smm Ml 5 wollenstoffen wevers JMINililë!» UBfii HET HUIS m VERLOREN KINDEREN BLONDONA Jleiefiaantjeó Tandarts Eeertsema Kamer-Werkmeisje 10 DAGEN R.K. Meisje N.V. BERNARD ST™ a) lSTE EN 2DE TELEFONIST(E) bj AANK. M. EN VR. KRACHTEN ZAALBERG CORN. VAN VALDEREN Wf VACANTIE WARNECKE geroutineerde Boekhouder FLINKE JONGENS rüQikin REX Paul R°beson TRIANON Administratieve Kracht „SURSUM CORDA" DONDERDAG 10 JULI 1947 DE LEIDSE COURANT PAGINA 4 K. en O. heeft grote plannen Fusie met de Leidse Volksuniversiteit Op 1 Juli 1.1. heeft K. en O. een fu. sie aangegaan met de Leidse Volks universiteit, uit welke fusie de Stich ting tot bevordering van Kunst, Ont wikkeling en Ontspanning „K. en O." is ontstaan. Het was n.l. gebleken dat hun werkzaamheden gedeeltelijk op het zelfde terrein plaats hadden, zo dat samenbundeling van krachten in dit geval slechts gunstig kon werken. Ook voor het komende seizoen heeft het bestuur besloten om te splitsen in twee groepen, n.l. de zelfstandige inschrijvers (gele kaarten) en de per soneelsleden van de Leidse bedrijven, die bij K. en O. zijn aangesloten en aan de Stichting een subsidie verle nen. Wij waren gistermiddag in de gele genheid iets te vernemen betreffende de plannen van K. en O. voor het ko mend seizoen. Zoals bekend veronder steld mag worden, heeft K. en O. tot doel: de geestelijke ontwikkeling en culturele verheffing der burgerij te bevorderen en de mogelijkheid tot deelneming aan het culturele leven voor alle bevolkingsgroepen te ope nen. Als de plannen, die het enthou siaste bestuur ons gistermiddag voor legde, inderdaad uitgewerkt zullen worden, dan kan Leiden met recht trots zijn op het bestaan van een der gelijke stichting, die bijna een uni cum in Nederland, vooral ook om de goede verstandhouding met en mede werking van het gemeentebestuur. Uit het rijke programma voor de gele-kaarthouders noemen wij o.a.: A. een serie van vier bijzondere toneelvoorstellingen door het Rotter dams en door het Amsterdams To neelgezelschap, die resp. zullen op voeren: „Veel leven om'niets" van Shakespeare en „Gijsbrecht van Aem- stel" van Vondel. Voor de beide an dere voqrstellingen nog geen defini tieve keus gemaakt. B. een serie van drie concerten, door het Rotterdams Philharmonisch Orkest, o. 1. v. Eduard Flipse. Hieraan zullen aparte explicatieavonden voor af gaan, voor hen die menen dit no dig te hebben; C. drie voordrachtskunstavonden, n.l. Nel Oosterhout in „Jeanne d'Arc" door Bernard Shaw; Jac. van Elsaker in „De Kellner" van Iwan Schmeljof en Claudine Witsen Elias met een nader te bepalen programma. Het bestuur hoopt met deze avonden meer belangstelling te wekken voor deze vorm van kunst; D. een serie speciale filmvoorstel lingen, uiteraard alleen films die ar tistiek en moreel verantwoord zijn, o.a. premières van films, die zonder K. en O. niet in Leiden zouden ko men. Het bestuur kan dit seizoen ge lukkig beschikken over een der plaat selijke theaters en wel op Donderdag avonden, terwijl een bij uitstek des kundige commissie de films eerst steeds zal keuren; E. Cursussen, lezingen en excursies. Hiervoor staan verschillende zeer in teressante cursussen op het program ma, o.a. in algemene ontwikkeling, Engels voor beginnelingen, het goede Hollandse boek, Shakespeare als dich ter, goede en slechte jazzmuziek, enz. Dit cursuswerk is bestemd voor hou ders van groene en gele kaarten, zon der onderscheid; F. tentoonstelling. Hiervoor is samenwerking gevonden met de di rectie van de Lakenhal. Reeds in het najaar zal een tentoonstelling georga niseerd worden over „Ambachts kunst", waar o.a. handweefkunst, handsmeedwerk en houtdraaiwerk te bewonderen zal zijn. Ook zullen ten toonstellingen in andere plaatsen be zocht worden; er zijn plannen in voorbereiding voor een excursie naar het Rijksmuseum in A'dam, waar bin nenkort de tentoonstelling „Kunst uit Wenen" gehouden zal worden. Dit zijn enkele grepen uit het pro gramma van de gele kaarthouders, dus de individuele inschrijvers. Nu nog iets over de prijzen. Deze zijn na tuurlijk weer zo laag mogelijk gehou den, zo laag zelfs, dat men een abon nement op de serie van vier toneel voorstellingen kan nemen vanaf ƒ4.50, alle rechten inbegrepen. Een abonnement op de drie concerten kost ƒ4.filmvoorstellingen voor ƒ0.50 voor alle rangen; en de cur susavonden zijn toegankelijk voor 25, 50 of 75 cent p. p. Moge dit rijke programma en de lage prijzen een aansporing zijn voor hen, die nog geen lid van K. en O., om zich als zodanig op te geven. Wij komen morgen nog terug op het programma voor de groene kaar ten. M. U. L. O.-examen. Bij de hier ter stede gehouden M. U. L. O.-examens zijn geslaagd voor Diploma A.: H. W. Blöte; J. J. Florisson; B. van Leeuwen; E. de Wekker; A. Verloop; C. Plug, Noord- wijk Zee; J. Vonk, Noordwijk Zee; J. Stapper, Alphen a. d. Rijn; J. Kooreman, Alphen a. d. Rijn; F. Kuysten, Leiden; M. Breebaart, Voorschoten; A. Colijn, Oegstgeest; A. C. v. d. Berg, Leiden; P. Patijn, Hazerswoude; J. de Vogel, Hazers- woude; M. S. E. Bakker, Wassenaar; E. M. Groeneveld, Wassenaar; H. A. C. Cornelisse, Wassenaar; P. J. Brag- gaar; F. Velthuijzen, Leiden. Agewezen 2. Voor diploma B.: A. Jansen; J. D. van Duyn, Katwijk Zee; J. Baai- bergen, Noordwijk; C. W. J. Sutter- land, Alphen a. d. Rijn; A. J. v. d. Dool, Katwijk Zee; M. Gerse; E. Rietbergen; G. J. Simons; W. P. Vergunst, Koudekerk a. d. Rijn; H. Turkenburg. Voorschoten; W. Mieog; G. v. Leeuwen, Zoeterwoude. Agewezen 1. Waar geen woonplaats vermeld, is deze Leiden. „SPORTIEF". De leden van „Sportief" worden er aan herinnerd, dat Maandagmorgen het tweejarig bestaan van de vereni ging in de kerk wordt gevierd. Daarom is er 's morgens om zeven uur algemene H. Communie, waarbij alle leden zoveel mogelijk in uniform komen. Wié geen uniform heeft, komt ook als het enigszins kan, want „Spor tief" vult die morgen de halvé kerk. Dit geldt ook voor de leden van de Woensdagmiddag- en de Maandag avond-clubs. 's Avonds worden alle leden, die 13 jaar zijn en ouder, verwacht in het Antoniusclubhuis om half acht voor de algemene ledenvergadering (zo veel mogelijk in uniform). Vrij dag is het de laatste dag, waar op je de naam van je club kunt in sturen. Alle leden hebben nog niet nage dacht, terwijl iedereen wel iets kan bedenken. Probeert 'voor Vrijdag een naam te vinden, zodat je op de club 's avonds je briefje kunt afgeven. Het bestuur. Met grote vreugde geven wij kennis van de geboorte van een dochter, die bij het H. Doopsel de namen ontving WILHELMINA HELENA JOHANNA MARIA J. M. Pols H. J. M. Pols-Wamelink Leiden. 9 Juli 1947. Morsweg 174B. Tijdelijk; St. Elisabeth Zie kenhuis. 7791 DANKBETUIGING Voor de vele blijken van deelneming en hulp, onder vonden bij de ziekte en het overlijden van onze innig- geliefde Broeder. ADRIANUS VAN DER ZON betuigen wij bij deze aan allen onze hartelijke en welgemeende dank. 7779 Nieuwveen; J. W. v. d. Zon Lisse: P. M. V. d. Zon C. v. d. Zonde Jong Oosterbeek: Joh. v. d. Zon A. v. d. Zon-Wegbrands Nieuwveen: M. C. v. d. Zon. DANKBETUIGING Langs deze weg betuigen wij onze oprechte dank voor de belangstelling tij dens de ziekte en overlij den ondervonden van de WelEd. Heer Th. v. d. Bosch. 7770 Namens de familie, A. Oudshoorn Testamentair A. L. van Wijk Ext. Test. heeft de spreekuren hervat in het Groene Kruisgebouw te Oude Wetering Woens dag en Zaterdag van 9. 12 uur. Gevraagd voor direct een intern, goed loon en fooi. Hotel Huize Middendorp, Warmond. 7771 ~f800._ TER LEEN GEVRAAGD tot 1 December 1947. door zakenman. Wil goede rente betalen. Br. onder no. 1785 bur. van dit blad. Uw oude hoed als nieuw terug Stomen - keren - modelleren HERM. TROSSÈL H00GEW0ERD 109 KORÉVAARSTR. 5 Wordt gevraagd net bij L. P. Janson, Morsweg no. 7, Leiden. 7789 Zelfstandige Winkeljuffrouw gevraagd in Brood- en Banketbakkerij Fa. H. J. J. Bronswijk, Langstraat 35, Tel. 3264, Wassenaar. GEVRAAGD Halfwas Broodbakker zo spoedig moglelijk, ge negen wijk te rijden. Fa. H. J. J. Bronswijk, Lang straat 35, Tel. 3264, Wasse naar. 7784 Gevraagd in R. K. gezin met 3 kinderen 9, 5, en 1 benedenhuis met Centr. rerw. bewonend een NET MEISJE v. d. en n. Goed met kin deren kunnende omgaan. Mevr. Cornelissen. Paul Gabriëlstraat 95, Den Haag Tel. 77.63.65. 7787 BREESTRAAT 55 9i,,. schuin t.o. de Gehoorzaal V3H 11 tot 21 JUÜ CHEMISCHE FABRIEK ..ANDRELON" BODEGRAVEN VRAAGT ▼oor ontwikkelde en beschaafde personen een prettige werkkring; ▼oor afdeling Boekhouding. Reiskosten worden vergoed. Bij voorkeur schriftelijke sollicitaties worden gaarne inge wacht, onder vermelding van levensloop, godsdienst etc. door de Directie van de Chemische Fabriek „Andrelon", Post bus 1 te Bodegraven, Afd. Personeelszaken heeft plaatsing voor Aanmelden Vestestraat 1 WONINGRUIL Gevr. klein vrij huis met tuin, liefst te Warmond of Rijpwetering, gelegen aan water voor watersport in ruil voor moderne eerste étage te Rotterdam (Oost). Br. onder no. 7788 bureau van dit blad. Kleding- en Stoffenmagazijnen Haarlemmerstraat 283 - Leiden ONTVANGEN: Pracht sortering DEMI-SAISONS geheel op zijde MANTELS in de nieuwste dessins en modellen JAPONNEN. BLOUSES. ROKJES, VINGERTIPS DAMES- en HERENSTOFFEN voor japon nen, mantels of costuums met bijpassende voeringpakketten. TEVENS ONTVANGEN: Distex goederen, zoals: PANTALONS en JONGENSPAKJES en*. welke wij PUNTENVRIJ verkopen DE VERKOOP BEGINT A.S. ZATERDAG voor STOFFEN van 9 uur tot 12.30 uur, CONFECTIE-VERKOOP van 2 tot 5.30 uur Onze zaken zijn wegens vacantie van 12 t/m 22 JUL! GESLOTEN Modemagazijnen STATIONSWEG 4-6 B 501ste STAATSLOTERIJ e KLASSE - Zo TREKKING 9 JULI 194) 9 21705 21709 21735 WIJNHANDEL G. KUPERUS vraagt Brieven met opgave van verlangd salaris Hoogewoerd 1 2B WE KUNNEN PLAATSEN: van 15 t/m 19 jaar. Bij behoorlijke prestaties en een 48 urigé werkweek, kunnen de volgende lonen betaald worden: 15 Jaar f. 16.80 16 Jaar I. 21.- 17 Jaar *.25.20 7769 18 Jaar 1.29.40 19 Jaar I. 33.60 N V. WERNINK's Beton Mij. Aanmelden: H<)ge Mo„weg 48 Leiden "■«e i w" i Wil Zal. en Zond. 2.30,4.45,7 en 9.15 u. Over. dag. 2.3D, 7 en 9.15 u; imi™ LMXOM 0,1de - FLYNN (DAGELIJKS 2.30 7 en 9.15 uur ZONDAG 2.30 - 4.45 7 en 9.15 uur J LEF. 25414 VAN DE (SANDERS OF THE RIVER) Toeg. 14 jaar Zal. ea Zond. 2.15,4.15,7.15,9,15 u. Over. dag. 2.15,7.15,'9.15 a.' o (select-film) met CAVAN O'CONNER de zwervende vagebond en De Parsifal Mackey Band toegang alle leeft. ZATERD en ZONDAG 2.30, 4 30, 7 en 9.15 uur OVERIGE DAGEN 2.30, 7 en 9.15 uur DE VEEL BESPROKEN FRANSE SUCCESFILM I (LE CARREFOUR DES ENFANTS PERDUS) Een film van Leo Joan non, uitgebracht door ..Nederland" I Zateid. en Zond. 2.15, 4.30, 7 en 9.15 uui Overige dag. 2.30, 7 en 9.15 uur Jf ADVERTEERT IN DE LEIDSE COURANT Blondines, wascht Uw haax niet met een i -willekeurig haarwaschmiddel, maar met Blondona. Het is speciaal voor blond haax samengesteld. Blondona's weelde van schuim 'heeft een intensief reinigende en toch va- ligc werking op de hoofdhuid) het haar krijgt een gezonden, zochten glans Wcest kieskeurig: vraagt uitsluitend Blondona. het shampoo' voor blond haari EEN VINOIIA PRODUCT Ook voor Uw Haar, dat weer andere eigenschappen heef» dan blond haar, is er een speciaal shampoo: fiRUNETTA Handelsonderneming vraagt voor direct een Brieven onder No. 7767, Bur. van dit Blad tg Prima gasslang, zeer geschikt voor tuinslang, per meter f 1.bij H. Janse Haarlemmerstraat 129, Tel. 21808. 1791 Se 3hn4wn, TóndeivD Uw kinderen krijgen DE FONTEIN toch óók? Onthoud ze dat maande lijks weerkerend feest niet. Het wordt een prachtig boek als na een Jaar de twaalf delen compleet zijn! De inschrijvingsprijs be draagt 3,90 voor 12 delen van 16 pagina's op groot formaat. U kimt ook per deel (35 cent) betalen. DE FONTEIN is voor alle katholieke I kinderen vanaf 7 Jaar. Vul nü dadelijk de bon in! Wilt u inschrijven voor het kinderjaar- boek DE FONTEIN, in twaalf maande- lijkse delen verschijnend: In opeu enveloppe waarop 2 cent post- zegel opsturen naar de administratie van DE FONTEIN, Buitenhof 5, 's Graven- hage, of de plaatselijke agent, de Heer J J. VERVOORN, Prinsenstraat 20, Leiden tg Te koop:' vloerkleden, dressoir, tafels, aupings, ledikanten enz. Hooigr. 55. tg Kinderwagenwielen. Wij hebben pracht wielen compleet met dop en dikke banden per stuk 1.75. bij H. Janse. Haarlemmerstr. 129, Tel 21808. 1783 Eg Het Rïngenhuis. Voor a] uw reparaties aan gou den en zilveren werken. Speciaal ingericht voor het maken van tafelzilver. Jac. Hoogervorst, Morsstraat 9 Leiden. 7445 tg Te koop: Spruitkool roodnerf, Westlandse boe renkool, andijvie- en prei- planten. J. J. Nederhof, Papelaanl60. Voorschoten. tg Voor de Bootjes. Stop- kötoen per knot van een ons 60 cent, hij H. Janse. Haarlemmerstraat no. 129. tel. 21808 1793 GEVRAAGD tg Wie kan ons helpen aan kamers met (gebruik van) keuken in Leiden of naaste omgeving? Br. A. Peterse, Noordeinde 31, Leiden. tg Accordeon met piano klavier door leerling a con tant te koop gevraagd. Br. met prijs enz. onder no. 1612 bur. van dit blad. PERSONEEL tg Net Meisje, ongeiveer 16 jaar, gevraagd, in gezin mét 1 kind voor d. en n. J. L. Schrama, Tel. 4170 Corn de Wittstraat 23, Wasse naar. 7786 tg Gevraagd voor direct in gezin met jonge kipde ren R. K. Hulp in de huis houding, bij voorkeur voor dag en nacht. Mevrouw Th. H. Perquin, Plantsoen 53. tg Huishoudster, b. z. a. voor pastorie, m. b. leeft. Br. onder no. 7776 bureau van dit blad. AANGEBODEN tg Cartonplaten voor land huisjes, betimmering, vloe ren enz., 4 m.m. dik 130 x 108 1.50, 3 m.m. dik 130 v 100 1.25 per plaat. H. Janse, Haarlemmerstraat 129. Tel. 21808. 1790 tg KinderwagenbancL Geen rammelende wagens meer. Voor gummi banden groot of klein moet men bij H. Janse zijn, ook voor wielen met dikke banden. H. Janse, Haarlemmerstr. 129. Tel. 21808. 1789 tg Slingers volle neef een reuze sortering en natuur lijk tegen billijke prijzen. Het adres voor kleine en grote beurzen is nog altijd Spier, Diefsteeg 19. tele foon 21674 (K 1710). 1779 tg Te koop: nieuw vloer kleed 3 x 4 Yi el prijs 150.Tevens vulkachel Te bevragen Papengracht 26, drukbel. 1767 tg Jaloeziekoord. Prima koord per bos,1 circa 28 meter 3.20, wasknijpers ger kaart 15 stuks 50 cent. Janse, Haarlemmerstr. 129, Tel. 21808. tg Salonpathefoon. Eerste klas merk staande salon pathefoon versterkt geluid pracht muziek en meubel stuk z. g. a nieuw met al bum met 24 klassieke num mers en nog 60 populaire nummers ter overname voor elk aannemelijk bod. Pasteurstraat 36, zijstraat Maresingel. 1783 tg Te koop: Huiskamer, salon en tuinameublement, uitschuiftafel, nachtkast, 1 en 2 pers. ledikanten, dressiors, eiken legkast brandkast en groot kleed, I enz. P. Hooijmans, Lijn baan weg 1, Noordwijk Te- I lefoon 2012. 7780 WONINGRUIL tg Woningruil gevraagd met Oegstgeest of War mond of omstreken, met iemand die in Leiden werkt en in Leiden wil wonen, voor een vrij benedenhuis. Brieven onder no. 1787 bur. van dit blad. tg Woningruil Leiden Lisse, zonnig huis, achter tuin, nieuw huis geschikt voor 3 a 4 personen. Br. onder no. 1794 bureau van dit blad. «WfERSEN tg Openlijk dank aan God voor verkregen gunsten, r.a het houden van de krachtdadige Noveen der drie Weesgegroeten. Abonneert U op het Parochieblad per Jaar. f4.50 per kwartaal f 1.20 per maand f0.40 Bureau Papengracht 32, Leiden Telefoon 20935

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 4