DINSDAG 8 JULI 1947 DE LEIDSE COIIRAN Rodenburg kampioen der juniorenkampioenen *1 5 'n Gisteravond werd op het Sportter- e rein aan de Zoeterwoudse Singel de g eindstrijd gespeeld voor het kam- 8 pioenschap Junioren A en wel tussen toon de beide finalisten Rodenburg en Quick Boys, met als einduitslag een verdiende overwinning voor Roden- burg. Onder leiding van scheidsrechter v. ^u" d. Pot trappen de elftallen af met ®e~ Rodenburg iets in de meerderheid zonder dat een van beide ploegen door zenuwachtig spel in de meerder heid komt. Wel speelt Rodenburg iets rustiger en wil Q.B. het met forse trappen proberen, een goed schot wordt echter niet gelost. Nog voor rust verkeren beide doelen om beur ten in gevaar, echter blijft het bij een vruchteloos Droberen en zonder doel punten komt de rust. In de tweede helft ongeveer een zelfde spelbeeld met Rodenburg een tikie meer in aanval. Stug verde. dedigen van Q.B. voorkomt doelpun ten totdat Gijzenij een kleine kans krijgt en ziin hoog schot onhoudbaar in het Q.B.-doel verdwijnt (10). Grote vreugde bij de Rodenburg-ju- .nioren, een vreugde die spoedig tot bedaren komt. als' bij een corner de Q.B.-midhalf fraai inkopt (11). On danks felle pogingen van beide voor hoeden komt het einde met onveran derde stand. Twee maal vijf minuten verlenging zou hier de beslissing moeten brengen, maar wat de gehele wedstrijd niet kon gebeuren, was nu voor enkele minuten weggelegd en Rodenburg kon na een falen in de Q. B.-achterhoede door v. d. Zeeuw het winnende doelpunt maken (2—1). Na afloop volgde natuurlijk de gebruike- lijke toespraken en kon Rodenburg, o.i. werkelijk als de sterkste ploeg, met het kampioenschap huiswaarts keren. Onze gelukwensen voor deze sportieve ploeg! Njord driemaal eerste Bij de internationale roei- wedstrijden te Namen De uitslagen van de te Namen ge houden internationale roeiwedstrij- den, luiden: Jonge vier: 1. Njord, Leiden, in 3 min. 52.8 sec.; 2. Sport Nautique, Brussel, 3 min. 57 sec. Jonge acht: 1. Njord, Leiden, in 3 min 32 sec.; 2. Antwerp Sculling- club, Antwerpen, in*. 3 min. 32.6 sec. Oude acht: 1. Njord, Leiden; 2. Antwerp ScuUingclub, Antwerpen; 3. Cercle des Regates, Brussel. Stuurmanloze twee junioren: 1- Sport Nautique, Ostende 14 min. 34 sec.; 2. Njord, Leiden in 4 min. 36 seconden. CRICKET DERDE TOETSWEDSTRIJD. Aan het einde van de tweede speel dag van de toets wedstrijd Engeland Zuid-Afrika was de stand: Engeland eerste innings; totaal voor 4 wickets 311. Val van de wickets Zuid-Afrika eerste innings: 7/287 8/298 9/327. Engeland eerste innings: 1/40 2/48 3/276 4/289. ZEILEN NACHTZEILWEDSTRIJD OP HET IJSELMEER. Zaterdagavond om 5 uur startten bij Pampus 23 jachten voor de jaar lijkse nachtzeilwedstrijd, georgani seerd door de Kon. Ned. Zeil- en Roeivereniging. Ondanks het feit, dat het slechte weer, regen en harde wind 's nachts de deelenemers teis terde, kwamen de eerste jachten reeds Zaterdagnacht tussen half twaalf en 1 uur in Enkhuizen binnen. Verscheidene jachten hebben de strijd moeten staken en zijn naar Amster dam teruggekeerd. De uitslagen luiden: 1. Trial, st. van de Stadt (K.N.Z. en R.V.); 2. Kort jakje ,st. baron van Höevell (K.N.Z. en R.V.); 3. Tulla, st. de Wit (Zaanl. Zeilver.). Kleine jachten zonder bijzeilen: 1. Constanter, s-t. v. d. Lee (Zaanl. Zeil ver.). Grote jachten met bijzeilen: 1. Kortenaer, st. van Eesteren (W.V. Schiedam; 2. Tromp II, st. Dudok van Heel (K.N.Z. en R.V.); 3. Maria Hen- i drika, st. van Waveren (K.N.Z. en R.V.). van H. Langelaar en J. Dekker; Ni- colaas Cornelis, z. van N. de Ridder en L. C. Verwaaij; Petrus, z. van P. v. Deuren en M. C. v. Achthoven; Alida, d. van C. v. Zwieten en E. Ver- duyn; Elizabeth, d. van J. v. Ofwe- gen en H. Oostenbruggen; Elisabeth Hendrika. d. van C. Vermeijs en M. C. Spruijt; Trijntje Helena, d. van P. D. de Bruin en A. Vergunst; Johannes Leonardus', z. van A. v. Gils en B. G. v. Hemert; Maria Anna Katharina, d. van J. A. Jansen en M. Pruckner; Christoffel, z. van C. Koopman en C. Bruines; Robertus Gerardus Maria, z. van W. P. Bruines en A. M Dangel. Ondertrouwd: P. W. Vis 26 j. en B. de Wit 24 j.; G. Verbij 31 j. en S. C. Maas 31 j.; H. I. van Geel 49 j. en P. de Jonge 43 j.; J, A. Bakker 34 j. en C. H. Koppe 28 j.; J. D. Bulk 29 j. en G. M. den Hertog 20 j.; J. van Til burg 22 j. en J. Hijneman 24 j.; J. J. Stalenburg 27 j. en Th. de Grauw 23 Vis 51 j. en L. van Ryn 25 j.; A. Dobbelaar 33 j. en N. Bek 29 j. Getrouwd: J. Metselaar 28 j. en C. Annaars 24 j.; H. Meijer 22 j. en E. C. J. van der Steeg 22 j.; A. B. Bes 51 j. en H. Bakvis 56 j.; A. J. Haverkamp 26 j. en P. Loogman 31 j.: A. A. den Har tog 28 j. en P. van Leijden 21 j.; H. A. van Vliet 27 j. en L. ed Kruijf 32 j. Overleden: E. Groenendijk 79 j., wedn. J. v. d. Neut; J. C. van Beek 73 j., wedn. van A. v. d. Meij. BODEGRAVEN Distributiekring Bodegraven. Aan mannelijke personen, geboren in 1929 of vroeger, die niet in het bezit zijn van een tabakskaart Q 707 wordt gelegenheid gegeven om, gedurende het tijdvak van 7 tot en me t26 Juli 1947, op vertoon van hun tweede Dis tributiestamkaart, een rantsoenbon E 43 voor 50 gram scheerzeep af te halen. HAZERSWOUDE Thuisfront. Het Thuisfrontcomi- té in de St. Michaëls-parochie is de laatste tijd wel zeer actief. Eerstens door het doen uitkomen van de solda tenkrant „De Rijndijker", terwijl Zondag een Thuisfrontdag in deze parochie werd georganiseerd. Des morgens had om 10 uur een plechtige Hoogmis1 plaats, welke werd opgedra gen door de aalmoezenier kapt. v. d. Berg, die tevens de predikatie hield. Het parochiehuis ..St. Joris" was 's avonds geheel gevuld, toen de heer J. v. d. Zon allen welkom heette, en 't doel van deze avond uiteenzette. Vervolgens had een afwisselend pro gramma plaats van zang, toneel en declamatie. Als spreker van deze avond trad op de hoofdvlootaalmoe- zenier. Van het gevarieerde program ma wilden we vooral het optreden van 't dameszangkoor noemen in de verschillende Indische liedjes, en het duo mej. A. Schakenbos en de heer C. Lieverse in een 2-tal liederen. -1 SCHAKEN Kampioenschap van Lisse. De uitslagen van de 7de ronde zijn: lste klasse: Pastoor de GrootH. A. Simons afgebr.; H. v. WamelB. L. Hooyer 10; Jac. BoogerdC. v. d. Lip 10; G. ScholtesJ. Smit afgebr. J. G. Snel (vrij). 2e klasse :J. Th. v. KoppenM. H. v. Ruiten 01; G. Vermey Jr.G. Dekker 01; M. VermeerJ. Bos 0—1; J. GrimbergenJ. Goedemans 0—1; Chr. Boogerd (vrij). 3de klasse: H. v. d. AarC. v. d. Voort 10; J. HeykampP. A. v. Tol afgebr.; B. SmitA. Verdoes 10; J. GeerlingC. v. Dijk 10. HILLEGOM H. PRIESTERWIJDING. Onze plaatsgenoot, de weleerw. fra ter A. Turkenburg C.S.Sp. van het klooster der paters van de H. Geest te Gemert, hoopt op Zondag 20 dezer in de kapel van dat klooster de H. Priesterwijding te ontvangen. Op 3 Aug. zal de neomist te 10.30 zijn eer ste plechtige H. Mis in de St. Marti- nus opdragen. R.K.S.V. „Concordia". Het aan tal leden bedraagt rond 600, terwijl de kas een batig saldo gaf van ƒ250.28. Bij het punt bestuursverkie zing stelde de voorz. de vertrouwens kwestie opzichtens zijn beleid. Een daverend applaus bewees, dat men zijn leiding uitstekend acht. Tot be stuursleden werden gekozen de heren G. Lubbe, Jac. Walkers, F. Avé, B. Assendelft en J. Stijnman. In de elf talcommissie namen zitting de heren G. Zwaneveld, G. van Veen en J. Aarts. Baron A. H. van Hardenbroek t. Te Haarlem overleed Baron Arnoud Hendrik van Hardenbroek van Am- mer&tol, in leven oprichter en dir. der Kunstzandsteenfabriek „Arnoud" alhier. De overledene bereikte de ouderdom van 71 jaar. r Posterijen. De heer Haalebos, dir. van het Postkantoor alhier, is be noemd als directeur van P.T.T. te Wageningen. Waarnemend-directeur is de heer Steenvoorden. LANGERAAR Bij de Bond van Leraressen by het Modevakonderwije te den Haag slaagde voor het examen „Lerares" mej. Apl. M. den Haan. NIEUWKOOP Watersport. Zondag organiseer de de Nieuwkoopse Watersportvereni ging Noord-Zuid een van haar onder linge club-wedstrijden. Het weer liet ons ook deze Zondag weer in de steek, en tengevolge van de harde wind waren maar weinigen bereid om hun boten en zeilen in de waagschaal te stellen. Het aantal deelnemers was derhalve zeer klein. De uitslagen wa ren als« volgt: 16 M2. NN.: 1. L. v. Dam. 2. D. Gulemond. 12 M2. Een heidsklasse: J. Bodegraven. Tengevol ge van averij zijn tijdens de wed strijd nog 3 boten uitgevallen. ALPHEN AAN DEN RIJN Geboren: Jannigje, d. van H. Hol lander en N. v. Maarleveld; Gerrit, z. van A. Windhorst en P. de Johg; Wilhelmina Johanna Catharina, d. van A. Rietveld en J. v. Amsterdam; Adriana Maria, d. van J. C. Zirkzee en M. A. de Rooij; Klazina Anna Mar- garetha, d. van T. A. v. d. Elshout en G. M. v. d. Hoorn; Fieter Teunis Ma ria, z. van C. Wolswjjk en E. G. La- gerweij; JJlbbus, z. van H. v. Leeu wen en C. C. v. Noort; Aaltje Cor nelia, d. van M. v. Egmond en J. A, Keijzer; Jozephus Lambertus Johan nes, z. va#L. J. Hoogenboom en H. J. Ouwerkerk; Cornelia Marijke, d. v®.n de Jeu en C. KoppeHendrik Sijbrand, z. van E. Doeland en A. Schuurman; Menno, z. van W. v. d. Mark en H. Y. Metz; Gerritje Ber. tha, d. van L. de Jong en N. Britsem mer; Pierre Giullaume, z. van P. Harting en S. K. Vermeulen; Jacob, z. Geboren: Joke Maria, d. van L. Baas en J. Vork; Maria Jacoba Elisa beth, d. van J. Balvert en C. E. Kas. Ondertrouwd: J. Slingerland te Ze venhoven en G. N. A. van Leeuwen 22 j. Getrouwd: G. Verkley 62 j. en A. Verkerk 52 j.; B. J. Blom 26 j. en A. Th. Simmerman 26 j.; W. v. d. Horst 29 j. ®n G. J. E. v. d. Horst 29 j.; H. J. Bos te Zevenhoven 28 j. en P. C. v. Houten 23 j. Overleden: C. Blom 63 j. weduwe van J. Douven. NOORDWIJK Gemeenteraad. Donderdag 10 Juli a.s. om 7 uur n.m. zal de ge meenteraad in openbare zitting bij eenkomen. NOORDWIJKERHOUT Oranjefeesten. De Oranjefeesten zullen dit jaar gehouden worden op 9, 10 en 11 September. De kinder feesten zijn op Dinsdag 9 September. De Volksfeesten op Woensdag en Donderdag 10 en 11 September .De kermisvermakelijkheden komen op het terrein aan het Hardepad. De feesten worden des Donderdagavonds besloten met een schitterend vuur werk. De kinderfeesten zullen dit jaar weer enorme kosten voor de (Jranje- .vereniging medebrengen. Ieder be- tale dus zijn contributie als de kaart door de Oranjevereniging wordt aan geboden. ROELOFARENDSVEEN VASTE BRUG OF HEFBRUG BJJ DE VEILING? Gisteravond had in hotel „De Vier Heemskinderen" vanwege een oproep van het bestuur van de Veen der en Lijkerpolder buiten de Bedijking, een belangrijke vergadering plaats voor alle belanghebbenden, bovengenoemd bestuur in combinatie met het ge meentebestuur en het bestuur van de Veiling. Burgemeester Hoynck van Papendrecht gaf in zijn openings woord een toelichting op de plannen, van het in principe door het gemeen tebestuur genomen besluit, tot het maken van eGn vaste betonnen brug nabij de veiling. Het aanvankelijke plan voor een ophaalbrug, aldus spr., heeft het gemeentebestuur moeten la ten varen, en wel om verschillende redenen, n.l. het toenemende vracht vervoer per autotractie en het kosten- vraagstuk. Met het toenemende vrachtvervoer per auto heeft de ge meente voor de oorlog al reeds reke ning gehouden, o.a. het verbreden der wegen, het vernieuwen der bruggen, en daarbij het huidige dempen van de Veenwetering. Spr. betoogt dan, dat het van groot belang is onze plaats voor de handel aantrekkelijker te maken, daar de ingezetenen hier van zelf de voordelen zullen pluk ken. Voor velen zal een vaste brug echter ook nadelen opleveren, maar de gemeente zal een open oog hebben voor arie wensen en verlangens- die technisch uitvoerbaar zullen zijn. Met cijfermateriaal toont spr. vervol gens de financiële voordelen aan, die aan een vaste brug zijn verbonden, waarbij vooral de financiële staat onze gemeente, die toch al zwaar noodlijdend is, niet zwaarder belast mag worden. Als allen daarom niet alleen het eigen belang voorstaan, maar ook het algemeen belang_ willen dienen, dan twijfelt spr. er niet aan of allen zullen de overtuiging toege daan zijn om hun goedkeuring te hecht enaan een vaste brug nabij de veiling. Uit de vergadering kwamen echter nog verschillende bezwaren, zowel van de tuinders als van de plaatselijke schippers. Vooral hoogte van de te plaatsen vaste brug werd nogal becritiseerd. Uiteindelijk werd echter besloten tot het toestem ming verlenen voor het bouwen, bij een gegarandeerde minimumhoogte van 1,55 M. De breedte die aanvanke lijk bepaald was op 3,60 M. werd na enige discussie op 3,70 M. gesteld, op dat de tuinders met hun vaartuig elkaar onder de brug zouden kunnen passeren. Ook werd nog bepleit voor een dubbele weg bij de veiling, waar mee de inrij bij de veiling zeer gebaat zou zijn. Nadat de toezegging gedaan was, dat de gemeente aan alle uit voerbare bezwaren haar aandacht zou besteden, dankte de burgemeester voor de verleende toestemming en de openhartige besprekingen, en zegt daarbij de overtuiging te hebben, dat de te bouwen brug aan alle verwach tingen zal voldoen. R.K. T.T.C. „Treffers". Woens dagavond 9 Juli te 8 uur is er een zeer belangrijke ledenvergadering in de Pancratiuszaal. Alle leden senio ren en junioren worden verwacht Nieuwe leden zijn ook welkom. Als' onderdeel van de Meisjes-Con gregatie is opgericht een Damestafel- tennisclub die onder leiding van le den van '.Treffers" getraind worden. SASSENHEIM Gemeenteraad. De gemeenteraad is ter vergadering bijeen geroepen op Vrijdag 11 Juli n.m. half negen. De agenda bevat o.m.: Voorstel tot bui tenwerking stellen van de artt. 18, le lid en 19, 2e lid der beheersverorde ning voor de bedrijven. Aankoop in dustrieterrein. £en past pakket naaiJndië l Iedereen ontvangt op zijn tijd wel eens een postpakket, 't Gebeurt ook, dat er appelen in zitten We weten, dat als een pakket drie maanden op reis is met allerlei mo gelijk en onmogelijke reis^btiitelingen, diver se saltomortales door scheepsruimten en ma gazijnen, om ten slotte met een smak op je veldbed terecht te ko men, dat die appeltjes dan veelal hun consti tutie verloren hebben cn veranderd zijn in pap perige smurrie, die je er gauw met twee vin gers uitneemt en ver wijdert. Wat doe je in zo'n ge val?! Nou je schrijft na tuurlijk naar de afzend- (st)er, dat ze goed wa ren en lekker gesmaakt hebben Dat deed ik dus ook. Met een klein verschil dan. Ik kreeg een pak ket met de „haar-consti- tutie-verloren-hebbende smurie", die ik er met twee vingers en m'n neus dicht uitnam en „verwijderde". Nu zat er een papiertje bij, met een soort inhouds-op- gave. En daar stond: „De bloembollen moet je daar maar ergens zien te planten, 't Zijn hyacinthen. je moet ze zus en zo behandelen..." Jammer, ik hou wel van bloemen; Ik schreef natuurlijk terug, dat ik ze geplant had en dat ze al begonnen uit te lopen. Als ze bloeiden zou ik haar ('t was een „haar") wel een bloempje zenden. Een mens moest eigen lijk nooit zo liegen. Ik ontving een brief terug, met het volgende: „Eigenaardig, dat jij die bloembollen geplant kunt hebben. Toen ik namelijk je pakket verzond, moest ik de bollen er uit doen, want ze mochten niet verzonden worden. Ik ben vergeten, dat in de brief te vermelden, maar 'k heb er toen maar appeltjes in ge daan.. Bovenstaand stukje stond in „Wapenbroe ders" en er was een te kening bij van een sol daat met in z'n hand een appel, waaruit een bloeiende hyacinthe. VOORSCHOTEN Zanguitvoering in de open lucht. De Chr. Gem. Zangvereniging „Zingt den Heer" en Chr. Zangvereniging „Wassenaars Mannenkoor", beide uit Wassenaar en de Chr. Gem. Zangver eniging „Halleluja" uit Leiden en de Herv. Gem. Zangvereniging „Zang zij onze leus", Voorschoten, hopen op Woensdag 9 Juli a.s. des avonds om 8 uur een zanguitvoering te geven op de Voorstraat. Dit zal de eerste zang uitvoering in de openlucht zijn die in Voorschoten wordt gegeven. WASSENAAR 40 JAAR VTNCENTIUSWERK IN WASSENAAR. De heer A L Rooyakkers gehuldigd Zondag bestond de conferentie St. Willibrordus van de St. Vincentius- vereniging 40 jaar. Men heeft dit feit niet onopgemerkt willen laten voor bijgaan. Vooral niet omdat dc enige oprichter, die thans nog aan de con ferentie verbonden is de heer A. L. Rooyakkers, op die dag zijn 40-jarig jubileum als Vincentiaan vierde. De viering van dit dubbele jubi leum begon om kwart voor negen in de parochiekerk van St. Willibrordus, waar pastoor Buys de Hoogmis op droeg tot intentie van de heer Rooy akkers en echtgenote. Na deze H. Mis verzamelden de leden van de confe rentie met hun dames in het pensioen St. Willibrord, waar een gemeen schappelijk ontbijt zou plaats vinden, waaraan ook pastoor Buys aan zat. Allereerst sprak de voorzitter der conferentie, de heer J. H. Kimman, die het accent legde op het merk waardige van dit jubileum. Spr. leg de daarna de nadruk op het weck, dat de heer Rooyakkers heeft ver richt voor het Brokkenhuis. Hij heeft het opgericht en tot op de dag van vandaag bestuurd. „Wat gij voor het Brokkenhuis gedaan hebt is boven alle lof verheven" aldus spr. Een har telijk woord van felicitatie en van dank. Spr. maakte zich daarbij tot tolk van alle armen, die door de heer Rooyakkers zijn geholpen in hun nood richtte spr. ten slotte tot de jubilaris en ook tot dienst echtgenote, die seeds met zoveel toewijding het Vincentiuswerk van haar echtgenoot heeft helpen verrichten, Het jongste lid der conferentie, de heer G. Knijnenburg, overhandigde de jubilaris daarna een bloemstuk, vergezeld van een gedicht, dat deze spreker, die onder het pseudoniem Geor„j van Wassenaar reeds meer verdienstelijk dichtwerk het licht heeft doen zien, voor deze gelegen heid had gemaakt. De heer P. L. Huibers hield daarna een toespraak, waarin hij herinnerde aan personen en gebeurtenissen uit de langvervlogen historie der confe rentie. Ook de heer Brenninkmeyer sprak ien kort woord, waarin hij te ruggreep naar de predicatie van pas toor Buys over St. Petrus en Paulus: „Heer blijf bij ons, want het wordt avond". Dr. Burgers, de toekomstige voorzitter van de conferentie sprak daarna een herinneringsrede uit over 40 jaar Vincentiuswerk in Wassenaar. In de heer; Rooyakkere, aldus spr. huldigen wij de pioniers van de con ferentie en in mevrouw Rooyakkers brengen wij hulde aan alle dame.:; van Vincentianen voor hun stille mede werking". Pastoor J. P. Buys sprak namens de drie pastoors van Wasse naar een woord van felicitatie en dank. De geestelijke, aldus spr., ziet uit naar de hulp van leken Mee/ dan ooit is juist nu katholieke actie nood zakelijk. Blijft gij hard werken voor de armen. Na dit feestelijk ontbijt volgde om 12 uur de receptie. Zeer velen maak ten van deze gelegenheid gebruik on de heer Rooyakkers geluk te wensen, o.a. afgevaardigden van het R.K. Armbestuur en van het Regenten college van het Pension St. Willi brord en Burgemeester van Wijnber gen. WARMOND De oudste inwoonster overleden. De oudste inwoonster dezer gemeen- D eoudste inwoonster dezer gemeen te de weduwe Adriana van Kempen geboren van Kampen is op 94-jarige leeftijd overleden. Geboren: Albertus Wilhelmus, z. van C. v. Velzen en B. H. Driessen; Maria, d. van W. v. Leuveren en A. P. Bunsma; Elisabeth Hester Maria, d. van J. L. Weyers en E. H. M. Beu- gelsdijk. Ondertrouwd: K. H. Warburg en P. J. Swart. Gehuwd: G. A. v. Dijk 40 j. en M. C. v. Leeuwen 34 j. Overleden: M. Bader wede. van N. P. Beugelsdijk 76 j.; M. Versluis echt genoot van C. v. d. Geer 73 j.; Th. v. Kempen geboren van Kampen 94 j. ZOETERWOUDE Geboren: Cornelis Christiaan Leo- nardus, zn. van N. H. Berg en P. J van Velsen: Andreas Joseph, z. van A. J. van der Hoeven en A. C. van der Marei; Willem Daniël, z. van D. J. Delfos en A. van der Ree; Wilhel mus Godefridus Maria, z. van A. A. Jong en J. Th. W. van Leeuwen; Alida Carla, d. van M. van Beveren en C. C. de Graaf. Gehuwd: Th. Ammerlaan 26 j. en Q. M. J. van Velzen 20 j.; S. .1. Witte man 20 j. en J. C. E. Colijn 22 j. TIM TUIMEL EN HET SPOOK VAN MUIZENDAM 39. Binnen een minuut had Tim het spook gemaakt! Weldra had hij een lekker zeepsopje voor elkaar, stak het éne eind van het slangtje op het mondstuk van de pijp, het andere ein de bevestigde hij aan de gaskraan. (De man had een fles met gas gevuld als hij buiten was, verduidelijkte hij). Verder gooide hij wat glycerine in het sop om het wat steviger te maken, en toen hij het gaskraantje open zette, kwam er een pracht van een bal uit de pijp! Nu nog voorzichtig het gaas erover, even schudden en het spook zweefde, door het gas gedragen, door de kamer! „Het gezicht was er na tuurlijk op geschilderd! LEIDEN LEIDSE UNIVERSITEIT. Geslaagd propaedeutisch examen in de Godgeleerdheid: de heren- P. G. de Bruyn te Leiden, A. P. Veenenboer te Enkhuizen; de dames: T. Lootsma te Groningen, M. Sevenster te Am sterdam; candidaatsexamen Ned. Ind. recht: de heren: M. Wendt te Gra- venhage, P. J. L. Scholte te Leiden, J. C. Ongkiehong te 's Gravenhage, mej. C. J. Lasschuit te Leiden; taal kundig candidaatsexamen Indologie: de heren: L. Taylor Weber te Oegst- geest. R. T. Zuidema te Haarlem; doc toraal examen Ned. Ind. recht: de heer: R. T. Tan te Oegstgeest; candi daatsexamen Wis. en Natuurkunde (B): de heer: A. D. Fokker te Sant poort. R.K. HOGERE BURGERSCHOOL. Geslaagd van de laatste groep voor eind-examen B H. Stikvoort, Voor schoten; A. Streng, Boskoop; C, Tuynman, Leiden: A. Waasdorp, Noordwijk; J. Witkamp, Leiden. Geslaagd zijn voor Costuum- naaien: Paula Heuzen, Corry Hdlven- steyn, Maria Hogervorst, Maria Koet, Beb de Kruiff, Clasina v. d. Klink, Annie v. d. Meel, Dora Meyers, Annie Meiman. Trientje Neuteboom, Alie Straathof, Lyda Teunissen, Annie Weber, allen te Leiden. Marie v. d. Geest, Oud Ade; Willy v. d. Meer, Oude Wetering, leerlingen van de R. K. Centrale Meisjesschool voor V.G. L.O. St. Martha. Toegelaten worden meisjes die het zesde leerjaar door lopen hebben. BRONZEN LEEUW VOOR LUIT. F. IN DEN BOSCH. Bij Kon. besluit van 29 Mei 1947 is toegekend de Bronzen Leeuw aan de lste luitenant F. J, L. in den Bosch, hier ter stede, van het 8e Regiment Infanterie (thans gedetacheerd bij het Indisch instructie Bataljon op Kijkduin) zulks wegens zijn bijzon der moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand in de Meidagen van 1940. In het uittreksel bij dit Kon, be sluit wordt gezegd, „dat luit. In den Bosch zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle da den in de strijd tegenover de vijand heeft onderscheiden door op 12 Mei 1940 tijdens dc strijd op de Greb- beberg zijn sectie in een tegenstoot, onder zwaar vijandelijk vuur en te gen een 'overmachtige vijand op on verschrokken en voorbeeldige wijze ondanks grote terreinmoeilijkheden aan to voeren. Geïsoleerd zijnde op beleidvolle wijze terug te gaan naar de oorspronkelijke stelling. Voorts op 13 Mei, toen de vijand ten slotte in en achter de eigen loop graven was doorgedrongen, hen ver der doordringen voet voor voet ir een gevecht op korte afstand met handgranaten te betwisten. Aldus de aftocht te dekken en omsingeling door de overmachtige vijand op koel bloedige wijze te beletten." De minister van Oorlog heeft luit. In den Bosch tevens machtiging ver leend tot het dragen van het Oorlogs- herinneringskruis met de gesp „Ne derland Mei 1940". De -uitreiking van de Bronzen Leeuw zal later plaats hebben. PACHTERS VRAGEN OPHELDE RING INZAKE EVENTUELE MAXIMUMPRIJZEN. ie sectie pachters van de vak groep groothandel in groenten en fruit heeft zich in het volgende te legram tot de minister van Land bouw, Visserij en Voedselvoorzie ning gericht: „Het bestuur der organisatie van pachters van oogstfruit betreurt het nog geen antwoord te hebben ont vangen op schrijven 25 Juni 1947, waarin dit bestuur uwe excellentie verzocht tijdig voor de verpachtin gen van hard fruit bekend te maken of en zo ja welke maximumprijzen dit seizoen zullen gelden, resp. bij welk prijsniveau tot het stellen van maximumprijzen zal worden over gegaan. Maakt uwe excellentie erop opmerkzaam, dat deze week de ver pachtingen een aanvang nemen. Wijst er op. dat kopers op het hout in grote onzekerheid verkeren, terwijl de naleving van eventueel later te stellen maximumprijzen door het ontbreken van een tijdige publicatie zeer zal worden bemoei lijkt. Deelt mede, dat een vage me dedeling omtrent een „redelijk" prijsniveau niet afdoende is, vnl. ook in verband met de zeer hoge officiële distributieprijzen van het vorige seizoen, waardoor tenminste bekend zou moeten worden gemaakt of de officiële fruitprijzen van het vorige jaar voor de verschillende soorten ook thans redelijk worden geacht. Verzoekt uwe excellentie alsnog dringend binnen enkele dagen door de nodige publicaties resp. mede delingen aan onze organisatie met de vrijheid deze te publiceren de heersende onzekerheid met betrek king tot het in deze door de rege ring te volgen beleid weg te nemen." POSITIE NED. PASSAGIERS SCHEPEN. Delftdijk, 6 Juli van Londen te Antwerpen (8 uur). Eemdijk, 5 Juli van Rotterdam te Baltimore. Java, 5 Juli1 van Amsterdam naar Java. Joh. van Oldenbarnevclt, Batavia Amsterdam, pass. 6 Juli Algiers. Kota Gedae, R'damBatavia, pass. 6 Juli 23 uur Quessant. Maaskerk, 6 Juli van Lagos naar Port Harcourt. Nigerstroom, 4 Juli v. Point Noire naar Loanda. Noordam, Rotterdam—New York pass. 6 Juli om 17 uur Scilly. Volendam, BataviaRotterdam, 5 Juli 3 uur van Aden. Zuiderkruis, R'dam—Batavia, 4 Ju li van Sabang. (Berichten, opgenomen in een ge deelte van ons vorig nummer). LAATSTE BERICHTEN POSITIE NED. PASSAGIER SCHEPEN. Alphacca. AntwerpenZuid Ame- rik; pass. 7 Juli Madeira. Kota Gede, RoterdamJava, pas». 8 Juli 2 uur Finisterre. Oranje, RotterdamBatavia, 5 Juli van Suez, Tegelberg, BataviaBuenos Aires 7 Juli te Tafelbaai. Valerius, Rotterdam—Java. 7 Juli 3 uur Perim Pega gepasseerd. Zuiderkruis, 5 Juli van Sabang te Belawan. STAATSLOTERIJ. Bij de trekking van dc Staatsloterij is gisteren abusievelijk achter de prijs van 5000 het nummer 6086 vermeld'. Dit moet zijn 6068. MARKTBERICHTEN BODEGRAVEN, 8 Juli. Kaas. Aan gevoerd 319 partijen. Prijzen: lste soort 1.32—1.40 en 2e soort f 1.25— I.31. Handel matig. KATWIJK a. d. RUN. 7 Juli. Groente. Eerstelingen: bonken 9 II, groten f 1113, drielingen 9 10, kriel 78, tuinbonen 1013, doppers 30—66 sla 1—3.90, was- peen 10—23, idem II 16—17, bloemkool I 17—31, idem II 9—10, selderie 2.30—2.50. peterselie /l.30 1.90, andijvie 5—6.10, snijbonen 89—90. ROELOFARENDSVEEN. 7 Juli. Groente. Aardbeien 3756 cent per half pond; bospeen 4—15 cent. breekpeen 211 cent, bloemkool 2 '26 cent, sla 2.00-4.70, aardappe len 810 cent, peulen 2.305.60, doperwten 2.804.30, capcijners 3.304.70, tuinbonen 6270 cent, snijbonen 6.608.20, idem stek 3.005 50, dubb. stamb. f 9.00 11.50 per 10 kg.; Augurken IV 12.90 —13.60, idem V. f 5.00—5.50 en Stip pel Ul-rv 8.00—3.30 per 25 kg. Bloemen. Anglai 1520 cent, Alstrumeria 2332 cent, Lathyrus 6—10 cent, Lelies 1.00—1.20, Lia- trus 1985 cent, Confilies 2135 cent. Gladiolen 0.551.05 Leeu wenbekken 12 cent, Anjers 814 cent; Violieren 2335 cent, Scabiosa 110 cent. TER AAR, 7 Juli. Groente. Snij bonen 511, idem stek f 36.50, stamprincessen 10 50—13.50, peu len 0.7Ö5.90, tuinbonen 5572 cent, doppers 2.503.50 en Cap.' Doppers 1.203-30 per 10 kg.; bloemkool 436 cent per stuk; peen 516 cent en uien 7 cent per bos; peterselie 1.selderij 1.00 en bonenkruid 1.per 100 bos; sla 1.10—6.20 per 100 stuks; komkom mers 2-20 cent per stuk; aardappe len 1215 cent, kroten 412 cent, waspeen 39 cent, tomaten 0.22 1.07 rode kool 19 cent, rabarber 2 4 cent en postelein 1220 cent per kg.; andijvie 2046 cent per bak; perziken 812 cent per stuik; aard beien 0.991.10 per pond; idem 3.704.30 per slof. Augurken: Fijn I 49 cent, Fijn Basterd 26 cent, Bas terd 19 ce nt, Grof 4347 cent, Knorrels 18 cent, bommen 10 cent per kg.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 3