Historische strijd in het dames- dubbel 6-3, 4-619-17 Tarwe voor de varkens, mais voor het brood Rederijen mogen iZta&eCla niet gaan vliegen rvi/\Mj.\jLmG 14 JULI 1947 DE LEIDSE COURANT PAGINA 2 De Intern. Tenniskampioenschappen te Noordwijk jLJET WEER HEEFT DE TENNISSERS te Noordwijk Zaterdag en Zon- **dag gelukkig niet teleurgesteld en de vastgesteldej>artijen konden nor maal worden afgewerkt zonder last te hebben van de regen, die het tour- nooi in de afgelopen week zo herhaaldelijk in de war stuurde. DE HALVE EINDSTRIJDEN. De halve eindstrijden waren niet van spanning ontbloot. Zo o.m. in het herenenkelspel, waar Cochet tegen Sturgess uitkwam. De Zuid-Afrikaan had er blijkbaar zin in, zijn jeugdig enthousiasme stelde de Fransman voor moeilijke problemen en dezes routine vermocht aanvankelijk hier op geen vat te krijgen. Herhaaldelijk dwong de Zuid-Afrikaan zijn tegen stander in de verdediging en hij wist de eerste set met zelfs 61 te win nen. Cochet zag in, dat de partij voor hem verloren zou gaan, indien hij geen andere tactiek toepaste en daar om kwam hij de ^tweede set veel meer naar voren, brak de aanval van Sturgess en bond hem steeds aan de baseline^ terwijl deze er vrijwel niet meer in slaagde hem te passeren. Sturgess kwam evenwel toch nog, dank zij zijn taai volhouden, op 4—4, doch moet daarna capituleren en in de derde set was hij op. Fannin, land genoot van Sturgess, had het heel wat gemakkelijker tegen de Austra liër Harper en versloeg hem met 64 62, zodat de finale ging tussen Cochef en Fannin. In het damesenkelspel wist mevr. Bolton (Austr.) met 63 60 van de Hongaarse mevr. Kormoczy te winnen in een sterk door de Austra lia gespeelde partij, terwijl mevr. Summers van de Australise mevr. Hopman won, doch de tegenstand, die zij ondervond was veel groter. De. Afrikaanse won slechts na drie sets: 5—7, 6—2, 6—1. Het Ned. herendubbel van Swol Rinkel boekte een mooie zege op de Brits-Indiërs Misra en Ahmed in de kwart-finale, waar het 75, '64 werd, doch in de halve finale tegen JohanssonMan Mohed (Zw.-Br.-I.) deden zij het evengoed en wonnen met 86, 62. In het damesdubbel plaatsten de dames ToddHart en OsborneBol ton zich in de eindstrijd resp. door overwinningen op mevr. Muller Summers met 36, 64, 75 en pp mevr.' Boltonmevr. Hopman met 6—2, 6—1. In het Gemengd dubbelspel kwa men BoltonHarper en Summers— Sturgess in de eindstrijd, de eerste twee door een 16, 63, 60 zege op mevr. OsborneCochet, de laat ste door een fraaie 63 60 op mevr. HopmanJ oh ansson. mevr. Summers werd heel matig spel vertoond ondanks de eidcijfers 75, 75. .Er was ook bijna geen spenning en het werd een strij^, welke geen lange herinneringen zal achterlaten. De strijd in het herenenkelspel tus sen Cochet en Fannin bood een grote teleurstelling, aangezien Fannin bij lange na niet tegen de Fransman op gewassen bleek. Deze partij was slechts in zoverre bevredigend, dat zij goed spel van Cochet te zien gaf, waartegen de Zuid-Afrikaan niets in te brengen had. Op zeer regelmatige wijze werd het 61, 61. Cochet, die niet meespelend aanvoerder is van het Franse Davis Cup team was nu zelf in actie tegen de 20 jaar jongere Zuid-Afrikaan Fannin. In het hele tournooi heeft Cochet zich doen kennen als de tacticus bij uitnemendheid, die doorzacht spel en grote vastheid al zijn tegenstan der-s tot wanhoop bracht. Als van Cochet niet de roem zweefde van de eerste te zijn ge weest, die indertijd Tilden^ service wist te doorbreken door diens hoog opspringende bal in de opstuit te ne men, zou men in de verleiding ko men om zijn overwinning in deze single 'toe te schrijven aan zeer geraf fineerd en verzorgd prikken, waar tegenover Fannin's onvastheid ten enenmale kansloos was. De laatste Nederlanders tenslotte waren v. Swol en Rinkel in het he rendubbel, uitkomend tegen de Zuid- Afrikanen FanninSturgess. Het zag er in deze strijd nog niet eens hope loos uit voor de Nederlanders. Welis waar verloren zij de eerste set met 63, doch in de tweede kwamen zij na een 40 op 55 en zelfs 56. Daarna spanden -de tegenstanders zich weer meer in en wonnen tenslotte met 119. Tenslotte 'het Gemengd dubbel. Het was reeds zeven uur geworden, alvorens deze partij een aanvang nam, maar niettemin bleef er flinke belangstelling. iWe weet, dacht men, kwam er nog een sensatiepartij. Zo is het evenwel niet geworden. Het Australise paar mevr. BoltonHar per versloeg de Zuid-Afrikanen mevr. SummersSturgess met 64 61 en zo ging het grote Noordwijkse tournooi tenslotte bijna als een nacht kaars uit. i GYMNASTIEK. Luchtverkeer blijft voor K.L.M. gereserveerd (Van onze luchtvaartmedewerker). De teerling is geworpen: onze scheepvaart moet op het water blij ven, zij mag zich niet verheffen in het luchtruim. Men weet dat dit een oude kwestie is*, welke de gemoederen zeer in beweging heeft gebracht. De grote Nederlandse rederijen hebben met de Stoomv. Mij. Nederland, als promotor een ernstige poging ge daan tot het verkrijgen van conces sies voor het onderhouden van lucht- diensten. Dit was geen streven, uit de nieuwe, na-oorlogse verhoudingen geboren; reeds in het begin der der tiger jaren ontwierp een der direc teuren van de Stoomv. Mij. Neder land het plan om met Zeppelins tus sen Amsterdam en Batavia te gaan „varen"; later stelde deze actieve scheepvaartgroep zich achter het ge ruchtmakende Postjagerplan, dat be oogde met uiterst snelle, kleine vlieg tuigen een versnelde postdienst op Java te houden. Beide ontwerpen bleken achteraf te haastig en met te weinig doorzicht opgesteld te zijn, zo dat zij ook niet verwezenlijkt wer den en alleen veel geld verslonden in het voorbereidende stadium. In de oorlogstijd, toen vele leiden de figuren van ons nationale scheep vaartbedrijf practisch op non-activi teit kwamen, heeft vooral weer de „Nederland" de luchtvaart tot onder werp van een ernstige studie ge maakt, waarvoor o.m. ons Rijkslucht vaartlaboratorium werd ingeschakeld. De reders kwamen dan na de vrede goed beslagen ten ijs en zij vroegen aan de regering concessies voor lucht- diensten. in de eerste plaats naar Ja va en naar Amerika. Deze plannen hebben een tijdlang een goede kans gemaakt en wanneer zij ook gereali seerd waren, zouden wy hier de situa tie gekregen hebben, dat ons land twee luchtvaartondernemingen rijk geworden was: de K.L.M. en een maatschappij, geëxploiteerd door on ze grootste scheepvaartbedrijven. De K.L.M. voelde hiervoor zeer weinig en dat was begrijpelijk. In de eerste plaats ligt juist de grote ver dienste voor dè luchtvaart in de lan ge lijnen, de intercontinentale ver bindingen. welke over uitgestrekte zeeën leiden en waar dus de tijd winst van het vliegtuig op de andere vervoersmiddelen het grootst is. De scheepvaart wilde juist die trajecten gaan bevliegen, daarmee de dikke melk afromend en de K.L.M. met het magere Europese en binnenlandse verkeer zitten latend. Bovendien re deneerde d$ K.L.M., dat haar positie in een kwart eeuw gevestigd was, waarvoor de maatschappij zeer moei lijke tijden had moeten doorworste len, terwijl nu de scheepvaart als het ware met de neus in de boter viel: de na-oorlogse tijdp waarin juist door de vernietiging van zoveel andere vervoersmiddelen (spoorwegen, auto park, scheepstonnage, havens, ste den, stations, wegen enz.) een zo ont zaglijke behoefte aan luchtverkeer bestond. Twee luchtvaartbedrijven in ons land zouden tenslotte ook onze kracht te veel versnipperen en onze positie ten opzichte van het buitenland ver zwakken. Toen is de zaak maar aan de rege ring voorgelegd en zij heeft naar onze mening een wijs besluit genomen: de luchtvaart moet voor de K.L.M. blij- |b| ersengymnastiek ANTWOORDEN. 1. 2 Maart 1939. 2. Een toren, die het klokken spel van een kerk bevat. 3. Bureau Opsporing Oorlogs- Misdadigers. 4. Verdraagzaamheid. 5. Een z.g. drieluik, een uit drie gedeelten bestaand schilderij, waarvan de twee buitenste gedeelten tegen het midden stuk toegeslagen kunnen wor den. 6. O.C. Carmelieten. O.C.R.: Trappisten (Ordo Cis- terciensium Reformatorum). 7. Van Leoncavallo. 8. Mgr. Dr. B. J. Eras. 9. Jonathan Swift. 10. Een onderzoek, door een rechter, of door het parle ment of door wetenschaps mensen gedaan voor een be paald doel. oooooooooooooooooooooooooooooooooo De verschrikkelijke oooooooooooooooooooooooooooooooooo Een vrolijke liefdesroman van BERTA RUCK. Vertaald door TEO DE WITTE. 25) „Ik? nijdig? Om jou, Bella? Om wat je me daar zoeven verteld1 hebt? Geen haar van mijn hoofd dat er aan denkt,' antwoordde hij lachend. „Ik zou me schamend indien mijn dochter de eerste kans de beste, die zich voordeed, zou aannemen, alsof ze werkelijk op een vrijer zat te wachten. Nee, kind, jij hebt je kra nig gehouden. Je hebt eens laten zien dat een fatsoenlijke burger dochter heus niet om de eerste vrij er de beste verlegen zit. Het zou juist geweest zijn, alsof je bang was, dat je er over zou schieten en nooit meer een kans zou krijgen." „Maar pappie, indien ik nu wer kelijk geen kans meer zou krijgen," zei Arabella lachend. „Die jonge Wynstone kon een reuze partij zijn, suikerooms betrof, maar hij heeft tenslotte minder verstand dan de ven, al was het alleen maar als ver goeding voor het initiatief, het pio nierswerk, dat deze^ maatschappij heeft verricht. Maar om de scheep vaart geheel buiten het luchtverkeer te houden, zou ook niet verstandig zijn en daarom wordt de rederijen de mogelijkheid geboden om door kapi taalsdeelneming haar belangen in de luchtvaart te verankeren. Onze scheepvaart heeft grote kapitalen min of meer „braak" liggen. Er is veel op zee verdiend in de oorlog en er kon vrijwel niets gebouwd worden. Op het ogenblik ,zijn alle scheepswerven in de wereld zozeer overstelpt met' or ders voor nieuwbouw, dat onze vloot slechts heel langzaam aangevuld kan worden. De gelden, die eerst over enkele jaren besteed kunnen worden aan nieuwe schepen, zouden aan stonds reeds geïnvesteerd moeten worden in de K.L.M., die juist op het punt van een zeer belangrijke kapi taalsuitbreiding is gekomen. Meer dan honderd millioen zal voor de K.L.M. bijeengebracht moeten worden, zie daar een fraaie gelegenheid voor on ze scheepvaart om zich metterdaad te interesseren in onze nationale luchtverkeersmaatschappij. LANDDAG VOOR KATH. POLITIEKE JONGEREN. In de kring Drente. In de Emmer Dennen te Emmen is Zondag een landdag gehouden van de politieke jongeren-organisatie in de K.V.P., kring Drente. De voorzit ter van de kring Drente opende deze landdag, die de eerste is in den lande. Hierna droeg de afdeling Emmen het door deze afdeling vervaardigde vaandel over aan de kring Drente, die hiermede als eerste in het bezit kwam varf een eigen vaandel. De landelijke jongerencommissaris, drs. Schiphorst, prees de buitengewone activiteit van de Drentse P.J.O. Wij zend op de verantwoordelijkheid van de jongeren, spoorde hij hen aan zich vooral van binnen uit voor te berei den. Prof. Romme schetste in zijn re de de ontwikkeling van de stadshuis- houdkunde in de landelijke huishou ding, die steeds meer overgaat in in ternationale huishouding. De landdag werd door 700 personen bezocht. STAATSCOMMISSIE VERVANGING ARMENWET. De Staatscommissie Vervanging Armenwet is namens de minister van Binnenlandse Zaken geïnstalleerd door mr. J. Kan. chef der afdeling binnenlandsch bestuur. Mr. Kan zet te uiteen, hoe lang en moeizaam de weg was, welke leidde tot onze te genwoordige wet nadat in.het laatst der vorige eeuw de drang naar een betere armenwetgeving steeds klem mender werd. Deze moderne wet van 1912 werd echter reeds voor 1940 in vele kringen verouderd geacht, Van daar, dat de regering in de troonrede aankondigde, dat een Staatscommis sie zou worden ingesteld voor herzie ning. De taak van deze commissie is echter niet beperkt tot herziening. Haar onderzoek omvat de wettelijke voorzieningen, welke op het stuk van de sociale charitatieve zorg zullen worden getroffen. Nieuwe proble men en bieuwe denkbeelden staan daarbij op de voorgrond. Spr. wees daarbij in 't bijzonder op de aspecten geopend door de nieuwe regeling ten aanzien van de ouden van dagen, de groeiende bemoeienis van het centra le gezag met diverse groepen, zoals oorlogsslachtoffers e.d. De regering heeft zich ervan onthouden bepaalde richtlijnen voor te schrijven om geen belemmeringen in de weg te leggen. Zij zou het echter ten zeerste waar deren, indien de commissie bij voor rang bijzondere aandacht zou willen wijden aan het collecte vraagstuk en zou willen nagaan of een afzonder lijke regeling dezer materie, in af wachting van het eindrapport, aan de regering kan worden aangeboden. De rede van mr. Kan is beantwoord door de voorzitter der commissie, jhr. dr. C. G. C. Quarles van Ufford. COÖPERATIES MOGEN NIET STAKEN MET BAKKERS. De leiding van de Nederlandse Coöperatieve Beweging heeft de coöperaties doen weten, dat er geen sprake van mag zijn, dat coöperaties aan een of andere stakingsbeweging van bakkers deelnemen. De ver bruikscoöperaties toch zijn organisa ties van verbruikers. Het zou uiter mate wonderlijk zijn, wanneer de gezamenlijke consumenten besloten voor zichzelf geen brood te bakken, omdat de regering heeft bepaald, dat het brood slechts tegen een ze kere prijs verkrijgbaar zal zijn. jongen van de slager. Ik heb zo'n idee, dat ieder meisje, dat er een beetje aardig uitziet, hem om haar vinger kan wincten, indien ze het waagt wat werk van hem te maken. Nee, pappie, reken er nou niet te stellig op, dat er zo dertien in een dozijn gaan." ,,ïk zeg maar dit, als er één schaap over de dam is, volgen er meer.." „Maar ik wil juist geen schaap," merkte Arabella driftig op. „Kind, dat zeg ik maar bij wijze van spreken," zei de oude Ames ge wichtig. „D'r werkt niet zo aanste kelijk op mannen'als een geweiger de concurrent. Ik zeg je, ik zeg je," profeteerde hij terwijl hij gezellig in zich zelf zat te lachen, „wacht maar eens af of jy niet binnen twee weken een nieuw aanzoek zult heb ben." „Och, loop naar de pomp. Dat ma- kén "jUllie zeker allemaal onder het kaarten klaar. Jullie denken aan niets anders meer dan aan die knie lende ridders voor Arabella Ames. Ze gaf haar oude vader een zoen en verdween in de richting van het park. Toen zy bijna aan het landhuis was gekomen, dat ze inmiddels naar de uiteinde der aarde wenste, be merkte zij een ongewone drukte aan de ingang. I /v SK Twee interessante modellen, een handelsscheepje uit de Philippijnen en een vrachtschip op de Yang Tse, uit de verzameling van 200 modellen „Schepen uit verre landen" in het Museum voor Volkenkunde te Leiden Leiden en Oegstgeest ten voorbeeld De bevolking van 's Hertogenbosch en Vught zal op 19 en 20 Juli ge zamenlijk éen groot feest vieren, alleen maar om eens gezellig onder elkaar te zijn en de band van goede nabuurschap te verstevigen. Met medewerking van de beide gemeen tebesturen komt ditfeest tot stand op initiatief van ingezetenen van 's Hertogenbosch en Vught, zulks met het oog op de toekomstige ont wikkeling van Noord-Brabant op het gebied van cultuur, handel en indus trie. Den Bosch, een centrum van cultuur, handel en industrie, steunt hierbij gaarne op de gemeente Vught die in een goede accomodatie heeft op het gebied van vreemdelingen verkeer en vestigingsmogelykheid. ZOMERPOSTZEGELS. Gedurende het tijdvak van 1 Au gustus tot en met 30 September a.s. zullen, evenals dit vroeger het ge- Val was, op de postkantoren zomer-, zegels verkrijgbaar worden gesteld met een toeslag boven de frankeer- waarde, die ten goede zal komen voor de helft van culturele doeleinden. De frankeerwaarde is 2 cent rood (toeslag 2 cent); 4"cent groen (toe slag 2 cent); 7y2 cent paars (toeslag 2J4 cent); 10 cent sepia (toeslag 5 cent) en 20 cent blauw (toeslag 5 cent). De zegels dragen de beelte nissen van Hendrik van Deventer, P. C. Hooft, Johan de Witt, mr. J. F. van Royen en Huig de Groot. Een landbouwdeskundige schrijft ons: Hoewel de prijzen van grondstof fen, de lonen en de bedragen, die de sociale wetgeving vereist, nog steeds stijgende zijn, heeft de regering voor het lopende jaar de richtprijzen van de meeste akkerproducten verlaagd. Zo o.a. de richtprijs van tarwe. De prijs van de geïmporteerde tarwe ligt ongeveer 6070 pet. hoger dan de richtprijs van het inheemse product. Nu is de landbouwer verplicht, zijn totale tarweprodüctie in te leveren. Hij moet dan veevoeder terugkopen, dat minder van kwaliteit is, maar bo vendien 2025 pet. duurder is dan de prijs, die hy voor de ingeleverde tarwe ontvangt. Kan men er zich dan over verwonderen, dat de boeren een deel van hun tarwe achterhouden om te gebruiken als veevoeder en dat deze naar de varkens gaat, terwijl de mensen veevoeder, in casu mais, in hun brood verwerkt krijgen? Het is duidelijk, dat meest radicale controle hier niet veel kan uitwerken. Minis ter Mansholt heeft nog onlangs ver klaard, dat in 1946 gemiddeld 535 liter melk per koe tegen een gemiddel de jaarproductie van 3175 liter per koe in de zwarte handel verdwijnt. In hetzelfde jaar zijn 64.000 melk koeien en 490.000 varkens langs zwar te weg vërdwenen. Uit een en ander blijkt wel, dat zelfs het leger van controle-ambtenaren niet in staat is, het geschetste kwaad ook maar eni germate te beteugelen. De moraal van dit alles is: overheidsmaatregelen op economisch gebied kunnen geen'ef fect sorteren, wanneer zij op hun in trinsieke waarde in strijd zijn met de opvattingen omtrent redelijkheid en gezond verstand bij hen, op wie deze maatregelen worden topgepast. Het gehele Nederlandse bedrijfsleven Men had een wagen voorgereden tot onder het terrasniét de auto van Hare Haagheid de hertogin van Countshire, maar een andere. In de hal liep men druk en zen uwachtig heen en weer. -Bedienden keken ernstig en fluisterden, kamer liepen op-gewonden door elkaar en werden gecommandeerd door een personage dat ten slotté de leiding scheen te hebben; een vrouw met een verbazend wilskrachtig gezicht, in het koele grijze verpleegstersuni form en met een even koel en grijs paar ogen. „Wat is er aan de hand? Is er een ongeluk gebeurd?" vroeg Ara bella vlug, zodra ze bij dit persona- nage had kunnen komen en deze koele heerseres juist een ogenblik niet commandeerde. „Een ongeluk? O nee, een doodge wone rustkuur," zei de getrainde verpleegster in eeij onderworpen maar besliste toon. „Volkomen rust voor een paar weken. Dat is alles wat hij nodig heeft." „Hy?" Wie is hy? vroeg Arabella. „Mr. Basil Cattermole", klonk het koele, bijna trotse antwoqrd. „Basil. Dat is dan zeker de ande re broer, dien ik nog niet gezien heb, de jongeman, die nog op het college was", ziei Arabella. „Vertel eens wat BRANDSTOFFEN VOOR KANTOREN, WERKPLAATSEN ENZ. Met ingang van heden geven de bonnen der kaarten WA 707 gemerkt met ,.le periode", ,.2e periode", „3e periode"," „4e periode", „5e periode", „6e periode", elk recht op het kopen van een eenheid brandstoffen en de bonnen der kaarten WB 707, gemerkt met „le periode", „2e periode", „3e periode", „4e periode", „5e periode" en ,6e periode", elk recht op het ko pen van vijf eenheden vaste brand stoffen. Deze bonnen blijven tot na der aankondiging geldig. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de kaarten WA 707 en WB 707 zijn of zullen worden uitgereikt aan de kleinverbruikers der groepen B, C en D (kantoren, werkplaatsen enz.), wier rantsoen voor 19471948 tenminste 12 eenheden bedraagt. DE UITVOER IN JUNI 1947. Volgens de door het Centraal Bu reau voor de Statistiek samenge stelde voorlopige qijfers bedroeg de uitvoer in Juni 1947: 477.680 ton (v. m 634.741 ton) mét een waarde van 120,5 millioen (v.m. 134,0 mill.). In het uitvoerbedrag van Juni waren o.m. begrepen: gecondenseer de melk 3,7 mil., eieren 3,1 mill., verse groenten '6,7 mill., cokes 3,2 mill., superfosfaat 2,0 mill., ruw ijzer 2,8 mill., tin in blokken 3,0 mill., geneesmiddelen 3,0 mill., kunstzijden garens f 2,8 mill., katoenen manufacturen, 6,9 mill., wollen en halfwollen manufacturen 2,4 mill., strokarton f 2,3 mill., radioartikelen 6,2 mill, en gloei lampen 3,1 mill. POSITIE NEDERL. PASSAGIERS SCHEPEN. Alcor, Zd. AmerikaRotterdam, 12 Juli te St. Vincent. Bérlage, AntwerpenNed. Oost- In dië 10 Juli van Aden. Bredero, ShanghaiRotterdam, pass. 11 Juli Gibraltar. Erasmus, RotterdamShanghai, 11 Juli van Colombo. Grootekerk, 12 Juli van Rotterdam te Sydney. KOTA GEDE, RotterdamJava, 11 Juli om 17.30 te Marseille, vertrekt vermoedelijk 12 Juli om 18 uur van daar. Meliskerk, RotterdamSydney, 11 Juli van Karachi. Sibajak. Batavia'Rotterdam, pass. 12 Juli om 11 uur Pantellaria. Veendam, RotterdamNew York, 11 Juli om 18.30 uur in zee. houdt zich reeds lang niet meer aan alle van hogerhand gedecreteerde voorschriften. En dat behoeft niemand te verwonderen. Doet men het wel, dan kan men beter ineens zijn fail lissement aanvragen. MGR. GRENT VICARIÜS-APOSTO- LICUS VAN NIEUW-GUINEA. Naar wij vernemen is Z.D.H. Mgr. J. Grent, administrator apostolicus van Nieuw-Guinea en de Kei-eilan den benoemd tot vicarius apostolicus als opvolger van de door de Jappen doodgeschoten Mgr. J. Aarts. Mgr. Grent behoort tot de Congregatie der Missionarissen van het H. Hart. STAATSLOTERIJ. 2e klasse, le lijst. 1500: 5515. 1000: 7847. 8663, 10529, 20011. 400: 4319, 6461, 14052, 14393. 200": 1926, 4279, 5634. 100: 3256. 4055, 7068, 8000, 11401, 20736, 21401. De grootste Auto-giro ter wereld! De legerluchtmacht der V.S. heeft de grootste helicoptère tei wereld in geschakeld. Ze bezit twee,motoren en kan buiten de twee piloten tien passagiers her bergen. Deze kan ze, terwijl ze in de lucht zweeft op één plaats, aan boord nemen. In geval van nood kan dit vliegtuig duizend kilo belasting-met een snelheid van 160 k.m. per uur vervoeren. hij mankeert", vroeg ze belangstel lend aan het hoge personage. Maar de verpleegster had zich reeds uit de voeten gemaakt om Fre derick enkele bevelen, te geven be treffende de bagage en Arabella moést op het antwoord op haar vra gen wachten totdat Peggy haar wat kwam helpen met het kleden voor het diner. Want het vriendelijke arme fa milielid oordeelde het een beetje haar Christenplicht om de nieuwe logé zoveel mogelijk met haar persoon lijke zorgen te omkosteren en haar tegen de hatelijkheden der anderen in bescherming te nemen. Zo kwam het dat Peggy even har hoofd om de deur stak en vriendelijk informeerde of miss Ames nog. iets nodig l^ad. „Ja, beste Peggy, je moet me eens vlug vertellen, wat al die herrie rond de persoon van Basil Catter mole betekent", vroeg miss Ames met een glimlach, die Peggy ineens deed denken aart een piano, die-ge opend wordt en een rij blanke toet sen te zien gééft. „Wat is er eigen lijk met hem aan de hand." „Zenuwen! Zenuwen!" zei Peggy Delamere gelaten. „Hij is verbazend knap weet je en hij heeft veel te hard gewerkt op het College. Hij overwerkt zich altyd en dan krygt DE EINDSTRIJDEN. v Van de eindstrijden was de strijd in het damesdubbelspel tussen de da mes ToddHart en BroughOsborne wel de meest interessante. Het' werd de grote strijd van Noordwijk, het werd een historische strijd, een strijd,, welke wel zeer weinig gezien zal zijn. Een strijd, waarin het in de derde set 1917 werd, een score, die wel bijna nimmer is voorgekomen. Zo vinnig werd om de zege gestreden. In deze partij, grotesk van opzet en uitvoe ring, viel het op hoe beide partijen elkaar niets toegaven," hoe magnifiek zij waren in het volleren, hoe zij ge vieren dikwijls aan het net stonden om elkaar de bal te betwisten en elkaar de overwinning te betwisten, hoe zij alle vier door smashes, die normaal niet te stoppen zyn, tracht ten de overwinning uit het vuur te slepen. Er heerste een opperste span- I ning op de baan, maar ook daarbui ten van de honderden en honderden toeschouwers, die deze heroieke strijd van begin tot einde met ongelooflijke spanning volgden. Het is eigenlijk niet te beschrijven hoe het ging. De eerste set eindigde in een 63 voor BroughOsborne, de tweede in 64 voor ToddHart en toen kwam de beslissende set. Het werd 54, 55, telkens kwam Osborne op haar ser vice voor: 65, 76, 87, 98. Het eerste matchpoint was mis, het werd 99,„ 10—9, 1110, 2e matchpoint miste, dan 1414, 1415, doch ook Hart miste en het was 1515, 1615, 1716, 1817Toen een schitte rende bal van mej. Brought en het werd 1917Het einde van de meest sensationele partij wellicht was daar. De revanche van Wimbledon! In dit licht beschouwd vallen alle andere eindstrijden weg. In het da mesenkelspel tussen mevr. Bolton eri hij een tijd, dat hij volkomen over spannen is." Ze zei het alles een beetje minachtend, want het jonge meisje, dat haar hart heeft verpand aan de man van het zwaard, heeft over het algemeen niet veel achting voor de man van de penè Zij ging verder: „Dat is nu al de derde keer. De laatste keer werd hij opgenomen in een rusthuis in de buurt van Fitz- roystreet waar ze hem vijftien guin- jes per week loten betalen, maar waar hy nog slechter werd van de straatorgels, die onder zijn raam voorbijkwamen. Toen zei tante Sy bil, dat zij hem een volgende maal liever onder haar eigen dak wenste te hebbei. Hij wordt aan een specia le behandeling onderworpen, die haar eigen huisarts heeft vorgeschre- ven. Hij mag de eerstq twee dagen niets anders hebben dan yoghurt en al die tijd in een half donkere ka mer en slechts fluisterend spreken." „Lieve deugd, wat een leven", riep Arabella medelijdend uit. „Dat jong is te beklagen hoor. Ik zou niet graag met hem oversteken. Ik zeg je dat het middel erger is dan de kwaal. Mag niemand van ons allen eens zijn hoofd binnen de deur steken om hem een beetje op te monteren? Hij zal er zeker niet beter van worden als hy al die tijd in dat akelige don ,»Gro>en Wit". Dsze week geen les op de H.B.S., maar in de school Levendaal). Op de gewone lsetijden Haverstraat 73 (hoek Rijnstraat bij dus. Het bestuur. PAARDENSPORT. I COURSES DUINDIGT. De uitslagen van de op Duindigt gehouden courses waren: Iboya-prys, draverij, afstand 2040 m.: 1. Kitty Gregor (A. R Nottel- man) 3.98 km. 1.3Ï.3; 2. Larrikin, (J. M. v. d. Berg); 3. Jacqueline K., (Lensing). Ren voor 3 j. merrien afstand 1600 m.: 1. Easter Monday, (F. Delbras- sine), tijd 1.49; 2. Ramana (J. Pex); 3. Queen's the Lowlands (F. Feen- stra). Corrida club-prijs, heatdraverij, afstand 1540 m.: definitief: 1. Jaap Eden, 2. Karei Pluto. Ren voor 3 j. hengsten, afst. 1600 m.: 1. Etoile du Nord (J. Pex) tijd 1.52; 2. Seigneur (F Delbrassine); 3. AJcbar (W. van Rijn). Corrida pry's, ren afstand 2100 m 1. Belle d'Or (J. Pex) tijd 2.22; 2. Ormea (W. Kampesrs); 3. Miss Win- ki (W. Braxhoofden). Judge's dochter-prijs, draverij int. afstand 2540 m.: 1. Gratie Hannover (A. R. Nottelman) tot. 3.44.4 km. 1 29; 2. Hannover t. (A. J. Siderius), 3. Lord Maire (F. R. Bosveld). Golden Hope prijs, ren afstand 1350 m.: 1. Sialkort (G. J. Riem), tijd 1.29.1; 2. Funiculaire (F. Delbras sine) 3. Sombreffe (J. van Yperen). Surrogaat Derby, draverij v. meet voor 3 jar. Ned. 1. paarden, afstand 2400 m.: 1. Leo Axhit (J. Wagenaar tot. t. 3.34.6 km. 1.29.4; 2. Legality (J. Kruithoff); 3. Lord van Tresena (K. G. v. d. Veen). ker ligt te piekeren over al zijn examens." „O nee,, nee. Zolang hij er zo erg aan toe is, mag niemand in het ge hele huis zioh ook maar een ogen blik met hem inlaten. De nurse en niemand anders dan de nurse gaat over hem", zei Peggy Delamere haas tig, als wreesde ze reeds een onvej- heidse aanval op de ziekenkamer. En ze was maar juist op tijd, want Basil's moeder had reeds met zijn zusters een regeling getroffen, waar bij ze elkander om beurten zouden aflossen voor de uren,van de dag om bij de aristocratische lijder de wacht te houden en hem met hun zorgvul dig gemoduleerde stemmen enkele trage woorden toe te voegen. Wat Pcg'gy zelf betrofzij wist maar al te wel, dat men haar direct zou komen zeggen, dat ze eiken mor gen en elke middag een uur zou moe ten voorlezen in dat zwakke, mystie ke licht van de duistere ziekenka mer. Dat kon ze har arme zwakke ogen zitten inspannen boven het diente zetsel van een of ander Duits philo- sophieboek. (Wordt vervolgd.)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 2