Ste CekLe iSou/ta/nt De republiek blijft zich verzetten Republiek gaat leveranties aan Nederland beginnen Ernstige toestand in Griekenland Ministers heden reeds naar huis 1 Op korte golf I DINSDAG 15 JULI 1947 bhreaux: Papengracht 32, Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826, Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERS VELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN q 37e JAARGANG No. 11138 Abonnementsprijs f 0.26 per week, f 1.10 per maand, 3.25 per kwartaaL Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. ^mededelingen dubbel tarief. Bij contract 'belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden f 1.50. De kwestie der gendarmerie besproken A MIR SJARIFOEDDIN, die gisteren per extra-trein uit Djokja in Ba- ^*tavia arriveerde, heeft in gezelschap van vice-premier Setiadjit een onderhoud gehad met dr. Van Mook, waarbij de kwestie der gendarmerie besproken is. Te voren had de republikeinse premier een onderhoud met dr. Gani. Republikeinse politieke kringen verklaarden tegenover Antara, dat zij vertrouwden, dat het vraagstuk van de gendarmerie zou kunnen worden opgelost. Met de vier concessies, door de Republiek gedaan, heeft zij haar goede wil getoond. Indien de Nederlanders zo zegt Tamzil, vice-minister van buitenlandse zaken wegens de kwestie van de gen darmerie oorlog willen voeren, zul len zij geen enkele hulp van het bui tenland kunnen verwachten, omdat de Republiek met de gedane conces sies de internationale sympathie heeft versterkt. „Oppassen is de boodschap" Sjarifoeddin heeft in een interview met Merkeda in Djokja verklaard, dat hij het niet eens is met de opvattin gen in sommige kringen, dat de at mosfeer thans is opgeklaard. „Wij moeten erg oppassen, dat de paraat heid van het volk niet verslapt". Hij voegde er aan toe, dat de Nederlan ders, die een einde wensen te zien aan de schietpartijen bij de demarca tielijnen. „hun eigen mensen beter in toom moeten houden". De „Nieuws gier" is van oordeel, dat deze verkla ring uitsluitend voor binnenlands ge bruik is bestemd en ten doel heeft, de stemming van ontmoediging in re publikeinse kringen tegen te gaan. Generaal Soetomo heeft in een re de tot zijn strijdkrachten trachten aan te tonen dat de gehele wereld, op Ne derland na, beseft dat de Republiek de vrede en de vrijheid liefheeft. Soe tomo wees er op, dat de Republiek vele bewijzen van vreedzame gezind heid geleverd heeft. Zo werden de geïnterneerden „gezond en wel uit geleverd", evenals de inzittenden van een neergestort Nederlands vliegtuig. De Nederlandse bewering, dat de Re publiek geholpen zou moeten worden bij het handhaven van de rust en de orde, zo oordeelde Soetömo, is een gevolg van het streven om Indonesië weer te koloniseren. Een ander geluid. Een ander geluid laat het militaire weekoverzicht horen. Zo zijn bij in cidenten op en nabij de demarcatie lijn of bij zuiveringsacties tegen infil traties in de week van 7 tot 13 Juli drie Nederlandse soldaten gedood en Vijftien gewond. In het gebied van Medan en Pa- dang, aldus het militair weekover zicht, werden verscheidene malen pa trouilles en vliegtuigen beschoten, zelfs binnen de demarcatielijn. Nabij Padang gaan de republikeinen voort met de aanleg van versterkingen en wegversperringen. In het gebied van Batavia verhoogde agressiviteit in beide sectoren, voornamelijk de Wes telijke waarin het station Paroeng- pandjang werd beschoten. In het ge. bied van Bandoeng acht maal ge vechtsaanraking binnen de demarca tielijn. Onophoudelijke ontploffingen in de nachten van 8 op 9 en van 10 op 11 Juli wijzen er op, dat de ver nielingen van wegen buiten de lijn voortgaan. Op 6 Juli trachtte een ben- de van vijftien gewapende lieden In donesiërs te ontvoeren uit. een dessa ten Noordoosten van Padalaran. De dessa-politie trof de slachtoffers ge bonden aan. In het gebied van Soe- rabaja zijn Nederlandse posten tot 17 maal beschoten. Op Borneo leverde de bevolking vrijwillig grote hoeveel heden wapens in waaronder ook vliegtuigmiltrailleurs. HEVIGE BRAND TE MAKASSAR. Zondag heeft'een hevige brand ge woed in het kamp „Mariso" te Ma kassar, bestaande uit 25 loodsen, waarin 2500 Javanen, die wachten op vervoers'gelegenheid naar Java, zijn ondergebracht. Acht loodsen zijn ge heel verbrand, waardoor 800 perso nen van haven en goed beroofd zijn.. Z. H. de Paus heeft met verschillende •hoogwaardigheidsbekleders dezer dagen in het Vaticaan een televisie uitzending gadegeslagen van de uit voering van madrigalen door het Vaticaanse koor. De H. Vader stond zelf voor een televisie-camera en kon worden gezien in de ontvangtoestel len, welke elders in het Vaticaan stonden opgesteld. Z. H. Paus Pius XII staande voor de televisie-camera De republikeinse minister van eco nomische zaken, dr. A. K. Gani, heeft officieel bekend gemaakt, dat de re publikeinse regering overeenkomsten heeft afgesloten met de Nederlandse regering en andere wederpartijen, waarbij goederen zullen worden uit gewisseld. Door de republiek zal 76.000 ton rijst van Java geleverd worden in ruil voor tweederde deel van de Neder landse goederen, welke in Australi sche havens liggen opgeslagen, zoals textiel ep landwerkwerktuigen. De leveranties zullen geschieden in de periode van Juli 1947 tot Juni 1948. De rijst zal verscheept worden in de havens van Banjoewangi en Prr.- bolinggo, die een capaciteit bezitten van duizend ton per week. De leve ranties zullen op het einde van de maand aanvangen. Nederland zal meststoffen, varkens en vergifstoffen leveren vanuit Soerabaja in ruil voor mais en suiker uit de republiek. Voorts zullen de Nederlanders mijn- werktuigen leveren in ruil voor ko len uit de Tandjoeng Enim-mijn na- ben Palembang op republikeins ge bied. De republiek zal or.dernemings- producten uit het gebied van Soeka- boemi leveren in ruil voor medica menten, textiel en zoutevis' van Ne derlandse zijde. De republiek levert vee uit Madoera en tabak uit Probo- linggo in ruil voor textiel. De tabak is bestemd voor de British-American Tobacco Co. te Soerabaja. Deze over eenkomst is volgens de verklaring van de republikeinse minister in de maanden Maart en April opgesteld. Volgens het Chinese blad „Sin Po" is in de buurt van Buitenzorg op re publikeins gebied op 9 Juli een rijst- pellerij vernield en het materiaal 'ge roofd, zodat op 11 Juli slechts puin hopen over waren. Dezelfde dag nog zijn verschillende gebouwen en rub berfabrieken met de grond gelijk ge maakt. TOEDIENING VAN DE TONSUUR. Z.H.Exc. de Bisschop van Haarlem heeft heden in de kapel van het Phi- losophicum te Warmond de tonsuur toegediend aan de volgende eerw. heren: M. J. M. Boek, B. J. de Boer, S. A. Bruin, J. P. M. van der Does, C. S- Duyn, W. M. I. van den Ende, G. P. B. Geukers, j. C. M. Hamers, A. C. S. van der Kroft, C. J. Kuik, M. W. A. van Langen, T. B. van der Linden, L. J. Meulman, P. J. Meyer, C A. Oudejans, L. C. van Paassen, E. J. v. Poecke, J. P. Poel. J. A. M. Th. Rood, G. M. J. A. Schlatmann, J. H- M. Smit, J. F. Steenman, Th. A. Slevers, J. J. M. Stieger, J. G. J. Straathof, B. C. van Teijlingen, A. M. E Th. Vreeburg, C. de Waard., C. J. P. Zondag.. Pietie strooide bloemen .Prinses Margriet strooide bloe men voor de voeten van haar vroegere verzorgster zuster A. Huidekoper en de heer U. G. Ca- vius, toen deze het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente aan de Eemnesserweg te Baarn betraden, waar gistermiddag hun huwelijk werd ingezegend. Prin ses Irene fungeerde als slippen- draagstertje en ook het oudste Prinsesje, Beatrix, was bruids meisje. Beatrix gaf haar zusje aanwijzingen: ,,Nu moet je strooien Pietie", en Margriet strooide, toen om precies twaalf uur het bruidspaar bij het kerk gebouw arriveerde, waar inmid dels ca. honderd genodigden o.w. Prinses Juliana en Prins Bern- hard hadden plaats genomen. Toen Prinses Juliana het kerk gebouw om half twee verliet, zag zij op de loper nog de bloemen, die Margriet daar gestrooid had. „Kijk, dat is het werk van onze Pietje", zei de Prinses tot Prins Bernhard. FRANSE AMBTEN ARENSTAKING UITGESTELD. De Franse ambténaren zijn op het laatste moment toch nog terugge deinsd voor de consequenties van hun actie. Zij zouden vandaag in staking gaan ,maar hebben gisteren besloten nog niet tot actie over te gaan. De onderhandelingen zullen worden voortgezet. Een woordvoerder van de Franse regering heeft gisteren verklaard, dat de regering niet verder kan gaan dan haar laatste voorstel. VLIEGTUIGONGELUK TE VICHY. Een vliegtuig van de lijn Parijs Algiers is bij de landing op het vlieg veld van Vichy in brand geraakt. Een passagier kwam hierbij om het leven, terwijl 18 anderen zwaar wer den gewond. KUNSTMATIGE „METEOREN". Volgens een Amerikaans geléerde, Firtz Swicky, kunnen thans, met be hulp van een nieuw explosief, dat ,,nenolite" is geheten, kunstmatige meteoren worden gelanceerd en wel tot op voldoende afstand om hen bui ten bereik van de aantrekkings kracht der aarde te voeren. Deze kuustmatige metoren zullen gebruikt worden voor onderzoekingen op het gebied van planetaire projectielen. Het penolite was tot nog toe een mi litair geheim. KATHOLIEKE REACTIE OP LAATSTE HONGAARSE CRISIS. De terugslag van de laatste poli tieke crisis in Hongarije was voorna melijk merkbaar in Boedapest en de steden van het land, doch nergens kwam het tot openbare demonstra ties. De Hongaarse katholieken, 70 pet. der bevolking, bezoeken steeds meer de kerken. De meeste vrouwen dragen sinds kort kruisjes aan een halsketting. De traditionele groet „Laudetur Jesus Christus"! wordt zeer vaak gehoord in het publiek. De mannen, die te arm zijn om een hoei te hebben, maken een kuiste ken bij het voorbijgaan aan een kerk- Alhoewel de Meimaand voor bij is, wordt algemeen de volgende middeleeuwse Mariahymne na de H. Mis en de overige diensten gezon gen: „Heilige Moeder, Onze Hemel se Beschermster ons land bidt tot U, want het verkeert in grote nood LEDEN VAN HONGAARSE VRIJHEIDSPARTIJ GEÏNTERNEERD. Dertien leden van de Hongaarse Vrijheidspartij, die tijdens een partij bijeenkomst te Boedapest een vecht partij zouden hebben veroorzaakt en „anti-democratische verklaringen" zouden hebben afgelegd, zijn volgens het Hongaarse nieuwsbureau geïnter neerd. STAAT VAN BELEG IN EN OM NATHANJA. In een gebied van 9 bij 6 kilometer om Nathanja, waar men aanneemt, dat de twee Britse sergeants, die Vrij dagavond werden ontvoerd, worden gevangen gehouden, is gisteravond de staat van beleg afgekondigd. Te huur Leiden kende vroeger zulke gezellige bordjes aan de huizen, „Cubicula locanda" en „Huis te huur' en zo. Die „Cubicula" wa ren speciaal bestemd voor stu denten, van wie men veronder stelde, dat ze Latijn kenden; voor anderen werden soms ,,ge- rievelijke kamers" aangeboden. Dat moet u vandaag de dag eens proberen! Het is tegenwoordig zelfs zó, dat je bij schoonmaak van de voorkamer wanneer de gordij nen zijn afgenomen en de rom mel achter de kale ramen de in druk geeft van een begin van verhuizing een briefje moet aanplakken, dat het huis niet te huur is. In Londen heeft een zonderling het in z'n hoofd gehaald, om een advertentie te plaatsen, waarin een huis werd aangeboden. De eerste de beste morgen kwamen er niet minder dan 3000 brieven, benevens een klein legertje van gegadigden, die gewoontegetrouw onmiddellijk een file begonnen te vormen. Als de man toen het huis bij opbod verhuurd had, zou hij een fortuin in de wacht gesleept hebben. Maar het zon derlingste van deze zonderling is, dat hij werkelijk van plan is om alle brieven door te lezen en het huis te verhuren aan degene, die er het meest voor in aanmer king komt Hij weet nu wat hij te doen heeft voor de rest van zijn leven. De bakkers mopperen Over de broodprijzen- plannen De Nederlandse bakkerij-stichting, het economische toporgaan der ge organiseerde bakkerij; heeft dezer dagen vergaderd. De vergadering sprak daarop met algemene stemmen als haar oordeel uit, dat de door het directoraat-generaal van de prijzen gevolgde methode, of vooruitlopende op nog te voeren overleg met de officiële instanties, bij het publiek door middel van onjuiste en kenne lijk tendentieuze perspublicaties de indruk te vestigen, als zou in de ste den de broodprijs gemakkelijk met twee cent kunnen worden verlaagd, afkeuring verdient. Temeer, nu door de min. bij een bespreking met de Ned. Bakkerij Stichting nadrukke lijk werd verklaard, dat een defini tieve bes'lissing door hem nog niet genomen was en de deur voor verder overleg derhalve geenszins gesloten. Aan het bestuur werd opdracht gegeven om het ingenomen stand punt, n.l. dat de kostprijs van groot- brood de basis moet zijn voor de prijs van grootbrood, in elk geval te handhaven. Vervolgens werden de navolgende besluiten genomen: 1. Aan de minister zal nogmaals met klem worden verzocht de rayonnering" van de bloemhandel met de nieuwe oogst op te heffen. De bakker is thans n.l- van over heidswege gebonden aan een be paalde fabrikant van bloem. Hij kan dus niet van leverancier ceranae- ren. 2. Op de directeur-generaal van de voedselvoorziening zal een laatste beroep worden gedaan om onmiddel lijk een eind te maken aan de be voorrechte positie van de bloemver- werkende industrie ten aanzien van de vettoewijzing en de aanwezige voorraden gelijkelijk te verdelen ever de bakkerij en genoemde be drijfstak. De koekfabrieken krijgen n.l. namenteel een vettoewijzing van 25 pet. van de toewijzing over het jaar 19391940. Voor de bakkerijen bedraagt deze toewijzing 15 pet. van genoemd basisjaar. DE PARIJSE CONFERENTIE VLOT VERLOPEN zaamheden klaargekomen en zal vandaag op de plenaire vergadering de samenstelling voorleggen van de uitvoerende commissie en de vier an dere commissies voor samenwerking, voor voedsel en landbouw, voor transport en voor brandstof en ener gie. Daar het vrijwel zeker is, dat de voorstellen van de werkcommissie door de plenaire vergadering onge wijzigd zullen worden aanvaard, hebben de meeste ministers van buiten landse zaken besloten Parijs binnen enkele dagen te verlaten en de ver dere behandeling van het plan-Mar shall aan deskundigen over te laten. uitvoerende commissie. „Nederland zal zijn volledige medewerking ver lenen, in de eerste plaats als lid van de Benelux en in de tweede plaats als deel van Europa, aan het zoeken van een oplossing voor de huidige econo mische situatie in Europa door mid del van opbouwend werk", aldus de minister. Erkenning van de betekenis van Nebelux Baron van Boetzelaer van Ooster hout, de Nederlandse minister van buitenlandse zaken, heeft tijdens een interview met de verslaggever van het A.N.P. verklaard, dat het feit, dat Nederland, België en Luxemburg samen in alle commissies en in de uitvoerdende commissie vertegen woordigd zijn, een erkenning bete kent van het economisch belang van deze drie landen. De minister sprak er zijn tevredenheid ovm uit, dat Ne derland benoemd is in de belangrijke In Griekse regeringskringen wordt verklaard, dat er thans in het Grieks-Albanese grensgebied om de stad Koritza twee veldslagen woed den. In allerijl worden over land en door de lucht troepen uit Athene aan gevoerd om het garnizoen van Korit za te versterken. In latere berichten, die te Athene binnenkomen worden eerdere mel dingen, dat een „internationale bri gade" in de gevechten is gewikkeld, tegengesproken, doch men bevestigt, dat Albanezen aan de aanval deelne men. Griekenland heeft de Veiligheids raad dringend verzocht spoed te ma ken met de behandeling van de Bal kankwestie, gezien de toestand in het Grieks-Albanese grensgebied, die „hoogst ernstig" wordt genoemd. Strijdkrachten van de guerilla's ruk ken op naar de 45 km. van de Alba nese grens gelegen stad Janina, waar elk ogenblik een slag ontbranden kan. DE ARRESTATIES TE ATHENE. Het aantal heden verrichte arres taties van links georiënteerde per so- Men verwacht, dat de Benelux in de tweede en belangrijke fase welke ingaat, wanneer de samenstelling der commissies is aangenomen en deze met haar werk beginnen, het initia tief zal nemen met het indienen van concrete voorstellen. 1000000000000000000000000000000000 O oooooooooooooooooooooooooooooooooo BINNENLAND. De Kardinaal-aartsbisschop van Utrecht heeft Zondag een bezoek aan Gorcum gebracht bij de herdenking van de 375ste sterfdag van de 19 geestelijken uit Gorcum, die te den Briel gemarteld werden. H. M. de Koningin heeft gisteren een bezoek gebracht aan Assen. Een Jan Campert-stichting zal in den Haag worden opgericht, welke de Nederl. letterkunde wil bevorde ren. Op de begroting van den Haag is er een bedrag van ƒ5000.voor gereserveerd. Een rapport over leken-uitzen ding naar de Missie is gepubliceerd door een commissie van oud-leden van Missie Interacademiale. Daarin wordt de oprichting van een eigen in stituut te Nijmegen aanbevolen. De heer F. J. M. van Ogtrop, oud-voorzitter van de Vereen, v. d. Effectenhandel en ridder in de Orde van de H. Gregorius de Grote en van dë Nederl. Leeuw en officier van de Orde van Oranje Nassau, is in de leeftijd van 79 jaar overleden. De oprichting van een douane- school is in overweging bij het mi nisterie van Financiën, weet het Alg. Hbl. mede te delen. Aan deze school zullen douane-beambten worden op geleid. De Lage Vurrsche is nog ge vaarlijk door de aanwezigheid van landmijnen, met name de bossen van Pijnenburg, Drakesteyn en Groene- veld. Het lidmaatschap van de Partij van de Arbeid is beëindigd door de heer P. de Bruin te Schiedam, oud lid van Ged. Staten van Zuid-Hol land. Dit op grond van het feit, dat het congres van de Partij een voorstel heeft afgewezen van de afdeling Schiedam om voor leden van de par tij, die dit wensen, de mogelijkheid te openen van een onderzoek naar hun gedragingen als Nederlanders en als socialisten in de bezettingstijd. De rijks-verdedigings-organisatie T.N.O. is Zaterdagmorgen geïnstal leerd door minister Fievez. De orga nisatie beoogt samenwerking van mi litairen en burgers in dienst van de natuur-wetenschappelijke middelen voor de landsverdediging Drie procent soja-bloem zal in de broodbloem worden opgenomen, Sojabloem heeft een uitstekende voe dingswaarde. De voedingswaarde van het brood wordt hierdoor ook iets groter. De bijmenging van tien pro cent maisbloem blijft gehandhaafd. Een nieuwe bouwsteen, van port- landcement en zand, is uitgevonden door de opzichter van weg en wer ken bij de Ned. Spoorwegen te Zaan dam, de heer J. J. v. d. Jerff. Vanwege de algemene leiding van de K. A. in het bisdom Breda wordt Zondag 31 Augustus a.s. een diocesane studiedag gehouden ter be spreking van het jaarprogram „Red dend Christendom" voor Katholiek Nederland en het speciale Katholieke actiedeel daarvan, het program „Bloeiend parochieleven". ƒ47.785 aan gewetensgeld heeft minister Lieftinck ontvangen, gelijk Z.Exc. in de Staatscourant van gis teren mededeelde. Ook bij electrische huishoudelij ke apparaten zal in het vervolg de verbruikersprijs in het metaal van het voorwerp moeten zijn geslagen. Het ministerie van Econ. Zaken vestigt daar de aandacht op. nen in Griekenland beloopt volgens nadere berichten een drieduizend, waarvan elfhonderd te Athene en on geveer duizend in elk van de voor steden en de Pireaeus. DELFT VINDT NIEUWE PLASTIC UIT. Het Kunststofinstituut te Delft heeft in samenwerking met de alge mene technische afdeling en het or- ganisch-chemisch laboratorium „Toe gepast natuurwetenschappelijk on derzoek" een nieuwe groep van stof fen gevonden, die tot nu toe in de li teratuur niet beschreven zijn. Op deze stoffen, die op eenvoudige wijze te bereiden zijn en bovendien zeer aan trekkelijke eigenschappen bezitten, is reeds octrooi aangevraagd. Het gewone vensterglas laat slechts 1 pet. biologisch werkende stralen door, terwijl de nieuwe samenstelling 70 pet. door laat. De nieuwe verbin ding heeft tevens een grotere opper vlaktehardheid. Mogelijk zal de prijs lager zijn dan de laagste prijzen ter wereld voor verbindingen, die soort gelijke eigenschappen bezitten. De Koloniale Reserve zal weder om in Nijmegen worden gelegerd, evenals vóór 1940. Inspecteurs van de economi sche controledienst hebben gecon stateerd, dat in Nederland alleen al in Juni maar liefst 98.000 liter don kere olie en 455.000 liter petroleum buiten de distributie om is verhan deld. En in Eindhoven werd in een week tijds hetzelfde gepresteerd met 95.000 kilo nieuwe en oude metalen. BUITENLAND. Te Genua hebben saboteurs een motorschip van 440 ton uit Panama met een tijdbom tot zinken gebracht. Volgens het Joego-Slavische persbureau is te Triëst een grote de- viezensmokkel ontdekt, waarbij hoge geallieerde bezettingsautoriteiten be trokken zouden zijn. Volgende weck zullen Ameri kaanse superforten de U-bootonder- komens te Bremen vernietigen. Er zal hierbij een nieuw type bom worden gebruikt. In de Poolse concentratiekam pen Gronda en Komows zijn de lijken van resp. 41.000 en 24.000 door de Duitsers vermoorde Russische gevan genen opgegraven. Te Baarn is Maandag het huwelijk voltrokken tussen zuster Anna Cla ra Huidekoper, de verzorgster van onze prinsesjes tijdens de geboorte van prinses Maryke, en de heer U. Cavius. De prinsesjes Beatrix. Irene en Margriet fungeerden als bruids meisjes.. De Nederlandse regering heeft bij de internationale vluchtelingenorga nisatie en de Britse controle-commis sie voor Duitsland 1500 ontheemden gevraagd voor plaatsing in de mij nen en de industrie. De aanvraag omvat 1000 arbeiders voor de mijnen en 500 voor de textiel- en de metaalindustrie. Men verwacht, dat de overeen komst tegen het einde van deze maand wordt getekend. £eti kawu-ttje.... En de arme Franciscus van AssisïS zal zonder twijfel de schoonheid der Umbrische velden meer gesmaakt hebben dan hun rijke bezitters. (dr. Th. Piket S.J.),

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1