MEISJES De mechanisatie, van ons landbouwbedrijf 12'/2 Pastoraatsfeest L. Speet RADIO J.G. HARTMAN Tandarts Geertsema Laboratorium Assistente Bloembollenpelsters VLOT STENO-TYPISTE PLAATSING GEZOCHT EDELACHTBAAR SIGARENFABRIEKEN HULPKLERK FUNK PERSOON (NI.) DINSDAG 8 JULI 1947 DE LEIDSE COURANT PAGINA 4 Volgend artikel ontlenen we aan de „Tijd": De mechanisatie van de landbouw bedrijven is reeds een oud probleem. Deels als gevolg van traditie, deels als gevolg van omstandigheden, zoals de omvang van de bedrijven en de be schikbare arbeidskrachten, hebben de technische toepassingen op onze beorderijen geen gelijke tred gehou den met het buitenland. Slechts stap voor stap, meestal na veel wikken en wegen en vooral becijferen van di recte financiële voordelen, is men er toe overgegaan hier en daar andere energiebronnen te gebruiken in plaats van handenarbeid en (of) paardë- fcracht. Minister Mansholt heeft onthuld dat een zesjaren-plan voor de land bouw in voorbereiding is; daar in dit plan een ver doorgevoerde me chanisatie zal worden opgenomen, komt het oude probleem plotseling weer in het centrum van de be langstelling. Niet alleen van de uit sluitend agrarische kringen, want ook onze industrie is ten nauwste bij deze mechanisatie betrokken, daar er alles op gericht zal moeten zijn om door haar de vereiste ma chines en apparaten te laten ver vaardigen. Als voorbeeld van het feit, dat de Nederlandse industrie in dit opzicht niet behoeft onder te doen voor buitenlandse firma's, mogen wij er op wijzen, dat reeds sedert jaren door één van onze grootste electrotechnische fabrie ken een speciaal voor de boerderij bestemde electromotor is vervaar digd (twee toerentallen; met draag- armen gemakkelijk verplaatsbaar), die glansrijk kan concurreren met buitenlandse producten- Het koolzaad in de Noord-Oostpolder is ryp en met man en macht werkt men van 's morgens vroeg tot des avonds laat, om de gehele oogst 111 enige dagen tijds binnen te halen. Als het rijpe koolzaad n.l. te lang blijft staan, barsten de zaadbollen open en veel van het kostelijk product, dat een zeer belangrijke grondstof voor de margarinefabricage is, zou daar door verloren kunnen gaan. Een ma chinale zelfbindende maaimachine aan het werk in de uitgestrekte polder. Bij het in voorbereiding zijnde plan wordt in de eerste plaats gedacht aan het invoeren van een groot aantal tractoren. Ontegenzeglijk is een trac tor, die loopt op ruwolie of benzine, voor een boerderij een prachtige krachtbron; hij voert zyn brandstof met zich mee, kan gebruikt worden voor ploegen, transport en ook voor stationnaire werkzaamheden, met name het dorsen. Daartegenover staat een vrij ingewikkelde bouw, moeilijk starten in koude perioden, storingen als gevolg van het betrek kelijk ruwe werk en vooral het be zwaar dat de brandstof niet een pro duct van eigen bodem is. In verband daarmede zal de mecha nisatie, indien deze onze nationale welvaart zo veel als mogelijk is ten goede wil komen, óók de electriciteit als energiebron moeten inschakelen, En dit niet alleen voor de bijkomsti ge werkzaamheden, maar ook voor het grote energieverbruik op een boerderij, met name het dorsen en ploegen. Hiervoor zullen moeilijkheden overwonnen moeten worden; werke lijke moeilijkheden en vooroordelen. In de eerste plaats zal nodig zijn dat iedere boerderij over een electrische krachtaansluiting beschikt, hetgeen op het ogenblik niet het geval is. Dit is niet altijd een gevolg van onwil bij de boeren; de meeste stroomleveringsbedrijven stellen voor een aansluiting op het net dusdanige eisen, dat hieraan voor een afgelegen boerderij niet kan worden voldaan. Niet alleen moet 'n belangrijk deel van de aansluit kosten (aanleg van de kabel of luchtleiding tot op de boerderij) door de boer worden betaald, maar bovendien een belangrijk stroom verbruik per jaar worden gegaran deerd. Het verschil met een dorps- of stadsbewoner, die de electrici teit gratis tot in zyn woning krijgt gevoerd, springt hier wel duidelijk in het oog; daarbij komt dat eer boer niet voor zijn plezier, maar uit hoofde van zijn werk, zijn ge meenschapstaak, afgelegen woont. Daar bovendien in ons' land de elec- triciteitsbedrijven alle overheids instellingen zijn, die bovendien nog zeer goed renderen, zou naar onze mening ook het aansluiten van boerderij op het electrisch net als een gemeenschapstaak moeten wor den gezien. Is eenmaal deze aansluiting aan wezig, dan zal daardoor een uitge breide toepassing van electriciteit op de boerderij automatisch volgen; ook voor" huishoudelijke doelein den. De tegenwoordige dorsmachines met persinstallaties zijn enerzijds der mate kostbaar en anderzijds zo'n ge ring aantal uren in bedrijf, dat het aanschaffen daarvan slechts lonend is indien zy na elkaar op meerdere boerderen gebruikt worden.' het te genwoordige „loondorsen" en coöpe ratief dorsen kan evenoed geschie den door middel van een electromo tor als door een tractor. Moeilijker is het electrisch ploe gen; met belangsteling zien wij daarom uit naar de resultaten van de proefnemingen die het Provin ciaal Noord-Hollandse Electrici- teitsbedrijf verricht. Het probleem van de stroomtoevoer aan de zich over het land verplaatsende „elec trische tractor" schijnt hierbij af doende te zijn opgelost; de door de electromotor voortbewogen tractor biedt voor de niet-technische be- cesvolle mechanisatie zal 't noodza kelijk zijn algemeen de electriciteit naar de boerderij te brengen. De toepassingsmogelijkheden zijn velerlei; in voorafgaande jaren is door de directe betrokenen wel algemeen het voordeel van electriciteit toege geven, doch de omstandigheden wa ren niet gunstig om tot de toepas sing er van over te gaan. Door het huidige gebrek aan arbeidskrachten is dit veranderd- In de Noordelijke provinciën is het electrisch melken een ware uitkomst geweest. Tijdens de oorlog heeft zich in Zwitserland het drogen van landbouwproducten intensief ontwikkeld; niet alleen als grootbedrijf, maar ook in het klein. Er bestaan kleine drooginstallaties met een desdanige capaciteit, dat een boerderij met 10 a 12 koeien (natuur lijk ook voor meer) in haar eigen behoefte aan veevoer kan voorzien, terwijl hiervoor slechts een betrek kelijk kleine electromotor nodig is. In Zweden en Denemarken is electri sche afrastering van de weilanden een normaal verschijnsel, hoewel in onze Westelijke provinciën door de vele sloten geen afrastering nodig is, zou dit in de overige delen van het land een niet te onderschatten mate riaalbesparing mede brengen. De in ons land bereikte electrifica- tie is in het algemeen niet ongunstig; zij is echter niet voltooid, noch in de breedte, noch in de diepte. Voor een verdere efficiënte ontwikkeling van stuurder vele voordelen ten opzichte de landbouw is deze voltooiing nood- van de ruwolie- of benzinemotor, zakelijk; de landbouwbedrijven zul- Het laatste woord hierover is nog len daardoor des te beter in staat zijn niet gesproken; maar voor een sue- I hun nationale taak te vervullen. LEIMUIDEN De parochianen van „St. Joannes de Doper" hebben op waardige wijze het feit herdacht dat de Pastoor, de zeereerwaarde heer J. L. Speet 1234 jaar in hen midden was. Wij maakten er reeds melding van dat een comité was gevormd, bestaande uit vertegen woordigers van alle verenigingen, dat een feestprogramma had voorbe reid. Een innige wens van de jubile rende Herder is juist een dezer dagen in vervulling gegaan, namelijk dat een der drie luidklokken in de toren was aangebracht en zijn stem lied ho ren. Het altaar was op fraaie wijze versierd door de gezamenlijke bloem kwekers. De plechtige Hoogmis met assistentie werd Zondagmorgen door de Jubilaris opgedragen, waaronder zeer vele parochianen tot de H. Ta fel naderden. Na de Hoogmis werd door het zangkoor een Priestercanta te uitgevoerd door solisten en koor. Desmiddags 2 uur was er gelegenheid tot felicitatie aan de pastorie, waar van vele parochianen, verenigingen en ook vooraanstaande personen van Leimuiden en Rijnzaterwoude ge bruik maakten. Hierbij mocht de pastoor verschillende geschonken in ontvangst nemen. Voor de felocite- renden was het prettig hier alle oud kapelaans weer eens te ontmoeten. Desavonds 7 uur had een plechtig Lof plaats, waaronder de Jubilaris een kort dankwoord bracht voor het de vele geestelijke en stoffelijke ga ven, die hij van de parochianen had kinderhulde gebracht welke door de Jubilaris en genodigden zeer gewaar deerd werd. Wij mogen vooral niet vergeten te melden, dat Zondag het altaar gesierd was met fraaie altaar kleden die onder leiding van de eer waarde Zusters door de kinderen wa ren vervaardigd. Des a\onds werd in de zaal van mevr. Sneeboer het pro gramma van Zondagavond hèrhaald en zelfs aanmerkelijk uitgebreid. Ver schillende vooraanstaande plaatsge noten woonde deze avond bij. On danks de moeilijkheden door de meer dan 170 medewerkenden had het pro gramma toch weer een vlot verloop, Na dit programma sprak kapelaan Adank enkele woorden van hulde en waardering voor de persoon en de arbeid van de Jubilaris. Burgemees ter Bakhuizen wees hierna op de goe de verstandhouding tussen burger lijke en kerkelijke overheid. Hierna kreeg de jubilerende herder de ge legenheid zijn gTote en oprechte dank uit te spreken voor de waardering hem dezer dagen door verenigingen zowel als door particulieren gebracht en hij vroeg wederom de onmisbare medewerking van zijn parochianen. Zo hebben de parochianen van Lei muiden en Rijnzaterwoude getoond, dat zij de ijver en zorg en het god vruchtige voorbeeld van hun Pastoor weten te waarderen. Nog zij vermeld dat het programma van de kinder hulde op veelvuldig verzoek a.s. Zon dagmiddag wordt herhaald. mogen ontvangen, nu en in de afge lopen 1214 jaar Om 8 uur waren diverse vereni gingen aangetreden in de mooi ver sierde zaal van de heer de Boer te Rijnzaterwoude, om daar in een pro gramma van lied, sport, spel en dans hun pastoor te huldigen. Deze zaal was geheel gevuld met genodigde van Rijnzaterwoude en Oudewetering. In een vlot en afwisselend programma kregen ODI, Gloria Dei, Welpen, Ver kenners.1 Zangkoor, Gidsen, Congre gatie, en het Miniatuur orkest gele genheid hun prestaties te tonen. Ka pelaan Adank reikte met een toepas lijk woord het parochiegeschenk aan in de vorm van een enveloppe met inhoud. Over de uitvoering van het programma was een ieder zeer vol daan. Aan het slot sprak de pastoor zijn waardering uit voor de hulde, door de verenigingen gebracht; het deed hem goed' dat de verenigingen ook het nieuwe in de vorm van goede muziek zang en volksdans aan dur ven. Met de vurige wens van volg zaamheid aan de Geestelijkheid, die toch zo noodzakelijk is voor de bloei van het geestelijk leven van de pa rochie, besloot de jubilaris deze mooie avond. Maandagmorgen waren alle school kinderen in de H. Mis aanwezig. De kinderen werd hierna een tractatie aangeboden. Onder leiding van het onderwijzend personeel werd in de zaal van mevr. Sneeboer een fraaie LEIDS TRIBUNAAL Het Leids Tribunaal deed heden uitspraak in de volgende zaken: S. A. van Leeuwen te Leiden ver beurdverklaring van zijn vermogen tot een bedrag van f 1000. Ten aanzien van L. Berk te Leiden werd de beschuldiging vervallen ver klaard. J. Varkevisser te Katwijk, inter nering voor de tijd van 2 jaar tot 15 Nov. 1947, ontzetting uit de beide kiesrechten, het dienen bij de gewa pende macht en het bekledeh van openbare ambten. W. F- Kloots te Voorschoten, inter nering voor de tijd van 2 jaar en 6 maanden tot 11 Dec. 1947, ontzetting uit de beide kiesrechten, het dienen bij de gewapende macht en het be kleden van openbare ambten. Th. P. Radder te Boskoop, inter nering voor de tijd reeds in interne ring doorgebracht, ontzetting uit de beide kiesrechten, het dienen bij de gewapende macht en het bekleden van openbare ambten. Verdachte wercl onmiddellijk in vrijheid ge steld. In de zaak tegen A. M. de Haan te Hillegom, werd het onderzoek her opend en deswege iedere beslissing tot later aangehouden. HAAGSE BIJZ. GERECHTSHOF. Terzake van hulp aan de vijand heeft voor het Bijz. Gerechtshof zich te verantwoorden gehad de student R. E. van Duyl Schutz uit Leiden. Het was een merkwaardige zaak, omdat verdachte zeide in het vijandelijk kamp te zijn doorgedron gen voor spionnage, doch ontkende bij de S.S. te zijn geweest. De adv. fiscaal vorderde twee jaar gevange nisstraf met aftrek preventief, ge zien de gunstige inlichtingen over verdachte. Het Hof besloot ver dachte op vrije voeten te stellen en na te gaan of hy inderdaad niet by de S.S. is geweest. De kruidenier J. den Hollander te Katwijk aan Zee, was bij de^ S.S. gegaan, hetgeen een gevolg was' van het verkeerde milieu, waaruit hij in politiek opzicht afkomstig was. Hij was ook bij de arbeidsdienst ge weest en op jeugdige leeftijd was hij dus op het verkeerde pad geko men, terwijl hy thans 23 jaar is. De eis luidde zeveiï jaar gevangenis straf met aftrek van preventief en ontzetting uit de kiesrechten. HAAGSE RECHTBANK Wegens misdrijf tegen de distri- butiewetten. was G. W. te Alphen aan de Rijn door de politierechter veroordeeld tot gevangenisstraf, van welk vonnis verdachte in hoger be roep kwam bij het Hof. Dit heeft arrest gewezen en de gevangenis straf voorwaardelijk opgelegd met proeftijd van drie jaar. De chauffeur C. S. L. te Zoe- termeer deed aan smokkelen in een tankauto, waarvoor hij door de po litierechter was veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf. Van dit vonnis kwam verdachte in hoger beroep bij het Gerechtshof. Het Hof heeft arrest gewezen en thans de straf verminderd tot een maand gevangenisstraf. Wegens inbraak in verschillende villa's te Wassenaar heeft terecht gestaan de koopman J. G. W. tegen wie, mede in verband met zijn acht veroordelingen, drie iaar gevange nisstraf was geëis' De rechtbank heeft conform die o1'" veroordeeld, met aftrek van preventief. WOENSDAG HILVERSUM I (301 M) 7.00 Nieuws. 7.15 Ochtendgym nastiek. 8.00 Nieuws. 9.30 Werken voor strijkkwartet. 11.45 Familie berichten uit Overzeese gebieds delen. 13.00 Nieuws. 13.50 Arthur Schnabel, piano, 16.15 Zingende jeugd. 17.35 Omroeporkest en -koor o.l.v. Sam Zilverberg. 18.30 Progr. Ned. Strijdkrachten. 19.00 Nieuws en weeroverzicht. 19.45 Gram.mü- ziek. 21.15 feestelijke klanken. 22.30 Nieuws. 22.45 Avondoverdenking. HILVERSUM II (415 M) 7.00 Nieuws. 7.15 Ochtendgymnas tiek. 7.30 Muziek bij het ontbijt. 8.00 Nieuws. 8.18 Luchtige morgen- klanken. 9.00 Operette programma. 11.30 Populair Non Stop progr. 12.00 Vaudeville orkest o.l.v. Cor v. d. Linden. 13.00 Nieuws. 13.15 Orgel spel Cor Steijn. 13.45 Negro Spiri tuals. 14.15 Omroepkamerorkest o.l. v. Anton Krelage. 17.15 Jan Vogel en zijn accordeonorkest. 17.45 Rijk over zee. 18.00 Nieuws. 20.05 Be schouwing over de Tour de France. 20.15 Residentie orkest. 21.15 De man, die zijn eigen moordenaar was. 21.55 Ramblers. 22.45 Sport. 23.00 Nieuws. 23.25 Gram.muziek. Met dank aan God en grote vreugde, geven wij kennis van de geboorte van onze dochter NELLY G. P. A. Niersman S. A. Niersman-Janson Voorschoten. Rijndijk 34. De heer en Mevrouw MOLKENBOER— MARTINOT geven met grote blijdschap kennis van de geboorte van hun zoon FRIED die bij het H. Doopsel de namen ontving van GODEFRIDUS JOANNES ANTONIUS Haarlem, 5 Juli 1947. Zijl weg 56.7718 Getrouwd B. P. STRAATHOF C. W. M. VAN EGMO'ND Mede namens wederzijdse Ouders danken wij harte lijk voor de vele blijken van belangstelling bij ons Huwelijk ondervonden. Zevenhoven, 7-7—'47. 777. Enige en algemene kennisgeving t Gesterkt door de ge nademiddelen der H. Kerk overleed heden onze lieve Moeder en Grootmoeder ANNA CATHARINA VOORHUIJZEN weduwe van PETRUS JOHANNES BERNARDUS COZIJN, in de leeftijd van 77 j. Uit aller naam, G. J. Hogeboom Cozijn J. P. Hogeboom Leiden, 7 Juli 1947. Fr. v. Mierisstraat 2. De H. Uitvaartdiensten zullen gehouden wor den op Donderdag 10 Juli a.s., in de parochie, kerk O. L. Vrouwe On bevlekt Ontvangen, Har tebrug. te 7, 7.30, 8.20 en 9.30 uur, waarvan om 9.30 uur de plech tige gezongen Requiem mis. waarna de begrafe nis vanuit de kerk te 11 uur op de R. K. Be graafplaats ..Zijlpoort". Rozenkransbidden Dins dagavond om 8 uur ten sterfhuize en Woensdag avond te 8 uur in de kerk. 7730 Enige en algemene kennisgeving. t Heden overleed, tot onze diepe droefheid, voorzien van de H.H. Sacramenten der Ster venden. onze lieve Echt- tenote. Moeder. Be- uwd- en Grootmoeder. GERARDA ZEESTRATEN Echtgenote van JOHANNES JUFFERMANS in de ouderdom van 71 jaar. 7712 J. Juffermans kinderen en kleinkinderen. Oegstgeest, 7 Juli 1947 Haarlemmervaart 19. De H.H. Uitvaartdien sten zullen gehouden worden op Donderdag 10 Juli in de kerk van de H. Williibrordus te Oegstgeest: de stille H. Mis te 8 uur 15 en de gezongen Requiem te half tien, waarna de be grafenis op het R. K. Kerkhof aldaar. Tot onze droefheid ge ven wij hiermede .ken nis van het overlijden, na een kortstondige ziekte van onze lieve pleegvader, behuwd- en grootvader, broer, zwa ger. oom en neef, de heer KAREL JELLE VAN DER LAAN Oud-gezagvoeder S. M. N. Weduwnaar van Mevr. M. MOOR in de ouderdom van 59 jaren. 7729 Namens de familie, E. O. van der Laan. Warmond, 6 Juli 1947. Hotel ..De Stad Rome' De begrafenis zal plaats hebben Woensdag 9 Ju li te 1.30 uur op de oude begraafplaats te Warmond. ARTS PRAKTIJK HERVAT des Donderdags geen mid dagspreekuur, 's Zaterdags geen ochtendspreekuur, Zondag 13 Juli a.s. t herdenken onze geliefde 2 Ouders H. J. W. PEETERS en H. H. PEETERS— l VAN ZIJP hun gouden huwelijks- I feest: God schenke hun 2 nog vele gelukkige ja- ren. Zondagmorgen te 10 uur in de Dekenale 2 Kerk a. d. Herensingel een H Mis van dank- 6 baarheid; van 23 uur i gelegenheid tot felicite- 1 ren in Biesiot's Restau- 2 rant. Steenstraat 55. - Hun dankbare kinderen. Leiden, Javastraat 8. heeft de spreekuren hervat in het Groene Kruisgebouw te Oude Wetering van 9 12 uur. 772' Coöperatieve Boerenleenbank StompwIJk Jaarlijkse VERPLICHTE algemene vergadering Woensdag 23 Juli '47, nam. 7.30 uur in het café van de Heer TH. v. GEIJLSWLTK, alhier. De Agenda vermeldt o.a.: 1. De verkiezing van een Bestuurslid weg. period, aftr. v. d. Heer N. Wijs man. Bestuur ep Raad van Toezicht stellen hiervoor candidaat het aftredende lid. 2. De verkiezing van een lid van de Raad V. Toe zicht. weg. period, aftred. v. d. Heer C. van Swieten. De Raad van Toezicht stelt het aftredende lid hier voor candidaat. Tot zeven dagen voor de datum der vergadering hebben minstens tien le den het recht, deze voor dracht aan te vullen. Zijt Gy verhinderd? Haalt dan een volmacht aan het Bankgebouw! 7731 Namens het Bestuur, J. BOOGMANS, Kassier. S? 500.gevraagd eerste hypotheek, ruime overwaarde, jaarlijkse af lossing volgqps afspraak. Br. onder no. 1764 bureau van dit blad. VITA N.V. - LEIDEN vraagt voor spoedige indiensttreding diploma eerste gedeelte analysten- examen strekt tot aanbeveling. Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen uitsluitend te richten aan VITA N.V., Hoogewoerd 183 gevraagd door J. J. Grul- lemans en Zonen N.V. Hereweg 23, Lisse, 7710 N.V. PADOX - WARMOND - N.V. PANAGRO zoeken voor spoedige indiensttreding een met uitmuntende kennis der moderne talen in woord en schrift. Sollicitaties met vermelding van levensloop, schoolop leiding, referenties, verlangd salaris en mogelijke datum van indiensttreding worden zeer spoedig ingewacht 501ste STAATSLOTERIJ Ie klasse le Trekklnf 7 Juli 1947 HOGE PRIJZEN: 1 HM: «08*- 1500: 9131 - 1000: 1904; 200: 5108: 96». 14216 - 2011 2040 2063 11862 11924 11967 12080 44319 14363 11 16252 15324 1! H 14114 14123 14131 14157 l 0 14396 14433 14438 14497 1 5 15415 15429 15641 13450 1. 3 15750 13756 15*6 15816 1 3 318» 21331 21745 31738 21783.21793 21317 21331, ia.- "T „1^- Een net zelfstandig MEISJE gevraagd van 8 tot 4.30 uur in klein gezin, zo spoedig mogelijk. Mevr. Steigger, Johan de Wittstraat no 34, Leiden. 7725 voor jongen van 15 jaar om opgeleid te worden in het banketbakkersvak. Br on der no. 7713 bur. v. d. blad. gevraagd, liefst enigszins met het vak bekend. Joop Nieuwenhuis, Korte Ma- 5. 7717 etefaoutjeó PERSONEEL Gevraagd te Roelof- arendsveen R. K. Huis houdster bij man alleen. Br. onder letter T. aan R. Paauw, Kantoorboek handel, Roelof arendsveen. vragen voor verschillende afdelingen Gegadigden gelieven zich te melden aan de fabriek Oosterkerkstraat 11 GEMEENTE LEIDEN Ten kantore van de Gemeenteontvanger kan worden ge plaatst een JONGMENS in de rang van op arbeidsovereenkomst. Salarisgrenzen, incl. verhogingen f. 1007.40f. 1652.80. Vereist wordt een algemene ont wikkeling gelijkstaande met tenminste 3. j. H.B.S. opleiding. Sollicitaties op zegel van f. 0.30, gericht aan Burgemeester en Wethouders van Leiden, dienen te worden ingezonden bij de Gemeenteontvanger vóór 20 Juli a.s. AANGEBODEN Te koop: Beste platte wagen op ijzer. Luiten, Smederij Stompwyk, Tel. K 1761 no. 567. 7715 3? Te koop pracht salon- kast met platenwisselaar en platen. Tegen billijke prijs. Te bevragen Kerk straat 75, Oude Wetering, Tel. K 1713—432. 7727 Herdershond. Prachtige HolL Herder voor dieren vriend te koop aangeboden, teef, 2 jaar. Zeer waaks, lief voor kinderen. Br. on der no. 1762 bur. v. d. blad <2? Mode Vakschool H.C.V. Leert zelf uw kleding te kenen knippen, naaien, volgens eenvoudige me thode bij ervaren Lerares. Ochtend-, middag-, en avondclub, privélessen. In licht. Dinsd.. Woensd., Don derdag. Aanvang Sept. M. L. A. Epskamp, Plant soen 11. 1763 Voor de afdeling COMPTABILITEIT wordt een gevraagd. Enige ervaring strekt tot aanbeveling. Brieven met opgaaf van leeftijd en verdere inlichtingen aan het bureau van dit blad onder no. 7716 i2* Zomerhuisje te huur aangeboden aan de Kaag met 2 grote tP 2 kleine slaapplaatsen. eventueel mét vergr. B M. Brieven onder no. 1757 bureau van dit bad. <3? Kano's. Verhuur 4.50 per dag: 3.per middag. Verkoop 1 en 2 persoons Reparatie en schilderwerk. Jachthaven De Trekyaart, H. Gêijsman, Marediik no. 149a. 1719 „De Spaanse Pot". Eiken ladekastje 40. ronde tafel 14.pracht eiken ladekast (3 Iaden) 45.antieke geldkist (beschilderd) 75.an tieke tegels vanaf 1. Rapenburg 57 Leiden, Te lefoon 26556. 1760 S? Corjaal, zeilbootje te koop, geheel compleet. Te vens 1 en 2 persoons kanos' vanaf 65.B. M. 450. Jachthaven De Trekvaart, H. Gêijsman^ Maredijk no. 149a. l?5ö DIVERSEN Openlijk dank aan de H. Maagd Maria\voor ver kregen genezing^' na het houden v. d. Noveen der krachtdadige drie Weesge groeten S. 1766 Gevonden -een goud horloge op de Geimeeneweg plat gereden. Tegen adver- -tentiekosten terug te be komen bij A. van der Pouw Kraan, sloperij Hoogmade.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 4