Gemeenteraad van Leidschendam jongste acftdft aam Mcmanne Gemeenteraad van Ter Aar bijeen WOENSDAG 9 JULI 1947. DE LEIDSE COURANT PAGINA 3 EINDEXAMEN H.B.S. Aan de Gemeentelijke H.B.S. *zijn geslaagd voor het eindexamen H.B.S. A: A. van den Berg. Leiden, J. A. Geels, Wassenaar, J. den Hol der, Leiden, Mies Hylkema, Voor burg, J. van Leeuwen, Leiden, J. H. Mulder. Leiden, H. G. van Nieuwén- huizen, Oegstgeest, Liny Philippo, Leiden, H. J. Riks, Leiden, W. J. C. Somerwil, Leid°n, Mien Starren- burg, Leiden, J. P. Tuinhof de Moed Leiden, Truus van W'elzen, Leiden. Afgewezen 5 candidaten. M. U. L. O.-EXAMENS. Bij de in de Foyer der Stadsge hoorzaal alhier gehouden M. U. L. O,-examens zijn geslaagd van eerste groep voor diploma A: K. L. v. d. Wilk, Noordwijlc Zee; J. J. Era des; A. de Rooy, Wassenaar; J. Sie- verts, Wassenaar; J. G. Vink, Was senaar; M. Brandt; M. C. Brussee; A. H. Bamhorn, Katwijk a. d. Rijn; E C. v. d Boogaart; E. Klarenberg; D. Smit; M. Haasnoot, Katwijk Zee. Voor diploma B zijn geslaagd: M. H. J. Bournan; T. A. Filippo; M. J. Jansen; P. J. Bruné; P. S. Geertsma; L. de Haan; G. v. d. Linden; F. van Egmond, Rijnsburg; Ceca Blansjaar, Katwijk Zee. Van de tweede groep zijn ge slaagd: voor diploma A; A. van Huurbeeck, Wassenaar; L. de Graaf; E D. Donker, Rijnsburg; Ch. H. Wijling; C. M. A. Wels; S. J. C. de Wekker; I. N. Verhoeven; J. J. van Fruchten; P J. Arnoldus; Th. J. J- J. Mader. Afgewezen 4 cand Geslaagd voor dipl°ma H" Spy- ker" J. Stilckelorum; L. Timmers; P. Corsel, Katwijk Rijn; P. van Dig gelen Katwijk Zee; M. Verbree, Kat wijk Zee; C. Haasnoot, Katwijk Zee; D van Zuilen, Katwijk Rijn; Th. Verbiest; M. W. Verver. Afgewezen 3 candidaten. Waar geen woonplaats vermeld is deze Leiden. Geslaagd voor Lingerie: Bep Barendse; Judith Barends; Ria Ber gers; Dini v. d. Berg; Annie van Cassel; Willy, Cornelissen; Lenie den Hollander; Jópie Huizmga; Ria Ja cobs; Ria de Jong; Stientje Juffer mans; Jeantje van Kempen; Gina Koppers; Bep Lenting; Jo van Looy; Annie Veenswijk; Ria Verkuyl; Rie- kie Vrouwenvelder; Elly Weers; Cobi Wésselman; Ida Melet; Bep Verloop; Miep van Dooorn; Annie Pijnacker, Greetje Kok; Wiesje Kukler; Gerda V d. Kleij; Janny Rozemeijer; allen te Leiden; Corry van Tol; Cobi Eist- geest* Greetje v. d. ..Geest Apoloma v d Geest; Rie v. d. Ploeg; Agnes v. d Ploeg; Marie v. d. Meer; Lenie Zonneveld en Marie Jansen allen te Hoogmade; Dora Semp; Siena Vane- -man, Rijpw-e tering; Wimmy v. d. Geest; Ans Goddijn en Nel Bruine Leiderdorp. Allen leerlingen van de R. K. <--en- trale Meisjesschool St. Martha. Meisjes die de zesde klas doorlopen hebben kunnen toegelaten worden. Aanmelding v. d. Werfstraat 98-100, Leiden. Wat lezers ons schrijven Bouwvakarbeiders, die gaan kersen plukken/ Met verbazing heb ik de „Drie-ster" van Donderdagavond gelezen, waarin wordt getwijfeld aan een mededeling in het Handelsblad, als zouden de werkzaamheden aan de sluis bij Tiel stagnatie ondervinden door het feit, dat de arbeiders gaan werken in de kersenpluk. Door mijn werkzaamheden ben ik te dezer zake iets beter georiënteerd dan U en ik kan U de verzekering geven, dat dit artikel geenszins is overdreven. Een bezoek aan Tiel of informaties te bevoegder plaatse zou den U overtuigen, dat o.a. meer dan de helft van het groot materiëel stil staat, omdat de arbeiders in de- ker senpluk zijn gaan werken. Zeker van een Redactie van een courant mag toch worden aangeno men, dat zij de huidige mentaliteit van een groot deel van de bevolking kent. Het is voor een arbeider en ook voor een werkgever (zie het bakkers bedrijf) nog steeds primair zoveel mogelijk te verdienen. Een arbeider is nog niet zover, dat hij in 's lands belang blijft werken bij een werkgever, die hem minder uit betaalt. Zo is dit ook het geval in Tiel. De bewuste werkgever aan de sluis is gebonden aan een loonschaal, de werkgever in de kersenpluk is, al thans was, dit niet. Het logisch ge volg was derhalve, dat de arbeiders wegliepen. Zou het daarom in de toekomst niet verstandiger zijn, indien Uwe Redac tie zich eerst nader oriënteerde, al vorens artikelen te plaatsen met op merkingen, welke allerminst getui gen van een begrijpen van de huidige mentaliteit van de massa. Dat deze mentaliteit te betreuren is, daarover zijn wij het volkomen met U eens Hoogachtend, H. J. M. v.'NOORT. De ene verbazing roept de andere op. Wij hadden van de geachte in zender zeker mogen verwachten, dat zijn aanval op ons artikel „allerminst getuigen" zou van het feit, dat hij het goed gelezen had. En dat blijkt niet het geval te zijn. Wij hebben n.l. niet in twijfel getrokken, dat het werk aan de sluis te Tiel stag natie ondervindt doordat arbeiders, die daar werken, tijdelijkzijn gaan kersenplukken, maar alléén hebben wij geschreven, dat wij „voorshands nog niet geloven", dat vele arbeiders van zulk een, ook volgens inzender bétreurenswaardige, mentaliteit door trokken zijn, dat zij een werk, dat zij op zich hebben genomen onder de vastgestelde en door hen aanvaarde voorwaarden, in de war laten lopen, om elders tijdelijk meer te gaan ver dienen en daarna weer terug te ke ren naar dat werk, waarvan een spoedige voltooiing van groot alge meen belang moet worden geacht. Ons inziens is dat niet de mentali teit van de arbeiders, hoewel er wel zijn dit weten wij héél goed! onder de arbeiders- zowel als onder de werkgevers, die er een dergelijke levensstijl op na houden. Volgens in zender getuigt onze mening van een niet-begrijpen van de huidige menta liteit. Als dit waar is, dan delen wij deze naïeviteit met b.v. de radio- priester H. de Greeve, die eerverle den Zaterdag zeide, van de bouw vakarbeiders te verwachten, dat zij zich zullen geven voor de noodzake lijke woningbouw, ook al kunnen zy met het werken aan niet-noodzake- lijke objecten meer verdienen! Doch het schijnt ons nutteloos hier over te twisten. De strekking van ons artikel was, de hier bedoelde menta liteit, waarbij alles moet wijken voor de vraag: hoe kan ik het meest ver dienen; waarbij enig en uitsluitend doel van de arbeid is, zo veel moge lijk te verdienen, hoe dan ook om deze mentaliteit, van arbeiders zowel als van werkgevers, af te keuren als onmaatschappelijk, onsociaal. Inzender zegt, met ons zulk een mentaliteit te betreuren. Als we het hierover maar eens zijn. Dat arbei ders zoo maar weglopen als er ergens meer wordt geboden, moet hij echter dan ook niet als „een logisch gevolg" beschouwen. Hij zal bedoelen een lo gisch gevolg van een onlogische men taliteit. RED. LAATSTE BERICHTEN Besprekingen te Batavia hervat Van gezaghebbende kringen is te genover Aneta verklaard, dat het ant woord van Djokja thans voor de eer- maal op een belangrijk aantal punten duidelijk is en niet zonder meer als onbevredigend kan worden beschouwd. De waarde van dit ant woord zal echter afhangen van de wijze, waarop onmiddellijk de direc te verplichtingen, welke de republiek opnieuw op zich heeft genomen, wor den nagekomen, alsmede van de wijze waarop met daden moet worden be wezen, dat een nieuwe bladzijde is omgeslagep. Dit houdt in, zoals dr. van Mook in zijn brief van 29 Juni heeft geëist: een afdoend einde maken aan de vijandelijkheden, aan de stellingen- bouw, aan de voedselblokkade en aan de vernielingen rondom de peri meters. Men achtte het evenzeer be langrijk, dat de republikeinen o\k' voor het binnenlands front volkom hebben duidelijk gemaakt, waartoe de republiek zich heeft verplicht en tot welke consequenties deze verplich tingen leiden. Het vraagstuk van de gendarmerie zal eerst dan besproken kunnen wor den, zodra aan deze eerste voorwaar den is voldaan. Officiële Nederlandse kringen te Batavia hebben, in afwachting van een beslissing van Den Haag, geen commentaar gegeven. Hedenmorgen hadden wederom be sprekingen plaats in het paleis en la ter in de ambtswoning van dr. Gani met de republikeinse delegatie, wel ke gisteren uit Djokja is gekomen, en Nederlandse autoriteiten. Terwijl de uit het lood geslagen Maartse buien gisteravond het majes tueuze raadhuis bestormden zaten de vroede vaderen gezellig in geheime vergadering bijeen om te beraad slagen over het verzoek van de Don Bosco-woningbouwvereniging, welke een aanvraag had ingediend om voorschot voor het bouwen aan de Meerlaan van 14 woningen en 2 winkelhuizen met magazijn en kan toor. De reden van deze geheime bespreking was, naar wij langs een omweg vernamen, gelegen in het feit, dat omtrent de voorlopig ge raamde bouwkosten voorshands niets bekend mocht worden, omdat anders bij de aanbesteding de gega digden hun inschrijvingen zouden kunnen richten naar de reeds be kende cijfers. Hoewel de raad hier mede een vreemde weg bewandelde, kunnen wij toch de bedoeling hier van onderschrijven. Ook is in dit geheim consult be handeld het nieuwe saneringsplan, dat uitbreiding beoogt van het reeds bestaande plan AchterwegAchter omVeenestraat. Reeds was beslo ten over te gaan tot onteigening van gronden en opstallen, gelegen aan Achterweg en Achterom, met het doel de weg open te houden voor het bouwen van z. g. woningwet-wo ningen. Tevens is thans een bijzon der rooilijnbesluit vastgesteld. En nu worden de saneringsplannen uitgebreid met de terreinen gelegen tussen Delftsekade en Achterweg en in de omgeving van de gasfabriek. B. en W. spreken in hun advies over grootscheepse plannen n. 1. over eventuele stichting van een badin- richten en het inrichten van terreinen voor recreatie en sport. Wij vragen alleen wie dat alles zal moeten betalen. Er zijn nog andere saneringsplannen b.v. over Dam straat welk plan o. i. dringend om afdoening vraagt. Voor de geheime bespreking was een enigszins scherp debat geleverd over de benoeming van een onder wijzeres aan de o. 1. school Westvliet- weg. De heer Boone had ontdekt dat OMGEVING alkemade GEMEENTERAAD. Gisteravond 8 uur kwam de raad van de gemeente Alkemade in open bare vergadering bijeen. Na opening door de voorz., burg. Hoynck van Papendrecht, werd met een korte installatie-rede het nieuwe raadslid de heer P. v. d. Velde beëedigd. Voorgesteld werd tot het aangaan van een kasgeldlening ten bedrage van 102.C00.aflosbaar in 30 jaar voor bestrijding der ongedekte te korten over de jaren 1941 tot en met 1945, waartoe besloten werd. De voorlopig vaststelling gemeente- rekening 1944 gaf aan inkomsten 343.910.70, en aan uitgaven 372.320.08. Het voorstel tot toe' kenning aan de woningbouwvereni ging „Alkemade" van een renteloos voorschot groot 942.01, tot dekking van het verlies over het exploitatie jaar 19451946 werd volgens prae- advies van B. en W. toegekend. D( wijziging gemeentebegroting 1945 werd met een totale meerdere De afgelopen week zal Om van maquisard inspectiereis in Kameroen de Franse premier ptellig loyaal mede-opbouwer te naar Parijs ontboden, met heugen als de somberste worden zie, daar kon „.4 van het half jaar, dat hij echter menig verwoed ver- aan het schokkende stuur- zetsman 'jnet toe komen, rad van het Franse schip Hem bleef het verzet-ple- van staat heeft mogen gen in het bloed zitten en 5taan hij zocht naar een gelegen- stellen a la Vichy (dat riekt toch wel heel lelijk ontheffing uit zijn functie naar... Pétain, Laval en van generaal der koloniale Co!). troepen hij was sedert Gevangenneming van wie 1940 medewerker van De anti zouden zijn. Gaulleterwijl in hech- Fusillering van ieder die tenis is genomen^ generaal verZet zou plegenver gaaf van 5.559.30 vastgesteld, geraamde kosten voor het dempen van de Veenwetering op de begrotin; 1947 zullen wegens enkele onvoor ziene omstandigheden een totaal ho ger bedrag van 28.560,vorderen. Voorstel tot herziening weekloon tij delijk personeel, om met ingang van 1 Juli 10 pet. duurtetoeslag te ver lenen, werd na bemerking van de heer van Emmerik om ook een rij wieltoelage toe te kennen, volgens voorstel van B. en W, goedgekeurd. De aankoop van een perceel grond groot 60 c.a. van de heer P. de Jong Czn., voor weg en brugverbetering voor een bedrag van 400.waar bij bijkomende kosten voor het ver plaatsen van hekken en het aanleg gen van een walbeschoeiing, werd gezien de redelijke overeenkomst met eigenaar goedgekeurd. In de rond vraag werden nog enkele interne aangelegenheden besproken, waar onder informatie van de heer v. d. Meer aangaande bezwaren veiling- brug en door de heer Akerboom aangaande sluitingstijd café's te De Kaag, werd na bevredigend ant woord door de voorz. de vergadering gesloten. katwijk DISTRIBUTIEDIEN ST. Teneinde de gevolgen van een vertraagde uitreiking van toewijzin gen te voorkomen, wordt aan de inwoners van Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg, die voor de verwar ming .van inrichting, kantoor, werk plaats e. d. voor de aanstaande win ter nog geen aanvraagformulier MD 39306 bij de plaatselijke distribu- tiedienst indienden, in hun eigen be lang aangeraden, dit thans terstond te doen. Het formulier MD 39306 is bij de Distributiedienst verkrijgbaar. Van al de stakingsgolven heid om de onvoldloende Mirson, voormalig militair rnoording van De Gaulle, ■weet men. vrede en de trage weder- attaché. Eveneens is gear- om stemmig te maken te- Van al de binnenlandse opbouw dwars te zitten resteerd de zoon van de gen cornmunisten narigheden met de commu- door gewelddadig optreden. secretaris-generaal van Enfin: iedere lezer heeft nistün en de springvloed Dit soort mensen pleegt Buitenlandse Zaken, Ohau- fantasie genoeg, om zich de van het Gaullisme in de feitelijk verraad aan de vel. wilde plannen van dergelij- RPF ook. grote verzetstijd uit de ja- In hun ^gevolg verschijnt staatsgreepplegers te i rArn - kunnen indenken. anti-communisten, oud-concentratiekampers, enkele monniken en zelfs enkele nonnen. Velen van hen was De Gaulle te fatsoenlijk, te veel binnen de perken blij- Om van al de overzeese ren van de oorlog; zü ver- een sombere drom oud ellende Viet Nam, Ma- loochenen hun idealen van verzetslieden, oud-strij dagascar, Abd el Krim en toen zij zijn de zwarte ders, de broeierige Noord-Afri- maquis van na 1945 Zij «»h. kaanse gewesten te missen wijsheid en geduld, zwijgen wie en wat? Daarbij is nu de ontdek- kihg gekomen van de Toen Edouard Depreux staatsgreep, beraamd door een overzicht gaf van de de Zwarte Maquis. Velen lachen er om, maar Ramadiers socialisti sche minister van binnen landse zaken, Edouard De preux, kon er helemaal niet om lachen, toen hij de journalisten bij elkaar namen) plaatsen riep, om ze er alles van te vertellen. ZWARTE MAQUIS Een staatsgreep opJ-dag De Zwarte Maquis. Magyis is struikgewas. Wie de grond te warm werd onder de voeten, vluchtte naar de begroei de bergen en hield zich schuil in het struikgewas. Dat was vroèger zo in Ita- en de plannen van de zwarte maquisards die in deze maand, Juli 1947, een staatsgreep hadden willen ten uitvoer brengen, viel menig toehoorder van de ene verbazing in de an- Wapenen hadden de he- ren genoeg. En toch lijkt het, in weerwil van Edouard Depreux' ernstige onthullingen, dat al deze ex-Cagoulards, rechts-mi- litaire, rechts-politieke en rechts-kerkelijke extre misten verder dachten te kunnen springen dan hun stok lang was. Het plan in een hemd. „Maar", zeide Depreux, „zij hadden keurig uitge werkte plannen: die lagen verstopt in een schouw op Er waren hoogst-ver- dienstelijke oud-verzetslei ders bij gelijk de inspec- lië, Sardinië, Corsica en teur-generaal der «endar- vandaar kropen begrip en merie Guillaudot, en de 47- daad naar het zuiden van Bretonse graaf de Frankrijk. Tijdens de tweede we reldoorlog zochten de ver zetslieden hun schuilhoe ken, kampen, uitvalsplek- Vplpian, die op een kasteel irt Lambelle woonde, maar ook de met onderscheidin gen overladen hoofdoffi cier Loustaunau-Lacau, die ken, enz. in met maquis, en evenals Guillaudot weet de naam Maquisard werd wa* Gestapo, en Mauthau- een erenaam. Als de Ma- sen> betekenen! quisards er niet geweest Deze mannen hebben waren, zouden de invasies een staat van verdienste in Normandië en nabij die er wezen mag. Of dat Marseille lang niet zo'n van een andere leider van succes hebben geboekt. het complot, de wijnhande- Aan menige na-oorlogse laar Mare Jacquot ook ge- regering heeft het maquis zegd kan worden, weten zijn beste mannen afge- wij niet. Daarnaast is ge staan. neraal. Larminat, van een vend; velen ainderen Ra- madier te slap en het drei- gend communisme te ge- hetTasteei van Vulpian te vaarlijk; weer anderen Lambaiie verpakt in een verkropten het met dat bIauw hemd Petain op het Isle dYeu p gevangen wordt gehouden Het gehele plan heette J. en zo behoeft het niet te Eerste stoot op J-dag, verwonderen, dat ook neo- tweede stoot op J+3, derde fascisten en zelfs Duitsge- stoot op J+6,^van Rennes zinden zich bij de'ontevre- en Vannes uit", denen van de Zwarte Ma- ..Neemt het geheel kabi- quis hadden aangesloten, net het geval au serieux? of „zich hadden weten bin- werd gevraagd, nen te dringen". „Achzeide Depreux verdrietig, „wij hebben al Dit West en Oost, z?.v.eel, ?°,r8en- E? ?an: vijfentwintig ministers, Uit Bretagne wilde men vijfentwintig hoofden, vijf- optrekken naar Parijs (het entwintig zinnen!" is opstandelingen tegen- „Dat ziet er dan gunstig woordig altijd om een uit voor de drieste war- hoofdstad te doen), maar hoofden van het Blauw ook van de Franse zóne in Plan J." Duitsland uit. In Parijs: 'Neen", zei hij, „Frank- alle voorname gebouwen rÜk „neemt" dit niet. Hun bezetten en daarnaast de wacht de zwaarste straf, politieke (Vichy-) gevan- onverschillig of ik nog mi genen en Duitse oorlogs- nister ben of niet meer", misdadigers te Vannes en Dus het ziet er zwart uit Fresnes bevrijden; en dat voor de Zwarte Maquis. zyn er 'n paar duizend! Maar.is niet alles Dan: een directoire in- „zwart" tegenwoordig? no. 1 van de voordracht haar oplei ding had genoten aan een katholieke inrichting en daarom Vroeg hij zich af of het wel gewenst was om i iemand van katholieke huize te plaatsen bij het openbaar onderwijs. Daarbij kwam nog, en dit was slechts secundair, dat no. 2 oak de hoofdakte had en de gymnastiek- acte. De heer Boone meende dat het voor de hand moest liggen, dat no. 2 benoemd werd en hij zou het niet tactvol vinden als zijn advies niet opgevolgd werd. De burgemeester voerde aan, dat niet was gelet op de godsdienstige gezindheid, doch dat het hoofd van de school (toch ook een niet-katholiek) en de onderwijs- inspecteur een met redenen omkleed advies hadden gegeven voor de aan stelling van no. 1, waarbij spr. zeer ad rem opmerkte, dat een katholiek geacht moet worden even goed be noembaar te zijn voor een openbare school als een niet-katholiek. De raad was het ten slotte hiermede eens want de stemming bracht aan het licht dat 12 raadsleden voor de benoeming waren van no. 1 n.l. mej. F. A. van de Seijp, thans tijdelijk onderwijzeres te Den Haag. Daarna werd nog een andere on- derwijsaangelegenheid afgedaan n.l. de schoolgeldheffing v. d. Leidschen- damse jongelui die de handelscur sus te Voorburg bezoeken. Besloten werd dat Voorburg het schoolgeld zal incasseren volgens de z.g. school geldmaatstaf. Dit is een grondslag welke haar oorsprong vindt in het „tijdelijk besluit schoolgeld lager onderwijs 1945" dat gevormd wordt door het totaal bedrag, dat de school- geldplichtige verschuldigd is wegens inkomstenbelasting, loonbelasting en wegens Vermogensbelasting. Na de geheime vergadering wordt nog aanmerking gemaakt op de hoge bouwkosten van de te stichten wo ningen aan de Meerlaan, welke ook volgens de burgemeester voor ar beiders zeer duur zullen worden, nl. type A 5.75 per week. De heer v. d. Bosch vindt het absurd dat voor de bouwgrond door het Bureau voor de Prijzen zulk een lage prijs be taald mag worden. Hiermede zijn de boeren buitengewoon gedupeerd. De burg. zal al het mogelijk doen om de grondprijzen verhoogd krijgen. De zeer hoge bouwkosten van de huizen zullen door een meer aannemelijke grondprijs niet noe menswaard beinvloed worden. Meer dere leden zijn het er over eens, dat de vastgestelde grondprijs voor wei land van 30 cent per vierk. meter en 17 cent voor bedrijfsschade, afgerond op 50 cents per vierk. meter, veel te laag is. Alle mogelijkheden zijn be sproken om prijsverhoging te beko men, doch alle pogingen zullen on getwijfeld afsluiten op de bepalin gen van de prijzencommissie. Toch zullen B. en W. in een uitvoerig ad vies een poging doen hij de weder opbouw. Mogelijk dat hiervan no^ enig succes te verwachten is. In een onbevredigende stemming ging de raad daarna uiteen, nadat toch nog noodgedwongen met het geheim advies van B. en W. accoord was gegaan. Wij hopen op deze penibele zaak spoedig terug te komen. noordwijkerhout Geboren: Hendrikus J., z. v. C. v. d. Bergvan Gijlswijk; Johannes H., z. v. J. H. Looijestijnvan der Putten; Cornelis J., z. V. C. J. van der PuttenNijman; Wilhelmus C„ z. V. E. P. Ruigrokvan der Drift; Alida Th. C., d. v. A. A. Pennings van den Burg; Anna M., d. v. F. N. van der PloegKamper; Hendricus W. P., z. v. C. W. OotsdamLange- veld; Wilhelmus H., z. v. W, H. van Munsterenvan Gijlswijk; Martha H., d. v. W. Th. van den Bergvan der Ploeg; Catharina J., d. v. F. J. van den Bergvan der Ploeg; Ma ria C., d. v. M. Vennede Groot; Eelkje P.. d. v. D. J. SpalingTals- ma; Bernardina P. C. M., d. v. N. J. MeeuwenoordKortekaas. Huwelijksaangifte; P. J. Rutten 29 j. en P. M. van Denzen 23 jaar; G. J. Slingerland 25 j. er. J. A. A. Warme:cam 28 jaar. Gehuwd: C. v. cl Tang en W. Haasnoot; G, P. Castcüein en J. K. E. van dsn Berg; P. Geerlings en A. van Schooten; N. v. d. Post E, Cc Geerlings; J. W. Zonne veld en M. W. Bratels. Overleden: W. J. Guldemond 80 jaar wed. van M. C. v. d. Wilk: Th. Feenstra, 36 jaar; W. Lommere 72 j. echtgenoot van P. Heemskerk; J. F. Knaapen, 68 jaar echtgenoot van L. M. Peters; L. B. van Veen, 67 jaar, weduwnaar van A. van de Hoorn. roelof arendsveen Personalia. Voor het gehouden examen H. B. S.-diploma B. slaagde onze plaatsgenoot de heer J. van der Meer Azn. - y sassenheim „Ter Leedc" verkocht. In het Hotel „Het Bruine Paard" had ten overstaan van de notarissen H. L. Morra te 's-Gravenhage en W. Hout zagers te Sassenheim de verkoop bij afslag plaats van de Buitenplaats „Ter Leede" met bijbehorend park, boerderij enz., groot 2.22.08 H.A. De buitenplaats e. d„ die in één perceel geveild werd, was in hoogste bod gebracht op 48.00Q.en werd niet gemijnd. Koper is de heer Was senaar te 's-Gravenhage. voorhout Personalia. Aan de R. K. Leer gangen te Tilburg slaagde onze plaatsgenoot Broeder Walter-us voor het examen M.O. Opvoedkunde B. warmond Nadat de voorz. met gebed de ver gadering heeft geopend "hecht de raad haar goedkeuring aan een wijzi ging van de verordening op de hon denbelasting van technische aard. De onderhandse aanbesteding van centrale verwarming der tuin bouwschool brengt nog enige discus sie. De voorz. zegt, dat deze manier van aanbesteden voor de snelle uit voering van het werk verkiezelijk is boven de normale. De fa. van Kessel te Amstelveen wil het werk uitvoe ren voor de prijs van f 2916.het geen hoger is dan geraamde som. Als deskundig expert trad voor de ge meente op de heer van Ieperen te Aalsmeer, een goede bekende voor het aanleggen van centrale verwar ming. De raad moet nu haar goedkeu ring hechten aan^dit voorstel van B. en W. en een hoger bedrag toestaan. De heer Uyttewaal spreekt er zijn misnoegen over uit dat het bedrag nu weer hoger is dan de raming en vraagt enkele inlichtingeh. De heer Heijns vraagt naar de kwaliteit van het te gebruiken materiaal nu er on derhands wordt aanbesteed, waarop de voorz. meedeelt, dat enkele dingen tweedehands zijn. Voorts vraagt de heer Heijns of B. eri W. er van over tuigd zijn, dat er geen bepaalde scha delijke relaties bestaan tussen de ex pert en de aannemer. Hierop ant woordt de voorz. dat hij het volste vertrouwen heeft in beiden. Vervol gens hecht de raad haar goedkeuring aan het voorstel en krijgt de heer Van Ieperen 5 pet. van de som als vergoe ding der gemaakte kosten van voor lichting. Bij de vaststelling der bezoldigin gen voor het gemeentepersoneel ko men enkele tongen los. Vooral het voorstel van B. en W. om de gemeen- teopizchter een motorvergoeding te geven van f 300.per jaar kan geen genade vinden. De heer Hoogervorst vindt het bedrag veel te hoog en kan niet begrijpen waarvoor de gemeen teopzichter de motor nodig heeft. De heer Uyttewaal wil er niets van we ten dat de opzichter het zo druk heeft en is voorstander van'de schrapping van' deze post. De heer Sassen kan eveneens geen genoegen nemen met deze post en vraagt de voorzitter toe lichting op de werkzaamheden der opzichter. De heer Heijns vraagt of de gemeenteopzichter nu altijd gebruik maakt van zijn motor en of dit wel geoorloofd is om een post van f 300 hiervoor uit te trekken. Ook hij kan niet inzien waar de opzichter het zo druk mee heeft, en ook hij wil de post schrappen. Voorts levert hij critiek op het werk van de opzichter, omdat toch telkens een expert moet komen. Belachelijk noemt deze spr. het voor gestelde salaris voor de klerk ter se cretarie en vraagt wijziging van deze norm. De voorz. met de beide wet houders verdedigen de werkzaamhe den van de opzichter en wijzen de noodzaak aan van het behoud van de motor, om zich snel te kunnen ver plaatsen. Bij de aanstelling van de klerk ter secretarie zal men rekening houden dat de arbeid ook goed be taald wordt. Het voorstel van de heer Uyttewaal om de post van 300 te schrappen wordt verworpen met 92 stemmen, terwijl een voorstel van de heren Bogerd en Hoogervorst om de post te brengen op 150.per jaar wordt aangenomen met 7—4 stem men. De vaststelling der vergoedingen voor de lagere scholen wordt aldus geregeld: R.K. School ƒ9207.08, Chr. Nat. School f 2750.83 en School voor Chr. Volksonderwijs 2256.21. Bij de aanbieding der gemeentere kening over het jaar 1945 worden in de commissie tot nazien der rekening benoemd de heren Egberts', Wouden berg en Heijns. Op een vraag van de heer Heijns werden door de voorz. enige medede lingen gedaan over de nieuwe wonin gen. De voorz. zegt, dat alleen huizen worden gebouwd voor kleine gezin nen, omdat voor grotere geen toe stemming kon worden verkregen. Hierna sluiting. .De Tol. De K. N. A. C.. verzoekt ons opname van het volgende: „Warmond is van Den Haag en Leiden uit langs de rechtstreekse weg alleen via de tol bij het Warmonder hek te -bereiken. De K. N. A. C. ad- siseert al het verkeer uit Zuidelijke richting een omweg te maken van IJ/, a 2 km., en wel door de rijksweg naar Amsterdam te volgen tot on geveer 1 km. voorbij de afsplitsing naar Haarlem en vandaar rechts af te slaan. Deze route is veel beter dan de tolweg. De K. N. A. C. acht boycot het meest effective middel om de hinderlijke en onsympathieke tolheffing ten spoedigste tc doen ver dwijnen". De bevolking. De gehouden 12e volkstelling geeft voor deze ge meente het volgende resultaat te zien: Het aantal inwoners bedraagt 3613. Het aantal bewoonde huizen 615. Het aantal personen per bewoon de woning bedraagt 5. Het aantal vertrekken bedraagt 3293, aldus het aantal vertrekken per persoon 1,035. Personalia. De heer J. van. Deume alhier is benoemd tot com mies der Directe Belastingen te Rot terdam. Huize „Leevliet". De bekende buitenplaats „Leevliet" is in exploi tatie genomen door de huurder van Restaurant Boerderij „Meerrust" alhier. Het ligt in de bedoeling hier in een pension te vestigen. zoetermeer Uitbreidingsplan. Dc door de raad op 30 Mei jl. vastgestelde plan nen met kaarten tot herziening van het uitbreidingsplan in hoofdzaak en tot herziening van het uitbreidings plan in onderdelen en de vastgestel de bebouwingsvoorschriften, liggen ter gemeentesecretarie van 14 Juli tot en met 27 Juli a.s. voor een ieder ter inzage. Belanghebbenden, die zich met bezwaren tot de raad heb ben gewend, kunnen binnen 6 we ken na afloop van die termijn bij Gedeputeerde Staten bezwaren in dienen tegen de plannen en de be bouwingsvoorschriften. Personalia. Geslaagd zijn voor het propaedeutisch examen aan de Leidsc universiteit in de faculteit der medicijnen onze plaatsgenoten W. Balvert, C. Janson en H. v. Well. zoeterwoude Father Vaneman naar de Missie. - De weleerw. father Joh. Vaneman, in 1946 tot priester gewijd en thans kapelaan in de parochie Spierdijk, is benoemd voor de missie te Kodok (Oeganda Afrika^. Met deze benoe ming zijn er nu vier missionarissen van Mill-Hill in Afrika n.l. de fathers J. Vaneman, broer van de thans be noemde, J. van den Akker, J. Rek- hof en Joh. Vaneman. Hun stand plaatsen liggen echter zó ver van elkander, dat zij elkaar maar zel den zullen ontmoeten. Alvorens te vertrekken, neemt de missionaris nog afscheid van zijn geboortepa rochie, zoals gebruikelijk is. marktberichten ROTTERDAM, 8 Juli. Vee. Aan voer 300 vette koeien, 676 gebruiks- vee, 45 graskalveren, 296 nuchtere kalveren, 477 biggen, 60 veulens, 179 paarden, 371 schapen, 130 bok ken en geiten. Prijzen graskalveren f i,501.00—0.70 per kg., kalf koeien 670570400, melkkoeien 670 570400, varekoeien 500400325 vaarzen 450350225, pinken 350—250—200, biggen f 40—30—20. Graskalveren handel stroef, prijzen als vorige week. Kalf- en melk koeien stil, prijzen met moeite te handhaven. Varekoeien handel, re delijk, prijshoudend. Vaarzen en pinken handel 2eer stil prijzen on veranderd. Biggen handel kalm, prijzen vooral niet hoger, KATWIJK a. d. RIJN, 8 Juli. Groente. Eerstelingen: grote 12 15. bonken 10—12. drielingen 8 —11, kriel 6—8; bospeen 8—12.40 waspeen 916 sla f 1-302. doppers f 6162, waspeer. H 89, andijvie 7-8.10, selderie f 1.90 2.10, bosuien 4.00—4.70, peterselie 2.20—£.30, bloemkool 23—24, ra dijs 1.40—2.10, kroten f 3.70—4.30, tuinbonen 1112. t

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 3