uw almach'i allermeest doet uitschijnen. vermenigvuldig over ons Uw barmhartigheid en laat ons, die ons richten naar Uw belof ten, aan de hemelse goederen deel achtig worden". Gebed uit de Mis op de 10de Zondag na Pinksteren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1