9e fieicbe Sou/temt Engeland biedt zijn hulp aan Albanese brigade overschrijdt de grens van Griekenland Een vlotte conferentie te Parijs 31.000 Mensen in de oerwouden van Amazonegebied omgekomen 1 Op korte golf MAANDAG 14 JULI 1947 bureaux: Papengracht 32, Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826, Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERS VELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG Abonnementsprijs f 0.26 per week, 1.10 per maand, J 3.25 per kwartaal. Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden f 1.50. DE KWESTIE DER GENDARMERIE IN INDONESIË T/OLGEN& een betrouwbare bron heeft Engeland; aan de Nederlandse regering zijn hulp aangeboden voor de vorming van een neutrale com missie voor de binnenlandse veiligheid jn Indonesië, om daardoor te pogen het voornaamste struikelblok voor de totstandkoming van een interiirire- gering weg te nemen. Naar verluidt heeft Engeland aan de Nederlandse ambassadeur te Londen medegedeeld, bereid te zijn hulp te verlenen, zodra de Nederlandse regering dit nodig acht. Sjarifoeddin Dinsdag te Batavia In Indonesische kringen verklaar de men Zondag, dat Sjarifoeddin Dinsdag uit Djokjakarta in Batavia verwacht wordt, om rechtstreekse besprekingen met de Nederlandse autoriteiten te voeren over een ge meenschappelijke NederlandsIndo nesische gendarmerie. Terreur in West-Java. Sedert 10 dagen worden groot scheepse vernielingen gemeld in het bosreservaat bij Tandjongsari, ten Noord-Oosten van de Bandoen gse hoogvlakte. Grote complexen Kina- aanplantingen en een geheel thee areaal van de onderneming Djati- nangoor worden gerooid. In het Bui- tenzorgse zijn 2400 man op een on derneming in republikeins gebied sedert weken bezig rubberbomen te vernielen (ringen) en honderden hectaren aan deviezenbezit gaan op deze wijze verloren. Verder vinden dn de richting Tjiparay, ten Zuid- Oosten van Bandoeng explosies en vernielingen nog steeds voortgang. Op 10 Juli werden, op aanwijzing van de bevolking, 13 pemoeda's en twee vrouwelijke pemoeda's gearres teerd nabij de pestbarakken van Wa- roeng Kondang in het gebied van Tjiandjoer. Deze hadden 2 landmij nen en wapens bij zich. Het vooron derzoek wees uit, dat zij in opdracht van de T.R-I. van' Soekaboemi han delden. In de nacht van 7 Juli zijn bij Lem- bang 4 personen van Nederlands ge bied ontvoerd. Deze wisten echter te ontsnappen en terug te keren. Bezui den Bandoeng zijn op aanwijzing van de bevolking een aantal ingegraven landmijnen ontdekt. Schip aangehouden. Het schip „Sjofukamaru", dat on der Britse vlag vaart, is door de Ne derlandse marine in de baai van Lam- pong ten Zuid-Oosten van Sumatra aangehouden, meldt Ass. Press. Het schip had zich niet in een Nederland se contrqlehaven gemeld, alvorens handel te drijven met de Indonesi sche republiek. Het schip, dat zout, autobanden en zwavel aan boord had is onder escorte in de haven van Ba tavia aangekomen om te worden on derzocht. De „Sjofukamaru" werd te Singapore geregistreerd en gechar terd door een Chinese firma. Republikeins commentaar op de Nederlandse regeringsverklaring. Het republikeinse dagblad „Soem- ber" schrijft in een hoofdartikel naar aanleiding van de Nederlandse rege ringsverklaring in de Tweede Kamer, dat het waar is, dat de Nederlanders verantwoordelijkheid voor orde en rust dragen en dat dit oQk reeds in de republikeinse brief van 8 Juli erkend is. Doch omdat het de facto gezag van de republiek eveneens erkend is, moet vanzelf de verant woordelijkheid van het de jure gezag worden overgegeven aan de facto regering van de republiek. Indien de republiek tekort schiet in de uitvoe ring van haar de facto gezag, zijn de Nederlanders verplicht dit gezag te herstellen. In de vorming van een centraal comité, waarmee de repu bliek instemde, krijgen de Neder landers ruim gelegenheid advies en hulp te verlenen ter verbetering van de machtsmiddelen van ieder deel van Indonesië. Maar bij deze hulp verlening moeten de Nederlanders het de facto gezag van de republiek niet vergeten en de hulp moet niet gepaard gaan met het binnenbrengen van Nederlandse troepen in republi keins gebied. Verklaringen van rep. ministers. „De Nederlanders willen geweld gebruiken om hun geschillen met de republikeinse regering op te lossen", aldus de republikeinse minister van voorlichting in een verklaring, die hij Zondagavond te Djokja aflegde en die hij baseerde op verklaringen van de ministers Beel en Jonkman tij dens de parlementszitting van verle den week- Donderdag. Voor zijn vertrek naar Batavia zeide Sjarifoeddin, de Indonesische premier, in een interview, dat de onlangs gehouden redevoeringen van de ministers Beel en Jonkman en dr. van Mook schending van de over eenkomst van Linggadjati betreffen de de vorming van de Verenigde Staten van Indonesië impliceerden. GKIEKENLAND EN ZIJN BUREN Dakota viel in moeras van Florida TWEE EN TWINTIG DODEN Bij Melbourne in de Amerikaanse staat Florida is Zondagmorgen een Dakota vliegtuig (DC 3) brandend neergestort. Aan boord bevonden zich 36 personen. Twee en twintig hunner werden gedood en de mees ten der overlevenden onder wie een klein meisje, liepen zware verwon dingen op. Daar de Dakota boven een moerasig gebied Verorgelukte, had men veel moeite om de plaats des on- heils te bereiken. Helicoptères ver leenden goede diensten. De verongelukte Dakota vervoerde een aantal gezinnen uit Porto Rico (West-Indië). Drie geredde passa giers werden ^ioqr de hulpcolonnes uit wrakstukken bevrijd. Twee over levenden werden zwaar gewond vele meters van het vliegtuig verwijderd aangetroffen. Ooggetuigen van de ramp hadden, via een kortegolfzen- der, hulp gerequireerd. Slechts één inzittende van het vliegtuig bleef on gedeerd. Stukken van het vliegtuig lagen over een afstand van 800 me ter verspreid, doch de cabine, die diep in de moder gedrongen was, was vrij wel intact. Dat smaakt nog niet zo gek! Walvis vlees zonder bon is thans in de win kels verkrijgbaar gesteld. De reacties over dit, voor ons tqt nu onbekende product, zijn nogal uiteenlopend. De algemene conclusie luidt echter: men moet er even aan wennen. Gemeld wordt, dat afdelingen van een internationale brigade de grens van Albanië met Griekenland heb ben overschreden en het 8 kilometer Griekenland in gelegen stadje Ko- nitza hebben bezet. Konitza ligt achter het gebergte te Grammos, waar de voornaamste strijd tussen het Griekse leger en de gueril- lastrijders op het ogenblik plaats heeft. De Griekse premier, Demetrios Maximos, besprak Zondagavond in een buitengewone vergadering met de drie ministers van defensie en de minister van openbare orde de be richten over de gevechten rondom Konitza. De Griekse mini§tefl- van marine, Kanellopoelos, deelde een correspondent van Reuter mede, dat het nog niet absoluut zeker was dat een internationale brigade Grieks ge bied was binnengevallen, doch dat het niet te betwijfelen viel, dat sterke Albanese troepen-eenheden, gesteund door ongeregelde Griekse troepen, de grens waren overgetrokken Het gar nizoen van de stad Konitza verzette zich tegen de aanvallers. Gemeld wordt, dat drie Griekse le gervliegtuigen de leden van de sub commissie voor de Balkan Maandag naar het strijdtoneel bij Konitza zul len overbrengen. De communistische partij in Griekenland. Het Griekse kernkabinet heeft Za terdagavond de mogelijkheid bespro- „OBSERVATORE ROMANO" OVER DE HOUDING VAN DE SOVJET UNIE. De critische houding van de Sov jet Unie ten aanzien van het plan- Marshall wordt ver^xirdeeld in 'n ar tikel van de hand van graaf Delia Torre in de „Observatore Romano", het blad van het Vaticaan. De Sovjet Unie, aldus het blad, heeft opnieuw stelling genomen te gen de totstandkoming van een plan dat, afgezien van de politieke en eco- mische waarde, van grote morele be tekenis zou zijn. DE DIEFSTAL VAN ATOOM GEHEIMEN. In verband met de diefstal, die in het proefstation voor atoomenergie te Los Alamos in de Amerikaanse staat Nieuw Mexico is gepleegd, zijn twee ex-sergeants van het Ameri kaanse leger gearresteerd. Het hoofd van het fedërale bureau van onderzoek, op wiens bevel de mannen zijn gearresteerd, verklaarde, dat de gestolen documenten tot de meest geheime behoorden. ONTVOERING TE BERLIJN. Een lid van het Berlijnse comité van de Christelijk-Democratische Partij^ Rudolff Noss, is Vrijdag te Berlijn ontvoerd. Toen hij het in de Russische sector van Berlijn gelegen partijbureau wilde binnengaan, werd hij door twee in burger geklede man nen gegrepen en in een van de twee langs het trottoir geparkeerde auto's geduwd. De twee auto's, die niet van nummerborden waren voorzien, re- deirhierop met grote snelheid weg. ROEMENIë VERZOEKT LIDMAATSCHAP V.N. Roemenië heeft een verzoek inge diend om het lidmaatschap van de Verenigde Natis in een brief aan de secretaris-generaal, Trygve Lie. Het verzoek zal worden voorgelegd aan de Veiligheidsraad. ken van het buiten de wet stellen van de communistische partij op basis van de bestaande wetten, wanneer de ver wachte aankondiging van de vorming van een „vrije Griekse regering" op door de guerilla-strijders gecontro- lee; i gebied een feit wordt. Wanneer de bestaande wetten geen grond bie den voor zulk een buiten de wet stel len, zal de commissie voor de wetge ving een ontwer p-decreet worden voorgelegd. Ter voorkoming van lekkage wordt van tijd tot tijd het dak van de Rid derzaal te Den Haag nagezien en waar nodig, gerepareerd. Leidekkers bezig met het aanbrengen van nieuwe bedekkingen. Commissie van 16 zal economisch plan opstellen ZATERDAGMORGEN is te Parijs de conferentie der 16 Europese lan den begonnen ter bespreking van de mogelijkheden van samenwerking in het kader van het Amerikaanse plan-Marshall. De eerste zitting ver liep vlot; in een uur was zij afgelopen. De voorzitter, minister Bevin, zeide na afloop glimlachend: „Ik verdaag thans de snelste conferentie, die ik ooit geleid heb". Op voorstel van Bevin werd een werkcomité gevormd, waarin alle aanwezige landen zijn vertegenwoordigd. Dit comité zal uiterlijk 15 Juli rapport moeten uitbrengen- AMBTENARENSTAKING IN FRANKRIJK LIJKT ONVERMIJDELIJK. De conferentie van Ramadier, van de Franse ambtenaren en het Franse vakverbond CGT, een poging om de dreigende ambtenarenstalcing af te wenden, is met een volslagen gebrek aan overeenstemming geëindigd. Het Franse kabinet had voorstellen voorbereid voor nieuwe salarissen, waarbij voor de tweede helft van dit jaar een bedrag van 21 milliard francs gemoeid zou zijn, terwijl dit voor de eerste helft van het volgend jaar 4 milliard zou bedragen. De vak bond der ambtenaren eiste echter een verhoging van 25 milliard francs voor dit jaar en ongeveer 22 milliard voor de eerste helft van 1948. Ramadier heeft geweigerd deze eisen in te willigen, en een staking, die Dinsdag zou beginnen, lijkt thans onvermijdelijk. Ramadier heeft Zaterdagavond voor de radio een beroep gedaan op de regerings-ambtenaren en de bond, waarbij hij waarschuwde, dat een toegeven aan alle eisen van ambte naren een financiële crisis zou ver oorzaken van dusdanige omvang, dat het parlementaire regiem zelf hierin medegesleept zou kunnen worden. „WERELDSCHOKKEND SCHANDAAL" IJET BRITSE BLAD „News' Chronicle^ bracht gisteren in grote opmaak **een verslag van zijn bijzondere correspondent Peter Grieve, die, na een reis van meer dan 4.500 km. do or de oerwouden van het Amazone gebied, van een „wereldschokkend sc handaal" melding maakt. ,,Van de 53.000 personen, die dqpr de geallieerden in dienst waren ge nomen om in de binnenlanden van Brazilië rubber te winnen, zijn 31.000 omgekomen, terwijl zich nog 22 0Ö0 van hen in de oerwouden bevinden, in de ellendigste omstandigheden, zon der hoop op redding", aldus Grieve, die van één van hen het volgende verhaal kreeg te héren: „Te Sao Paulo kwam mij eind 1942 een advertentie onder ogen, waarin vrijwilligers werden gevraagd om rubber te winnen. In deze adverten tie werd beloofd, dat men veel geld kon verdienen door voor de duur van de oorlog in de rubberwinning t.e helpen, waarna jnen vrij vervoer naar huis zou genieten". Jn Rio de Janeiro nam ik dienst en met een transport van 1000 per sonen, onder wie vrouwen en kinde ren, ging ik op weg. De reis was ver schrikkelijk; in wagens voor vee ver voer, met totaal onvoldoende en ver vuild voedsel werden wij dagen ach tereen voortgereden. Wij kregen an dere klading, zodat wij te onderschei den waren \.van de bewoners der plaatsen, welke wij passeerden. Wij stonden onder strenge bewaking, die ons uitschold en mishandelde, zodat twee van ons stierven ten gevolge van een ranseling. Wij werden ondergebracht in kam pen, waar duizenden mensen opeen gepakt waren en waar gele koorts en andere besmettelijke ziekten woed den. zonder dat hygiënische maatre gelen ertegen werden genomen. Een van ons, die in een uitbarsting van woede een bord met eten voor de voeten van de kampcommandant smeet, werd ter plaatse neergescho ten en hij was niet de enige. Opstan den, die onder ons uitbraken, werden met machinegeweervuur onder drukt én ten slotte werden wij op schepen gebracht, waaronder een Amerikaanse kruiser, en de river Sao Francisco afgevoerd. Ik was 8 dagen aan bord van het schip „Pedro Primero" en de toe stand was er zo Verschrikkelijk, dat opnieuw opstanden uitbraken, die v/erden onderdrukt, doordat de sche pelingen brandslangen aansloten op de ketels van de machinekamer en ons met kokend zeewater bespoten. Hen, die de volle laag van het water kregen, werd het vlees van de botten gescheurd. Onder degenen, die aan boord stierven waren 10 kinderen. Tien maanden na het vertrek kwa men we te Manaos aan, waar we ver kocht werden aan de rubberhandela ren, die de kostprijs bij voorbaat van ons loon aftrokken. Protesten tegen de slechte behandeling werden be straft met eenzame opsluiting". „Daar wenden de mannen in de moerassen te werk gesteld", zo gaat Grieve verder, waar zij als vlie gen aan de koorts stierven. 31.000 zijn daar gestorven en de 22 000 an deren bevinden zich thans nog in de Amazone-oerwouden, zwaar in de schuld, zonder de geringste kans ooit weer vrij te komenv. Degenen, die Grieve gesproken heeft, gaven een overzicht van hun toestand' in de volgende woorden: „De gevangenen in de Duitse concen tratiekampen werden vastgehouden door prikkeldraadversperringen, doch wij worden vastgehouden door een verspering van ziekten, roofdieren, moordzuchtige Indianen en schul den." Grieve verklaarde, dat deze rub- fcerwinning geschiedt door de „Rub ber Bank", die met Amerikaans ka pitaal is gesticht en wordt gefinan cierd, en dat Brazilië de taak op zich had genomen de vrijwillige arbei ders van de kust naar het Amazone gebied te transporteren en hen van kleding, voedsel en medicamenten te voorzien. „Amerikaanse missionarissen en zendelingen bevestigen mijn relaas", zo verklaart^ Grieve ,,en hoogge plaatste Brazilianen en buitenlandse zakenlui weten van dit schandaal, want zij zijn ooggetuigen geweest". Het werk-comité De werkcommissie van de confe rentie is Zaterdagavond ongeveer vijf uren bijeen geweest. De commis sie heeft van de plenaire conferentie vier taken te vervullen gekregen: het opstellen van een reglement, het in dienen van ontwerpen voor de orga nisatie, het samenstellen van com missies en het benoemen van een se cretaris-generaal voor alle commis sies en subcommissies. Op voorstel van deze werkcommis sie werd in de tweede conferentie zitting van Zondagmiddag besloten een economisch plan over de hulp bronnen en behoeften van Europa op te stellen. Op 1 September zal dit rap port aan de regering der Verenigde Staten worden overhandigd. Aanvan kelijk werd gesproken van een „vier jarenplan", doch op voorstel van- Ne derland werd de vermelding van de periode van vier jaar als basis voor het rapport der commissie van sa menwerking geschrapt. De Neder landse delegatie wees er op, dat het onmogelijk is de toestanden over een zó lange periode te overzien. Het economische plan is gegrond vest op vrijwillige inlichtingen, die worden verstrekt door alle landen die willen meehelpen bij de verwer kelijking van het plan-Marshall. Bij de Europese hulpbronnen en behoef ten zijn ook die van Duitsland inbe grepen. doch er zullen ten opzichte van de uitbreiding der Duitse pro ductie geen maatregelen worden ge nomen, die op de een of andere wij ze in strijd zouden zyn met de be slissingen van de raad der ministers van Buitenlandse Zaken, of die der bezettingsautoriteiten. Het ligt voor de hand, dat men hier met „Duits land", voorlopig althans, de zones van Engeland, Amerika en Frankrijk be doelt. Vandaag (Maandag) zullen ver schillende commissies worden samen gesteld De volgende 'en vermoedelijk laatste voltallige zitting wordt Dins dag gehouden. Hierna zullen de com missies met hun werk beginnen, waarvoor zij ongeveer zes weken tyd hebben. De deur staat nog open. De grootste commissie, die voor de Europese samenwerking, zal kunnen worden aangevuld met vertegen woordigers van alle andere Europese landen, die voornemens mochten zijn om met de zestien landen mee te wer ken. Turkije diende het voorstel hier toe in. Dat het door de vergadering vlot werd geaccepteerd, geeft weder om blijk van de bereidheid der deel nemers, om de Russische satellieten de kans te geven om zich op de een of andere manier bij hem aan te slui ten. Tsjecho-Slowakije moest kiezen of delen. Sowjet-Rusland heeft Tsjecho-Slo wakije overgehaald de aanvaarding van de uitnodiging voor de Parijse conferentie te herroepen, door er op te wijzen, dat een optreden buiten de Slavische solidariteit van invloed zou kunnen zijn op de algemene alliantie tussen de twee landen, waardoor de veiligheid van Tsjecho-Slowakije ver minderd zou worden, aldus werd in welingelichte kringen te Praag ver nomen. Met andere woorden: het Tsjechoslo waakse kabinet zag in, dat de economische mogelijkheden van het plèn-MarshalI niet een politieke breuk met de Sowjet-Unie waard wa- aldus werd opgemerkt na terug keer van de Tsjechoslo waakse dele gatie uit Moskou. Sowjet-Unie waarschuwt Oostenrijk. De Weense correspondent van de „Sunday Observer" bericht, dat de So wj et-autoriteiten te Wenen de Oostenrijkse regering gewaarschuwd hebben, in Parijs geen aanbiedingen of plannen te accepteren, welke de Oostenrijkse economie in.de Sow jet- zóne raken. Onder aanhaling van een „hoog geplaatst Oostenrijks ambte naar" verklaart de correspondent, dat sedert het besluit van Oostenrijk tot bijwoning van de Parijse conferentie de betrekkingen tussen de Oosten rijkse regering en de So wj et-autori teiten „zeer gespannen" zijn gewor den Onder leidende Oostenrijkse per soonlijkheden bestaat de toenemende vrees, dat het aanbod van Marshall, gezien de So wj et-Russische bedenkin gen daartegen, onvermijdelijk zal lei den tot verdeling van Oostenrijk in twee economische en politieke een heden. Hij poetste de plaat Het Duitse vrachtschip „Ade laar" met een Duitse bemanning van 8 koppen had op Woensdag 2 Juli Southampton verlaten met bestemming Emden. In South ampton had het een lading hout moeten lossen. In plaats echter van naar Emden te varen, zette het schip koers naar Ierland., waar het thans in de haven van Cork ligt. De kapitein verklaar de, dat hij „plotseling tot het besef kwam, niet meer naar net verwoeste en verarmde Duits land te kunnen terugkeren". 1000000000000000000000000000000000 8 9000000000000ooooooooooooooooooooo BINNENLAND.' Geen maximum-prijzen voor hard fruit zullen worden vastgesteld, met name niet voor appelen, peren en pruimen. De oogst biedt goede vooruitzichten, zodat een redelijk prijsverloop kan worden verwacht. De regering houdt echter de stok ach ter de deur, als er prijzen te hoog zouden gaan. De treindienst Sliedrecht-Dor- drecht is heden hervat. De wachtgeldregeling gerepa- trieerden van Ned.-Ind. ondernemin gen opent voor Indische ondernemin gen de mogelijkheid subsidie te ont vangen en de wachtgelden aan haar uit Indië gerepatrieerde werknemers mits deze binnen^afzienbare tijd naar Ned.-Indië terugkeren. Een gedenksteen voor gevallen P.T.T.'ers is Zaterdag onthuld in het hoofdgebouw van de posterijen te Amsterdam. De plechtigheid werd door vele familie-leden van de onge veer 200 gevallen personeelsleden bij gewoond. Sittard herdenkt van 919 Aug. met grote feesten het 7e eeuwfeest van zijn stads-rechten. Te Katwijk a. d. Maas is een ge denkteken onthuld voor de gevalle nen van het 2e bataljon 26ste reg. inf. Generaal Wilson roemde de moedige verdediging van de Katwijkse bezet ting, die tot de laatste >man stand hield. Er werd ook een krans namens H. M. de Koningin gelegd. De telefoon-verbinding tussen Nederland en Indië, welke sedert Maart 1942 is verbroken, zal Dinsdag a.s. worden heropend. Het vraagstuk van de politieke delinquenten zal op Zaterdag en Zon dag 26 en 27 Juli besproken worden op een week-end in het retraitehuis te Heerlen, welk week-end wordt ge organiseerd door de stichting „Lim burgs gemeenschapsoord en volks- hr hooi" De president van de Nederland* se Bank, dr. M. W. Holtrop, is per vliegtuig uit de V.S. teruggekeerd. De president verklaarde, dat de bespre kingen over een lening, van 535 mil- lioen dollar zeer bevredigend verlo pen en Nederland binnenkort een gedeelte van de lening zal kunnen op nemen. De Zoete Lieve Vrouwe van Den Bosch is gisteren weer in volle luister door de stad gedragen. In de processies liepen mee de bisschop van Den Bosch en het Kapittel der St. Jans basiliek, de Commissaris der Koningin, het provinciaal bestuur van Noord-Brabant en het gemeen tebestuur van Den Bosch. Drie Belgische sportvliegtuigen leden van de Gentse Aero-club landden gisteren op Ypenburg. De sportvliegerij door de oorlog stilgelegd is daarmede weer be gonnen. BUITENLAND. Een Marokkaanse woordvoerder heeft Zondagavond de V.N. er van in kennis gesteld, dat Marokko in de komende herfst formeel onafhan kelijkheid van Frankrijk 'en Spanje zal eisen. De voorzitter van de Duitse soc.-dem. partij, Schuhmacher, mag de Russische zóne van Berlijn niet betreden. Ook boven Bologna in Noord- Italië zijn z.g. vliegende schijven ge signaleerd. Van een lijnvliegtuig op weg van Berlijn naar Parijs, geraakte een motor in brand. Vier van de tien in- zitenden sprongen met parachutes uit het vliegtuig. De anderen bleven ech ter ook ongedeerd, toen het vliegtuig bij Eisleben onbeschadigd aan de grond gezet werd. In de buurt van Tel Aviv, te Na- tliarië, zijn twee Britse sergeant ont voerd. Indien zij Maandagavond niet terug zijn, zal het plaatsje in staat van beleg worden verklaard. In een drietal dorpen in de buurt van Ankara (Turkije), die door stortregens zijn overstroomd, zijn 21 personen verdronken. Hon derden huizen staan onder water. Te Ustl, ten Noorden van Praag, reed een volle tram heuvelafwaarts tegen een stilstaande tram met net gevolg, dat 26 personen om het leven kwamen. Te Athene zijn vanmorgen meer dan 500 personen gearresteerd, ver dacht van sabotage-plannen. Onder hen zijn verschillende deskundigen van de telefoon, electriciteits- en wa terleiding bedrijven. £en koM&ttje.... (op vacantie) 't Verdriet mij, in de steê, eh 'k ga te lande, om lust en leven. Te lande: ,,'t Doet mij deugd in stad, och, ware ik daar gebleven!" (G. Gezelle).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1