3)e ficicbc Soim-ut Cheribon, Banjoewangi en Probolinggo voor handel opengesteld Zo spoedig mogelijk aflossing van Nederlandse troepen in Indië Dimitrof over„eeuwige vrede" MAANDAG 28 JULI 1947 Kureaux: Papengracht 32, Giro 103003. Telei: Administratie, Advertenties 20826, Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 1114» Abonnementsprijs S 0.26 per week, f 1.10 per maand, 1 3.25 per kwartaal. Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per mjn. Ingex. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden f 1.50. Voorlichting over Indië TWEE Nederlandse dagbladen kie zen in het conflict tussen de Ned. Regering en de Indonesische repu. bliek de zijde van de republiek en zetten de Ned. Regering de voet dwars: Parool en de Waarheid. In zijn laatste nummer zegt Parool o.m.: „Toen de Regering te onzaliger ure tot haar gewelddadige actie be sloot, waren er hier te lande naïeve lieden te over, die te voorspellen wisten, dat Nederlands naam in de wereld daardoor geen schade zou lijden. Zij kunnen in de achter ons liggende dagen kennis genomen hebben van de reactits in de Ame rikaanse en Engelse pers en weten dan, dat Nederlands naam een ge voelige klap heeft opgelopen". Daar klinkt een toon door van triomfantelijk gelijkhebberij. En tot op zekere hoogte heeft het blad ook gelijk. Sommige organen der Angel saksische pers doen minder pleizierige geluiden horen. (Wij hebben deze pers Zaterdag in een artikel geciteerd). Maar een Nederlands dagblad heeft tot taak, om aan te tonen, dat die on aangename critiek berust op voor- aangename critiek berust op een voor- uiteenzettingen van de ministers Beel en Jonkman grotendeels negeert en van de feitelijke ontwikkeling van overzee een zeer gebrekkig overzicht blijkt te bezitten. De feitelijke ont wikkeling toch is zó, dat woordbreuk van de huidige leiders der Indonesi sche Republiek de Nederlandse Rege ring tot een gewapend optreden heeft gedrongen. Maar, hoe de reactie in de buiten landse pers ook moge zijn, wij willen (integenstelling met bovengenoemde Nederlandse dagbladen) met voldoe ning vaststellen, dat in de officiële reacties van Londen en Washington begrip wordt getoond voor de ont zaglijk-grote moeilijkheden, welke onze Regering ten slotte tot haar hui dig optreden hebben gebracht. Als men daarover in Londen en Washing ton teleurgesteld is. dan begrijpen wij dat zo volkomen, omdat'onze te leurstelling zéker zo groot is. In waar en echt meeleven met on ze militairen in Indië en met de hier achtergebleven families hopen en bid den wij, dat het conflict in Indië spoe dig geëindigd moge zijn En dit moe ten allen zich nu reeds diep in het geweten drukken: het Nederlandse volk heeft een ere-plicht ten opzichte van allen, die persoonlijke offers moeten brengen, om in Indië de rust en de orde, de vrede en de welvaart te verzekeren tot geluk en zegen van Indië en Nederland. JOODS CONGRES TE JERUSALEM Op het congres voor Joodse weten schap, dat van 6 tot'10 Juli te Jeru salem is gehouden, hebben ook drie Nederlanders een voordracht gehou den: Prof. dr. J. van der Ploeg, O.P., over de rol der mondelinge overle vering; Prof. dr. J. Simons, S.J., over Ge nesis 10:19 en het probleem der Pen- tapolis; Ook de heer J. L. Seelig Mann uit Amsterdam hield een referaat. Voor dit congres was zeer veel be langstelling. EX-BURGEMEESTERS VAN ZAANDAM EN HILVERSUM VEROORDEELD. Het Bijzonder Gerechtshof te Am sterdam veroordeelde de ex-burge- meester van Hilversum Fijn, tot een gevangenisstraf van 10 jaar met af trek en ontzetting uit de diverse rech ten voor het leven. Vorige week Za terdag was 12 jaar tegen hem geëist. Het Bijzonder Gerechtshof te Am sterdam veroordeelde de ex-burge meester van Zaandam, Vitters, tot een gevangenisstraf van 2 jaar en negen maanden. Ter zitting was naar voren geko men, ,dat deze ex-burgemeester in 1943 grotendeels van zijn dwalingen was teruggekomen en dat hij niet kan worden gerangschikt onder de grote oorlogsmisdadigers, zoals de procu reur-fiscaal, mr. H. G. Th. Keune, het uitdrukte. EEN METEOOR OF EEN VLIE GENDE SCHIJF? Franse waarnemers hebben in de afgelopen nacht een nieuw soort meteoor ter grootte van de maan gezien, die zich in Westelijke rich ting over de Franse Alpen voort bewoog. NIEUWE PLAATSEN DOOR NEP. TROEPEN BEZET ffET OFFICIëLE LEGERCOMMUNIQUé van hedenmorgen luidt als '•volgt: West-Java: Pengalengan, 30 K.M. ten Zuiden van Bandoeng, werd bezet. Na in Tegal aanvankelijk zwakke tegenstand te hebben gebo den, wierpen de republikeinse troepen aldaar hun uniformen en wa pens weg en juichten de Nederlandse troepen langs de weg luide toe. Sumatra: Op Zuid-Sumatra werden Moearaenim en Lahat ten Zuidwesten van Palembang bezet, waarbij ook de kolenmijnen van Boekilasem bereikt werden. De Nederlandse troepen zijn hiermede thans circa 156 K.M. van Palembang opgemarcheerd. Ten Zuidwesten van Medan hadden verken ningsacties plaats. Overigens zijn geen bijzonderheden te melden, De Nederlandse luchtmacht verrichtte uitgebreide verkenningsvluchten en wierp levensmiddelen en voorraden ten behoeve van de troepen uit bo ven de voorste lijn. Inmiddels bericht een correspon dent van de Sydney Sun" uit Can berra, dat de Australische regering in contact is getreden met Nederland se en Republikeinse autoirteiten om te trachten alsnog „een vreedzame oplossing te vinden in het Indonesi sche conflict". A. P. verneemt nog uit officiële kringen in Londen, dat Australië met de Britse regering besprekingen voert over de mogelijkheid, de Indonesi sche kwestie als een „bedreiging van de vrede" voor de Verenigde Naties te brengen. Algemeen ijr bekend, dat Australië sterk op deze stap aan dringt. West-Java afgesneden Zondag hebben gemotoriseerde Ne derlandse troepen veertig kilometer ten Zuiden van Soekamboemi de na tuurlijke haven van Palaboehan Ra- toe aan de Wijnkoopsbaai (aan de In dische Oceaan) bereikt Hierdoor is het Westelijke gedeelte van Java ge heel afgesloten van de republiek. De totale verliezen tot en met 26 Juli bedragen: 41 doden, 75 gewonden en 8 vermisten. In deze cijfers zijn ook enkele nagekomen meldingen ver werkt. In de laatste legercommuniqués wordt gezegd, dat republikeinse groe pen een aanval in het Oostelijk deel van het rond Semarang bezette gebied bij Genoeksari uitvoerden, waarbij de aanvallers Indonesische vrouwen als schild bezigden. De aanvallers wer den met verliezen verdreven. Qp Oost-Java hebben Nederlandse troe pen van Lawang uit een tocht ge maakt naar het vijftien kilometer verder in de richting van Malang ge legen Singosari, ten einde een groot aantal van Lawang door de T.R.I. af gevoerde en te Singosari geïnterneer de Chinezen te bevrijden. HAVENS VOOR HANDEL HEROPEND. Met ingang van Maandag 28 Juli worden de havens van Cheribon, Ban joewangi en Probolinggo wederom voor de handel opengesteld. Hierme de vervalt de in Januari van dit jaar getroffen maatregel .waarbij schepen zich eerst in Batavia, Semarang of Soerabaja aan een onderzoek moes ten onderwerpen om een vaarvergun- ning voor deze havens te verkrijgen. Teneinde de smokkelhandel in mili taire goederen beter te kunnen beteu gelen, wordt de kusthandel tussen de Amphitrite Baai en de Langsa Baai op de Oostkust van Sumatra verboden. „TACHTIG PROCENT WERKT SAMEN". In een onderhoud met een corres pondent van het persbureau A.F.P. heeft dr. Van Mook verklaard, dat tachtig procent van de vroegere repu blikeinse functionarissen thans met Nederlanders samen werkt. Dr. Van Mook verheugde zich over het feit, dat een groot aantal inwoners van West- en Oost-Java, die wapens in hun bezit hadden, begonnen was deze aan de Nederlandse autoriteiten af te geven. De regering zal in de toekomst ze ker niet nalaten aldus dr. Van Mook rekening te houden met de wensen van zekere bevolkingsgroe pen op Java en Sumatra, in het bij zonder met die van de Soendanezen. Bemiddeling of aanklacht Hoewel geen officiële bevestiging is te verkrijgen, doen in Canberra hard nekkige berichten de ronde, dat Aus tralië het Indonesische conflict aan Veiligheidsraad zal voorleggen. Premier Chiffley zou zijn beslissing na enkele dagen bekend maken. Op Duinrell werden de internationale terreinwedstrijden „Moto Cross des Nations" gehouden. Ben spannend moment tijdens de races. De Nederlands-Indische regering heeft een bedrag van een millioen gulden beschikbaar gesteld voor het verlenen van eerste hulp aan de door plundering, brandstichting en vernie tiging van eigendommen getroffen be volking. Zaterdag werden me* de voorzitter van de grootste Chinese vereniging, de „Choeng Hwa Choeng Hwi", be sprekingen gevoerd over het besteden van deze gelden. Want, hoewel de hulpverlening voor iedereen is be doeld, zal de Chinese bevolkinsgroep, welke 't zwaarst getroffen is, in dé praktijk het meeste ontvangen. De Chinese consul-generaal Tsiang heeft een bezoek gebracht aan Kra- wang, Tjikampek en Renbandengkok, waar hij de schade opnam, door de Chinezen geleden. Te Krawang zijn ongeveer 110 toko's, huizen en rijst- pellerijen afgebrand. Te Tjikampek zijn meer dan 130 toko's, woningen en pellerijen afgebrand. Alle Chinese winkels werden leeggeroofd. In deze plaats was, behalve het station en de markt, alles wat verbrandde Chinees eigendom. Te Renbandengkok zijn acht pellerijen en tien woningen, alle aan Chinezen toebehorend, verbrand. In een radiotoespraak heeft kolonel Abdoelkadir, de pas benoemde rege ringscommissaris voor West-Java, zijn stem verheven tegen de vernielingen en plunderingen door de vluchtende republikeinen bedreven ten nadele van de burgerbevolking, in het bij zonder van de Chinese bewoners van West-Java. Kolonel Abdoelkadir voegde er aan toe, dat deze daden van vandalisme des te meer te betreuren zijn, omdat ze voor het merendeel ge schieden op instigatie van republi keinse officieren. REPUBLIKEINSE BERICHTGEVING De republikeinse legerberichten maken melding var, zware gevechten overal, waarschijnlijk met de bedoe ling de indruk te vestigen, dat het republikeinse leger niet voor de poes is, waardoor het vertrouwen bij de bevolking moet terugkeren en de sympathie van het buitenland moet worden gewekt. Van Nederlandse zij, de wordt daarentegen uitdrukkelijk verklaard, dat de tegenstand over het algemeen uiterst gering is. Bovendien maken de republikeinen nogal vrij moedig melding van heroveringen. Zo zouden de republikeinse troepen de Nederlanders tot in Semarang heb ben teruggeslagen. De stad Medan op Sumatra zou gedeeltelijk heroverd zijn, evenals Tjimahi. In tegenstelling met al deze heldhaftige krijgsverrich tingen, die door Nederlandse militaire kringen „vermakelijk" worden ge noemd, staat de uitlating van dr. v. Mook, dat hij verbaasd was over de geringe tegenstand der republikeinen. DE RIJSTPOSITIE OP JAVA. Volgens een overzicht van het de partement van economische zaken te Batavia zijn er van de zeventig voor oorlogse rijstpellerijen in de vlakte van Krawang (West-Java) nog drie en dertig overgebleven waarvan er zes en twintig bedrijfsklaar zijn. Naar schattingen van deskundigen ligt in de rijstpellerijen van Krawang en Tjikampek ongeveer drieduizend ton paid opgeslagen. De voorraden in de dessa's zijn bovendien aanzienlijk, zodat in het lopende seizoen voldoen de rijst beschikbaar zal zijn voor de grote steden van West-Java. REPUBLIKEINEN IN BATAVIA VRIJGELATEN. Naar het Franse persbureau A.F.P. bericht is mr. Ali Boediardjo, secre taris van het laatste kabinet-Sjahrir, die door de Nederlanders bij het uit breken van de gevechten was gear resteerd, wederom vrijgelaten. Vol gens radio-Djogja zouden ook de mi nisters Gani en Tamzil, die zich even eens onder Nederlandse bewaking te Batavia bevinden, op vrije voeten worden gesteld. De regering streeft er naar de thans in Indië aanwezige troepen zo snel mogelijk door binnenkomende een heden andere troepen te doen aflossen. Zij is geenszins van plan de Neder landse strijdmacht in Indië te ver sterken. Integendeel, zodra een ont wikkeling als op Lir.ggadjati werd overeengekomen, zal zijn verzekerd met inachtneming van onze uiteinde lijke verantwoordelijkheid in de ver dere overgangstijd voor orde en rust overal in Indonesië, zal op grote schaal tot aflossing kunnen worden overgegaan en vervolgens te zamen met een evenredige vermindering van de strijdkrachten aan republikeinse zijde tot een aanzienlijke vermin dering van de troepensterkte over eenkomstig de beschikbare scheeps- ruimte. Aldus de minister-president, de mi nister van Oorlog, de minister van Marine, de minister van Binnenland se Zaken en de minister van Over zeese Gebiedsdelen in hun memorie van antwoord op het eindverslag der commissie van rapporteurs uit de Eerste Kamer over het ontwerp van wet tot wijziging van de dienstplicht wet (uitzending dienstplichtigen). De ontwikkeling van de gebeurte nissen, welke niet toelieten, dat het aflossingsschema onmiddellijk in vol le omvang in werking zou worden gesteld, waardoor een algemene her groepering van de strijdkrachten no dig zou worden, is oorzaak geweest, dat de aflossing in een langzamer tempo moest plaats vinden dan was geprojecteerd. Een eerste contingent afgeloste troepen is echter reeds met de „Volendam" uit Batavia in Neder land aangekomen. Prof. W. Schermerhorn, voorzitter van de Commissie-Generaal, heeft desgevraagd, aan Aas. Press ver klaard, dat hij de juistheid kon be vestigen van het door de Ned. rege- ripg gegeven dementi van de bewe ring, geuit door het Tweede-Kamer lid Frans Goedhart, dat Schermerhorn zich tegen de militaire actie in Indo nesië gekant zou hebben. Schermerhorn zei, dat het hem „onmogelijk was om, gezien de hui dige delicate situatie, enige verde re commentaar te leveren" op de handelingen of 't standpunt van de Commissie-Generaal gedurdende de periode, die aan het uitbreken van de vijandelijkheden .voorafging. INTERPELLATIES IN HET BRITSE LAGERHUIS. Naar aanleiding van de gebeurte nissen in Indonesië zullen Woensdag aanstaande enige Labourleden van het Britse Lagerhuis interpelleren, Men zal minister Bevin de verzeke ring vragen, dat aan de Nederlanders geen enkele militaire hulp zal worden verleend, noch door het leveren van wapens of uitrustingen noch door het trainen van troepen in Engeland of elders op Brits grondgebied. De toe zegging zal gevraagd worden dat Ne derlandse troepen geen gebruik zul len maken van de haven van Singa pore. DE STAKINGEN IN DE ANTWERPSE HAVEN. Als gevolg van de staking onder de Antwerpse havenarbeiders is het Griekse stoomschip „Syros", dat in de haven was aangekomen met 9000 ton Amerikaans graan aan boord, be stemd voor Zwitserland, ongelost 'ver trokken en het schip zou trachten de haven van Rotterdam aan te doen. Ook alle Amerikaanse schepen met bestemming Antwerpen zouden naar Gent en Rotterdam worden omge leid. Ook onder deze zijn verscheidene met ladingen voor Zwitserland. DE BRAND IN HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS TE BRUSSEL. Naar thans wordt vernomen is de brand, die kortgeleden in het Brus selse ministerie van onderwijs heeft gewoed en waarbij een groot aantal mensen de dood heeft gevonden, ver oorzaakt doordat een soldaat, die de wachtdienst had in het ministerie met behulp vkn een cigarettenaansteker zoals bekend heerste er staking in de electriciteitsbedrijven de titel van een film wilde lezen. BESCHULDIGING VAN DE SUB COMMISSIE DER V.N. VOOR DE BALKAN De subcommissie der V.N. voor de Balkan heeft de drie Balkanlanden Albanië, Joego-Slavië en Bulgarije er van beschuldigd, dat zij afbreuk doen aan het gezag van de V.N. door syste matisch te weigeren om een onder zoek aan de andere zijde van de Griekse grens toe'te staan. De Sowjet- Russiache en Poolse afgevaardigde waren hoe is 't mogelijk! het niet eens met dit rapport der com missie. Een Bulgaarse regeringsdelegatie, onder leiding van minister-president Georges Dimitrof is in de Zuid-Sla vische hoofdstad aangekomen voor het voeren van besprekingen. De Bul garen werden ontvangen door maar schalk Tito. Ook de Russische gezant was aanwezig. „Wij zijn hier gekomen", verklaar de Dimitrof, „om een eeuwige vriend schap tussen de twee Slavische volke ren tot stand te brengen. Onze gren zen moeten ons niet meer van elkan der scheiden', doch ons verenigen. Geen macht ter wereld zal ons in de toekomst tegen elkander kunnen op zetten en wij kunnen te zamen vech ten voor het vestigen van een duur zame vrede in de wereld. De Balkan zal aldus een belangrijke factor wor den voor vrede en democratie". Diplomatieke krjngen in Belgrado hechten grote waarde aan de bespre kingen tussen Dimitrof en Tito. Naar verluidt, zullen de besprekingen van dezelfde aard zijn als die, welke on langs tussen Zuid-Slavië en Roemenië zijn gevoerd en waarschijnlijk een uitbreiding van de economische en politieke samenwerking tot doel heb ben, alsmede de totstandkoming van DE GAULLE TEGEN DE COMMUNISTEN. Na een driedaagse tocht door Bre- tagne heeft generaal de Gaulle op een massale bijeenkomst te Rennes de Franse communistische partij er van beschuldigd, dat zij de moeilijk heden, waarin het land vèrkeert, ver groot met als enig doel: de Sowjet- Russische belangen te dienen. De Gaulle beschuldigde de Sowj et- Unie ervan, dat zjj door militaire en economische druk en gesteund door een vijfde colonne, die haar geheel ten dienste staat, een blok van bijna 400.000.000 mensen in Europa onder haar bevelen had gebracht, terwijl zij in de vrije landen gebruik maakt van groeperingen, die haar zijn toe gewijd. „Deze toestand zal vroeger of later een bedreiging gaan vormen voor onze eigen vrijheid en onafhan kelijkheid. De situatie, waarin wij ons thans bevinden, is onaanvaard baar voor ons Fransen en verontrus tend voor het buitenland. Doch Frank rijk zelf kan hieraan een eind ma ken. Het is onze plicht ons boven de partijen te verenigen om de eenheid van Frankrijk door een krachtige te genstand tegen hen, die andere be langen dienen dan de Franse, te ver zekeren". Da. NIEMÖLLER GEEN OORLOGS SLACHTOFFER. Het Duitse genootschap voor slachtoffers van het Nazi-regime heeft geweigerd om ds. Niemöller, het hoofd van het Duitse kerkelijk bureau voor buitenlandse zaken, als „slachtoffer der Nazi's" te classifice ren. Tevens zal de predikant geen extra rantsoenen meer krijgen. Deze beslissing is in de eerste plaats gebaseerd op de geheime do cumenten van Rosenberg. Volgens deze documenten, die, naar men ge looft, uit het archief van het Neu- renbergse gerechtshof afkomstig zijn, heeft ds. Niemöller eens ver klaard, dat zijn familie „traditioneel anti-semitisch" was. Tevens zou ds. Niemöller hebben verklaard, dat hij reeds in 1924 de nationaal-socialis- tische partij heeft gesteund. OFFICIëLE UITSLAG SPAANS REFERENDUM. De president van het Spaanse hoog gerechtshof maakt bekend, dat 14.145.163 kiezers „ja" hadden gezegd met betrekking tot generaal Franco's Successiewet. Het totaalaantal uitge brachte stemmen bedroeg 15.219.563. Derhalve is 92 pet. der stemmen ten gunste van de wet uitgebracht. Uit geen enkel deel van Spanje hadden hem protesten tegen de geldigheid van het referendum bereikt. FRANCO REGENT VAN SPANJE? Volgens een bericht van de corres pondent, van de „Daily Telegraph" te Madrid gaan er in de Spaanse hoofd stad hardnekkige geruchten, dat ge neraal Franco in de herst tot regent van Spanje zal worden uitgeroepen. Tevens wordt er een wijziging in het kabinet verwacht en zou er een nieu we eerste-minister worden benoemd, een post, welke thans door Franco zelf wordt bekleed. een verdrag van wederzijdse bijstand, wanneer Zuid-Slavië eenmaal het vredesverdrag met het voormalig vijandelijke land heeft getekend. Minister Drees begroet de gasten. In de 2e helft van de vorige week hebben een groep bestuursleden van het Belgische Wit-Gele Kruis, als mede katholieke artsen, een bezoek gebracht aan Nederland. Z.Exc. de Minister van Volksge zondheid, Verbist, had zich met enige van zijn ambtenaren bij het gezel schap aangesloten. In Brabant en Limburg werden tal van wijkgebou- wen. consultatiebureaux en andere instellingen vari het Wit-Gele en R.K. Limburgse Groene Kruis be zocht, o.a. te Maastricht, Meerssen, Bunde, Heerlen, Venlo, Tilburg, Hel mond en Oirschot. Bovendien stond op het program de Vroedvrouwenschool te Heerlen, de Maartenskliniek en het Paedolo- gisch Instituut te Nijmegen, het Sa natorium Hornerheide en het Kleu- terkoloniehuis te Rijsbergen. De Belgische gasten toonden veel waardering voor het feit, dat in Ne derland de hele bevolking in al haar schakeripgen actief deelneemt aan de gezondheidszorg via de kruisvereni gingen. Ook het Instituut van de Ge zinszorg te Helmond alsmede ver schillende centra voor kraamhulp van het Wit-Gele Kruis wekten hun bewondering omdat hier sociaal en hygiënisch werk van grote betekenis voor het gezin wordt verricht. Op de Maartenskliniek in Nijmegen begroette Minister Drees, vergezeld van de directeur-generaal voor de Volksgezondheid, dr. van den Berg, de gasten. Minister Drees sprak zijn voldoening uit over het feit dat het particulier initiatief, dat in Nederland zo'n groot deel van de gezondheids zorg in handen heeft, deze excursie had georganiseerd. Hij wees er op dat in Nederland een voortreffelijke samenwerking bestaat tussen over heid en particulier initiatief, welke samenwerking men binnenkort een wettelijke basis hoopt te geven. Met een algemene vergadering van de R.K. Artsenvereniging werd dit geslaagde bezoek Zaterdagmiddag te Breda gesloten. Dr. de Guchtoneere uit Brussel en dr. van Balen uit 's-Hertogenbosch spraken hier over actuele problemen op het gebied van de gezondheidszorg. DE AMBTENARIJ. De Minister van Economische Za ken heeft een schrijven gericht tot de Kamers van Koophandel betref fende het economische beleid, zoals dat hier te lande wordt gevoerd. De minister zet in dit schrijven o.m. uiteen, dat er ernstig naar wordt gestreefd, de bemoeiingen van de Overheid te beperken. Dit komt tot uitdrukking in een geleidelijk terug lopen van de personeelbezetting van het Ministerie van Economische Za ken en de instellingen en diensten, welke daaronder ressorteren. Deze bezetting bedroeg per: 1 Jan.'47 1 Juni'47 Min. v. Econ. Zaken 1358 1253 D. G. v. d. prijzen 1750 Diensten 3192 C. D. K. 1450 Rijksbureaux 3700 1670 3277 1322 3247 11450 Gem. distributiepers. 11644 Totaal 23094 21469 Een koMettje... „Derhalve verkeren diegenen in een gevaarlijke dwaling, die menen, dat zij Christus als Hoofd van de Kerk kunnen aanhangen, zonder zijn Plaatsbekleder op aarde getrouw te volgen. Want door het wegnemen van dit zichtbare Hoofd en het verbreken van de zichtbare eenheidsbanden, verduisteren en misvormen zij het mystieke Lichaam van de Verlosser dermate, dat zij, die de haven van 't eeuwige heil zoeken, dit Lichaam niet meer kunnen onderscheiden en vinden". Paus Pius XII in zijn ency cliek over het Mystieke Lichaam van Jezus Christus.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1