Gemeenteraad van Leiden bijeen Leiden krijgt nieuwe bezetting! 1 Op korte golf j Huldiging van pastoor Beukers door de Don Boscoschooi ZATERDAG 12 JULI 1947 DE LEIDSE COURANT PAGINA 2 De gemeenteraad van Leiden kwam gistermiddag in vergadering bijeen. Geldlening. Allereerst kwam aan de orde een voorstel tot aangaan van een geld lening. Door de Bank voor Ned. Ge meenten, met instemming van het Departement van Financiën, zijn de laatste tijd stappen gedaan tekorten tot 1945 in vaste geldleningen om te zetten. Voor de gemeente Leiden bedragen deze tekorten globaal 2 mil- lioen gulden. De Bank is erin ge slaagd een obligatie-lening te plaat sen voor 25 millioen op de open markt en vpor 75 millioen bij de Rijksfondsen. Leiden kan erop reke nen, van deze lening te kunnen pro fiteren. Van de lopende kasgeldle ningen kan binnenkort 2.350.000 worden afgelost (er blijft dan nog '2.200.000 aan kasgeld-leningen staan). De voorwaarden van de nieu we vaste lening zijn: koers 99 3/4 en looptijd van 30 jaren. De rente be draagt de eerste 10 jaar 3 daarna 3!4 terwijl'de eerste 5 jaren geen versterkte aflossing mag plaats hebben. Deze voorwaarden achtte wethouder van der Kwaak zeer aan vaardbaar, welke mening door de Raad z.h.st. werd gedeeld. Pol i t ie-sportto urnooi Bij het voorstel 1000.subsidie te geven voor een Internationaal Poli tie Sporttournooi, vond de heer Lom- bert (K.V.P.) het wat kras, dat op de begroting alleen voor het voetbal gedeelte al een bedrag van 1550. is uitgetrokken voor maaltijden, het geen ongeveer de helft van die be groting uitmaakt. Spr. zal zich met de subsidie-verlening, zij 't schoorvoe tend, verenigen mits de maaltijden verzorgd worden door de stedelijke middenstand. De voorzitter zegde dit toe. en wees erop, dat een bedrag van 900 voor een ere-diner van 200 per sonen tegenwoordig werkelijk niet hoog is. Het voorstel v/erd z.h.st. goedgekeurd. Uitbreidingsplan „Noord". Algemene beschouwingen over het vaststellen van een partieel uitbrei dingsplan „Noord" werden gehouden door de heer van Iterson (Prot.). In dit plan zag spr. grondverspilling door enorm brede strafen, terwijl de woningen daarentegen schriel zijn. Spr. bepleitte aan brede straten de bouw van boven- en benedenwonin gen om een goede verhouding tussen gevels- en straatoppervlak te krijgen. En voorts: opdrachten aan verschil lende architecten, om eentonigheid te vermijden. t)e heer Schüller (P.v.d.A.) had ook bezwaren tegen sommige straat-ont werpen en tegen de geringe opper vlakte van de te bouwen huizen, welke geringer is dan b.v. te Rijns burg. De heer Lombert (K.V.P.), toe gevend dat ééngezins-woningen te verkiezen zijn, vroeg of in de tegen- 'woordige omstandigheden van wo ningnood en grond-gebrek niet beter de bouw van boven- en beneden-wo ningen kon worden ondernomen. De heer van Weizen (C.P.) achtte ook arbeiders hoogbouw (arbeiders-flats) aan te bevelen, niet alleen wegens de grondpolitiek, maar vooral om aeste- thische en architectonische redenen. Spr. wees daarbij op de woningbouw in Amsterdaih en op hetgeen in de Sovjet-Unie is tot stand gebracht. De heer van Dijk (K.V.P.) vroeg, hoe groot het percentage van woningen in dit complex is, bestemd voor ge zinnen met meer dan 5 kinderen. De heer Knuttel (C.P.) bepleitte ook in 't algemeen hogere bebouwing. De heer Hendriks (Prot.) leverde critiek op verschillende onderdelen. De heer Vos (P.v.d.V.), gehoord de voordelen van hoogbouw, wilde de vaststellink tón dit plan opschorten ter nadere bestudering. De heèr Riedel (P.v.d. A.) vond dit plan echter zeer aan trekkelijk. ^Veth. Jongeleen drukte zijn spijt uit, dat zijn streven eigen stoepen voor de huizen te krijgen door de commissie voor fabricage niet iS on dersteund. Spr. was vooral scherp te gen de heer Schüller. Het vast te stel len plan is door deskundigen samen gesteld, die ook met de verhoudin gen van hoogte en straatbreedte re kening hebben gehouden. De door ve len gesignaleerde weg met een breed te van 43 M. is bestemd voor provin ciaal snelverkeer. Wat de bouw van hogere woningen betreft, merkt spr. op. dat de architect aansluiting heeft gezocht van stad en omgeving. Hoe aanlokkelijk de bouw van boven- en beneden woningen is in deze tijd van woningnood, moet spr. deze toch op practische en financiële gronden ont raden al staat spr.. niet in iedere om standigheid afkerig tegenover flat- bouw. Maar niet in dit plan. Uitstel van dit plan is zeer ongewenst. Als we toestemming voor woningen zou den krijgen, zouden we dan in Leiden geen woningen kunnen bouwen. Met de grote gezinnen wordt nauwlettend rekening gehouden volgens de Rijks voorschriften. (Voor zeer grote ge zinnen II Voor het gehele plan- Noord is het percentage groote ge- zins-woningen 30 Met de opper vlakte van ieder huis zijn we, en ook Rijnsburg, gebonden aan de nieuwe Rijksvoorschriften. Spr. hield een vurig pleidooi voor het plan. Na uitvoerig re- en dupliek wordt een voorstel-Van Iterson, de voorge vel-rooilijn der woningen, waar par- tucliere stoepen waren ontworpen, vast te stellen daar, waar de ge meentelijke trottoirs voorheen eindig den verworpen met 19 te gen 15 st. Een voorstel-Hendriks, uit art. 5 van de „bestemmings-omschrijving" de bepaling van de woning-inhoud te lichten, werd aangenomen met 18 tegen 16 stemmen. Een voorstel-Schüller in art. 6 te laten vervallen de machtiging aan B. en W. betreffende de vaststelling goothoogte en dakhelling van de in de verordening genoemde cijfers af te wijken, werd verworpen met 21-12 stemmen. De verordening werd daar na z.h.s.t vastgesteld. Speelterrein bij Levendaal. Het voorstel van B. en W. gelden beschikbaar te stellen voor een tijde lijk speelterrein bij het Levendaal ondervond veler instemming. De heer Aalders vroeg toegang óók voor de niet-bewonertjes dezer wijk, desnoods tegen een kleine vergoe ding. Weth. Jongeleen zou deze' wens overbrengen. De heer Riedel zag de speeltuin liever in 't Plantsoen. De wethouder wees er op, dat het Plant soen pas is opgeknapt. Bij de sane ring van het bouwblok zal een speel tuin worden gereserveerd. Gratificatie gemeente-personeel By het voorstel uitkering van 2 pet. aan gemeentepersoneel, informeerde de heer Wilmer (K.V.P.). of tot deze uitkering spoedig wordt overgegaan. De heer Schüller ondersteunde deze vraag. De heer Van Weizen zag gaarne, dat deze gratificatie ook voor de volgende jaren zal gelden. Weth. Menken antwoordde, dat alles klaar ligt „voor de start". De hogere organen zullen wel spoedig goedkeu ring geven. Z.h.s.t goedgekeurd. Gem. Accountantsdienst. Bij het instellen van een gemeente lijke accountantsdienst, kwam ook in behandeling een voorstel-Frohwein te bepalen, dat bij deze dienst zal worden benoemd als1 wnd. direc teur een doctorandus in de economie, althans in het bezit van de acte KX. De heer Frohwein (P. v. d. V.) ver dedigde zijn vootstel. De heer Lom- bert meende, dat de controle beter geheel kan worden opgedragen aan het Verificatie-bureau voor Ned. Ge meenten. Spr.'s voornaamste be zwaar tegen dit voorstel is de uit breiding van de ambtelijke be moeiing. Het is niet bevorderlijk voor een objectieve behandeling als «le ene gemeente-ambtenaar de andere moet controleren. De heer Stolp (Prot.) daarentegen prees het voor stel. De heer Riedel (P. v .d. V.) vreesde, dat in de bedrijven een per soon kan worden gezet, dié de lei ding bemoeilijken kan. Dat zal ge heel afhangen van de persoon. Bij een juiste kenze is deze accountants dienst financieel volkomen verant woord. De heer Knol (Prot.) onder schat niet de bezwaren van het amb tenaren-apparaat, maar de taak van een goede accountantsdienst is juist de ambtenaren-werkzaamheid te beoordelen. Het voordeel van deze dienst zag spr. in de bedrijfs-econo- mische adviezen. De heer Knuttel on derschreef de mehing van de heren Stolp en Knol- De heer Perquin stelde voor de rapporten en adviezen van de in te stellen dienst te brengen al thans in de commissie van finan ciën. Spr. zou ook de instructie voor de directeur van het accountantsbe- drijf in de gemeenteraad gebracht willen zien. Wethouder van der Kwaak verde digde het voorstel. De leiding van de thans werkende controlebureaux heeft geen tijd zich voldoende met ieder van haar cliënten bezig te hou den. Voor benoeming in deze func tie is vakkennis en feeling vereist. Het geopperde bezwaar, dat een amb tenaren-controle niet vrij zou staan, acht spr. ongegrond. Met de wensen van de heer Perquin zal rekening worden gehouden. De heer Frohwein trok zijn motie in: „omdat hij niet had gerekend op een ver-doorgevoerd conservatisme bij de Partij v. d. Arbeid en de C. P. N." Het voorstel van B. en W., in stem ming gebracht, werd aangenomen. Tegen stemden de heeren Lombert, Frohwein en A. van Dijk. Levering van zand. Na een zitting met gesloten deuren werd het volgende besluit genomen z. h. s.: De raad van de gemeente Leiden, gehoord het mondelinge voorstel van B. en W., heeft besloten: 4a. het leveren en aanbrengen van zand voor straatbanen op terreinen benoorden de Herensingel en be oosten het verlengde van de Juliana- straat volgens ondershands bestek no. 5, dienst 1947, op te dragen aan de fa. de Jong en Thijssen te 's Graven- hage, zulks voor een bedrag van 197.885; b. een bedrag van ƒ201,000 be schikbaar te stellen ten behoeve van het sub a genoemde wefk, alsmede voor kosten van door de gemeente te leveren materialen, voorbereiding en toezicht, door vast te stellen de hierbij gevoegde staten tot wijziging van de gemeentebegrooting en van de begroting van het Grondbedrijf, dienst 1947. van .speciale bewakingsdiensten in het kamp, het bedienen van de kamptelefoon, E.H.B.O.-post enz. zullen zij tevens moeten optreden tolk en gids. Hierbij komt de ervaring die zij verleden jaar bij hun reis naar Frankrijk hebben op gedaan, goed te pas. Na afloop van dit vacantiekamp zal de Paulus- groep weer een reis naar Frankrijk maken, waarbij tevens een bezoek aan de Jamboree wordt gebracht. Zo zal dus Leiden ook op de Jam boree vertegenwoordigd zijn. Meer dan vele conferenties draagt deze verbroedering der jeugd bij tot de wereldvrede. Schipper J. van Zijp Groepsleider St. Paulusgroep, Haarl.str. 295. KTA DE DUITSERS en Canadezen krijgt onze oude stad 'opnieuw een bezetting van vreemdelingen, n.l. van 500 Fransen. Evenals de Ca nadezen zullen ook deze Fraqsen hier van harte welkom zijn. Het zijn 150 meisjes en 350 jongens van de Centres de Vacances uit Paris, welke hier voor een verblijf van 1 maand in Leiden zullen arriveren. 150 Meisjes en 350 jongens uit Frankrijk De meisjes worden Maandagmid dag verwacht enf nemen hun intrek in „De Burcht De jongens arri veren Dinsdag en deze worden on dergebracht ixf een complete tenten- stad, welke in het bos van Oud Poelgeest te Oegstgeest sinds enige dagen bezig is te verrijzen. Dit ten tenkamp zal bestaan uit ongeveer 80 tenten in alle maten en soorten. Men ziet er zowel eenpersoonsten ten als tenten voor 50 man, com pleet voorzien van slaapplaatsen. De aankomst van de jongens op Dinsdagmiddag om plm. 1 uur zal een feestelijk karakter dragen en de Franse jongens en meisjes zullen een mars door de stad maken, be geleid door het tambourkorps van de Paulusgroep der Kath. Verken ners. Dinsdagavond om 6 uur wordt het kamp officieel op „De Burcht" ge opend, in tegenwoordigheid van de Burgermeesters en Wethouders van Oegstgeest en Leiden, terwijl het zo goed als zeker is, dat ook de Franse gezant aanwezig zal zijn. De Fransen staan onder leiding van 40 leidsters en leiders, terwijl zij tevens vergezeld worden door 8 aalmoezeniers. Gedurende het verblijf in Neder land zullen ze een bezoek brengen aan onze internationale havenwer ken van Rotterdam en Amsterdam. Verder maken ze excursies naar ..Den Haag, Delft, Schiedam en Haarlem. Natuurlijk worden ook Marken en Volendam niet vergeten. Tevens wordt er een boottocht over de meren gemaakt en een kijkje genomen in onze polders met hun molens en sloten, welke op buiten landers altijd zon diepe indruk maken. Als bijzonderheid kan hier nog vermeld worden, dat deze grote ge beurtenis geheel georganiseerd fc door de St. Paulusgroep van d( R.K. H.B.S, alhier, onder de bezie lende leiding van hun aalmoezenier Pater Otto Thomaasse O.F.M. Deze is al maanden bézig geweest om al de moeilijkheden, welke zich voor deden te overwinnen. Dat hij daar in heeft mogen slagen heeft hij voornamelijk te danken aan de me dewerking, welke hij mocht onder vinden van de gemeentebesturen van Leiden en Oegstgeest, die hun volledige medewerking aan deze plannen gaven, alsmede van het gemeente en overheidspersoneel en van vele particulieren. Een bijzon der dankwoord aan deze is zeker op zijn plaats. De verkenners en voortrekkers van de Paulusgroep hebben nu de kans om te bewijzen, dat hun mot to's „Weest Paraat" en „Ik Dien" geen holle leuzen zijn, want er zal van hen het uiterste gevergd wor den bij het vervullen van de taak als gastheren. Naast het vervullen De St. Petruskerk heeft een nieuwe klok Het was een treurige dag voor pas toor Beukers en voor de gehele stad, toen enige jaren geleden bij de klok- ken-roof de bronzen tongen werden uitgerukt en zijn kerk met stomheid geslagen achterbleef. Vandaag is de droefheid in vreugde verkeerd, nu, als voorloopster van nog vier andere, een nieuwe St. PetrUs-klok is ge zalfd en gewijd. Deze klokken zijn het geschenk, waarmede de parochia nen den herder zullen bedenken bij zijn zilveren pastoraat in hun mid den. Hoewel pastoor er zeer mee is ingenomen, kunnen we moeilijk vol houden, dat hij er „aangenaam door verrast werd". De jubilaris wist te vo ren wat hij ontvangen zou en boven dien krijgt hij het meer dan een week te vroeg. Daar is eigenlijk geen aar digheid óan, maar van de andere kant is 't zo, dat voor de jubilaris- zelve het feest geen feest zou zijn ge- v weest, als de ganse parocie juichte en de kerk haar tong niet kon roeren. Wanneer het spreekwoord waar heid' bevat, dat „kleine geschenken de vriendschap onderhouden", zou den we bijna huiverig zijn de jubila ris een cadeau van 1600 kilo aan te bieden. Dit éne geschenk bestaat ech ter uit de kleine geschenken van een paar duizend parochianen, zodat het per hoofd berekend, gelukkig, maar een gelegenheidscadeautje is, dat ieder voor zich de herder toestuurt om hem zjjn vriendschap en veel meer dan dat te betuigen. Het opschrift van de klok luidt: Ego Petrus 1 voce mea homines ero capiens, welk opschrift een persoonlijke toe zegging van de bezielde kklok zelf is: Ik, Petrus met mijn stem mensen vangen zal, waarbij de klok belooft te zullen doen, wat aan zijn heilige patroon en naamgenoot werd geprofeteerd, toen Christus de stoere visser bij het meer van Genesareth aanzeide: „Noli ti- mere: ex hoc jam homines eris ca-1 piens. Vrees niet: van nu af zult ge geen vissen, maar mensen van gen". (Luc. V, 10). De andere klokken zullen zijn toe gewijd aan de H. Maagd, St. Bonifa- cius, St. Jacob en St. Theodoor. De wijding van de klok heeft he denmorgen plaats gehad door deken Homule, daartoe gemachtigd door Haarlems Kerkvorst. De deken werd daarbij geassisteerd door pastoor Beukers, de kapelaans der parochie, rector Standenmeyer en pater Terp stra C.M. Door deze wijding, welke bestaat uit wij waterzegening, zalving en be wieroken, wordt de klok verheven en klaar gemaakt tot zijn heilig dienst werk, waarbij herinnerd wordt aan de zilveren offer-bazuinen van Mo-, zes, het geschal rond de muren van Jericho en het bekoorlijk spel van Davids harp en gebeden wordt: „dat deze klok, bestemd voor de dienst Uwer heilige Kerk door de H. Geest geheiligd worde, opdat de ge lovigen door haar geluid gebracht worden tot de overwinning". De plechtigheid geschiedde in de grootste eenvoud. Er was tamelijk veel belangstelling. K-A.J. Dek. Par. Morgen-ochtend om uur aan het station. Degenen, die per fiets naar Voorschoten gaan, verzamelen zich om 8.15 uur bij de klok aan de Herensingel. Natuurlijk allen in tip-top uniform. Aan de deel nemers: Veel succes! Onze Nederlandse steden Universitaire cursus voor bouwkundigen Zomercursussen aan de Leidse uni- versiteit zijn sinds lang meer geen onbekende vormen in universitaire leven. De zomercursus, welke thans georganiseerd, is van bijzondere vorm, wijl deze is georganiseerd voor studenten in de bouwkunde en oudere personen, die practisch in het vak werkzaam zijn. Het initiatief daartoe ging. uit van het Ministerie van On derwijs en alle universiteiten en ho gescholen in" Nederland werkten sa men om deze cursus te organiseren. Het doel en onderwerp van deze cursus is buitenlandse studenten in zicht te geven in het opkomen en de groei der Nederlandse steden tegen de achtergrond van de ontwikkeling der West-Europese beschaving. Met .het oog hierop zal door een aantal vakgeleerden en een aantal vakbe oefenaars voordrachten wbrden ge houden in de Engelse taal over de sociale en economische geschiedenis der Nederlandse steden, over hun geografie, >over architectuur en ande re kunstvormen bij de stedebouw, over het bestuur der stad, over mo derne problemen van huisvesting, woningbouw, planologie en wederop bouw. De animo voor deze cursus is ver rassend groot. Bijna 200 personen, Engels-en, Amerikanen, Fransen, Bel gen, Hongaren, Italianen, Noren, Zweden, Denen enz. w.o. 70 vrouwen, zullen hieraan deelnemen. De oudste deelnemer is een 60-jarige man uit het bouwkundig vak uit Engeland, de jongste is een 17-jarige Hollander uit Canada. De-cursus wordt gehouden van 14 Juli2 Augustus, doch wordt mor genavond officieel in de filmzaal van de Leidse universiteit namens de Mi nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen geopend door de heer J. H. Bannier, chef van de Afd. H. O. van het Ministerie van Onderwijs. Paarna zal prof. dr. A. W. Byvanck, voorzitter van het uitvoerend comité, een inleidende rede houden. In het eerste gedeelte van de cur sus zal een overzicht worden gegeven van de wording der Ned. steden, in het tweede gedeelte van de moderne stad en de laatste twee dagen over de stad der toekomst. Ter illustratie van de te houden voordrachten zullen excursies wor den gehouden in Leiden, Den Haag, Delft, R'dam, Haarlem en, Amster dam, waar verschillende bouwcom plexen zullen worden bezichtigd als mede tentoonstellingen. In Leiden staan daarvoor op het programma tentoonstelling in de Lakenhal over de ontwikkeling van de steden in Ne derland en in het Rijksmuseum voor Oudheden ovgr de uitbreidingsplan nen van Den Haag sinds 1850. De deelnemers worden onderge bracht bij inwoners van Leiden, pro fessoren, studenten e.a. Iedere dag wordt er een gemeenschappelijke lunch gehouden in het gebouw der V.V.S.L., terwijl in „de Doelen" een clubroom wordt ingericht. Onder de deelnemende cursisten is een gezel schap van 30 Doopsgezinde Ameri kaanse studenten, die een toer door Europa maken. Zij vertoeven in Am sterdam en zullen „spoorstudenten" zijn. De studentenwereld hier ter stede is tevens ingeschakld voor het orga niseren van club- en culturele avon den. De diverse gemeentebesturen zullen de cursisten tevens officieel ontvangen. De ontvangst in Leiden zal Dinsdagmiddag plaats vinden. DE VOLKS- EN WONINGTELLING. De voorlopige uitslag van de hier terstede op 31 Mei gehouden volks- en woningtelling geeft de volgende resultaten: Geteld zijn 19668 wonin gen en 26 bewoonde, doch niet voor bewoning bestemde woonruimten. Het aantal getelde gezinnen be draagt 21.253, het aantal alleen wo nende personen bedraagt 4691, het aantal in gestichten wonende perso nen 1806, in woonschepen en woon wagens wonenden 100. In totaal zijn geteld 87.232 perso nen, te weten 42.552 mannen en 44.680 vrouwen. -r- Voor het propaedeutisch exa men voor bouwkundig ingenieur slaagde aan de Technische Hogeschool te Delft de heer E. H. v. Leeuwen, voor het1 propaedeutisch examen voor scheepsbouwkundig Ingenieur de heer D. G. Boot, beiden alhier woon achtig. I MULO-EXAMEN. Bij -de hier ter stede gehouden Mu loexamen zyn geslaagd: J. Kuip. Wassenaar; J. E. Hagerzeil, id.; W. Bos, Bodegarven-, H. Hoving, id.; A. Koning, id.; W. yan Duijn, Noordw. aan Zee; E. E. J. W. Hageman, Lei den; Y. Verdoes, Katwijk aan Zee; C. van Schie, Katwijk aan de Rijn; F. C. van Vollenhoven, Wassenaar; P. T. Westerbeek, Katwijk aan de Rijn. Afgewezen 8 candidaten. Geslaagd voor diploma B: B. Ooms, Voorschoten; J. de la Rie, Leiden; J. Rodenburg, Voorschoten; E. Rotte veel,' Lieden; D. J. Rotteveel, id.; L. J. M. van Weer en,'Voorschoten; M. P. Willemse, Leiden; J. Zaalberg, id. W. F. Hubregtsen, id. Afgew. 3 cand. Zondagsdienst doctoren. De Zon dagsdienst der doktoren wordt van Zaterdagavond 8 uur tot Maandag morgen 8 uur waargenomen door de doktoren de Bruyne, Langezaal, Mey- boom en Nieuwzwaag. De avonds nacht- en Zondags dienst der apotheken te Leiden wordt van Zaterdag 12 Juli J3 uur tot Za terdag 19 Juli 8 uur waargenomen door: de apotheek Duyster, Nieuwe Rijn 18, tel. 20523. Te Oegstgeest door: de Oegstgeester Apotheek, Wilhelminapalk 8, tel. 26274. V BURGERLIJKE STAND. Geboren: Hendrik G^jsbert, zn. van G. Meijvogel en J. Koelewijn; Hans Alexander, zn. van A. L. da Costa en M. Vrolijk; Gerard, zn. van G. de Hilster en C. S. Klaassen; Adriaan, zn. van J. van Vollenhoven en J. Ibe- lings; Anna, dr. van J. Ouwehand en K. de Niet; Irma Johanna, dr. van J. E. A. Zeenjan en G. C. Kdijn; Johan na Maria, dr. van C. Waasdorp en J. M. Boom; Johan Pieter, zn. van J. Hop en A. Siere. Overleden: G. van der Loo, man 72 jr.; L. Vogelenzang, man 55 jr.; C. Xet, man 46 jr. 1000000000000000000000000000000000 c c 9000000000000000000000000000000000 BINNENLAND. Op 1 Juli j.l. bedroeg het aan tal aangegeven radiotoestellen in Ne derland 835.545 tegen 812.836 op 1 Juni. Het aantal aansluitingen op het rijksradiodistributienet bedroeg op 1 Juni 480.482 tegen 479.121 op 1 Mei 3.1. Een bewaker van het interne ringskamp Duindorp te Schevenin- TH. J. VAN DER HEIJDEN rechtskundig adriseur (lid NVRA) HOGE RIJNDIJK 105-105» - LEIDEN TELEF. 23405 Besprekingen bij voorkeur Vrijdagsmorgens gen liet per ongeluk zijn revolver vallen. Ongelukkigerwijs ging het wapen af. Het schot trof een der ge vangenen, de 39-jarige Van der Plas uit "Scheveningen in de buik. Het slachtoffer overleed kort daarop. De heer P. H. Schilthuis, oud- vporzitter van de Bond van Ned. graan- en zaadimporteurs, is gisteren te Stamford Conn U.SA.., 84 jaar oud, overleden. Een grote meubeldiefstal te 's-Gravenhage, die in de hongerwin ter door middel van braak uit een pakhuis aan de Ampèrestraat heeft plaats gehad, is tot klaar heid gebracht. Drie verdachten, allen Rotterdammers, zijn aangehou den. Voor Tuim 10.000 aan meubi lair is teruggevonden; voor ƒ11.000 was door de verdachten op veilingen verkocht. Tot hoofdcommissaris van politie te Utrecht is benoemd de heer PI W. van Eijk, tot dusver waarnemend hoofdcommissaris. Een Oorlogsgravenstichting is in het leven geroepen, die in de komen de maanden een beroep op <Je offer vaardigheid van het Ned. volk zal doen, om hun die voor het vaderland vielen, een waardige laatste rust plaats te verzekeren. De Koningin heeft het beschermvrouwschap aan vaard, Prins Bernhard is ere-voor- ztiter. De totale kolenproductie bedroeg in Juni 1947 829.434 ton, in Mei 1947 778,738 ton en in Juni 1946 638.942 ton. BUITENLAND. Tussen Turkije en de V. Staten is een overeenkomst getekend om trent een Amerikaanse lening vah 100 millioen dollar voor militaire uit rusting; om sterk te- staan „tegen over de bedreiging van vrijheid en onafhankelijkheid" en ter verzeke ring van de economische stabiliteit. De Franse ambtenaren, die in staking dreigen te gaan, hebben ge wijzigde voorstellen aan de Franse minister-president overhandigd. Wel ingelichte kringen geloven, dat men tot een compromis zal komen en dat staking zal worden vermeden. Canada zal opnieuw 5.000 z.g. „verplaatste personen" toelaten, waarmee het totaal op 10.000 is ge bracht. Bij een treinbotsing bij Kanton zijn 200 personen om 't leven geko men. TIET WAS GISTEREN de beurt van de Kath. Jongensschool aan het Rapenburg „Don Bosco", om hulde te betuigen aan de voorziter van het schoolbestuur, pastoor Beukers die, zoals wij reeds meldden, binnenkort zijn zilveren pastoraatsfeest viert. De dag werd 's morgens om negen uur begonnen met een H. Mis in de Petruskerk, opgedragen door de jubilaris, waarbij de schooljongens de vaste gezangen uitvoer den, terwijl enkele onderwijzers de wisselende gezangen en een Ave Maria ten gehore, brachten., 's Middags was de grote stadszaal geheel gevuld n^et schooljongens en hun ouders, toen om twee uur pas toor Beukers, vérgezela van zijn kapelaans, de zaal binnentrad, waar hij plaats nam tussen de genodigden, onder wie wij o.a. opmerkten leden van het schoolbestuur, enkele zus ters Dominicanessen van de Jacobs- gracht c|i het oud-hoofd der school, de heer P. Melief. Nadat de kinderen pastoor met een „Lang zal hij leven" verwelkomd hadden, opende het hoofd der school de heer G. Kaptein deze feestmid dag met een woord van welkom tot de jubilerende herder. U moet deze kinderhulde zien, aldus de heer Kaptein, als een symphonie met 'n steeds terugkerend thema, waarin telkens het woord „dankbaarheid" klinkt. De kinderen willen U huldi gen als raadgever, als leraar, maar vooral aLs vriend. Spr. besloot met de hartelijke gelukwensen namens alle kinderen en de wens, dat pas toor nog vele jaren in Leiden werk zaam moge zijn. Hierna begon een afwisselend pro gramma van zang, declamatie en toneel. We hoorden eerst de twée- stëmmige bloemencantate van Cath. van Rennes, door een jongenskoor o. 1. v. de heer L Huskes. Prachtig mooi en zuiver klonken de heldere jongensstemmen door de grote ruim te; de samenstellers hebben met het programma wel rekening gehouden met datgene waarvan pastoor houdt! 3 kleine jochies kwamen in een kort gedichtje hun gelukwensen aanbie den, waarna het'jongenskoor een al leraardigste potpourri van bekende schoolliedjes zong. Dan volgde de aanbieding van eëfi prachtige bloe menmand door een leerling van de laagste klasse, met een wel zeer korte speech: Mijnheer pastoor, deze bloemen zijn voor U. Kort maar krachtig! Vervolgens complimenteerde d< heer M. A. Winkelmolen, onderwij zer van de school, de pastoor met z'n zilveren jubileum als collega. Collega in de zin var. godsdienston derwijzer; het godsdienstonderwijs van pastoor is altijd een voorbeeld voor de onderwijzers, door de bij zondere wijze waarop Pastoor dat pleegt te geven. Namens de onder wijzers bood de heer Winkelmolen een grote bloemenmand aan. Het programma werd vervolgd met het zingen door alle jongens van het „Don Boscolied", waarna Chris van Dorp „Een nare droom" declameerde. Deze artist-in-de-dop beschikt over een uitstekende laatsmimiek, die men achter zo'n jeugdig persoon niet gezocht zou hebben! Hierna een door Kees Spie- rings gedramatiseerd sprookje „De wolf en de zeven geitjes", gespeeld door enkele leerlingen, onder regie van de heer C. A. Pieterse. We za gen daar kunstmatige ademhaling toegepast bij geiten! Na de pauze werd de „Toverfluit" opgevoerd, waarbij de aanwezigen weer konden genieten van de prach tige zang. Wel was het jammer, dat het in de zaal zo rumoerig was, waardoor veel van het mooie effect verloren ging, doch we zullen maar rekenen* dat het lawaai voortsproot uit enthousiasme bij de jeugdige toe hoorders. Vervolgens werd het ge dicht „Boerke Naas" van Guido Ge- zelle door drie jongens uitgebeeeld. Waarom werd de oorspronkelijke Vlaamse tekst niet gehandhaafd? Overigens brachten ze het er keurig van af. Hierna trad de heer van Haren, de gym. leraar van de school, voor het voetlicht met een twintig tal jongens, die verschillende staal tjes van lenigheid ten beste gaven. Vooral de vrije oefening op de plaats werd keurig afgewerkt. Dan volgde nog een declamatie door Henk Schrama, waarbij de stilte in de zaal weer ver te zoeken was. Maar het mooiste van alles kwam op het laatst, toen het toneel stukje van Godfried Bomans „Het ontbijt van Koning Habeba" werd ou- gevoerd. Het machtige toverstokje was zelfs in staat om spinazie in" pannekoeken om te toveren! De ma nier waarop Jan van der Hoorn de rol van „Sam" speelde v/as buiten gewoon goed. De heer Pieterse komt dan ook alle lof toe voor de wijze waarop hij de jongens tot zulke pres- taties in staat stelde. Aan het einde dankte pastoor Beukers in een geestig speech je de kinderen voor deze prachtige mid dag, waarvan hij niet had durven dromen, dat het zo mooi zou worden. Om aan het feest niet al te plotseling een einde te maken, beloofde pas toor alle kinderen een tractatie, als zij Zaterdagmorgen v/eer op school zouden zijn. Dan brachtrpastoor dank aan allen, bijzonder de heren Kap tein en Winkelmolen, waarvan de laatste al meer dan vijf en twintig jaar aan de schooi verbonden is, voor hun gelukwensen en de prach tige bloemen, die, zoals pastoor, zei, een mooi plaatsje zullen krijgen in de kerk bij Maria. Het hoofd der school, de heer Kap- teiri dankte tenslotte allen die aan deze middag hadden meegewerkt, speciaal de heer-Pieterse voor het toneel, de heer Huskens voor de zang en last not least, de heer G. Bots voor de pianobegeleiding. Het was een buitengewoon goed geslaagde middag met een keurig, vlot achterelkaar afgewerkt pro gramma. De volgende feestelijkhe den mogen wel bijzonder goed zijn, willen ze deze middag kunnen evenaren!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 2