Engelands kroonprinses verloofd Hongaren en Finnen naar Parijs Vandaag had er opstand moeten uitbreken DONDERDAG 10 JULI 1947 37e JAARGANG No. 11134 bureaux: Papengracht 32, Giro 103003, B J Abonnementsprijs 0.26 per week, 1.10 Telef.: Administratie, Advertenties 20826, B B /I U lË A il I B A Mf per maand, 3.25 per kwartaal. Franco Redactie 20015, Directie, drukkerij en f 9L/^ L-A^/lA j/Vv, V A I J/lA l/l Per P0S' abonnementen 20935. Br WB W Advertenties: 15 cent per m.m. Ingei. nrvnrrw mededelingen dubbel tarief. By contract waarin opgenomen „DE BURCHT belangrijke korting. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. wiLkjER. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Telefoontjes: 30 woorden f 1.50. Protestantse retraite DEZER DAGEN lazen we in een der bladen: „Een commissie uit de Ned. Herv. Kerk, waarvan o. a. prof. De Vrijer en de initiatiefnemer ds. A. F. L. van Dijk, deel uitmaken, belegt thans te Oosterbeek protestantse retraites, waarmede deze dagen-van- inkeer dus niet langer alleen een rooms-katholiek instituut vormen". Reeds enkele jaren geleden werd van Protestantse zijde gepropageerd, retraites te organiseren. De boven-genoemde ds. van Dijk heeft in 1945 een boekje uitgege ven, getiteld „Stilte na de Storm", waarin hij schrijft; „De retraite is voor het gods dienstig leven een absolute nood zaak, omdat de mens zich daarin op zijn leven en de grond van zijn leven bezint. Ik zie het als een nieuwe taak voor de kerk (be doeld is natuurlijk: de protestant se kerken) om hier aandacht aan te schenken en gelegenheid te scheppen, waar de retraite kan beoefend worden". Merkwaardige verklaring van een Doopsgezind predikant, die erkent, dat onder de Protestanten wat de retraite betreft geen traditie heerst en dan vervolgt: „In de Rooms-Katholieke Kerk is men op het gebied van retraite niet verstoken van traditie. De ge dachten van Ignatius van Loyola zijn voor een niet gering deel ver breid onder de leden van de Rooms-Katholieke Kerk. Het is nog moeilijk te zeggen, in hoeverre zijn „Oefeningen" ook voor de Protestant waarde kunnen hebben en het is zeker voorbarig om met critiek te beginnen"* Wat deze predikant verder schrijft over de noodzaak om te leren bid den kunnen ook wij geheel onder schrijven. „Wil de retraite aan zijn doel be antwoorden, dan zullen we steeds op nieuw moeten leren bidden. In de vèrwarring van ons dagelijks leven dreigen v/e telkens in gebreke te blijven; er wordt nog wel geregeld gebeden, er wordt soms zelfs nog veel gebeden, maar veelal is dit bidden slechts een pauze, waar geen enkele vulling voor wordt gevonden. Veel mensen kunnen niet meer bid den, omdat hun leven in het rumoer van alle dag verloren gaat; zij haas ten zich van het werk naar huis, van huis naar de bioscoop, van de bioscoop naar het restaurant, maa» nergens vinden zij die rust, die aan hun doen en laten een meer dan tijdelijke waarde geeft. De mens is voor een niet gering deel massa mens, die over de aarde snuffelt en niet bemerkt, dat een hogere wereld voor hem gesloten blijft". Maar volgens ds. v. v.v Dijk moet de retraite niet alleen worden ge vuld met gebed en meditatie. Hij schrijft: De biecht in de eigenlijke Room se zin van het woord kennen de Protestanten niet, maar toch zal er iets moeten zijn van deze aard, wil de retraitant- niet even moe deloos huiswaarts keren als hij ge komen is. De natuurlijke waarde van d« biecht wordt hier erkend, zoals ook zo vele niet-katholieke psychologen van betekenis die hebben geconsta teerd. De bovennatuurlijke waarde van het Sacrament van de biecht, waardoor de berouwvolle mens de heerlijke ^zekerheid krijgt van ont heffing van schuld, van bevrijding deze waarde moet helaas de Pro testant ontgaan. Het is een verblijdend verschijn sel, dat onder de Protestanten een drang leeft om óok retraiten te gaan houden. Als Katholiek moeten wij ons daarover inderdaad verheugen. NYLON-DRAMA Er zijn hele oorlogen gevoerd om een schone vrouw, maar ook om het bezit van Nylon-kousen spelen zich tegenwoordig dra ma's af. Mrs. Higgins, handelsverte genwoordigster van een Ameri kaanse firma in Nylonkousen te Antwerpen, was natuurlijk be roepshalve terdege bekend met de hevige begeerte van iedere vrouw naar dit kostbare been bekleedsel en in haar verlangen om de Parisiennes te helpen, nam zij een bekende Belgische piloot in de arm, die voor haar rekening een grote partij Nylon netjes van Antwerpen naar r-krjik zou laten vliegen. Doch vliegtuigen hebben de nare eigenschap, dat zij afhankelijk zijn van benzine, die op haar beurt weer de onhebbelijkheid heeft om snel op te raken. Toen de piloot danook bij de terugkeer z'n eindje niet haalde en ergens een beetje benzine moest bijladen, kwamen deze Nylon-reisjes uit en nu moet mrs. Higgins fr. 2.700.000 aan douanerechten, fr. 250.000 voor het in beslag genomen toe stel en fr. 1.000.000, als de waarde van de Nylonkousen betalen. De piloot zal vervolgd worden wegens het schenden van het luchtvaartreglement. En tot over maat van ramp is ook nog een Italiaanse prinses, die by dit complot is betrokken, gearres teerd. Wat 'n soesah voor een dun kousje! Een speciale verslaggever van de „Tijd" schrijft: Veertien matrozen hebben gister morgen in Den Briel de relieken van de negentien martelaren van Gorcum rond het martelveld gedragen. Deze korte rondgang, waarbij de semina risten van het seminarie te Warmond liturgische gebeden zongen, mag men wellicht 't hoogtepunt noemen van de eenvoudige plechtigheid, waarme de Katholiek Nederland gisteren in Den Briel voor de 375e maal de sterf dag van zijn nationale martelaren vierde. Tevoren, voordat deze eenvoudige processie uittrok en voordat, voor het monument, waarmede de marteldood van deze geloofsgetuigen geëerd werd, de intenties van de bedevaart gangers waren voorgelezen voor een zoon in Indië, voor een zieke, voor een huis, voor een gezegend hu welijk had Mgr. Huibers, bisschop van Haarlem, tijdens de pontificale H. Mis in de genadekapel de verza melde gelovigen toegesproken. Wij zende op de relieken voor hem zeide hij: „Hier staan wij vol grote dank baarheid bij de overblijfselen van hen, die de glorie zijn van ons va derland, die priester moesten zijn in tijden van grote verwarring, afval en opstandigheid, waarin godsdienst en politiek werden vermengd. Zij heb ben het offer, dat God altijd in zulke tijden vraagt van enkelen: hun leven te geven en met Christus mede-ver losser te worden, aanvaórd. Dat hun liefde tot het H. Sacrament, hun trouw aan Maria en de Paus, die in de afgelopen oorlogsjaren zovelen tot steun moeten zijn geweest, ook nu allen in het vaderland maar in het bijzonders de priesters ten voorbeeld zijn. Publiek geheim thans officieel bevestigd „^IJNE MAJESTEIT -DE KONING en Hare Majesteit de Koningin kon- "digen met de grootste vreugde aan, dat hun diep beminde dochter Prinses Elizabeth zich heeft verloofd met luitenant Philip Mountbatten. zoon van wijlen prins Adreus van Griekenland en prinses Andrea (prin ses Alice van Ottenberg). De Koning heeft zijn toestemming tot de ver loving met blijdschap gegeven". Aldus luidt het officiële commu niqué van Buckingham Palace, dat het publiek-geheim bevestigde van de verloving van de 21-jarige Britse kroonprinses en de 26-jarige voor malige Griekse prins, die reeds ge ruime tijd geleden de Britse nationa liteit verkreeg. Luitenant Philip Mountbatten, die de titel van hertog zal krijgen, heeft afgezien van zijn titel en zijn rechten, waarmee de La- bour-pers, die zich bezorgd maakte over zijn familierelaties met de wei nig populaire George van Grieken land, gerustgesteld was. Het huwelijk zal vermoedelijk in October, in de Westminster Abdij te Londen, vol trokken worden. Luitenant Mountbatten. De toekomstige prins-gemaal werd op 10 Juni 1921 op eiland Korfoe ge- TWEEDE KAMER Opschorting van het achtste leerjaar Het wetsontwerp van minister Beel betreffende pensioenen voor verzets- slachtoffers is gisteren door de Twee de Kamer aangenomen z.h.s. Maar de Kamer was daarbij niet in een beste stemming. Over ongeveer alle amendementen, die verder wilden gaan, werd door minister Beel het onaanvaardbaar uitgesproken. Nog een gehele middag besteedde de Tweede Kamer vervolgens aan de behandeling van de wijziging van de Leerplichtwet. Het amendement-Van Sleen (P. v. d. A.), volgens hetwelk het achtste leerjaar niet wordt opgeschort, maar in principe gehandhaafd, zij het met de bevoegdheid: van de minister om ontheffing te verlenen, kreeg slechts de stemmen van de P. v. d. A. en C. P. N. en werd dientengevolge ver worpen met 46 tegen 33 stemmen. Maar de P. v. d. V., die tegen het amendement gestemd: had, wilde wel meewerken aan de volledige schrap ping van art. 26 (de opschorting). Dat zou dus meebrengen de besten diging van de bestaande toestand, in tegrale handhaving van de achtjarige leerplicht. Vijf stemmen gingen dus om. Bovendien was een medestan der van de minister de zaal uitge gaan.' Daardoor haalde het artikel het maar net (40 tegen 38 stemmen). Er kwam nog bij, dat de heer De Kort (K.V.P.) zich vergiste en tegen het artikel stemde. Gelukkig kon hij dit nog juist op tijd herstellen. An ders hadden de stemmen gestaakt en zou men vandaag opnieuw hebben moeten stemmen. De heren v. d. Heuvel (A.-R.) en v. d. Weyden (K.V.P.) hadden een pleidooi gehouden voor de moge lijkheid om landbouwonderwijs t€ volgen in plaats van het 8ste leer jaar. Een desbetreffend amendement werd aangenomen met 55 tegen 25 stemmen. Minister Gielen heeft zijn doel be reikt: opschorting van het 8ste leer jaar om het te kunnen voorbereiden en herzien. boren. Hij heeft evenwel slechts vier jaar op Grieks grondgebied doorge bracht en is volkomen als een En gelsman te beschouwen. Philip Mountbatten werd in Engeland op gevoed en woonde lange tijd bij zijn oom, de huidige onderkoning van In dia. Toen de oorlog uitbrak trad de toen 18-jarige prins in dienst van de Britse marine, waartoe hij thans nog behoort. Luitenant Mountbatten staat in de Royal Navy bekend als een kra nig officier. Zijn grootvader, de vroe gere prins Louis van Battenberg, la ter markies van Milford Haven, was Brits minister van marine bij het uit breken van de eerste wereld oorlof. De officiële bekendmaking der ver loving zal Donderdagmorgen' door boodschappers van het paleis naar het parlement worden gebracht, waar zij door de minister-presiident zal v-orden voorgelezen. Daarop volgt de formele goedkeuring van de verlo ving, door de twee huizen van het parlement. Hierna wordt beraad slaagd over het inkomen "an de prin ses. Zij geniet thans als meerder ja rige prises een staatsinkomen van 15.000 pond (150.000 gulden) per jaar. Andere Sovjet-satellieten mogen niet meedoen NAAR DE DAILY TEL. uit zeer be trouwbare bron verneemt, zal de Hongaarse regering de uitnodig ing voor „Parijs" aanvaarden. De Hongaarse gezant te Londen zal als vertegenwoordiger van zijn land op treden. De officiële beslissing van de Hongaarse regering zou vandaag be kend worden gemaakt. Een tweede verrassing is, dat Fin land eveneens aan de Parijse bespre kingen zal deelnemen. De ministers van Buitenlandse Zaken van Dene marken, Noorwegen en Zweden kwa men gisteren in Kopenhagen bijeen ter bespreking van de uitnodiging. Een officieel communiqué zegt, dat de ministers tot overeenstemming kwamen. Niet-officiële berichten uit Kopenhagen verklaren, dat de drie landen vandaag zullen bekendmaken, dat zij besloten hebben aan de confe rentie deel te nemen. Noorwegen heeft zijn „accoord" reeds meege deeld. Zij die moesten weigeren. Inmiddels komen, na rijp beraad en na ruggespraak met Moskou, ook de afwijzingen binnen. Bulgarije was de eerste van de onder Russische in vloed staande landen, die officieel zijn weigering mededeelde. Roeme nië, Zuid-Slavië en Polen hebben vandaag de uitnodiging eveneens van de hand gewezen. Van de 22 uitgenodigde landen heb ben er thans 14 hun ja-woord gege ven, vier hebben definitief geweigerd en omtrent de houding van Denemar ken, Zweden en Oostenrijk bestaat weinig twijfel. Rest nog Albanië, dat zeer vermoedelijk het voorbeeld van Zuid-Slavië zal volgen. Een plan van Benelux A.P. meldt uit Parijs, dat het meest hoopvolle bericht voor de Parijse con ferentie kwam uit Amsterdam. Ne derland, België en Luxemburg zijn bezig een plan op te stellen om dit aan de Parijse conferentie voor. te leggen. Dit plan omvat bilaterale handelsverdragen en bilaterale be talingen. De Belgische eerste minister en mi nister van Buitenlandse Zaken, Spaak, heeft met het oog op de be langrijkheid van de besprekingen te Parijs besloten zelf de Belgische de legatie te leiden. HET MARSHALL-PLAN Bespreking in Den Haag Gistermorgen zijn te 's Gravenhage besprekingen begonnen tussen Neder landse experts van de departementen van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Financiën n)et experts van België en Luxemburg ter voorberei ding van de besprekingen over het plan-Marshall, welke in de volgende week te Parijs zullen plaats vinden. Als voorzitter van de Nederlandse experts treedt op dr. Hirschfeld, die gisteren is teruggekeerd uit Genève, waar hij heeft deelgenomen aan de beraadslagingen van het Economie Committee Europe. De leiding van de Belgische experts berust bij de heren baron Snoy, se cretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken, en Anciaux, directeur van de Belgische Nationale Bank. Naar wij vernemen wordt het zeer waarschijnlijk geacht, dat dr. Hirsch feld zich volgende week naar Parijs zal begeven om aan de technische be sprekingen over het plan-Marshall deel te nemen. De minister van Bui tenlandse Zaken, baron Van Boetze- laer, zal zeer waarschijnlijk a.s. Vrij dag naar Parijs vertrekken om op 12 Juli aan de eerste besprekingen al daar deel te nemen. Atoomgeheimen gestolen Twee leden van de Amerikaanse congrescommissie voor de atoom energie, die verzochten, dat men hun namen niet zou vermelden, hebben tegenover de pers verklaard, dat ge heime gegevens over de atoomenergie zijn gestolen. Deze verklaring bevestigt een be richt van de „New-York Sun", dat onbekende personen zeer belangrijke gegevens over de atoombom uit de fabrieken van Oak Ridge in Tennes see hebben gestolen. Het blad voegde er aan toe, dat in de atoomfabrieken onbetrouwbare elementen werken, en dat de vrouw van één der employé's verbonden is aan de staf van de Sov jet-ambassade te Washington. Een woordvoerder van het Witte Huis ontkende iets van de diefstal te we ten en ook de Amerikaanse commis sie voor de atoomenergie verklaarde niet op de hoogte te zijn. GRIEKENLAND MAAKT SCHOON SCHIP In totaal zouden thans, volgens schatting van sommige waarnemers te Athene, ongeveer een vijfduizend personen in Griekenland gearresteerd zijn, in verband met aanwijzingen, welke de politie in handen gekregen zou hebben over een communistisch complot. Woensdagavond duurden de arrestaties nog voort, in het gehele land zowel als in het leger. Men ver wacht, dat de gearresteerden berecht zullen worden wegens hoogverraad. Duizenden gearresteerden werden Woensdagavond ingescheept voor overbrenging naar het eiland Spitha- lia in de Saronische golf (golf van Aegina). De politie heeft ook het bureau van het communistisch blad „Rizospastis" te Athene bezet. Na een bijeenkomst van twee uren heeft het Grieksche kabinet de volgen de verklaring uitgegeven: „Sedert lang heeft de regering de misdadige activiteit van de communistische par ty, welke gericht was op het over brengen van de opstand naar de hoofdstad en andere steden, gadege slagen. Tienduizenden gemene mis dadigers waren in Athene tezamen- gebracht om op het vastgestelde tijd stip in actie te komen, namelijk te een ure op de tiende Juli. De rege ring achtte het noodzakelijk over te gaan tot arrestaties en de gerechte lijke autoriteiten de gelegenheid te geven om de gearresteerden te tes ten". Volgens inlichting van regerings zijde omvatte het plan der communis ten een order van de guerilla-leider Markos aan veertien communistische „bataljons" binnen Athene om in op stand te komen. Troepen van het geregelde leger, die de politie hebben bijgestaan, wa ren Woensdagavond nog steeds in het geweer, terwijl de- wachtposten bij de openbare gebouwen verdubbeld waren. Waarnemers noemden de mas sa-arrestaties een „vernietigende slag" voor de Griekse communisten, die reeds verzwakt zijn door de mas sa-arrestaties op 4 Maart j.l., de ge rechtelijke vervolging van de leider der communisten, Zachariades, de moord op John Zegvos te Saloniki in Maart j.l. en de recente militaire ope raties tegen de guerilla-strijders. Bomaanslag te Breda eist een dode Tot nu toe onbekend gebleven da ders hebben, aldus „Trouw" door het plaatsen van een helse machine, een aanslag gepleegd op het café Suisse, in het centrum van de stad Breda. Do 26-jarige electricien L. de L. die zich op het moment van de ontplof fing in de nabijheid bevond, is hier van het slachtoffer geworden. Hy' werd zo ernstig gewond, dat hij kort daarna is overleden. De daders moeten de voorbereidin gen rustig hebben kunnen treffen. Des nacht zijn zij het café binnenge drongen en hebben zij het projectiel aan de binnenzijde van de cafédeur aangebracht. Bovendien hebben zij de caféstoelen, het buffet en de lambri- zering met gele verf beklad. Het wordt niet onmogelijk geacht, dat deze aanslag politieke dryfveren heeft gehad. In het café, dat vroeger door V. werd gedreven, is direct na de bevrijding een beheerder aange steld. De vroeger eigenaar zou nu binnenkort de zaak weer overnemen. Overeenstemming in de bouwbedrijven Na een zeer langdurige vergadering hebben de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de bouwbedrijven vandaag over de hele linie overeenstemming bereikt in za ke de geschillen over pensioen- en ri sicofondsen. Het pensioenfonds zal op basis van het rapport, dat door de gezamenlijke commissie werd opgesteld, in wer king treden, zodra hiervoor een wet telijk fundament aanwezig is. Het ligt in de lijn der verwachtingen, dat het ontwerp voor een dergelijke wet geving dit najaar aan de Tweede Ka mer zal worden aangeboden. Ook werd over de punten lichtver- let, vorstverlet en onwerkbaar weer overeenstemming bereikt. Lichtverlet zal ten volle worden vergoed indien de werknemers ter beschikking van de werkgevers blij ven. Vorstverlet zal voor het overgrote deel worden vergoed uit het in te stellen risicofonds en voorts door een kleine verhoging van de uurlonen. Bij onwerkbaar tveer zal ongeveer dezelfde gedragslijn worden gevolgd, met dien verstande, dat de bestaande uitkering (van 70 zal worden ver hoogd. Het dan nog ontbrekende zal worden gedekt door bovengenoemde loonsverhoging, terwijl het risico niet ten laste komt van het in te stellen fonds, doch direct door de werkgever zal worden gedragen. Partijen hebben bereids maatrege len getroffen teneinde op zeer korte termijn de goedkeuring van het colle ge van rijksbemiddelaars op deze overeenkomst te verkrijgen. NIEUWE LONEN IN METAAL BEDRIJF. De bedrijf^-unie der metaalbewer kers, waarbij' ook is aangesloten de Katholieke Metaalbewerkersbond, heeft met de werkgevers overeen stemming verkregen over verschei dene punten, aldus de „Volkskrant" Zo zijn de lonen geregeld en ver scheidene andere wijzigingen zullen worden aangebracht in de collectieve arbeidsovereenkomst. Voor de in tarief werkende onder nemingen is voor de eerste vakgroep in gemeente-klasse A een persoonlijk ■minimum-uurloon overeengekomen van 83 cent, van klasse D van 75 ct. Het minimum gemiddeld uurloon zal in deze gemeente-klassen respectie velijk 88 en 80 cent bedragen de maximum gemiddelde uurverdienste met premie resp 1.11 en 1.00. De andere gemeenteklassen liggen daar tussen in. Voor de niet in tarief wer kende ondernemingen is in de ge meente-klasse A het minimum ge middelde uurloon 94 cent en het maximum 98 ct.; voor de klasse D resp. 83 en 87 cent. Werkgevers en arbeiders zullen ieder twee cent per uur storten in een fonds voor pensioenvoorzienin gen. Dit is o.m. geschied, omdat de Stichting van de Arbeid aanvanke lijk enige bezwaren had tegen de nieuwe loonvloer. De vacantie-toeslag zal 48 maal het uurloon bedragen. De nieuwe collec tieve arbeidsovereenkomst zal gel den tot einde April 1948. De na-oor- logse omstandigheden in acht nemen de, acht de R.K. Metaalbewerkers- bond het resultaat bevredigend. Geheim des levens -n U kent mrs. Dolph uit Scran- ton in Amerika niet? Ik ook niet, maar het is 'een oude dame, die dezer dagen haar honderdste verjaardag vierde. U zult het niet willen geloven, maar zij houdt er een min of meer onverwachte manier op na om haar verjaardagen te vieren. Dan glijdt zij n.l. achterste-voren van de trapleuning omlaag. Ieder jaar opnieuw haalt zij dat kunst stukje uit en zij is van plan er mee door te gaan, al wordt zy 200 jaar. Zelfs de Amerikanen staan er een beetje van te kijken, zelfs in dat land der onbegrensde moge lijkheden, en zij stromen in gro ten getale toe om dat schouwspel te beleven. Daar word je toch wel even stil van, als je dat leest. Ik wilde juist mijn eigen trap leuning eens nader gaan bekijken want diep in mij leeft toch nog al tijd het verlangen om ook hon derd jaar te worden en ik be- t-apte mijn zoontje en flagrant delict, hij suisde met een vaart langs de trapleuning naar bene den. Aan ontsnappen viel niet meer te denken; dus bleef hij bedrem meld staan, om het onvermijde lijke standje of misschien meer in ontvangst te nemen. Maar ik sprak geroerd, als te gen iemand, die het geheim des levens intuïtief had ontdekt. „Mijn zoon, je wilt honderd jaar worden?" ,.Ja, pa, en daarom zal ik het nooit meer doen! Echt waar!" „Je moet mij dat kunstje ook eens Ieren." Hij stond perplex, maar door ervaring wijs geworden omtrent de v ouderlijke gedragingen van grote mensen, herstelde hij zich spoedig en doceerde: „Zo moet je doen, pa, maar pas op voor die spijker. Anders krijg je net zo'n scheur in je broek als ik". Ik bon sindsdien toch maar van mening veranderd.! GENERAAL-OVERSTE DER PATERS REDEMPTORISTEN IN NEDERLAND. Gisteren ariveerde op Schiphol met het K.L.M.-vliegtuig uit Londen de Generaal-Overste der Paters Re demptoristen, dr. L. Buys. In zijn gezelschap bevond zich de Provinciaal voor Nederland, pater Ch. Donker, die de Generaal-Overste had begeleid van Londen naar Amster dam. Op 30 April 1946 werd dr. Buys door het kapittel te Rome, waarin hij zelf zitting had als afgevaardigde voor Nederland, gekozen tot Gene raal-Overste der Paters Redempto risten. Op het vliegveld waren ter verwel koming aanwezig de vice-provinciaal pater L. Sont, de broeder van de ge- neraal-overste, pastoor Buys uit Was senaar, zijn zuster, de religieuse Zr. Buys, almede enkele andere geestelij ken. Namens de K.L.M. was aanwe zig de heer J. J. M. Vingerhoed, ver tegenwoordiger der K.L.M. te A'dam. De vice-provinciaal sprak mede na mens zyn confraters een woord van welkom en memoreerde nog even de rol, die dr. L. Buys in het onder gronds verzet heeft gespeeld. Dr. L. Buys zal veertien dagen in Nederland verblijven. In de eerstvol gende drie jaren zal hij een groot deel der wereld rondreizen. Het eer ste land, dat hij zal bezoeken is Bel gië. Generaal'Overste der Paters Redemp toristen, dr. L. Buys (vodrgrond). £en „Uitgebannen moet ook alle zweem van werkelijk separatisme; ook dat is er wel eens geweest in sommige kringen; men was meer malen blij, indien men een of an dere reden kon vinden om meedoen aan wat anderen hadden begonnen af te wijzen. Geen verflauwing van grenzen, maar evenmin verflauwing van de begeerte tot samenwerking, waar die maar even mogelijk is zon der schade voor de zaak; of wij het persoonlijk prettig vinden is een „res nullius momenti" (is een zaak van geen belang). Mr. Anema in „Beszinning Bezieling"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1