5 Nederlanders in de kwartfinale DONDERDAG 10 JULI 1947 DE EEIDSE COURANT PAGINA 3 De Intern. Tenniskampioenschappen te Noordwijk HET LEEK ER GISTEREN OP, dat de kampioenschappen op de Noordwijkse banen nog zwaarder gehandicapt zouden worden dan Dinsdag, want het was 's morgens een troosteloos gezicht van regen en nog eens regen. Gelukkig klaarde het weer tegen het middaguur op en daarna konden nog heel wat partijen worden afgewerkt. Een goede wedstrijd- Harmsen en Ghaus Mohamed middag Het was gisteren voornamelijk de dag van het heren enkelspel en de Gemengde Spelen. Vijf Nederlan ders overleefden de vierde ronde, waarbij heel goede partijen ge speeld werden. Taminiau sloeg de Brits Indiër Misra en diens landge noot Bose werd geklopt door Wil ton, beiden in twee sets, terwijl Krijt een 63, 06, 63 zege be haalde op de Engelsman Barton. De partij v, SwolBossenaart eindigde in een zege van eerstgenoemde en tenslotte kwam, zoals gemeld v. Herwijnen door het terugtrekken van Rinkel in de kwart eindstrijd, v. Swol komt nu tegen Ahmed, heeft een redelijke kans om te win nen en zal dan Cochet tegenover zich krijgen. Wilton vindt in df kwart eindstrijd Gremillet tegen over zich en indien' hij hiervan wint zal de winnaar van HarperNajar tegen hem uitkomen. In het Gemengd Dubbelspel werd goede voortgang gemaakt. Noemen we allereerst de verwachte over winning van miss Ostborne (Am.) en Cochet (Fr.) op mej. Scholten en W'iegers, zware tegenstanders voor het Ned. dubbel. Toch sloegen zij geen slecht figuur. In de eerste set werd het 61 voor de buiten landers, voornamelijk door harde services en smashes, maar tweede set stelden mej. Scholten en Wiegers vrijwel eenzelfde spel daar tegenover. Zij verloren de set even wel met 75. Miss Brough en v. Swol speelden een sterke partij tegen mej. Kiek en Ras en wonnen op overtuigende wijze met 62, 61. Daardoor kwam het AmerikaansNed. dub bel in de volgende ronde tegen mevr. Snoubeova (Tsj. Slowakije) en Ahmed (Br. Indië). Mej. Harmsen en Ghaus Mohamed (Br. Ind.) begonnen tegen mevr. v. Czernicki en Tonjes niét al te best. Het Ned, dubbel verraste de tegen standers herhaaldelijk door felle slagen bij de lijnen en won de eer ste set met 63. De volgende werd voor hen evenwel als het ware een débacle, doordat zij geen vat kon den krijgen op de felle aanval van de tegenpartij. Het werd 60 en 64, waarmede de partij voor mej. PAARDENSPORT. .KLASSIEKE NUMMERS VOORHANDS OPGESCHORT. Leeuwarden hield de algemene eigenaars vereniging „De Drafsport" en het bestuur van de Stichting voor het Ned. Draf- en Renwezen in een buitengewone vergadering bijeen. De voorzitter, de heer J. L. Bolt te Harendermolen. opende de bijeen komt met te wijzen op het vraagstuk van de klassieke nummers (de 2 en 3-jarige Ned. Paarden) hetgeen reeds in het hoofdbestuur is besproken, en dat vele moeilijkheden opleverde. Om die reden heeft men ook de leden willen horen. Vandaar dat evenéens te Amsterdam een dergelijke bijeen komst zal worden gehouden. Die moeilijkheden zijn ontsproten uit het feit, dat de belasting-autori teiten beslag hebben gelegd op de ge deblokkeerde gelden, ten bedrage van 580.000. Zolang deze belasting kwestie hangende is, kunnen de prij zen verbonden aan de derby's en sweep-stake niet worden uitgekeerd. Er zijn er, die menen, dat voorlopig de klassieke nummers moeten ver vallen. Spreker noemde dit wel een oplossing, maar een die ook moeilijk heden geeft. Hij uitte de hoop, dat de besprekingen mogen verlopen in het belang van de paardensport en dat eerlang de „toto" weer zal -worden toegelaten. Tenslotte werd met algemene stem men een voorstel aangenomen, waar in het bestuur verzocht werd de klas sieke nummers op te schorten en te vervangen door soortgelijke, normaal genoteerde, draverijen. Indien het door de fiscus in beslag genomen bedrag wordt vrijgegeven, zullen deze nummers alsnog in dit seizoen worden gehouden. In het an dere geval werd opnieuw overleg ge vraagd. - ge wonnen was. In de volgende ronde won dit paar voorts met de spre kende cijfers 61, 60 van mej. Quertier en Rinkel. Het Australi sche paar mevr. Bolton en Horsen sloegen mevr. Koch en Lissauer ge decideerd met 60, 60. De voornaamste Uitslagen waren: Heren-enkelspel, tweede ronde: v. Swol slaat Breukink 75, 6-^-0; der de ronde: Cochet (Fr.) slaat Man- delbaum (Eg.) 63 64: Sturgess (Z.A.) sl. Mehta (Ind.) 6—1 6—4; Taminiau sl. Misra (Ind.) 62 64; Stolpa Hong sl. Storm 61 63; Johansson (Zw.) sl. Ghaus Moha med 61 97; Fannin (Z.A.) slaat Borren 2—6 6—1 6—0. Krijt slaat Barton (Eng.) 6—3 0—6 6—3 jar (Eg.) sl. v. d. Kruk 36 62 11—9; Harper (Ausr.) sl. Moreau (Fr.) 6—4 10—8; Gremillet (Fr.) sl. Wiegers 63 63. Dames-enkelspel, tweede ronde* mevr. Straubeova sl. mevr. v. Ber- kel 62 62; mevr. McKelvie, Eng. slaat mej. Butler (Am.) 86 36 6—1. Gemengd dubbelspel, tweede ron de: mej. Osborne en Cochet slaan mevr. Schol ten en Wiegers 61 75; mej. Harmsen en Ghaus Mo hamed slaan mevr. v. Czerniki en Tonjes 61 60. Mevr. Bolton en Harper slaan mevr. Koch en Lis sauer 60 60; mevr. v. Berkel en Man Mohan slaan mej. D. Voren kamp en Storm 64 63; mevr. Muller en Fannin slaan mej. v. Al phen en Zalzal 60 60; mej. Brough en van Swol slaan mej. Kiek en\ Ras 62 61mevr. Strau beova en Ahmed slaan mej. Br. v. Groenou en Simpson 63 62; mevr. Summers en Sturgess slaan mevr. van Marle en Linck 64 62 mevr Hopman en Johansson slaan mej. Eggersman en Keuls 64 64. mevr. BoltonHarpèy (Austr.) sl. mevr. v. BerkelMan Mohan (B.I.) 64 64; mej. L. Brough (Am.) v. Swol sl. mevr. Straubeova (Tsj. Sl.)—Ahmed (Br.I.) 6—2 6—4. CRICKET ENGELAND WINT DERDE TESTMATCH. De derde testmatcfi EngelandZuid Afrika werd gewonnen door Enge land met 7 wickets. De score luidde de laatste dag: Zuid-Afrika tweede innings totaal 267. Engeland: tweede inpiings: totaal (3 wickets) 130. NOORDWIJKERHOUT 'Met pensioen. De heer E. L. Horsthuis, hoofd der R. K. Lagere School voor jongens in de St. Jozef parochie alhier, heeft met ingang van 1 Sept. a.s. ontslag aangevraagd wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd. Op die da tum is de heer Horsthuis 25 jaar als hoofd aan genoemde school verbonden. ROELOF ARENDSVEEN D.O.S.R.-Junioren vergadering. Door de heer Michielse werd een causerie gehouden over orde en net heid, welke de spelers behoren toe te passen in de kleedkamer en op het voetbalveld. De heer Rietbroek behandelde vijf spelregels. Op de volgende vergadering zullei^ de ju nioren hierover vijf vragen gesteld worden, welke ze den schriftelijk zullen moeten beantwoorden. Be sloten werd om voor de junioren i een aparte elftalcommissie samen te stellen, die gevormd zou worden uit de juniorenleiders. Tot junioren secretaris werd benoemd de heer A. v. d. Meer Jr., Witte Singel 9a. Rectificatie. In het gemeente-, raadsverslag van gisteravond is een storende fout geslopen. Wij schre ven: „De aankoop van een perceel grond groot 60 c.a. van de heer P. de Jong Cz. voor een bedrag van 400,waarbij bijkomende kosten voor het verplaatsen van hekken en het aanleggen van een walbeschoei- ing enz. Dit moet zijn: De aankoop van een perceel grond groot 60 c.a v. d. heer P. de Jong voor een be groot bedrag van f 400,zijnde de kosten voor 't verplaatsen van enz. WASSENAAR Politie-nieuws. Vanuit de thee schenkerij Orangerie op Duinrell werd een klein model Philips radio toestel ontvreemd. De dief heeft zich door verbreking de toegang tot de theeschenkerij weten te verschaffen. Een onderzoek wordt ingesteld. M. uit Den Haag deed bij de politie aangifte van de diefstal van een klein Amerikaans radiotoestel merk R. C. A., vanuit zijn gepar keerde auto. Een onderzoek wordt ingesteld. MARKTBERICH1EN KATWIJK a. d. RIJN, 9 Juli. Groente. Grote aardappelen 14 15, bonken 1112, drielingen 11 —13, kriel 7—9, sla 1.30—3.00. princessebonen 913, kroten 4.40 5.30, herenbonen 1 121.14, was- peen 819, idem II 710. bloem kool I 4445, selderie f 1.601.70, slauien 3.504.40, stoofsla f 1 1.10, radijs 1.001.30, andijvie 9.10—10 20. ROELOFARENDSVEEN. 9 Juli. Groente. Augurken: Grof 13.60 14.30 bommen 6.20, stippel 9.20, per 25 kg.; peulen 2.305.60, dop erwten 3.604.capucijners 3.204.70, tuinbonen 0.921.01, snijbonen 5.908.20, idem stek 3.104.80, princessebonen 14 50 en stambonen f 10.5012.per 10 kg.; aardappelen 1012 cent, bloem kool 740 cent, bospeen 46 cent, sla 2.004.70, aardbeien 3254 cent per half pond. Bloemen. Angla 1933 cent, Anemonen 411 cent, Alstroemeria 2341 cent, Anjers 314 cent, La thyrus 710 cent. Liatrus 2685 cent, Spirea 21 cent, Convilies 1952 leent, Gladiolen 45—75 cent, Violie- jren 740 cent, Dahlia's 43 cent en iLeeuwbeeken 714 cent. ALPHEN AAN DEN RIJN Zilveren jubileum Joh. C. Vink. - De heer Joh. C. Vink herdacht gis teren in hotel „Toor" zijn zilveren jubileum als vertegenwoordiger bij de Handelsraad L. T. B. De heer F. C. H. Schrijnemakers, directeur van de Handelsraad, zeide, dat jubilaris in tevredenheid en liefde, eerlijkheid en arbeidzaamheid, ge paard aan grote capaciteiten, zijn functie vervuld. De gebruikelijke ge lukwensen ook aan het gezin van de jubilaris liet spr. vergezeld gaan van de aanbieding mede na mens bestuur en directie, van twee clubstoeltjes. De heer W. Menken, hoofdboekhouder, sprak mede na mens het administratief personeel der zaak enkele hartelijke woorden tot de jubilaris en zijn gezin en bood een leeslamp aan. Mevr. Vink ont ving 'bloemen. De heer J. van Nie- kerk Pzn., voorzitter van de L. T. B. offreerde met de gebruikelijke speech een radiotafeltje. Vervolgens sprak nog de heer J. de Jong, direc teur van de Chr. Landbouwschool en bestuurder van de Chr. Boeren- en Tuindersbond, die in het bijzon der de prettige samenwerking met de heer Vink op het gebied van het landbouwonderwijs en andere boe- renbelangen, memoreerde Leo Maas, voorz. van de L. T. J. herin nerde met dank aan de onvermoeide bemoeiingen van de jubilaris in ver- band met de oprichting van de pl. afd. en de ontwikkelingscursussen. Spr. bood de heer Vink bloemen aan. Vervolgens spraken nog de heren H. J. v. d. Berk uit Lisse, namens de collega's van de jubilaris, L. P. G. Frijters, bedrijfsleider te Alphen die inzonderheid het licht liet schij nen op de voortvarendheid waarmede de heer Vink steeds tracht om de boeren het beste van het beste te geven, en de heer A. J. J. v. d. Drift, bedrijfsleider te Alkmaar, die 15 jaar in Alphen met de jubilaris heeft samengewerkt. De jubilaris dankte tot slot allen op geestige wijze, voor de hem en zijn gezin be reide onverwachte huldiging. BODEGRAVEN St. Willibrordusschool. Tot vastaangesteld onderwijzer aan deze school is per 1 Sept. benoemd de heer A. Klaassens te Den Haag, ad junct-commies ten burele van de Kon. Landmacht. De heer Klaassens werd in 1913 te Batavia geboren. Hij haalde in 1934 zijn onderwijzers- acte te Maastricht. Tot aan de oor log was hij werkzaam aan de Kath. School te Oud Vroenhoven in Lim burg. Behalve een bijzondere muzi kaliteit, heeft de benoemde bevoegd heden voor handenarbeid en gym nastiek in welk vak hij jaren lang les gaf aan diverse turnverenigingen, NIEUWKOOP Woningbouw. Naar wij verne men zijn er besprekingen gaande tussen het gemeentebestuur en het bestuur der Woningbouwvereniging alhier, om te komen tot de bouw van 20 arbeiderswoningen in de gemeente Nieuwkoop. Een vliegende schijf boven Oegstgeest Om 5 minuten voor half 12 he denmorgen werd door de Marine- Radiodienst een vliegende schijf waargenomen. De schijf flitste met razende snelheid van Oost naar West en was in een oogwenk uit het ge zicht verdwenen. -Het voorwerp had een witte kleur en bevond zich vermoede lijk op een hoogte van 100 M. Het had, zoo van de grond ge zien, de omvang van een fiets wiel. Ongelukkige manoeuvre. Op de Rijksstraatweg moest de bestuurder van een luxe auto, M. uit Haarlem, nabij het dierenpark plotseling uit wijken voor een onverwacht over stekend kind. Tegelijkertijd nadere van de tegenovergestelde richting een tegenligger. Om deze te ontwijken moest M. weer even snel naar rechts uithalen. De auto sloeg door deze snelle wendingen over de kop. De chauffeur liep een hoofdwonde en enige ontvellingen op. Hij v/erd ter plaatse verbonden. Het 6-jarig kind van de familie G. alhier kwam met de schrik vrij. De auto werd met vereende krachten overeind gezet. Aangifte van diefstal van haar rijvviel werd opgenomen van mej. B, uit Leiden. De politie stelt een on derzoek in. Auto teruggevonden. De Fiat auto, die onlangs voor een café aan de Rijksstraatweg werd weggestolen is op de Eikenhorstlaan door de po litie teruggevonden, evenwel zonder nummerborden en zonder contact sleuteltje. Openlucht concert. De accordeon vereniging D. V. S. heeft het plan opgevat om Zaterdagavond a.s. een openlucht concert te geven in de muziektent op het Burchtplein. Het concert dat uiteraard alleen door gaat bij gunstig weer, begint om 8 uur. Distributienieuws. Mannelijke personen, geboren in 1929 of eerder en die niet in het bezit zijn van een hele tabakskaart omdat zij destijds een gecombineerde kaart kozen, kun nen zich tot en met 25 Juli melden aan loket C van het Distributiekan toor aan het Plein, alwaar zij tegen overlegging van hun Tweede Dis tributiestamkaart een rantsoen voor scheerzeep zullen ontvangen. ZOETERMEER Oranjevereniging. Ruim 500 is er nog in kas. De heren J. Kent- gens, W. C. Oudshoorn en W. v. d. Wees werden als bestuursleden her kozen. Op Zaterdag 30 Aug. en Maandag 1 September zal het feest gevierd worden. De Zaterdagmid dag zal o.a. opgeluisterd worden met motorwedstrijden; ringsteken, een etalagewedstrijd en indien mogelijk, zal 's avonds 'n concert worden gege ven. De kinderfeesten zijn Maandag middag. Er zullen allerhande wed strijden gehouden worden, zoals: hardlopen, zaklopen, handbal voor dames e. a. en tevens een gym-de- monstratie van „Pra Patria". Des avonds zal dan een film worden ge draaid en een grandios vuurwerk worden afgeschoten. Tijdens de rondvraag werd na enige discussies, besloten om de contributie te verho- gen\ van 1.50 tot 2. ZOETERWOUDE .N. K. J. B. Zoals jullie allemaal wel zult weten is er a.s. Zondag, 13 Juli in Voorschoften een districts sportdag, waar alle afdelingen uit ons district mee zullen spelen. Nu zijn er al verschillende jongens, die zich hebben opgegeven voor deze dag, maar nog niet voldoende. Moch- ter er nog zijn, die met deze wed strijden mee willen doen, dan moe ten zij zich opgeven vóór Vrijdag ochtend bij B. van Bemmelen, Schen. keiweg' 1. (Berichten, opgenomen in een ge deelte van ons vorig nummer). Wie gaan naar Parijs toe? ZWITSERLAND DEFINITIEF NAAR PARIJS. De Zwitserse regering heeft van daag definitief besloten, de uitnodi ging tot deelneming aan de Parijse conferentie te aanvaarden. Het hoofd der Zwitserse delegatie is de Zwit serse gezant in Parijs, Carl Burck- hardt. ROEMENIë NIET NAAR DE CONFERENTIE VAN PARIJS. De Roemeense ministerraad heeft hedenmorgen het besluit genomen, dat Roemenië niet aan de confe rentie te Parijs zal deelnemen. VERZOEK TOT STAKING VAN DE VIJANDELIJKHEDEN. De Nederlandse regering heeft he den de Indonesische fepubliek ver zocht haar belofte gestand te doen door de staking van de vijandelijkhe den op Java en Sumatra te gelasten. Dit verzoek een voorbereidende maatregel voor de vorming van de in terimregering werd gedaan tij dens een vergadering van dr. Van Mook met Setiadjit. Setiadjit zal he denavond naar Djokja vertrekken. ONTPLOFFINGEN IN DE BANDOENGSE HOOGVLAKTE. Talloze zware ontploffingne hebben in het Zuid-oosten van het republi keins gebied om Bandoeng plaats ge vonden. Hoewel het niet met zeker heid vas-t is te stellen, vermoedt men, dat er sprake is van vernieling van bruggen en andeTe objecten in de Bandoengse hoogvlakte. MILITAIRE GRUWELDADEN OP CELEBES IN 1946/1947? Het Tweede Kamerlid de heer Lo- gemann heeft aan de minister van Overzeese Gebiedsdelen de volgende vragen gesteld: 1. Heeft de minister kennis geno men van de berichten omtrent gru welen, die door Nederlandse militai ren in Zuid-Celebes in December 1946 en volgende maanden zouden zijn bedreven, alsmede van de ernsti ge verontrustheid, die door die be richten in Nederland is ontstaan? 2- Is de minister bereid medede ling te doen van de volledige samen stelling en van de opdracht der com missie, die naar oudere en meer summiere berichten hadden gemeld door de regering van Nederlands- Indië o.a. voor het onderzoek van de ze zaken is ingesteld? 3. Kan de minister mededelen of KOEIEN ATEN VAN VERGIFTIGE STRUIK. Nadat van landbouwer E. J. van Ginkel in de Schalm onder Renswoude een zijner koeien vrij plotseling was overleden werden de andere dag weer eni ge beesten ziek. Hun toestand werd van dien aard, dat op be vel van de dierenarts zes stuks moesten worden afgemaakt. Vijf dieren zijn nog ernstig ziek. Men veronderstelt, dat de koeien, van de langs het weiland staande vergiftige struik kraaienbes (sporkenhout), door de boeren „erik" genaamd, hebben gegeten. Een gedeelte van het vlees is op gezonden naar de Rijkskeurings dienst te Utrecht. Vermoedelijk zal de gehele veestapel van deze boer moeten worden afgeslacht. het verslag dier commissie spoedig raag worden verwacht en is hij be reid de spoedige voltooiing van het onderzoek te bevorderen? 4. Is hij bereid dit verslag open baar te maken en daarbij ten sf*>e- digste mededeling te doen van de maatregelen, die naar aanleiding van het onderzoek zijn of zullen worden getroffen? 5. Kan de minister de mening de len. dat, indien van onmenselijk op treden inderdaad blijkt, zeer strenge maatregelen c.q. strafvervolgingen cp hun plaats zijn, omdat de eer van onze natie bij deze zaak ten nauwste betrokken is? DE VEROORDELING DER POLITIEKE DELINQUENTEN. Op het ogenblik zitten in België 16.920 veroordeelde politieke delin quenten hun straf uit. De krijgsraden hebben 1862 dood vonnissen bekrachtigd en 3714 dood vonnissen bij verstek uitgesproken, terwijl aan 137 personen tot nu toe het doodvonnis voltrokken is. LAATSTE POSITIE NEDERL. PASSAGIERSSCHEPEN. Duivendijk, 8 Juli van Vancouver té Lenden. Joh. van Oldenbarnevelt, Batavia Amsterdam, pass. 8 Juli Kaap St. Vincent (Spanje). Oranje, AmsterdamBatavia, pass, 8 Juli Kaap Guardafui. Ruys, 8 Juli van Rio de Janeiro na dert Kaapstad. Rijnland, AmsterdamZ. Amerika, werd 9 Juli te Pernambuco verw. Sibajak^ BataviaRotterdam, 8 Ju li, om IT uur te Suez. Sloterdijk, RotterdamBatavia, pass. 8 Juli Minicoy. Tjimenteng, 8 Juli van Rotterdam te Batavia. Westerdam, vertrekt 9 Juli ca. 16 uur van ew York naar Rotterdam. LEIDEN GOUDEN HUWELIJKSFEEST. Zondag vieren de heer en mevr. H. J. W. Peetere en H. H. Peetersv. Zijp hun gouden huwelijksfeest. De heer Peeters is lid van het Kerkbestuur der dekenale kerk, lie van het dag. bestuur van het inter parochieel Schoolbestuur en wordt in alle kringen, waarin men hem kent, zeer hoog geacht om zijn persoon en zijn toewijding voor de zaken, die hij te behartigen heeft. Velen zullen dan ook gaarne de ge» legenheid aangrijpen om het jubile rende Echtpaar van hun sympathie en medeleven te getuigen. Zondag is er te tien uur een H. Mis van dank baarheid in de dekenale kgrk en van 2 tot 3 uur receptie in Biesot's Res taurant, Steenstraat 55. LAATSTE BERICHTEN De regeringsverklaring De voorzitter der Tweede Kamer heeft hedenmorgen bij de aanvang der vergadering medegedeeld, dat de regeringsverklaring inzake het In dische beleid hedenmiddag niet te 2 uur doch te half vier zal worden af gelegd. DE BESPREKINGEN TE BATAVIA. Samenstelling der interimregering. Volgens een woordvoerder van re publikeinse regering zijn bij de voor lopige besprekingen over de verte genwoordiging van de republiek in de interim regering de vice-president Mohammad Hatta en de voormalige minister-president Soetan Sjahrir ge noemd als vertegenwoordigers van de republiek. Van andere zijde wordt vernomen, dat Sjahrir reeds zijn toe stemming tot een eventuele benoe ming zou hebben gegeven. Over de verdere samenstelling van de inte rimregering verneemt Aneta, dat de waarschijnlijkheid groot is, dat dr. v. Mook commissaris van de Kroon zal zijn en als Nederlandse leden dr. P. J. Koets en mr. E. J. van Hoogstra ten in de regering zitting zullen heb ben. Verder zal de sultan van Pon- tianak Hamid II West-Borneo verte genwoordigen, terwijl de heren Ta- hiya en Claproth namens de staat Oost-Indonesië zetting' zullen nement Regeling van de gemeenschappelijke gendarmerie. Volgens een republikeins woord voerder zouden de voorstellen, wel ke vice-premier Setyadjit naar ver wacht wordt, morgen naar Batavia zal meebrengen, behelzen de instel ling van speciale brigades, welke di rect onder het federale orgaan voor de veiligheid zullen ressorteren. Ver der is het zeer waarschijnlijk, dat de minister Sjarifoeddin, Gani en Setyadjit. binnen enkele dagen per soonlijk langs de demarcatielijn zul len reizen om een volledige beëin diging van de vijandelijkheden te bewerkstelligen. Het is niet onmoge lijk, dat dit gezelschap nog zal wor den uitgebreid. Intussen is gisteren een reeds aangekondigde radio-rede vaA generaal Soetomo afgelast. HET LONDENSE BELEID. Oud-minister Steenberghe, die zich momenteel aan. boord van de Wester dam op weg naar Nederland bevindt, heeft verklaard, geen afschrift te hebben ontvangen van het verslag der rekenkamer, waarin critiek wordt uitgeoefend op het beleid der Lon- dense kabinetten dn o.m. wordt ge zegd, dat verschillende missies, in het bijzonder die, werkzaam in de V.S. en Engeland, buitensporige uitgaven zouden hebben gedaan. De economi sche- en scheepvaartcommissie waar van ik als voorzitter fungeerde, al dus mr. Steenberghe, heeft steeds ge werkt onder een strenge financiële controle van de Ned. regering. De heer Steenberghe gaf de verzekering, dat hij volgaarne zijn medewerking zou verlènen aan een aanvullend on derzoek, dat, wat hem betreft, niet diepgaand genoeg zou kunnen zijn, want dit zou z.i. de waarde aantonen van bepaalde lasterlijke commenta ren in Nederlandse dagbladen met betrekking tot het beleid, door zijn missie gevoerd. CIRCUS MIKKENIE STRASSBURGER. Het circus bestaat al van de oud ste tijden, de nummers zijn al jaren vrijwel dezelfde, hoewel in verschil lende variaties en toch is een pro gramma altijd nieuw, altijd vol le ven hoe zou het anders kunnen met zoveel leven en beweging? altijd vol bekoring. En daarom dan ook waren gisteravond weer duizen den aanwezig bij de openingsvoor stelling van het circus Mikkenie- Strassburger op het Schuttersveld. Er was hard gewerkt gistermiddag om gereed te komen, maar natuurlijk is het gelukt dank zij de medewerking van het weer en de zware buien, die gisteravond tijdens de voorstelling vielen, mochten de toeschouwers niet meer deren. Niettemin, de medewer kers aan de voorstelling zullen bij het binnen- en wegbrengen van die ren en ingrediënten wel terdege ge voeld hebben, dat het buiten weer nat was. Een grandioze opening vond het programma in de voorsteling met ae Siberische koningstijgers door de Oosterse dompteur Hadada, een glansrijk nummer, waarbij de domp teur verschillende staaltjes van dres suur en moed aan de dag legde. Ove rigens waren zijn dieren heel rustig. Mevr. en de heer Strassburger lie ten voor en na de pauze schitterende staaltjes paardendressuur zien, waarbij het programma niet ten on rechte vermeldde de mooiste paar den van Europa: daar waren ponny's, warmbloedpaarden, zes Zeeuwse paardenkolossen en de bekende twaalf Friese stamboekhengsten. Het circusbloed' moet de heer en mevr. Strassburger wel diep in de aderen zitten om zulk een bedrijvig-gebon- den, zorgelijk en riskant leven te wil len volhouden voor zichzelf en hun mensen. Verkocht hij alles, hij zou rustig kunnen voortleven.... Maar dat ligt hun niet. Zij willen in en met het eircus leven en anderen daardoor doen leven. Wat het programma verder nog bracht? Amerikaanse cowboys, comi- sche acrobatiek, vermetele artisten op galopperende paarden, meester-acro- baten, kunstwielrijders, die nog meer lieten zien dan de Limburgse mijn- werkers-fietsacrobaten, dressuur van kamelen en drommedarissen met een Guanaco Pitt als spring wonder, en vervolgens het allervermakelijkst op treden van de gedresseerde beren. Na de paike een hoogstaand trape zenummer met evoluties aan de vlie gende trapeze door de Vier Algevols, die wondere staaltjes van behendig heid en durf demonstreerden met als culminatiepunt het geblinddoekt overspringen van een vliegende tra peze op een tegenligger. Hun optre den lokte donderend -applaus uit. Het slotnummer werd gevormd door het optreden der olifanten, ge presenteerd door Georges Ruzsa. Het is wonderlijk hoeveel de dressuur met deze ogenschijnlijk onhandelba re kolossen kan bereiken. Alles bij elkaar een voortreffelijke voorstelling, zo vlot als maar enigs zins mogelijk voorgebracht zonder dat men zich 'n ogenblik behoeft te vervelen. GENOOTSCHAP „KENNIS IS MACHT". Vorige week waren directeur? do centen en leerlingen der Middelbare Handelsavondschool 'bijeengekomen in de gymnastiekzaal van de Open bare School aan de Langebrug. al hier. De directeur, de heer Macke- lenberg, heette in zijn openings woord allen welkom, in het bijzon der de heren bestuurders van het Genootschap. Hij deelde mede» dat het doel dezer bijeenkomst was om 1 od meer plechtige wijze de bevorde ring der leqrlingen tot een hogere klasse en het uitreiken der eind diploma's te doen plaats hebben. Vervolgens gaf de directeur 'n over zicht van de gang van het onder wijs in het afgelopen jaar en achtte zich gelukkig dat het onderwijs door nagenoeg alle leerlingen met veel belangstelling en ijver was ge volgd En zo vervolgde hij, dat zegt heel wat, daar in het algemeen de studie in de avonduren moet plaats vipden nadat de leerlingen een dagtaak op kantoor of elders reeds achter de rug hebben. „Kennis is Macht" zo zeide hij, heeft talloos velen op belangrijke posten in de maatschappij geplaatst en onze school streeft er naar de leerlingen datgene te bieden, waar mede zij straks een waardevolle po sitie kunnen veroveren. Met ingang van de nieuwe cursus zal er ge legenheid zijn om de lessen te vol gen in de Spaanse en Russische taal, terwijl nog andere mogelijkheden in studie zijn genomen. Nadat de bevordering van een ge deelte der leerlingen vervolgens had plaats gehad, ging de directeur over tot de uitreiking der einddiploma's. Aan 42 candidaten, die met goed gevolg het eindexamen hadden af gelegd werd met een toepasselijk woord het diploma uitgereikt. Een woord van bijzondere waardering voor zijn volbrachte studie richtte de directeur tot de candidaat E. A. Th. Vonk, die met eenparig oordeel van de Examencommissie het prge- dicaat „met lof" mocht verwerven en het traditionele geschenk van het Bestuur van het Genootschap, zijn de een boekwerk in ontvangst mocht nemen, alsmede een hartelijk apolaus van alle aanwezigen. Tot slot sprak de Voorzitter van het Genootschap, Mr. J. H. Valent- goed, nog enige woorden van harte lijke gelukwens tot "de gelukkigen van deze avond. Hij herinnerde er aan, dat het Genootschap een hoge leeftijd heeft bereikt, doch nog geenszins moede en mat is. Integen deel, dat het Bestuur met grote be langstelling de vorderingen op het gebied van het Handelsonderwijs volgt en bestudeert opdat het onder wijs, zo vele jaren beproefd en ge geven door een uitstekend docen tencorps zo nauw mogelijk aansluit bij de eisen Van wetenschap en practijk. Goede wijn behoeft geen krans, doch gij, geslaagden, die met het einddiploma in de hand, op het punt staat de school te verlaten, zo riep hij uit, toont met ijver en ambitie in Uw arbeid, dat gij het geleerde ook machtig zijt, zodat Uw werk wordt gewaardeerd en het dip^ima van „Kennis is Macht" als vanouds door de Maatschappij op hoge prijs wordt gesteld. Met woorden van dank tot direc teur en docenten voor hun toege wijde arbeid in 't afgelopen school jaar besloot -de Voorzitter deze voor alle aanwezigen zo opwekkende bij eenkomst. Wegens het. slechte weer kan het tuin-concert van K. en O. in Oud- Hortuszicht hedenavond geen door gang vinden. BIOSCOPEN. De films van de komende week zijn door de Kath. Film Centrale als „Muizen en mannen", vol wassenen. „Tot de laatste man", 14 jaar. ..Sanders van de rivier", 14 jaar. „De nieuwe baas", alle leef tijden. „Het huis der verloren kinderen", 18 jaar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 3