CckLe Sou/tcwt Indonesische antwoord aannemelijk geacht Het tekort aan bouwvakarbeiders WOENSDAG 9 JULI 1947. Bureaux: Papengracht 32, Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826, Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERS VELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11133 Abonnementsprijs 0.26 per week, f 1.10 per maand, f 3.25 per kwartaal. Franco per post J 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden f 1.50. DE SPANNING IN INDIE OPGEHEVEN DE INDONESIëRS hebben gisteren vier van de vijf Nederlandse voor stellen aanvaard in een aanvullende nota, welke Setiadjit gister morgen naar Batavia 'heeft gebracht, nadat het republikeinse kabinet de gehele nacht onder leiding van Amir Sjarifoeddm had vergaderd. Officiële Nederlandse bronnen hebben zoals wij gistermiddag in een bulletin hebben kunnen mededelen verklaard, dat de aanvulling op de republikeinse nota aanvaardbaar is. Demilitarisering van alle zones wordt spoedig verwacht. In welingelichte kringen wordt verwacht, dat vrijwel onmiddellijk begonnen zal worden met de bespreking van de laatste geschilpunten. Het enige punt, waaromtrent de republikeinse regering niet geheel of nagenoeg geheel accoord gaat met de Neder landse voorstellen, is dat van de gezamenlijke gendarmerie. De aanvul lende nota bevat de erkenning van de beslissende bevoegdheid van de vertegenwoordigers van de kroon in de interim-regering; de onvoor waardelijke teruggave van ondernemingen op basis artikel 14 Ling- gadjati. De kwestie van buitenlandse betrekkingen wordt nader om schreven. De instelling van de federale organen wordt aanvaard. gedeeltelijk Nederlands en gedeelte lijk Indonesisch, zoals de Nederlan ders hadden geëist. Hij voegde hier aan toe, dat de normale politie macht in iedere staat een reserve zou kunnen handhaven eveneens Indonesisch onder federale con trole, waarvan de interim-regering gebruik zou kunnen maken, wan neer zij in een noodtoestand de po litiemacht zou overnemen. „Ik denk," zei Setiadjit, „dat er een goede kans bestaat de vrede te bewaren en tot overeenstemming te komen op basis van deze voorstel len. Politiek en moreel gaan zij zo ver als 'het mij mogelijk was te be reiken. Wanneer de Nederlanders deze schikking betreffende de po litiemacht aanvaarden, zou de repu bliek de ereplicht hebben er zich met haar gezag als staat borg voor te stellen, dat zij de vreemdelingen de terugkeer op him bezittingen kan waarborgen." Tijdens de kabinetszitting te Djok- ja waren telegrammen binnengeko- De kwestie der gendarmerie De letterlijke tekst van het om streden punt der gemeenschappe lijke gendarmerie luidt: In de nota van dr. v. Mook op 29 Juni: „Ten slotte zal met betrekking tot de binnenlandse veiligheid duidelijk moeten zijn, dat de in te stellen federale raad als inte rim-regering, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de verschillende staten, de uitein delijke verantwoordelijkheid heeft voor orde, veiligheid en politieke vrijheid, en daartoe, onder leiding van het hierboven genoemde di rectoraat de beschikking moet hebben over het middel van een gemengde gendarmerie, ten einde overal voor het herstel van die orde en veiligheid te kunnen op treden, waar het gezag of de krachten van de afzonderlijke staten mochten tekort schieten." In de antwoordnota van gisteren; „In de Vijfde, plaats handhaaft de republikeinse regering, met betrekking tot de inwendige vei ligheid en orde haar standpunt, zoals omschreven in de nota van de president der republiek. Het is noodzakelijk hierbij er de nadruk op te leggen, dat de republikeinse regering instemt met een gemeen schappelijk directoraat voor de binnenlandse veiligheid, waarin vertegenwoordigers van de toe komstige deelstaten zitting zullen hebben. Naar de mening van de republikeinse regering zal het te bezigen apparaat zijn een gen darmerie van elk der deelstaten, welke uitsluitend door deze deel staten afzonderlijk zal kunnen worden aangewend. De samen werking vindt haar uitdrukking in een gemeenschappelijke cen trale leiding. De republikeinse re gering is bereid alle functies en organisaties op te heffen welke strijdig worden geacht met overeenkomst van Linggadjati en stemt mede in met een wapen stilstand met alle gevolgen van dien." Officiële aantekeningen. Van officiële Nederlandse zijde werden voorlopig enige aantekenin gen gemaakt bij het thans gepubli ceerde republikeinse antwoord. De ze aantekeningen zijn: Ten aanzien van de kwestie van de gendarmerie is er verschil tussen het Nederlandse en het re publikeinse standpunt. Het is mo gelijk, dat dit verschil het gevolg is van onvoldoeride begrip aan repu blikeinse zijde van de constructie en de werking van een federatief ge- zagsapparaat. De zeer moeilijke constellatie, waarin land en volk in de harde werkelijkheid verkeren zal eerst dan ten goede veranderen, indien de republikeinse regering ten aan zien van alle daden van geweld rond de perimeter, de voedselblok- kade van verschillende plaatsen en dergelijke, haar beloften in met alle kracht doorgevoerde duidelijke be velen zal weten om te zetten. Nederlandse zegslieden te Batavia wezen er nadrukkelijk op, dat de inlossing van de Indonesische be- beloften, welke vervat zijn in de nota, in laatste instantie het bewijs zou moeten leveren, of samenwer king in de practijk mogelijk is. Met voldoening werd aan beide zijden een vermindering van spanning ge constateerd. Verklaring Setiadjit. Tegenover Ass. Press heeft' Setiad jit nog verklaard, dat de republiek zal verzoeken de politie volkomen Indonesisch te doen zijn en dus niet Morgen regeringsver klaring over Indonesië Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling der regering morgen, Don derdag, in de loop der vergadering van de Tweede Kamer, in dat college een verklaring af te leggen over de ontwikkeling met betrekking tot In donesië. Verwacht kan worden, dat nog deze week een debat over die verklaring in de Tweede Kamer zal plaats hebben. men van de Amerikaanse en En gelse consul-generaal te Batavia, waarin werd aangedrongen op aan vaarding der Nederlandse voorstel len. Nota bevat bewijzen van goede wil. Gezaghebbende kringen te Batavia hebben gisteravond verklaard, dat na kennisneming van de aanvulling op de republikeinse antwoordnota, de spanning is opgeheven. Een hooggeplaatste Nederlandse func tionaris zei, dat de Indonesische no ta „dergelijke bewijzen van goede wil bevat, dat het gevaar van mili taire actie met succes schijnt te zijn afgewend". Blijkens militaire com- muniqué's is de situatie rondom de demarcatielijn nog onbevredigend, zodat de republiek zal dienen te bewijzen, dat zij haar verplichtingen wil nakomen, door hieraan een ein de te maken. Geen Rep. Gouverneur meer voor buitengewesten. Als eerste maatregel na de aan vaarding van de Nederlandse voor stellen is bij presidentieel decreet van 8 Juli bekend gemaakt, dat de functies van Republikeins Gouver neur voor Borneo, de Kleine Soen- da-eilanden, de Molukken en Ce lebes zijn opgeheven. APOSTOLISCHE DELEGATIE IN IND. ARCHIPEL. Officieel is door het Vaticaan me degedeeld, dat Z. H. de Paus heeft besloten tot de oprichting van een apostolische delegatie in de Indone sische archipel. Hij heeft mgr. de Jonge d'Ardoye, titulair aartsbisschop van Mistia, benoemd tot apostolisch gedelegeerde in Indonesië. Tot dusverre werden de belangen van de R.K. Xerk in Indië behartigd door de apostolische delegatie in Australië. Het grote belang van de Rooms Katholieke Kerk in Indonesië, alsmede de behartiging van de belan gen van het missiewezen aldaar, wa ren voor het Vaticaan aanleiding over te gaan tot bovenvermelde wijziging. De apostolische delegatie voor de In donesische archipel zal tevens enige gebiedsdelen, die niet onder de Ne derlandse souvereiniteit staan (Brits Noord Borneo en Portugees Timro). omvatten. AUSTRALISCHE HAVEN ARBEIDERS BOYCOTTEN ONS NOG STEEDS. In Melbourne hebben de haven arbeiders gisteren nog steeds gewei gerd Nederlandse schepen te laden, ofschoon de algemene secretaris van hun vakbond, James Healy, heeft aangekondigd, dat het verbod tot laden was opgeheven. Nederlandse soldaten gaan door met het laden van de „Tjibesar". PLAN GEVRAAGD VOOR MARIA-BASILIEK OP SAN DOMINGO. De republiek Dominica op het eiland San Domingo, in de Golf van Mexico, heeft besloten in de stad Higüey een basiliek te bouwen ter ere van de H. Maagd. De bouwkosten worden geraamd op 600.000 dollar. Voor het beste bouwplan wordt een prijs van 2.000 dollar uitgeloofd. Ook Nederlandse architcten kunnen mee dingen. Het consulaat in Den Haag geeft belangstellenden gaarne nadere inlichtingen. President Trujillo zelf gaf een gift van 100.000 dollar voor de nieuwe basiliek. Bovenden be sloot de Republiek in het komende jaar 13 nieuwe hospitalen in verschil lende steden te bouwen. Hiervoor werd een bedrag van 1.600.000 dol lar op de begroting geplaatst. De Veiligheidsraad over het rapport der Balkan-commissie In de gisteren gehouden zitting van de Veiligheidsraad heeft de Sovjet- Russische afgevaardigde, Gromyko, verklaard, dat de Griekse beschuldi gingen, volgens welke Joego-Slavië, Albanië en Bulgarije de Griekse guerillastrijders bewapend en ge oefend hebben, volkomen ongegrond zijn. Gromyko verklaarde zich tegen het Amerikaanse voorstel, dat de Vei ligheidsraad de bevindingen van de Balkancommissie der V.N. zal aan vaarden en een permanente commis- n het Gr iekse grensgebied zal be noemen en stelde voor, dat de com missie terugtrekking van buiten landse troepen uit Griekenland zou aanbevelen. Tevens stelde Gromyko voor, dat de Veiligheidsraad een speciale com missie zou benoemen, welke er óp zou moeten toezien, dat buitenlandse eco nomische hulp aan Griekenland in derdaad in het belang van het Griekse volk zal worden gebruikt. Gromyko diende een lange resolu tie in, waarin hij de situatie in Grie kenland grotendeels een gevolg van de buitenlandse interventie in Griek se interne aangelegenheden noemde en de Griekse autoriteiten er van be schuldigde, dat zij een vijandige po litiek voeren tegen de buurstaten. Morgen zal de Franse radio-om roep gesloten en telefoonverbindin gen stilgelegd worden, indien een staking van 1.200.000 Franse ambte naren niet wordt voorkomen. Pierre Neumeyer. leider van het nationale verbond van ambtenaren heeft de regeringsvoorstellen betreffende eis voor een algemene wijziging in de salarisregeling onaanvaardbaar ge noemd. De besprekingen zullen ech ter, officieel of achter de schermen, zo nodig de gehele dag voortgezet worden. Besloten is, dat de radio- en telefoonverbindingen ten dienste van de conferentie over het plan- Marshall, die Zaterdag in Parijs aanvangt, zullen blijven functio neren. Alleen diplomatieke en drin gende telegrammen zullen aangeno men worden. NAZI-LEIDERS NAAR SPANDAU. De zeven Nazi-leiders Hess, Doenitz, Baldus von Schirach, Speer, von Neu. rath, Funk en Raeder, die vorig jaar door het geallieerde hof voor oorlogs misdaden te Neurenberg tot gevange nisstraffen zijn veroordeeld, zullen binnenkort per vliegtuig van de Neu- renbergse gevangenis naar de sombe re, gefortificeerde gevangenis van Spandau (Berlijn) worden overge bracht, doch de dag, waarop dit zal geschieden, wordt zorgvuldig geheim gehouden. Naar verluidt, zijn de zeven oor logsmisdadigers slecht te spreken over hun verhuizen, daar zij in de Neurenbergse gevangenis volop tabak kregen en meer voedsel dan zij te Spandau zullen ontvangen, waar zij zullen zijn onderworpen aan de stren gere Duitse gevangenisreglementen. De reden, dat hun overbrenging zo lang heeft geduurd, ligt in het feit, dat de vier bezettingsmogendheden het eerst thans na 9 maanden zijn eens geworden over de wijze, waarop de Nazi-leiders hun straf zul len ondergaan. Zij zullen cellulair worden opgesloten. 1 De bijna drie jaar geleden door de Duitsers vernielde vlotbrug het Steen te Antwerpen is thans ver nieuwd. Het was een heel karwei de 150 ton wegende brug op haar plaats te krijgen doch de werkzaam heden verliepen vlot en men is al weer een stap verder in de goede richting, om Antwerpen haar voor oorlogse aanzien te hergeven. MASSA-ARRESTATIES IN ATHENE. Ongeveer 800 personen zijn heden morgen in Athene gearresteerd, w.o. leiders van de communistische partij. Onder de gearresteerden bevindt zich tevens Demetrios Partsalides, secretaris-generaal van de Earn, die beschuldigd wordt van „een poging ongeregeldheden in steden' uit te lokken, nadat zij eerst door guerilla- activiteit waren verzwakt". De politie van Athene gaat voort met haar hedenmorgen vroeg ingezet te drijfjacht, die binnen enkele uren tot resultaat had, dat meer dan 1200 personen werden gearresteerd. Men verwacht, dat de communisten beschuldigd zullen worden van het organiseren van een omvangrijke sa-- menzwering met het doel in de ko mende 24 uur in Athene „een chaos" te scheppen. Broodconflictopgeschort De Amsterdamse bakkerspatroonp hebben besloten niet tot staking van de broodverkoop te zullen overgaan, zolang de broodprijsverlaging en bloemprijsverhoging niet officieel wordt doorgevoerd. Op de vergadering der Samenwer. kende Bakkersorganisaties, die Maan dag plaats vond en waar deze beslis sing viel, werd bovendien meege deeld dat minister Mansholt de Ne derlandse Bakkerij Stichting in Den Haag in de gelegenheid heeft gesteld haar bezwaren tegen het accountants rapport op grond waarvan de minister zijn aangekondigde maatregelen heeft vastgesteld, kenbaar te maken. M. P. v. d. Weyden benoemd tot burgemeester van Zevenhoven De gemeente Zevenhoven mogen wij gelukwensen met haar nieuwe bur gemeester: bij Koninklijk Besluit is benoemd tot burgemeester dezer ge meente de heer M. P. v. d. Weyden, met ingang van 16 Juli a.s'. De nieuwe burgemeester is op 30 Jan. 1900 te Zevenhoven geboren. Zijn vader is 30 jaar lid van de gemeen teraad en 18 jaar wethouder van Ze venhoven geweest en hoogheemraad van Amstelland. Zijn grootvader is lid van Prov. Staten geweest en hoogheemraad van Rijnland. De vo rige burgemeester van Nieuwkoop was een oom en de tegenwoordige is een neef van de nieuw-benoemde. De familie v. d. Weyden is dus in Zeven hoven en omgeving geen onbekende en het vervullen van bestuurders functies ligt in de traditie der familie. Na o.m. de middelbare landbouw school te Boxtel te hebben doorlopen, heeft de heer v.*d. Weyden het bóe ren-bedrijf uitgeoefend op de boerde rij „Vlijt en Zegen" te Zevenhoven, waar hij nu nog woont. Hij is in 1922 gehuwd met mej. P. G. J. Warmer dam en heeft nu 8 kinderen, van wie de oudste zoon op de boerderij is. De heer v. d. Weyden heeft een merkwaardige loopbaan, In 1933 is hij gekozen tot lid van de Tweede Ka mer, en nog maakt hij deel uit van de Volksvertegenwoordiging, waarin hij, vooral als het gaat over vraag stukken van land- en tuinbouw, een gezaghebbende stem heeft. Om zijn gezond oordeel, gebaseerd op kennis van zaken, wordt hij zowel in de frac tie van de K.V.P. als in de Tweede Kamer zeer gewaardeerd. In 1935 werd de heer v. d. Weyden lid van de Prov. Staten van Zuid- Holland; ook deze functie neemt hij nog waar. In 1939 is hij enige tijd lid van Ged. Staten geweest. Toen de fractie der K.V.P. in de Prov. Staten hem in 1946 weer voor het ambt van Gedeputeerde Staten wilde voordra gen, heeft hü geweigerd, omdat hij meende dit verplicht te zijn aan de kiezers, die hem pas weet tot lid van de Tweede Kamer hadden' gekozen, en hij beide functies niet in één per soon verenigd wilde zien. Burgemeester v. d. Weyden staat midden in het organisatie-leven van de land- en tuinbouwers. Hij is o.m. voorzitter van de Boerenbond van de L.T.B. Naar wij vernemen zal de heer v. d. Weyden voor verschillende func ties bedanken, o.m. als directeur van de Boerenleenbank Noorden, lid pol derbestuur Noordsche Buurtsche pol- der, het dagelijks bestuur Stichtsche Brandherverzekering, taxateur van de Grondkamer Zuid-Holland. Toen gisterenmiddag het nieutvs ii. Zevenhoven werd vernomen, werd al onmiddellijk de vlag uitgestoken! Consumentencrediet alleen in ergste gevallen Het aantal aanvragen bij de twee de openstelling van het consumenten crediet is zo overstelpend groot, dat minister Lieftinck in overweging heeft moeten nemen om alleen aan hen, die het bijzonder hard nodig hebben, een crediet te verlenen. Er is namelijk eens zoveel crediet aangevraagd als voor deze tweede credietverlening was uitgetrokken, aldus het „Vrije Volk". Maar wat zijn bijzondere gevallen? De districtsTaden hebben de opdracht gekregen om dit uit te zoeken. Daar toe is onder de aanvragers een en quête ingesteld. Gevraagd werd, waarom men de eerste keer niet en nu wel consumentencrediet heeft aan gevraagd. Met dit onderzoek is men echter niet veel verder gekomen. Het N.V.V. en de Stichting van de Arbeid hebben er met klem op aan gedrongen geen bepaalde groepen van een crediet te gaan uitsluiten. De Centrale Raad voor het Consumen tencrediet heeft Vrijdag een brief aan minister Lieftinck gestuurd, waarin de Raad verzoekt, meer geld voor het consumentencrediet beschikbaar stellen. Het woord is nu aan de mi nister. De minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting bevestigt in zijn be antwoording van vragen van het Tweede Kamerlid de heer Ten Hagen (P. v. d. A.), dat bouwplannen, die voor 1 Juli gereed zijn, kunnen wor den aanbesteed, ongeacht het aanvan kelijk aan de gemeenten toegewezen volume. Aan de gemeenten in de geteister de gebieden behoeft geen prioriteit te worden verleend, omdat immers deze gemeenten alle bouwplannen kunnen doen uitvoeren, mits de gunning te gen een naar het oordeel van de mi nister redelijke prijs mogelijk is. De materiaal-voorziening is afgestemd op de goedkeuring der plannen. Nóch de minister nóch de arbeids- bureaux zijn bij machte, bouwvakar beiders naar de geteisterde gebie den te dirigeren. Er is reeds nu sprake van een te kort aan bouwvakarbeiders in ver schillende gebieden, waar de oorlogs schade het grootst is. Met de minister van Sociale Zaken is overleg ge pleegd-, opdat arbeiders, die genegen zijn in die gebieden te gaan werken, daarvan niet worden weerhouden. De minister meent, dat de wijze, waarop de reis- en verblijfkosten van overheidswege worden vergoed., niet van invloed, is op de aantrekkelijkheid voor arbeidskrachten om in geteister de gebieden te gaan werken. Helaas komt het maar al te vaak voor, dat medewerking wordt ver leend aan de uitvoering van allerlei werken zonder vergunning, werken waarvan het nut in deze tijden van woningnood ver achter staat bij dat van de wederopbouw. Indien zowel arbeiders als opdrachtgevers zich re- Vliegende schijven Er vliegen „vliegende schijven" over de wereld rond. Griezelig. Ze zijn gezien in Amerika en nu ook in Australië. Zó maar grote ronde platte borden, die met ijselijke snelheid door de lucht zwerven, nergens vandaan ko men en nergens naar toe gaan. De man, die ze het eerst zag, dacht aan dol geworden atoom bommen, die eeneigen zaak gin gen beginnen, en schrok zich een hoedje. „Het zijn radio-grafisch be stuurde apparaten", zei een an der, want men zag ze wel vlie gen maar nergens neerkomen. „Een nieuw soort V2, met ra ket-aandrijving" meende een derde. „Een nieuw oorlogstuig". Maar David Lilienthal, de voorzitter van de Amerikaanse atoom-commissie, wist er niets van. „Het heeft niets met atomi- sche experimenten te maken", verklaarde hij. De militairen zwijgen en kij ken gewichtig, omdat de een voor de ander niet wil weten, dat ze er niets hoegenaamd van snap pen. Tien geleerde deskundigen lanceerden zoals gewoonlijk tien verschillende meningen. Maar dr. Cotton, hoogleraar in de natuurkunde aan de univer siteit van Sydney, zal wel het dichtst bij de waarheid zijn. Hij zei: ,,'t Is gezichtsbedrog, anders niet. Wordt veroorzaakt door bloedlichaampjes, die zich langs het netvlies bewegen." En de „Daily Tel." doet er nog een schepje op en schrijft: „Op het ministerie van Lucht vaart houdt men het er voor, dat de berichten over vliegende scho tels een indirect gevolg zijn van de onlangs uitgevoerde grote partijen Schotse whisky Hiermee is de zeeslang in zijn nieuwste vermomming alweer ontmaskerd. Het is niet de eer ste maal, dat er mensen zijn, die „ze zien vliegen". kenschap zouden geven van het na deel, dat hierdoor ontstaat voor het herstel van de welvaart van ons land, zou een belangrijke schrede zijn ge daan tot de oplossing van het pro bleem. DUITSERS WORDEN UITGEWEZEN De uitwijzing van ongewenste Duitsers uit Nederland is begonnen, aldus het „Parool". Uit het kamp Mariënbosch bij Nij megen zullen tweemaal per week groepen van zestig tot zeventig per sonen per auto naar de Engelse zóne worden vervoerd; in totaal vierhon derdvijftig mensen. Driehonderd per sonen zullen per trein naar de Ame rikaanse en Franse zóne worden overgebracht. De datum van hun vertrek is nog niet bekend. Op deze wijze hoopt men dit kamp in twee maanden te hebben ont ruimd. Het juiste aantal uit te wijzen Duitsers is nog niet bekend.. Daar de geallieerden in Duitsland voor het moeilijke huisvestingspro bleem staan, mag ieder uitgewezen Duitser het meest noodzakelijke uit zijn voormalige persoonlijke eigen dom (dat thans vijandelijk vermogen is) meenemen, t.w. een strozak of matras, een kussen, twee dekens, bor- cen, eetbestek, een stoel en toiletar tikelen, het meest noodzakelijke aan lijfgoed en kleeding, een paar extra schoenen. Voor kinderen mag een le- d: kantje worden meegenomen. Ver der mag per gezin een tafel, een kooktoestel (geen kachel), keukenge rei. alsmede kleine persoonlijke eigen dommen van zeer geringe waarde als oagage worden vervoerd. KRUIDENIERS richten zich tot Regering Ongeveer 700 van de 1800 Amster damse kruideniers, die gisteravond in het Concertgebouw te Amsterdam in navolging van hunne collega's in diverse andere steden hun hart kwa nten luchten over de naar hun me-, ning onbevredigende winst- en prijs politiek, hun door de overheid opge legd, besloten aan het slot van deze vergadering unaniem een resolutie ter kennis te brengen van de ministers Beel, Mansholt, Huymans en Lief tinck. In deze resolutie betogen de kruideniers, dat ten gevolge van de prijsbeheersing de brutowinst in de levensmiddelenhandel zodanig is ver minderd, dat een belangrijke verho ging van het winstpercentage een levenskwestie is geworden. Wanneer in de thans geldende, door de over heid voorgeschreven, winstmarges niet spoedig een grondige wijziging wordt aangebracht, zo menen zij, dan zullen kruideniers niet langer een rechtvaardige sociale positie voor hun personeel kunnen waarborgen en zul len zij de verantwoordelijkheid voor een doelmatige distributie der levens middelen niet meer kunnen dragen. „Wanneer een stukje ijs 25 cent mag kosten", zo vroeg een spreker, „waarom mag de prijs van suiker dan niet met 1 cent worden verhoogd?" Deze spreker betoogde voorts, dat de kruideniers niet alleen met financiële moeilijkheden hebben te kampen, maar dat hun ook het leven wordt zuur gemaakt door het" ontijdig op heffen van de 'distributie van appel stroop, koek en biscuit, waarvan de voorraden bij lange na niet voldoap- de zijn om aan de vraag te kunnen voldoen. 250.000 VARKENS IN DE ZWARTE HANDEL. De melkdistributie opheffen is on mogelijk. Belangrijke voedingsstoffen kunnen niet worden vrijgegeven: graan niet, vlees niet en vet niet, zei Minister Mansholt op een P. v. d. A.- vergadering te Giessen-Nieuwkerk. Van de een millioen varkens waar van 500-000 voor de huisslachting verdwijnen 250.000 in de zwarte han del. Dit is een groot schandaal. Mans holt deed een beroep op de boeren om zo niet voort te gaan en liever te hel pen bij het overwinnen der ontzag lijke moeilijkheden, waarvoor de re gering zich gesteld ziet. De regering zal direct ingrijpen, indien de prijzen voor hard fruit in de stad ongelimiteerd stijgen. Er moeten meer landbouwmachi nes worden gemaakt, o.a. ook melk machines. Een instituut voor tuin- bouwmachines is reeds opgericht. Grondversnippering en het niet goed gebruiken van de grond moet voorkomen worden. Eigendomsrech ten mogen dat niet in de weg staan. Een wet daartegen is in voorberei ding^ £m „Onrecht en wreedheid worden door talloze, overigens weldenkende mensen geduld, aanvaard en goedge praat met een gemakkelijkheid, die slechts- in gedachtenloosheid haar ver ontschuldiging vindt'.'. Huizinga. Nederlands geestes werk. 1935.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1