3)e Êcicbe SoiUrant Regeringsverklaring over Indische beleid Grote fraude bij de Genie ontdekt Tsjecho-Slowakije bedacht zich 28000 Kilo groente per dag naar de vuilnisbelt in Amsterdam VRIJDAG 11 JULI 1947 bureaux: Papengracht 32, Giro 103003. Telel: Administratie, Advertenties 20826, Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERS VELD. Hoofdredacteur: TH. WIL MER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11135 Abonnementsprijs f 0.26 per week, f 1.10 per maand, J 3.25 per kwartaal. Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per mjn. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden f 1.50. V Regerings verklaring rvE Regering ziet de mogelijkheid eener gunstige wending in het Indische vraagstuk. Wij benadruk ken: de mogelijkheid. Dit is de strekking van de gisteren afgelegde Regeringsverklaring. En minister Beel hééft enkele pun ten met name genoemd, waarvoor nog een bevredigende oplossing moet worden gevonden: De erkenning der Unie-gedachte. Een zéér belangrijk, wij zouden dur ven zeggen: een'kardinaal punt. De erkenning van onze uiteindelij ke verantwoordelijkheid in de verde re overgangstijd voor orde en rust. Eveneens van zéér groot belang. Ne derland kan en mag zich niet terug trekken, om de handhaving van orde en rust geheel en al aan anderen over te laten, omdat Nederland hier „uiteindelijke verantwoordelijkheid" draagt; omdat Nederland hier plich ten heeft allereerst ten opzichte van het Indonesische volk zelf. Wij zijn er dus nog niet tot een be vredigende oplossing gekomen. Maar: „de mogelij heid eener gunstige wénding" is er. Dat kan en mag de Regering met volle overtuiging verklaren. Belangrijke wenken IN een open brief aan minister Lief- tinck heeft de Hoofdgroep Indu strie enkéle wenken gegeven en en kele wensen geuit, die, naar onze overtuiging, verdienen een ernstige ovérweging om in practijk te worden omgezet. De overheidstaak moet efficient worden uitgevoerd. Oók in het mili taire apparaat. De lezer herinnert zich wellicht, dat ook wij dezer dagen er op wezen, dat de uitgaven voor het leger niet buiten de bezuiniging mogen vallen. Het is ieders overtui ging, dat inderdaad in het overheids apparaat kan worden bezuinigd zon der enige schade aan het doel, dat wordt nagestreefd, zonder enig na deel voor het nodige en goede effect, dat wordt beoogd. Ret tempo der berechting van poli tieke delinquenten moet worden op gevoerd, deliquenten moeten aan het werk worden gezet. Terwijl overal getórek is aan arbeidskrachten, terwijl ons land arm is, mag geen arbeids kracht nodeloos aan de productie worden onttrokken en mag geen geld nodeloos worden uitgegeven. Met de ze realiteit voor ogen, moet men bo venstaande wenk beschouwen als van een dringende, zeer dringende actu aliteit. Men moet openbare werken zoveel mogelijk uitstellen en anders zeer so ber uitvoeren. Rijk en Provincie en Gemeente moeten er van door drongen zijn. dat openbare werken, apders dan voor productieve doel einden en voor woningbouw, nü in de meeste gevallen betekenen een ■Weelde-uitgave, die èn moreel èn ecónomjsch onverantwoord is. En, als die werken geschieden, dan is het betrachten van de uiterste soberheid, eén plicht. Wij hebben hier enkele punten uit de open brief gelicht, om er speciaal de aandacht op te vestigen. De Regering ziet de mogelijkheid ener gunstige wending Antwoord van 8 Juli nog „niet in alle opzichten bevredigend De minister-president begon met de regeringsverklaring van 21 Maart, eveneens in de Tweede Kamer afge legd1 in herinnering te roepen. Hij vervolgde met een kort histo risch overzicht van de jongste ge beurtenissen. Allereerst wees dr. Beel op de nota van de commissie-gene raal van 27 Mei betreffende de uitvoe ring van de overeenkomst van Ling- gadjati, welke nota een ultimatief karakter droeg omdat de C.-G. het eindstadium van haar onderhandelin gen bereikt achtte. Vervólgens riep dr. Beel het antwoord hierop van de republikeinse delegatie, d.d. 7 Juni, in herinnering en herinnerde er aan, dat de C.-G. op 20 Juni in een schrij ven als haar oordeel uitsprak, dat dit antwoord op de meest essentiële pun ten onbevredigend was. De Commis sie achtte de republikeinse voorstel len» zodanig onbevredigend, dat zij van mening was, dat vrijwel van een afwijzen van haar nota kon worden gesproken en legde overeenkomstig de slotzin van haar nota van 27 Mei de vraag, wat er verder te gebeuren stond, aan de Nederlandse Regering voor. De minister-president deelde me de, dat de regeringen van Oost-Indo- nesië en West-Borneo in dezelfde geest hebben getuigd, nadat de Ne derlandse regering om htm oordeel bad verzocht. Op 23 Juni heeft de landvoogd op gezag van de Nederlandse regering en de republiek de conclusie van de Nederlandse regering medegedeeld. Deze conclusie werd vastgelegd in de aide-memoire, welke dr. Van Mook aan Sjahrir heeft overhandigd. Na mens de Nederlandse regering heeft verder de Lt.-G.G. het inzicht van de Nederlandse regering nader monde ling uiteengezet en in overleg met Sjahrir heeft dr. Van Mook uiter lijk op Vrijdag 27 Juni om ant woord verzocht. Thans zag de Nederlandse rege ling zich gesteld voor de noodzaak eventueel de consequenties te trek ken uit de voortdurende onmogelijk heid langs de weg van onderhande ling tot een goede uitvoering v. Ling- gadjati te geraken. En ze hield er mee rekening, dat ze gedwongen zou kunnen worden als uiterste maatregel haar militair machtsmiddel aan le wenden, zij het zo beperkt mogelijk. Zulks op grond van de verantwoorde lijkheid, welke zij draagt volgens grondwet, handvest der Verenigde Naties en overeenkomst van Ling- gadjati, niet alleen principieel maar ook in laatste instantie in feite. De minister-president stelde vast, dat de toestand zowel staatkundig, als economisch, financieel en monetair, sociaal en militair onhoudbaar was geworden. Een militaire actie van politionele aard zóu het onhoudbaar karakter van deze noodtoestand moe ten opheffen en betere voorwaarden ter uitvoering van het staatkundig Wanbeheer in Suriname J3ij 4e Geniedienst in Suriname hebben zich vrij ernstige onregel matigheden voorgedaan, -aldus lezen wij in het verslag van de Reken kamer voor Suriname over 1946. Voor diensten, die de genie ten behoeyevan officieren en onder officieren verrichtte, werden veel te lage bedragen berekend, hétzij door dat geen loon werd gecalculeerd, hetzij doordat het gebruikte mate riaal' sléchtsten dele werd berè- kend. De Rekenkamer heeft er bij de minister van Overzeese Gebieds delen op aangedrongen, deze bedra gen alsnog "in te vorderen. Moskou beschuldigt In een Tass-bericbt uit Parijs dat door alle centrale Sovjetbladen op eén in het oog vallende plaats ge publiceerd is worden Ernest Be- vin en Georges Bidault er van be schuldigd, werktuigen 'voor een Ame rikaans plan te zijn, om een blok van Westeljjke landen te vormen en Rus land "te isoleren. In verband met het voorstel van Marshall, is dit de duidelijkste en scherpste taal, die de Sovjet-pers ooit heeft gespróken. Amerika, Engeland en Frankrijk worden er tevens van beschuldigd, dat zij West-Duitsland in het „Westelijk blok" pogen op te ne men. Verder wordt verklaard, dat, al zegt Bevin nog zo dikwijls, dat hij ijvert voor de vriendschappelijke be trekkingen tussen de Europese lan den, de Engelse minister juist het tegenovergestelde bedoelt. De Euro pese volkeren wordt voorts opnieuw voorgehouden, dat zij zichzelf met huid en haar verkopen aan Amerika^ dat door middel van dollars en cre- aieten Europa wil overheersen. In bijzonder afkeurende bewoor dingen wordt gesproken over het gedrag vaneen gewezen hoofdoffi cier, die thans een verantwoorde lijke functie bij het gouvernement van Suriname vervult. De minister heeft de Rekepkamer medegedeeld, dat ten aanzien 'van de navordering en de gedragingen van deze officiêr reeds stappen zijn gedaan. Gok het beheer van de automo- bieldienst is, volgens de Rejcep- ka'mer, ernstig te kort geschoten, aangezien tot vopr kort een maga zijnadministratie ontbrak. Van materieel, dat in oorlogstijd is gebruikt, zijn allerlei onderdelen verdwenen. Personenauto's zijn on dershands tegen veel te lage prijs aan officieren verkocht, die boven dien vaak nog een renteloos voor schot kregen! De Rékenkamer dringt aan op hertaxatie van deze auto's. Ook vestigde de Rekenkamer de aandacht van de minister op het feit, dat in Suriname 19 tanks van 19 y2 ton zijn, die niét kunnen wor den benut. Deze tanks, die ƒ2.5 mil- Üoen gekost hebben, zijn practisch niet gebruikt. Een aantal wollen dekens, die in de oorlogsjaren voor het leger wa ren aangeschaft, zijn -aan het Ne derlandse Rijksbureau voor Textiel verkocht. GRIEKSE ARRESTANTEN GEDEPORTEERD. Te Athene is öfficieel bekend ge maakt, dat alle personen, die 'in ver band met het beweerde communis tische complot te Athene zijn gearres teerd en schuldig bevonden, voor eén jaar naar het eiland Ikaria (Spora- den) zullen worden verbannen. De arrestanten, van wie de eerste groep reeds op weg is naar het verban ningsoord, zullen beroep kunnen aantekenen. beginselprogram dat in Linggadjati ligt besloten, desnoods zonder mede werking van de wederpartij. De periode tussen 23 en 27 Juni werd aldus besteed om op alle mo gelijkheden voorbereid te zijn. Vervolgens besprak dr. Beel de antwoord-nota van de president der republiek Indonesia van 27 Juni, welke geen of een onduidelijk of een onbevredigend antwoord gaf op de voorstellen der Commissie-Generaal, hoewel dit schrijven tegemoet kwam aan de voorstellen der Commissie- Generaal van 27 Mei tot instelling van een federale raad. Nog eenmaal, op 29 Juni, richtte zich de landvroogd tot de president van de republiek en verzocht ver duidelijking in het bijzonder ten aanzien van een vijftal hoofdpunten en bovendien ten aanzien van enige feitelijkheden. Inmiddels had de regering der Ver enigde Staten - een aide-memoire aan de republikeinse regering doen toe komen, waarin de visie van de Ame- kaanse regering- werd uiteengezet. De vijfde Juli zond de nieuwe eer ste minister der republiek een ant woord aan de Ned.-Indische rege ring, dat even onbevredigend was als dat van 27 Juni. Doch dank zij na dere overweging in de boezem van de republiek en mede dank zij goe de raad, die aan de vertegenwoordi gers der republiek door de Ameri kaanse en Britse consuls-generaal werd gegeven, werd op 8 Juli van de inhoud van het antwoord van 5 Juli een nadere precisering gegeven, wel ke weliswaar niet %in alle opzichten bevredigend is, doch welke onder ze ker voorbehoud tot uitvoering van de overeenkomst van Linggadjati kan medewerken. DE REGERING, ZO GING DE MI NISTER-PRESIDENT VOORT, IS BEREID IN DIT RESULTAAT DE MOGELIJKHEID ENER GUNSTIGE WENDING TE ZIEN." Dr. Beel zeide, dat de regering voor alles onmiddellijke staking van de vijandelijkheden verwacht en sta king van alles wat de andere staten van Indonesië miskent .of aantast. Voorts opheffing van voedselblokka- de, herstel var verkeer over demar catielijnen, en voldoening ten aan zien van de punten, waarop het ant woord van 8 Juli nog onbevredigend is. Dr. Beel noemde in dit verband de miskenning der Unie-gedachte, de onvoldoende erkenning van onze uit eindelijke verantwoordelijkheid in de verdere overgangstijd voor orde en rust overal in Indonesië, en hij wees er op dat de ten onrechte gesloten verdragen dienen te vervallen. Slechts op deze voorwaarden is be hoorlijke verwezenlijking van Ling gadjati denkbaar. •"pSJEC HO-SLOWAKIJE is gisteren onverwacht teruggekomen op zijn besluit, om aan de Parijse conferentie van de Europese landen deel te nemen. Deze mededeling werd gedaan na een speciale kabinetszitting, waarin oppieuw de kwestie van de c^Iname werd besproken. Tijdens deze zitting werd vastgesteld, dat verschiljepde landen van Centraal- en Oost-Europa, waarmede de Tsjechische regering zeer nauwe betrekkin gen onderhoudt, de uitnodiging niet hébben aanvaard, waardoor de deel neming van Tsjecho-Slowakije zou kunnen worden uitgelegd als een daad, die tegen de vriepdschap met met de Sowjet-Unie en de andere bondgenoten is gericht. Om deze reden heeft de regering eenstemmig be sloten, geen delegatie naar Parijs te zenden. Russische satelliet-staten weigeren naar Parijs, te komen Ass. Press brengt deze veranderde Tsjechische houding in verband met het bezoek, dat thans door de Tsje- chischen premier Gottwald, verge zeld van zijn ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken, aan Moskou wordt gebracht. Dit perbureau meldt hierover, dat de Tsjechische stap op telefonische instructies uit Moskou van minister-president Gottwald is genomen. Inmiddels heeft ook Hongarije zijn standpunt bekendgemaakt, dat, even als dat van de overige satellietstaten van Moskou, op een weigering'neer komt. De regeringen van Zweden en De nemarken hebben gisteren officieel de uitnodiging vbor de Parijse con ferentie aanvaard. Albanië "volgde het voorbeeld van de overige staten en wéés de uitno diging af. Russisch georiënteerd. Verschillende landen, die gewei gerd hébben aan de Pkrijse conferen tie deel te nemen, hebben thans "óp deze weigering' één toel'fchtjhjj 'ver strekt. Aan de anderen' kant hebben Zweden en Zwitserland, die de uit nodiging voor de' conferentie hebbèn aanv^aud, enkele voorwaarden aan gegeven,' waaraan zij hun deèlname gebonden zién. Zweden wil leverancier zijn. Zweden, dat reeds eerder heeft ver klaard, dat liet aan de Éüropese hér- stelcoijferen^ie wil deelnemen, wën- neer deze slechts éeri ecpnopiische en geen politieke conferentie zal zijn, maakte gisteren bekend, dat het in Parijs de positie van een bijdragend en niet van een ontvangend' land wil innemen. 1 Het zoeken van afzetgebied voor de Zweedse ijzererts en industriepro ducten vormt het belangrijkste na- oorolgse probleem van deze Scandi navische staat. Voor de oorlog was Duitsland 'de grootste afnepier, en men hoopt in Stockholm, dat de Pa rijse conferentie tot gevolg zal heb ben, dat 'de markt van Duitslnad en van andere 1 Europese landen weer voor de Zweden zal worden openge steld. Behajve voor het leveren van ijzererts en industriële producten heeft Zweden zich ook bereid getoond grote hoeveelheden papier, houtpulp en vis te leveren. Voorwaarden van Zwitserland. Zwitserland heeft zijn deelname thans officieel aan drie voorwaarden verbonden: 1. Het wil geen verplich ting op zich nemen, die niet strookt met zijn traditionele neutraliteit. 2. Alle besluiten óp de Parijse confe rentie, die betrekking hebben op de Zwitserse economie^ kunnen slechts met toestemming van de Zwitserse regering bindènd worden. 3. Zwitser land behoudt zich de vrijheid voor de handelsverdragen, die het reeds met verschillende Europese landen heeft gesloten, welke .niet aan de con- feréntie zullen deélnemen, in stand te houden en eventueèl'nieuwe over eenkomsten met zodanige landen aan te gaan. Motiveringen. Van de landen, die geweigerd heb ben om aan de conferentie deel te ne men, hebben Polen en Joego-Slavië geheel in de stijl van de uitlatin gen van Molotow gewezen op het gevaar van inmenging in hun binnen landse politieke aangelegenheden. Joego-Slavië geeft als hoofdmotief voor de weigering op, dat het niet wil deelnemen aan een organisatie, die van te voren en zonder medewer king van dit land is tot stand geko men. De Poolse regering noemt als voor naamste reden het feit, dat „Duits land door de maatregelen, die de con ferentie zou treffen, eerder zijn we deropbouw zou voltooid zien clan Po len". Het resultaat van de Parijse conferentie zou, volgens de Poolse regering, leiden tot de wedergeboor te van het Duitse imperialisme. Hét berioht, dat Finland aan de conferentie zou deelnemen, blijkt voorbarig te zijn geweest. De Fin^e regering heeft volgens ra dio Moskou eenstemmig de Brits- Franse 'uitnodiging tot deelneming aan de coriferéntie van Parijs van de hand gewezen. De stojc achter de deur. Een betrouwbare Hopgaarse woord voerder 'heeft verklaard, dat een waarschuwing van communistische leiders 'waarin over Russische repre sailles werdgesproken, reden voor de' Hongaarse regering is geweest om de Anglo-Franse uitriodiging voor de Parijse 'conferentie te verwerpen. In de kabinetsraad hebben de c<?m- munistische'leiders gezegd, dat indien Hongarije de uitnodiging zou aan nemen, Rusland: T. onmiddellijk de terugkeer van krijgsgevangenen zou stopzetten; 2. onmiddellijke betaling van ach terstallige 'herstelbetalingen zou eisen; 3. de veestapel onmiddellijk in be slag zou nemen en 4. de ratificatie van het vredesver drag voor onbepaalde tijd zou uitstel len. TRUMAN DREIGT MET VETO. president Truman heeft verklaard, dat hij zijn veto zou uitspreken over hét wetsontwerp, dat strekt tot een verlaging van de inkomstenbelasting met een bedrag van vier milliard dol lar, met ingang van Januari 1948 en dat thans door het Congres wordt behandeld. Het ontwerp is reeds door een grote meerderheid van het Huis van Afgevaardigden aanvaard. Generapl-majoor Kotikof, de Sov jet-Russische commandant van Ber lijn, heeft tijdens een interview ver klaard, dat prof. Reuter niet als bur gemeester van Berlijn zal worden ge tolereerd, daar hij niet in staat kan worden geacht loyaal samen te wer ken met alle bezettende mogendhe den. Reuter heeft, aldus Kotikóf, een weerzinwekkende anti-Russische pro paganda" gevoerd. Door de Minister-President dr. L, J. M. Beel werd in de Tweede Kamer een regeringsverklaring afgelegd inzake het beleid in Indonesië. Een overzicht van de Ministertafel. De gemeente Amsterdam, die op 10 pleinen in de hoofdstad met ge meentewagens de overtollige groen te op vertoon van steunkaarten gra tis aan deze minst koopkrachtige bevolkingsgroep wenste te verstrek ken, heeft van de tuinders verno men, dat zij met dit plan niet ac- coord kunnen gaan en dat zij de groentenoverschotten, die zij op de Amsterdamse veiling niet van de hand kunnen doen, zelf weer weg zullen voeren. Wat er daarna mee gebeurt is moeilijk te zeggen. Som mige tuinders voeren de andijvie en de sla, waarvan er dagelijks onge veer 28.000 kilo onder de klok door gaat, omdat geen enkele grossier of gróentenhandelaar er een cent voor bieden wil, naar een veevoeder fabriek in Bodegraven, die ze stoomt teneinde ze te conserveren als vee voeder, waaraan op het ogenblik evenmin gebrek is, omdat het gras nog sneller groeit, dan de sla en de andijvie. Anderen voeren ze terug naar eigen bouwland en gebruiken ze als mest. Het probleem, dat zich overal in den lande voordoet, kent maar één oplossing: export naar Duitsland. Maar de geallieerde besturen al daar, met wie 'onze overheid reeds maanden besprekingen voert, blijven op het standpunt staan, dat voor de voeding van het hongerende Duitse volk allereerst op de calorische waarde van het voedsel moet wor den gelet en daarna pas op het vita- minengehalte. En van dit standpunt uit gezien is invoer in Duitsland van aardappelen een eerste vereiste en invoer van groenten niet essentieel. Voorlopig blijft het bedrijfschap dus voor het fait accompli gesteld, dat de productie van groenten in ons land groter is dan de consump tie en dat het overtollige deel voor zover niemand daar prijs op stelt naar de vuilnisbelt zal moe ten worden gebracht. f Tot dusverre lieten de tuinders de onverkoopbare groente op de ter reinen van de Amsterdamse markt hallen achter in de hoede van het gemeentebestuur, dat tot taak heeft de markt schoon te houden. Nu de gemeente een andere bestemming voor deze groente wenste te zoeken, realiseren de tuinders zich, dat zo zij de groente als vuil op de markt achterlaten, zij er ook geen eigen domsrecht meer op kunnen laten gelden. Dus hebben zij besloten de groenten zelf af te voeren. Enkele getallen over de doorge draaide groenten (in hoofdzaak an dijvie en sla, maar ook enige bloem kool) zijn: op 30 Juni 20.000 kilo; op 1 Juli 28.000 kilo; op 2 Juli 20.000 kilo; op 3 Juli 40.000 kilo. De volgende dagen daalde dit cij- Soekarno roept Salim terug De regering der republiek heeft verklaard, dat zij Hadji Agoes Salim, minister van buitenlandse zaken, van zyn goodwill-missie in het Midden- Oosten heeft teruggeroepen, nadat de minister-president dr. Beel giste ren geëist heeft, dat de republiek de ten onrechte gesloten verdragen met het buitenland zou laten vervallen. DE NIEUWE STATUS VAN VOOR-INDIë. Naar de Britse eerste-ministe, Clement Attlee, in het Lagerhuis heeft meegedeeld, is de onderkoning van Vóör-Indië, lord Mountbatten, aanbevolen als gouverneur-generaal van India, terwijl de president van de Moslemliga, Mohammed Ali Djin- nah, is aanbevolen als gouveneu- generaal van Pakistan. „Als resultaat van de besprekin gen met de betrokken premiers, al dus Attlee, kan ik meedelen, dat de regeringen van de delen van het ge menebest haar goedkeuring hebben gehecht aan de voorgestelde wijziging van de titel van de koning, die af stand doet van de titel „Keizer van Voor-Indië". Het terugtrekken van de Britse strijdkrachten uit Voor-Indië zal zo spoedig mogelijk geschieden, vermoe delijk tegen het eind van dit jaar. Een en ander is afhankelijk van de scheepsruim te. fer belangrijk, maar op 8 Juli was het weer 36.000 kilo. De doorgedraaide groente is uiter aard van een minder goede kwali teit dan de andere, maar zij is eet baar. Het wonderlijke feit doet zich in Amsterdam voor, dat de burgerij voornamelijk vraagt om groente, die schaars is. Handelaars, die nau welijks 3 kisten bloemkool afnamen toen deze korte tijd geleden in overvloed te verkrijgen en dus goedkoop was,' hebben gisteren 15 en meer kistqn gekocht, en doen deze aan het publiek voor prijzen tot 50 cent per stuk toe makkelijker van de hand, dan enkele weken ge leden tegen een veel lagere prijs. Het euvel der overtollige groen ten wordt niet omzeild, zo menen de tuinders, door deze aan de steun trekkers te verstrekken. De vraag er naar zal daardoor bij de groen- tenhandelaren nog meer zakken. Bovendien zullen ook deze families na enkele dagen genoeg krijgen van andijvie en sla en zich tot de groen teboer wenden voor andere goed kope groenten. EEN OPEN BRIEF VAN DE INDUSTRIE AAN MINISTER LDEFTINCK. Op korte termijn moeten maatrege len worden genomen om in het ar beiderstekort en in het tekort aan kortlopende buitenlandse credieten te voorzien, aldus schrijft de Hoofd groep Industrie in een openbrief aan minister Lieftinck. De overheidstaak moet efficiënter worden uitgevoerd het aantal ambtenaren dient te worden beperkt. Efficienty-experts kunnen talrijke overheirsdiensten re organiseren. Ook bij 't militaire ap paraat is economischer gebruik der beschikbare manschappen b.v. op de vele administratieve bureaux mogelijk. Het tempo der berechting van poli tieke delinquenten kan worden opge voerd, waardoor het opsporings- en bewakingspersoneel snel kan worden ingekrompen; politieke delinquenten moeten aan het werk worden gezet. Indien het aantal beschikbare arbei ders toeneemt, zal in vele gevallen met ploegen kunnen worden ge werkt, waardoor het rendement v?in het beschikbare machinepark zal stijgen. Ons land zal aantrekkelijker moeten worden gemaakt voor buitenlandse beleggingen. Ter bevordering van'de ondernemersgeest moet de dividend belasting worden verlaagd of afge schaft. Naamloze vennootschappen die hier slechts statutair haar zetel hebben, behoren niet in de Neder landse belastingen te worden be trokken. Bij de afschrijvingen moet de fictie van de gulden-is-gulden-leer plaats maken voor de theorie van de vervan gingswaarde. Weder export. De driehoeksverhouding Nederland IndonesiëAmerika, waarbij Ne derlandse leveranties aan Indonesië worden betaald met de opbrengst van Indonesische producten op de Ame rikaanse markt, behoort zo spoedig mogelijk te worden hervat. Men moet openbare werken zoveel mogelijk uitstellen en anders zeer so ber uitvoeren "rtjt slot wordt er in de open brief op gewezen, dat het in de eersje plaats van de activiteit van de parti culiere ondernemers zal afhangen, of en zo ja wanneer Nederland er weer bovenop zal komen. Aan hun initia tief moet, zoveel als maar enigszins mogelijk is, gelegenheid worden ge geven zich te ontplooien. KERKNIEUWS. Z.H.Exc. de Bisschop van Haar lem zal Dinsdag 15 Juli geen audiën tie verlenen. Een kaAheitje... „Vage, goedhartige neigingen tot eenjieid zijn ten enenmale onvol doende om een gezonde practijk te schoren en te dragen Prof. Anema in „Bezinnipg en Bezieling".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1