S)e Ceicbe (Boirïant Nederlandse troepen bezetten Cheribon en Malang TEGENSTAND BIJ SEMARANG EN MODJOKERTO f—Verenigt U VRIJDAG 25 JULI 1947 bureaux: Papengracht 32, Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826, Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERS VELD. Hoofdredacteur: TH. XWILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11147 Abonnementsprijs S 0.26 per week, 11.10 per maand, 3.25 per kwartaal. Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract - belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden f 1.50. Volksvertegen woordiging achter de regering NIET één lid van de Tweede Ka mer behalve dan de communis ten heeft zich gisteren geplaatst achter de communistische motie inza ke het in de Indonesische kwestie door de Nederlandsche regering ge> voerde beleid. Ook niet het éne lid van de Partij van de Arbeid, dat had verklaard, dat hij zich niet verenigen kon met het gewapend op treden der Nederl. Regering. Ook dit lid wenste niet zich aan de zijde der communisten te scharen. Aan de volksvertegenwoordiging was het blijkbaar zeer duidelijk, dat de communistische agitatie tegen de Regering in strijd is met 's lands be lang, met het algemeen belang. Niet één lid wilde de schijn op zich laden het met die communistische agitatie eens te zijn. Gelukkig, dat het volk in overgrote meerderheid zich achter de volks vertegenwoordiging stelt, zoals deze laatste, in dit allermoeilijkst en aller- zorgelijkst tijdsgewricht der Nederl. historie, de Regering wil steunen. Aan de opwekkingen en aanvurin gen van de communisten om te staken hebben maar weinige arbeiders ge volg gegeven. Wij trekken daaruit niet de conclu sie, dat het volk niet zou betreuren, dat het zó is gelopen. Maar het aan vaardt verstandelijk de onvermijde lijkheid van de militaire maatregelen. En het vertrouwt mét de volksver tegenwoordiging, dat het streven der Regering er op gericht is, het militair optreden zoveel mogelijk te beperken en zo spoedig mogelijk tot goede, gezonde verhoudingen te komen. De Belgische koningskwestie Uit de besprekingen met de'politie ke partijen in België blijkt, dat de Belgische eerste-ministér Spaak, nog geen enkel voorstel heeft gedaan en de beraadslagingen slechts gebruikt worden om het standpunt der ver schillende partijen nader te leren ken nen. Anderzijds' wordt beweerd, dat de oplossing die de heer Spaak zou voorstellen, als volgt luidt: Uit de documenten van de commissie-Ser- vais is gebleken, dat de koning steeds gehandeld heeft in het belang van het land, doch dat hij bepaalde handelin gen heeft verricht, die tegenstrijdig zijn met de koninklijke prerogatieven. Derhalve zou de koning toegestaan worden naar België terug te komen om afstand te doen van de troon, ten voordele van zijn zoon prins Boude- wijn. Prins Karei zou het regentschap blijven waarnemen tot de kroonprins meerderjarig zou zijn. Naar verluidt, zouden de linksche partijen en althans zeker de socialis ten en liberalen gunstig gestemd zijn tegenover dit voorste'. De houding van de C.V.P. is echter nog niet be kend. TWEE NEGERJONGENS GEëLECTROCUTEERD TE. WOODVILLE (V. S.) De „Daily Herald" meldt, dat twee negerjongens, James Lewis (vijftien jaar oud) en Charles Trudell (zestien jaar oud) op Woensdag 23 Juli te Woodville, Mississippi, V. S., de dood straf door middel van de electrische Stoel hebben ondergaan. De jongens' hebben hun werkgever, een blanke, James McKey, met vuur wapens gedood. Dit geschiedde acht tien maanden geleden, toen beiden veertien jaar oud waren. In Januari 1947 werd het doodvon nis over hen uitgesproken. Het hoog gerechtshof wilde geen beroep toe laten en Dinsdagavond heeft gouver neur Fielding Wringht alle verzoe ken om het doodvonnis te wijzigen verworpen. (Verscheidene instituten in de Verenigde Staten en Engeland hadden pogingen gedaan om veran dering in het vonnis te verkrijgen, in verband met de jeugdige leeftijd der delinquenten). G. B. Shaw, de beroemde Engelse auteur en toneelschrijver, die 26 Juli a.s. zijn 91ste verjaardag viert Naar de correspondent van AFP te bende kringen aldaar de bezetting v Eveneens wordt verklaard, dat Poer Batavia meldt, bevestigen gezagheb- an Malang door Nederlandse troepen, wakarta (West-Java) is bezet. Republikeinse berichtgeving Volgens republikeinse berichtge ving zouden Indonesische troepen Modjokerto heroverd hebben. Waar schijnlijk heeft de republiek de wens voor waarheid aangenomen. Wel schijnt er een tegenaanval op Mod jokerto te zijn gedaan, welke gister avond werd ingezet door 100 Indone sische soldaten» geholpen door 1800 lieden uit de bevolking, die gewa pend waren met bamboesperen en granaten. Na 5 uur vechten moesten de Indonesiërs echter aftrekken. Vol gens mededelingen van radio-Djokja karta zouden hierbij minstens 150 Nederlandsche militairen zijn gedood of gewond. Voors heeft een Indonesisch leger- bericht gisteren de herovering van Sinoman door het republikeinse le ger gemeld. Sinoman is een strate gisch punt, een kilometer ten Zuiden van Modjokerto. Volgens hetzelfde communiqué hebben de Nederlanders bij hun op mars naar Cheribon 50 tanks gebruikt en is hevige strijd rond in Cheribon gaande. Republikeinse troepen ma ken, aldus dit legerbericht, snelle vor deringen in de richting Semarang. Ten slotte meldt het republikein se persbureau Antara, dat de Indone sische troepen de Nederlandse een heden bij Ambarawa en Toentang zouden hebben omsingeld. In Cheri bon, dat volgens Nederlandse berich ten reeds is bezet, wordt volgens Antara" nog steeds tegenstand ge boden. AANGETROFFEN GOEDEREN VOORRADEN OVERTREFFEN DE VERWACHTING. Volgens officiële mededelingen van het departement van economische za ken te Batavia hebben de Nederlan ders bij hun snélle acties op Oost- en West-Java voor millioenen aan goe- deren-voorrarden aangetroffen. Vol gens voorlopige schattingen overtref fen de voorraden verre de verwach tingen, de ondernemingen verkeren in verwaarloosde toestand, maar slechts weinigen zijn verwoest. De Chinese eigendommen hebben de meeste schade geleden. De grootste voorraden zijn tot nu aangetroffen in de havens van- Cheribon en Probo- lingo. In Probolingo zijn echter gro te hoeveelheden rubber en tabak door de terugtrekkende republikei nen in brand gestoken. De schattin gen der rubbervoorraden te Cheribon variëren tussen twintig en vijf-en- twintig duizend ton. Deskundigen zijn onmiddellijk naar Cheribon ver trokken om voor bereidingen voor directe verscheping naar het buiten land te treffen. Zodra de onderne mingen door de Nederlandse troepen veilig zijn verklaard zullen de eige naren terugkeren. CHINEZEN VLUCHTEN. Volgens officiële Nederlandse be richten uit Sumatra vluchten duizen den Chinezen in de richting van Me- dan uit drie Chinese dorpen (Armen. Soengal en Deji. ten Westen van Medan) die de Indonesiërs in brand hebben gestoken alvorens ze te ont ruimen. De Chinese consul in Medan zal vandaag in een radioboodschap verzoeken de Chinezen te sparen. De reis met de „Zuiderkruis" Luchtkoelinstallatie defect? Naar aanleiding van klachten, ont vangen betreffende het troepen-tran sportschip „Zuiderkruis", wordt van officiële zijde het volgende medege deeld: „De „Zuiderkruis" behoort tot de „Victory"-klasse, waarvan de schepen gedurende de laatste oorlog door de geallieerden gebruikt werden bij troepenverplaatsingen in de Pacific. De „Zuiderkruis" is enige tijd gele den door de Nederlandse regering overgenomen. De Amerikaanse legerleiding ver voerde op dergelijke schepen per keer meer militairen, dan thans geschiedt bij de tropenzendingen naar Indone sië. De accommodatie werd in Neder land aanzienlijk verbeterd. Over het gehele schip is, in verband met 't tropische klimaat, een lucht koelinstallatie aangebracht. Het ver moeden bestaat, dat deze installatie gedurende de laatste reis gehaperd heeft. De mededeling, dat onze militairen moesten slapen op stro of hooi kan met de meeste stelligheid worden te gengesproken. De legersteden bestaan uit „standies" of hangmatten. Ook de officieren vinden een onderkomen in de ruimen. Gedurende de laatste reis ondervond de „Zuiderkruis" veel hin der van het slechte weer in de Indi sche Oceaan door het intreden van den West-moesson. Het onderzoek in deze kwestie duurt voort, zodat nadere gegevens te gemoet kunnen worden gezien". De voormalige minister-president van het Indonesische republikeinse kabinet, Soetan Sjahrir, na zijn aan komst te Singapore, waarheen hij zich per vliegtuig, bestuurd door een vriend van Pandit Nehroe, had begeven, met zijn aangenomen kinde ren, de achtjarige Ali (links) en de 18-jarige Mami. (Per radio overge brachte foto). SJAHRIR WENST HULP VAN INTERNATIONALE BRIGADE. Vóór zijn vertrek naar New Delhi heeft Sjahrir te Calcutta de hulp verzocht van een internationale bri gade „naar het model van de brigade, die in 1934 Spanje heeft geholpen". RADIOREDEVOERING VAN SOEKARNO. Soekarno heeft gisteravond twee radio-redevoeringen uitgesproken. Volgens Antara spoorde hij in zijn eerste radiorede het Indonesische volk aan, de Nederlanders tegen stand te bieden en zei hij: „Er kan geen recht en veiligheid zijn, totdat de gehele natie haar vrijheid kr;jgt". In de tweede radiorede deed Soe karno een beroep op Truman en op het Amerikaanse volk om al het mo gelijke te doen „om de oorlog in In donesië te doen beëindigen". Soekar no zeide, dat. hoewel Engeland be middeling in het Indonesische con flict heeft aangeboden, andere grote magendheden nodig zijn, zoals de Verenigde Staten van Amerika, om het Britse aanbod door de Nederlan ders te doen aannemen. Bij de delegaties van de UNO heeft men zich gisteren afgevraagd of Trygve Lie, de secretaris-generaal, de kwestie der gevechten in Indonsië uit zichzelf voor de Veiligheidsraad zou brengen zonder af te wachten of enig land stappen in deze richting zou on dernemen. Sommige leden van de delegatie van Voor-Indië drukten hun verwondering uit over het feit, dat dé secretaris-generaal nog geen ge bruik had gemaakt van de hem bij art. 99 van het Charter verleende be- voegdh.id, waarin gezegd wordt, dat hij „elke aangelegenheid, welke vol gens zijn mening de internationale vrede en veiligheid in gevaar zou kunnen brengen" onder de aandacht van de Veiligheidsraad kan brengen. De Voor-Indische gedelegeerden vragen zich af. of de situatie in In donesië, welke door Pandit Nehru zo volkomen werd veroordeeld, niet een gevaar vormt voor de vrede. DE MILITAIRE ACTIES. Volgens radio-Djokja duren de ge vechten ten Zuid-Westen van Cheri bon voort. Verder wordt melding ge maakt van republikeinse tegenstand ben Soemedang en Soekaboemi op West-Java. Ook in de buitenwijken van Semarang zouden gevechten gaande zijn. De Nederlandse verbin dingen met Oengaran zouden zijn af gesneden en rond Ambarawa zou door de republikeinen hevige tegen stand worden geboden. Het uitvoerend comité van de vak vereniging van Australische haven arbeiders heeft besloten het lossen van Nederlandse schepen jn de Au stralische havens te weigeren. ZELFMOORD-CORPSEN GEVORMD. Volgens een berjcht van Radio- Batavia hebben de Indonesiërs de for matie van „zelfmoord-corpsen" aan gekondigd. Als eerste voorwaarde voor het toetreden tot deze formatie wordt gesteld, dat men in staat moet zijn om tenminste tien Nederlandse soldaten te doden. De corpsen staan onder opperbevel van „een bekend republikeins militaire leider, die de rang van generaal-majoor in het re publikeinse leger bekleedt". Aankoop van vliegtuigkampschip Ter vervanging van de „Doorman" Het Britse vliegkampschip .Vene rable", dat een water vei plaatsing heeft van 14.000 ton en behoort tot de Colussus-klasse, zal binnenkort in Nederlands bezit overgaan. De aankoop van dit schip houdt verband met het feit, dat Hr. Ms. „Ka- rel Doorman", die op leenbasis van de Britse marine bij ons in gebruik is, in Maart van het volgend jaar zal moeten worden teruggegeven. Er be stonden bij de Koninklijke Marine dan ook reeds sinds geruime tijd plan nen voor de aanschaffing van een z.g. „Light Fleet Carrier". De lengte van het vliegdek van de „Venerable" bedraagt 210 meter en het maximum-aantal vliegtuigen, dat aan boord kan worden genomen, is 36. Het schip kan een snelheid van 25 mijl ontwikkelen en wordt bemand met 1300 koppen. De ..Karei Door man" heeft een vliegdek van 152 me ter lang, loopt maximaal 17 mijl en kan met een bemanning van 750 kop pen twintig vliegtuigen aan boord hebben. DE DISTRIBUTIE VAN RIJWIELEN Van opheffing is nog geen sprake. In handelskringen wordt, naar de „Nieuwe Courant", de mogelijkheid onderzocht om de rijwielen binnen kort zonder vergunning ter beschik king te stellen. Bij informatie ter bevoegde plaat se deelde men ons mede, dat hiervan echter binnen afzienbare tijd nog geen sprake zal kunnen zijn. Men heeft leergeld betaald met de ophef fing van de distributie van de siga ren en potten en pannen. Toen deze eenmaal vrij kwamen, bleken ze moeilijker te verkrijgen dan toen ze nog op de bon waren. Er zijn verschillende categorieën, die een rijwiel voor de uitoefening van hun beroep of bedrijf dringend nodig hebben, en als nu de rijwielen vrij zouden komen, zouden zij, naar de mening van het departement, in het geheel niet meer te verkrijgen zijn. Vóór de oorlog waren er in ons land 4.000.000 rijwielen en in 1945 waren er nog 3.000.00C. waarvan een groot deel in niet meer berijdbare toestand. EEN GEVAARLIJKE „ONDERNEMING". De Haarlemse politie kwam bij een controle op de naleving van Arbeids wetten in een Haarlemse apparaten- fabriek tot de ontdekking, dat men zich daar onledig hield met het de monterenmet behulp van hamer en beitel van projectiehulzen, waarin zich nog slaghoedjes bevon den. In dezelfde onderneming werd geconstateerd, dat jongens, die nog onder de leerplicht vielen, tewerk gesteld waren onder omstandigheden, die spotten met de veiligheidsvoor schriften. Zij werkten in de onmid dellijke nabijheid van smeltovens, die niet, zoals is voorgeschreven, afge schermd waren. De mijnopruimings- dienst heeft in de fabriek een hoe veelheid in beslaggenomen gevaar lijke voorwerpen weggehaald. De po litie heeft bovendien proces-verbaal opgemaakt tegen de directie. Uit Indonesië. Nederlandse solda ten onderwerpen een kampong aan een nauwkeurig onderzoek. Het Joegoslavische persbureau „Tanjoeg" heeft gemeld, dat de Al banese regering het verzoek van de hulpcommissie van de commissie van onderzoek der V.N. voor de Balkan, om de incidenten in Albanië te be studeren, heeft afgewezen. De Alba nese regering heeft in een officieel communiqué medegedeeld, aldus het rapport van „Tanjoeg" dat de inci denten, die op 19 en 21 Mei zouden zijn voorgevallen", een verzinsel zijn van de Griekse regering, met de be doeling om haar herhaalde agressieve „provocatie, gericht tegen Albanië, te verbergen". Albanië is blijkbaar bang, dat de commissie niet tot dezelfde conclusie komt. NEDERLANDER LEIDER VAN INTERNATIONALE VALSEMUNTERSBENDE? Het Franse blad „Ce Soir" meldt, dat de Franse politie een Nederlan der, een zekere J(oseph) H(eide) gearresteerd heeft. J. H. zou de lei der zijn van een internationale valse muntersbende die sedert enige tijd de internationale markt met valse dollars overstroomt. Gewoonlijk ver toonde hij zich volgens Ce Soir" in de uniform van een commandant van het Amerikaanse leger. Wanneer hij zich in Parijs ophield, bood hij in verschillende Parijse hotels dollars aan handelaren aan. Tot dusverre zou hij geweigerd hebben de namen van zijn medeplichtigen te noemen. Men weet alleen, dat de bende haar hoofdkwar tier in de Amerikaanse zone van Duitsland heeft. MIJNRAMP IN ILLINOIS. In de „Old Ben"-kolenmijn te West Frankfort in Illinois (V.S.) heeft zich een ontploffing voorge daan, waarna brand is uitgebroken. Van de meer dan 300 mijnwerkers die ten tijde van de ontploffing on der de grond waren, zijn 'n 12-tal in gesloten. De meeste mijnwerkers konden door de luchtschacht de be gane grond bereiken. Voor zover thans bekend is, zijn 23 mijnwerke.rs om het leven gekomen, terwijl 7 gewonden naar het zieken huis zijn vervoerd. Twaalf mannen zijn nog ingesloten. Zij hebben tele fonisch contact met de buitenwe reld. Het vuur maakt hun ontsnap ping vooralsnog onmogelijk. In de raad der Franse republiek heeft de. minister van overzeesche gebiedsdelen, Moutet, desgevraagd verklaard, dat de „geleide" guerilla op Madagaskar nog voortduurt en de ïYanse troepen zullen blijven trach ten haar te bedwingen tot zij over de middelen zullen beschikken om het opstandige gebied te bezetten. Oud-Min. Steenberghe verlaat de politiek „Ik blijf in het zakenleven en ga mij niet meer op politiek terrein be geven", aldus deelde oud-minister mr. M. P. L. Steenberghe, die dezer dagen na een jarenlang verblijf in het buitenland naar Nederland is te ruggekeerd, aan een verslaggever van A.N.P. mede. Hij zeide verder, dat hij ter beschikking bleef van de rege ring, doch onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat hij geen werkzaam heden wil verrichten, die in direct of indirect verband met zijn activiteit in- het bedrijfsleven zouden staan. Het wordt nu langzamerhand hoog tijd om een nieuwe vereni ging toe te voegen aan de respec tabele rij, welke wij reeds be zitten van dit artikel. Amerika is ons reeds voor ge gaan. Daar worden nl. „Schoteltjes- waarnemingsverenigingen" op gericht met het doel: de observa tie van geheimzinnige „vliegen de schotels" of „vliegende schij ven". Zij worden daar ongeveer iedere dag waargenomen en wel speciaal in de buurt van Texas, welke landstreek een aparte be koorlijkheid voor deze myste- rieuse borden schijnt te hebben. Maar ook in Nederland wor den ze gezien en wel door lieden van wie men niet mag veronder stellen, dat zij zich te rijkelijk te goed gedaan hebben aan Schotse whisky, nadema^l deze heerlijkheid hier te lande uiterst schaars schijnt te zijn. De tijd is nu rijp voor een „Schoteltjes waarnemings ver eniging" liefst overvloedig ge subsidieerd door de regering, gezien het grote belang van een oplossing van dit raadsel. De le den moeten vrij reizen hebben en zich voor een goede waarne ming ongestoord kunnen uit strekken op een lieflijk plekje, teneinde het oog onafgebroken op de blauwe lucht te kunnen richten. Het gebruik van verkoe lende dranken is geoorloofd, en alles wat het hoofd koel kan houden is sterk aanbevolen. Al leen whiskey en dergelijke „geestrijke" cn sterk op de fan tasie werkende dranken zijn strikt verboden. Wel is toege staan er ééntje te pikken maar dan na de observatie. Het ver tellen van sterke verhalen is ook toegestaan, omdat dat nu een maal onvermijdelijk is en be hoort tot de aantrekkelijkheden van het observatie-werk. Wie neemt het initiatief en bindt de kat de bel aan? Een extra-premie wordt uitge loofd aan degene, die een vlie gend schoteltje in een schepnetje vangt. 180.000 Winkeliers in ons land „Wikken en Wegen", het maand blad voor de Nederlandsge Detail handel, geeft in het Juli-nummer aardige gegevens over de omvang van de winkelstand. Het blijkt, dat er in totaal 180.000 winkeliers in ons land zijn. We kunnen niet van alle branches de gegevens vermelden en volstaan dus met een greep. Wist u, dat er 1684 groentenwinke- liers in ons land zijn en 4926 bloe menwinkels? Er zijn 1912 brandstoffenhandelaars 16895 brood- en banket- en chocola dezaken, waaronder er heel wat zijn met filialen, zodat het aantal win kels groter moet zijn; er zijn 10471 slagers. Er zijn 5317 drogisten, 2848 electri- c-'teitszaken, 6677 winkeliers in huis houdelijke artikelen, glas-, aarde werk, 918 juweliers, 26768 krui deniers, 56 poeliers, 12140 melk- boter, kaas en eieren-zaken, 3623 vis winkels, 677 verkopers van muziek instrumenten en bij 5307 winkeliers kan men parfumerieën etc. kopen. Een radio bij 1254, een rijwiel bij 8963 en schoenen bij 4078 detaillis ten. De textielsector kent 17579 winke liers. Meubelen zijn te koop bü 4367 zaken. Tabaksartikelen: 9887 winkeliers. Uurwerken: 977 zaken en ijzerwa ren etc. 7622 zaken. En om tot het einde te komen: 2380 begrafenisondernemingen Z. H. Exc. de Bisschop van Haar lem zal Dinsdag 29 Juli geen audiën tie verlenen. Een, koAAett^e,.. „Niet door het feit alleen, dat er godsdienstonderwijs wordt gegeven, is een school in overeenstemming met de rechten van de Kerk en van het christelijk gezin, en wordt zij waar dig. om door katholieke kinderen be zocht te worden. Daarvoor is nodig, dat het gehele onderwijs en de ge hele inrichting der school: onderwij zers, programma en boeken, in ieder vak beheerst worden door de chris telijke geest". Paus Pius XI in zijn encycliek over de christelijke opvoeding.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1