9e Ceicbe Sou/tcwt Voornaamste republikeinse verdedigings linie reeds doorbroken Soekaboemi door Ned. troep bezet Ook Frankrijks geduld uitgeput WOENSDAG 23 JULI 1947 bureaux: Papengracht 32, Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826, Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11145 Abonnementsprijs 0.26 per week, 11.10 per maand, f 3.25 per kwartaal. Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden f 1.50. SNELLE OPMARS NAAR DJOKJAKARTA TVTA HUN LANDING op drie punten aan de Oost-Javaanse kust zijn de Nederlandse troepen in snel tempo vele strategische punten gepas seerd. Tevens wordt van Soerabaja uit een aanval ondernomen. Offi cieel wordt over het oprukken van de troepen niets meegedeeld, daar de Nederlandse legerautoriteiten uit veiligheidsoverwegingen nog steeds het stilzwijgen hierover bewaren. Ten Zuiden van Semarang zouden de Nederlanders langs de weg naar Ma gelang en naar de, republikeinse hoofdstad oprukken. Ook uit Ambarawa, waar in 1945 Britse en Voor- Indische troepen in actie zijn geweest om Nederlandse en geallieerde geïnterneerden te hulp te komen, wor den gevechten gemeld. Volgens nog onbevestigde berichten hebben de Nederlandse troepen de voornaamste 'republikeinse vzredigingslinie op West-Java doorbroken. Soekaboemi, waar door de republikeinen voor millioenen aan ondernemingsproducten, rubber is opgeslagen, zou zijn bezet. Naar verluidt zou Soekaboemi zo snel zijn gevallen, omdat de stad reeds sedert maanden practisch afge sneden was van de republikeinse hoofdmacht. Na deze doorbraak van de Indonesische verdedigingslinie en nu de hoofdpunten daarop t.w. Kra- wang, Poerwokarta en Madjalenka in handen zijn, kunnen de Neder landers in Noordelijke richting naar de kust oprukken en zo een van de rijkste rijstgebieden bezetten. Voorts rukken de Nederlanders naar ver luidt verder op naar Cheribon en Indramajo. Behalve het republikeinse bericht van gisteren is nog weinig bekend van gevechten op Sumatra. Sjahrir naar Voor-Indië vertrokken. Heden is Sjahrir in een Biac-Vlieg- boot uit Singapore naar Voor-Indië vertrokken. Nederlandse eenheden 50 k.m. ten Zuiden Semarang van Het republikeinse legercommuni qué maakt nog melding van gevech ten in de nabijheid van Pandakan, 50 k.m. ten Zuiden van Soerabaja en cp gelijke afstand ten Noorden van Malang. De Nederlanders blijven naar het Zuiden oprukken. Nederlandse pantsereenheden zijn Salatiga binnegedrongen, 50 k.m. ten Zuiden van Semarang op de weg Se marangDjokjakarta. Voorts maakt het communiqué mel ding van verscheidene aanvallen .der Nederlandse luchtmacht, voorname lijk op Cheribon, waar vliegvelden zijn gebombardeerd. Een Nederland se jager is neergeschoten. Nederlandse luchtaanvallen. Vandaag werden de Nederlandse luchtaanvallen, die als „preventief" zijn gekenmerkt, voortgezet tot steun van grondoperaties. Het totale aantal vernietigde Indo nesische vliegtuigen is tien gebleven en de republikeinen beweren, dat zij met zekerheid een Nederlands toe stel hebben neergeschoten, terwijl was waargenomen, dat een tweede op Nederlands gebied neerstortte. Volgens onbevestigde berichten is tevens een Nederlands vliegtuig op Sumatra neergeschoten. Volgens de laatste berichten van Oost-Ja va hebben de mariniers die gisteren te Krakau, 90 k-m. ten Zuid- Oosten van Soerabaja, zijn geland, Probplingo bereikt. Het wordt waar schijnlijk geacht, dat zij zich zullen voegen bij troepen, die oprukken in de richting van het belangrijke spoorwegknooppunt Bangil. Ilaven van Cheribon gebombardeerd. Volgens een bericht van Antara hebben twee Nederlandse vliegtui gen gisteten 25 bommen op Cheribon geworpen, waarvan er 13 op belang rijke rangeerterreinen van de spoor wegen zouden zijn gevallen. Naar het Franse persbureau A.F.P. bericht zouden de Nederlandse strijd krachten de haven van Cheribon bij na omsingeld hebben. Volgens mededelingen van het re publikeinse leger zouden republikein se kustbatterijen vier voltreffers ge plaatst hebben op een Nederlands oorlogsschip in de nabijheid van Me- rak op de Westkust van Java. Volgens dezelfde mededelingen wordt op drie punten van het front in Sumatra strijd geleverd. Volgens radio-Djogja hebben re publikeinse troepen in de Westelijke sector van Semarang een tegenaan val ingezet en hierbij enige vorde ringen gemaakt. Oengaran, een klei ne stad ten Zuiden van Semarang, is door Nederlandse troepen aangeval len. Mr. van Kleffens over de situatie. Alvorens aan wal te gaan, heeft de nieuwe Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten, mr. E. van Kleffens, aan boord van de „Veen- dam" persvertegenwoordigers ont vangen, aan wie hij mededelingen deed over de situatie in Indonesië. „Wij beschouwen dit niet als een oorlog. Wij trachten alleen de orde te herstellen bij een recalcitrant onder deel van de nog te vormen federatie. Een zeer groot percentage van de Indonesische bevolking de bewo ners van Borneo, Celebes, de Moluk- ken en de Kleine Soenda-eilanden is het hierin met de Nederlanders eens. Wij hebben werkelijk weer veel geduld betoond. Steeds weer heeft de republiek, die in feite een deelstaat binnen de federatie is, ontwijkende verklaringen afgelegd, doch de re publikeinse regering is niet bij mach te geweest men behoeft dit niet beslist aan kwade trouw te wijten om aan haar verplichtingen te vol doen. Zij schijnt niet in staat de anar chistische elementen in har midden in toom te houden, de gewapende, naar geen wet luisterende benden, die vernielingen uitvoeren en de Ja vaanse kleine 'bóer terroriseren". Met nadruk wees mr. Van Klef fens op het feit, dat de republiek blijft vasthouden aan de practijk om duizenden mensen, meest vrouwen en kinderen, als gijzelaars te gebrui ken, terwijl dezen in ellendige om standigheden leven, des te onverdra- gelijker, omdat de republiek plechtig beloofd heeft alle gijzelaars vrij te laten. Dit, aldus mr. Van Kleffens, is nog maar één voorbeeld van de tal rijke, niet nagekomen beloften. Voor bemideling in het geschil achtte hij het tijdstip thans nog niet gunstig. Omtrent arbitrage verklaarde hij: „Bij arbitrage te beslissen tot niet- uitvoering van Linggadjati, dat lijkt me ondenkbaar." VERWARRINGSTICHTENDE GEHEIME ZENDER. In Makassar is gisteren grote ver warring gesticht door een onbeken de stem van de radio, welke mede deelde, dat door interventie van Ame rika een order was uitgegeven, dat de vijandelijkheden moesten worden gestaakt en alle gevangenen vrijgela ten. Officiële instanties konden van deze op circa 32 meter gegeven me dedeling geen verklaring geven. De mededeling werd in de loop van de dag herhaald en het misleidend ka rakter werd niet door alle luisteraars onmiddellijk doorzien, zodat onzeker heid ontstond. DV mededeling luidde: Attentie, attentie, attentie. Alle officieren en onderofficieren van het K.L., staakt het vuren. „Daarna volgde de mede deling van de Amerikaanse interven tie. De mededeling werd gedaan op last van dr. Van Mook en de eerst aanwezen officier Durst Britt. Nota min. buitenl. zaken aan de V.N. Officieel wordt medegedeeld: De permanente Nederlandse verte genwoordiger bij de Verenigde Na ties, jhr. J. W. M. Snouck Hurgronje, heeft op 21 Juli j.l. aan de wnd. se cretaris-generaal der V.N. de heer A. Pelt, een mededeling van de Ned. minister van buitenlandse zaken over handigd, waarin uiteengezet wordt, dat het sinds de ondertekening van de overeenkomst van Linggadjati op 25 Maart duidelijk is geworden, dat de huidige regering van de republiek, hetzij niet bereid, hetzij niet in staat is om deze overeenkomst uit te voe ren. Bovendien hebben de republi keinse strijdkrachten zich in werke lijkheid nooit gehouden aan het be stand, dat op 14 October 1946 werd gesloten. Nederland als zijnde de staat, bij wie de souvereiniteit over dit grond gebied berust, en die derhalve uitein delijk verantwoordelijk is voor de handhaving van recht en orde, kan r.iet toelaten, dat deze vijandelijke daden voortgaan. Het is volmaakt duidelijk geworden, dat. de huidige republikeinse regering niet in staat is de veiligheid, het recht en de or de op haar gebied te handhaven, ter wijl zij weigert met de Nederlandse regering samen te werken om de daarvoor nodige voorwaarden in het leven te roepen. Onder deze omstan digheden heeft Hr. Ms. regering tot haar zeer groot leedwezen zich ge dwongen gezien de lt.-gouverneur-ge- neraal te machtigen over te gaan tot politie-maatregelen van een strikt beperkt karakter. Een groep mijnwerkers in werkkle ding behoort tot de deelnemers aan de vierdaagse afstandsmarsen, welke Dinsdag te Nijmegen begonnen zijn. Ruim 7000 personen startten voor het eerste parcours. De minister wenst de nadruk er op te leggen, dat de Nederlandse re gering vasthoudt aan haar onwrik baar besluit om het politieke pro gramma, dat gebaseerd is op de be ginselen, die ten grondslag liggen aan de overeenkomst van Linggadjati uit. te voeren. Een Nederlandse militaire colonne trekt door het Indische land. Overeenstemming met Vietnamezen onmogelijk In welingelichte politieke kringen te Saigon verklaart men, dat Frank rijk zal trachten in de Indo-Chinese republiek Vietnam een voorlopige na tionale regering te vormen met aan het hoofd de vroegere keizer van An- nam, Bao Dai, terwijl de Franse re gering zal weigeren te onderhande len met de huidige premier van Viet nam, Ho Tsji Minh. Dit is het streven van Emile Bol- laert, de Franse hoge commissaris, die gisteren uit Parijs te Saigon is te ruggekeerd. Hij wil de regering sa menstellen uit leden van het pas op gerichte Vietnamese nationale een heidsfront, dat een oppositie tegen Ho Tsji Minh vormt. Bao Dai, 34 jaar oud, is in Augus tus 1945 afgetreden, omdat hij liever „een vrije burger dan een monarch in slavernij" was. Hij bevindt zich thaps te Hongkong in ballingschap, doch heeft onlangs verklaard, dat hij gaar ne zou teruggaan, wanneer het na tionale front kon aantonen, dat het de wil van het gehele volk vertegen woordigt en wanneer zijn aanwezig heid van nut zou kunnen zijn. Naar Agence France Presse nog uit Saigon meldt, heeft Emile Bollaert op een persconferentie verklaard, dat zijn wens om tot overeenstemming DE VEILIGHEIDSRAAD EN DE GRIEKSE KWESTIE. Na een langdurig debat heeft de Veiligheidsraad de tekst van de preambule der Amerikaanse resolu tie, zoals deze door Frankrijk was geamendeerd en waarin wordt ver klaard, dat de huidige toestand in Griekenland „een bedreiging voor de vrede" vormt, goedgekeurd. met de Indo-Chinezen te komen geen v/eerklank bij de Vietnamese rege ring had gevonden en dat hij besloten was aan de huidige toestand een ein de te maken. „Mijn geduld is uitge put", aldus Bollaert. Bollaert zeide verder, dat Frankrijk een progressief program voor de ont wikkeling van Indo-China heeft, dat zal worden toegepast, wanneer de vij andelijkheden geëindigd zijn. Het ko loniale systeem is dood en Frankrijk is het laatste land, dat het weer zal instellen. Van het nieuwe Franse pro gram zal Indo-China het meest pro fiteren, aldus de hoge commissaris. HONGAARSE VRIJHEIDSPARTIJ HEFT ZICH OP. De Hongaarse Vrijheidspartij, die de leiding heeft van de rechtse oppo sitie, heeft zich zelf ontbonden. Vince Nagy, een van de leiders, heeft de Nationale Vergadering meegedeeld, dat de gebeurtenissen van de afgelo pen week hebben bewezen, dat de regering niet in staat is om de privi leges van de afgevaardigden der party te verdedigen. Hij voegde er aan toe, dat de meerderheid der partijleden zich aan alle politieke activiteit zal onttrekken. Na zijn verklaring te hebben voor gelezen verliet Nagy, vergezeld van alle leden der partij fractie, de verga dering. PADVINDSTERS DOOR VLOED VERRAST. Naar de „Daily Tel." meldt, wer den veertien jonge padvindsters bij het zwemmen in zee te Arcachon bij Bordeaux door de vloed verrast. Twaalf harer verdronken; twee meis jes werden in zorgelijke toestand in het plaatselijk ziekenhuis opgenomen. Het jongste slachtoffer was 13 jaar oud, het oudste 17 jaar. BATAVIA-BANDOENG SECTOR LEGERBERICHT VAN HEDENMIDDAG. Het legerbericht, hedenmiddag uit gegeven, vermeldt als verliezen aan Nederlandse zijde sedert het begin van de actie: 17 doden, 23 gewonden en 3 vermisten. Op Sumatra zijn de bij Palembang gestationneerde Nederlandse troepen vanuit Palembang meer dan honderd kilometer westwaarts doorgedrongen. Onder meer is Praboemoeli bezet. In West Java bereikten de Neder, landse troepen Tamboen, Krawang en Tjilamaja. Hier zijn dus rond 80 kilometer afgeleg'd gerekend van Batavia uit. Vanuit Bandoeng zijn in noordelij ke richting en noordoostelijke richting Tandjonsari en Segalaherang bezet en gepasseerd. De spoorlijn BuitenzorgTjiand- joer is geheel onder Nederlandse con trole gebracht. In het gebied rond Semarang wer den in de laatste dagen achtereenvol gens Oengaran, Toentang met het waterkrachtwerk, Ambarawa en Sa latiga bezet. Vanuit Soerabaja zijn westwaarts Patjet, Trawas, Tretes, Pandakan en .Bangil bereikt. Na de uitvoering van de gisteren gemelde landingen bij Banjoewangi zijn de voornaamste plaatsen beoos ten de lijn ProbolinggoLoemadjang n.l. Probolinggo, Loemadjang, Pasi- rian, Besoeki, Sitoebondo, Bondowo- so, Dj ember en Banjoewangi bezet. In het gebied rond Medan werden Bandjai en Arnhemia bezet. De ge hele laagvlakte rond Padang is gedu rende de laatste twee dagen bezet. Omtrent de acties in het algemeen kan worden aangetekend, dat slechts sporadisch weerstand van enige bete kenis wordt ondervonden, waardoor de acties in het algemeen vlot ver lopen. Er is weinig blijk van verwarring onder de bevolking, aangenomen kan worden, dat het uitstrooien van pam fletten velen heeft gerustgesteld. DE MILITAIRE SITUATIE OP JAVA. Indonesische bronnen hebben he den toegegeven, dat de Nederlandse troepen Probolinggo en Banjoewangi hebben bezet. De Nederlanders zijn met 1000 man geland, onder dekking van oorlogs schepen en van de luchtmacht. Vol gens Indonesische bronnen vochten Indonesische strijdkrachten dapper tegen de operaties in Oost-Java, waar de Nederlanders de verovering van het belangrijke rijstgebied tussen Ma- lang en Banjoewangi op het oog heb ben. Nederlandse strijdkrachten, be staande uit ongeveer 100 tanks en pantserwagens, bereikten gisteren Sa latiga en werden, volgens berichten uit Indonesische bron, na zware ge vechten teruggeslagen. Heden werden zware gevechten ge meld bij Toentang, ter. Noordwesten van Salatiga. Men neemt aan dat de Nederlandse stoot vanuit Semarang gericht is op Djokjakarta. Radio-Djokjakarta riep om, dat „volgens onbevestigde berichten de Nederlanders heden ten Zuiden van Toeloengagoeng op de Zuidkust van Oost-Java geland zijn". HEVIGE EXPLOSIE TE BERLUN. Hedenmorgen heeft zich in het ge bouw van het hoofdcommissariaat van de Schupo (Schutzpolizei) van Berlijn in de Sovjet-sector een he vige explosie voorgedaan. De rech tervleugel van het gebouw stortte in. Wolken rook en stof verduisterden de gehele straat. Men vreest, dat er ongeveer 80 functionarissen om het leven zijn Lekomen. DE BELGISCHE KONINGS KWESTIE. Volgens het Belgische onafhankelij ke blad „Le Soir" is 'een plan ontwor pen om tot een oplossing te komen van de koningskwestie en zou het plan volgens welingelichte kringen door minister-president Spaak aan de leiders van verschillende politieke partijen worden voorgelegd. Reuter meldt, dat Spaak gisteravond reeds met deze bijeenkomsten is begonnen. GEREGELDE K.L.M. LUCHTLIJN OP ZUID-AFRIKA. Gisteren is te Pretoria een lucht- vaartovereenkomst tussen Nederland en Zuid-Afrika gesloten. Voor Zuid- Afrika tekende generaal Smuts en voor ons land de Nederlandse gezant in Zuid-Afrika, dr. Ph. C. Visser. Over de inhoud van de overeen komst is nog jveinig bekend. Vermoe delijk komt het hierop neer, dat de K.L.M. driemaal per week een re gelmatige dienst op Zuid-Afrika zal onderhouden. De toestellen zullen landen op het vliegveld Palm ietfon tein, dat op twintig mijl van Johan nesburg is gelegen. Reclame- Er is gebrek aan personeel, op allerlei terrein. Daarvan getui- geh de advertenties, die om per soneel vragen. Zij bieden koeien met gouden horens aan,- schitte rende vooruitzichten, een aange name werkkring, gratis reizen, een verzorging als /an een vorst kortom de jonge man, die nog van alles worden kan, moet zich op het ogenblik wel voelen als eert kleine koning, aan wiens voeten de werkgevers neerknie len, hem biddend, dat hij gena diglijk zich zal verwaardigen om aandacht te schenken aan hun bedrijven. Het origineelste plan heeft ech ter de eigenaar van een adver tentie-bureau uitgedacht in zijn ijver om zijn employés „tevre den en gelukkig" te doen zijn. Hij geeft hun zo lezen wij in „De Tijd" na een diensttijd van zes jaar een jaar vacantie met doorbetaling van salaris. Het jaar moet worden doorge bracht met reizen of studie en de employé moet eens per week naar de zaak schrijven. Daar staat u nou. mevrouw, gij die niets beters weet aan te bieden aan uw dienstbode, dan een vrije kamer met eigen bad kamer, gebruik van radio en alle avonden plus de hele Zondag vry. Wat betekent nu de fabrieks directeur met zijn dagelijkse reisjes in luxe autocars, met ez- tra betaalde vacantie-dagen en clandestien gekochte cadeautjes? En welk een armzalig figuur slaat de zakenman, die niets an ders doet dan zijn huid riskeren voor een dubbel salaris aan zijn personeel of een niet in de boe ken te verantwoorden tantième. Je moet een advertentie^ bu reau kunnen leiden om zó-iets te bedenken. Een jaar lang vacantie om te reizen en je te ontwikkelen! En een briefje schrijven is gauw ge beurd! Een ding is echter jammer. Hij heeft de gewoonte zijn personeel na 5 1/2 jaar te ontslaan! DE STEEK IN DE RUG Communistische dreigementen Massa-meetings zijn door de com munisten gehouden te Amsterdam en Rotterdam tegen het optreden van de Nederlandse strijdkrachten in In donesië, Te Amsterdam werd beslo ten vandaag van 1112 de arbeid te staken „als eerste waarschuwing". Voor Rotterdam „omdat de ver houdingen hier anders liggen" durfde men hetzelfde parool niet ge ven. „Maar vandaag of morgen" besloot de communistische spreker „zullen de Rotterdamse arbeiders hun aandeel leveren in de strijd tot ondersteuning van de Indonesische kameraden". In Amsterdam had een van de spre kers, het communistisch Tweede Ka merlid Paul de Groot, de vreemde in val te herinneren aan de spreuk, die H. M. de Koningin aan het Amster- dame wapen heeft geschonken voor het verzet gedurende de bezetting: „Standvastig, Barmhartig en Held haftig", en wekte de Amsterdamse ar beiders op zich in deze geest te ge dragen. „Ik roep u op tot een gezamenlijke actie. Wij hebben niet alleen de vrij heid van Indonesië, maar ook onze eigen vrijheid te verdedigen", aldus spreker. MERKWAARDIGE GENEZING. Uit 't diocees Klagenfurt wordt een merkwaardige genèzing gemeld op de dag van de heiligverklaring van broe der Klaus (de H. Nicolaas van Flue). Een meisje, dat zwaar aan tuber culose leed en practisch ten dode was opgeschreven, werd op 15 Mei tijdens de heiligverklaring na het aanroepen van Broeder Klaus totaal genezen. Zij had een afbeelding van de nieuwe heilige bij haar bed en riep zonder ophouden zijn hulp in. De bisschoppelijke rechtbank van Klagenfürt is thans bezig, deze zeer opvallende genezing te onderzoeken. ÓFFICIëLE „ZWARTE" WINKELS. De Russische autoriteiten hebben in verschillende plaatsen van hun be zettingszone officiële „2warte-handel- winkels" geopend, waar zowel Rus sen als Duitsers zonder gevaar te worden opgepakt mogen kopen. Voor een brood wordt 45 mark en voor een sigaret 2H mark gevraagd. Wie zich over dit besluit mocht verwonderen, vindt de verklaring in het feit, dat deze „zwarte" winkels door Russische soldaten worden gedreven. £m i'toAAe.it „Daar is geen behoud voor de ziel, geen hoop op het eeuwige leven, ten zij in het Kruis". Thomas a Kemp is.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1