3>e CckLc Sou/fca/nt Spoedzitting Indonesisch kabinet te Djokja Het Radar-proefstation geopend Europa bepaalt zijn houding Academische zitting der R. K. Universiteit DINSDAG 8 JULI 1947 Bureaux: Papengracht 32, Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826, Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERS VELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11132 Abonnementsprijs 0.26 per week, f 1.10 per maand, 3.25 per kwartaal. Franco per post i 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract bélangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden f 1.50. V Een Petitionne ment. vraagd voor een ..Nationale Peti tie" inzake Indië. Voorop zij gesteld, dat wij in het algemeen voor dergelijke petities niet veel gevoelen. Alleen wanneer de kwestie waarom het gaat klaar voor iedereen open ligt, kan een „volksre ferendum" in een of andere vorm van betekenis zijn. Maar niemand zal be weren, dat dit met het Indische vraagstuk het geval is! Degene, die met kennis van zaken meent aan bedoeld petionnement te moeten meedoen en zijn handteke ning daarop te moeten zetter, zullen wij natuurlijk niet veroordelen. Maar onze mening is kort en bon dig, dat men verstandig doet in deze Indische kwestie vóóral in het sta dium waarin deze nu verkeert te verttouwen op het beleid van minis ter-president Beel. Eerstens, omdat het vraagstuk zo buitengewoon ingewikkeld is, zo véélzij dig, terwijl het is opgenomen in internationale verhoudingen, dat, zoals gezegd, het voor een niet totaal - ingewijde vrijwel onmogelijk is, er met beslistheid een volkomen - ver antwoord oordeel over te vormen. Vervolgens, omdet de minister-pre sident ons vertrouwen verdient. En hier willen wij met instemming cite ren uit een artikel van de bekende A B C in het laatste nummer van „De Leidse Post" „Aan de opmerkzame lezer zal het niet ontgaan zijn, dat wij ons op deze plaats, hebben onthouden van be schouwingen te geven over hetgeen in de overzeese gebiedsdelen ziel. af speelt. Wij hadden daarvoor gegron de redenen. De voornaamste was wel deze. dat wij ons ten enenmale niet competent achten te oordelen over de Indonesische kwestie. Zonder kennis van zaken en van feiten mee te zin gen in het koor van de ene oi andere partij, schijnt ons onverantwoorde lijk. Zo ooit demagogie afkeurens waardig is, dan zeker wel nu, op het moment, dat allergewichtigste beslis singen genomen moeten worden, die koel overleg, nuchtere staatsmans wijsheid en grote verantwoordelijk heid vergen van hen, op wier schou ders de weinig benijdenswaardige taak rust, het schip van Staat door de branding te sturen. Daarbij kwam, dat wij ons over de ze kwestie innerlijk niet ongerust hebben gemaakt, omdat wij sterk vertrouwen hadden in de integriteit en de visie van onze Minister-Presi dent, die beleidvolle voorzichtigheid paart aan vastheid van koers. Wie hem niet van heel dichtbij kennen, zullen hem licht verkeerd beoorde len. Hij is niet een man van luidruch tige reclame of van daverende rede voering*-n, hij legt terecht! niet alle kaarten op tafel; hij laat "zich stellig niet beïnvloeden door eenzij dige voorlichting: hij kiest zich erva ren en bedachtzame adviseurs en toetst hun oordeel aan eigen inzicht en waarneming. Wij wisten, nog vóórdat in de Kamer over Lingadjati werd gesproken, dat Beel regelmatig in contact stond met Tjarda van Starckenborg. En, later dit in ver trouwelijk gesprek vertellend aan DE SPANNING STIJGT IN INDONESIË antwoord-nota als „onbevredigend" gekarakteriseerd had en Setiadjit onmiddellijk daarop in een door de Nederlanders ter beschikking gesteld vliegtuig naar Djokja was vertrokkenheeft Amir Sjarifoeddin, de Indone sische premier, ogenblikkelijk het Indonesische republikeinse kabinet in een spoedzitting bijeen geroepen. Naar A.P. meldt, zouden de Indonesiërs een drastische herziening overwegen van de nota, die zij gisteren aan de Nederlandse regering hebben doen toekomen. te kondigen en het volk op te roe pen voor het nemen van luchtbe- schermingsmaatregelen. Guerilla- troepc worden zo spoedig mogelijk in het -^publikeinse leger opgenomen en de verdediging van de dessa's wordt georganiseerd. Radio-rede van Sjarifoeddin Sjarifoeddin heeft gisteravond een ra "io-rede gehouden, waarin hij de Indonesiërs het standpunt van dr. Van Mook mededeelde. Hij zei, dat de republiek de souvereiniteit van Nederland over geheel Indonesië tij dens de interim-periode tot Januari 1949 aanvaardt, maar er op staat, dat deze souvereiniteit niet gebruikt zal worden, om de republiek te belem meren in de uitoefening van haar normale bestuursfuncties binnen het republikeinse gebied, welks souverei niteit de facto bij de overeenkomst van Linggadjati is erkend. Sjarifoed din deelde mede, dat de Indonesische republiek de Nederlandse eis voor een gezamenlijke gendarmerie niet kan aanvaarden. Hij deed een beroep op het Indonesische volk in de huidi ge, ernstige toestand kalm, eensge zind en paraat te blijven. Actie binnen vier dagen? Bevoegde Nederlandse zegslieden verklaarden openlijk, dat de situatie slechter is geworden. Hoewel het of ficiële Nederlandse antwoord op de republikeinse nota van Zondag nog niet uit Den Haag ontvangen is, werd voorspeld, dat er wellicht een mili taire actie binnen vier dagen zou vol gen, tenzij de Indonesiërs het volle dige Nederlandse plan voor eer na tionale interim-regering aanvaarden, met inbegrip van de gemeenschappe lijke gendarmerie voor de republi keinse gebieden. In Nederlandse krin gen te Batavia wordt van de reis van Setiadjit naar Djokja weinig ver wacht. Evenwel zal wederom een toe stel te zijner beschikking worden ge steld, indien hij naar Batavia zou willen terugkeren. Een Indonesische militaire woord voerder heeft tegenover Reuter ver klaard, dat op Java voorzorgsmaat regelen tegen luchtaanvallen worden genomen. De woordvoerder verklaar de, dat Java thans in staat van ge vaar was en dat tong-tongs zouden worden gebruikt om luchtgevaar aan mensen, die weinig fidutie hadden in deze Regering, bemerkten we meer dan eens, dat dit voor critici een openbaring was Ook ditmaal zullen wij niet schrij ven over de Indische politiek. Trou wens, het beeld wisselt met het uur. Wij kunnen slechts met adembene mende spanning het verloop volgen, zonder zelf ook maar enige invloed te hebben op de gang der gebeurte nissen." NOORDWIJK AAN ZEE Bij verhindering van minister Vos heeft de secretaris-generaal van het departement van verkeer, mr, D. Spitzen, gisterochtend in Noordwijk aan Zee een radarproefstation ge opend. Tal van autoriteiten waren aanwe zig, onder wie de Eng. ambassadeur Sir Neville Bland, de Engelse radio expert sir Robert Watson Watt, de Engelse admiraal C. Holland, l.t.-ad- miraal C. Helfrich, prof. dr. F. A. Ve- ning Meinèsz en prof. dr. W. Bleeker. Door een druk op de knop stelde de heer Spitzen de apparatuur in werking, welke dadelijk op de indica tor binnen een bereik van 12 zeemijl de gehele omgeving bloot legde. Zo bijvoorbeeld de afscheiding zee strand. de duinen, het huis „Ter Duin" en twee scheepjes, wier bewe gingen men behalve op de radar-in dicator ook met het blote oog op de zee kon gadeslaan. „Ik ben eigenlijk volmaakt onwaar dig om dit radastation te openen, zei de heer Spitzen tegen de directeur van het proefstation de heer J. M. F. A. van Dijk, „want ik ben op dit ge bied volkomen onkundig". Spreker zeide te hopen, dat dit sta tion ook in symbolische zin een ra dar-uitwerking zal hebben, n.l. het opwekken van vele reacties. Hij be sloot met de hoop uit te spreken, dat deze oorlogs-uitvindin^, thans op gro te schaal getransponeerd zal worden voor vredesdoeleinden. De directeur van het proefstation, de heer Van Dijk. memoreerde het grote aandeel, dat Radar gehad heeft in de overwinning van de slag om Engeland, welke aanvankelijk een hopeloos ongelijke strijd leek, doch voor on groot deel dank zij radar gewonnen kon worden. Na de opening maakten de aanwe zigen een rondgang do^r het proef station; nu geheten huize „Wavegui de", dat in twee maanden tijd van een uitgewoonde villa, die vroeger heeft toebehoord aan een Duitse ban kier, is omgetoverd in het nu in ge bruik gestelde moderne radar-proef station. Zeelieden, die met radar vertrouwd moeten worden, zullen hier enige da gen hun intrek kunnen nemen om zich de practische werking van de apparatuur eigen te kunnen maken. Australische boycot opgeheven? De actie van de Australische ha- v marbeiders, welke sedert twee jaar een weigering inhield elk Nederlands schip, dat op weg was van of naar In donesië, te laden of te lossen, is gis teren beëindigd. Men is .thans bezie met het laden van het te Brisbane liggende Nederlandse stoomschip „Tjikampek". De secretaris van de Australische havenarbeiders verklaarde, dat de „Tjikampek" het eerste Nederlandse schip is, dat wordt geladen in gevolge de overeenkomst tussen de Neder landse autoriteiten en de Indonesi sche republiek. De federatie heeft toegestaan om 40.000 ton Nederland se goederen, die thans in Australië liggen opgeslagen, te laden. Nieuwe nota der Ver. Staten? Goedingelichte Republikeinse krin gen te Batavia verklaarden gisteren volgens A.P., dat de Verenigde Sta ten een tweede nota voorbereiden, welke zich met het Indonesische pro bleem bezighoudt en welke aan beide partijen overhandigd zou worden op het ogenblik dat „oorlog onvermijde lijk zou lijken". Andere Republikein se kringen zeiden echter, dat deze no ta misschien Woensdag reeds over handigd zal worden. SETIADJIT MET AANVULLEND ANTWOORD NAAR BATAVIA. Nadat het Indonesische republi keinse kabinet de hele nacht onder voorziterschap van Sjarifoeddin had vergaderd, werd bekend gemaakt, dat Setiadjit, de vice-premier, vandaag per Nederlands vliegtuig naar Bata via zal terugkeren met een aanvul ling op het republikeinse antwoord op de Nederlandse voorstellen voor een interimregering. WIE KOMEN ER NAAR PARIJS? THSJECHOSLOWAKIJE dat wel de toetssteen wordt genoemd voor de houding van het Slavische blok in zake de economische samenwerking in Europa heeft besloten de uitnodiging om deel te nemen aan de grote conferentie, die Zaterdag a.s. te Parijs zal beginnen, te aanvaarden. Zie daar het belangrijke nieuws in deze laatste dagen, die nog resten voor Donderdag, de datum, waarop de antwoorden op de uitnodigingen binnen moeten zijn, dagen, waarin de grote belangstelling uitgaat naar de vraag, wie aan de conferentie zullen deelnemen. Het antwoord op deze vraag vormt een belangrijke aanwijzing hoedanig en hoe zwaar het befaamde „ijzeren gordijn" geplooid is over Europa. Men zal er tevens echter ook rekening mede moeten houden, dat Moskou via bepaalde staten een in- vloed zou kunnen blijven doen uitoefenen. Italiaanse communisten zijn soepel Veelbetekenend is ook het besluit van de Italiaanse communistische partij om de deelneming van Italië aan het plan-Marshall voorwaardelijk goed te keuren. De communistische leider Togliatti verstoutte zich in een redevoering te Turijn de „democrati sche traditie" van Amerika te prijzen en het plan-Marshall „nuttig voor de wederoupbouw van Europa en Italië te noemen. Van de zijde der Finse delegatie te Londen wordt vernomen, dat de Fin se regering nog geen voorlopige of definitieve beslissing in zake deelne ming aan de conferentie heeft geno men. Zij zou heden in bespreking ko men. Ook meent men, dat Albanië en Joego-Slavië op de uitnodiging niet zullen ingaan. Belgrado zou geneigd zijn het Moskouse argument over te nemen, dat het herstelplan een in breuk betekent op de souvereiniteit van de landen, die er aan deelnemen. Heden zou ook de Hongaarse rege ring, na de terugkomst van de pre mier Dinnyes, in buitengewone zit ting bijeenkomen om een beslissing te nemen. Uti Warschau verneemt de „Times", dat het Poolse kabinet gisteren de uitnodiging heeft bestudeerd en dat sommige ministers geneigd zijn zich voor aanvaarding uit te spreken. Morgen komen de ministers van Buitenlandse Zaken van Denemarken, Noorwegen en Zweden in Kopenha gen bijeen. Algemeen wordt aanvaar ding der uitnodiging door deze drie landen voorspeld, echter met de be perking, dat de drie landen „geen partij willen zijn in de geschillen tus sen West en Oost". Volgens welingelichte kringen in Bern wordt verwacht, dat de Zwit serse regering de uitnodiging om aan de conferentie deel te nemen onder voorbehoud zal aanvaarden. Het ant woord wordt heden verwacht. Volgens een officieel communiqué van het Belgische ministerie van Bui tenlandse Zaken hebben België, Ne derland en Luxemburg de Brits- Franse uitnodiging tot bijwoning van de conferentie te Parijs, in verband met het plan-Marshall, officieel aan vaard. Engels plan? Uit Londen wordt vernomen, dat minister Bevin de Britse deelgatie op de conferentie van Parijs, die Maan dag a.s. zal aanvangen, leiden zal. Men verwacht, dat de Britsche dele gatie uit meer dan 50 man zal be staan, onder wie 20 deskundigen en een staf van administratief personeel. Een zegsman van het ministerie van Buitenl. Zaken te Londen heeft te kennén gegeven, dat Engeland met een uitgewerkt plan ter tafel zal ko men. Hierover wordt op het ogen blik overleg gepleegd met Franse en Amerikaanse deskundigen. Russische aanval op Engeland en Frankrijk Moskou bleef gisteren zijn critiek voortzetten op het besluit van En geland en Frankrijk om de tenuit voerlegging van het plan-Marshall voort te zetten, ondanks de Russi sche afzijdigheid. In een hoofd artikel van de „Prawda", dat door radio-Moskou werd uitgezonden, wordt gezegd, dat Engeland er Frankrijk „opzettelijk de conferen tie van de drie ministers te Parijs onderbraken, om zichzelf de vrije hand te geven voor verdere actie." De „Prawda" constateert, dat de Britse en Franse ministers gewei gerd hebben het Russische voorstel te ondersteunen om aan de Ver. St. te vragen, tot op welke hoogte de Met een door de K.L.M. gecharterd vliegtuig arriveerde op Schiphol uit Amerika de „Fair Child", bestemd voor Zwitserland. Dit is voor de eer ste maal in de geschiedenis der lucht vaart, dat een vliegtuig in een ander vliegtuig wordt vervoerd. De „Fair CJiild" wordt op Schiphol gemonteerd en vliegt dan op eigen gelegenheid naar de plaats van bestemming. De „Fair Child" wordt uitgeladen. Europese landen kunnen vertrou wen op economische bijstand uit de Ver. St. In een Tass-telegram werd Bevin er van beschuldigd op instructie van Washington te trachten Europa in twee kampen te splitsen. Deze stap zou de onvoorwaardelijke steun genieten van Bidault. Bevin is reeds eerder gecritiseerd in de Russische pers, doch de aan val van gisteren was een der ern stigste, ooit tegen hem gericht. De vroegere Britse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Eden, werd beschuldigd van deelname aan een campagne, „vijandig ten op zichte van de Sovjet-Unie". REACTIE VAN POLEN EN HON GARIJE OP DE UITNODIGING VOOR DE PARIJSE CONFERENTIE De Hongaarse regering zal morgen na de terugkomst van Lajos Din nyes, de Hongaarse eerste minister, in Boedapest in buitengewone zit ting bijeenkomen om een beslissing te nemen over de uitnodiging om de conferentie te Parijs bii te wo nen. aldus meldt het Hongaarse blad „Cilagossag". Volgens het blad heeft de regering in verband met de vergadering om aanvullende in lichtingen verzocht. Josef Cyrankie- wicz, de Poolse eerste minister, heeft voor zijn vertrek van de Tsjechisch- Poolse conferentie te Praag ver klaard. dat Polen reeds zijn posi tieve houding t.a.v. het economische herstel heeft te kennen gegeven, doch dat hij nog niet over details van het plan-Marshall beschikte en het zou bestuderen na zijn terug keer te Warschau. WIE DOEN MEE TE PARIJS? Volgens de laatste gegevens zou de stand met betrekking tot het aan vaarden of verwerpen van de Brits- Franse uitnodiging voor de bespre kingen te Parijs thans als volgt zijn: Aanvaard is de uitnodiging door: België, Eira, Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Tsjecho-Slowakije, Turkije,. Van de hand gewezen door: Joego-Slavië, Polen, Roemenië. Voorlopig van de hand gewezen door: Finland. Afwij zend beschikken zullen wellicht ook: Albanië, Bulgarije, Hongarije. Accepteren zullen wellicht: Dene marken, Noorwegen, Oostenrijk, Zwe den, Zwitserland en IJsland. Het Sovjet-persbureau Tass heeft de weigering van Polen en Joego-Sla^ vië aldus gecommentarieerd: „Aan te nemen is, dat Joego-Slavië en Polen gaarne credieten van de Verenigde Staten zouden aanvaarden op gunsti ge voorwaarden, maar zij zouden daar over zonder tussenpersonen willen onderhandelen". EEUWFEEST LE 5AGE TEN BROEK De grote katholieke emancipator, die, als domir.ee's zoon in de 19e eeuw het Neder landse katholicisme tot nieuw leven wekte Bvcere. Thijm. Schaep- man zouden later qp zijn lc-venswerk voort bouwen zal op grootse wijze worden herdacht. Op 11 Juli a.s. Le Sage over leed 11 Juli 1837 zal als inzet van het herdenkingsjaar op het graf van Le Sage te ;rave in aanwezigheid van Zijne Eminentie Kardinaal de Jong en en van Zijne Excellen tie Dr. J. Gielen, een grafsteen worden ont huld Om 11.15 uur om 3 uur in de aula van de R. K. Univer siteit een Academische zitting zal worden ge houden. Van de plech tigheid te Grave geeft de K. R. O. op 11 Juli een reportage. De grote staatsman en emancipatoi Schaepman zaaide waar Thijm en vóór dezen Broere Mgr. v. Vree en Jodocus Smits geploegd hadden en déze ploegden waar de pionier Le Sage ten Broek in eenzame gi gantische strijd de akker bouwrijp had gemaakt. Bergen van veroordelen te gen de katholieken heeft Le Sage in onafgebroken strijd geslecht, maar ook de diepe onverschilligheid worden vele genodig-' der katholieken, de gods den ten gemeentehui- dienstige. culturele en ze ontvangen: zij ver- staatkundige inzinking on- zamelen zich om 11.45 der hen, heeft hij weten om Voor de herderikings- te zetten in belangstelling, denk- en daadkracht en enthousiasme. Hij heeft het gerechtvaardigde zelfbe wustzijn der katholieken doen ontwaken en hij is de grondlegger geweest voor het adagium, dat Mgr. Poels zo vaak naar voren bracht: de Nederlandse ka tholieken zijn een volwaar dig en integrerend deel der Nederlandse natie. Is het niet treffend, dat een pro testant en nog wel een zoon van een dominee, want dat was Le Sage de Nederlandse katholie ken, men mag wel zeggen de Nederlandse katholici teit tot nieuw leven moest wekken? Le Sage werd geboren te Groningen op 27 November 1775; in 1806 ging hij in alle stilte over tot de ka tholieke kenk en vestigde zich in 1808 te Locsduinen als notaris. In 1815 begint zijn onafgebroken publicis tische arbeid met „de Voor treffelijkheid der R. C. Kerk", dat o.a. Bilderdijk in het geweer bracht en zij dig gehanteerd. In 1827 toen de vrijheid van druk pers nog een ander begrip was dan tegenwoordig, werd hij die de moed had zijn innerlijkê en diep ge fundeerde overtuiging t£ publiceren, op last van de regering geahresteerd. ziekelijke toestand ver bleef hij 3 maanden ip de gevangenis en zijn gezichts vermogen verminderde na die periode dusdanig dat een algehele blindheid in trad. Doch met de toege wijde hulp van zijn vrouw die protestants bleef zette hij zijn publicistische arbeid vanuit Grave met ongebroken energie voort. Het leven van Le Sage was tot op heden voor een groot deel een vrijwel ge sloten boek: het was voor namelijk de overlevering die hem als een groot Ne derlander en als de eerste Het referendum in Spanje Volgens een officiële Spaanse be kendmaking heeft 70 procent van de stemgerechtigden „ja" gestemd bij het referendum over Franco's succes siewet. Dit toont volgens de bekend making aan, dat het gehele land ach ter Franco staat. Een socialistische zegsman te Ma drid verklaarde, dat de grote steun, die Franco in die stad ten deel ge vallen is, het gevolg is van de enorme opkomst ter stembus van het vrouwe lijke deel van de bevolking. Veel mo narchisten hebben zich van stemming onthouden, doch de tegenstrijdige in structies van hun leiders hebben ver warring gezaaid. ZUIVERING PERSONEEL OLIE- INDUSTRIE IN ROEMENIë. Berichten, welke te Londen uit Boekarest zijn ontvangen, bevestigen, dat een drastische zuivering onder het personeel van de grote olie-maat schappijen in Roemenië wordt uitge voerd De maatschappijen zouden lijs ten ontvangen met namen van em- ployé's, die uit hun functie ontzet en uit hun huis verdreven moeten wor den, soms binnen een termijn van vijf dagen. Men verwacht, dat deze zuivering een teruglopen van de pro ductie ten gevolge zal hebben, en dat de regering dan verdere maatregelen zal nemen tegen de maatschappijen en tegen individuele functionarissen in het bijzonder, op grond van „ver antwoordelijkheid voor sabotage en incompetentie". Waarnemers te Lon den vragen zich af. of het optreden van de regering niet in strijd is met de bepalingen van het Vredesverdrag en of eventueel van Britse of Ameri kaanse zijde stappen zullen worden ondernomen. Het grootste gedeelte van de Roemeense olie-industrie is in handen van Britse en Amerikaanse maatschappijen. Slechts ongeveer één derde staat onder controle van het Sowjet-Russisch-Roemeens concern. TWAALF JAAR VOOR GRAMMENS Florimond Grammens, de bekende propagandist voor de Vlaamse taal. die er van wordt beschuldigd met de hulp van de Duitsers de Belgische taalwetten te hebben willen doordrij ven, is door de krijgsraad te Brussel tot een gevangenisstraf van 12 jaar veroordeeld. RUSSEN WEIGERDEN GESTAPO- LEIDER UIT TE LEVEREN. Tijdens het sinds 6 dagen te Ham burg gevoerde proces tegen 18 Nazi's, die er van beschuldigd worden in 1944 te Sagan in Silezië 50 ontvluchte officieren van de geallieerde lucht macht te hebben doodgeschoten, heeft kolonel R. C. Halse, een der aankla gers, verklaard, dat de Sowjet-Russen in Maart 1947 de Britse ambassadeur te Moskou er van in kennis hebben gesteld, dat zij de Gestapoleider Wil helm Scharpwinkel niet konden uit leveren, daar zijn „gezondheidstoe stand" dit niet toeliet. URANIUM IN SAKSEN. Het Britse persbureau Reuter maakt melding van het delven naar Uranium in Saksen in de Sovjet-be zettingszone van Duitsland. Een Duits ingenieur, die „onlangs uit de Sovjet-zone ontsnapt is en wiens naam niet genoemd kan worden" heeft hieromtrent mededelingen ge daan en o.m. verklaard, dat de Duit sers in dit gebied tot deelneming aan het werk gedwongen zouden worden en dat hun een zwijgplicht zou zijn opgelegd door de Sovjet-autoriteiten. Zij zouden niet durven vluchten naar de Amerikaanse zóne. daar dit ge vaar voor hun achterblijvende familie zou opleveren. AMERIKAANSE PLANTEN- QUARRANTAINEWET NIET VOOR BLOEMBOLLEN. Naar verluidt, heeft de agrarische commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Maandag j.l. in besloten zitting besloten, om de woorden „inclusief bloembollen" te laten vervallen uit de tekst van het wetsvoorstel tot wijziging van de plantenquarantainewet, welk wets voorstel beoogde de Amerikaanse mi nister van landbouw de bevoegdheid te verlenen om „de invoer van kweekmateriaal, inclusief bloembol len, te beperken." onthulling begeven al len genodigden zich naar Nijmegen waar 1816 reeds voor de vijfde katholieke pionier deed maal herdrukt werd. Als kennenDr Gorris S.J. zal hét middel voor de eman- binnenkort als vrucht van cipatie is door Le Sage bro- vele jaren studie een uit- chure, boek en tijdschrift voerige biografie over Le meest.erlijk en zeer veel- Sage het licht doen zien. Een koMeitje.... „Het is een van de vreemdste af dwalingen van de nieuwere tijd, te menen, dat kwaad goed wordt, door dat velen het in gemeenschop willen". Huizinga. Nederlands geestes werk. 1935.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1