Overal de halve eindstrijd bereikt Gemeenteraad Alphen ad. Rijn REISKRABBELS UIT FRANKRIJK CLtaMia zaterdag 12 juli 1947 de leidse courant pagina 4 De Intern. Tenniskampioenschappen te Noordwijk LIET IS GISTEREN een goede dag geworden voor de Noordwijkse kampioenschappen. Het progra mma was vol afwisseling, leverde tal van verrassingen op en de groot ste was wel, dat in alle spelen de halve eindstrijden werden bereikt, zodat nog 15 partijen voor de twee laatste dagen overbleven. Verrassingen waren er volop Van verrassingen gesproken, de eerste viel in het damesenkelspel. Daar kwamen de Amerikaanse da mes Todd en Hart, die reeds gedood verfd waren om samen de eindstrijd te spelen, niet door de kwart-finale heen, want zij werden beide versla gen. Of het tennismoeheid was, waardoor de dames zich niet al te zeer inspanden dan wel dat de ster ke wind een handicap was voor de nodige ezlfcontrole, wij weten het niet, doch geen van beide dames wisten haar vorm van Wimbledon te ontplooien en zij verlorenzeer tot teleurstelling natuurlijk van de talrijke toeschouwers, die haar gaarne in de eindstrijd hadden ge zien. Het lukte ditmaal niet de snel heid te vinden tegen de tegenspeel sters, resp. mevr. Koimoczy (H.) en mevr. Hopman (Austr.), die vinnig partij gaven. En toen de Amerikaan se dames er niet in slaagden de overhand te behouden, geloofden ze het wel een beetje. Mis Todd ver loor met 64 64, miss Hart met 6—3 9—7. Voorts wonnen mevr. Summers (Z. A.) van mevr. Scholten 63 61 en mevr. Bolton (Austr.) van mevr. Muller (Z. A.), zodat de hal ve eindstrijden aldus gespeeld wer- RADIO ZONDAG HILVERSUM I (301 M.) 8.00 Nieuws. 8.25 Inleiding Hoog mis. 8.30 Hoogmis. 9.45 Zondagmor genklanken. 12.15 In het Boeckhuys. 12.30 Lunchconcert door het Vaude ville Orkest o.l.v. Cor v. d. Linden. 13.00 Nieuws. 13.15 Welk boek, een goed boek. 13.20 Lunchconcert ver volg. 13.40 Apologie Prof. Dr. J. B. Kors. 14.00 Gram.muziek, 16.05 Ka tholiek thuisfront. 16.30 Ziekenlof. 18.30 Progr. Ned. Strijdkrachten. 20.00 Herdenkingsplechtigheid Mar telaren van Gorcum. 20.07 De ge wone man. 21.00 Flitsen uit de wed strijd ExcelsiorS.V.V. 21.15 Stui vertje wisselen, luisterspel. 21.45 Concert door het dameskoor „Femi- na" 22.30 Nieuws. 22.45 Katholiek Nieuws. 22.50 Operaprogramma. HILVERSUM n (415 M.) 8.00 Nieuws. 8.45 Gram.muziek. 9.30 Gram.muziek. 10.20 Symphonie- orkest van Boston. 10.45 In -de tuin der poëzie. 11.00 Omroeporkest o.l.v. Willem Lohoff. 12.40 Gemengd koor o.l.v. Willem -Hespe. 13.00 Nieuws. 13.15 „Van alles wat", progr. uit te voeren door Gerard v. Krevelen. 13.50 De spoorwegen spreken. 14.05 Boekbespreking. 14.30 Residentie orkest vanuit het Kurhaus te Sche- veningen. 16.30 Sportflitsen. 17.20 Amsterdams Mannenkoor Excelsior. 18.00 Nieuws en sportuitslagen, 18.15 Beschouwing over de Tour de Fran ce. 20.00 Nieuws in het kort. 20.15 Haarlemse Orkestver. vanuit het Kurhaus. 21.10 Twee Egyptische die ven, hoorspel. 21.40 Waltztime. 22.10 Toon Hermans in vacantiestemming. 22.30 The Skymasters. 23.00 Nieuws. MAANDAG HILVERSUM I (301 M.) 7.00 Nieuws. 7.15 Ochtendgymn. 8.00 Nieuws. 8.30 Vrolijke morgen klanken. 11.15 Van oude en nieuwe schrijvers. 11.45 Familie-berichten van Overzee. 13.00 Nieuws. 14.20 Metropole-orkest. 17.00 De school bezoekt de studio. 17.30 Sportuitsla gen en actualiteiten. 17.45 Het Rijk over zee. 18.30 Progr. Ned. Strijd krachten. 19.15 Boekbespreking. 22.00 Radio Philharmonisch Orkest. 22.30 Nieuws. HILVERSUM n (415 M.) 7.00 Nieuws. 7.15 Ochtendgymn. 9.35 Orkestwerken van Maurice Ra- vel. 10.20 Progr. voor de zieken. 12.00 Orgelspel van Cor Steyn. 13.00 Nieuws. 13.15 Voor het platteland. 13.20 Jan Vogel en zijn accordeon orkest. 15.00 De keizer en de kome diant, hoorspel. 18.00 Nieuws. 18.15 The Ramblers. 19.25 Arbeiders met vacantie. 20.00 Nieuws. 20.15 Het Residentie orkest. 23.00 Nieuws. 23.15 Gramofoonmuziek. den: mevr. Hopmanmevr. Sum mers en mevr. Boltonmevr. Kor- moczy. In het herenenkelspel evenzeer verrassingen en voor de Nederlan ders geen prettige, want zowel van Swol als Wilton werden beide uit geschakeld. Eerstgenoemde kreeg in Cochet een te zware tegenstander, vlug, lenig, snel reagerend, aanval lend en verdedigend. Telkens weer de Fransman erin hem te passeren met lange rally's en goede volley's. Zoo verloor v. Swol met 6—3 6—3. De partij WiltonGremillet werd eveneens door de Hollander verlo ren. Hij had weliswaar met 62 31 voorgestaan toen de partij Donder dag werd afgebroken doch Gremillet erin de tweede set met 64 in zijn voordeel te eindigen en de beslissende set bracht hem ondanks hardnekkig verzet van Wilton (119) de' overwinning. Een andere verrassing was hier de nederlaag van de Zweed Johans son tegen de Zuid-Afrikaan Fran- nin. Deze won met 68, 75. 62. In de halve finales komen hier ten slotte: CochetSturgess en Fannin -Harper. Ook in het Gemengd Dubbel werd v. Swol uitgeschakeld ondanks de hulp van zijn sterke Am. partnerin mej. Brough. Met 62 62 verloor het AmerikaansNed. Dubbel van de Zuid-Afrikanen mevr. Summers Sturgess. Van Swol viel hier hard tegen. Zijn smashes waren bijna doorlopend slecht, zijn volleren ha perde en hierin waren de tegenstan ders juist zeer goed. Of het Damesdubbel ook nog ver rassingen zal brengen? Hier plaatsten de Amerikaanse dames Todd en Hart zich in de halve eindstrijd door een 63 6—4 zege op het Ned. dubbel Hermsenv. d. Wal. De dames Os borneBrough handhaafden zich uitstekend door een 61 62 zege op mevr. Lubbersmej. Jolles, ter wijl mevr. Muller en mevr. Sum mers zich in de halve finale plaat sten dor van de Engelsen Quertier Garmon te winen. Het vierde paar werd tenslotte gevormd door de da mes BoltonHopman, wijl het Am.- Austr. paar zegevierde over de Ita liaansHongaarse combinatie Bossi Kormoczy met 64 62. CRICKET WEDSTRIJDPROGRAMMA VOOR ZONDAG. Tweede klasse A: LCCKampong, Ajax (L)—HCC III. VOETBAL WEDSTRIJDPROGRAMMA VOOR ZONDAG Kampioenschap van Nederland: HeerenveenBI. Wit (12/7). District I, Prom. 2e klasse: Emma Zeeburgia. District II, prom. 2e klasse: Ex celsiorS.V.V, (terrein Feyenoord' beslissingswedstrijd). District IV, prom. 2e klasse: De Valk—RKTVV. MEERBURG—TEYLINGEN. Meerburg I speelt morgen haar tweede en tevens laatscte promotie wedstrijd voor de 4e klas K. N, B. Ook ditmaal is Teylingen I haar tegenstander. Twee weken geleden gingen de Meerburgers roemloos met 62 ten onder in Sassenheim. Wil len de Ryndijkers nog een kans be houden om te promoveren, dan zal deze wedstrijd gewonnen moeten worden. De Sassenheimers daaren tegen hebben reeds aan een gelijk spel voldoende om hun plaats -in de 4e klas te behouden. Als de Meer burgers inderdaad een overwinning uit het vuur willen slespen zal er stukken beter aangepakt moeten worden dan in Sassenheim. Dat aan voerder Voordouw c.s. weten wat er op het spel staat, kunnen ze morgen bewijzen door te tonen, dat ze tot beter voetbal in staat zijn dan veer tien dagen geleden. De wedstrijd wordt, met het oog op de te ver wachten grote belangstelling, ge speeld op het N. B. L. O.-terrein aan de Zoeterwoudse Singel te Leiden; aanvang 7 uur. Ten behoeve van de leden en donateurs zij medegedeeld, dat ditmaal gen vrije toegang ver leend kan worden op vertoon van diploma's of lidmaatschapskaarten. Slechte oefenwedstrijd. De laat ste oefenwedstrijd van het elftal, dat tegen Gent zal moeten spelen, sa mengesteld uit personeel in dienst van de gemeente Leiden tegen een U.V.S-combinatie is op een grote te leurstelling uitgelopen. Over alle li nies was dit elftal niet opgewassen tegen het goede spel van de U.V.S.'ers waarbij midvoor M. van Wel een goe de partij speelde en zijn medespelers en hemzelf meerdere kansen gaf tot doelpunten maken en de schoten vaak te hoog en onzuiver werden ge plaatst om tot succes te komen. In de tweede helft ging het veel beter en U.V.S. won met 50. WATERPOLO RotterdamPoelmeer 72. Na een vrijwel gelijk opgaande strijd voor rust waarbij de thuisclub vrij spoedig de leiding nam (10) en Poelmeer evendiend gelijk maakte (11) was het weer de thuisclub, die een klein overwicht met twee goede doelpunten beloond zag (31). Moe dig wist Poelmeer stand te houden en uit een van de vele aanvallen werd het 32. Doordat de aangewe zen scheidsrechter op het appel ont brak en de de wedstrijd pas om pl.m. 9 uur was begonnen, moest de tweede helft in volslagen duisternis gespeeld worden, waardoor de Poelmeer kee per geen kans kreeg de vele schoten te stoppen en na een goed begin Poel meer nog met grote cijfers geslagen werd. WIELRENNEN DE TOUR DE FRANCE. De uitslagen van de 14e etappe van de Tour de France, CarcassoneLu- chon (253 Km) zijn: 1. Bourlon (Cen traal Z.W.) 8 uur 8 min. 1 sec.; 2 Callens (Bel.); 3. Cottur (It.); 4. Tac- ca (It.); 5. Goasmat (West); 14. Ca- mellini; 39. Janssen, 8.39.1; 46. Joly; 52. Klabinsky. Na de 14de etappe luidt het alge meen klassement: 1. Vietto (Fr.) 101 uur, 2 min. 43 sec.; 2. Camellini; 3. Brambilla (It.); 4. Ronconni (It.); 5. Fachleitner (Fr.); 40. Janssen, 104 uur 19 min. 18 sec; 42. Klabinsky; 52. Joly. Het landenklassement na de 14e Aan directeur water- en lichtbedrijven is ontslag verleend Gisterenavond kwam de raad der gemeente om half acht in openbare vergadering bijeen voor de behan deling van een uit 18 punten bestaan de agenda. Hoewel het allen vry on belangrijke punten waren die op de agenda voorkwamen, werd er na punt 15, nadat de vergadering in geheime zitting was gegaan, voor de verras sing gezorgd door de mededeling van de voorzitter, dat met ingang van 1 Augustus a.s. aan de heer M. van Muiswinkel op diens verzoek eervol ontslag is verleend als directeur der Water- en Lichtbedrijven alhier, met behoud van zijn jaarwedde tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, mits de heer van Muiswinkel voor 30 Juni 1947 zelf om dit ontslag zou verzoe ken. Blijkens mededeling van B. en W. is deze ontslagaanvrage bij het gemeentebestuur binnengekomen. Op voorstel van de heer Verduijn wordt opnieuw een voorstel aangeno men tot wijziging van de keurings verordening, waardoor Ged. St. op nieuw te beslissen zuil enkrijgen of Alphen aan de Rijn en de Kring-ge meenten de huisslachters thuis zullen mogen laten slachten. Nadat de heer Honout zijn spijt er over heeft uitgedrukt, dat de huizen bouw over het algemeen zo lang zaam geschiedt en dat het uitbrei dingsplan voor de Kerkvaart te Aar. landerveen nog niet klaar is. krijgt hij toch van de voorzitter de toezeg ging, dat zo mogelijk begin 1948 de huizen aan de Kerkvaart zullen kun nen verrijzen. Bij de bespreking toekenning ex tra-bijdragen aan woningbouwcorpo raties over exploitatiejaar 10451946 vraagt de heer Nijman zich af of de woningen van de Bouwvereniging Volksbelang wel behoorlijk onder etappe luidt: 1. Italië, 2. Frankrijk, I houden worden, naar aanleiding van Westploeg, 4. België, 5. Zwitser- het feit, dat deze ver, een batig sal- landLuxemburg; 6 Nederlanddo heeft en de andere bouwver. een Buitenland. 'nadelig. De weth. Brouwer en de heer Groeneveld wijzen er op, dat deze vereniging veel voordeliger heeft gebouwd. Toch blijkt volgens de heeren Groeneveld en Ruijsse- naars, dat de woningen dezer ver eniging er zeer slecht aan toe zijn; de laatste stelt dan ook voor in plaats van 6.vergoeding voor onderhoud per woning een hoger bedrag be schikbaar te stellen, daar de gemeen te anders binnenkort met een aantal sterk verwaarloosde woningen komt te zitten. De voorz. zegt een onder zoek toe. Onder dankzegging van de heer Dekker wordt het voorstel tot het verlenen van subsidie voor uitzen ding van kinderen naar vacantiekolo- nies aangenomen. Tot lid der Commissie I tot wering van schoolverzuim in de vacature ontstaan door het vertrek vafi de heer J. P. Hutjes werd gekozen de heer J .L. J. Scheerder, Hazeveld 23, alhier. Met een speciaal woord van goed keuring wordt aangenomen het voor stel van B. en W. om goedkeuring te verlenen aan de aanvrage van de R.K. school om gelden voor aanschaf fing van boeken voor het vak Biolo gie. Tevens wijst de heer Dekker in dit verband nog eens op, wat een moeilijkheden het geeft als men, zo als Alphen, noodlijdend is geworden. Punt 15, het voorstel van B. en W. om een crediet beschikbaar te stellen van ƒ5000, als bijdrage in de kosten voor het inrichten van een sportter rein nabij de Nieuw Sloot en tot ver huren van dit terrein aan de voetbal vereniging „Alphia", wordt naar aan leiding van een schrijven van de ver eniging „Alphia'j ingetrokken. In bedoeld schrijven deelt het Al- phiabestuur B. en W. mede, dat van de K.N.V.B. toestemming is verkre gen om op het huidige terrein te mo gen blijven spelen, zij het dan, dat dit terrein slechts een speellengte heeft van 90 M. Wel verwekt het eni ge bevreemding, dat het Alphia- bestuur eerst nu, nadat de plannen geheel gereed zijn, op het idee is ge komen om dispensatie bij de K.N.V.B. aan te vragen betreffende het te kleine terrein. Er moge dan de telkens weer dreigende staking van de ambtenaren zijn en de eindeloze reeks van half of heel mislukte con ferenties en het gewroet van de Communisten en het voortdurende brood gebrek en de duurte en de algemene ontevredenheid en de angst voor een op handen zijnde revolutie, maar Parijs blijft Parijs. Men ziet een enkele maal de mensen queue maken voor een bakkerswinkel, men komt ook wel eens een optocht van stakers te gen, geen verbeten fana tici, maar goed gehumeur de, geestige Fransen, die er blijkbaar een sportieve opvatting van staken op na houden een enkele maal overkwam het ons zelfs, dat een man des avonds in een metro-sta tion begon uit te vallen te gen Engeland hij had blijkbaar wat al te veel kranten gelezen en geen tegenhanger gevonden in de benodigde hoeveelheid „pinard" dit alles doet niets af aan het rythme van Parijs en van het bre de, Parijse leven. Ik heb me dikwijls afgevraagd, wat de eigenlijke aantrek kingskracht van Parijs is. En ik geloof, dat het eigen lijk moeilijk onder woor den te brengen is. Want het zit hem niet in een en kel detail, hoewel ieder detail op zich verrassend en boeiend is, maar het zit hem in het geheel. Pa rijs is een hele wereld: voor de Fransman bestaat Frankrijk uit twee delen. Het eerste en voornaamste deel is Parijs, de rest is provincie. En het leven van heel de natie is inge steld op deze centrale be tekenis van de hoofdstad. Alles, wat van enige be tekenis is in Frankrijk, lieeft zijn centrum in de metropool, zelfs het spoor wegnet vindt zijn middel punt in Parijs, zodat men dikwijls beter een omweg kan maken over Parijs, dan dat men langs allerlei on betekenende lijntjes recht op zijn doel zou afgaan. Het is me dezer dagen weer zo sterk opgevallen, hoe rijk en groots het Pa rijse leven eigenlijk is. Wil men ervaren, d£t het groots is, dan moei. men maar eens langs de bou levards gaan wandelen, slagaders van het drukke Parijse leven met dat overweldigende, jachtende verkeer dat van geen op houden weet, met de prachtige warenhuizen, waar ook nu weer alles te koop is, zij het tegen prij zen, die je doen duizelen en met de altijd wisselende stroom van mensen, kort om met het leven, d£t zich in honderdduizend vormen een weg zoekt en dat heel het gamma van menselijke gevoelens in zich om draagt. van de onschuldi ge vreugde van het vlugge, spelende kind tot de na vrante bitterheid van de ontgoochelde, mislukte, om dat zijn geloof of zijn hoop of zijn liefde te kort scho ten. Of men moet de grote centrale punten opzoeken, de knooppunten van het Parijse verkeer en het Parijse vertier. Ik denk aan de Etoile met de ge weldige Atc de Triomphe, aan de Place de la Con corde, de Place de l'Opera, de Beurs, de Place de la Republique, om er enkele te noemen. De grootheid ervaart men ook in de Dóme des Invalides, waar onder de machtige koepel Napoleon rust in zijn so bere, maar imposante, porphieren sarcophaag. Of bij de Basiliek van Montmartre, een wit sprookje op de top van een heuvel, die uitzicht geeft over de onmetelijke hui zenzee. Of in de kathedraal, reliek uit de XIHde eeuw, die ervoor getuigt, hoe de Par ij zenaar toen al smaak had voor het sobere, mach tige gebaar, voor ruimte, voor stijl. En de parken van Parijs zullen de idee van grootsheid versterken, het uitgestrekte Bois de Boulogne, waar je hele maal .buiten" bent, het grillige park van de Buttes- Chaumont, het stijlvol aan gelegde Luxembourg, het Bois de Vincennes met de „Zoo", legde dierentuin. Maar in deze grootsheid wordt men tegelijkertijd geboeid door de onvermoe de verscheidenheid. In Pa rijs is letterlijk alles te vinden. Wij woonden de vespers bij in de Russische kathedraal van rue Daru een echte Byzantijnse koe pelkerk met al het myste rieuze van de Slavische wereld, ikonen, lichtjes, een monument voor de vermoorde Tsaren-familie er was een diaken met een zeldzaam-mooie, sono re bas. er waren Russen, die de grond kusten en on ophoudelijk kruisen sloe gen, er was een smekende, oud-Slavische litanie we maakten hetzelfde mee in het kleine kerkje van Russische monniken in de Rue de Crimée kleiner, intiemer, gelegen op een heuvel, geheel door huizen omringd en onder de scha duw van esdoorns en aca cia's. Daar is een ikonos- taas in de stijl van Novgo rod, we zagen er een Rus sische bisschop, een eer biedwaardige grijsaard met witte baard (een kerkva der, die per vergissing was blijven leven), en een mon nik, die het grote „schima" droeg, het teken van de hoogste monniks wij ding, de volstrekte dood voor de wereld, een nieuwe doop. En in de schaduw van de Notre Dame staat een kerk je van geuniëerde Grie ken. En daarnaast vindt men in Parijs bijna alle richtingen van het Oosten vertegenwoordigd. Er is een kerkje van Maronie ten, van Chaldeeuwen, van geuniëerde Armeniërs, ge uniëerde Roemenen, Sy- riërs, Oekraïners. Daar naast zijn ook de ortho doxen rijk vertegenwoor digd: het schijnt, dat de Russen in Parijs wel een tiental kerkjes hebben, hetgeen overigens voor de 30.000 emigranten uit Rus land niets te veel is. Bo vendien vindt men naast tal van protestante kerk- kunstig aange- ken en Joodse synagogen zelfs een Mohammedaanse moskee in Parijs. Ik spreek nu nog maar alleen over het gebied van de gods dienst. Maar op welk ge bied men zich ook begeeft, van wetenschap of kunst of handel of techniek, alles is vertegenwoordigd in een overvloed en verscheiden heid, die doet verstommen. Een „aumönier" van de studenten vertelde me, dat Parijs 60.000 studenten heeft. Er is een speciale „Cité Universitaire" ge bouwd, waar nagenoeg alle landen hun eigen centrum hebben. Nederland niet uit gezonderd. Een aparte fa_ culté de Pharmacie telt 2000 studenten. En er zijn alleen al een 20.000 juris ten. Het spreekt vanzelf, dat het Studentenleven in Frankrijk anders georga niseerd is dan in Neder land. De verschillende fa culteiten leiden veel meer een volkomen zelfstandig bestaan. Wie eenmaal iets van die grootsheid en verscheiden heid van Parijs begrepen heeft, die gaat houden van de machtige metropool aan de Seine. Er is veel ver wording in Parijs, er is een zelfkant van misdaad en morele ontaarding, die met ontzetting vervult en die de vraag doet rijzen of dit ooit te genezen is anders dan door een wereldbrand, maar er is daarnaast zo veel goeds, zoveel zuivers, zoveel echts in deze gewel dige Parense wereld, dat men nauwelijks aan de roeping en de toekomst van Parijs, dat wil zeggen van Frankrijk kan twijfe len. TVirijs bleef nog steeds in zekere zin het h^rt van Europa. En ik geloof Parijs. Direct hierna gaat de raad in ge heime zitting over. Na heropening volgt de mededeling, betreffende het ontslag van de heer M. van Muiswin kel, waaruit blijkt, dat dit besluit van B. en W. reeds in de geheime ver gadering van 23 Mei j.l. is genomen. Officieel luid de verklaring als volgt: De Raad der gemeente Alphen aan den Rijn, gezien het voorstel van bur gemeester en wethouders, gelet op ar tikel 49, 5e lid der Gemeentewet, be sluit: op te heffen de geheimhouding, opgelegd met betrekking tot zyn besluit, genomen in geheime ver gadering van 23 Mei 1947, inhou dende het met ingang van 1 Augus tus 1947 verlenen van eervol ont slag aan de heer M. van Muiswin kel als Directeur van de water- en lichtbedrijven dezer gemeente, zulks met de verzekering, van een uitkering tot een bedrag gelijk aan zijn jaarwedde, tot aan het tijdstip, waarop hij de pensioengerechtigde leeftijd zal hebben bereikt, indien hij voor 30 Juni 1947 zelf verzocht heeft uit zijn functie te worden ontslagen. Constateert, dat de heer M. van Muiswinkel voor 30 Juni 1947 zelf heeft verzocht uit zijn functie te worden ontslagen. Het voorstel betreffende grondaan koop van eigendommen in de ka dastrale gemeente Oudshoorn van de heren Rippe, D. v. d. Berg en J. C. van Eek wordt goedgekeurd met de opmerking van de heer Rogaar, dat er ook eens aan Industrieterrein ge dacht moet worden. De voorgestelde verhoging der hon denbelasting wordt eveneens zonder stemming aangenomen, zodat een luxe hond dus in het vervolg 10.belas ting zal opbrengen. Ook het voorstel van B. en W. tot het aangaan van een geldlening groot ƒ637.000.met de N.V. Bank voor Ned. gemeenten ondervindt geen te genstand. Waarna deze vergadering wordt gesloten. Jubileum. De heer K. de Jong herdacht het feit, dat hij 25 jaar ge leden in dienst trad als zager bij de N.V. Zagerij en Schaverij „De Vlijt". De jubilaris, die thans als machinist werkzaam is bij deze N.V., heeft het jubileum in intieme kring herdacht. De dir. der N.V. sprak woorden van lof en overhandigde een geschenk on der couvert, terwijl namens het per soneel een schemerlamp werd aange boden. Met welgekozen woorden dankte de heer de Jong voor de geschenken en waarderende woorden. Verkeersongeval. Gisterenmor gen werd de 12-jarige van T. op de hoek van de VisserstraatPr. Hen drikstraat door een uit de Visserstr. komende vrachtauto aangereden. Zijn rijwiel werd vrijwel vernield, zelf kwam de knaap er met enkele ver wondingen nog vrij goed af. LEIDERDORP Inbraak. In de nacht van Don derdag op Vrijdag is ingebroken ten huize van de bakker W. van Tongeren aan de Hoofdstraat. Door verwijdering van enkele latten bo ven de schuurdeur aan de zijde van het Jaagpad heeft men kans gezien om met een of ander voorwerp de afsluitboom te verwijderen. Een maal binnen zijnde heeft men een groot aantal kledingstukken, die daar te drogen hingen, medegeno men. Door openschuiving van een tuimelraam kwam men in de bak kerij. Hier stond een herenrijwiel, dat ook tot de buit ging behoren, Behalve het bovenstaande werden o.a. mede genomen 3 badpakken, overjassen, slopen, lakens, colbert jassen en nog vele andere waarde volle artikelen. Men heeft zich ook nog te goed gedaan aan een fles, die gevuld was met Weck-kersen. Een grote hoeveelheid fondantsui kerwerken was ook van hun gading. Vast en zeker/ KAMSTEEG's Autom. Bedr. N.V. OEGSTGEEST oooooooooooooooooooooooooooooooooo Dg verschrikkelijke oooooooooooooooooooooooooooooooooo Een vrolijke liefdesroman van BERTA RUCK. Vertaald door TEO DE WITTE. 24) De hertogin liet zich in haar kus sens terugvallen en zat heel onher togelijk te schuden van het lachen. ,,0 kind, je bent een parel, een pa rel. een onschatbare parel, zeg ik je!" „Je kon je niet verlagenO, miss Ames, sta me toe, dat een oude heks van een hertogin je hartelijk bedankt voor de kostelijkste middag, dien ze sinds haar dertiger jaren heeft gekend. We moeten elkaar eens spoedig weerzien. Je moet eens overkomen naar „De Honk". Vaar wel en mijn zegen, vaarwel lief kind!" De kostelijke wagen gleed over het grint en droeg iemand weg, die van plan was om de Wynstone-romance (manqué) zoo snel mogelijk over ge heel Londen te verspreiden zonder aat ook maar het geringste détail achterwege zou blijven. HOOFDSTUK X. Arabella krijgt een nieuw huwelijks aanzoek. Tien minuten nadat de auto ver dwenen was onttrok ook Arabella zich aan het meer dan onverdraag lijke gezelschap der teleurgestelde Cattermole's om het nieuws aan haar vader over te brengen. Ze had heel sombere voorgevoelens betreffende de ontstemming, die haar besluit bij hem zou verwekken en vreesde het ergste. Met loden schoenen sloeg ze het pad in naar de rode villa. Ze had een kanariegeel manteltje omgesla gen en een goedkope panamahoed op haar blonde hare geplant, die met een opzichtig futuristisch bandje was „verlevendigd." De hoge hakjes van haar suède schoentjes vertrapten van tyd tot tijd een vergeet-mij-nietje of een boter bloem. Van onder de koele schaduw der prachtige olmen keek een hert, dat lag te herkauwen met tedere blik naar deze helle verschijning in de vredige middag. Wellicht had het dier een illusie van een ontzetten de boeket malse boterbloemen, die in eens uit de grond kwam opgerezen. Het rekte tenminste verwonderd de hals, doch verviel even later weer tot zijn nuttige arbeid. Een half uur later zat miss Ames in de huiskamer, die zij tot voor kort zo'n geschikte achtergrond voor haar persoontje had gevonden. Ze liet zich op de sofa neervallen met de ver schrikkelijke opzichtige kussens en keek naar al haar kleine huisgoden, de vervaarlijke portrettene, de goed kope en uiterst sentimentele platen, haar piano en haar gramophoon, haar kanarie in zijn rieten kooi, het gro te bord met de rode ruiten, dat nu met groen laken was bedekt, waar op zij altijd haar patronen overte- kende, de honderd en een kleinighe den, die haar vroeger leven hadden gevuld, de glorie van haar meisjesja ren en zij riep ineens uit: „O, wat een zaligheid om hier weer terug te zijn, na al die tyd daar. Ik laat me hangen indien het op de Noordpool kouder is dan op „De Schuur". Ik voel er niets voor om in die huizen tegelyk te wonen- Een eenvoudige, knusse villa, zoals deze, is al meer dan genoeg voor mij!" „Allemaal goed en wel, mijn duif je, maar je hebt toch te wachten tot je een kans krijgt naar een van die prachtige huizen, voordat je weer naar je villa kunt terugkomen", riep haar vader haar enigszins streng te gen, terwijl hy op zijn sloffen en in zijn hemdsmouwen wat kwam uitrus ten. Hij had de geheele warme mid dag in de winkel moeten helpen en het zweet stond hem in dikke drup pels op zijn gezicht. Hij nam een der kussens en wreef ze met veel zuch ten van zijn voorhoofd. Toen keek hij zijn kind aan met een zielsverruk king, die al zijn vadertrots verried. Ja, Ames aanbad zijn dochter. Ara bella was zyn schat, waarvoor hij alles kon overhebben. Inmiddels dacht die schat bij zich zelf: Het is maar het beste indien ik pappie met een flinke stoot onder steboven rammel. Waarom zou ik daar langer mee wachten dan nood zakelijk is. Kom, ik zal maar ineens van wal steken, dan ben ik er ten minste van af. Plotseling riep zy hem met iets triomfantelijks in haar stem toe: „Ik heb myn eerste kans gekregen, pappie. Ik vind het wel een beetje vervelend voor je, want je zult er wel raar van opkijken als ik je zeg, dat ik ze niet heb waargenomen." Toen begon ze, zonder de verbaas de en enigszins door vermoeidheid slaperige kruidenier kans te geven iets in het midden te brengen, een omstandig verhaal over de bruuske wijze waarop die fijne, maar enigs zins lichthoofdige ridder William Wynstone van stapel was gelopen en in vuur en vlam voor haar was ge raakt. Zij hield miet voor hem verborgen, ook de uitnodi ging der hertogin niet om de brui loft vanuit haar beroemd huis te doen plaats hebben. Zij had werke lijk de moed om haar vader, die bij elk woord een pijl door zijn hart voelde gaan, kort en krachtig te zeg gen waar het op stond. Ze wist, dat zijn vaderlijk hart nog nooit zoveel tegenslagen had moeten verduren als deze middag. Maar het moest nu een maal en Arabella was geen meisje, dat geen tandpijn meer heeft als ze op de drempel van het huis van de tand arts staat. Tot haar verwondering glom haar vader zo mogelijk nog meer dan an ders. Van louter zelfvoldoening straalde heel zijn blinkend gezicht in een aureool van kruidenierstrots. „Jij hebt die jongen snuiter een blauwtje laten lopen? Je voelde er niets voor? Je mocht hem niet ly- den? Je kon zogezegd niet in hem vallen? Nou, dan heb je groot gelijk, dat je geen smoesjes met heb hebt verkocht. Waarom. Ik zeg maar...." „Mr. Ames!" klonk een falset stem vanuit de winkel. Het was mr. Ames' jongste bediende, een jong van dertien jaren met kleverige strogele haren. „Mr. Ames, ze vragen naar u.\ ,,Jaoo! Ik kom." De oude kruide nier stond met tegezin op. Maar het plichtleven gaf hem niet veel tijd tot overweging of tegenpruttelen. Plicht was plicht en het vlees op je brood vediende je niet met luilakken. Hij zou het nooit zoover gebracht heb ben, indien hij alleen maar gedaan had, wat zijn hart hem op elk ogen blik had ingegeven. Mr. Ames was een man van werken en nog eens werken. Daarom stond hij op, of schoon hij het juist zo fijn gevonden zou hebben om eens lekker thee te drinken en een hele boom op te zet ten met zijn parel van een dochter. Trots kwam er over zijn gezicht toen hij naar de deur slofte. Hij stak haar zijn vereelte hand toe en zij nam die hartelijk onder haar arm. „Ik ben blij, dat je het zo kalm opneemt, dat moet ik je zeggen", zei Arabella een beetje ontroerd. „Ik was als de dood, dat je spinnijdig zou worden." (Wordt vervolgd.)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 4