VLOERKLEED PRIMA ZATERDAG 12 JULI 1947 DE LEIDSE COURANT PAGINA 5 Congres Kon. Ned. Bond Oud-onder officieren De burgemeester tot ere-voorzitter benoemd. Vandaag wordt in de Stadsgehoor zaal voor de tweede maal sinds het Congres van de Kon. Ned. Bond yan Oud-onderofficieren gehouden. Gisteravond reeds kwamen vele af. gevaardigden -van de bond mitsgaders natuurlijk het hoofdbestuur in de bovenzaal vair „De Harmonie" bijeen, waar zij door de voorz. van de* afd. Leiden, de heer P. D. Beversluis1, wer den verwelkomd. Het ging er natuur lijk heel gemoedelijk en gezellig toe. Te 10 uur arriveerden bovendien de deputaties van de Belgische en Fran se bonden. Hedenmorgen te kwart voor negen verzamelde de honderden afgevaar digden, velen met hun dames, zich op het Stationsplein, vanwaar zij met het Politie-Muziekgezelschap voorop naar het Stadhuis trokken. Op het Stationsplein werd de erewacht ge vormd door een detachement'van de Kon. Land- en Zejemacht. Bij het voorlopig monument voor de gevallenen uit de grote oorlog aan de Steenstraat werden door de Ne derlandse, Franse en Belgische depu taties kransen neergelegd, terwijl de muziek het „Wilt heden nu treden" ten gehore bracht. Hierna defileerden allen langs-het monument en werd de route naar het Stadhuis vervolgd. Op het Stadhuisplein stelden allen zich op, terwijl burgemeester v. Kinschot en de wethouders van Schaik en v. d. Kwaak zich op het bordes bevon den. De muziek bracht achtereenvol gens de Brabangonne, de Marseil- Bioscopen Luxor. Het koude weer schijnt zijn invloed op de bioscoop niet te missen, want de belangstelling voor de Luxor-film „Tot de laatste man", een Amerikaanse film van groot for maat is zeer groot. Natuurlijk het is een militaire film begint het verhaal weer op de academie te West Point, waar onder de nieuw- aangekomen Cadetten een jongeman is, die aanvankelijk in het ootje ge nomen wordt, doch die zich later dubbel doet gelden in de strijd van de Noord-Amerikaanse tegen de Zuid-Amerikaanse troepen en "daar na nog in de strijd tegen de India nen. Hij heeft ups en do'wns, is de ene keer vechtersbaas, dan weer weer veldheer en boven alles de film held, die alles regeert. Het is Errol Flynn, die deze rol vervult en als tegenspeelster heeft de bekende Oli via de Havilland. Het is een film met spanning van begin tot einde, een film van fo-rmaat, die aangename ont spanning zal brengen. Trianon brengt deze week de Franse film „Het huis der verloren kinderen". Het is het veihaal van een bekend journalist, die in een tuchthuis is opgevoed en, terug in de maatschappij, al' het mogelijke doet om het onmenselijke lot van de jeugdige delinquenten te ver zachten en aan het tuchthuiswezen een paedagogische waarde te geven. Met heel veel moeite slaagt hij er in om een jeugdhuis voor 300 van het rechte pad afgeweken jongens te openen, doch wordt in zijn stre ven steeds geboycot door een der jongens en een oude jeugdvriend, die het misdadige pad is blijven vol gen. Er breekt een oproer uit onder de jongens en het gebouw wordt later in brand gestoken, doch Jean Victor houdt vol en het gelukt hem tenslotte de verkeerd willende jon gen voor zich te winnen, die op zijn beurt medewerkt om die jeugd vriend van Jean Victor onschade lijk te maken. „Het huis der verloren kinderen" is een Franse film van het goede soort; nu en dan wel een tikje sen timenteel, doch zij weet met een interessant gegeven de spanning steeds op te voeren tot aan het happy end. Wie een goede film wil zien, richte zijn schreden' naar Tria non. Toegang 18 jaar. Lido. Op bezoek bij „De nieu we baas" vergeten we alles wat op filmcritiek lijkt, om alleen nog maar te kijken en te luisteren naar wat een stelletje humoristische acteurs ons voorzetten. Na een zwak begift komen zij op dreef en Weten via de gewone, oude filmgrappen menige goede scène te spelen. W'ie eens een grappige, onschuldige film wil zien en hartelijk wil lachen, raden wij een kennismaking met „De nieuwe baas" aan. Voor alle leeftijden. Casino heeft deze week de -verfil ming van het Amerikaanse boek „Van muizen en mannen'' op zijn programma, staan. Dit verhaal van het Amerikaanse landarbeidersleven is hier niet onbekend sinds Max Croiset het enige malen in de Leid- se Schouwburg voordroeg. Thans zien wij de reus Lennie en zijn meer pientere makker George in levende lijve. Het is een realistisch verhaal en tevens een wat triest verhaal van het harde leven op de ranches. Lennie, de goedige maar half-idiote reus komt telkens in moeilijkheden door zijn neiging om kleine tere wezens aan te raken, waarbij zijn enorme kracht ze doodt zonder dat de reus het wil. Wan neer hij per ongeluk de vrouw van de zoon van zijn baas eveneens doodt, dreigt voor hem opsluiting in een krankzinnigengesticht en zijn makker weet geen andere uitweg dan hem dood te schieten. Een on bevredigend einde van een krachtig gespeelde film, welke een goede kijk geeft op een stukje Amerika, zoals wij het nauwelijks kennen. Voor 18 jaar. In Rex draait de film „Sanders van de rivier", een verhaal dat zich afspeelt in de Congo, een spel van goed en kwaad met het oerwoud op de achtergrond. Voor 14 jaar en ouder. laise en het Wilhelmus ten gehore, waarby natuurlijk de vaandels ge presenteerd werden. Hierna ging men het stadhuis bin nen, waar de gasten in de grote hal werden ontvangen door het gemeen tebestuur. De heer Beversluis stelde zijn troep voor: jongens van de oude Ned. vloot, het Ned. leger en het niet minder be- -roemde Ned. Indischeleger. Burgemeester v. Kinschot heette hen dan allen hartelijk welkom, in het bijzonder de Belgische en Franse gasten, tegenover wie hij de wens uitte, dat zij met de beste herinnerin gen aan deze dag naar hun land zou den mogen terugkeren. Spr. herinnerde er voorts aan, dat in 1888 de eerste algemene vergade ring in Leiden werd gehouden. De onderofficieren vormen een belang rijk deel van de Ned. strijdkrachten, de Leidenaars weten dit, want tal van jaren bezaten zij een garnizoen: in fanterie, cavalerie, lat^r artillerie. Leiden heeft steeds met het garni- zdfen meegeleefd. Als voorzitter van het ere-comité sprekend, zeide de burgemeester zich door afkomst en opvoeding als offi- cierszoon nauw met Ned. leger ver bonden te gevoelen en van jongsaf heeft hij met hen het woord plicht gehoord, gekend en in ere gehouden. Spr. eindigde met de beste wensen voor het congres. De bondsvoorzitter, de heer A. v. d. Linde, dankte vervolgens de bur gemeester voor de hartelijke ont vangst, welke zeer bijzonder op prijs werd gesteld. Hij wilde deze dank uiten door de burgemeester mede te delen, dat hem het erelidmaatschap van de Bond wordt aangeboden. Spr. hechtte hierna het kruis met lint op de borst van de burgemeester, die hiervoor hartelijk dankzegde. Na bezichtiging van de raadszaal toOg men naar de Gehoorzaal voor de algemene vergadering. K.A.J. Hartebrug. Alle leden worden verzocht om op Zondag 13 Juli om 8.30 precies aanwezig te zijn op de Prinsessekade, halte blauwe tram. De reis is naar Voorschoten om deel te nemen aan de bondsbuiten- dag. Onder leiding van de voorzitter, ir. M. C. de Jonge, hield het Kon. Ge nootschap „Mathesis Scientiarum Ge- nitrix" gisteravond zijn jaarverga dering, welke ook door wcth. J. C. van Schaik werd bijgewoond. De jaarverslagen van secretaris en penningmeester, resp. mr. Ph. de Ruyter de Wildt en mr. H. R. Goud smit, werden goedgekeurd, waarna tot bestuurleden werden gekozen dc heren ir. P. de Gruyter, ir. J. G. Gail- lard en ir. A. H. Bol, terwijl herko zen werd.mr. de Ruyter de Wildt. Na het jaaroverzicht van de voor zitter, heeft de directeur, de heer H. v. d. Hoogt een toespraak gehouden, waarin hij zich richtte tot leraren en leerlingen, waarvan hij de geslaagde candidaten een goede toekomst wenste. Ten slotte werd het woord ge voerd door twee leerlingen en de voorzitter van de Ver. van Mathe- sianen, waarna diploma-uitreiking volgde. BONKAARTEN AFHALEN. Maandag zijn aan de beurt de gezinnen waarvan het hoofd een stamkaartnummer heeft van 56.501 t.m. 59.500. Medenemen alle distri butiestamkaarten, zonder inlegvellen, en de nog niet aangewezen periode stroken van bonkaart 707. De wethouder van financiën, de heer D. v. d. Kwaak, is verhinderd Woensdag spreekuur te houden. De wethouder van fabricage, de heer A. J. Jongeleen, is wegens uit- stedigheid verhinderd op Woensdag 16 Juli en 23 Juli spreekuur te hou den. HAAGSE POLITIERECHTER. W. J. te Bodegraven had zijn schuur afgestaan voor het uitvoeren van een clandestiene slachterij. Hij zou er ook een stukje vlees voor krijgen, maar dat liep nu anders uit. Want, de Officier bij de Haagse politierechter vorderde tegen hem zes maanden gevangenisstraf, omdat verdachte al eerder met dfe econo mische rechter te doen had gehad. De politierechter veroordeelde con form de eis met aftrek van pre ventief. RIJKSTUINBOUWSCHOOL TE BOSKOOP. Het einddiploma behaalde: J. A. Leemans en E. Stadig te Amersfoort, D. Scheer, B. Wehman en L. Wessel te Amsterdam, D. Onstenk te Borcu- lo, G. Boer, H. J. van Gemeren, J. Loef, H. Maris, B. Th. Ottow, D. L. de Regt, J. de Ruyter, A. Schoemaker, J. Ch. Slijkhuis en A. A. Vermey te Boskoop, P. W. M. v. d. Laar te Box tel, G. Louwaars, H, Teekens eii H. W. M. Wassenberg te Dordrecht, G. Wansink te Eibergen, mej. H. J. M. Cox te Eindhoven, mej. A. R. Brou wer en F. Dideonse te Gouda, N. Brugge, R. Kroner, G. H. v. d. Mark, M. J. A. More, J. Ottenhof, R. Veen- stra en F. H. M. Wellink te 's-Gra venhage, J. Spijker, J. W. J. Veld kamp en W .de Vries te Haarlem, N. A. Tummers te Heemstede, G. K. A. Bezem te Hillegersberg, mej. T. Stou- tenbeek te Hillegom, J. G. van Es, M. van Halst en I. A. Teske te Leiden, O. C. Schumacher te Oegstgeest, W. J. Dankelman te Oud-Valkenburg, P. G. den Bouwmeester, D. v. d. Gaag en E. T. G. M. van Nierop te Rotter dam, mej. J. J. J. van Prooyen te Rijswijk, J. J. Kuyer te Sappemeer, H. C. v. d. Gaag, G.' Gerlach, Schie dam. J. R. Butter en W. de Jong te Utrecht, J. M. Hanrath te Venlo, J. G. Struys te Vlaardingen, J. J. Ouborg te Voorburg, J. F. A. Hou- wing^ D. A. Ribbe, C. J. van Werdt, R. van Werdt en P. A. C. Zwanikken te Zeist, A. Markus te Zevenhuizen, A. J. Hamstra te Zwolle. Geslaagd 61, napractijk 2, afgewezen geen. ALKEMADE Woningbouw. Naar wij ver nemen is de gunning goedgekeurd voor het bouwen van het woning complex Rijpwetering voor ƒ154.100 aan S. Tromp te Alphen a.d. Ryn; woningcomplex (14) Oude-Wetering voor 198.600,aan S. Tromp te Alphen a.d. Rijn; woningcomplex (14) Roelofarendsveen v. f 186.800, aan de fa. C. A. Overdevest en C. van Berkel te Leimuiden. LISSE Personalia. Voor het prop.- examen civiel ingenieur fcijn te Delft geslaagd de heren E. J. F. M. Haase en G. P. van Nieuwkoop. Geboren: Cornelis Theodorus Adria- nus, z. van C. v. d. Voort en C. M. G. van der Laan; Leonora Hendrika, d. van L. Algera en F. de Jong; Jo hannes Henricus Maria, z. van H. M. _;as en C. G. H. Evers; Adolf Leohardus, z. van Th. P. Kortekaas en M. Mulder; Helena Anna Frap- cisca Maria, d. van L. J. J. Th. van Ruiten en G. A. Beelen: Eduard Jo hannes Paulüs, z. van F. Godyla en J. M. J. van Zeist; Geertje, d. van in 't Veld en A. Faas; Catharina Albertine, d. van K. A. Noort en P. Martinus Johannes, z. van M. M. de Haas en M. van der Zwet; Janny, d. van D. van Loenen en C. Keur; Jozef Cornëlis, z. van C. R. Smakman en M. P. Lamboo; Johan nes Theodorus. z. van J. N. Onder water en P. C. Zwetsloot; Johanna Jacoba Maria, d. van G. P. Warmer dam en C. M. P. van der Stap; Cor nelis Godefridüs Maria, z. van C. van den Aardweg en A. A. M. Möl- ler; Christina Alida Maria, d. van van der Veek en A. H. Baars: Maria. d. van H. Hoekstra en A. W. Kardol. Ondertrouwd: Nicolaas Witteman, 26 jaar en Margaretha Wilhelmina van der Voort, 25 j.; Wilhelmus Lambertus van Gerven. 25 j. en M. E. Ruigrok, 25 j.; Boudewinus Jaco bus van der Tol, 27 j. en Theodora Gerarda Maria Schrama, 22 j.; Hen- drikus Johannes Wassenaar, 23 j. en Anna Maria van der Veek, 23 jaar; Getrouwd: J. Soaargaren en M Groeneveld, Haarlemmermeer; B. Hooeenes te Haarlemmermeer met A. C. Kersbergen: P. Arnoldus te Leiden met M, Obdam; N. Witteman en M. W'. van der Voort: W. L. van Gerven en M. E. Ruigrok, S. Groot te~\Vestwoud en M. J. van Graven. NOORDWIJK GEMEENTERAAD, Om 5 voor twaalf werd de gehou den gemeenteraad van Donderdag avond weder /heropend en onder nadrukkelijk voorbehoud van de fi nanciële consequenties, het in ge heime raad besproken wederop- bouwplan Noordwijk aanvaard. Het ging "hier in hoofdzaak om de pa rallel-boulevard en Stationsplein met uitmonding aam de Koningin Astrid-boulevard. Voorts werd be sloten tot aanstelling van een tijde-1 lijk technisch ambtenaar bij de dienst van Openbare Werken. De tankgracht. Het aanvullen van een tankgracht, opruimen van verdedigingswerken enz. in de Hoo- geveense en Zwetterpolder te Noord- wijk, aanbesteed door de Prov. Wa terstaat; is gegund aan de laagste inschrijver de heer H. W. K. Vloo te Leidschendam voor 99.750, Geboren: Adeline, d. van C Idema en J. J. Meissner, AdrianUs, z, van J. v. Rooijen en M. P. War- naar. Pieter, z. van L. Dubbelaar en T. Sloof, Petrus C. Th., z. van J. S. Hoogervorst en J. J. Vink, Hendri- kus J. M., z. van E. Vink en J. de Haas. Ondertrouwd: G. v. Mastrigt en C. Plug, B. v. Leeuwen en N. Vegt, P. G. Broere en H. A. Geneijgën. Getrouwd: W. v. Nugteren en C. Marijt, F. v. d. Heyde en E. Voor hoeve, G,. J. Kuijvenhoven en H. J. J. v, d. Plas. Overleden: J. A. Hellema, man. 49 jaar, J. W'. Meijer, vr., 69 jaar, W. Tennekes, vr., 72 jaar, D. G. Parlevliet, vr., 83 jaar, H. Blok, vr., 47 «jaar. NOORDWIJKERHOUT Personalia. Onze plaatsgenoten J. van Denzen en K. van den Burg slaagden op het Triniteits- lyceum te Haarlem voor het diplo ma H.B.S. B. OEGSTGEEST Personalia. Voor het prop.- examen scheepsbouwkundig inge nieur is geslaagd de heer J. Pere boom. SASSENHEIM GEMEENTERAAD. Hoewel het een korte agenda was, is het toch nog een langdurige zitting geworden, dank zij een geheime zit ting over de aankoop van industrie terrein. Onder de ingekomen stukken was een door Ged. Staten goedgekeurd be sluit, om aan de wed. Heijns een uit. kering te geven van 14.per week tot 1 October, de datum waarop de noodwet-jjuderdomsvoorziening in in werking treedt. Het besluit tot het verlenen van een vacantietoeslag ontlokte enige bespreking, waarbij gewezen werd op het georganiseerd overleg. Tot lid van de Commissie tot we ring yan schoolverzuim werd benoemd mej. A. Mj A. van Ballaert, onder wijzeres aan de R.K. meisjesschool. De artt. 18 en 19 van de Beheers- verordening voor de bedrijven, be palende dat 25 pet. van de winst aan de bedrijven ten goede komt, wer den buiten werking gesteld. Alsnu kwam' in behandeling het enige punt van de aanvullingsagen da: Geldlening groot 321.600 voor de tekorten op de begrotingen .tot 1945. Mocht er te veel geleend zijn, dan kan dit aangewend worden voor de begrotingen 1946 en 1947. Hierover werd nogal gediscussieerd doch ten slotte werd besloten volger het voorstel van B. en W. Hierna ging men in geheime zitting ter behande- De heer P. Hordijk (in de illegaliteit bekend als Peter Noord), thans werk zaam ter gemeentesecretarie te Voor schoten, 'is met ingang van 16 Juli a.s. benoemd tot burgemeester van Ooltgensplaat (Z.H.). ling van: aankoop grond voor indus trieterrein. Het terrein is gelegen aan de nieuwe Sassenheimervaart en on geveer 5 bunder groot. De gemeente het terrein bouwrijp maken en verkavelen. De kosten van aankoop zullen bedragen f 44.232. Na heropening deelde de voorz. me de, dat tot aankoop besloten was. Verder deelde hij mede, dat op de gunstige voorwaarden van de D.U.W. besloten is de gronden bestemd voor sportterrein in zijn geheel in orde'te laten maken en dus niet ïoals oor spronkelijk de bedoeling was, in ge deelten. Hierna sluiting. Personialia. Voor het examen boekhouden Van de Vereniging van Leraren, slaagde mej. A. Duijm; •het diploma constumière werd be haald door onze plaatsgenoten, de dames G. Ciggaar, T. Ciggaar, D. Möhlmann en N. van Niekerk; voor ^ïet diploma herenkappers vak is geslaagd de heer A. Kos ter alhier. Mej. E. M. A. v. d. Voort, on derwijzeres aan de R.K. Meisjes school, is met ingang van 1 September a.s. als zodanig benoemd te Amster dam. VOORHOUT Brand. Door vonken uit een oliestookinrichting ontstond een schoorsteenbrand, welke zich in het begin ernstig liet aanzien. Door krachtdadig optreden der brandweer, die spoedig ter plaatse was, werd erger voorkomen. Dft zou anders de tweede maal zijn binnen enige jaren, dat deze grote boerenhofstede van de Gebr. Lange- veld door brand geteisterd werd. Ondertrouwd: C. van Vliet, 26 j. en W. J, M. v, d. Burg, 24 jaar. VOORSCHOTEN Personalia. De heer A. Q. Schrama slaagde voor het eind examen M.T.S., afd. werktuigbouw kunde, te Haarlem. AMERIKA'S LUCHTVLOOT. ACHTDUIZEND TOESTELLEN ALLEEN AL VOOR DE MARINE! Zal de „Skystreak" van Douglas de geluidsbarrière overwinnen? (Van onze luchtvaartmedewerker) San Diego, 27 Juni. Het zou struisvogelpolitiek zijn om te ver helen, dat de Amerikaanse lucht macht zelfs in deze vredesdagen een zeer actief en te allen tijde slag waardig wapen is gebleven. Men windt er hier ook geen doekjes om en al komt men de juiste sterkte van de hedendaagse luchtvloten en haar bemanningen toch niet te we ten, het is zeker, dat in de U.S.A. op dit ogenblik 50.000 vliegers op de maandelijkse „Pay roll" staan, vliegers, die in actiqve dienst zijn of die tot de zogenaamde eerste re serve behoren. De luchtmacht van de U.S.A. is verdeeld over leger en marine en wel in een verhouding van actieve sterkte van ongeveer 3 tot 1. De omvang van de luchtvloot, welke een onderdeel van de marine vormt, is .niet zo gemakkelijk te verheime lijken, aangezien precies bekend is, dat de marine thans 12 vliegdek schepen bij de Atlantische vloot heeft ingedeeld, tegenover 10 voor de Pacific. Behalve deze drijvende bases heeft de „Navy" een uitbrei ding van de vaste steunpunten op het oog en wel tot 40 in het moe derland en 36 daarbuiten, waar onder een achttal geprojecteerd is voor de Poolgebieden. Achtduizend. Deze zaken vermeldt men met enige schroom, omdat het is, alsof men rustig bezig is weer nieuwe spanningen in de atmosfeer te bren gen. Waarom heeft de Amerikaanse marine op het ogenblik de beschik king over 8000 vliegtuigen, vraagt men zich af? Waarom is zö juist een nieuw trainingssysteem inge voerd, waardoor elk jaar 2000 jonge piloten zullen worden afgeleverd, te voegen bij de eerste reserve 14.000, waarover de marine op dit moment reeds beschikt? Waarom kan men fles ochtends in' de „drug stores" over geheel Californië opgewonden verhalen beluisteren over de vreemde, vurige lichamen, die men des nachts als heldere me teoren door het uitspansel heeft zien vliegen, en waarvan de Ame rikaanse astronomen in al hun naï veteit met grote ernst verklaren, dat het „zeker geen natuurverschijnse len waren, noch hemellichamen' Natuurlijk niet: de U.S. Navy oefent met nieuwe raketten boven zee en in de richting van de Mexicaanse woestijn. Men heeft er reeds heel wat an ders geprobeerd dan de VI en de V2, die wij ons nog maar al te goed herinneren. En men kan zich laten verblinden door de foto's van de proeven der Amerikaanse mariniers met deze Duitse wapenen, men zal met een afkeurend gebrom de foto's bekijken van de Duitse ingenieurs, die in de heerlijke Californische zon hun vernietigende V-wapens verder uitwerken voor Amerikaans ge bruik, maar dat is alles speelgoed, zoals men hier vaak zegt. De tech nici van het Amerikaanse leger en de marine hebben reeds een nieuwe bladzijde geschreven in het boek der grootste vérdelgingsmiddelen van de mensheid. Wij zien toevallig eens een gloeiende kogel door de don kere nacht schieten, geruisloos en slechts enkele seconden en wij we ten er dan alleen van te vertellen, dat het „wel - 20 kilometer hoog was". Maar ergens, hier aan de kust, moet dat ding afgeschoten zijn en daar is ook wel bekend, waar het terecht moet zijn gekomen: ergens bij Honolulu, misschien wel halver wege Japan. De „Skystreak". Opmerkelijk is, dat juist in de laatste weken meer bekend wordt over de binnenkort verwachte proe ven van Douglas met de „Skystreak" in het gebied van de geluidssnel heid. Wij hebben in onze vorige brief reeds gewezen op de ernst waarmee de Amerikanen deze zaak aanpakken; voorts hoe Bell's project, de XS 1, het fraaiste was, doch het minst bruikbare. Ook weet men, dat dc Lockheed op dit ogenblik beste snelheidsprestatie in de States geleverd heeft, doch dat men hoogste verwachtingen heeft van de weinig revolutionnaire, doch prac- tische Douglas. Zijn „Skystreak", die door het Amerikaanse leger ge financierd wordt, weegt minder dan twee grote Ford personenautomo bielen en toch is deze machine zo stevig uitgerust, dat de geweldige drukverschillen, die optreden bij klimmen tot en dalen vSn gewel dige hoogten, opgevangen worden. Douglas zou zijn naam géén eer aan doen, wanneer hij niet een spe ciale veiligheidsmaatregel voor de bestuurder had genomen. De stuur hut is namelijk zo geconstrueerd, dat Me vlieger in geval van nood op een knop drukt, waarna hij met hut en al uit het vliegtuig valt en dan later rustig zijn parachute kan openen, wanneer zijn „huisje" wat vaart geminderd heeft. In 'die tijd vliegt de „onthoofde" Skystreak dan met een razende motor verder, stuurlóos en mensloos, totdat de brandstof verbruikt is en het geval WEERSVERWACHTING MEER ZON. Vrijwel overal droog weer met g meer zon. wat hogere tempera- o g turen en zwakke tot matige g wind, overwegend uit Westelij- X o ke richtingen. OOOOOOOOOOnoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU als een gloeiend stuk metaaL op de aarde zal terechtkomen, of en dat is zeker op papier mogelijk wanneer het toestel buiten de aan trekkingskracht van de aarde komt, zou diezelfde „Skystreak" ala een door mensenhanden vervaardigd hemellichaam het heelal kunnen in schieten. En met dezè, ideeën wachten wtf dan maar rustig op de jonge waag halzen. die binnenkort de strijd zul len aanbinden tegen de geluidssnel heid, beter uitgerust dan ooit te voren. MARKTBERICHTEN TER AAR, 11 Juli. Veiling. Snij bonen 4.00—9.20; idem Stek f 2.20 5.60; Stokprinses 13.00; Stam- bonei\ 12.3014.00; Peulen - 2.20; Tuinbonen 1.011.^0; Doppers 3.40—4.90; Schokkers 4.50— 6.10 per 10 kg. Bloemkool 366 per stuk; Bospeen 47 per bos; Peter selie 0.502.00; Selderij 0.50— 2.00 per 100 bos; Sla 1.90—5.40 per 100 stuks; K.K. 17 per stuk; Aardappels 1113 per kg. Idem Kriel 67 per kg.; Krpten 5—15 per kg; Waspeen 410 per' kg; Tomaten 7 85 per kg; Groene Kool 7 per kg; Spitskool 12 per kg; Chinese Kool 5; Bessen 59; Rabarber 8; Postelein 12; Spinazie 2 per kg; Andijvie per bak 20—32; Perziken 712 per stuk; Aardbeien 1.00 per pond. Augurken grof I, 4750; Knorrels 20; Bommen 1317 per kg. LEEUWARDEN, 11 Juli. Voe. Aangevoerd werden: 41 enten, 14 twenters, 190 vette koeien, 648 melk en kalfkoeien 280—755, 106 pin ken 170315, 84 graskalveren 40 120, 320 nuchtere kalveren,. 404 vette en weideschapen, weidescha- pen 30105, 421 lammeren 1-6 29 84 varkens, 447 biggen en lopers 2065. 74, bokken en geiten, 108 paarden f 170—1075. totaal 2941 die ren. Overzicht: melk en kalfkoeien aanvoer minder, handel goede soort iets beter, prijzen iets hoger, Pinken aanvoer gelijk vorige week. handel vlot, prijzen gelijk; nuchtere kalveren, varkens, biggen aanvoer ruimer, handel stug, prijzen niet ho ger; schapen aanvoer ruimer, handel kalm, prijzen gelijk vorige week; paarden aanvoer matig, handel zeer kalm. pryzen lager. Door de Vee centrale werden overgenomen een groot aantal runderen; de aangevoer de nuchtere kalveren en enige scha pen. VEUR, 11 Juli. Groente, Tomaten. 7075 cent, meloenen 1,301.90, komkommers 2—10 cent, bloemkool 640 cent, rodebessen 60 cent, sla 12 cent, frambozen 4650 cent, spinazie 8—9 cent, andijvie f 2.00— 4.50, peen 514 cent, postelein 2—6 cent. ROELOFARENDSVEEN, 11 Juli. Groente. Augurken; grof 8.708 90 bommen 4.40 en stippel 4.40 per 25 kg.; peulen 1.80—5:20. doperw ten 3.4D4.60, capucijners 3.70 5.30, tuinbonen 1.241.45, snijbo nen 7.70—9.30, idem stek 3.30— 5.40, princesseboncn 12.0013.50, en dubb. stamb. 11.0012.50 per 10 kg.; sla 13.20, bloemkool 1 16 45, aardappeden 814, tomaten 75, bospeen 411, aardbeien 37 61 cent per half pond. Bloemen. Anglaia 23—36 cent. Alstroemeria 2744 cent, Liatrus 27 80 cent, Gladiolus 6500 cent, Colvillei 2851 cent. Lathyrus 7— 12 cent, Dahlia 950 cent, Gouds bloem 710 cent, Vlolieren 920 cent, Scabiosa 411 cent, Margrie ten 612 cent, Spirea 2936 cent, Jjeeuwbekken 814 cent. KatWIJK a. d. RIJN, 10 Juli. Groente. Aardappelen bonken 11 >13, idem grote 13-16, drielingen 913, kriel 412, bospeen 10 17.50 v/aspeen I 915, idem II a-^lO, snijbonen 8094, heren bonen 130131, sla 15. kroten 4.70—5.70. peterselie- 1*00-^1.80, selderie 1.302.30. kervel 4.50, radijs f 1.401.80, tuinbonen 16 18, andijvie 47, doppers 50 78, postelein f 10-12, bloemkool I 41—65, idem H 26—27. NET MEISJE gevraagd voor dag en nacht, goed kunnende ko ken, Witte Singel 33 Lei den. 1822 U SLAAGT VOOR EEN (vooroorlogse kwaliteit) alle maten <ook 4%x6^) by: 7839 Atelier „DE UITKOMST" Zuidwal 17 Den Haag. STOMEN VERVEN Haarlemmerstraat 42a Oude Vest 189 Telefoon 24214, Leiden Seiefaontjeó PERSONEEL 3? Gevraagd in zakenge- zin een net R. K. meisje, „liefst van buiten", voor d. of d. enn„ huiselijk ver keer, goed loon. Zondags vrij. Ph. Döfferhoff, Kem- genaerstraat 41, Oegst geest. 1815 3? Net meisje gevraagd in klein gezin voor de och tenduren of werkster voor enkele ochtenden in de week. Mevrouw van Elsen Prins Hendriklaan 16. te Oegstgeest. 1807 Net meisje, dat 's mid dags enige uren vrij heeft, zoekt thuiswerk of andere werkzaamheden. Br. onder no. 1823 bur. v. d. blad. 3? R. K. meisje b. z. a., adres A 58 Langeraar. 7843 AANGEBODEN 3? Te koop: 2 pers. ledi- kent, auping, cn 3-delig matrasstel, 3-delig 1 pers. matras en Kindex-matrasje. P. Vintges, Mdtsweg 137, Leiden. 1814 3? Weckglazen aangebo den, 20 van 1M Ltr. en 20 van yK Ltr. Leerdam en Vebla, Creyghton, Hooi gracht 46. Tel. 20114. 1809 3? Te koop: Witte bruids japon met onderjurk, kou sen, handschoenen en tas je. Brieven onder no. 1817 bureau van dit blad. 3? Kano's. Verhuur 4.50 per dag: 3.per middag. Verkoop 1 en 2 persoons Reparatie en schilderwerk. Jachthaven De Trekvaart, H. Gèijsman. Maredijk no. 149a.- 1719 3? Jonge Hennen, erkend fokmateriaal onder Rijks- keur, koopt men recht streeks bij de kweker. Broe derij Groeneveld Hennen- fokkerij. Rijkserkenning A 15386. Valk Boumanweg 26a. telefoon 25590. 1724 I. V. A.-bon. Geldig tot 19 Juli. Bij inlevering van deze bon 1 stevige metalen vliegenmepper 15 cent. I. V. A.. Haarlemmerstraat 48, Leiden. 18C3 *5* Och, och, volle neef, wat ben je weer pessimis tisch; we hebben wel wei nig geld maar op Amalia's verjaardag dragen we al len een feestmuts. Voor kleine beurzen naar Spier. Diefsteeg 19. 1780 Te koop; aanhangwagen voor fiets. Sj. Bruines H.R. 381 Zoeterwoude. Attentie. Werpt uw ge broken porcelein niet weg. Een zeer yakkundige be handeling geeft het U als nieuw terug. Reparatie, porcelein, antiek, enz., restauratie schilderijen, tevens inkoop goud en zilver. H. Bremmer, Haar lemmerstraat 99, ingang Goegerritstecg I. 1312 Eleêtro motor te koop 4 p.k., Siemens, volledig water- en stofdicht, lucht gekoeld, nieuwste - type, wegens aanschaffing lich tere. L. C. van Vliet, Ge- meneweg F 31, Hazers- woude. 7849 3T Jongedame b. z. a..goed kunnende naaien voor ate lier of ander .naaiwerk. Ook genegen naaiwerk thuis te nemen. Br. onder no. 1824 bur. v. d-. blad. GEVRAAGD 3T Piano te koop gevraagd contant H. Bonten. .'.Hei dehuis". Heistraat 22, Te- teringen. 1818 Te koop gevraagd een in goede staat zijnd wan delwagentje. De Sitter- laan 123. 1825 3T Teelland. Te huur ge vraagd 500 600 R.R. teel land. waarvan 100 R.R. di rect te aanvaarden, d® rest Kerstmis. Br. onder no. 1820 bur. v. d- blad. W0NINGRUIL Woningruil. Geriefelijk ku*;, Ryn- en Schiekade, met i Voor- en achtertuin, zeer zonnig, geschikt voor 4 pers., tegen grotere woon gelegenheid. Br. onder no. 1816 bur. v. d. blad. Iets te verkoopen? 3? Te koop; 1 lichte mo- I Ü3F1 11 TelefOOIltje tor Sparta 125 c.c. Te be vragen A 58, Langeraar. I plaatsen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 5