I 21493 Mevr. Scholten slaat mevr. Bossi 3de Luchtvaarttentoonstelling te Brussel Smeer- en Service station GEBR. VAN ULDEN - Hooge Rijndijk 90 WEGENS STERFGEVAL Taxibedrijf flinke Jongen Rijwielhandel v. Zijp INSCHRIJVING R.K. BEDIENDE (M.) Ie. Een Hoofd der Huishouding 2g. Enige Leerling-Verpleegsters SeCefaontjeó Abonneert U Sxvc&um 6mda VRIJDAG 11 JULI 1947 DE LEIDSE COURANT PAGINA 4 De Intern. Tenniskampioenschappen te Noordwijk XJET IS GISTEREN voor de Noor dwijkse tenniskampioenschappen 'n 1 zo slechte dag geworden, alsnog slechts zelden is voorgekomen. En toch viel de oogst nog mee. Er werden zelfs nog vijftien partijen gespeeld in een uurtje, dat Pluvius waarschijnlijk een dutje deed! Van Swol wint van Ahmed En daarbij werden geen onver dienstelijke resultaten door de Ne derlandse spelers geboekt- Welis waar verloren v. Her wijnen en Krijt, resp. tegen Sturgess en Fannin, doch niemand had anders verwacht. Van Swol evenwel wist een fraaie over winning te boeken en Wilton staat tegen de Fransman met 63 31 voor en heeft dus ook 'n kans. Wel had v. Swol even de handen vol aan de Brits Indiër Ahmed doch onze Davis Cupspeler was goed in vorm en vooral in de eerste set wist hij uitstekende vaart en lengte aan zijn spel te geven, waartegen Ahmed geen schijn van kans had. De Brits Indiër verloor de eerste set met 60, doch daarop liet hij zich van een geheel andere kant zien, wist zelfs door harde smashes en scherpe cross-drives de tegenstand van v. Swol te breken om ten slotte met 6—4 te winnen. In de laatste set was v. Swol zichzelf weer, nam het spel weer in handen en bracht zijn tègenstander met 63 op de knieën. Cbchet, die uitstekend op dreef was tegen de Brits-Indiër Man Mo han en hem met 61 60 versloeg, krijgt nu v. Swol tegenover zich in de laatste acht. Verder won Harper met 6—2 6—0 van Na jar. Bij de dames zorgde mevr. Schol ten voor de grootste verrassing van deze regendag door de Italiaanse kampioene mevr. Bossi te verslaan. Het werd 108 62. Ook mej. v. d. Wal deed uitstekend haar best te gen de Australische mevr. Hopman, die drie sets nodig had om te zege vieren. Mevr. Lubbers kreeg geen kans tegen de Hongaarse mevrouw Kormoczy en voorts waren de Zuid- Afrikaanse dames Summers en Mul ler te sterk voor de Engelse mevr. Carris en mevr. Mc Kelvie. Ten slotte maakte mevr. Bolton (Austr.) korte metten met haar Franse te genspeelster mevr. Claude. Het werd 6—0 6—0. De uitslagen zijn: Herenenkelspel, 4e ronde; Harper slaat Najar 62 60; Sturgess slaat van Her wijnen 6>1 60; Van Swol slaat Ahmed 60, 46 3; Cochet slaat Mohan 61 60; Fannin slaat ^rijt 6—3 5—7 6—2. Dames enkelspel, 3e ronde: Mevr. Muller slaat mevr. Mc Kelvie 64 60; mevr. Kormoczy slaat mevr. Lubbers 64 60; mevr. Scholten slaat mevr. Bossi 108 6—2; mevr. Summers slaat mevr. Carris 62 61; mevr. Hopman slaat mej. v. d. Wal 6—3 4—6 6—1. Herendubbel, 2e ronde: HolsVolk maas slaan F. Beemink en H. Beer- nink 64 6—2; TönjèsLinck slaan Fabius—Hoeke 6—2 64; Smolders— Ras slaan StormKeuls 46 75 6—2. VOETBAL AjaxNEC 51. De gisteravond gespeelde kampioenswedstrijd Ajax NEC eindigde met een 51 over winning voor Ajax. ATHLETIEK. Leidenaars naar de Maasstad. Op de Nenijo Sntelbaan te Rotterdam komen a.s. Zondag de volgende Do- nar-athleten aan de start: 100 M.: Fr. Kriek; 200 M.: M. Bonte, J. Schoonenberg; 800 M.: W. Bonte; C. Stuivenberg. Kogelstoten: Y. de Boer Discuswerpen: H. A. Bonte. Junioren 100 M.: M. P. Garama; id. 800 M.: L. Vrijenhoek. WIELRENNEN TOUR DE FRANCE. De dertiende etappe van de Tour de France MontpellierCarcassonne (172 KM.) werd gewonnen door Teisseire (Frankrijk). De verdere uit slagen zijn: 1. Teisseire (Fr.) 5 uur 18 min. 35 sec.; 2. Callens (B.)3. Im- panis (B.); 4. Schotte (B.) alle zelfde tijd; 5. Mathieu (B.) 5.18.50; 17 Ca- mellini, 5.31.18; 20. Klabinsky, 5.44.2; 42. ex aequo: Janssen en Joly: 5.44.2. Na de 13'e etappe luidt het alge meen klassement: 1. Vietto, 92 uur 30 min.; 2. Camellini, 92.32.11 Brambilla, 92.33.4; 4. Ronconi; Fachleitner; 39. Janssen; 41. Klabins ky; 51. Joly. Het landen klassement luidt thans: 1. Italië, 278 uur 43 min 37 sec; 2. Frankrijk; 3. Frankrijk-West. 4. Bel-' gië; 5. ZwitserlandLuxemburg: Ned.Buitenl. SCHAKEN Donderdagavond speelde Sportclub Lichtfabrieken een vriend schappelijke ontmoeting eveneens te gen een combinatie van het Leydse Ancker met als uitslag 55. WATERPOLO LfeZ.C.Haarlem 20. Deze be langrijke kamp voor de bezetting van de eerste plaats, werd Donder dagavond onder de meest slechte weersomstandigheden in de Zijl ge speeld, met als uiteindelijk resultaat een verdiende overwinning voor de thuisclub! Reeds dadelijk na het begin toon de L.Z.C. zich iets gevaarlijker en kon Lut vele fraaie schoten op het Haarlemdoel afvuren, echter door te zware dekking steeds naast of over. Mede door de meer dan slechte lei ding kon er deze avond in het wa ter van alles gebeuren en zo zagen wij tot tweemaal toe de Haarlem keeper bij gevaarlijke schoten, zijn doel meer dan 10 centimeter naar beneden halen, zonder dat voor een overtreding werd gefloten. Een fraai achterwaarts schot van Lut ging juist naast en ook het Leidse doel ontsnapte eenmaal aan doorboring toen de midvoor geheel vrij nog wist over te schieten. Met LZC in de aanval kwam de rust met blanke stand. Bijna direct in de tweede helft kwam Tegelaar een ogenblik vrij en ondanks de grensrechter voor geen doelpunt vlagde, gaf de scheids rechter toch een doelpunt (10). Even later deed Tegelaar het beter en schoot nu zuiver in (20). Met ITALIË ONTBREEKT NOG IN DE BELGISCHE HOOFDSTAD Speciale berichtgeving Vrijdag jl. werd in Brus sel in het Palais du Ci- cuantenaire de derde in ternationale luchtvaartten toonstelling geopend door een viertal ministers in ge zelschap van verschillende buitenlandse luchtvaart at- taché's. België was vertegemwoor digd door de Sabena die een grote fraaie stand had ingericht en door de Bel gische luchtmacht die o.a. een Spitfire en een Har vard-trainer liet zien. Het buitenland had zich niet onbetuigd gelaten en zo waren er stands in Enge land Frankrijk, Tsjecho- Slowakije, Denemarken en Nederland. Italië had ook een flinke ruimte gereser veerd, doch de Italiaanse zending kon niet op tijd binnen zijn. Het was een vreemd gezicht de Italiaan se stand geheel leeg te zien. Om deze ruimte op te vullen had men er maar een uitgebreide muziek band geïnstalleerd. Ameri ka was ook wel aanwezig doch de inzendingen wa ren gedaan door Belgische importeurs zodat van een directe Amerikaanse deel name niet gesproken kon worden. Sport en tourisme. De tentoonstelling droeg overwegend het karakter van een expositie voor sporttoestellen en machines voor luchttourisme. Er wa ren ongeveer een dozijn vliegtuigen uit de kleinere klasse te zien, zoals de Amerikaanse Aeronca, Na- vion, Cessna en Ercoupe. Vooral de Eiccupe zal wel de aandacnt tiexken. Dit is een mooi toestelletje van geheel metalen constructie met ais bijzonderheid dat het voetenstuur ontbreekt. De werking van de rich tingsroeren is gekoppeld aan de bediening van de rolroeren. De Tsjechen hadden een grote stand waarin, naast de Walter motoren, te be zichtigen waren de Sokol, de Zlin, de Praga-baby en een groot aantal modellen. De Britten namen twee stands voor hun rekening, in de eerste twee sporttoe stellen: de Tipsy Belfair en de Tipsy Junior en in de tweede een model op de grote Gnome et Rhone 14 R, de Ofema met aange sloten fabrieken en ten slotte Rat eau, dit een zeer interessante straalmotor ty pe SRA-1 liet zien (stuw kracht 1200 kg.). Dene marken is voor het eerst voor het voetlicht gekomen in het buitenland met een stand te Biussel waarop een aardig sportkistje van orthodoxe opvatting type KZ-VII voor vier personen en uitgerust met een Con tinental motor van 125 pk. •Prijs 33.000 Deense Kronen. Het is een product van de Skandinavisk Aero Industri A. S. in Kopenhagen. Deze Een nieuwtje van Fokker: TWEE MOTORIGE S-13 TRAINER Een Engelse eenzitter voor 5000 gulden war e grootte van de Cun- liffe Owen Concordia. De Tipsy Junior is een attrac tie van deze salon want deze kleine eenzitter, uitge rust met een Walter Mi- kron mot-»r van 40 pk. wordt aangeboden voor 35.000 B. frcs. of ongeveer 5000 gulden. De Concordia is een tienpersoons ver keersvliegtuig uit de mid denklasse uitstekend ge schikt voor aanvoerlijnen. Het prototype heeft korte lings met succes in Enge land proefgevlogen. De Fransen brengen een twee persoons sportvliegtuig van de S. N. du Centre uitge rust met een Mathis mo tor van 65 pk.k. Verder ga ven acte de présénce Louis Breguet, die slechts afbeel dingen tentoon stelde, de SNECMA met motoren o.a. fabriek werd kort geleden gedeeltelijk door brand ver woest, doch de Denen heb ben met voortvarendheid de opbouw ter hand geno men en zijn nu zo ver dat ze zelfs in het buitenland kunnen verschijnen. Wat Fokker laat zien. Ons eigen land is even eens aanwezig met een stand van Fokker-Diepen Pokker bracht als nieuw tje een model van de S-13 trainer uitgerust met twee motoren van 600 pk en be stemd voor opleiding van navigators, bommenwer pers, boordschutters, radio telegrafisten en waarne mers voor het opdoen van ervaring voor vliegers op twee- of meermotorige toe stellen. Verder waren er de modellen van de F-25 Promotor, de P-l Partner en het S-ll lesvliegtuig. De promotor heeft men laten overvliegen naar het Brus selse vliegveld Evere om daar voor belangstellenden te kunnen demonstreren. Diepen gaf van zijn bearijf vei schillende details met foto's vani de in gebruik zijnde of komende machi nes. Italië schitterde zoals ge zegd nog door afwezigheid maar de autoriteiten stel- icn allés in het werk om de Italianen nog naar Brus sel te krijgen zodat we waarschijnlijk nog wel iets van de A. I. A. Associazone Imprese Aeronautiche (ge vestigd te Rome en Milaan) zullen kunnen bewonderen. Als algemene indruk van dez^ derde Brusselse Lucht vaartsalon kan gezegd wor den dat het geheel niet zo indrukwkkend was aLs destij d de tweede salon die in 1939 voor de oorlog werd gehouden. Toch is er nog genoeg te kijken. Aardig is nog het fejt, dat het Nederlandse luchtvaarttijd schrift Vliegwereld met een aparte stand te Brussel is verschenen. Dit blad gaat ook in Vlaanderen steeds rneer de aandacht trekken in de luchtvaartwereld. Het bezoek op de ope ningsdag was niet bijzon der groot, maar daaraan zal de geweldige hitte der laatste dagen wel debet zijn. De expositie is iedere dag open van 's morgens 10 tot 's avonds 7 uur. De Belgen kunnen in ieder ge val met voldoening zeggen dat ze in de rij der inter nationale luchtyaartten- tpop^ellingen thans een plaats' van betekenis in namen. deze voorsprong voelde LZC zich veilig en verdedigde zijn voorsprong met mannenmoed! Toch had de einduitslag nog an ders kunnen zijn, toen H. v. d. Rey- den (wij weten waarlijk niet waar voor) het water werd uitgezonden en Haarlem de strafworp tegen de paal schoot. Even later kwam het einde onder een heftige plasregen en staat nu LZC aan de kop! Vermelden wij tot slot nog voor de rust een uit het water zenden van twee spelers voor te vroeg weg zwemmen, waarbij ook Lut het slachtoffer werd ener feitelijk steeds werd weggezwommen. De competitiestand in de 2e klasse is thans: LZC Haarlem vzv DWT DAW Neptunus 6 5 1 6 4 2 10 24—7 8 14—4 6 17—12 2 2—7 3 0 1—20 LZC II—Haarlem II 2—5. Ook hier een zeer onsportieve geste van de tegenpartij, waarbij LZC met vijf man verscheen (eerlijk gezegd mag dit bij een thuiswedstrijd ze ker met voorkomen) en Haarlem niet liet uitvallen. Door deze over macht was de stand spoedig 04, toonde LZC een moedig volhouden en was het H. A. C. Walenkamp, die voor een goed tegenpunt zorg de (14). Ook in de tweede helft toonde Haarlem weinig sportiviteit, lifet men zes tegen vijf zwemmen, werd het een steeds maar heen en weer zwemmen van de tegenpartij (ook hier had de zwakke leiding moeten optreden) en zag Haarlem eindelijk zijn fout in en kon de wedstrijd met vijf tegen vijf wor den voortgezet. (Zeker geen kunst bij een dergelijke voorsprong). Tekenend was het wel, dat Haar lem nu niets had in te brengen en H. A. C. Walenkamp voor de twee de maal wist te scoren (25). Een wedstrijd om spoedig te vergeten! POSTDUIVEN „Steeds Sneller" (Noordwijk). Wedvlucht vanaf Quievrain op Zon dag 6 Juli, afstand 210 KM. In con cours 33 duiven. Gelost te 7 uur met Z.W.-wind, bewolkte lucht. De le duif bereikte haar hok te 9 uur 31 min. 17 sec. en vloog met een gemid delde snelheid van 1348 M. per mi nuut. De 8e duif werd te 9 uur 46 min. 24 sec. gecopst. Snelheid 1265.63 M. De uitslag was: J. v. d. Niet 1, 6; P. v. d. H^ak, 2; J. Bakborst 3, 5; A, Cra mer 4; I. Sümegi 7; C. v. d. Berg 8. van ALLE MERKEN AUTO's i Geopend tot 10 uur n.m. Zaterdag tot 7 uur n.m. BETREKKING VACANT voor PRIMA ALLROUND VAKMAN op het gebied van PIANO's en VLEUGELS Leiding kunnen geven aan ander personeel op de werkplaats strekt tot aanbeveling. Levenspositie. Brieven of persoonlijke aanmelding bij de Fa. YPMA, Langestraat 69 te Alkmaar De Centrale Personeelsdienst roept sollicitanten op ten be hoeve van het Ministerie van Justitie en'andere Departe menten, A. Mannelijke en vrouwelijke Adm. Krachten van 16—27 jaar. B. Typistes Degenen, die niet de gehele MULO hebben doorlopen, dienen een proet van algemene ontwikkeling at te leggen Schriftelijke sollicitaties te richten tot de CENTRALE PERSONEELSDIENST, Binnenhof 4 te 's-Qravenhage onder motto G/JD.-9 Mondeling tussen 1012.30 uur (be halve Zaterdags). i. A. VAN BERGE-HENEGOUWEN Hoogewoerd 155a DRUKKERIJ HERM. BUIS kan een plaatsen ter opleiding in hét vak. Aanm. Heerengracht 88. Leiden HflARLEmmERSTR.172-174-17>» Wegens dienstplicht gevr. Aankomende Bediende voor direct, ook voor be zorgen. Aanmelden: Th. Hendriks, Hoge Rijndijk no.252. 7798 Bij vonnis van de Bijzon dere Politierechter te 's-Gravenhage, d"d. 7 No vember 1940 werd Johannes Wilhelmus de Jong, bakker, wonende te Voorschoten, Leiddew. 336, terzake van het verkopen van brood tegen te hoge prijs veroordeeld tot een geldboete van 375.en openbaarmaking van dit vonnis in twee plaatselijke dagbladen op kosten van veroordeelde. 7808 Bij vonnis van de Bijzon dere Politierechter te 's-Gravenhagè, d-d. 7 No vember 1946 werd Johannes G ra dus Gussen- hoven, bakker, wonende te Voorschoten, Voorstraat 6, terzake van het verkopen van brood tegen te hoge prijs veroordeeld tot een geldboete van 375.en openbaarmaking van dit vonnis in twee plaatselijke dagbladen op kosten van veroordeelde. 7806 Bij vonnis van de Bijzon dere Politierechter te 's^Gravehhage, d.d. 14 No vember 1946 werd Alphonsus Maria de Haan, zaadhandelaar, wonende te Hillegom, Hofstraat no. 7, terzake van het verkopen van witte bonen (voor in dustriële doeleinden) tegen te boge prijs veroordeeld tot een geldboete van 1000.met verbeurdver klaring van de jnbeslagge- nomen levensmiddelen en huishoudelijke artikelen en openbaarmaking van dit vonnis in "twee plaatselijke dagbladen op kosten van veroordeelde. 7807 Offic, Publicaties DISTRIBUTIEDIÉNST LEIDEN. UITREIKING BONKAARTEN K 709 IN LEIDEN, ALKEMADE EN OEGSTGEEST. In de week van 14 t/m 19 Juli zal te Leiden «.an niet-zelfvërzorgers een uit reiking plaats vinden van bonkaarten K 709. Personen geboren in 1926 of eerder, ontvangen een A-kaart; Personen, geboren in 1927 tot en met 1932, ontvangen een B-kaart; Personen geboren in 1933 tot en ipet 1942. ontvangen een C-kaart; Personen, geboren in 1943, 1944 of 1945, ontvangen een D-kaart; Personen, geboren in 1946 of "1947, ontvangen een E-kaart. Bij de uitreiking zal de inwisselingsbon van de thdns gelige bonkaart 707 worden ingenomen. Overgelegd dienen der halve te worden: de Twee de Distributiestamkaart en de nofe niet a'angewezen periodestroken van de bonkaarten 707. Uitreiking vindt plaats aan-gezinnen, waarvan het Hoofd 'een stamkaartnum mer heeft'tussen: 56.501 en 59:500 op Maan dag, 14 Juli 1947, 59.5bl en 62.500 op Dins- 4 dag, 15 Juli 1947. 62.501» eri 65^500 op Woens dag, 16 Juli 1947, 65.5b 1 en' 68.500 qp Donder dag, 17 Juli 1$47, 68.501 en 71.500 op Vrijdag, 18 Juli 1947, 71.501 en'72.500 op Zater dag, 19 Juli 1647. Het Distributiekantoor ingang Steenscfiuur is voor dezè uitreiking geopend vén'8.30 uur tot 11.45 uur en van 14:tot 16.uur 's Zaterdags van 8.30 uur tot 10.30 uur. 7800 Voor inwoners van de gemeente Alkemade vindt uitreiking plaats te Roelofarendsveen, op Dinsdag, 15' Juli 1947, voor zelfverzorgers. Aan. met-zelfverzorgcrs wordt te Roelofarendsveen uitgereikt :op: Woensdag, 16 Juli 1947, letters A t/m H Donderdag, 17 Juli 1947, letters I t/m R, Vrijdag, 18 Juli 1947, let ters S tot en met Z. Het kantoor is geopend van 9.30 uur tot 12 uur en van 13 tot 15 uur. Te Rijpwetering wordt aan zelf. en niet-zelfver- zorgers uitgereikt op Maan dag, 21 Juli 1947, van 9.3( tot 12.30 uur en van 13.— tot 15.30 uur. Voor ingezetenen van Oegstgeest wordt aan niet- zelfverzorgers uitgereikt op: Donderdag, 24 Juli 1947, letters A tot en met J, Vrijdag, 25 Juli 1947, let ters K tot en met S, Zaterdag. 26 Juli 1947, let ters T tot en met Z. Hët kantoor is geopend van 9.30 uur tot 12 uur en van 13.tot 15.uur. Zaterdags van 9.3011 u. AANVRAGEN RIJWIELBANDEN. Personen, die na de be vrijding, doch vóór 1946, bonnen voor één of meer to erbuiten banden hebben ontvangen en verzuimden een aanvraagformulier voor één toerbuitenband in te leveren, kupnen alsnog een aanvraagformulier af halen op Maandag, 14 Juli te Leiden. Inlevering dient te ge schieden op Woensdag, 16 of Donderdag, 17 Juli a.s. Op de zittingsdagen te Oegstgeest, Leiderdorp en Warmond is geen gelegen heid deze formulieren in te leveren, aangezien bij in levering direct z.g. „bewij zen van inschrijving" zul len worden uitgereikt. Voor bovengenoemde personen, woonachtig in de gemeente Alkemade, is gelegenheid tot het afha len der formulieren te Roe lof arendsveon op Dinsdag 15 Juli, en tot inlevering te Roelofarendsveén op Don derdag, 17 Juli; en te Rijp wetering Vrijdag, 18 Juli. UITREIKING RANTSOENEN 'SCHEER ZEEP. Mannelijke personen, ge boren in 1929 of - eerder, die niet in' het bezit zijn van de tabakskaart QA 707 en wier Tweede Distribu tiestamkaart in het vakje 404d (Dirk) is afgekruist, kunnen tot en-mét 26 Jjili a.s. eeh bon E 43 'voor50 gram scheerzeep in ont- vahgst nemen. Uitreiking van'deze rant- soenbonnen vindt "Voor in woners v.an de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Leider dorp en Warmond plaats te Leiden' (Distributiekantoor, ingang Langebrug) en voor inworiers van de ge meente Alkemade'te Roe lofarendsveen en Rijpwe tering op- de bekende zit tingsdagen. AANVRAGEN WERKSCHOENEN. Op onderstaande data kunen aan het Distributie kantoor te Leiden, én in de agentschappen aanvraag formulieren voor werk schoenen worden afgehaald en ingediend volgens het hier onder vermelde sche ma. Werkgevers, in wier be drijf meer dan 9 arbeiders werkzaam zijn, kunnen een aanvraagformulier afha len op Dinsdag, 15 Juli. In leveren op Dinsdag 22 Juli. Bij inlevering alle distri butiestamkaarten overleg gen. Arbeiders, werkzaam in bedrijven met minder dan 10 man personeel, moeten een individuele aanvraag indienen. Deze aanvraag formulieren kunnen wor den afgehaald op Woens dag, 16 Juli, Donderdag. 17 Juli, en Vrijdag, 18 Juli. De formulieren moeten worden ingediend V/oensdag. 23 Juli. Geen aanvragen kunnen worden ingediend door: a. personen/die niet voor komen op de beroepqnlijst, b. personen, die na 30 September 1946 een bon voor werkschoenen of En gelse werkschoenen heb ben ontvangen. personen, jonger dan jaar, AGENTSCHAPPEN: In de week van 14 tot en met 19 Juli kunnen pp dé bekende zittingsdagen aanvraagformulieren 'voor werkschoenen worden af gehaald voor personen van 16 jaar en ouder, die een beroep uitoefenen, voorko mende op de lijst' van voor deze verstrekking in aan merking koménde beroe pen en die na 30 Septem ber 1946 nog geen bon yoór werkschoenen (met inbe grip -van Engelse werk schoenen) hebb'éh ontvan gen. Voor arbeiders werk zaam in bedrijvep met 10 of meer "man përSorieeï, moet collectief worden aan gevraagd. De formulieren kunnen worden ingeleverd in de week van- 21 tof en met 26 Juli as. Hierbij diénen de distribntiest^mkaarten te \Vorden "overgelegd. STRAKS GO EO RU DEM, HU GOED VÓÓR-BEREIDEH! Met Uw bon naar Haarlemmerstraat 295 - Laiden GEOPEND voor de in SEPTEMBER aanvangende club- en privé lessen in» TTPEN - STENO BOEKHOUDEN-TALEN en voor de apeciaal-opleidingen SECRETARESSE, MIDDENSTANDSDIPL. e.d. GEVRAAGD voor directe indiensttreding EXPEDITIEKNECHT leeftijd 1620 jaar. EXPEDITIE J. ROODENBURG - Leiden-D.lft, Lelden-Gouda, Nieuwe Rijn 68, Tel. 23051 Voor lichte administratieve werkzaamheden een nette gevraagd. Brieven bureau van dit blad onder no. 7793 In het Sanatorjum „SOLE MIO" te NOORDWIJK AAN ZEE kunnen per t Aug. of later geplaatst worden: Mulo-diploma strekt tot aanbeveling, doch is niet vereist 9oHicitatib8"aan*de Directrice. 7709 ADVERTEERT IN DE LEIDSE COURANT AANGEBODEN Kinderwagenwielen. Wij hebben pracht wielen compléét met dop'en'dikke banden per stuk 4s7Ïj, bij H. Janse. Haaflemmérstr. 129, Tel 21808. 1783 <2? Koffergramofoons van af 25.pathéfoon 20, mooie platen vanaf 50 cent, Radiogramofoon en luid- sprekerkasten, luidsprekers pickups gramofoonmotorèn weergevers, toonarmen, radio onderdelen, alle$ prima. Lage prijzen. Jan- vossensteeg 41. Leiden. 14 voetsjol, in prima staat zijnde, geheel com pleet, deskundig onderzoek toegestaan, prijs zeer bil lijk. Te zien op helling na afspraak Rijnbsurgérweg 149. Tel. 25619. 1804 Schoorsiteenloper, da meshoeden (vilt en strop) enz. Te koop aangeb. Al les als nieuw Maarsmans- steeg 8. 1810 <gVVoor hét overtrekken van üw, Kinderwagenkap- pen, en het rteparer,éri "van uV wagen rrfoét u wezen bij het4 vén o.uds bekende a ares K. :v. ;'d. Bogaerd, Middelweg 16, Leidén. Te koop: Airedale ter ken o-ud, J^'a- Br. onder no. Eiken kinderledikant. Te koop,'flinke,maat, Hóêf- stfaat 14. 18QQ GEVRAAGD SS" 500 gl<L ter leen ge vraagd door R. K. zaken man. Brieven met condi ties onder no. 181*1 bufeau van dit" blad. 0P HET PAROCHIEBLAD por jaar. f4.50 p. kwartaal f 1.20 per maand f 0.40 Bureau Papengracht 32, Leiden, Telefoon 20935

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 4