TUINMAN-STOKER MEISJES Rondvaarten GESLAAGD! Tandarts Beertsema .VITALIS' R. H.W. J. van Leeuwen MEERBURG I - TEYLINGEN I r twee flinke Kantoorbedienden een Jongste Bediende PERSONEEL GEVRAAGD! Verkoping Bloembollenland Voetbalwedstrijd QUICK BOYS-U.V.S. TWEEDE MEISJE MULO - AVONDCURSUS Mann. Kantoorbediende ACaadfkdp,-Keukenknecht WIE GOOIT ER GELD WEG? EDELACHTBAAR SIGARENFABRIEKEN Licht Motorrijwiel TWEEDE KEUKENMEISJE Bezoekt de Speeltuin FLINKE JONGEMAN BAKKERSBEDIENDE De Vulpenspecialist AANGEBODEN Wat nu? JONGE KRACHTEN NOORDWIJK 'ZATERDAG 12 JULI 1947 DE LEIDSE COURANT PAGINA 6 V erloofd TREES WITKAMP en GERARD VAN POL Leiden, 20 Juli 1947. Jan van Houtkade 29. Rijnsburgerweg 62B. Receptie van 3 tot 4.30 uur Jan van Houtkade 29. Ondertrouwd1: THEO AMMERLAAN en QUIRINA v. VELZEN hebben de eer U kennis te geven, dat zij elkaar het H. Sacrament van het Hu welijk hopen toe te dienen op Woensdag 6 Augustus 1947 a.s., des morgens om half 10 in de Parochiekerk van St. Joannes Onthoof ding te Zoeterwoude, waar na de gezongen H. Mis wordt opgedragen om Gods zegen te vragen over hun Huwelijk 7834 11 Juli 1947. H'woude, Rijndijk A 170. Z'woude, Zuidb.weg 68. Toekomstig adres: Zuid buurtweg 68, Zoeterwoude. j 1887 1947 i De 24e Juli hopen de t Heer en Mevrouw 1 F. J. CO'LLA 2 en f H. E. KLUIVERS de dag te herdenken dat 0 zij vóór 60 jaar in het 9 Huwelijk werde'n ver- 1 bonden. Dat zij nog lang 2 gespaard moge blijven t is de wens van hun 1 dankbare kinderen, 2 klein- en achterklein- kinderen. 1808 De H. Mis van dank- 2 baarheid is de 27e Juli 2 om 10 uur in de paro- f chiekerk van Johannes 2 de Doper. 1 Receptie Zondag 27 Juli J van 34 uur in het 2 R. K. Verenigingsge- Z bouw. Zuidkade 76, te Boskoop. Op 17 Juli a.s. hopen j onze geliefde Ouders PAULUS JOHANNES FREDERIKUS f MONTANUS 2 en t MARIA VAN DE BERG j I de dag te herdenken, dat zij voor 25 jaar in het Huwelijk zijp ge- 6 treden. Dat God hen i 1 nog lang moge sparen is de wens van hun 2 dankbare kinderen j Moni en verloofde 7 Ria. Trees, Grarda, 2 Abraham. 7845 i Voorhout, 11 Juli 1947. j 1 Boekhorstlaan 38. Met dankbaarheid en vreugde geven wij U 2 kennis, dat onze dier- bare Ouders ANTONIUS VAN DONGEN j en AGNES i VAN EKKENDONK j op Zondag 3 Aug. a.s. a.s. hun zilveren huwe- lijksfeest hopen te her- 2 denken. De plechtige i H. Mis van dankbaar- heid zal aan God wor- den opgedragen te 9 uur j in de Parochiekerk van de H. Laurentius te Voorschoten. 7850 z .Hun dankb. kinderen, fr. Henricus O P. I (Anton) 1 Henk Gerard Z Frans Wim 2 Bernard Agnes Maria Margot Joseph 2 Voorschoten, Juli 1947. Leidseweg 35. Receptie van 2 tot 4 u. Wegens verbouwing kun nen er op de Polikliniek van de afdeling Genees kunde van het Academisch Ziekenhuis van 14 Juli 18 Augustus a.s geen nieuwe patiënten worden ingeschreven. 7841 heeft de spreekuren hervat in het Groene Kruisgebouw te Oude Wetering Woens dag en Zaterdag van 9. 12 uur. Mevr. 6. VAREKAMP Mariënpoelstraat 21 DINSD., DONDERD.. VRIJD. 2—3.45 UUR Kachelblokken en Aanmaakhout dient U thans reeds te bestellen voor het a.s. stook- seizoen, tegen door de Prijsbeh. vastgest. maximum prijzen, franco huis. Gewichtscontrole tijdens aflever. STEFFANI LIMBURG VERKOOPKANTOOR ZOETERWOUDSEWEG 7 - LEIDEN Telefoon 25773 en 21356 EVENAART NATUURLIJK BRONWATER DANKBETUIGING Voor de vele blijken van belangstelling bij ons hu welijk ondervonden, be tuigen wij namens weder zijdse familie onze harte lijke dank. J. J. A. v. d. Star C. M. v. d. Star— 7833 vai} Seggelen Ropolder Huize Arenberg B 263A Hoogmade. Aan allen die hun medele ven betoonden bij het ver lies van mijn lieve Vrouw JACOBA STAR— GERTENAAR betuig ik, mede namens verdere familie, mijn har telijke dank. 7802 P. Star. Bij mijn vertrek naar Indië groet ik familie en sport vrienden van S. J. Z. en alle kennissen. Tot weerziens B. BERK Weipoortscheweg 13, 1805 Zoeterwoude. ARTS Voor waarneming dokters telefoon 22222. 7851 R.K. 1ste en 2de MEISJE zelfstandig kunnende wer ken. Mevr. A. Kortmann Keulen, Oud Raadwijk, Zoeterwoude Dorp., 7836 R.K.S.V. „MEERBURG" - ZOETERWOUDE Bezoekt ZONDAG 13 JULI a.s. de PROMOTIE-DEGRADATIE WEDSTRIJD 4e Klas K.N.V.B. Terrein Zoeterwoudse Singel, aanvang 7 uur Entree 15 - 25 - 30 - 50 cent Rijwielstalling aanwezig KAGER- EN BRASEMERMEREN EN WESTEINDERPLASSEN per 8.8. „PAULINE" Dagelijks van 22 Juni tot en met 31 Augustus 1947 Afvaart werkdagen: LEIDEN, Turfmarkt 12 uur 'Afvaart Zondagen: LEIDEN, Haven 12.30 uur Promenadedek: f2.50 Hootddek: f2. (Inl. Yan der Schuyt-van den Boom-Stanfries-Reederij, ^kantoor Leiden, Haven. Telefoon 20323 BEZOEKT MORGEN NAT. ATHLETIEK -WEDSTRIJD Leidse Hout - 2 uur - 50 ct. Deelname uit 't gehele land A. Y. HOLLAND - LEIDEN TEN KANTORE DER VEILING H, B. G. TE LISSE KUNNEN GEPLAATST WORDEN: (Goed kunnende typen strekt tot aanbeveling) en Salaris volgens de loonschaal der gezamelijke Kan toorbediendenbonden. Sollicitaties schriftelijk te richten aan de Directie, Kantoor Gracht weg 75 te Lisse. 7823 YOOR SPOEDIGE INDIENSTTREDING VOOR KANTOOR MEISJE voor lichte kantoorwerkzaamhedeni VOOR TAPIJTAFDEELING een LEERLING ter opleiding. VOOR BEHANGERIJ FLINKE JONGEMAN met werkzaamheden bekend Haarlemmerstr. 172/174 Openbare Vrijwillige TE VOORHOUT. Mr. G. J. ROES, notaris te Lisse, zal op Donderdag 24 Juli 1947 bij inzet en op Donderdag 31 Juli 1947 bij afslag en combinatie, telkens des avonds om 7.30 uur in Café ,,De Bonte Koe" te Voorhout in het openbaar verkopen diverse percelen: ongeveer 16 Hectaren, ver deeld in 8 percelen, bij elkander gelegen achter de Nijverheidschool en aan het Buitenwater te Voor hout, in eigendom toebeho rende aan de N.V. Bloem- bollënbedrijf tot voortzet ting der Firma M. Veld huizen van Zanten Zo nen, te Lisse. 7814 Aanvaarding onbeplant ge deelte en betaling der kooppenningen op 1 Sept. 1947. Te bezichtigen alle werkdagen. Veilingboekje met kaart en inlichtingen, te bekomen bij bovenge noemde Notaris. Notaris W. S. JONGSMA, te Leiden, is voornemens op Vrijdag 18 Juli 1947 en zo nodig op Vrijdag 25 Juli 1947, telkens nam. 2 uur in he.t Notarishuis te Leiden^ Hogewoerd 144, in het openbaar te verkopen de navolgende percelen te Leiden: 1 Huis en erf, Zonneveld straat nummer 5 groot 71 c.A. Verhuurd per week voor 7.70. 2, 3. 4. Drie huizen en er ven Maredijk nummers 121, 127 en 129 resp. groot 52 c.A., 58 c.A., en 58 c.A. Elk verhuurd voor 4.85 per week. 5. Huis en erf Oude Vest nummer 57. groot 60 c A., Verhuurd p. week voor 5.50. 6. Huis en erf. Uiterste gracht nummer 97, groot 65 c.A..'Verhuurd per week voor 3. Eetaling der kooppennin gen 1 September 1947 met rente ad 5 pet. p. j. vanaf aanvaarding tot betaling. Bezichtiging in de weken van veiling en afslag Dins dag en Donderdag van 24 uur. 7677 Inlichtingen worden ver strekt ten kantore van ge noemde notaris, Rapenburg 31. Tel. 25351. ADVERTEERT IN DE LEIDSE COURANT •p ZATERDAG 19 JULI des avonds om 7 uur op het #,KATWIJK"-ierreln, Nieuwe Duinweg, ten bate van DE ALGEMENE NED. INVALIDEN-BOND om de massief Zilveren A.N.I.B.-beker, aangeboden door de afdeling Leiden van bovenge noemde Bond. Als bijzondere attractie is hieraan een raadwedstrijd verbonden omtrent de juiste uitslag dezer voetbalwedstrijd. Een ieder sture een briefkaart met de uitslag, welke hij denkt dat deze voetbalwedstrijd zal hebben. Op deze briefkaart dient men naa6t de normale postzegel van 7ty2 ct. nog een zegel van minstens 25 cent te plakken. De opbrengst van deze tweede zegel is eveneens voor de A.N.I.B. Yoor de juiste inzenders is een aantal fraaie prijzen beschikbaar o.a. een radiotoestel enz. Inzendingen moeten binnen zijn uiterlijk Zaterdag 19 Juli, ochtendpostbestelling aan het adres Secretariaat A.N.I.B., Herengracht 83, Leiden. De Chr. Harm. Ver. U.N.I. zal de wedstrijd opluisteren met muziek. Fietsenstalling Er rijden extra trams Kaartverkoop Donderdag 17 Juli, H. Bedeker Voorstr. tel. 2584, Katwijk; H. Laman, Secretaris U.V,S., Herengracht 49 Leiden, tel. 23653 en '8 avonds op het terrein. 7812 LUXE PERSONEN AUTD zonder chauffeur te huur gevraagd vanaf 4 Aug. tot en met 10 Aug. Tegen rui me vergoeding mondeling overeen te komen. Br. on der no. 7817 bur. v. d. blad. JONGEMAN biedt zich aan R. K. Jon geman, in Zuivelbedrijf, ge negen behulpzaam te zijn in winkel. (Ihtern). Inlich tingen of te vervoegen bij L. H. Straathof, Hazers- woude (Dorp) D. 262 A. Zoo spoedig mogelijk ge vraagd een bekwame KACHELSMID SMID voor vuur- en bankwerk en eventueel voor hoefbeslag doch niet noodzakelijk. Aanbieding aan P. van de Boer. Hoofdstraat 80, Hil- legom. 7828 VAARBOMEN EN HAAKSTOKKEN H. R. TROOST Haven 14, Tel. 21664 Notaris STUMPEL te Lei den is voornemens op Vrij dagen 18 en 25 Juli 1947, 's nam. 2 ure} in het Ven duhuis' te Leiden, in het openbaar te veilen de nav. perc. te Leiden: 1. Huis O. Rijn 23, groot 84 c.A. verh. voor f 8.50 p.w. 2. Zeven Huizen in het hof „De Bilauwe Klok" (O. Sin- fel) 6 a 12 samen groot .37 A., huuropbrengst 19.25 per week. 3. Huis met 2 afz. bovenw. O. Vest 225/225 A en B. groot 1.14 A. verh. voor 8.90 per week. 4. Huis Staalwijkstraat 14, groot 61 c.A., verh. voor 5,25 per week. 5. Huis, Uiterstegr. 157, gr. 60 c.A.. verh. voor 3,75 per week. 6. Huis v. d. Tasstraat 6, groot 89 c.A., verh. voor 4.50 per week. 7. Huis, Rijndijkstraat 37, groot 79 c.A., verh. voor 4.35 per week. 7675 Bez. Dinsd. en Donderd. van 24 ure in weken van veiling en afslag. Aanv. terst. na de toewijzing on der gestandd. huur. Bét. koopp. op 25 Rug. a.s. met bijbet. van rente a 4 pet. 's j. vanaf aanv. tot bet. Nadere inl. geeft gen. not. Stum pel, Hooigracht 40, te Leiden, tel. 20131. OPLEIDING voor MULO DIPL. A. B. en AANV. B. in 1, 2 of 3 jaar, door examinatoren. DRIE AVDNDEN PER WEEK LES in de MEISJES MULO, Breestraat. Inl. en aanm. bij het Secr. Kernstr. 7 Leiden (tel. 25156), en Verdamstr. 44 (tel 25219), 1784 Gevraagd op FLINK FABRIEKSKANTOOR een PIENTERE pl.m. 17 jaar, bij voorkeur met Mulo-diploma. Voor flinke jongen goede vooruitzichten. Brieven met afschrift schoolrapport en opgave Van verlangd salaris onder no. 7818 bureau van dit blad. GOED NIEUWS VOOR ROELOFARENOSVEEN Maandag 14 Juli a.s. 's avonds van 710 uur, houdt ondergetekende ZITTING in Café .,De Vier Heemskinderen", voor Inschrijving van Radio's, welke wij op korte termijn kunnen leveren. Prijs 175 Gld. - Condities 25 Gld. bij inschrijving P. C. VAN DER HOORN - Velo-Maatschappij - Leiden In de INRICHTINGEN ENDEGEEST e.a., te OEGST- GEEST wordt gevraagd een 7815 Aan te melden bij het Hoofd der Huishouding. U niet, wanneer U Uw Oud-Papier uitslui tend via de bonafide handel ter beschik king van de industrie stelt. Wij betalen de hoogste prijzen voor alle soorten Oud-Papier Bel op 24037, v. d. Werfstraat 4, Leiden. Machinale vernietiging van archieven! Geef Uw Oud-Papier slechts aif aan hen die een deugdelijk legitimatiebewijs' (met ons firmastempel) kunnen tonen. 7816 Fa. F. P. KLUIVERS ZOON ERKEND GROOTHANDEL IN OUD-PAPIER, Erkend industrie leverancier. Gezocht voor directe indiensttreding een ervaren TUINMAN-STOKER Schriftelijke soil, te richten.aan: N.V. Nederlandsche Seintoestellen Fabriek, Rijnstraat 24, 's-Gravenhage. Cand. Not. A. H. DOYER, waarnemer van het vacan te kantoor van Notaris A. CALAND te Leiden, is voornemens op Vrijdagen 18 en 25 Juli 1947 's mid dags 2 uur, in het Notaris huis te Leiden, bij inzet en afslag publiek te verkopen, de volgende perc. te Lei den, als: 1 en 2. De 2 burgerwoon- huizen met tuinen. Jan Lievensstraat 1 en 3. sa men groot 253 c.A., elk verhuurd voor 26.50 per maand. 2. Winkelhuis. Pelikaan straat 11, groot 46 c.A., verhuurd voor 5.50 per week. 4. Woonhuis Van der Werf- siraat 80, groot 45 c.A. ver huurd voor 4.25 p. w. 5. Woonhuis Clarasteeg 8, groot 31 c.A. Verhuurd voor 3.per week. 6 Woonhuis Julianastraat 58, groot 69 c.A. Verhuurd voor 3.75 per week. 710. De vier woonhuizen Vestestraat 104, 106, 108 en 110, samen groot 193 c.A. Verh. no. 104 voor 3.25 overige perc, elk voor ƒ3 per week. 11. Woonhuis Middelste gracht 34, groot 44 c.A. Verhuurd voor 3.75 per week. 12. Woonhuis Uiterstegr. 152. groot 28 c.A. Ver huurd vóór 2.75 p. week. 1315. Het Complex pan den Caeciliastraat 27. St. Ursulasteeg 13 en 11 en Michielstraat 2. samen groot 88 c.A. in totaal ver huurd voor 8.10 per week Bezichtigipg in de weken van veiling en afslag op Dinsdag en Donderdag van 24 uur nam. Aanv. in huurgenot na toewijzing. Betaling 25 Augustus 1947. Ten aanzien van per$. die bij de inzet de maximum prijs bereiken bestaat de mogelijkheid van toewij zing bij inzet. 7676 Inlicht, verst. gen. waarn, notaris, Hooigr. 76. vragen voor verschillende afdelingen Gegadigden gelieven zich te melden aan de fabriek Oosterkerkstraat 11 Sc cftrrOkorL Sk. Sen 4ei/n.-*\ èi Nee, maar voor een tol of een glazen knikker mogen zijn Al vriendjes DE FONTEIN van 3) hem lenen. Vinden uw kinde- i ren. net als Flip. iedere maand een deel van hun Jaarboek DE FONTEIN in de - bus? Voor slechts t 3.90 per twaalf afle id veringen kunt u hen inschrijven (of per maand 0.35). In geen enkel katholiek «Sï gezin, waar kinderen zijn van 7 jaar en j si ouder mag DE FONTEIN ontbreken. i j Stuur onderstaande bon vandaag nog weg. Wilt u inschrijven voor het kinderjaar- j boek DE FONTEIN, in twaalf maande- gK lijkse delen verschijnend: NAAM ïjv ADRES PLAATS Ik wens ineens/per nummer te betalen, ft (Doorstrepen wat u niet wenst). In open enveloppe waarop 2 cent post- A) zegel opsturen naar de administratie van j DE FONTEIN, Buitenhof 5, 's Graven- hage, of de plaatselijke agent, de Heer sJ, VER VOORN, Prinsenstraat 20, Leiden KENNISMAKING R. K. Jongeman, 35 jaar, arbeidersstand zoekt se rieuze kennismaking met eenvoudig R. K. Meisje, leeftijd 2782 jaar. Ge heimhouding verzekerd en verzocht. Uitvoerige brie ven onder no. 18(21 bur. van dit blad. AANGEBODEN: merk D. K. W., chroom - uitvóering, jaar 1940. Br. onder no. 7838 bureau van dit blad. Bij het Academisch Zie kenhuis te Leiden kan di rect worden geplaatst een v. g. g. v. Persoonlijke aanmelding op Dinsdag en Vrijdag tussen 11 en 12 uur v.m. bij het Hoofd van de Huishoudelijke Dienst". GEVRAAGD 2 Smidsknechts en 2 Leerlingen Blok Zoon, Maredijk 25. VAN VAN MEURS Rietveld G 2 Hazerswoude. Telef. 49. (gehuwd) heeft 3 a 4 da gen in de week beschik baar en biedt zich aan voor alle werkzaamheden. Brièven onder no. 7854 bureau van dit blad. Beschaafd Meisje 17 jaar oud, b. z. a. om met 2 a 3 kinderen in de 'maand Augustus in een badplaats te vertoeven. Gratis pen sion. Br. onder no. 7852 bureau van dit blad. Bakkerij VAN VELZEN, Geversstraat 12 7853 OEGSTGEEST vraagt een Haarlemmerstraat 64 Telefoon 24185 - Leiden Adverteert in dit blad Op het Technologisch Laboratorium VAN SEKKENS' LAKFABRIEKEN KUNNEN VOORDEN GEPLAATST: 7848 ENIGE JONGELIEDEN met diploma H. B. S. om tot laborant te wor den opgeleid. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de afd. Personeelszaken 7848 een HUIS AAN DE LORENTZKADE in ruil voor WINKELPAND met woongelegenheid of PAND met woon- en opslagruimte. Brieven met omschrijving onder no. 7846 bureau van dit blad. Duizenden van onze jongeren komen in deze weken met een dipioma van school atDe grote vraag voor velen is, wat nu? Yele zullen reeds een vak of studie richting gekozen hebben, waarin zij zich zullen be kwamen I Zijn zij echter voor dit vak of deze studie geschikt Zullen zij niet jaren van hun energie of levensvreugd gaan verknoeien aan een studie of vak, waarvoor zij niet geschikt blijken Bespaar U deze moeilijkheden en kosten door U op wetenschappelijke wijze te laten onderzoeken bij bet PSYCHOTECHNISCH LABORATORIUM LEIDEN Tel. 20852 Rijnsburgerweg 21 NDORD-ZUID-HULLANOSE VERVOER MIJ. N.V Ingaande 14 Juli 1947 rijden de autobussen in Katwijk Zee in beide richtingen door de ten Brittenstraat en over de Boulevard. NIEUWE -HALTEN: in de ten Brittenstraat, hoek Mr. Donker Cortiusstraat en nabij Restaurant Brittenburg. 7840 GEVRAAGD: (MNL. OF VR.) met diploma M. U. L. O. of H. B. S. Bij voor keur enige kantoorervaring. Leeftijd van 18 tot 25 jaar. 78^7 Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Afd. Personeelszaken CII/I^CW1CV LAKFABRIEKEN dlKVVCrid SASSENHEIM Abonnementen en advertentiën worden aangenomen door G. Wassenaar, Pickéstraat 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 6