Gouden jubileum Bisschoppelijke kweekschool RADIO Protestvergadering kruideniers en grossiers 1 Op korte golf (Zïaêe££a VRIJDAG 11 JULI 1947 DE LEIDSE COURANT S PAGINA 2 Mgr. Huibers bij de viering aanwezig (Van een speciale correspondent). De vele vlaggen in de omgeving van de Bisschoppelijke Kweekschool V Beverwijk en de schone versiering van het gebouw zelf vormden giste ren een feestelijk begin van de vie ring van het gouden jubileum. In 1897, zo vermeld de geschiede nis der school, kreeg de Vereniging tot bevordering van R.K. Onderwijs in het Bisdom Haarlem opdracht van Mgr, Bottemanne om een Kweek school te stichten tot opleiding van R/K, Onderwijzers in het diocees. Daartoe zette deze vereniging de R.K. Normaallessen te Hoorn in ge noemd Jaar om in een Kweekschool. Van toen af aan werden aan deze school de vele onderwijzers gevormd, die in verleden en heden hun zorgen besteedden aan het onderwijs van onze jeugd. Het is dan ook begrijpe lijk, dat men dit goude'n jubileum niet zonder meer voorbij wilde laten gaan, doch met een grootse viering dit bijzondere feit wilde herdenken. Reeds vroeg In de morgen hadder» velen zich in de Kweekschool ver zameld, Hageveld's Regent, Mgr. D, C. J. Henning, voorzitter van hef be stuur der Kweekschool, alsmede de andere bestuursleden, en vele leden van het erecomifé waren aanwezig, toen om negen uur Haarlem's Bis schop, Z. H. Exc. J, P» Huibers, ver gezeld van zijn secretaris, aan de school arriveerde. Monseigneur werd verwelkomd door regent H. J. M Heynen, leraren en leerlingen. Om half tien droeg de Bisschop een pontificale hoogmis op, waaronder het koor der leerlingen de Missa in honorem Sacratissimi Cordis van H. Andriessen uitvoerde. Tijdens deze plechtigheid was o.m. aanwezig. Mgr. P. J. M. van Gils, voorzitter van de Katholieke Schoolraad. In een predi cate ondér de H. Mis wees de Bis schop erop, dat er reden was tot gro te blijdschap, omdat do Kweekschool tij'-déns de oorlog, ondanks vele moei lijkheden. is behouden gebleven. De kweelingen spoorde mgr. aan zich met alle ijver voor tc bereiden op hun toekomstige belangrijke taak: de goe de vorming van onze jeugd. Bij de aanvang van de receptie om twaalf uur heette regent H. J. M. Heljnen alle aanwezigen welkom. De oud-voorzitter van het 'bestuur der Kweekschool, pater Drs. N. Th. Vlaar O.E.S.A. sprak de feestrede uit. Deze stijlvolle bijeenkomst, waar onder ook Mgr. Huibers de aanwezi gen toesprak, werd door de leerlingen met zang, muziek en declamatie uit stekend omlijst. De feestviering zal meerdere dagen omvatten, waarbij het accent zowel op culturele als op sportieve evene menten zal vallen. Kwiejelmo. PATER BEUNS OVERLEDEN. Na zes maanden ziekte is pater mr, dr. J. J. W. Beuns S.J., 67 jaar oud, overleden fn 't Canisiuszieken- huis te Nijmegen. In Lelden haalde h(l de meester titel en promoveerde daar later in de rechten, werd leraar aan de Je zuïetencolleges in Den Haag, Rot terdam, Amsterdam en Nijmegen, waar hij Staathuishoudkunde do ceerde. ZATERDAG HILVERSUM I (301 M.) 7.00 Nieuwsberichten. 730 Mor gen gebed. 8.15 Pluk de dag. 9.00 Ochtendconcert. 9.30 „Die Entfüh- rung aus dem Serail", fragmenten. 10.15 Klassieke marsen en walzen. 11.00 De zonnebloem, radio-zieken- programma. 11.45 Familieberichten. 12.03 Le carnaval des anlmaux. 12.30 Welk boek? Een goed boek- 13.00 Programma voor de Ned. Strijd krachten. 14.00 The New Mayfair Orchestra. 14.30 De toneelkijker. 15.00 Jongeren". 16.00 Scuola di ballo. 10.20 De vliegende Hollander. 17.00 De Wigwam. 18.15 Journalis tiek weekoverzicht. 18.30 Program ma voor de Ned. Strijdkrachten. 19.20 Kleine zangensembles, 19.45 Rubriek van de wederopbouw. 20.05 Actualiteiten. 20.12 De gewone man zegt er 't zijne van. 21.00 „Negen heit de klok" 22.55 Vaders dag boek. 23.15 Kwintet in b. van Brahms. 24.00 Sluiting. N HILVERSUM II (415 M.) 7.00 Nieuws. 7.30 The New May fair Orchestra. 8 .39 Morgen concert. 9.35 Brandenburgs concert, no. 5, J, S. Bach, 10.00 Morgenwijding. 10.20 Het verhaal van de 13e kip. 10.35 Bodi Rapp, mezzo-sopraan en Cor van Boven, piano. 10.55 BBC- Symphonie orkest. 11.00 Uitzending voor de arbeiders in de continu bedrijven, 12.30 Kalender. 13.15 Miller Sextet. 13.45 Kirsten Flag- stad zingt. 14.15 Russisch program ma. 15.15 Benjamino Gigli. 16.20 Als een bonte vogelvlucht. 17.00 Sportpraatje. 17.30 Cor Steyn. or gel. 18.30 Om en nabij de twintig. 19.00 .Theo v. d. Pas, piano. 19.45 De Hollandse gemeente in Londen. 20.15 Bont bouquet. 22.00 De ellendigen. hoorspel. 24.00 Sluiting. EERSTE KAMER Na een uitvoerig debat heeft de Eerste Kamer de Vermogensheffing ineens aanvaard, met 23 tegen 6 stemmen (de Eerste Kamer telt 50 leden!). Tegen stemden de Chr. Hist, en de P, v. d. Vrijheid. De minister stelde als alternatief voor de hef fing annulering van de staatsschuld of inflatie. Zyns inziens zijn de ver- mogensbezitters tot heden niet zo zwaar getroffen. Zij hebben integen deel geprofiteerd van de gunstige cmtwikelmg van het bedrijfsleven. De minister beschouwde voorts het wetsontwerp in het kader van de af wikkeling der monetaire sanering. Ook over het volgende ontwerp van minister Lieftinck, instelling van een Nationale Spaarraad was men weinig enthousiast. Men achtte het ontwerp overbodig. Minister Lieftinck meen de echter, dat er wel aanleiding is voor de Staat om de leiding te ne men bij het sparen. Woensdag a.s, zal men over dat ontwerp stemmen. Ten slotte werd na enige discussie het ontwerp toewijzing van onroe rend goed ten behoeve van de we deropbouw zonder hoofdelijke stem ming aanvaard. TWEEDE KAMER Verlenging uitkering ziektewet Voor de door de Rb gering afgeleg de verklaring inzake Indië verwijzen wij naar aldus in dit blad. In een vlug tempo zijn gisteren twee wetsontwerpen de Tweede Ka mer gepasseerd, die belangrijk z-ijn. Zonder discussie werd aanvaard de verlenging van de uitkeringen op grond van de Ziektewet van een half jaar tot een jaar. Pas daarna zal. de verzekerde onder de bepalingen van de Invaliditeitswet komen te vallen- Hij zal dus een half jaar langer van de gunstiger bepalingen der Ziekte wet genieten, waardoor hij bijv. niet alleen hogere uitkering maar ook kinderbijslag blijft ontvangen. Heel kort werd vervolgens gedis cussieerd over het contract tussen de regering en de K.L.M., waarbij de re gering met 51 millioen in het kapitaal der N.V. deelneemt. De heer Posthumus (P. v. d. A.) maakte een afwerend gebaar tegen over de luchtvaardige aspiraties der scheepvaartsmaatschappijen. Het ont werp werd z.h.s.t aangenomen. ONTWERP TOT INSTELLING VAN WAARBORGFONDS INGEDIEND. Bij de Tweede Kamer is inge diend een wetsontwerp, houdende voorzieningen in zake het waarborg fonds Rechtsherstel en in zake de Effectenregistratie, welke tot heden nog een wettelijke grondslag missen. Het waarborgfonds is gesticht ten einde middelen te vinden Om effec tenbezitters, welke door roof en an dere terreurmaatregelen van de vijand van hun eigendom zijn be roofd, materieel in een zoveel mo gelijk gelijke positie te brengen als of het effect nog aanwezig was. Uit dit fonds kunnen zij, die hun oorspronkelijk bezit niet meer ter beurze kunnen verkopen, schadeloos gesteld worden. Aan het slot van hét ziekentriduum te Bloemendasl werdén door Bruidjes bloemen aan de zieken uitgereikt. distributiedienst om de tuin geleid. Reeds f6 verdachten", Zes en twintig verdachten zijn betrokken bij eeft uitgebreide zwen del met toeslagkaarten voor de dis tributie, De administrateur van een bouwbedrijf voerde op aanvraag formulieren reeds ontslagen arbei ders niet af en besteedde de op de ze wijze verkregen toeslügkaarton voor bijzondere arbeid ten eigen bate. Ook bij de distributiedienst zal een intensieve controle worden ingesteld, omdat de foutieve ver strekkingen tot op zekere hoogte te voorkomen waren geweest. De ambtenaren zijn niet medeplichtig, wel zal hun op onnauwkeurigheid worden gewezen, aldus de „Volks krant". BEÜRSPRAATJE. De vaste stemming die zich Woensdag op de effectenbeurs te Amsterdam voor de Indische fond sen en de cultuuraandelen open baarde, bleef gisteren onverminderd bestaan. In afwachting van de re geringsverklaring, welke gistermid dag zou worden afgelegd, werd wel iswaar énige terughoudendheid aan de dag gelegd, maar tödh bestond voor de juistgenóemde fondsen weer enige vraag en de hoofdkoersen, welke tot stand kwamen, waren al gemeen enige punten hoger dan het vorigo slot, waarbij in- aanmerking dient te worden genomen, dat zich gisteren tegen het eindq van de beurstijd een kleine verslapping openbaarde. Ook Koninklijken wa ren ten opzichte van de vorige slot- koersen een paar punten beter. De toonaangevende industrie-aandelen waren weinig- of niet veranderd met uitzondering van de Philipsaandelen waarvoor bij een vorige slotprijs van 384 thans een hoofdkoers tot stand kwam van 377, welke daling voortsproot uit het feit. dat er enig materiaal Werd aangeboden, waar tegenover geen directe vraag be stond, zodat na ,een lager liggende aankoopllmiet moest worden ge grepen, De aandelen in Indische credief- instellingen waren wat de hoofd koersen aangaat eveneens iets ho ger. Een uitzondering werd gevormd door de scheepvaartaandelen, waar van de hoofdkoersen merendeels iets lager waren, dan de vorige slot- prijzen. waarbij echter geen grote verschillen' vielen op te merken. Prolongatie 2 FsT DE HAAGSCHE DIERENTUIN waren gisteren de kruideniers en grossiers weder in een protestvergadering bijeen. De voorzitter van het comité merkte in zijn openingswoord op, dat men het doel „loon naar arbeid" niet met revolutionnaire middelen, doch lang na ernstig beraad gevonden wegen zou trachten te bereiken. Unaniem nam de- vergadering de DRIE VERSTEKELINGEN IN EEN VLIEGTUIG NAAR NEW-YORK. Drie op avontuur beluste Zweedse jongens verstopten zich vorigé week iri de bagageruimte vin de „Rólf Viking", een Skymaster van de Scan dinavian Airlinies System, die van Stockholm naar New-York vertrok. Niemand merkte hen onderweg op én de jongens slaagden er zelfs in op het vliegveld Laguardia ongemerkt uit het vljegtuig te kruipen en te ver dwijnen. Mogelijk had- niemand hen* zo spoedig ontdekt, als een van hen geen heimwee gekregen had en naar het bureau van de Scandinavische Luchtvaart Mij. was gestapt om een gratis retourtje naar Zweden te vra gen. Vermoedelijk zijn deze jongens de eerste verstekelingen, die door de lucht van Europa naar Amerika zijn gekomen, Ben Russische vrouw, die in Januari probeerde met een toe stel van de Air Franse naar de Ver enigde State» te komen, bracht het niet verder dan Gander. NOGMAALS VLIEGENDE SCHIJVEN. Het observatorium van Del Salto heeft medegedeeld, dat de aanwezig heid van een vreemd object, dat zich op 19 Mei langzaam door de lucht boven Chili voortbewoog en bij tus senpozen een witte rook afscheidde, is waargenomen. „Deze vreemde me teoor", aldus de mededeling van het observatorium, „bleef enige tijd in de lucht hangen om vervolgens met een ontzaglijke snelheid, ongeveer als van de V-2, uit het gezichtsveld te ver dwijnen", Hei observatorium raadt waarnemen^ van Arica (haven in N.- Chili) tot Magelhaens aan, van 11 23 en van 28--30 Juli op hun hoede te zijn. In deze perioden zou de aar de belangrijke meteoorsferen door kruisen. „Prijzenpolitiek en sanering" Daarna sprak Dr. E, J. Tobi over prijzenpolitiek en sanering. Spreker achtte de loon- en prijzenpolitiek, zo als de Regering voert, in het alge meen juist, daar wij anders naar in flatie zouden afglijden. Het prijsni veau mag echter niet op een zodanig peil worden gehandhaafd, dat de druk op de winstmarges de betrokke nen tot wanhoop brengt. Wat de omzetbelasting betreft, heeft minister Lieftinck verklaard, dat deze op de consumenten drukt. De Regeringsverklaring, welke zegt, dat de omzetbelasting niet mag wor den doorberekend, is hiermede in strijd. Als tweede spreker trad op, de heer B. J. E, Peet, die uitvoerig naging of er nog middelen waren om een gun stiger rendement te verkrijgen. In de laatste jaren is men in alle zaken reeds op de meest efficiënte exploi tatie gekomen en zijn de onkosten op het uiterste minimum beland. De heer Peet gaf interessante cijfers betref fende 21 kruidenierswinkels ,in Am- hem met een gemiddelde omzet van 45.000.en een netto rendement van 5 pet. Hij rekende voor, dat een werkvrouw in Amsterdam tweemaal zo veel verdiende als het echtpaar dat 80 uur in de week achter de toonbank stond. De prijsbeheersing neemt een zeer efficiënt bedrijf als voorjbeeld. Dit is onjuist. Bij de vaststelling van ar beidsloon neemt men toch evenmin de topprestaties van een aantal ar beiders tot maatstaf? Het comité stelt zich ten doel een verhoging van de winstmarge met 2p$ pet. te bereiken, volgende motie aan, welke aan de Regering zal worden gezonden: a. Dat tengevolge van de prijsbe heersing de brutowinsten in de le vensmiddelenhandel zódanig zijn ver minderd en dat voorts de lonen en kosten dermate zijn verhoogd en nog steeds stijgen, dat een belangrijke verhoging van het winstpercentage een levenskwestie is; b. dat, wanneer in de vastgestelde winstmarges binnen korte tijd geen grondige wijzigingen zijn aange bracht, het onmogelijk zal zijn de ver antwoording voor een behoorlijke distributie te dragen en een recht, vaardige sociale positie voor hen, die in het bedrijf werkzaam zijn, te waar borgen; c. dat het oorspronkelijke doel van de wet op de omzetbelasting is, dat deze een verbruikersbelasting is, wel ke dus door het gehele volk moet worden gedragen en dientengevolge voor alle artikelen bij de prijszetting ten volle moet worden doorberekend; d. dat de vergadering unaniem van mening is, dat de vertegenwoordigers.1 van groot- en keinhandel in kruide nierswaren, beiden volledig worden gekend in de maatregelen die in het algemeen door de overheid voor on ze bedrijven worden getroffen. BURGEMEESTERBENOEMINGEN. Bij K.B. zijn met ingang van 16 Juli 1947 benoemd tot burgemeester te Liempde: G. J. Laurijssens, hoofd commies ter gemeente secretarie te Oosterhout; tot burgemeester te Udenhout: mr. W. Th. M. Verhoeven, secretaris van een zuiveringscommis sie; tot burgemeester te Spijkenisse en Hekelingen: P. J. Bliek. HAAGSE RECHTBANK, Wegena veroorzaken van lichame lijk letsel door schuld heeft zich voor de rechtbank te verantwoorden ge had de chauffeur A. v. d. B. uit Rijnsburg, die met zijn Vrachtauto te Leiden tegen een autobus was gere den, waardoor dit voertuig was ge kanteld. De Officier had een maand hechtenis geëist. De rechtbank heeft verdachte veroordeeld tot f 50 boetp of 25 dg. hechtenis. HAAGSE POLITIERECHTER. De slager J, K. te Bodegraven had clandestien geslacht, maar het was een gemene streek geweest van een collega, die dit had aangebracht bij de C.C.D., aldus de raadsman, mr. la Gro, die voorts mededelingen deed over tragische persoonlijke omstan digheden van verdachte en daarom de uiterste clementie verzocht. De Offi cier had zes maanden gevangenisstraf geëist met aftrek van preventief. De rechter meende echter van die eis niet te kunnen afwijken, omdat het clandestien slachten nu eenmaal streng moet worden gestraft. Hij ver oordeelde conform de eis. Aan C. S- V. te Bodegraven was gevraagd of men even een hoeveel heid paketten in zijn werkplaats mocht zetten, zo vertelde hij aan de politie rechter. Maar, dat zich vlees in 8! paketten bevond, dat had hij niet geweten. In elk geval was dit ge beurd, en daarom vorderde de Of ficier tegen V. twee maanden gevan genisstraf en veroordeelde conform die eis. ïooooooooooooooooooooooooooooooooo 2 o loooooooooooooooooonocoooooooooooo BINNENLAND. De 82-jarige fietser B. G. te Terneuzen is, toen hij van zijn rijwiel viel, onmiddellijk overleden. De 43-jarige schilder C. S. Rotterdam viel van een 8 meter hoog balcon en is aan de gevolgen van die val overleden. In de tram te 's Gravenhage is de 69-jarige B. K. onwel geworden en ter plaatse overleden, BUITENLAND. De Russische pers heeft de ver. loving van prinses Elisabeth van En geland volkomen doodgezwegen. Te Lahore, de hoofdstad van de Pendsjaab, zijn opnieuw gevechten opgelaaid tussen Sikhs, Hindoes en Mohammedanen. Zeven personen kwamen om het leven. Te Erfurt is een vrachtauto, wel ke ,op methaangas liep, geëxplo deerd. Vier doden. LEIDEN De plannen van K. en O. Maakten wij gisteren reeds mel ding van het programma voor het komend seizoen wat betreft de hou-! ders Vón gele kaarten, nu zullen wé in het kort ieta mededelen over de Vöóflöpigê plannen, betreffende de groene kaart-houders, dus perso neelsleden, waarvan de bedrijven aangesloten zijn bij K. en O. Op de eerste plaats komen er dit jaar ongeveer 20 toneelvoorstellin gen en, In tegenstelling met het vo rig seizoen, niet alleen van het Volkstoneel, doch ook enkele andere beroepsgezelschappen zullen geënga geerd worden. Bovendien zullen óók twee Leldse amateur-toneel- gezelschappen, n,l. Litteris Sacrum en D.O.S, enkele malen optreden, omdat K. en O. zich ook tot taak heeft gestold, het goede amateur toneel te bevorderen en het publiek zodoende gelegenheid krijgt, het materiaal van beroeps- en amateur toneel te vergelijken. K. en O. ia in staat de oüde prijs van 0,80 voor alle rangen te handhaven. Wat de muziek betreft, evenals voor de gelo kaarten zijn er ook voor dc groene kaarten drie con certen door het R'dams Philharmo- nisch orkest, een concert door de Kon, Militairo Kapel en misschien een door do Kon. Marino Kapel. Over het optreden van dit laatste, reeds beroemde korps, bestaat ech ter nog geen zekerheid, Bovendien nog de opvoering van de „Peer Gynt" met voordrachtskunst door Johan Schmits en ballet en solo- dansen van de prachtige muziek van Grieg, Tenslotte nog de bonte avonden. Het blijkt zeer moeilijk te zijn, goe de cabaretsgezelschappen te vinden, doch K. en O. zet haar pogingen op dat gebied nog steeds voort. Wel is zeker dat er dit seizoen weer en kele personeelsavonden- gehouden zullen worden. Gezien het grote succes van dit jaar, zullen deze avonden ongetwijfeld weer met vreugde tegemoet gezien worden. Er wordt getracht dit seizoen weer drie series van twee bonte avonden te geven,- waarvan de toegangsprijs niet hoger dan Ö,5Ó zal zijn. Bovendien kunnen de houders van de groene kaarten ook gebruik ma ken van het niet-gesubsidieerde werk, o. a. de filmvoorstellingen en cursussen. Hiervoor gelden dezelfr/s prijzen, n.l. voor de filmvoorstel lingen 0,50 en voor de cursussen e.d. 25, 50 en 75 cent. Uit dit alles blijkt wel, dat K, en O. vast besloten is haar cultureel werk in Leiden met alle kracht voort te zetten. Dat dit werk ge waardeerd wordt, blijkt wel uit het grote aantal inschrijvingen van het vorig jaar. n.l. bijna 7500. In het vorige seizoen zijn ongeveer 100 voorstellingen georganiseerd en ook dit jaar hoopt het bestuur dit aan tal weer te bereiken. W'at het aan tal inschrijvers betreft, rekent K, en O, op minstens 10.000! Wil dit alles echter een groot succes wor den dan is het noodzakelijk, dat er nog meer bedrijven zich aansluiten. Het zijn er nu rüim 100, doch dit aantal kan gemakkelijk tot 200 uit gebreid worden, vooral als er een regeling gevonden wordt voor de opname van gemeente- en rijks instellingen, die al verschillende malen te kennen hebben gegeven dat zij zich graag willen aansluiten. Wij mogen besluiten met de wens die wij ook gisteren reeds geuit hebben, dafc er dit seizoen vele nieuwe leden zich mogen aanmel den. Wij wensen K. en O. met haar prachtig streven veel succes l MULO-EXAMEN. Bij de hier ter stede gehouden MU- LO-examens zijn geslaagd voor di ploma A: T. J. Koppenuaal, Lisgse, A. Marijs, Noordwijk a. Zee, J. A. de Jong, Alphen a. d. Rijn, H. v. Tonge ren, Leiderdorp, A. v. d. Walle, H. S. Schaap, Leiderdorp, J. Rijnsburger, Leiderdorp,, A. Duijndam Noordwijk a Zee, D. v. d. Eykel, Noordwijk B., W. P. C. Graas, Wassenaar. Afgewe zen 10 cand.. Geslaagd voor diploma B: J. de Ja ger, S. v. d. Broek, W. G. M. Broer, J. Favier, J. Hanegraaf, G. W. Schol- la ardt, Alphen aan den Rijn, C. Ver boom, E. G. v. d. Hart, H. J. v. Kat wijk, J. A, Kiel, P. Vj d. Maas, G. C. Mulder. Afgewezen 1 cand. Waar geen woonplaats vermeld is deze Leiden. oooooonooooooooooooooooooooooooooo De verschrikkelijke oooooooooooooooooooooooooooooobooo Een vrolijke liefdesroman van BERTA RUCK. Vertaald door TEO DE WITTE. 22) 23) ,Ik heb uw huwelijksaanzoek ontvangen, en ben er werkelijk erg mee in mijn nopjes- Want het is tenslote een hele eer als een jonge ridder .gen meisje uitpikt om zijn vrouw te worden. Wat die vraag betreft of het alles niet een beetje vlug in zijn werk is gegaan en of je me zogezegd niet een beetje over hoop hebt gelopen, ja, daar kan ik alleen maar op antwoorden, waar om zou je het niet gedaan heb ben? Als je het toch werkelijk meende. En ten slotte moet je je daar maar niet al te veel kopzor gen meer over maken want het is tegelijk de eerste en laatste keer geweest, dat je me zult hebben ge schreven, want ik kan er wel in eens bij zeggen, dat de vlieger niet op gaat. Het antwoord, is ne e, bes te mr. Wynstone, 'n Meisje weet niet altijd ineens of ze van iemand kan houden, of ze zogezegd van hem „weg" is, maar ze weet beslist al tijd/- ineens, wanneer dit niet het geval is. Dat ligt natuurlijk niet aan u. Daar kunt u ten slotte wei nig aan doen en ik zou haast ".eg gen, daar kunt u ook met een snel trein vol brieven niets aan veran deren. Dat zit zo gezegd in de aari van het beestje. Ik heb- er natuur lijk nog wel eens even over nage dacht of ik dit alles wel ineens mocht schrijven, vooral omdat ik niemand van die spoken beneden ik zit op mijn slaapkamer heb geraadpleegd en dus maar pre cies schrijf wat me op het hart ligt. Maar ik heb altijd voor motto ge kozen: Houd voet bij stuk! En die zaak zit thans zo, dat ik een huwe lijksaanzoek gekregen heb en dat ik er niet op in kan gaan. Daarom dacht ik bij mezelf: Ik kan het hem eigenlijk maar het-beste mid den in zijn gezicht zeggen, zonder er veel woorden over vuil te ma ken. Misschien zijn jullie in je krin gen gewend, om daar langer over te doen, maar ik weet zo'n beetje, wat het is, als je niet precies weet of je al of niet van een jongen houdt, en dan vindt ik het gemeen om hem langer dan nodig is aan het lijntje te houden. Mijn vader zegt altijd, je verzuipt een hond of je verzuipt hem niet. Ik hoop, dat u spoedig een an dere aardige jonge dame zult ont moeten waarvan u minstens even veel zult houden en die beter bij u zult passen dan uw toegenegen ARABELLA AMES." Ze zette een forse streep onder haar naam, vloeide toen het kostbare document zorgvuldig af en las het nog eens over, om te zien of het er zo mee door kon. Want al wil ik dan ten slotte niet met hem trouwen, dacht zij bij zich zelf, ik ben toch aan mijn eer verplicht om hem zo netjes mogelijk aan het verstand te brengen, dat ik hem respecteer. Ik vind het in ieder geval erg joviaal van hem om me een kans te geven. Ik mag hem niet kwetsen in zijn ge voelens. Even stond ze stil by die afdoende argumentatie betreffende het al of niet om hals brengen van een hond. Zou dat niet te kras zijn? dacht ze. Maar neen. Ten eerste kon er niets beledigends in worden gezocht, want Billy had zelf geschreven, dat ze hem een schaap noemden en ze had het over een hond. Verder had ze met een militair te doen en ze wist aan wat voor uitdrukkingen die gewend waren van haar oom, die sergeant bij dezelfde Guards was. Nee miss Ames had niet de minste gewetenswroeging meer. Ze-vouwde het papier in vie ren en stak het met een beslist ge baar in de enveloppe. Nog niet gewend aan de langzame methode der Cattermole's om te bel len en een der maskerade lakeien zjch verwaardigen zou met een hau- tin gebaar naar miss Ames' wensen te informeren, huppelde ze de trap af en liep regelrecht naar de keuken tot grote verontwaardiging van het ge hele dienstpersoneel, dat geen enkele indringer duldde in zijn gebied; Ara bella was de eerste, die deze wet had overschreden door kordaat het gor dijn opzij te schuiven, dat het dienstbodenkwartier van het overige huis scheidde. Zonder op al die houten gezichten te letten, liep het vrolijke kind zor geloos op de chauffeur af, gaf hem een extra shilling en trippelde weg. De man was buitengewoon in zijn nopjes. Immers de afzender van het geruchtmakend schrijven had hem meer dan royaal beloond voor eyn tochtje naar „De Schuur" en nu gaf die lieve juffrouw hem nog een fooi op de koop toe. „Ziezo! Dat is wat je noemt de schepen achter je rug verbranden. Als ik als ouwe vrijster de kist in ga, héb ik het alleen aan mezelf te wij len. Ik had mevr. Zus en Zo kunnen zijn, met drie prachtige huizen of kastelen weet ik veel, en zoveel geld, dat ik 't niet eens aan kon en de kans om later nog een of ander kroontje te krijgen op de koop toe", zei miss Amnes in zichzelf, terwijl ze terugliep naar de hal- „En nu ja wat nu? Dat vraag ik me werke lijk af. Deze laatste woorden stonden bij na op het gezicht van Peggy Dela- mede gegrift, toen zij buiten adem naar haar gast kwam zoeken. „Miss Ames, de hertogin staat op het punt te vertrekken!i!" „Mij best. ik zal haar niet tegen houden". „Ik bedoel.... je gaat haar toch zeker goedendag zeggen?" „Mij ook goed!" stemde Arabella onmiddellijk toe. En ze wandelde met Peggy naar de auto. De hertogin zat reeds in haar kus sens en de familie Cattermole stond met vermoeide en verveelde gezich ten te wachten tot zij eindelijk zou vertrekken. .Welnumiss Amesde oude dame deed niet het minste om haar belangstelling in dit huwelijk te verbergen, „mag ik nog even we ten hoe het met onze plannen staat om vanuit mijn huis te trouwen!" „Ik zal in ieder geval niet de bruid zijn, ofschoon ik u verbazend dank baar ben voor het vriendelijke aan bod", verklaarde Arabella beschei den. „Ik heb hem juist geschi-even, dat ik het heel aardig van hem vond, maar dat ik er toch maar van afzie." „Je hebt hem geweigerd.gilde de hertogin en ze schoot ineens recht in haar wagen. De gezichten der Cattermole's wa ren een studie op zichzelf waard. Peggy Delamere hoorde het weer door haar hoofd razen; het is Eric! Eric krijgt haar! Zij wik Eric! Nie mand anders dan Eric! ,,Ja", zei Arabella half beschaamd en half uitdagend. „Ik kan me niet voorstellen, dat ik in de gegeven om standigheden anders zou hebben moeten handelen. Ik ben nu zelf ook niet zoo'n kraan, dat^weet ik wel, maar ik kon me toch niet verlagen om heel mijn leven naar zo'n schaapskop te zitten kijken." (Wordt vervolgd.)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 2