3)e Ccicbc Soii/Ya/ut Den Haag beslisse in een verwarde situatie Jongste republikeinse voorstel is onaannemelijk De strijd in Noord-Griekenland Noodmaatregelen afgekondigd De witte VRIJDAG 18 JULI 1947 bureaux: Papengracht 32, Giro ,103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826, Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERS VELD. Hoofdredacteur: TH. WTLMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG Abonnementsprijs 1 0.26 per week, f 1.10 per maand, 3.25 per kwartaal. Franco per post J 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden f 1.50. 1"\E REEKS VAN MISVERSTANDE N, tegenspraken, nota's en tegen-no- ta's, verkeerd begrepen radio-redevoeringen en niet als zodanigf op gevatte ultimatums heeft in Indonesië een buitengewoon ingewikkelde en verwarde situatie doen ontstaan. Volgens de jongste berichten is het wachten thans op Den Haag, dat zijn standpunt (nu moet bepalen. Zoals reeds gemeld, had Sjarifoeddin niet bedoeld, alle Nederlandse eisen te verwerpen, doch had hij slechts geweigerd te voldoen aan de Neder landse eis om uiterlijk Woensdag een bevel tot het staken van het vuren te geven. Inzake de kwestie der gendarmerie heeft de republikeinse vice- premier dr. Gani gisteren een tegenvoorstel overhandigd, dat overigens neerkomt op een handhaving van het oude standpunt der republiek. Djok- ja aanvaardt geen Nederlandse politie op Indonesische bodem. DJOKJA BLIJFT OP ZIJN STANDPUNT STAAN Voorts weigert de Republiek het bevel tot staking van het vuren uit te geven, zolang een politieke overeen komst met de Nederlanders niet in alle opzichten tot stand gebracht zou zijn. Dr. Van Mook daarentegen houdt vast aan het Nederlandse standpunt in zake de gendarmerie en aan de eis dat allereerst het vuren wordt gestaakt. Hoewel daaromtrent nog geen officieel bericht voorhanden is, schijnt dr. Van Mook dan ook het re publikeinse tegenvoorstel als onaan vaardbaar van de hand te hébben gewezen. Hij had de beslissing aan de Nederlandse regering over gelaten en Den Haag geadvi seerd, het tegenvoorstel te verwer pen. Vraagt de republiek arbitrage? Gani verklaarde, dat de republiek in geval de Nederlandse regering mochtbesluiten, de onderharidelin- gen af te breken en een militaire ac tie te beginnen waarschijnlijk arbi trage zou aanvragen hetzij door een beroep te doen op de Veiligheidsraad (via een bevriende mogendheid, ver moedelijk Voor-Indië of Egypte), het zij door zich te wenden tot het Per manente Hof van Arbitrage te Den Haag, hetzij door een verzoek tot ar bitrage door een neutrale mogend heid. Republiek hield zich aan geen enkele belofte. Een hooggeplaatst Ned. zegsman te Batavia verklaarde volgens Ass. Press, dat de Nederlanders van oor deel zijn, dat zij thans tot optreden gedwongen zijn, niet alleen omdat premier Sjarifoeddin zijn eerder ge dane belofte aan de Nederlandse autoriteiten, dat een bevel tot sta king van het vuren zou worden gege ven, heeft ingetrokken, maar ook om dat tot dusverre geen enkele belofte, welke de Indonesiërs hebben gedaan sinds de Commissie-Generaal hen op 27 Mei in kennis heeft gesteld van „het definitieve Nederlandse stand- punt" metterdaad is nagekomen. „Het schijnt, dat de repunblikeinse regering in feite niet in staat is, haar eigen mensen in toom te houden", aldus de zegsman. „Vier dagen ge leden heeft zij bevolen, een einde te maken aan de voedselblokkade te Medan, maar er is niets gebeurd. Zij Geweldige scheepsramp bij Bombay Niet minder dan 700 personen heb ben de dood gevonden bij het zin ken van het Arabische schip „Ram das", groot 600 ton. Slechts 'n 15-tal opvarenden konden worden gered. De „Ramdas" kapseisde op de hoogte van Bombay, tijdens hevige tropische slagregens. gaf de minister van Buotenlandse Zaken, Hadji Agoes Salim, bevel te rug te keren uit het Midden-Oosten (waar hij onderhandelt over verdra gen met de staten van de Arabi sche Liga, hetgeen volgens de Neder landers schending van de overeen komst van Linggadjati is). Hij is nog niet teruggekeerd." „Het schijnt weinig nut te hebben de onderhandelingen voort te zetten, gezien de herhaalde mislukte pogin gen om concreet met de Republiek samen te werken", zo zeide de woord voerder. Hij verklaarde dat, indien vijan delijkheden mochten uitbreken, een nieuwe uit Indonesiërs bestaande re gering zou worden gevormd, bestaan de uit verantwoordelijke leiders en dat Nederland zijn belofte zou nako men tot het vormen van de Ver. Sta ten van Indonesië die uiteindelijk volledige souvereiniteit zou krijgen in een blijvende unie met Nederland. Duizend bestandschendingen in veertien dagen. Gistermiddag heeft in het program ma voor de Nederlandse strijdkrach ten te Batavia een militaire woord voerder een overzicht gegeven van het aantal bestandsschendingen in de laatste tijd. Het is algemeen bekend, aldus deze woordvoerder, dat er nog geen dag is geweest, dat geen bestandschen ding door een van de republikeinse legerkorpsen werd gepleegd. Na de afkondiging van het algemeen bevel „staakt het vuren" deed de republiek niets om deze schendingen te voor komen. Ingaande 16 Februari 1946 werd het aantal schendingen aanvan kelijk iets minder doch de laatste tijd neemt het weer sterk toe. Op de 4e van deze maand werd het totaal aantal voldoende geacht om opgete kend te worden, n.l. 879. Thans, veertien dagen verder, heef* het- aantal bestandsschendingen de duizend bereikt, aldus besloot deze militaire woordvoeder zijn over zicht. De Indonesische centrale van vak- verenigirigen (Sobsi) heeft heden een oproep gericht aan alle arbeiders over de.gehele wereld om de Neder landers in alle havens en op alle tliegvelden te boycotten, in gevp' zij de Indonesische republiek gewa pend zou aanvallen. De Sobsi ver klaart hierin met nadruk, dat „het bestaan der republiek meer dan ooit bedreigd wordt' door de Nederlan ders, „die voortgaan met het zenden van troepen." Wij zijn er zeker van, aldus de oproep, dat een Nederlandse koloniale oorlog door andere kolonia le oorlogen zal gevolgd worden, die de wereldvrede in gevaar zullen brengen". Gromyko heeft in de Veiligheids raad van de UNO verklaard, dat hij wellicht van zijn vetorecht zal ge bruik maken om te verhinderen, dat er een semi-permanent toezicht door de UNO zal worden uitgeoefend op de woelige Noordelijke gebieden van Griekenland. De Griekse generale staf heeft op een bijeenkomst van het kabinet Don derdagavond verklaard, dat er aan de Noordelijke grens van Griekenland een nieuwe concentratie van gueril- la-strijders plaats vond- „Alle voor zorgsmaatregelen", aldus werd na de kabinetszitting verklaard, „met het oog op deze nieuwe concentratie zijn De „opzetjes" bij een aanbesteding Verboden voor regerings werken De Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting en van Verkeer en Waterstaat hebben besloten opzet voor werken, waarbij hun departe menten zijn betrokken na 1 Septem ber a.s. niet meer toe te staan. Bij nagenoeg alle gehouden aanbe stedingen blijken de meeste van de deelnemende aannemers in het be drag van hun inschrijving een be paald percentage opzet te hebben be grepen. Wordt het werk gegund, dan is de betrokken aannemers gehouden het opzet geld aan zijn collega's uit te keren, die deze uitkering beschou wen als een tegemoetkoming of een schadeloosstelling voor de kosten, die zij moesten maken, om aan de aanbe steding te kunnen deelnemen. Tegen deze reeds jarenlang be staande gewoonte bestonden veel be zwaren, ook in brede kringen van de aannemers zelve. Deze bezwaren vonden vooral hun oorzaak in de mis stand, dat dikwijls aannemers in schreven voor werken, uitsluitend met de bedoeling op deze wijze mede te profiteren van de opzet In verband met de waardering voor de aannemers als zodanig en in het bijzonder ook om nodeloze verhoging der aannemingssommen tegen te gaan achten genoemde ministers het niet verantwoord een toestand te besten digen, waarbij den gedeelte van de aannemingssom ten goede komt aan inschrijvers, die niet tot de ernstig ge gadigden voor het werk behoren en vaak uitsluitend aan een aanbeste ding deelnemen om een aandeel in de opzet te verwerven. Zij hebben derhalve aan de desbe treffende organisatie medegedeeld, dat opzet voor werken, waarbij hun departementen zijn betrokken, op straffe van langdurige uitsluiting van alle bij een dergelijke opzet betrok kenen niet meer zal worden toegela ten. De datpm, waarop dit besluit in werking treedt is vastgesteld op 1 September 1947. genomen". De plaats der concentra tie zou zijn bij het meer Prepsa, bij het punt van samenkomst van ae Grieks-Albanees:Joego-Slavische gren zen. In Epirus, aldus werd het kabi net medegedeeld, gingen de inval lers van jongstleden weekeinde hun vernietiging tegemoet. Generaal Zervas, de Griekse mi nister van openbare orde, heeft mee- gedeeldi, dat acht goedbewapende „bataljons" guerillastrijders van elk 300 man aan de „invasie" deelne men. Deze bataljons zijn gelijktijdig cp drie punten de grens overgetrok ken. Twee er van zouden uit „bui tenlanders" bestaan. Naar verluidt, heeft de Albanese grenswacht de toe gang tot Albanië geweigerd aan een lid van de subcommissie voor de Bal kan, die op weg was naar Tirana, v/aar hij de Albanese regering docu menten inzake het beweerde grens incident zou overhandigen. PANDIT NEHROE AFGETREDEN. Naar radio New-Delhi meldt, is de vice-voorzitter van de Voor-Indische interim-regering, Pandit Djawaharlal Nehroe, wegens „meningsverschil len" afgetreden. Prinses Elizabeth met haar verloof de, Philip Mountbatten. tijdens een bal te Edinburgh in Schotland. Het dansende paar schijnt in ernstige conversatie gewikkeld. De passagierslijst van het m.s. Baroe, dat 28 Juli te Rotterdam wordt verwacht, ligt op ons bureau ter in zage. De troepentransporten naar Indië In verschillende dagbladen kwamen boze brieven voor over de reis-erva- ringen van soldaten, die met het „Zuiderkruis" vervoerd werden naar Indië. Het is zeer 'heet geweest aan boord. Bij informatie ten departe- mente deelde men aan de Mok. mede, dat de „Zuiderkruis" een voormalig Amerikaans troepentransportschip is van de Victory-klasse, hetwelk door de Nederlandse Regering is overgeno men. Voordat het voor het vervoer van Nederlandse troepen in gebruik werd genomen, is de accomodatie verbeterd en is er een koel-installatie op aangebracht. Dat de soldaten in de ruimen op hooi of stro zouden liggen, is niet waar. Voor hen zijn hangmat ten aangebracht. Tussen Aden en son terecht gekomen, waardoor het bang is het schip in een West-mous- aan boord gloeiend heet werd; op sommige plaatsen steeg de tempera tuur zelfs tot 104 graden. Protesttelegrammen van geestelij ke verzorgers aan boord zijn op het departement niet ontvangen. Intussen is van Den Haag uit een onderzoek naar de klachten gelast. Het rapport over dat onderzoek wordt nu op het departement afgewacht. COMMANDANT VAN DE „JAVA" GERIDDERD. H.M. de Koningin heeft de militai re Willemsorde 4de klasse toege kend aan wijlen de -kapitein ter P. B. M. van Straelen, op grond van daden van moed, beleid en trouw als commandant van Hh. Ms. lichte krui ser „Java" tijdens de slag in de Java- zee. Tegenover een overmachtige vijand beheerste hij door zijn bezie lende leiding het gehele moreel aan boord, met als resultaat, dat tot twee maal een vijandelijke jageraanval kon worden afgeslagen. Ten slotte toonde hij zich een waardig comman dant, door bij de ondergang als laat ste het schip te verlaten. Naast het bestaande Zeeuwse oor logsmuseum te Middelburg zullen ook oorlogsmusea gesticht worden te Westkapelle en Cadzand. Het muse um te Westkapelle, waar een maqu ette te zien zal zijn van de gealli eerde landing aldaar, wordt geves tigd in een grote bunker op de zee dijk, welke bunker men op de foto ziet. Anp. P. Ambtenarenstaking in Frankrijk gaat niet door De Franse ambtenaren hebben be sloten niet te staken. Het betreft een millioen tweehonderduizend perso nen, die het werk dus op de gewone wijze1 zullen voortzetten. Wel heeft de bond van regeringsambtenaren een resolutie aangenomen, waarin een protest is vervat tegen de zo juist door de Assenfblée aangenomen wet op de salarisverhogingen voor de ambtenaren, die volgens het oordeel der ambtenaren onvoldoende zijn. FRANKRIJJK VOOR MOGELIJK BROOD-TEKORT. Ten einde de regering te dwingen een verhoging van de tarweprijs toe te staan, hebben de Franse boeren gedreigd met stopzetting der tarwe- leveranties gedurende acht of tien dagen. Hierdoor zou een acuut tekort aan brood ontstaan. In een vertrouwelijk rondschrijven van de algemene landbouwbond werd de boeren geadviseerd meer druk te oefenen op de regering. OM EEN REDE VAN DE GAULLE. De burgemeester en zeven raads leden van de Franse stad Rennes zijn .afgetreden, nadat socialisten en communisten tegen een voorstel had den gestemd, strekkende tot een of ficiële ontvangst voor generaal de Gaulle ter gelegenheid van de plech tigheid op 27 Juli a.s. Het betrokken voorstel is verwor pen met elf tegen tien stemmen. Generaal dè Gaulle zal nu op 27 Julie niet kunnen spreken van het officiële podium, maar wel elders in de stad. VLIEGTUIONGELUK IN VOOR- INDIë. Op het vliegveld Sjaibah bij Basra in Voor-Indië is een vliegtuig, dat op weg was van Londen naar Calcutta, neergestort. De bemanning kwam om het leven en de 12 passagiers wer den gewond. Het vliegtuig dat in' dienst van de Boac vloog, heeft 2XA uur boven de vliegvelden Sjaibah en Basrah gecir keld, daar het zicht buitengewoon slecht was. Het stortte neer, toen het trachtte te landen. 12 POLEN IN POMMEREN VERMOORD. Naar verluidt, zijn bij Rypin in de vroegere Duitse provincie Pommeren 12 leden van de Poolse politie en mi litairen door vogelvrij verklaarde en in de bossen levende personen ver moord. MERKWAARDIGE GENEZING TE LOURDES. Tijdens een pelgrimtocht naar Lourdes schijnt de 34 jarige mej. M. A. Lannuzel op merkwaardige wijze te zijn genezen. Op 17 jarige leeftijd deed zij een ernstige val met haar fiets, waardoor chirurgisch in grijpen noodzakelijk werd. Haar rechterbeen was sindsdien met 7 centimeter verkort. Daarna was zij 51/2 jaar in behandeling voor een doxalgie (pijn in de heup). Sinds twee jaar leed zij ook aan een buikvliosontsteking. Bovendien was haar rechterknie overdekt met een tumor albus, die haar verhin derde te lopen. Zij verliet haar dorp in een dusdanige toestand, dat men haar niet levend terug dacht te zien. Tijdens de onderdompeling in de piscine .gevoelde zij een hevige pijn doch "toen zij door de brancadiers naar de grot werd gedragen bemerk te zij dat de pijn van de buikvlies- ontsteking geheel was verdwenen. Bij een tweede onderdompeling in de piscine kon zij har been weer gewoon bewegen nadat het gipsver band was verwijderd. DE VOEDSELPOSITIE IN DUITSLAND Kolonel Hugh Hester, directeur van het bureau voor voedsel- en land- bouw-aangelegenheden van het Ame rikaanse militaire bestuur, heeft Don derdagavond voor de Amerikaanse radio te Berlijn afkondiging gedaan van noodmaatregelen voor de voed selvoorziening in de Britse en Ame rikaanse zones van Duitsland. Deze maatregelen zullen in de komende maanden van kracht worden en zijn bedoeld ter waarborging van een zo groot mogelijke productie. De vijf hoofdpunten- zijn: 1. In het tijdvak 19471948 zul len de Britse en Amerikaanse rege ringen vijftig millioen dollar uitge ven voor invoer in Duitsdand van meststoffen. 2. In de lente van het komend jaar zal voor een waarde van 25 a 30 mil lioen dollar aan zaaigranen, poot- aardappelen en andere zaden in Duitsland worden ingevoerd. 3. Mogelijk zullen surplusvoor- raden van het leger aan gereedschlap- HAARLEM DE BLOEMENSTAD. Er wordt een bloemen-koningin gekozen! Van 2 tot 9 Augustus zal Haarlem tot een bloemenstad worden omgeto verd, op initiatief van de stichting „Haarlems Bloei", die bovendien ge durende die week allerlei andere feestelijkheden zal organiseren. Alle festiviteiten zullen zoveel mogelijk door bloemen worden geaccentueerd. Zo zal er een bloemenhulde aan het gemeentebestuur worden aangeboden door een jeugddeputatie, er zal een bloemencantate Worden gezongen en er zal een groot opgezet bloemencor so door de straten trekken. Verder zal Haarlem voor die week een bloemen-koningin kiezen, er zal een internationale gladiolententoon- stelling plaats hebben, een tentoon stelling van bloemschilderen zal in het Frans Halsmuseum worden inge richt en een Lunapark zal verder voor de finishing touch zorgen. De bedoeling van deze bloemen- week is, Haarlem als centrum der bloemkwekerij onder de aandacht van het tourisme te brengen. Men organiseert tevens een beiaardfestival. Op de markt zullen tribunes worden gebouwd voor het publiek. pen en machinerieën uit de Verenig de Staten in Duitsland worden inge voerd voor gebruik in de landbouw. 4. Mogelijk zullen de boeren van meer consumptiegoederen voorzien worden. 5. Stappen zullen ondernomen worden voor het terugbrengen naar Duitsland van het grootste gedeelte van hetgeen over is van de vooroor logse Duitse vissersvloot, ter vergro ting van de visvangst in de Weste lijke zönes. Voorts zijn voorzieningen getrof fen voor het terugvoeren naar Duitsland, van een groot aantal kot ters en kleinere vaartuigen, eigendom van de voormalige Duitse vloot en thans toegewezen aan de Verenigde Staten. Er is deining op de Witte. U kent dat statige, deftige ge bouw toch wel, dat meer dan al le ministeries het Plein te Den Haag beheerst? Deining op de Witte Sociëteit! Dat is erger dan een kabinetscri sis, zelfs erger dan de precaire situatie in Indonesië. Wanneer daar de borrels staan te trillen op de tafeltjes onder de energieke uitlatingen van de kolonel, wanneer daftige onder kinnen beginnen te bibberen van verotnwaardiging en lorgnetten van diplomatieke neuzen in de soep vallen, dan betekent dat meer dan een staatsgreep. Het is dan ook heel erg. Com missarissen hebben n.l. ter aan vulling van hun college een man pardon, een heer candidaat gesteld, die tot nu toe verant woordelijk was voor de huishou ding en het eten van de socië teit. Maar dat neemt men niet. Moe ten de heren nu „commissaris" gaan zeggen tegen iemand, die men tot nu toe een uitbrander kon geven als er een haar in de soep zat? Of misschien was het eten de laatste tijd wel niet meer zó als men gewend was? In elk geval heerst er ontevre denheid, om niet te zeggen ver ontwaardiging over de broodjes- politiek. Wanneer de leden na melijk een broodje willen eten, buigt de ober beleefd en onder danig, mar met hautain opge trokken wenkbrauwen en moet tot zijn innig leedwezen consta teren» dat geen broodjes ver strekt kunnen worden. En dan moet je als minister zijnde of administrateur ten departemen- te in de naburige Apendans een broodje gaan eten.Alleen de naam „Apendans" doet u reeds huive ren, nietwaar. Daar sta je naast een ordinaire.... hm, hmm ieder geval geen lid van de „Wette" te dansen als een aap met een broodje ros in je hand! De meningen zijn verdeeld. Tegenover de broodjes-eters staan degenen, die geen behoefte aan een broodje hebben, doch na hun kopje koffie rustig naar huis wandelen voor hun lunch. Tegenover de eis, dat de Witte zich zal aanpassen aan de ver anderde omstandigheden, zijn zij voorstanders van de ouderwetse sociëteitssfeer, die geen brood jes kauwen verdraagt. De „Wette" moet de „Wette" blijven. Aruder vergaat de we reld. Engelse en Nederlandse padvinders voor de radio. Met de Wereldjamboree in het vooruitzicht verzorgden B.B.C. en N. C.R.V. een wisseluitzending van En gelse en Nederlandse padvinders, die uitstekend slaagde. De uitzending, met kampliedjes doorspikkeld, begon met een groet der hoofdverkenners uit beide landen. Lord Rowallen wenste de Nederlandse padvinders ,,good bye, goqd luck and good scou ting", en zeide de uitnodiging dit jaar naar Nederland te komen, graag te zullen aannemen. Aan beide zijden van Het Kanaal werd een overzicht gegeven van het wel en wee der laatste tien jaar, sinids de jamboree bij Vogelenzang. De Nederlanders herdachten hun Jan van Hoof, hun werk als tolken en gid sen na de bevrijding en memoreer den het feit, dat ze hier te lande de grootste jeugdbeweging vormen. De padvinders in Engeland hebben veel en dapper werk gedaan vooral bij bombardementen, ze hielpen bij blussingswerk, verleenden eerste hulp, werkten bij telefoon- en tele graafdienst; velen hunner werden enderscheiden, de moedige 15-jarige William Caponna met het zilveren kruis. Ook hielpen zij bij het binnen halen van de oogst. Als er gelegen heid was, vergaten zij niet te kam peren, in gecamoufleerde tenten. HET DURE LEVEN. Indien men op het ogenblik in staat zou zijn precies dezelfde goederen te kopen als voor de oorlog, zou men daarvoor tweemaal zoveel geld moe ten uitgeven, aldus leert de statistiek van de kosten van levensonderhoud van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarvan zo juist de cijfers voor Mei zijn gepubliceerd. Voor voeding moet nu ruim twee maal zoveel worden uitgegeven en voor kleding, schoeisel en huisraad ruim driemaal. Daar de stijging bij de overig posten, zoals huishuur, ge ringer was, komt men op een gemid delde stijging van 100 pet. Uit de sta tistiek blijkt verder, dat de kosten van levensonderhoud sedert Septem ber 1946 niet merkbaar zijn gestegen; in deze maand bedroeg de toename der gezamenlijke uitgaven 96 pet. In Mei van dit jaar waren de lo nen 65 pet. hoger dan voor de oorlog, in de landbouw bedroeg de vermeer dering 141 pet., zodat men voor land bouw en industrie samen op een stij ging van 76 pet. kwam, oladus blijkt uit de gegevens van het S.B.S. Evenals dit vroeger het geval was, zullen op de postkantoren gedurende het tijdvak van 1 Aug. t/an 30 Sep tember a.s. zomerpostzegels verkrijg baar worden gesteld, met een toe slag boven de frankeerwaarde, die ten goede zal komen voor de helft aan sociale en voor de 'helft aan cul turele doeleinden. De zegels dragen de beeltenissen van Hendrik van De venter;. P. C. Hooft, Johan de Witt, mr. J. F. van Royen en Huig de Groot. Hierbij afbeeldingen van twee der zegels. v Anp. P.T.T. £m (coMzttje.... Als de wereld beter was, zou zij ook gelukkiger zijn. St. Paulus zegt: „Verheug u te allen tijde in de Heer, en nog eens zeg ik u: Verheug u". Blijheid voert altijd naar God en leidt nimmer van Hem af. Als we geneigd zijn ons verheven te voelen en neer te zien op vrolijkheid en scheTts, dan is er iets heel verkeerds in onze opvatting over het geestelijk leven. (Father Considisse S.J.).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1