fieidbo. QowmmX Indonesië vandaag voor de Veiligheidsraad Nederland niet van plan bemiddeling te vragen Een overzicht der operaties DONDERDAG 31 JIILI 1947 bureaux: Papengracht 32, Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826, Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. II152 Abonnementsprijs f 0.26 per week, f 1.10 per maand, 3.25 per kwartaal Franco per post i 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract beldhgryke korting. Telefoontjes: 30 woorden f 1.50. V Onderwijs vernieuwing Verschenen is een rapport van de Onderwijsvernieuwmgscommissie van het Katholiek Onderwijzers Ver- ibond (K.O.V.), welke commissie be- staat uit de zeereerw. heer P. J- M. Heskes, voorzitter, en de heren J. W. C Aarts, dr. A M. J- Chorus, A. J. Sarneel en J. J. v. d. Berg, secretaris. Het rapport omvat een aantal stel lingen, waarvan vele weer zijn on derverdeeld. De eerste'drie stellingen luiden: 1. Alle actie tot onderwijsver nieuwing moet steunen op begin selen. Het gaat over de vorming van de mens; dus moet vaststaan, wat een mens is en vooral, waar het met een mens heen moet. Vor ming immers is: een wezen ma ken tot wat het zijn moet. 2. Die beginselen als bekend veronderstellen bij de onderwijs vernieuwing is verkeerd. 3. Alleen een bewust gedra gen beginsel maakt deze actie vruchtbaar en garandeert haar veiligheid. Met name staan wij alleen daardoor voldoende cri- tisch tegenover dezelfde actie van z.g. humanistische zijde. Uit deze drie stellingen blijkt al Üuidelijk, dat het rapport scherp is geformuleerd en dat het niet alleen positief, maar ook negatief gericht 3s, n.l. ook tegen verkeerde beginse len en opvattingen op onderwijs-ge- b:ed. Het is verdeeld in drie delen: lo. beginselen, 2o. psychologisch-paeda- gogisch deel, 3o. paedagogisch-didac- tisch deel. De in het rapport helder geponeer- de beginselen en kernachtig gegeven aanwijzingen voor de onderwijs-ver- meuwing zijn van zeer grote waarde. Het kan niet in onze bedoeling lig gen, aan het rapport in kort bestek een grondige bespreking te wijden. Wij willen er hier een en ander aan ontlenen, het verder aanbevelend in de studie van allen, die het in de practijk zullen kunnen doorvoeren. In een der beginsel-stellingen (18) lezen we: De school is een vormings-in- stituut en niet alleen een leer-in- stituut. De onderwijsvernieuwing legt hierop de nadruk. Deze strekking is voor de Katolhieke Kerk niets nieuws. Toch heeft ook het Kath. volksonderwijs, door de mode meegesleept en door de examen eisen op. de intellectualistische helling terecht gekomen, vernieu wing nodig. Om een juist en klaar inzicht te krijgen in de bedoeling van de rapporteurs moet men in verband met deze stelling óók lezen een stel ling in het paedagogisch-didactisch deel. (Dat is o.i. een schaduwzijde van de formulering in stellingen). De laatst-bedoelde stelling (10) luidt: Het is dus zeker niet de opvoe ding zonder meer, die het doel der school is, en het is zelfs niet de opvoeding in engere zin, m.n. de wils- en karaktervorming, die het meest eigenlijke doel der school zou zijn. De omkeerbare (Een drukfout? Moeten we niet in plaats van „omkeerbare" lezen „onmiskenbare"?. Red. „L. Crt") reden der school is de ver standelijke vorming; en de overi ge aspecten der vorming zal de school niet veronachtzamen, maar behartigen voor zover zij een noodzakelijk verband houden met haar specifieke taak m.a'.w. inzover zij een noodzakelijke voorwaarde tot of een onmiddel lijk logisch gevolg van het-onder- wijs zijn, op gevaar af dat zij haar eigenlijke doel niet zal be reiken. Zo zijn er meer stellingen, die men in onderling verband moet bezien, om een volledige indruk te verwerven. Onder de beginselen, welke eigen lijk vanzelfsprekend zijn, maar waar van het rapport zegt, dat men ze niet bij de onderwijs-vernieuwing als be kend mag veronderstellen,' zodat het dus niet nodig zou zijn, ze te memo reren, menen wij ook te mogen re kenen deze: Het onderwijs doortrokken met het katholicisme blijft een phrase, als niet de individuele onderwijzer is: de gerechte mens, die leeft uit het Geloof. En deze: Herziening van de onderwijs opleiding, waarbij vooral hef aankweken van beroepsliefde op de voorgrond moet staan. In het paedagogisch-didactisch deel worden enkele direct-practische aanwijzingen gegeven. „Voor de lagere klassen der volks school worde meer aandacht besteed aan de kennis der omgeving". „De kennis der omgeving zal ook in de hogere leerjaren een belangrijk uitgangspunt bij alle vakken moeten blyven". Ook betreffende het lezen, het re kenen, het zelfstandig werken geven stellingen nuttige wenken. „Naast godsdienst blijft de moeder taal het hoofdvak der gehele school." De volgende stelling zal in haar toepassing tot velerlei conclusies aanleiding kunnen geven: „Bij de bepaling der leerstof der volksschool staat voorop, dat de lagere school volksschool is met een eigen autonoom doel, van daar dat zij van uit haar eigen doelstelling haar leerplan moet bepalen, zonder zich hierbij door j nTENGEVOLGE van de stappen, welke zowel Voor-Indië als Australië bij de Veiligheidsraad hebben gedaan, komt de Indonesische kwestie van avond als eerste punt op de agenda voor, wanneer de Veiligheidsraad om 8 uur (Ned. tijd) bijeenkomt. De besprekingen zullen waarschijnlijk wei beginnen met procedure-moeilijkheden. Volgens het charter der Verenigde naties moeten bij elk geschil de par tijen worden uitgenodigd aan de dis cussie deel te nemen en mén is zich er van bewust, dat het verscheidene dagen zal duren vooraleer een Indo nesische vertegenwoordiger in New York zal zijn. Bemiddeling heeft geen nut, zegt v. Kleffens. Op een persconferentie te Wash ington heeft de Nederlandse ambas sadeur in de V.S., mr. E. N. van Klef fens, verklaard, dat India en Austra lië „buiten de grenzen van de juris dictie van het charter der V.N." gin gen, door de Indonesische kwestie aan de Veiligheidsraad voor te leg gen. Hij legde er de nadruk op, dat het hier geen geschil betbof tussen souvereine staten en dat daarom de naar voren gebrachte klachten „on gegrond" waren. Niettemin, aldus mr. Van Kleffens, neemt Nederland een sterke positie in tegenover de Voor-Indische en Australische klach ten. Volgens de Nederlandse ambassa deur - zou noch bemiddeling van Groot-Brittannië noch van de Ver enigde Staten enig nut hebben. „Wjj wensen onze troepen terug te trekken zodra wij kunnen, doch eerst moeten constructieve krachten de leiding hebben. Ik kan het bericht van de New-York Times, die zich hierbij be roept op officiële Nederlandse bron nen, als zou Nederland van plan zijn Britse bemiddeling in te roepen, ca tegorisch tegenspreken. De Neder landse regering heeft geen plannen enige vreemde regering om bemid deling of arbitrage te vragen". De Nederlandse regering is bereid de republikeinse regering te erken nen, zodra zij van haar kant bewij zen zal leveren, dat zij de bepalingen van de overeenkomst van Linggad- jati respecteert." Mr. Van Kleffens was overigens van mening, dat „de huidige republikeinse regering niet ae wil van het Indonesische volk vertegenwoordigt. Zij is samenge steld uit „een groep bandieten, die een microfoon en veel geld tot hun beschikking hebben". DRASTISCHE BEPERKING VAN BRITS LEGER. De Britse minister van oorlog, Bel- lenger, heeft Woensdagavond in het parlement medegedeeld, dat het Brit se leger beperkt zou worden door ver snelden demobilisatie. De regering is van plan het geregelde leger, be staande uit vrijwilligers, uit te brei den, doch de overige 48.000 in oor logstijd opgekomen officieren en manschappen sneller te demobilise ren. „daargelaten de handhaving van als van vitaal belang beschouwde on derdelen". De Britse minister-president, Cle ment Attlee, zou volgens het A.F.P. in de Woensdagmiddag met de Labour- parlementsfractie gehouden bijeen komst medegedeeld hebben, dat het merendeel van het Britse leger in de Duitse bezettingszone in Februari aanstaande teruggetrokken zou wor den. j Prinses Elisabeth j 1 trouwt 18 Nov. i Prinses Elizabeth en luite- nant Philip Mountbatten zullen, 2 naar U. P. in paleiskringen ver- 2 2 neemt, 18 November in de West- Z minster Abbey in het huwelijk 2 treden. Deze datum zou door ko- 2 ning George zelf voorgesteld zijn en de Privy Council zal ongetwij- feld met 's konings wens instem- 2 j men. De keuze van een weekse dag wordt als een verrassing be- 2 schouwd. Het verluidde, dat ge- 2 f vreesd werd, dat een huwelijk i 1 op een weekse dag ernstig de 2 Britse productie, die geen enkel 2 J uur kan missen, zou benadelen. Het kabinet zou dan ook een f l Zondag hebben voorgesteld. Er l j is echter nog nooit een konink- i lijk huwelijk op Zondag gesloten en de koning wees dit voorstel 2 l van de hand. vreemde invloeden te laten lei den. De volksschool wil alle kin deren gelegenheid geven zich die elementaire cultuurgoederen tn vaardigheden eigen te'maken, die zowel voor het leven in de maat schappij als voor een eventuele verdere studie en ontwikkeling noodzakelijk zijn." Zoals wij reeds opmerkten, hebben wij slechts hier en daar geciteerd uit het rapport voldoende o.i. om de belangstelling voor studie en bespre king te trekken. Engelse hulp aan Ned. militairen stopgezet. De Britse regering heeft het ver strekken van alle militaire goederen en het verlenen van alle militaire faciliteiten aan de Nederlandse auto riteiten in het Verre Oosten stopge zet, aldus heeft Bevin, de Engelse minister van buitenlandse zaken in het Engelse parlement meegedeeld. Bevin legde deze verklaring af in antwoord op een vraag van het La- bourlid majoor Bramall, of Bevin wilde verzekeren, dat aan de Neder landse regering geen oorlogsmate riaal zal worden verstrekt, zo lang de vijandelijkheden in Indonesië voortduren. Hector Hughus (Lhbour) stelde de vraag, hoeveel Nederlandse man schappen van leger en vloot thans m Engeland worden opgeleid en of er stappen zullen worden ondernomen om, hangende het staken der vijan delijkheden in Indonesië, aan deze overeenkomst een einde te maken. Bevin antwoordde:. „Neen, dat kan ik niet doen. Tenslotte werd Neder land door de Duitsers overrompeld. Wij hebben plechtig op ons genomen om het Nederlandse leger, dat uit el kaar geslagen werd, opnieuw uit te rusten en op te leiden. Ik kan echter de Nederlandse regering meedelen, dat wij dit niet doen voor de doel einden, die deze oorlog met Indone sië nastreeft." Operaties op Madoera? Volgens betrouwbare, doch tot nu toe onbevestigde berichten treffen de Nederlandse troepen voorberei dingen om vanuit Soerabaja naar Madoera over te steken en het eiland te bezetten. Waarnemers zijn van mening, dat, na de bezetting van de haven van Tjilatjap aan de Zuid kust van Java, de bezetting van Ma doera voorlopig de laatste grote mi litaire operatie op republikeins ge bied zal zijn. Of de Nederlanders nog verdere militaire acties zullen ondernemen, zal, volgens Nederland se bron te Batavia, afhangen van „politieke overwegingen" en van de houding der republikeinse autoritei ten. Men meent, dat de republikei nen niet geneigd zullen zijn de vijan delijkheden te staken, tenzij hen door de Veiligheidsraad zulks verzocht zou worden of zich mogelijkheden zouden voordoen van arbitrage door een derde mogendheid. De situatie op Java. Het Nederlandse legercommuniqué maakt bekend, dat in Oost-Java enige groepen republikeinen Neder landse posten, vooral in het gebied van Buitenzorg en Soemedang heb ben aangevallen. Deze aanvallen werden zonder veel moeite afgesla gen. Tjiwidej, 20 km. ten Zuid-Oosten van Bandoeng werd bezet en Tjitja- lengka, 15 km. ten Zuid-Oosten van Bandoeng is hernomen. In Midden- Java is Kaliwoengoe, 20 km. ten Westen van Semarang, bezet. Gisterochtend heeft een republi keins vliegtuig van Japans maaksel twee bommen laten vallen op de voorsteden ten Noord-Westen van Semarang, tengevolge waarvan 7 Indonesiërs werden gedood en eni gen gewond werden. Van officiële zijde wordt over de actie op West-Java nog medegedeeld, dat verkenningen in het Pekalen- ganse in de richting van Santose heb ben uitgewezen, dat vele onderne mingsemplacementen in deze streek zijn Verwoest. In de omgeving van Poerwakarta zijn acht Indiërs in republikeinse dienst gevangen ge nomen. Op een suikerfabriek bij Cheribon zijn enkele Nederlanders bevrijd. De centrale Plengan is goed deels intact bezet en ook de grote stuwdam van Tjideun-Tjamek is onbeschadigd bezet. Te Tegal is veel dumdumammunietie aangetroffen. De vernielingen in deze haven zijn mee gevallen. De electrische centrale is vrijwel intact. In de haven bleken enige tijd geleden 78 wagonladingen Leverfield-geweren, mitrailleurs enz. te zijn ontscheept om naar Djokja te worden vervoerd. In een aanvullend Nederlands le gercommuniqué wordt nog gemeid, dat te Tegal 12 burgers door de T.R.I. werden vermoord, in plaatsjes om Te gal 65. De slachtoffers zijn gedeelte lijk Chinezen en Europeanen. Bijzon derheden omtrent de omstandighe den, waaronder de moorden plaats hadden, zijn nog niet bekend. Snelle opmars op Sumatra* Reuter meldt uit Batavia, dat uit Nederlandse kringen wordt verno men, dat de Nederlandse troepen 60 kilometer ten Zuiden van Medan, de hoofdstad van Sumatra, Loeboegpak en Tebingtinggi hebben bezet. De bijzonder snelle opmars van de Nederlandse troepen van Palem- bang uit naar het binnenland is, naar mag worden aangenomen, de oor zaak Van de geringe vernielingen door de terugtrekkende republikein se troepen, terwijl hier ook minder vernieling van Chinees bezit en ter reur t. o. v. de Chinese bevolking dan elders heeft plaats gevonden. Op de Pennopo-olievelden woedde echter een vrij belangrijke brand; op de Talangdjimar-velden bij Praboe- moetih is vrij ernstige schade gele den door het opblazen van de elec trische centrale en de vernieling van een spuiter. Vele andere vernie lingen waren voorbereid, doch kon den niet worden uitgevoerd' wegens de snelle Nederlandse actie. Vol gens de bevolking hadden speciaal Japanners de hand in deze vernie lingen. Bandeloze Indonesische troepen. Een militaire woordvoerder te Den Haag heeft gisteren nog enige toelichting gegeven op de situatie in Indonesië. Troepen, aldus deze woordvoerder, zijn thans bezig op verschillende plaatsen te consolide ren. Het is mogelijk, dat daarna nog enkele plaatsen bezet zullenworden. Wat de politiek van.de verschroei de aarde betreft, aldus deze woord voerder, dient men in het oog te houden, dat deze geen enkele mili taire betekenis heeft, maar alleen een zinloze Vernieling is, vooral ge richt tegen buitenlandse eigendom men. De ongebondenheid van de ge wapende Indonesische troep neemt de vorm van Verwording aan. Lang zamerhand komt de macht in handen van de ongebonden strijdorganisaties die blijkbaar gestimuleerd worden door de militaire leiders. Van een strijden voor idealen is bij deze groepen geen sprake. Zij bestaan uit heden, die zich niet aan een gere geld leven kunnen wennen. De be volking is dan ook op deze groepen allerminst gesteld. Tenslotte ver klaarde de woordvoerder, dat de vrees niet ongewettigd is, dat het in de republiek naar een militaire dictatuur gaat en dat deze dus een politiek apparaat wordt. Dit baart enige zorg, omdat het proces vat kan krijgen op het eventueel weder contact nemen met de regering te Djokja. Nederlandse piloten over neer geschoten vliegtuig. Gistermiddag hebben de eerste luitenant-vlieger B. J. Reusink uit Den Haag en de sergeant-majoor- viieger W. E. Erkelens uit Semarang, die in de afgelopen nacht het vlieg tuig met medicamenten nabij Djok jakarta hebben beschoten, aan de pers te Batavia hun ervaringen ver teld. Zij deelden mede, dat zij het vliegtuig, dat zij bij Djokja achter volgden, niet konden herkennen. Nu nog is de piloot Reusink van mening, dat hij te doen had met een zeer snel vliegende bommenwerper. Hij zeide, dat een vuurstoot het vlieg tuig onmogelijk heeft kunnen tref fen. Erkelens zeide hetzelfde van zijn enige vuurstqot. Reusink was Het ss. „Volendam" is Woensdag avond) uit Rotterdam vertrokken met aan boqrd 2000 man troepen, welke voor aflossing in Indië be stemd zijn. Eveneens ging een grote hoeveelheid materiaal mede naar Indië. (op de achtergrond.) nooit dichter bij het vliegtuig ge weest dan zeshonderd meter. Hij had het toestel op een hoogte van vijf duizend voet in Westelijke richting zien vliegen en trachtte te zien, wat voor vliegtuig het was, doch dit bleek onmogelijk. Reusink dacht, dat dit het vliegtuig kon zijn, dat de zelfde ochtend Semarang had1 ge bombardeerd. Het vliegtuig gedroeg zich, of het iets in het schild voer de, want het vloog niet, zoals een Dakota zou doen: het dook met grote snelheid omlaag en steeg en daalde vervolgens met een snelheid' van 350 mijl per uur. Reusink zeide, dat alle kogels van zijn enige vuurstoot de bomen hadden geraakt. Hij had dit kunnen constateren aan de hand van lichtspoormunitie. Toen het vliegtuig omlaag dook, zag hij het plotseling in vlamschieten, op een wijze, dat het leek of het munitie aan boord had. Hij wist niet, of het vliegtuig hem of Erkelens als achtervolgens be merkt had. Naar zyn schating was het toestel op tien mijl van Djokja neergekomen. Het vloog niet in de richting van het vliegveld. BANKA, BILLITON EN RIOUW- ARCHIPEL AUTONOOM. De Nederlandse regering in Indo nesië heeft heden een decreet uitge vaardigd, waarbij de tin-eilanden Banka. Billiton en de Riouwarchipel, waar zich belangrijke bauxietvoorra- den bevinden, tot autonoom gebied worden verklaard. Deze eilanden zullen worden opgenomen in de Ver enigde Staten van Indonesië. SANTOSO EN SIGOSARI BEZET. Op West-Java werd ten Zuid-Oos ten van Pengalogan Santoso bezet. De T.R.I. deed wederom een aanval ter hoogte van Soemedang. Deze aanval werd zonder verliezen onzerzijds af geslagen. Onder de republikeinse manschappen bevond zich een aantal Japanners. In Oost-Java passeerden onze troe pen Singosari (halverwege Lawang en Malang). Op Noord-Sumatra voerden republi keinse groepen een aanval uit tegen het juist bezette Loebokpapan. Deze aanval werd zonder verliezen onzer zijds afgeslagen. Ernstige brand in Parijse vrouwengevangenis In de vrouwengevangenis te Tou relies bij Parijs is brand uitgebro ken. Hoewel brandweerwagens uit alle delen van de stad spoedig ter plaatse waren, kon niet worden voorkomen dat een aantal vrouwen door het vuur werd ingesloten. In een slaapzaal heeft men 21 verkool de lijken gevonden. Voorts is een naar het ziekenhuis vervoerde ge vangene later aldaar overleden. Men Vermoedt, dat de brand ontstaan is in een werkplaats, waar zich cellu loid' bevond. Men neme In een nota aan de Sovjet-minis ter van buitenlandse zaken, Molo- tof, hebben de V.S. geprotesteerd te gen het „overnemen" van Oosten rijkse en Italiaanse eictiva in Hon garije, Bulgarije en Roemenië door de U. S. S. R. De Amerikaanse regering is van mening, dat de Oostenrijkse activa in deze landen niet als Duitse kun nen worden beschouwd, voordat er overeensteming is bereikt over de definitie „Duitse activa" met be trekking tot Oostenrijkse bezittin gen. Ook de Britse regering heeft aan de Sovjet-regering een nota doen toekomen, waaron zij verzoekt het overnemen van Duitse en Italiaanse activa in Hongarije te staken, totdat de medeondertekenaars van het vre desverdrag hebben kunnen vast stellen, dat de betrokken activa wer kelijk Duitse en Italiaanse zijn. Onlangs is gemeld, dat de Sovjets meer dan 200 fabrieken en andere ondernemingen in Hongarije heb ben overgenomen. MACHTSMISBRUIK, ZEGT AMERIKA. Het ministerie van buitenlandse zaken der V. S. heeft zijn volledige instemming uitgesproken met de ken schetsing, die de Amerikaanse gede legeerden in de Veiligheidsraad gaven van het Dinsdagavond door de Sow- jetafgevaardigde uitgesproken veto inzake het voorstel tot onderzoek in de Balkan. Zij hadden het veto „een voudigweg machtsmisbruik" genoemd. DUIZENDEN GULDENS BOETE VOOR SCHOENFABRIKANTEN. De Tuchtrechter te Breda heeft en kele schoenfabrikanten, die te hoge prijzen hadden berekend, berecht. De eigenaar van een schoenfabriek te Moergestel kreeg ƒ30.000 boete, ter wijl twee zijner collega's uit Dongen tot betaling van f45.000 en 105.000 werden veroordeeld. Twee andere fabrikanten uit Dongen moeten 9.000 en 15.000 afdragen en een directeur uit Oisterwijk heeft ƒ10.000 te beta len. Twee fabrikanten te Nijmegen zagen zich véroordeeld tot boetes van f 30.000 en 50.200, terwijl nog an dere zaken tegen overtreders in be handeling zijn. Door de centrale dienst voor de economische controle werd een aantal schoenfabrieken en grossiers in schoenen in de Langstraat en el ders in het land gecontroleerd. In één geval werd proces-verbaal opgemaakt wegens het in strijd met de voorschriften vervaardigen van bonvrij sportschoeisel met lederen zool. Tegen verschillende fabrikan ten en handelaren werd proces-ver baal opgemaakt wegens het verko pen en kopen van niet bonvrij e schoenen zonder dat daarvoor de benodigde bonnen werden in ont vangst genomen of ingeleverd. In een geval betrof dit zelfs een partij van ongeveer 15.000 paar schoenen, waarvan 500 paar schoenen nog achterhaald en inbeslag genomen konden worden. Tevens werd een rubberwarenfabriek aan een onder zoek onderworpen, waarbij bleek, dat andere artikelen werden ver vaardigd dan waarvoor vergunning was verleend. -.God save the king-. De kanariepiet is dood. Neen, niet de mijne, maar de kanarie van de Engelse koning. Hij was een bijzondere kana rie, dat kunnen wij in volle op rechtheid zeggen aan zijn graf; want hy kon het Engelse volks lied in z'n geheel fluiten. Niet slechts zo'n paar miaten. zoals wij dat doen in de trant van: pom, pom, pom, pom, pom, pom pomMaar achter mekaar tot het bittere eind. Geen enkele kanariepiet, die hem dat nadeed. En de koning werd nooit moe, om naar dat gefluit te luisteren, ofschoon hij het volkslied anders zo dikwijls hoort, dat hij er nachtmerries van krijgt. Hij kreeg dan altijd een aanvechting om zelf mee te zingen van „God save the king", wat hij bij of ficiële plechtigheden nooit mag doen. Je kunt jezelf moeilijk „our noble king" noemen, als er iemand anders bij is. Maar de kanariepiet trok er zich niets van aan, als de koning zelf mee zong; hij lette er zelfs niet op, of het wel helemaal zuiver was; hij floot door. Eens deed hij het in het Crystal Palace te Londen in 1937 en werd daardoor een be roemde piet. En nu is hij een dode piet. En het Crystal Palace is ook al afgebrand, jaren geleden. Waar blijft de aardse glorie? God save the king. DEMOBILISATIEVERGOEDING RES.-OFFICIEREN EN DPL. ONDEROFFICIEREN. Het ligt in de bedoeling van het Ministerie van Oorlog om ook voor het opgeroepen kader evenals dat bij vrijwilligers het geval is, een demobi lisatieregeling te ontwerpen. Zy, die vrijwillig in militaire dienst gingen, ontvangen zoals bekend, bij het be ëindigen van hun verbintenis een zg. demobilisatiebonus ten bedrage van ƒ200. VEERTIGSTE KATHOLIEK MILITAIR TEHUIS IN NEDERLAND Gistermiddag is in het centrum van Den Haag, aan de Prinsegracht, in het voormalige woonhuis van de dachter Bilderdijk, het tweede Katho lieke Militaire Tehuis in deze stad geopend in tegenwoordigheid van tal rijke autoriteiten en militairen. In zijn openingswoord verklaarde de kolonel-hoofdaalmoezenier H. J. J. v. Stralen, dat dit reeds het veertigste Katholieke Militaire Tehuis in ons land is en er in Den Haag nog be hoefte bestaat aan een derde Tehuis voor de Marine en aan een vierde tie Scheveningen. Mgr. Pompe, Deken van de Residentie, wijdde het Tehuis in en celebreerde daarna een Lof in de huiskapel. EERSTE KAMER De Eerste Kamer is bezig met een agenda, waarop vijftien wetsontwer pen staan, die de Tweede Kamer m de afgelopen maanden heeft aange nomen. Aangenomen is reeds de douane overeenkomst tussen België, Neder land en Luxemburg, „Benelux", de verlenging van de machtiging geld- zuivering; de tewerksteling van min der valide arbeidskrachten; het wel vaartsfonds Suriname; de verhoging der schadeloosstelling voor de leden der Tweede Kamer (alleen de com munisten stemden tegen). Een koAAettje... „Goede scholen zijn niet zozeer de vrucht van goede verordeningen als v/el voornamelijk van goede onder wijzers. Dat zijn dezulken, die ieder in het vak, dat zij te onderwijzen heb ben, uitstekend voorbereid en onder legd zijn, die bovendien zijn begif tigd met de intellectuele ert morele door hun hoogst belangrijk ambt ge vorderde eigenschappen, en die daar bij branden van zuivere en godde lijke liefde voor de hun toever trouwde jeugdige mensen, juist uit liefde voor Jezus Christus en Zijn Kerk, wier lievelingen deze zijn, en juist uit hartëlijke (belangstelling voor het ware welzijn van de ge zinnen en van hun vaderland." Paus Pius XI over de chris telijke opvoeding der jeugd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1