Ccidóc Sou/tcwt Periode van nieuw overleg aangebroken Indische handel komt op gang WOENSDAG 30 JULI 1947 bureaux: Papengracht 32, Giro 103003. Telel: Administratie, Advertenties 20826, Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERS VELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11151 Abonnementsprijs f 0.26 per week, ƒ1.10 per maand, 3.25 per kwartaal. Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden f 1.50. V Vurige katholieken rvE katholieken moeten vurige U katholieken "zijn. Vooral in deze tijd. Daarvan zijn wij wel overtuigd; niemand onzer zal deze bewering durven of willen tegenspreken. Maar het is ons allen niet even klaar, waarin nu eigenlijk de vurig heid van een katholiek bestaat. Zeer juist vinden we dat geformu leerd in een boekje „Uitzicht door in zicht" van pater M. Molenaar M.S.C., reeds in 1941 uitgegeven door de Kin- heim-uitgeverij te Heiloo. „De vurigheid van een katholiek als katholiek zal zich allereerst to nen in het verkrijgen van een in wendige gesteldheid, bestaande in een volkomen overgave aan de niet waarneembare werkelijkheden, die hem door zijn religie zijn medege deeld, in een daadvaardig verlangen naar vereniging met God, dat niet zelden een uiterste zelfverlochening postuleert". Maaris er dan vooral in deze tijd ook niet nodig een vurige actie naar buiten. Bidden, ook zelfs goed bidden, alléén is toch niet voldoende? Als deze naar binnen gerichte vu righeid in de katholiek aanwezig is, dan zal zich zeker als vanzelf ont wikkelen in een naar buiten gerichte vurigheid, in overeenstemming met dc positie in de samenleving, de ga ven en talenten, welke die katholiek door God zijn geschonken geschon ken onder een zwaar hypothecair ver band! Het goede is uiteraard' zó, dat hij zichzelf verspreidt; dat het van zich zelf wil mededelen. Het waarlijk goéde. Tussen al het nieuws in geven wij vandaag een „Korreltje", dat een uit spraak is van Jacques Maritain. (Questions de Conscience, blz. 27). Midden in een wereld, die terecht roept om vernieuwing, verbetering van de samenleving, moeten wij .ons van de waarheid, iri dat woord gele zen, voortdurend trachten- te door dringen. Kerk en politiek r\E Kerken moeten nu de regering een halt toeroepen inzake het ge bruik van wapenen in Indië alaus wordt van enkele zijden verlangd, ook o.m. door de Ned. Herv. Kerkeraai in een Noord-Hollandse gemeente. Het is wel opmerkelijk, dat wij geen enkel protest tegen dit aan de Kerken gestelde verlangen hebben vernomen van hen, die altijd zo benauwd zijn geweest, dat de Ker ken zich met de politiek zouden be moeien. En hier betreft het nu echt een po litieke kwestie. Geen partij-politieke kwestie. Dat wordt er helaas wel eens van gemaakt, maar dat is het niet. Het is wél een vraagstuk van politiek, van staatkundig beleid. En hierin wil men nu de Kerken laten spreken; niet om te herinneren .nan. de christelijke beginselen, waar door een regering zich moet laten leioen bij de vraag, of en in hoeverre zij tot wapen-geweld mag overgaan, mtar, zoals wordt verlangd, om te gen het huidig optreden der rege ring te protesteren, zich aan de zijde van de tegenstanders dei regering te stellerl. Het kan verkeren. En soms heel vreemd verkeren in de mentaliteit Vuh sommige mensen. Op sociaal- charitatief terrein ^oals gemeld, hebben de Bisschop- ^pen van Nederland een commissie benoemd, die advies zal moeten uit brengen over ,,een noodzakelijk ge achte reorganisatie en coördinatie van de werkzaamheden, welke door de katholieke organisaties en instel lingen op het sociaal-charitatief ter rein worden verricht". De taak, aan deze commissie opge dragen is belangrijk en niet ge makkelijk. Belangrijk, omdat het van het hoogste gewicht is, dat de zo talrijke katholieke sociaal-charitatieve orga nisaties in deze van haar veel-eisen- de tijd niet langs en door elkaar heen werken zonder met elkaar contact te hebben. Men weet, dat te Leiden onlangs zulk een contact is gelegd Als zou blijken, dat organisaties of instellingen zouden kunnen worden gecombineerd, zonder enig nadeel voor het algemeen belang, dan zou dat natuurlijk ook moeten geschie den. Belangrijk is de taak van bedoelde commissie ook, omdat zowel de fei telijk veranderde mentaliteit van ve le mensen als de aard van veler no den en behoeften zózeer gewijzigd zijn, dat de vraag, of er niet een reor ganisatie in organisaties en instel lingen noodzakelijk is, alleszins ge grond en 'zeer actueel is. Dat de taak van de commissie niet gemakkelijk is, ligt in het boven staande opgesloten: zij zal met res pect voor het in de tijd gegroeide daarin het oude wat goed is moeten bewaren en bestendigen met aanpas sing aan de eisen van de nieuwe tijd. En dat is zeker een niet gemakkelijke taak. Op sociaal-charitatief terrein ligt een esentuëel, een wezenlijk en /een zeer uitgebreid deel van de Ka tholieke Actie. NIEUWE SITUATIE ONTWIKKELT ZICH IN INDONESIË Ministerraad bijeen; Comm. Generaal naar Den Haag |"\E LAATSTE DAGEN wordt het duidelijk, dat in Indonesië een nieu- we situatie zich bezig is te ontwikkelen. De berichten omtrent mi litaire acties worden uiterst schaars en men geeft te kennen, dat het po litionele optreden z'n voorlopige doelstellingen heeft bereikt en dat geen verdere bezettingen zullen volgen, tenzij de tactiek van de verschoeide aarde een verder gaande actie noodzakelijk mocht maken. Aan de an dere kant schijnt de Engelse regpring het voornemen van Vóór-Indië, om de Indonesische kwestie voor de Veiligheidsraad te brengen, te elfder ure verhinderd te hebben, met het oog op de aankomst van de Neder landse gezant, mr. Lamping, te New-Delhi, waar, zoals men weet, inmid dels ook Sjahrir is aangekomen. In officiële kringen in Den Haag werd gisteren gezegd, dat, wanneer Sjahrir het initiatief tot een hernieuwd over leg mocht nemen, de heer Lamping ongetwijfeld bereid zal zijn hem wel willend tegemoet te treden. Ook is de Commissie-Generaal hedenmorgen per vliegtuig uit Batavia naar Nederland vertrokken voor beraad met de regering te Den Haag. Het feit, dat de ministerraad vandaag in buitenge wone ziting bijeenkomt, wordt natuurlijk met een en ander in verband gebracht. Het wordt waarschijnlijk geacht, dat Nederland thans het aan bod van goede diensten, door de Blitse regering onlangs gedaan, zal aan vaarden. landse regering, aldus een zegsman van het departement van buitenland se zaken, staat zeer welwillend tegen over een behandeling van het con flict in de Veiligheidsraad. Neder land zal hierbij zelve gehoord wor den, Hij voegde hieraan toe, dat zo wel de Britse minister van buiten landse zaken Be vin als de Neder landse minister van Overzeese Ge biedsdelen zich, respectievelijk in het Lagerhuis en de Tweede Kamer, niet hebben ontveinsd, dat een dergelijke procedure tot dusver veel tijd verg de en veelal niet tot enig gunstig re sultaat leidde Vóór-Indië stelt actie uit De Vóór-Indische regering heeft gisteren een dringend verzoek van de Britse regering ontvangen om het te legram aan de Veiligheidsraad (waar van gisteren reeds gemeld was, dat b^et verzonden was), waarin om on middellijke interventie in het Indo nesische geschil gevraagd wordt, niet te verzenden. In de Britse nota zou aan Vóór-In dië verzocht zijn, de officiële houding van de Britse regering, welke zon der uitstel zal worden bekend ge maakt, af te wachten. In kringen van de Congrespartij werd er óp gewezen, dat dit afwach ten van de officiële houding der Britse regering niet betekent, dat bet Foreign Office de leiding van de bui tenlandse politiék van India genomen heeft, doch dat het wellicht beter was de aankomst van de Nederland se ambassadeur gisteravond te New- Delhi af te wachten. In aansluiting hierop verneemt A. P. uit New-Delhi, dat „zekere ont wikkelingen" de regering van India hebben genoopt haar beroep op de Verenigde Naties ten behoeve van de Republiek uit te stellen. Uit betrouwbare bron verneemt Reuter inmiddels, dat Australië Vóór- Indië wellicht vóór zal zijn bij het aanhangig maken van de Indonesi sche kwestie bij de Veiligheidsraad. De Australische regering zou, naar verluidt, haar vertegenwoordiger m de Veiligheidsraad, kolonel William Hodgson, instructies willen geven om direct en snel te handelen. Nederland is niet bang voor de Veiligheidsraad. De Nederlandse regering heeft tot dusver geen bevestiging gekregen van de door Agence France Presse ge melde stap van Vóór-Indië. De Neder- ELFMAAL: NEEN! Russisch veto in de Veiligheidsraad Met tien tegen één stem (Polen) heeft de Veiligheidsraad het Ameri kaanse voorstel, tot vorming van een speciale Balkan-commissie aangeno men. De Russische vertegenwoordi ger Gromyko echter, maakte dit be sluit krachteloos door zijn veto. Dit is de elfde maal, dat de Sovjet-Unie haar ban over een beslissing van de Veiligheidsraad slingert. Het Amerikaanse voorstel, dat tot in details was uitgewerkt, werd punt voor punt onder de loupe genomen. Gromyko onthield zich telkens van stemming en zijn Poolse collega ver klaarde zich op alle punten tegen. Ook bij de behandeling van de vol ledige resolutie bracht Gromyko een blanco stem uit, doch, nadat de voor zitter bekend had gemaakt, dat het Amerikaanse voorstel was aangeno men, stond Gromyko op en sprak zijn veto uit. Op verzoek van de Amerikaanse vertegenwoordigd Johnson werd de zitting onmiddellijk verdaagd, „om de gedelegeerden gelegenheid te ge ven hun regeringen te raadplegen over deze uiterst ernstige situatie." JOODSE IMMIGRANTEN WILLEN NIET VAN BOORD. Een speciale correspondent van Reuter heeft bij monde van een Jood se tolk de opvarenden van de „Ocean Vigour", die met Joodse ille gale immigranten te Marseille is aangekomen, gevraagd, of zij aan land willen gaan. Eerst^ heerste een doodse stilte, maar toen'riepen plot seling een honderdtal als één man in het Jiddisch: „Neen. Wij zouden lie ver van honger willen sterven 'dan ergens anders aan land gaan dan in Palestina. De beide andere schepen konden niet bereikt worden, doch naar ver luidt weigeren de Joden ook daar aan land te gaan. Laatste K.LJVL vliegtuig in India? Het Franse persbureau A.F.P. deelt mede, dat het laatste Nederlandse vliegtuig, dat vergunning heeft tot landen op Hindoestaans gebied, gis termiddag op het vliegveld van Cal cutta is gearriveerd, vanwaar het he den naar Batavia vertrekt. Hiermede is, als protest tegen de gebeurtenis sen in Indonesië, het luchtvaartver drag tussen Nederland en Vóór-In dië beëindigd. (Bij de K.L.M. is echter nog niets officieels bekend). Vliegtuig met medica menten neergeschoten Volgens radio-Djokja hebben twee Nederlandse gevechtsvliegtuigen een Dakota met medicamenten uit Sin gapore tijdens de landing op het vliegveld van Djokjakarta neerge schoten. Het republikeinse pers bureau Antara meldt, dat het aan tal doden negen bedraagt, n.L vier Britten en 5 Indonesiërs. Het toestel was het eigendom van de Indiër Patraik en vervoerde on langs Sjahrir van Djogja naar Sin gapore. De Dakota, aldus medede lingen van radio-Djogja, was geca moufleerd, waardoor de vergissing der Nederlanders begrijpelijk is. Een Nederlandse militaire woord voerder te Batavia kon heden nog geen nadere bijzonderheden hierover mededelen, aangezien nog geen of ficiële rapporten waren binnenge komen. Hij verklaarde echter, dat de vergissing der Nederlandse pilo ten waarschijnlijk te wijten was aan het feit, dat het Vóór-Indisch toestel niet de onderscheidingstekens van het Rode Kruis droeg. Binnenkort eerste Amerikaanse schip in Cheribon I^E VERSCHEPING van exportgoederen uit Indonesië wordt begin U Augustus hervat. Voor 5 Augustus zal het eerste Amerikaanse schip de haven van Cheribon binnenlopen, ten einde daar enige duizenden ton nen rubber en andere exportproducten te laden en deze naar de Ver enigde Staten te vervoeren. De eerste verscheping van exportgoederen naar Nederland zal geschieden door de Tarakan van de Mij. Nederland. De Tarakan vertrekt op 9 Aug. naar Nederland. De huidige situatie te Probolinggo (Oost-Java) maakt het mogelijk elke dag 500 ton producten te verschepen. Nog deze maand wordt begonnen met de verscheping van Nigieo-goederen van Batavia naar Cheribon. Met de aanvoer van textiel voor de nieuw bezette gebieden is een aanvang gemaakt. Binnen en-, kele dagen zullen een millioen yards textiel naar Cheribon worden ver zonden. Voorts verklaarde de 'militaire zegsman, dat van een concentratie van de Indonesische strijdkrachten op Midden-Java niets is gebleken. Hij deelde mede. dat de Soendanese strijders duidelijke voorkeur hebben, getoond, om naar huis terug te keren' en dat zij zich zeer ongaarne op Ja vaans gebied blijken te begeven. Tenslotte zeide de militaire zegs man nog, dat het politionele karakter van de in gang zijnde actie ook zeer duidelijk aan de dag treedt, doordat de Nederlandse troepen slechts ver spreid opereren. Dit zou aldus de zegsman bij een militaire actie, een oorlogvoering, militair-technisch bezien, een hachelijke tactiek zijn en stellig ongewenst, in verband met het ontstaan van grote enclaves tussen de opererende troepen. Politie-optreden is geen oorlog Van officiële militaire zijde wordt er ter adstructie van de verklaringen, dat in Indonesië uitsluitend sprake is van een politionele actie, op gewe zen, dat het maken van krijgsgevan genen tot een uiterst minimum wordt beperkt. Alle Indonesische strijd krachten, die zich overgeven aan de Nederlandse strijdkrachten, worden ontwapen^ en naar huis gestuurd. Slechts enkele zeer gevaarlijke ele menten worden gevangen gehouden. Vele leden van de Indonesische strijdorganisaties zo deelde men in dit verband van militaire zijde me de demobiliseren overigens zich zelf en keren met achterlating van uniform, schoeisel en wapens naar huis terug. Het geheel van de bewa pening der Indonesische strijdorgani saties' maakt een zonderlinge indruk. De militaire zegsman sprak van „een ratjetoe", al voegde hij daar terstond aan toe, d^t de bewapening van de Indonesiërs nochtans zeker voor 70 pet. modern kan worden genoemd. Vele groepen zijn met moderne auto matische wapens uitgerust: mortie ren, veldgeschut, luchtafweergeschut, mitrailleurs, deels van Japanse ori gine, deels ook afkomstig uit de Ne derlandse en geallieerde depots, die bij de Japanse overval verloren gin gen. De plaatsvervangers komen weer bijeen Een woordvoerder van het Engelse ministerie van buitenlandse zaken heeft officieel meegedeeld, dat de Sovjet-Unie de uitnodiging van En geland om de in October beginnende conferentie van de plaatsvervangers der ministers van buitenlandse za ken te Londen bij te wonen heeft aan vaard. Deze uitnodiging is drie weken ge leden gelijktijdig naar Washington, Moskou en Parijs verzonden. De Sovjet-Unie heeft het eerste officiële antwoord gegeven. De Franse rege ring heeft de uitnodiging in beginsel aanvaard zonder een bepaalde da tum te noemen. Het feit, dat de Sovjet-Unie de uitnodiging voor de conferentie in October heeft aanvaard, wordt door diplomatieke waarnemers te Londen van meer dan gewoon belang geacht, daar het van te voren de positieve geruststelling geeft, dat Moskou, on danks het jongste falen van de vier grote mogendheden om het eens te worden over de Europese economi sche samenwerking, geen wijziging verwacht in het plan om in Novem ber te Londen de werkzaamheden voor het oplossen van de Duitse kwestie voort te zetten. DE OVERKOMST DER COMM.- GENERAAL. Omtrent de overkomst van de bei de leden der Commissie-Generaal kan nog worden medegedeeld, dat prof. Schermerhorn vorige week reeds de wens te kennen had gegeven, om naar Nederland terug te keren, doch de regering had de Commissie-Gene raal laten weten, dat de officiële uit nodiging daartoe van haar kant dien de te worden afgewacht. De Commis sie-Generaal heeft thans deze uitnodi ging ontvangen. Van goed ingelichte zijde vernam Ass. Press, dat de heren Schermer horn en Van Poll niet naar Indonesië zouden terugkeren. Hieraan werd toegevoegd, dat dr. H, J. van Mook nu ter plaatse volledig het gezag uit oefent en waarschijnlijk nadat een einde aan de strijd zal zijn gekomen, zijn taak zal voortzetten voor de vor ming van de Ver. Staten van Indo nesië. Naar wij vernemen is de mogelijk heid groot, dat in September in Den Haag de eerste Rijksconferentie zal worden gehouden, waarop men voor al in de West aandringt. De Regering hoopt zo ver te zijn, dat ook de andere Rijksdelen daaraan zullen kunnen deelnemen. In elk geval zullen Oost- Indonesië en W. Borneo tot de deel nemers behoren. HAG AN AH OP ZOEK NAAR BRITSE SERGEANTEN. De Joodse verdedigingsorganisatie Haganah is hedenmorgen begonnen met het „uitkammen" op grote schaal van het district Nathanya in Noord- Palestina. Honderden leden zijn ge mobiliseerd om de twee Britse cer- geanten, die door de Irgoen Zwai Leoemi deze maand zijn ontvoerd, op te sporen. De Irgoen heeft Maandag gedreigd, dat de beide Engelsen op hetzelfde ogenblik als de drie Joodse verzets lieden, die eergisteren zijn opgehan gen, terecht gesteld zouden worden. In Brest is het 7000-ton grote Noorse schip „Ocean-Liberty", geladen met nitraat, in brand gevlogen, waarbij een groot aantal slachtoffers te be treuren viel en vele personen ge wond werden. Deze per kabel over gebrachte foto toont het brandende schip, voordat het in de lucht vloog. Een motie van de Jongerenraad in K.V.P. In een vergadering van de Jonge renraad het hoogste orgaan van de Jongerenorganisatie in de Kath. Volkspartij werd onderstaande motie met algemene stemmen aange nomen, nadat twee inleiders gespro ken hadden over de problemen in In donesië en de verhouding van het Rijk in Europa tot de West. „De Jongerenraad der Kath. Volks partij te den Haag in vergadering bij een op Zaterdag 26 Juli 1947, overwegende de grote betekenis voor het Rijksverband van de Neder landse gebiedsdelen in West-Indië; overwegende, dat de Kon. rede van 6 Dec. 1942, de Troonrede van 1946, de Handelingen der Tweede Kamer en de plaats gehad hebbende bespre kingen terecht de verwachting ge wekt hebben in het gebiedsdeel Cu rasao, dat de herziening der staats regeling ip democratische zin op kor te termijn zijn beslag zou krijgen; overwegende, dat de ontwikkeling der gebeurtenissen in Indonesië de gerechtvaardigde verlangens t.a.v. de politieke ontwikkeling van de West zouden kunnen belemmeren en op houden; overwegende tenslotte, dat het staatkundig program, als tot uiting komende in art. 6 van het cacoord van Linggadjati onverkort dient te worden gehandhaafd en toegepast mede ten aanzien van de gebiedsde len op het Westelijk halfrond; dringt er bij het Partijbestuur met klem op aan al het zijne te doen om te bevorderen, dat nu op inderdaad korte termijn een althans voorlopige rijkscönferentie belegd wordt tussen Nederland en de hierboven genoemde gebiedsdelen, althans Curasao; en gaat over tot de orde van de dag". ZOMERFEEST NED. KATHOLIEKE JONGERENBEWEGING IN HET BISDOM HAARLEM. Op 10 Augustus organiseert de Diocesane staf der N.K.J.B, 'n groot zomerfeest op de velden van het sportpark „de Leidse Hout" te Lei den. Van alle kanten uit het Bis dom, van de kop van Noord-Holland tot beneden in Zeeland, zullen hon derden jongeren met treinen en bussen naar Leiden komen. De Dio cesane Aalmoezenier, yector H. A. J. Drost, draagt om 10 uur een Plech tige Heilige Mis op. Dan volgt een Bont Program van zang, dans. mu ziek en spel, waaraan alle -aanwezi gen meedoen: de jeugd viert de zo mer op de spelewei. In de middag uren vechten tien streekkampioenen om het kampioenschap van het Bis dom Haarlem op: touwtrekken, handbal en driekamp. Deze dag zal een weerspiegeling zijn van de zo merse activiteiten van de ruim drie honderd afdelingen. Maandenlang heeft men zich op deze dag voorbe reid. In de maand Juli zijn op tien plaatsen in het Bisdom voorberei dende streekdagen gehouden. En op Zondag 10 Augustus zullen deze kampioenen begeleid en aangevuurd door een grote schare supporters, el kaar treffen in het prachtig gelegen sportpark. Twee voormannen van Sint Ra- phaël, de heren H. F. Timmermans en L. H. Wigman, hebben Maandag af scheid genomen van de Spoorweg- raad, waarin zij intussen vervangen zijn door de heren P. Dimmers en J. M. Blommers. De heer Timmermans was 20 jaar secretaris van de Raad, de heer Wigman 13 jaar lid. Verscheidene van de talrijke aan wezigen hebben het woord gevoerd. Het eerst de heer Joustra, voorzitter van de Raad, verder ir. F. Q. den Hollander, president-directeur der Nederlandse Spoorwegen, de vroege re directeur, ir. Hupkes mede namens ir. Van Rijckevorsel, ten slotte een zoon van de heer Timmermans en de heer Wigman. Zowel van de kant der directie als van de zijde van de Spoorwegraad werden aan de beide vertrekkenden souvenirs aangeboden. In antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid, de heer Van Sleen, deelt de minister van O. K. en W. mede, dat er geen aanleiding gevonden wordt voorstellen te doen tot herziening van de pensioenen van de onderwijzers, gepensionneerd voor de totstandkoming van de re- geling-Wesselings. Toegegeven wordt dat er een afwijking bestaat tussen deze pensioenen en die welke na het totstandkomen der regeling worden uitgekeerd, doch dit verschijnsel doet zich in het algemeen voor bij een salarisherziening en bij de ver laging der salarissen in 1934 en 1936 zijn de reeds verleende pen sioenen ook niet verlaagd. Overigens behoeft er in de krin gen der ambtenaren en onderwijzers geen ongerustheid te bestaan over het feit dat de salarisregeling nog niet definitief is vastgesteld. RIJKSBEMIDDELAARS EN GRATIFICATIES. Enige tijd geleden hebben we ge meld, dat rijksbemiddelaars hadden goedgekeurd, dat het zonder hun af zonderlijke toestemming geoorloofd is in de loop van 1947 een extra-uit kering toe te kennen tot ten hoogste 2 pet. van het jaarloon van de be trokken werknemer. Deze bepaling is naderhand veran derd met dien verstande, dat behal ve bedoelde 2 pet. bovendien zonder toestemming van het college in 1947 extra-uitkeringen mogen worden ge geven „indien en in de mate als kan worden aangetoond, dat zij in de be trokken onderneming in de periode van 12 maanden onmiddellijk vooraf gaande aan 10 Mei 1940 bij dezelfde gelegenheden zijn gegeven". LUXE-AUTO'S WORDEN GEWEERD. In April van dit jaar bedroeg het aantal personenauto's in ons land 59.000, er reden 3000 autobussen en 60.000 bestelauto's. In 1939 waren er 100.000 personenauto's, 4500 bussen en 50.000 vrachtwagens. Import van personenauto's is dus noodzakelijk, doch er wordt naar ge streefd, de beschikbare deviezen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Bepaald is, dat in 1947 geen auto's van een hogere prijs dan 1350 dollar of 340 pond sterling mogen worden ingevoerd. Ook uit Italië en Tsjecho- Slowakije zullen slechts kleine wa gens worden betrokken, uit Frank rijk moeten echter om redenen van handelspolitieke aard enige luxe auto's worden geimporteerd1. LANGEDIJK GAAT KOELHUIS BOUWEN VOOR GROENTEN. Herhaaldelijk is in de tuindersor ganisatie van het uitgestrekte tuin- bouwdistrict de Langedijk en om streken de noodzakelijkheid' bespro ken, over de nodige inrichtingen te beschikken voor het bewaren van groenten in tijden, dat de markt wordt overvoerd en grote hoeveel heden op de mestvaalt terecht ko men of ver beneden de kostprijs moe ten worden verkocht. Nu zich deze problemen bij de afzet van groenten weer voordoen, is het vraagstuk van de conservering opnieuw urgent ge worden. De grote tuinbouwveiling te Noord- Scharwoude, „De Noordermarkt- bond", heeft dit probleem thans met terdaad aangepakt.. Zij heeft een com plex met huis en bedrijfsgebouwen aangekocht, dicht bij het veilingge bouw en de laad- en losplaats van de spoorwegen, met het doel een gele genheid te scheppen voor het bou wen van een koelhuis. KERKNIEUWS PASTOOR J. J. VAN SANTÉ BEDIEND. De zeereerw. heer J J. van San- te, pastoor te Onderdqk, gem. Wer- vershoof, die reeds enige tijd in het Mariapaviljoen van het O. L. Vr. Gasthuis te Amsterdam wordt ver pleegd, is uit voorzorg van de H.H. Sacramenten der Stervenden voor zien. De oud-kapelaan van de St. Petruskerk te Leiden zullen vele on zer lezers in deze dagen bijzonder in hun gebeden willen gedenken. £m kaAhMje.... „Het allereerste, waaraan de we reldbehoefte heeft, is de Gods-be schouwing der heiligen, hun Gods liefde". Jacques Maritain.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1