S>e CeicLc Soii^ant" Opbouw of afbraak Weer nieuwe voorstellen van Sjarifoeddin TE BATAVIA KOEL ONTVANGEN Bij een heiligverklaring Groots plan voor hun toekomst Muggen Knoeierijen bij Ned. Mil. Missie te Berlijn ZATERDAG 19 JULI 1947 bureaux: Papengracht 32, Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826, Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11142 Abonnementsprijs f 0.26 per week, f 1.10 per maand, f 3.25 per kwartaal. Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden f 1.50. SCHAKELEN wij Indië uit waar de toestand dermate verward is, dat alleen de volledig ingewijden een gefundeerd oordeel kunnen geven, welk oordeel dan nog sterk beinvloed wordt door hun politieke inzichten dan is nog altijd het Amerikaanse herstel-plan van Marshall „the topic of the day", het vraagstuk, waar voor de grootste belangstelling be staat. Het plan is inderdaad deze ster ke belangstelling waard, want het gaat om het welvaartsherstel of ae ondergang van Europa. Moskou acht de mogelijke resulta ten van de werkcommissie der Parij- se conferentie zó belangrijk, dat het onmiddellijk begpnnen is met spoed te zetten achter dè campagne van de bolsjewisering zijner nabuurstaten. Na Hongarije, waar enige weken geleden reeds de regering naar de hand der Sovjets is gezet, welk re giem straks verstevigd zal worden bij ae verkiezingen, onder een nieuwe kieswet te houden na Hongarije is thans Roemenië aan de beurt geko men. Daar zijn de leiders der oppo sitie eenvoudig in hun kraag gepakt in afwachting van hun definitieve uit- rangering. Hoever Tsjecho-Slowakije reeds heen is, is dezer dagen gebleken uil de gehoorzaamheid, waarmede Praag van de Parijse conferentie is terug gekrabbeld. Van het Noorden tot het Zuiden heeft Stalin zijn bibberende buurtjes vast in handen. Er zijn slechts twee uitzonderingen en dat zijn Oostenrijk en Grieken land. Oostenrijk heeft de euvele moed gehad om zich aan te sluiten bij de Parijse conferentie, niettegen staande een deel van het land bezt is door de Russen. Het is er min of meer ingevlogen, omdat het meende het voorbeeld van Tsjecho-Slowakije veilig te kunnen navolgen. Wenen schrok dan ook danig toen Praag zo onverwacht van gedachten verander, de Het vreest nu zeer terecht, dat ae Sovjets hun pogingen om Oostenrijk onder de Russische sfeer terug te brengen binnenkort drastisch zullen verscherpen. De mislukte poging van enkele weken terug om een ver meerdering van het aantal commu nisten in de Oostenrijkse regering te foiceren, ligt nog vers in het geheu gen. Voorlopig heeft Moskou zich beperkt tot een waarschuwing, om in elk geval geen regelingen te treffen of op aanbiedingen in te gaan welke me de op de Russ. zóne van toepassing zou oen zijn; want dat Rusland in geen geval van plan is, zulk een regeling te aanvaarden. Zij hebben reeds la ten doorschemeren, dat ingeval <ie Oostenrijkers zich teveel zouden laten meeslepen door hun Westerse sym pathieën, de mogelijkheid niet uitge sloten zou zijn, dat Rusland zou wei geren mede te werken aan het vre desverdrag met Oostenrijk en zo doende de Russische zóne bezet zou houden. De Oostenrijkers staan nu voor een pijnlijk dilemma: zich of wel aan handen en voeten gebonden overgeven aan de economische lei ding van Moskou, ofwel hulp zoeken bij het Westen en dan tevens berus ten in een deling van het land, die 't krachteloos zou maken. TJET TWEEDE recalcitrante land is Griekenland., waar de buren on der aanstoking van Moskou, gebruik maken van de ontevredenheid in linkse kringen om soldaten over de grens te smokkelen en een voortdu rende guerilla-krijg te onderhouden. Na het rapport van de U.N.O.-com- missie otrer de toestanden aan de Griekse grenzen staat het vast, dat Albanië en Joego-Slavië zeer sterk de hand hebben in deze guerilla-oor- log en voor wie enig oog heeft voor de situatie is het tevens duidelijk, dat zij dat niet op eigen houtje doen maar op bevel van Moskou. Van de andere kant laat Amerika zich even min onbetuigd. Het ziet heel goed, wat de werkelijke bedoeling is :n steunt de Griekse regering financieel en met militaire adviezen. Dat deze hulp doeltreffend is blijkt weer uit de woedende reactie van de tegenpartij, die Amerika en ook Engeland beschuldigt van recht streekse militaire hulp en dreigt met een aanklacht bij de Veilig heidsraad. Een wel eigenaardige fi guur, maar sinds Goebbels niet ge heel en al ongebruikelijk: de inbre ker beschuldigt de man die hem te genhoudt van onbehoorlijke inmen ging in andersmans zaken. IN ELK GEVAL wijst dit alles er op, dat er een min of meer verborgen maar uiterst felle strijd aan de gang is om de hegemonie over Europa. Europa, dat zichzelf met een krach tige inspanning er weer boven op wil helpen, waarvoor het op de steun van Amerika kan rekenen, wordt door de rivaliteit van Rusland in twee delen gesplitst, waardoor straks twee economische sferen dreigen te ontstaan. Het Westelijke deel, thans op zichzelf aangewezen eindelijk eens ,,entre nous" heeft in Parijs getoond, dat conferenties ook voor spoedig kunnen verlopen, wanneer ei n.l. iemand aanwezig is, die er op uit is, om een spaak in het wiel te steken. De 16 deelnemende landen hebben een werkcommissie gevormd, die op korte termijn met uitgewerk te voorstellen voor de dag zal ko men. Nederland mét zijn economische partners België en Luxemburg heb ben er een voorname plaats in en het wachten is thans op de plannen, welke zij op het ogenblik aan het uit werken zijn. Sjarifoeddin heeft gisteren in een onverwachte radiorede uit Djokja verklaard, dat de Republiek onmiddelijk het bevel zal uitvaardigen tot staking der vijandelijkheden, tot het staken van iedere „onvriendelijke" handeling en tot het terugtrekken van de Indonesische troepen van de demarcatielijnen, mits de Nederlan tiers zonder uitstel alle mogelijke stappen zullen ondernemen om het vertrouwen te herstellen binnen het Republikeinse gebied- Deze stappen zouden moeten inhouden de verkla ring, dat „de phase der ultimata" voorbij is en dat de Nederlanders van nu af aan zullen trachten de gemeenschappelijke belangen door vriend schappelijke samenwerking te behartigen. Bemiddeling van Engeland, Frankrijk en China ingeroepen Sjarifoeddin stelde deze „concessies onder voorwaarden" voor, nadat de te Batavia vertoevende minister Tamzil hem telefonisch had medegedeeld, dat de Britse, Franse en Chinese con suls-generaal in een copferentie met Gani en Tamzil het advies hadden gegeven, een militair conflict te ver mijden door de Nederlandse eis tot stading van de vijandelijkheden in te willigen. Dit advies gaven de consu ls-generaal. nadat Gani hun had ver zocht, invloed aan het wenden tot vreedzame regeling van de Indonesi sche kwestie. Dr. Van Mook heeft op dit nieuwe voorstel van Sjarifoeddin uiterst koel gereageerd. Volgens Ass. Press stond hij op het standpunt dat de Neder landse delegatie reeds zover was ge gaan als haar door de Nederlandse re gering verleend mandaat toeliet en dat hij de beslissing aan Den Haag moest overlaten. De tekst van Sjari foeddin's aanbod is naar Den Haag geseind om door de Nederlandse regering in overweging te worden ge nomen. Een Nederlands woordvoerder te Batavia deelde mede. dat thans het besluit van de Nederlandse regering over oorlog of vrede in Indië moet beslissen. NU GEEN WOORDEN, MAAR DADEN! Een Nederlandse woordvoerder te Batavia zei, dat de rede van Sjari foeddin slechts woorden bevatte, doch geen concrete actie inhield. Hij betwijfelde, of de rede de situatie in wezenlijke zin zou beïnvloeden, aangezien er thans daden en geen woorden nodig zijn. „Maar", zo, zeide hij, „de beslissing berust thans ge heel bij Den Haag en niet bij Bata- Indien Sjarifoeddin werkelijk op dracht gegeven had het vuren te sta ken, in plaats van te beloven zulks te zullen doen op allerlei voorwaarden, was de rede wellicht zeer belangrijk geweest," zei hij. ENGELS-FRANS-CHINESE BEMIDDELING GEVRAAGD. De vice-minister-president van de republikeinse regering. A. K. Gani, heeft medegedeeld, dat zijn regering de Engelse, Franse en Chinese rege- Morgen wordt Louis Marie Grig- nion de la Bachelleraie tot de eer der altaren verheven. Een feit, dat door Velen slechts voor kennisgeving zal worden aange nomen. Nochtans een gebeurtenis, die een bijzonder licht werpt op een veel omstreden figuur. Zoon van een Bretons edelman, had de vader de oudste van zijn negen kinderen liever een wereldse baan zien volgen. In de geestelijke stand zou zijn begaafde jongen 't allicht niet verder brengen, dan een priester te worden zonder fortuin en zonder naam Mo- tfort, zoals hij in Gods Kerk beter bekend ^taat, gaf echter noch om geld noch om naam. Hij koos de armoede tot zijn bruid, als Franciscus.' Hij wisselde zijn naam voor die van de plaats ,waar hij in 1673 werd ge boren: het stadje Montfort. Louis Marie de Montfort. Zuiver als een Aloysius, arm en verstorven als een Franciscus, mens lievend als een Vincentius, geweldig als een Paulus, en tochzacht Ma- riaki-.d als een Bernardus, zó ging hij door het leven. In zijn Officie lees ik: „Van Gods wege werd hij gezonden om het volk te bekeren, en in zondige tijden werd hij de vroomheid tot steun" (Eccl. 49) Zijn eigen land, verscheurd door het Jansenisme, werd hem door Paus Clemens XI als arbeidsveld geschon ken met de titel van Apostolisch Mis sionaris. Hij praktizeerde de wijk- of volksmissie, die twee eeuwen later ook bij ons zo in zwang is. Prediker van het Kruis, apostel van Maria, dat is hij geweest. En volks missionaris in grote -tijl. Door het kruis bekeerde hij de zondaars. Door zijn „ware godsvrucht" tot Maria hielp hij ze om in de toekomst hun leven op God te richten. Hem lukte het om mannen en vrouwen, arbei ders en soldaten blootsvoets, als boe telingen, achter de kruisbalk van Christus te doen stappen. Dat was Montfort. Wat heeft diè man gepredikt. Wat heeft diè man gesjouwd. Maar ook., wat heeft diè man geleden.. Door deze heiligverklaring wordt de schoonste kroon gezet op een men senleven, dat als geen ander te kam pen had met vervolging en haat, met verdachtmaking en spot. Een heer lijk, goddelijk eerherstel aan 'n een voudige, arme priester, die weer eens te meer bewezen heeft, dat alle ziele- werk moet beginnen op Calvarië. Hij stierf nog jong, 28 April 1716. Doch zijn geest leeft voort, niet enkel in de Congregaties die hij stichtte, maar ook in dé honderdduizenden die over de hele wereld zijn geestelijke leer benutten als een middel ter za ligheid. Moge de Godsspraak van 20 Juli voor velen een aanleiding worden om hun oordeel te herzien over de spiri tualiteit van deze markante persoon lijkheid in de hagiographie. Voorschoten. JOS. M. BONSEL S.M.M. ringen informeel heeft verzocht haar goede diensten te verlenen ter voor koming van het uitbreken van een oorlog in Indonesië. Het verzoek werd gericht tot de Chinese consul-gene raal Tsjang Tsi Toeng, de Franse con sul-generaal Etienne Raux en de En gelse consul-generaal M. J. M. Mit ch eson. De republiek -heeft elk dezer re geringen verzocht, aldus Gani, haar invloed in Den Haag aan te wenden, opdat de onderhandelingen tussen de Nederlanders en Indonesiërs voortgezet konden worden. Republiek doet geen verder beroep op Nederland HET REPUBLIKEINSE KABI NET HEEFT IN EEN VERGA DERING TE D JOG JAKARTA HEDENMORGEN BESLOTEN GEEN VERDER BEROEP TE DOEN OP DE NEDERLANDERS OM VIJANDELIJKHEREN AF TE WENDEN. Gevallen in Indië De regering maakt tot haar leedwe zen bekend, dat in de afgelopen week de navolgende verliezen zij gerap porteerd. Gesneuveld of overleden ten gevolge van oorlogshandelingen. Koninklijke Landmacht: Sergeant P. Kaman, legernr. 251137197 van R. I., gesneuveld op 9 Juli 1947 te Bandoeng, afkomstig uit Scheemda, Korporaal J. B. M. Oerlemans, le gernr. 250428186 van 3 R. I.. gesneu veld op 9 Juli 1947 te Bandoeng, af komstig uit Tilburg. COÖPERATIES STEUNEN BAKKERS EN KRUIDENIERS. De Ned. Verbruiks-coöperaties heb ben in een gisteren gehouden verga dering te Utrecht hun standpunt be paald ten aanzien van het door ae Overheid gevoerde beleid voor wat betreft de broodprijzen en de mar ges in de kruideniersdetailhandel. Besloten werd de regering zeer dringend' te verzoeken: le. De prijs voor het gewone volksbrood niet lager en niet hoger te stellen dan nodig is om de kost prijs hiervan in 'de goed functione rende bedrijven te dekken. 2e. Voor het kruideniersbedrijf een stelselmatige politiek te voeren, welke leidt tot marges voor fabri kant, groothandelaar en detaillist, welke de kosten in de goed functione rende bedrijven dekken, en het stel sel der starre quotering onverwijld te vervangen door een ander stelsel dat een normale ontwikkeling en al dus de onmisbare concurrentie niet langer belet. FRANSE WAARSCHUWING- Henri Bonnet, de Franse ambassa deur in Washington, waarschuwde Engeland en de Verenigde Staten gis teravond, dat wanneer beide landen er toe zouden besluiten Frankrijk in zake de toekomst der Duitse industrie voor een voldongen feit te stellen, de Franse regering haar houding op de Parijse conferentie, ter bespreking van het plan-Marshall, dienovereen komstig zou wijzigen. Teruggebracht tot nauwelijks dui zend man trekken de guerillastrijd- krachten zich na een gevecht van zes dagen met het Griekse leger in Oostelijke richting in het Pindus- gebërgte terug. Het voorlopige onderzoek van de Balkan-subcommissie van de V.N. heeft de Griekse bewering beves tigd, dat tweeduizend guerillastrij- ders uit Albanië de plaats Konitza hebben aangevallen. Een lid van de commissie verklaarde: „Het is ver reweg het ernstigste grensincident, dat wij tot dusver te onderzoeken hebben gehad, en het was een zui vere en zorgvuldig voorbereide mi litaire operatie." Tot dusver is echter niet het be wijs geleverd, dat een „internatio nale brigade" aan de aanval heeft deelgenomen, zoals de Grieken be weren. OPNIEUW EEN VÉTO VAN PRES. TRUMAN OVERSTEMD. Nadat president Truman gisteren voor de tweede keer dit jaar zijn veto had uitgesprokenover een op initiatief van de republikeinen in gediend en door het Huis van Af gevaardigden goedgekeurd voorstel tot belastingverlaging, heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaar digden na de afkondiging van het veto van de president dit tweede veto overstemd. Het betreffende voorstel houdt in een verlaging van het totaal bedrag aan inkomstenbe lasting met 4 milliard dollar. In zijn veto wees de president er op, dat de V.S. als gevolg van de oorlog nog tegenover enorme verplichtin gen staan. De nationale verdediging vereist nog aanzienlijke bedragen en een eventueel begrotingssurplus moet in de eerste plaats worden bestemd voor verlaging van de openbare schuld. Het betreffende wetsvoorstel betekent volgens de president niet alleen een ongezonde fiscale politiek, doch het zou tevens de inflatiedruk doen toenemen. Belastingverlaging is niet gerecht vaardigd zolang een prijsstabiliteit op een gezond niveau nog niet is verkregen, aldus president Truman. De republ. senator Taft deelde me de, dat getracht zal worden over het voorstel nog heden in de Senaat te stemmen. DE SCHEEPSRAMP IN DE ARABISCHE ZEE. Tot nog toe zijn 150 opvarenden van het stoomschip „Ramdad", dat bij Bombay door de storm is gezon ken, gered. In totaal bevonden zich 740 personen aan boord. Als de „Oorlogs-Vrijwilligers" thuisvaren WERK - BONUS - WACHTGELD - KLEDING de eerste 5000 oorlogsvrijwilligers uit Nederlands-Indië terug ko men, in 1948 gevolgd door nog 30.000 man, dan moeten deze mensen wor den teruggebracht in de burgermaatschappij. Daar komt heel wat voor kijken. De dienst Inspectie voor de Demobilisatie in Nederland heeft voor deze veelomvattende demobilisatie grootse plannen gereed. In Pulchri' Studio te Den Haag is door H.KH. Prinses Juliana aan ver pleegsters, die zich door buitengewone moed en offervaardigheid onder scheiden hebben, de Florence Nigh- tingale-medaille uitgereikt. Het burgerpak hangt klaar Door middel van vragenlijsten, ge zonden aan de militairen in Indië, poogt de Inspectie allereerst een in zicht tè krijgen in het werk van de oorlogsvrijwilliger vóór hij in dienst trad, over het onderwijs, dat hij ge noten heeft, over zijn werkgever en zo meer. Ook wordt het oordeel van zijn commandant gevraagd. De ingevulde lijsten moeten op 1 October terug zijn bij de Inspectie en gaan dan naar de Sociale Dienst van het ministerie van Oorlog. Deze dienst heeft 17 gev/estelijke kantoren in het land; het worden er 25. Op deze westelijke kantoren wordt een schifting gemaakt tussen hen, die blijkens de vragenlijsten bij hun vroegeren werkgever kunnen terug komen; die op ander wijze de zeker heid hebben een betrekking te ver werven; die hun onderbroken studie gaan voortzetten en die nog geen uit zicht op werk hebben. Hun bedje gespreid. Reeds voor de terugkeer van de militairen verzamelen de Inspectie en d#* Sociale Dienst gegevens omtrent betrekkingen en plaatsingsmogelijk heden en terwijl de soldaat varende is, wordt hier te lande getracht zijn bed te spreiden. Familie krijgt via de burgemeester bericht van de a.s thuiskomst. De demobiliserenden worden van de haven van ontsche ping keurig naar huis gebracht, voor at verrijkt met verlofpas, geld, le vensmiddelenbonnen, Cadi-rantsoe- nen en attenties, die als welkomst groet door verscheidene instanties worden aangeboden. Bovendien ontvangen zij een cou vert bevattende alle gegevens, waar onder tijdstip en plaats, waarop zij zich in hun verloftijd moeten melden voor werk en definitieve demobilisa tie. Wie nog geen werk gevonden heeft kan op de hulp van de Sociale Dienst rekenen. Dit geldt ook voor hen, die een eigen zaak willen opbouwen, voor hen, die willen gaan studeren en voor hen, die nog niet nauwkeurig hun richting hebben bepaald. Gratis costuum. Wanneer dit alles geregeld is volgt de definitieve demobilisatie. De jongens ontvangen dan een afreke ning van de jaarwedde of soldij, als mede een bonus van 100 plus voor iedere maand dienst f 10 tot een maximum van ƒ200, althans volgens de voorlopige bepalingen. Dan komt het moment, waarop zij vertrekken. Zij krijgen gratis een burgerpak of voor de aanschaffing daarvan f 70 met de nodige textiel punten. Bovendien zai er voor wor den zorggedragen, dat de man kan aanschaffen een winterjas, twee stel ondergoed, twee overhemden, twee paar sokken en een paar schoenen. Mochten er ex-O.V.W.'ers zijn, die scholing of herscholing behoeven, dan wordt hun in die periode een over- bruggingsgeld toegekend. Ook is er een wachtgeldregeling in voorberei ding. Men is bovendien bezig met de vor ming van een landelijke contactcom missie uit de burgerij, met het doel het bewijs te leveren, dat het Neder landse volk beseft, dat het een taak 's Avonds v—r ik slapen ga, Zoemezoemezoem, Kijk ik eerst mijn kamer na, Zoemezoemezoem, Want dat helse muggenkoor Gonst bezeten rond mijn oor: Zoemezoemezoem. Pats, een mep op het behang, Patse patse pats. Weg, jij loeder, van mijn wang! Patse patse pats. Ied're mug in mijn bereik Is subiet een hoopje lijk. Patse patse pats. Kwak, die slag was duchtig raak. Kwakkekwakke kwak. Elke bult vindt thans haar wraak. Kwakke kwakke kwak. Vol met vlekken zit 't gordijn Maar 'k ben meester van 't terrein Kwakke kwakke kwak. Welbehaaglijk vlei 'k mij eer, Gonzegonze gons. Het concert begint al weer! Gonze gonze gons, Weldra zoemt de muggenkliek Een begrafenismuziek. Gonzegonze gons. Brommend geef ik het maar op, Zoemezoemezoem Onder 't laken gaat m'n kop Zoeme zoeme zoem, Morgen zit voordat 'k het weet Op mijn neus een muggebeet. Zoemezoemezoem. DE DOORVOERHANDEL OVER ANTWERPEN EN ROTTERDAM. De onderhandeling tussen de Ne derlandse en Belgische delegaties enerzijds en de Engelsen en Ameri kanen anderzijds betreffende het transito over Antwerpen en Rotter dam hebben Vrijdagochtend geleid tot een overeenkomst, die op het eer ste gezicht voor beide havens betrek kelijk gunstig lijkt. Het accoord, dat voor een jaar geldig is, zal half Sep tember van kracht worden. Naar HUIBERS Haarlemmerstraat 1 23, Leiden voor GehQorteaankondig:ngen REGERING VERHOOGT DE BLOEMPRIJS. Naar wij vernemen heeft de rege- riJng thans een beslissing genomen omtrent de verlaging van het sub sidie op de aankoop van meel en bloem. Tot nog toe werd hierop uit het landbouw-crisisfonds een bijdrage verleend van f 8.50 per 100 kg. Met ingang van Maandag a.s. wordt dit bedrag teruggebracht op f 6.80, het geen neerkomt"op een subsidieverla ging van 1 cent per brood van 800 gram. Deze verlaging geeft een be sparing van 13 millioen. Over de verlaging van de consumentenprijs voor brood is nog geen beslissing ge- heeft ten opzichte van hen, die hun I nomen. Een rapport van de Ned. Bak- plicht deden. I kerijstichting is nog in studie. Tegen zes of zeven ex-leden van de Nederlandse Militaire Missie te Berlijn zal waarschijnlijk een straf vervolging worden ingesteld, wegens het plegen van verschillende straf bare feiten, in dienst van deze orga nisatie gepleegd. Er zijn, naar „Trouw" verneemt, ongeveer 45 leden van de Nederland se Militaire Missie ontslagen. Hier van hebben circa 20 leden op eigen gelegenheid ontslag gevraagd en ge kregen, terwijl aan 25 leden ontslag werd gegeven op grond van aan het licht gekomen minder oorbare prak tijken, waaraan zij zich zouden heb ben schuldig gemaakt. Ook tijdens het onderzoek, dat door de Commis sie van onderzoek naar de faits et gestes der missie werd ingesteld, is nog aan een aantal leden ontslag ge geven. De meesten der ontslagenen heb ben zich schuldig gemaakt aan ge knoei met deviezen, of het over de grens smokkelen van consumptie artikelen als koffie, thee, tabak, enz., die dan in Duitsland werden geruild voor auto's, motorrijwielen, fototoe stellen, kleren, enz., die dan weer met militaire auto's Nederland werden NIEUWE POSTZEGELS. Naar mate de verschillende waar den der thans gebezigde postzegels uitgeput raken, zullen deze worden vervangen door een nieuw type, dat ontworpen werd door J. v. Krimpen. Ze zullen worden uitgegeven in de waarden van y, 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11 12, 15, 16, 20, 25, 30, 40, 50 cent en 1 gulden; de kleur is als gewoonlijk blauw, terwijl het zegel van 1 gul den rood is. In Juli zullen zegels van 11, 15, 16 en 20 cent in omloop komen. Hier mede raakt een type, dat nu al 77 jaar gebruikt wordt in onbruik. binnengesmokkeld. Eén der vooraan staande leden van de financiële afde ling heeft zo met deviezen gemanipu leerd, dat hij in Engeland een niet onbelangrijk banksaldo verkreeg. Een andere officier knoeide met Rijks marken in samenwerking met een vriendin in Nederland. Van hem werd een brief onderschept, waarin hij haar verzocht voortaan niet meer over „Marken" te schrijven, maar liever over„tennisballen" Zes leden der N.M.M., die gearresteerd zijn geweest, zijn na onderzoek weer vrijgelaten, in afwachting van de behandeling hun ner strafzaken voor rechtbank of Krijgsraad. Men is thans nog bezig met een uitgebreid onderzoek naar de admi nistratie van de voorraden kleding, schoeisel, consumptie-artikelen, enz., die voor de in Duitsland vertoevende leden der Nederlandse Militaire Mis sie werden gekocht en uitgegeven. Deze adminstratie is zo chaotisch, dat men er aan twijfelt, haar ooit volledig te kunnen ontwarren. In hoeverre hier sprake is van admiristratief ge knoei zonder meer dan wel van een geknoei, ten gevolge waarvan aller lei goederen in handen verdwenen van mensen, die er geen recht op had den, wordt nog onderzocht. De commissie van onderzoek, die naar Duitschland toog, ten einde ook daar een uitgebreid onderzoek in te stellen, is reeds enige weken geleden in ons land teruggekeerd. Verwacht mag worden, dat deze commissie thans spoedig met haar rapport klaar zal zijn en haar bevindingen open baar zal maken. Een. koMMje... Onderneem nooit iets, waarvoor gij de moed niet hebt de zegen des he mels af te bidden. (Melati van Java).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1