3)e Ceicbe Soiutatit Wat de wereld niet begrijpt Nederlandse landing aan Java's Zuidkust? DE VERRASSING VAN CHERIBON Een beroep op vooraanstaande Indonesische figuren ZATERDAG 26 JULI 1947 bureaux: Papengracht 32, Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826, Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERS VELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11148 Abonnementsprijs 1 0.26 per week, f 1.10 per maand, 3.25 per kwartaal. Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1 1.50. 117EDEROM BESTUDEREN wij le- gerberichten en trachten wij tus sen de regels door de waarheid te ont dekken, al heten de tegenwoordige of ficiële operatieberichten geen „weer- machtsberichten" meer. Zoals gebrui kelijk zijn de Nederlandse berichten nogal eens in tegenspraak met de In donesische en zodoende hebben wij tussen beide doorzeilend te trachten de waarheid te ontdekken.- Over 't algemeen verloopt de poli- tie-actie vrij bevredigend, gezien de bezetting van voorname havenplaat sen als Cheribon en Probolingo. Het verzet is minder dan gevreesd werd al is in de buurt van Semarang (Mid- den-Java) en van Modjokerto (Oost- Java) de weerstand blijkbaar niet te miskennen. De verwachting, dat de republikeinse militaire weerstand binnen een week ineen zal storten, zal wel aan de optimistische kant zijn- Over 't algemeen zijn wij ge traind in het duiden van dergelijke uitlatingen, zodat we weinig teleur stelling zullen ondervinden, wanneer het resultaat eventueel wat langer cp zich laat wachten. Het Nederlandse volk neemt de si tuatie over 't algemeen met gelaten heid op. Van enthousiasme over de bitter noodzakelijke krijgsverrichtin gen kan geen sprake zijn, daar ons ■volk allerminst van dergelijke ge weldmethoden houdt en ze slechts aanvaardt in het besef, dat dit laat ste middel inderdaad het allerlaatste was, dat ons nog overbleef. Wij heb ben pas een wereldoorlog doorge maakt, ^odat van ons niet te verwach ten is, dat wij nog eens hiep-hiep- hoera roepen bij de opwindende mu ziek der wapenen. Wel heeft de oor log ons wat harder gemaakt en ons geleerd te berusten in hetgeen on vermijdelijk is. Wanneer wij voor onszelf weten, dat wij inderdaad tot het uiterste ge tracht hebben om door onderhande len tot de gewenste overeenstemming te komen zelfs zóver, dat wij ons wel eens afvroegen of onze toege vendheid niet te ver ging dan treft ^het ons toch pijnlijk, wanneer wij de uitlatingen van buitenlandse persorganen lezen en daarin een op pervlakkige oordeelvelling en een misverstaan van onze bedoelingen aantreffen. Speciaal de Amerikanse pers, die er een handje van heeft, om niet ver der te zien, dan haar neus lang is, maakt het ook nu wel wat bont. QP EEN UITLATING als van de ^„New York Times" heeft onze mi- nister-president reeds gereageerd in zijn verklaring voor de Tweede Ka mer. „Het feit, dat de geschilpun ten niet aan arbitrage werden onder worpen, kan niet begrepen of ver goelijkt worden", schrijft het blad. Een veel verbreide misvatting. Juist de punten, waar het om gaat, zijn niet voor arbitrage vatbaar. Het is n.l. een feit, dat de republikeinse re gering zich niet wil of niet kan hou den 'aan de gemaakte afspraken, zo dat verder onderhandelen geen zin heeft. En dan staat vast, dat Neder land de souvereiniteit van deze ge bieden heeft, zodat de plicht om de orde te herstellen in dat gebied' vol ledig rust op Nederland. Over deze beide punten is arbitrage uitgeslo ten. Wat de Amerikanen echter voor al dwars zit, is het gevaar, dat een bloedig treffen in Indië zijn terug slag zal hebben in geheel de Aziati sche wereld- „De Nederlanders hadden meer aandacht moeten schenken, schrijft de „New York Herald Tribune", aan het verschrikkelijk lijden, dat te ver wachten is, indien er een lange oor log op Java is en aan de mogelijk heid, dat strijd tussen Europeanen en Aziaten daar vermeden zou kunnen worden zoals dat in India is ge beurd. Het had mogelijk moeten zijn cm een oplossing te bereiken door middel van onderhandeling, doch zelfs nadat de onderhandelingen mis lukten was er geen reden om tot een bloedbad over te gaan." Ook vinden wij soms uitlatingen als deze uit de .Chicago Daily Tribune": „Het feit, dat de Nederlanders eigenlijk niets hadden om over te onderhandelen, omdat zij geen recht hebben om in Indonesië te zijn, komt natuurlyk niet bij Van Mook en zijn landgenoten ter sprake; het is niet temin de waarheid. Het Nederlands- Indische bestuur is de indringer; het tracht zijn wil aan de inheemse be volking op te leggen en alle aan spraken op souvereiniteit, welke het meent te mogen ontlenen aan het langdurige bezit van het land, zijn vernietigd, toen de Japanners de Ne derlandse souvereiniteit hebben ver nietigd." Zulk geschrijf is geen antwoord waardig. Gelukkig zijn er ook andere uitla tingen, zoals v- d. .Christian Sciense Monitor" die toegeven, dat Ne derland ten slotte tot deze stap is ge dwongen. „Zowel in Birma als in Indonesië is duidelijk gebleken, dat overéén komsten., gesloten met gematigde na tionalistische leiders, geen garanties in xch dragen, dat zij ook door de extname elementen onder hen wor den aanvaard", schrijft dit blad. Zo la het inderdaad. En daarom is ÖADIO-DJOKJA meldt de aanwezigheid van een Nederlandse vloot voor de Zuidkust van Bantam. Waarnemers te Batavia zeiden, dat inderdaad binnenkort een Nederlandse amphibie-lanaing aan de Zuidkust van Java zou worden uitgevoerd, waarschijnlijk in de nabijheid van de voornaamste haven Tjilatjan. Volgens een republikeins communiqué wor den op verscheidene plaatsen van Midden-Java gevechten geleverd, waarin de Nederlanders tanks gebruiken. Naar de correspondent van Ane- ta te Cheribon meldt heeft een Nederlands generaal hem meegedeeld, dat Malang thans in Nederlandse handen ie. Tegal zou gebombardeerd zijn REPUBLIKEINSE BERICHTGEVING Een republikeins legercommuniqué meldt zware gevechten te Proboling- go en Loemadjang, waaraan de ge hele bevolking deelgenomen heeft. In Midden-Java zijn republikeinse strijdkrachten, gesteund door de plaatselijke bevolking, in de buiten wijken van Semarang aan de Noord zijde der stad binnengedrongen. In de stad zelf zouden gevechten uitge broken zijn tussen Nederlandse sol daten en hun eigen huursoldaten. De ze gevechten zouden nog voortduren. Verliezen Nederl. strijdkrachten De regering maakt tot haar leedwezen bekend dat in de af gelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke marine (geduren de het tijdvak 18 t/m 24 Juli 1947: serg. mar. Joh. van Woa- teringen, afkomstig uit Amster dam. Gesneuveld op 21 Juli 1947. Mar. 3de kl. Z. M W. Bruinsma, afkomstig uit Tzum (Fr.). Ge sneuveld op 21 Juli 1947. Korp. der mar. Tj. Nauta, afkomstig uit Broek onder Akkeren. Ge sneuveld op 21 JuU 1947. Koninklijke Nederlandse land macht (ged. het tijdvak 16 t/m 24 Juli): serg. J. A. J. M. van Dooremalen, afkomstig uit Til burg. Gesneuveld op 16 Juli bij Bandoeng. Sold. H. L. Rupert, afkomstig uit Bentelo. Gesneu veld op 16 Juli 1947 bij Palem. bang. Sold. H. C A. Hesseling, afkomstig uit Glanerbrug (Lon- neker). Gesneuveld op 16 Jqli 1947 bij Palembang. 1ste It. A. G. van Os, afkomstig uit Utrecht. Gesneuveld op 21 Juli 1947 bij Tjibeber. Serg. de Koote, afkom stig uit Middelharnis. Gesneu veld op 21 Juli 1947 te Tjimahi. Serg. J. Schotanus afkomstig uit Gaasterland (Fr V Gesneuveld op 21 Juli 1947 te Tjileüngsir. Sold. H. Mensink, afkomstig uit gem. Nieuw-Leusen. Gesneuveld op 21 Juli 1947 te Leuweliang. 2de It. P. Bareman afkomstig uit Axel (Z.-VL). Gesneuveld op 21 Juli 1947 omgeving Bandoeng. Korp. J. de Leeuw, afkomstig uit Haarlem. Gesneuveld op 22 Juli 1947 te Poeraseda. Sold. G. de Zoeten, afkomsfig uit 's-Gra- venhage. Gesneuveld op 22 Juli te Poeraseda. Sold. E. S. F. Peetsma, afkomstig uit Klaziena- veen. Gesneuveld op 22 Juli 1947 e Medan. 2de it. W. C. M. Feij- nen, afkomstig uit Sprundel. Ge sneuveld op 22 Juli 1947 te Me dan. H. A. Peters (rang onbe kend), afkomstig uit Didam (Gld.), Gesneuveld op 22 Juli 1947 te Medan. Koninklijk Ne- lerlands-Indisch leger (ged. het tijdvak 13 t/m 19 Juli 1947): geen verliezen. onze actie vooral gericht op het uit schakelen van die elementen, waar mede geen overeenkomst mogelijk is. DE ENGELSE REACTIE is gema tigder. Daar is de publieke opinie vooral teleurgesteld, dat de Neder landse regering niet onmiddellijk het Britse aanbod „van goede diensten" heeft aanvaard. Nederland heeft zich bepaald tot het „nemen van goede nota" van dit aanbod, met de toezeg ging, dat te gelegenertijd daarvan gaarne gebruik zal worden gemaakt. Op het ogenblik is een dergelijk aan bod waardeloos, zoals indertijd het Nederlandse aanbod van „goede dien sten" vlak vóór het uitbreken van de wereldoorlog in 1939 door de fatale loop der gebeurtenissen op zijde ge schoven werd. Ook toen viel'er niet meer te praten, omdat één der z.g. gesprek-partners onbetrouwbaar bleek. Voor een vrees, zoals de „Daily Herald" uitspreekt, is echter geen reden. Het blad schrijft: „De Nederlandse troepen zullen de eilanden snel bezetten. Maar zullen zij dan teruggetrokken worden? Is er wel een ander gevolg van een suc cesvolle veldtocht mogelijk, dan het herstel voor een onbepaalde periode van het Nederlandse koloniale be wind, hetgeen in feite zij het dan niet in naam betekent het ontbre ken van het zo plechtig beloofde zelfbestuur?" Neen, hieromtrent zijn wij zeer po sitief. Het zelfbestuur,- dat beloofd is, zal er komenè Niet alleen voor de Malino-gebieden, maarook voor de republiek, zodra deze bereid is en in staat haar voornemens in daden te verwezenlijken, om niet meer te ne men dan haar krachtens de konink lijke belofte toekomt, n.l. zelfbestu- rend deel te zijn van de Verenigde Staten van Indonesië. In West-Java wordt nog gevochten te Soemedang, Krawang, Cheribon en Tjimahi. Nederlandse vliegtuigen zouden Te- gal, 55 K.M. ten Oosten van Cheri bon, gebombardeerd hebben. Het bezetten van Pamanoekan door de Nederlanders betekent, dat de Ne derlandse strijdkrachten hun opmars ten Noorden van Soebank hebben voltooid. Volgens berichten stond Soebang in brand. De eigendomsrech- ten van dit gehele gebied zijn in han den van de Anglo-Dutch Plantation Company, waarvan de hoofdkantoren gevestigd zijn in Londen en Amster dam. Het republikeinse persbureau An- tara heeft medegedeeld, dat de re publikeinse regering een bevel heeft gegeven tot bewapening van Indone sische burgers in een „burgerwacht". Radio Djogjakarta deelde mede, dat een half bataljon vrijwilligers door de Indonesiërs is gerecruteerd uit vreemdelingen op Java; dat de kern zal vormen van de internationale bri gade waarover Sjahrir gesproken heeft. Volgens een bericht uit Djogjakar ta zou de bevolking van Celebes in opstand zijn gekomen en zouden ten Zuiden van Makassar gevechten uit gebroken zijn. DE BEZETTING VAN CHERIBON. Aneta's correspondent te Cheri bon schrijft, dat minder dan 48 uur na het binnentrekken der Nederland se troepen het normale leven in de stad goeddeels was hervat. De komst van de troepen heeft de republikein se bevelhebber zo volkomen verrast, dat een groot aantal van zijn soldaten nog aan de maaltijd was toen de eer ste afdelingen de straten binnenruk ten. Zelfs militaire papieren en or ders van het republikeinse hoofd kwartier waren niet vernietigd. De weg van Bandoeng naar Cheribon is door landmijnen op sommige gedeel ten volkomen vernield en verschil lende bruggen zijn opgeblazen, het geen de opmars echter niet vertraagd heeft, daar dé genie door bailybrug- gen deze verving. De bevolking van de dorpen en dessa's, volwassenen en jeugd begroetten met opgestoken duim. In de omgeving van Cheribon trof men twee suikerfabrieken brandend aan; een van deze is de „Sindang Laoet" fabriekeen der grootste van Java. Ook te Tegal zijn bran den waargenomen. Inmiddels is een Nederlandse co lonne van Cheribon naar het Oosten opgerukt. Naar generaal Mo jet me dedeelde zijn de verliezen aan mate rieel uiterst gering. Vele republikein se functionarissen, onder wie de hoof den van politie, douane, havenwezen, economische zaken én het electrici- teitsbedrijf verklaarden zich bereid in functie te blijven. Verkenningsvluchten boven een uitgestrekt gebied 'in West Java, dat toebehoort aan de Anglodutch Plan tation Company hebben uitgewezen, dat Soebang,' het centrum van dit ge bied, met inbegrip van de krachtsta tions volkomen is verwoest. Uit het communiqué van de Ne derlandse commandant van gisteren blijkt, dat de Nederlanders op het ogenblik werken aan de consolidatie van hun posities, de zuivering van het bezette gebied en aan de vol tooiing van de bezetting van Oost- en West-Java, aldus de correspondent van Agence France Presse te Bata via. Het belangrijkste feit acht hij de bezetting van Poerwakarta, de zetel van het Republikeinse hoofdkwartier Mr. E. N. van Klef fens, de nieuwbe noemde ambassadeur van Nederland in de Ver. Staten met zijn echtge note bij hun aankomst in New York voor West-Java, en vooral de bezet ting van Madjalaja en Tjitjalengka, waaruit valt af te leiden, dat de Ne derlanders beogen een wig te drij ven in Zuidoostelijke richting ten ein de Tjilatjap, de enige belangrijke ha ven aan de Zuidkust van Java, te be zetten. Volgens gezaghebbende bronnen zouden de Nederlanders hun acties beperken tot de bezetting van Oost en West-Java met uitzondering van de provincie Bantam in het uiterste Westen, aldus de Franse correspon dent. Waarschijnlijk om politieke re denen zien de Nederlanders af van de bezetting van Midden-Java, waar van de voornaamste steden als Djok jakarta, Soerakarta en Malang te bas tions van de Republiek zijn. Het is veelbetekenend, aldus de correspondent, dat het communiqué geen enkele aanwijzing geeft omtrent acties van de troepen, die uit Sema rang in Zuidelijke richting vertrok ken zyn, ofschoon volgens het com muniqué de Republikeinen zich zeer dicht bij Malang bevinden. Het zou de bedoeling van het Ne derlandse opperbevel kunnen zijn, de troepen, die op het centrale front enige kilometers van Malang opere ren, tot stilstand te brengen en hen op een respectueuzen afstand van Djokjakarta en Soerakarta te handha ven om aldus een „zwaard van Da mocles" op het hart van de Republiek te richten. De Republikeinse regering, die, be dreigd door de Nederlandse troepen aan haar poorten en van iedere ver binding met het andere gebied versto ken, nog slechts een klem en overbe volkt gebied dat niet zichzelf voorzien kan, onder controle heeft, zou in die omstandigheden niet anders kunnen dan toegeven aan de Nederlandse eisen, aldus A.F.P. In opdracht van de NTWIN is door een carosseriefabriek te Eist de eer ste „toneelwagen", bestemd voor het geven van uitvoeringen voor onze jongens in Indië, vervaardigd en af geleverd. In vijf minuten tijds is de ze wagen, welke achter een truck kan worden vervoerd, in een volledig toneel, compleet met verlichting en radio herschapen. We zien hier de wagen, waarvan een der wanden ge heel uitklapbaar is, in „toneeltoe- stand". Binnen; enige dagen zal het transport naar Indië plaats vinden. TEGAL BEZET. Volgens onbevestigde berichten is een Nederlandse colonne, bestaande uit vierhonderd gevechtswagens en vrachtwagens met troepen, welke van het bezette Cheribon uit in Oostelijke richting oprukt, heden Pekalongan, halverwege tussen Cheribon en Se marang, genaderd. Tegal, 48 K.M. ten Oosten van Che ribon, is bezet en indien ook Peka longan zou zijn bezet, zou hiermee de gehele weg langs de Noordkust van Java tussen Batavia en Sema rang in Nederlandse handen zijh. RADIO-REDE PR VAN MOOK Luitenant Gouverneur-Generaal dr. H. van Mook heeft gisteren in een rede voor Radio-Batavia een beroep gedaan op „vooraanstaande Indone sische figuren"om met de Nederlan ders samen te werken voor het her stel van orde en rust en het opbou wen van een staatkundige organisa tie, waardoor de Republiek uiteinde lijk haar plaats' in de Ver. Staten van Indonesië zal kunnen innemen, ge lijkwaardig aan de andere delen, Oost-Indonesië en West-Borneo. Dat Nederlajnd sympathiek stond tegenover het onafhankelijkheidsstre ven van het Indonesische volk, bleek reeds uit de Koninklijke rede van 7 Dec. 1942 en later uit de op die rede gebaseerde overeenkomst van Ling- gadjati. De houding van Djokja ech ter ging steeds meer tegen de geest van Linggadjatï in en was oorzaak dat Nederland een militair apparaat moest handhaven. Hij legde er de nadruk op dat het geen nu gebeurde geen strijd was van volk tegen volk. Nergens stuitten de Nederlandse troepen op een vijandige houding van de bevolking, zei hij. De algemene reactie was er een van ver lichting, die een ejnde maakte aan de ongeregelde toestand van strijd en terreur. Een bewijs hiervoor waren de geringe verliezen, die de Neder landers bij hun actie geleden hebben. Wat de tactiek der verschroeide aarde betreft, verklaarde dr. Van Mook, dat het hier slechts indivi duele acties van roofzucht en vanda lisme betrof, hetgeen nog eens te meer de noodzakelijkneid aantoonde van een gemeenschappelijke politie organisatie ten behoeve van de vei ligheid. DE COMMISSIE-GENERAAL. De heren Sanders, secretaris van de Commissie-Generaal, en Goedhart, Tweede Kamerlid van de P. v. d. A„ BULGARIJE WENST LIDMAATSCHAP V.N. Geoigi Dimitrof, de Bulgaarse mi nister-president, heeft in een brief aan Trygve Lie, secretaris-generaal der V.N. o.m. toelating van Bulgarije tot het lidmaatschap der V.N. ver zocht. Dit ïr. de vijfde ex-vijandelijke staaf, welke op het lidmaatschap der V.N. wacht. De andere vijf zijn Al banië, Italië, Roemenië en Qosten- ryk. Het verzoek van Albanië is Maan dag voor de tweede maal verworpen. EEN VERONGELUKTE HANDELS MISSIE. Gisteren is de Britse handelsdele gatie in Moskou, welke onder leiding stond van Harold W'lson, terugge keerd. Over de bereikte resultaten is geen mededeling verstrekt, doch men kan veilig aannemen, dat er niet veel bereikt is. De handelsdelegatie was tot het laatste toe ongelukkig, want toen het vliegtuig, waarmede de ge delegeerden terugkeerde, op Croydon aankwam, maakte het een verkeerde landing, waardoor het zwaar bescha digd werd. De leider der delegatie. Wilson kreeg enige gekneusde ribbenj terwijl nog drie andere personen licht gewond werden. zijn gisteren uit Indië terugge- k<erd. Op een vraag van een redacteur van het A.N.P. zeide de heer San ders, dat het nog niet zeker is, of de C.-G. in Indië zal bij ven of zal te rugkeren. De heer Goedhart verklaarde, dat de regering het besluit tot een gewa pend optreden heeft genomen op ad vies van de luit.-gen. dr. v. Mook maar tegen de wens van de C.-G. Van officiële zijde wordt echter aan bet A.N.P. medegedeeld, dat deze laatste bewering „volkomen onjuist" EEN GEFINGEERDE JONGEREN- GROEP? De Waarheid en het Parool heb ben 'Woensdag 23 Juli een communi qué opgenomen van een z.g. groep van vooruitstrevende katholieke jon geren, de Toortsgroep genaamd. Wij hadden die naam nog nooit gehoord. Bij informatie konden noch de poli tieke instanties van verschillende richtingen, doch de jongerenorganisa tie der K.V.P., noch de jeugdbewe ging,, noch de standsorganisaties over het eventueel bestaan dezer groep in lichtingen geven! Invasie van coloradokevers Donderdagmiddag en Donderdag avond spoelden aan het stille strand te Kijkduin en bij het Verversings kanaal enkele duizenden levende Co loradokevers aan. Zij werden door het publiek en door het personeel van de gemeentelijke plantsoenen dienst en van de plantenziektekundi- ge diénst zoveel mogelijk verzameld en vernietigd, zo deelt de 's Graven- haagse politie ons mede. Er komen echter nog meer meldingen binnen van het vinden van deze schadelijke kevers, die nog steeds bij honderden aanspoelen. Nader vernemen wij, dat het strand te Monster is afgezet. De schooljeugd van Monster en Ter Heide is bezig op het strand en langs de waterlijn de ke vers te zoeken en te verdelgen. Men neemt aan, dat het een zwerm betreft, die in zee is terechtgekomen. Wan neer het bij deze ene zwerm blijft, vertrouwt men het gevaar te hebben bezworen. BEPERKING DOORBEREKENING VERHOOGDE OMZETBELASTING. De gezamenlijke Middenstands bonden hebben in een schrijven aan de Minister van Economische Zaken ernstig bezwaar gemaakt tegen het besluit van de Regering, dat de per 1 Juli jl. van kracht geworden verho ging der omzetbelasting slechts in de prijzen tot uitdrukking mag wor den gebracht, indien in de betreffen de branche aan de hand van het no dige cijfermateriaal uitdrukkelijk kan worden aangetoond, dat de marges aan de toelaatbare eisen vol doen. De omzetbelasting dient te worden aangemerkt als een consumentenbe lasting en uit dien hoofde ten laste van de consument te worden ge bracht, ook indien het om bepaalde redenen gewenst is de heffing te doen geschieden bij het bednjfsle- Katholieke instellingen op sociaal-charitatief terrein Hunne H. Excellenties de Bisschop pen van Nederland hebben een comr missie in het leven geroepen en aan deze opdracht gegeven het Hoogw. Episcopaat van advies te dienen be treffende een noodzakelijk geachte reorganisatie van coördinatie van de werkzaamheden, welke door de ka tholieke organisaties en instellingen cp het sociaal-charitatief terrein worden verricht Tot leden van deze bisschoppelijke Adviescommissie inzake sociaal-cha ritatieve zorg werden, behoudens een nog mogelijke uitbreiding door het Episcopaat, benoemd: Mr. H. M. L. H. Sark te Wassenaar, voorzitter, rec tor W. A. E. Bokelch te Schevenin- gen, mr. N. L. J. Bruinsma, te Nij megen, mr. M. van Ginneken, te Ber gen op 'Zoom, mr. L. Hendriks te Venlo, J. Kersten te 's-Hertogen- bosch, P. W. J. van Koevorden ie Buren (Gld.), Conrector mr. dr. J. J. Loeff te Vught, drs, P. van Loon, te Waalwijk, H. Schaab te 's-Graven- hage, Rector H. L. J. M. Sondaal te Oegstgeest, mr. dr. W.' G. A. van Sonsbeeck te Heino, dr. ir. F. Ph. A. Tellegen te Laag Soeren, mr. J. Th. M. de Vreeze te Utrecht. Om een principiële en zo mogelijk organisatorische eenvormigheid op katholiek sociaal-charitatief terrein in den lande te verzekeren, is het de wens van het Episcopaat, dat een ieder, die tot uitvoering van plannen op dit terrein wenst over te gaan, zich allereerst wende tot deze com missie. Het voorlopig secretariaat is gevestigd te 's-Gravenhage, Laan Co pes van Cattenburch 127. N., HU1BERS Haarlemmerstraat 123, Lelden voor Geboorteaankondigingen NEDERLANDER WORDT BISSCHOP VAN KASHMIR. Z. H. des Paus heeft de missiona ris van Mill Hill, Father Nicolaus Hettinga, een Fries van geboorte, be noemd tot bisschop van Kashmir en Kafiristan. Dit werd Woensdag te Mill Hill (Eng.) medegedeeld waar father Hettinga aanwezig was ter bij woning van het generaal kapittel. Op 9 Juli 1933 trok hij naar de missie van Britsch-Indië. Hij heeft daar gewerkt in het onherbergzame Pes- ha*'a, vlak bij de Khy)>er-pas, waar hij Paria's en Mohammedanen ker stende en behalve volksscholen ook eer. college, een hogeschool en een technische school heeft gesticht. Een jaar zonder gemeenteraad In de gemeente Arcen en Velden (Limburg), doet zich het zonderlinge feit voor, dat een jaar na de gemeenteraads verkiezing (26 Juli 1946) de nieuwe raad nog steeds niet in functie is. Bij de destijds gehouden ver kiezingen werd er door een der partijen protest aangetekend te gen een beweerde onregelma tigheid. Deze kwestie is alle instanties gepasseerd en op 12 Maart j, 1. door de Raad van State be handeld. Men wacht echter nog steeds op de uitspraak. Arcen en Velden heeft menige klap van de oorlog meegekre gen. Men acht de gemeente nu nog extra gedupeerd, omdat alle herbouwplannen de goed keuring van de nieuwe raad behoeven, zodat de opbouw stagneert. BEURSOVERZICHT. Op de laatste dag van deze week was de stemming op de effectenbeurs goed prijshoudend, in het bijzonder voor de Cultuurwaarden, waarvan de hoofdkoersen vrijwel alle een paar punten boven de vorige slotprijzen lagen. £m kaA/ue-ttfe-... „In onze dagen is vooral nodig het lichtende voorbeeld van een nederig, arm en belangeloos leven, de trouwe weergave van dc Goddelijke Mees ter." Paus Pius XI in zijn ency cliek JMvim P»d®rQ®>toru".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1