G.Z.C. won de Jubileumvijfkamp Athletiekcompetitie 1947 der LAC MAANDAG 7 JULI 1947 DE LEIDSE COURANT PAGINA 3 ALPHEN AAN DEN RIJN GESLAAGD VOLKSDANS- EN ZANGFEEST TE ALPHEN. Op het sportveld van de A.V.V. „Alphen" verzorgden de Alphense ,,Ghesellen van Sint-Frans" gister middag een goed geslaagd volks dans- en zangfeest. Aan dit feest werkten mee circa 250 deelnemers, bahalve van Alphen nog uit de ge meenten Hoogmade, Nieuwveen, Boskoop, Voorschoten, Monster, Utrecht, Boxtel, Loosduinen, twee clubs uit Den Haag en Noordwijker- hout. Blyk van hun belangstelling ga ven o.m. deken L. Nieuwenhuizen van Alphen, pastoor Derks van Oud Ade, pastoor C. M. Breukel, kap. Timmermans uit Voorschoten, weth. C. M Deerenburg van Alphen. De heer J. de Groot opende dit feest met een korte inleiding, waar in hij het wezen van de volksdans en -zang schetste en met klem wees op de problemen welke in het hui dige tijdsgewricht allen, maar voor al de jeugd, de jongeren omringen. Een van die problemen noemde spr. hetgeen er op het gebied van de goede, gezonde volksvermaken wordt geboden, of beter gezegd, ontbreekt. Hierna werd een aanvang gemaakt met de inderdaad vlotte afwerking van een dertigtal volksdansen, wel ke onderling veel gelijkenis ver toonden, doch voor ingewijden toch talrijke aangename variaties inhiel den. Over het algemeen voldeden de uitgevoerde dansen naar ver wachting en werd gelijkmatig spel vertoond, waartoe in belangrijke mate heeft bij gedragen de perfect functionerende geluidsinstallatie, door middel waarvan de muziek en het gesproken woord overal goed verstaanbaar waren. Het zal zeker zijn nut hebben en ongetwijfeld een aangename afwisseling geven, voor al ook voor de toeschouwers, als in het vervolg door de dansenden te gelijkertijd de toepasselijke gezan gen ten gehore worden gebracht. Wel werd er heel verdienstelijk, echter los van de dans, een aantal aantrekkelijke volksliederen gezon gen, welke evenwel vanwege verkeerde windrichting, niet door alle aanwezigen gelijkelijk konden worden beluister 1. Maar moei goed waren ze! Met het zingen van het Wilhelmus werd het middag- terreinfeest besloten. Hierop volgde een gezamenlijke lunch en een kort lof. In- een ge zellig samenzijn des avonds, Sint-Josephzaal werden door onderscheidene deelnemende clubs een aantal toneelstukjes, declama ties vertolkt en volksliederen ge zongen. Deze bijeenkomst, welke op een behoorlijk peil stond en werd bijgewoond door de geestelijkheid der parochie, vormde een waardig slot van dit mooi en welgeslaagd volksdansfeest. Gemeenteraad. De gemeenteraad vergadert op Vrijdag 11 Juli te 7.30 uur. OUDE-WETERING Personalia. Voor het diploma costumiëre slaagde te Den Haag de dames: R. Zoet, L. Klootwijk en J. de Koning uit Oude Wetering en A. van der Meer Jac.d., R. Zaal, E.d. en R. van der Meer W.d. uit Roelofarends- veen. Allen waren leerlingen van mej. P. M. de Jeu, alhier. ROELOFARENDSVEEN Ledenvergadering DOSR. Vrij dagavond kwam bovengenoemde ver eniging in een bijzondere ledenverga dering bijeen. Na opening door de voorzitter P. de Koning .zette deze het hoofdddoel van de vergadering uiteen, n.l. verbetering sportterrein, daarbij de medewerking van alle lfe- den inroepend om daadwerkelijk hun steun hieraan te geven. Besloten werd om een beroep te doen op alle sportvrienden voor het verkrijgen van de benodigde takkenbossen en oud hout, waarna eind volgende week met het inzaaien begonnen zou kun nen word en. Besproken werd nog de verstand houding bestuur en elftalcommissie, die in het belang van de vereniging zeer zeker goed zal moeten zijn. Ook kwam aan de orde, het gebruik ma ken van het voetbalterrein door di verse verenigingen om hun sportca- paciteiten eens te tonén. Besloten werd voor het behoud van het mate riaal dit niet meer toe te staan. Tot slot gaf de penningmeester, de heer N. Rietbroek, nog enkele raadgevin gen aan de leden, en besloot met al ler medewerking nog eens in t<_ roe pen voor het welslagen van het plan terreinverbetering. Personalia. Voor het diploma costumière slaagde mej. M. v. Ruiten Ph.d. VOORHOUT Oudste inwoner verjaart. He den hoopt de heer A. van Schooten, wonende aan de Prinsenweg alhier, zyn 90ste verjaardag te vieren. Daar hij de oudste inwoner onzer ge meente is, zal de plaatselijke muziek vereniging hem en zijn familie een serenade brengen. Diefstal. In de nacht van Dins dag op Woensdag werd van het bol lenland van de kweker v. d. Geest uit Sassenheim, die in onze gemeen te zijn land heeft, 49 zakken bollen gestolen, ter waarde van 1500. De politie heeft echter alle hoop dat zij de daders zullen grijpen. Radiostation. Doordat een deta chement rijkspolitie van 10 man uit de omgeving van Rotterdam het ra diostation te Noordwij kerhout bezet houden, is de politie alhier van deze taak ontheven. Geboren: Theodora J. H. C., d. van J. H. C. Ruiter en C. W. Weyers; Paulus W. A., z. van N. J. v. d. Laan en C. G. Hulsebosch; Cornelia J. M., d. van G. Zwetsloot en C. M. Vink. Getrouwd: J. van Wetten 35 j. en M. Th. Zoet 28 j.; N. W. Korsuize 25 j. en N. v. d. Bent 23 j. Overleden: Hermanus J., oud 5 mnd., z. van N. H. Geerlings en A. Lakeman; Theodora Hemert 75 j., echtgenote van Chr. Does. ZOETERMEER D. W.O. Revue-avond. Ter gele genheid van het 7J4-jarig bestaan van de voetbalvereniging D. W. O., werd gisteravond in het parochiehuis een revue-avond gegeven voor dona teurs en leden. De heer H. v. Well opende met de dhr. groet en heette de aanwezigen welkom, waarna het programma aanving. Verschillende schetsjes wer den achtereenvolgens opgevoerd, afgewisseld met zang, begeleid door Beb. Tilbflrg met z'n accordeon. De vrouwelijke handbalclub zong enkele liedjes. Tijaens de pauze werd een verlo ting gehouden om de onkosten voor deze avond, te dekken. Hierna hield de heer G. Opstal een toespraak, waarin hij de geschiedenis van D. W. O. rel.'veerde, en alle aanwezigen bedankte voor hun medewerking en aanspoorde om deze steeds te blijven geven. Vervolgens werd de schets „Gijs en Trijn naar de voetbalmatch" opge voerd, terwijl ook de dames van de handbalclub zich nog eens lieten ho ren. De moderator sprak nog een woord ever de goede geest die er in D.W.O. heerst en hij hoopte, dat dit zo zal blijven. Beb Tilburg liet z'n accordeon nog een keer horen, waar na P. Blaauwhof nog een kort woord sprak. Met de opvoering van de schets ,.De hik", werd deze goed ge slaagde avond besloten. Oranjevereniging. Op Dinsdag 8 Juli 's avonds 8 uur houdt de Oranjevereniging „Wilhelmina" haar algemene ledenvergadering in café Velenturf. De agenda vermeldt o.a. nieuw bestuursverkiezing en tevens vaststelling van 't feestprogramma. Voetbal. D.W.O. won in Noot dorp, na met 31 achter gestaan te nebben, met 43 van de „Nootdorper Boys". De entreegelden e.d. waren ten bate van de NIWIN. Damvereniging D.I.D. Uitslagen van de op Vrijdag j.l. gespeelde partijen voor de onderlinge compe titie: A. JansenD, de Koster 20; C. v. LeeuwenEd. Buitendijk 02; A. KlosH. Batist 02; A. Jansen J. Reeuwijk 20; G. v. d. Burg N. Eriggen 20; D. de Koster— A. Kreft 11; C. v. LeeuwenT, Kebs 20; M. v. d. BurgA. Klos 02; L. EüssA. Jansen 02; A. Klos—N. Eriggen 20; L. EüssA. Kreft 2—0. ZWEMWEDSTRIJDEN VAN DE ZIJL Het euvel der onvolledige Leidse ploegen MARKTBERICHTEN UTRECHT, 7 Juli. Paarden. Op de Utrechtse paardenmarkt werden heden aangeveerd 545 paarden. De prijzen i.riteiden voor: luxe paar den 8ÜG1100. werkpaarden 500 800, oude paai i en 25-425, paarden boven crie jaar 500800 paarden be nee en drie ?ari 250730, veulens 150 —325, hitten 200700. Te handel was matig. TER AAR, 4 Juli. Groente. Snij bonen f 7—13.—, Stek f 2—8.50, Stam- bonen f 11.50—14.50, Peulen f0.90— 1 10.90, Tuinbonen f 0.630.83, Doppers f 1.603.30, Cap. Doppers f2.404.10, Schokkers f5.10 per 10 Kg., Bloem kool 230 per stuk, Bospeen 212 Bosuien 56, Boskroten 211 per bos, Peterselie f 1.Selderij f 0.50 3.Bonenkruid f 0.50 per 100 bos, Sla f 1—2.90 per 100 stuks, K.K. 5— 20 per stuk, Aardappels 913, Kriel 36, Waspeen 211, Tomaten 23 1.29, Rabarber 38, Postelein 28, Spinazie 2—7, Zwarte Bessen f0.90, Rode Bessen 4460 per kg., Andijvie 1623 per bak, Aardbeien p. d. 33, idem p.p. 41.1.15 idem per slof 3. 4.60, Augurken Grof I 34—37, Grof II 12, Knorrels 7, K.K. 15—16, Gele K.k. 910 per Kg. De actieve Leidse zwem- en wa- terpolovereniging „De Zijl" heeft met de door haar georganiseerde vijfkamp tussen de Leidse zwem clubs en de Goudse alle eer inge legd voor wat de organisatie betreft. En de Goudse zwemclub vooral is het geweest, die dit tournooi op prijs heeft weten te stellen en door een alzijdige opkomst in de diverse nummers een zodanig overwicht heeft weten te behalen, dat zij de eerste plaats in het eindklassement wist te bezetten. Voor de Leidse clubs heeft dit tournooi weer danig lering gege ven, want het feit, dat op sommige nummers, zowel persoonlijke als estafettes -geen vertegenwoordigers (sters) konden worden aangewezen, wijst er voldoende op, dat er nog immer een groot tekort bestaat aan voldoende geoefende leden en meer dan ooit zullen de clubs, welke daaraan mank gaan, moeten zorgen ten spoedigste nieuwe krachten zich op te nemen, willen zij de con currentie met andere verenigingen op de duur kunnen volhouden en zelf op wedstrijden goed voor de dag kunnen komen. Dit geldt spe ciaal voor de Leidse Zwemclub, die immer een gebrek aan goede zwem sters heeft gehad, maar ook onder de heren weinig grote krachten heeft geteld. De Sleutelstad is nog een jonge vereniging, die haar weg wel zal vinden en allengs meer krachten zal trekken, wanneer zij de jeugdige leden goede training geeft. De Zijl en Poelmeer kwamen op dit tournooi niet slechts voor de dag, al zagen we bij beide verenir gingen zwemmers, die reeds jaren de clubkleuren vertegenwoordigen en eerlang hun plaats toch ook zul len moeten afstaan aan anderen. Zoals hierboven reeds gezegd werd deze vijfkamp een overwin ning van de Goudse Zwemclub. Reeds na zes nummers hadden deze gasten een aardige voorsprong, welke geleidelijk werd vergroot totdat zij uiteindelijk op fraaie wijze de zege veilig stelden. De uitslagen luiden: 50 M. schoolslag meisjes: 1. C. Broere (GZC) 43.9; 2. M. Kok GZC, 45.4; 3. A. de Mey (LZC) 47.5. Idem jongens: 1. F. v. Sisseren (S.S.) 40.9; 2. T. Roman (Zijl) 42; 3. K. Wever (G.) 43.5. Idem dames: 1. H. Caspers (Pm) 43.9; 2. L. v. Veggel, (Z) 45.8; 3. A. v. Ingen Schenau (Pm) 46.4. 50 M. borstcrawl meisjes: 1. J. de Jong (L) 38.6; 2. J. Hanselaar (L) 3. T. Kammeraat (G) 41. Idem jongens: 1. K. Wever (G) 34.3; 2. H. Ykema (Pm) 34.7; 3. K. Slobbe (G) 36.4. Idem dames: 1. D. Stomps (Pm) 35.5; 2. T. de ong (G) 36.2; 3. A. de Bree (Z) 39.6, 50 M, rugslag dames: 1. D. Stomps (Pm) 43.7; 2. N. Rietkerk (G) 43.9; 3. J. de Jong (L.) 44. 100 M. schoolslag heren: 1. W. Scharloo (G) 1.28.7; 2. D. Cannoo (L) 1.29; 3. W. Stomps (Pm) 1.29.1. 100 M. borstcrawl heren: 1. C. Vis (G) 1.12.4; 2. J. Ydens (Pm) 1.13.5; 3. C. Stokkel (SS) 1.13.5. 100 M. rugcrawl heren: 1. H. de Tombe (Z) 1.17.2; 2. J. de Jong (G) 1.26; 3. W. den Boer (G) 1.26.4. 3 x 50 M. wisselslag est. meisjes: 1, LZC 2.11; 2. GZC 2.17. Idem dames: 1. Poelmeer 2.12.3; 2. GZC 2.17.1, LZC ged. Idem jongens: 1. Poelmeer 2.15.1; 2. De Zijl 2.20; GZC werd eerste, doch werd wegens te vroeg af zwemmen ged. Idem heren: 1. LZC 1.51; 2. De Zijl 1.51; 3. Poelmeer 1.52. 5 x 50 M. borstcrawl est dames: De definitieve uitslag der athletiekcompetitie 1947 der Leidse Athletiek. Commissie, na behandeling protesten en reglementaire overtredingén, vast gesteld 4 Juli, j.l. luidt als volgt: Meisjes 1. Brunhilde 2. Sportief A 3. Z.L.C. A 4. Z.L.C. B gesp. gew. gelijk verl. punten 144H—H3H 135H—123H 86 —169 Jongens 1. Bataven A 2. Holland A 3. W.I.K. 4. Bataven B 5. Bataven C 6. Z.L.C. A 7. Bataven D 416H—301H 244H—189H 409 —359 3351^—318^ 313H—329H 338 —409 223 —373 115) 55) 50) 17) (—16) (—71) (-150) 42 21 0 21 42 2280 -2280 0) Dames le klasse: 1. Brunhilde I 1 1 0 0 2 59 - 55 4) 2. N.-Brunhilde I 1 0 0 1 0 55 - 59 -4) 2 1 0 1 2 114 -114 0) 2e klasse: 1. W.I.K. 4 4 0 0 8 228 -131 97) 2. N.-Brunhilde II 4 3 0 1 6 181H- -167H 14) 3. Concordia 4 2 0 2 4 160 -174 (—14) 4. Sportief 4 1 0 3 2 165M- -189J4 (-24) 5. Z.L.C. 4 0 0 4 0 126 -199 (—73) 20 10 0 10 20 861 —861 0) Heeren le klasse: 1. Holland I 1 1 0 0 2 89 - 86 3) 2. Bataven I 1 0 0 1 0 86 - 89 -3) 2 1 0 •1 2 175 -175 0) 2e klasse: 1. Z.L.C. I 3 2 1 0 5 211M- -178 H 33) 2. Holland II 3 2 0 1 4 185 -191 —6) 3. Bataven II 3 1 1 1 3 202 -176 26) 4. W.I.K. I 3 0 *0 3 0 170M- -223H (—53) 12 5 2 5 12 769 - -769 0) 1. De Zijl 3.31.3; 2. GZC 3.33.8 Poelm. werd ged. Idem heren: 1. GZC 2.40.1; 2. Pm 2.40.9; 3. De Zijl 2.44.2. Waterpolo: De Zijl IISleutelstad I: rust 11, eind 32; Leidse Com binatieGZC rust 12, eind 13. Eindstand:, 1. GZC 2020.3 p.; 2. Dé Zijl 2078.9 p.; 3. Poelmeer 2087.2 p.; 4. LZC 2199.7 p.; 5. Sleutelstad 2217.6 punten. MOTORSPORT Van Aartsen winnaar bij de grasbaanraces te Aalsmeer Hoewel de Amsterdamse motorren ner Piet van Aartsen in de 500 cc klasse van de Zaterdag te Aalsmeer onder auspiciën van de K.N.M.V. ge organiseerde motorgrasbaan-races door een val werd uitgeschakeld, werd hij later in de lange baanwed- strend over 7 baanronden op Eysink na een spannende strijd met A. Hart man Jr. op JAP winnaar met een voorsprong van 3.8 sec. Hetzelfde ge schiedde tijdens de lange baanwed- strijd voor de 350 cc, waarin van Aartsen op Metchless, met een voorr sprong van 4.8 sec. op Hartman, al$ eerste de finsh passeerde. De uitslagen luiden: 250 cc-juniores: 1. O. Baas, A'dam, op JAP 2 pnt., 2. F. Draayer, A'dam, op Jason 6 p., 3. N. Kroes, Den Haag, op Batavus 7 pnt. 350 cc-juniores finale: 1. O. Baas op JAP 2 m. 19.4 s., 2. J. de Laat, Haarlem, op BSA 2.21. 500 cc-juniores: 1. N. Kuyper, Rot terdam, op HD 6 p., 2. B. Reuter, Haarlem, op Norton 10 p. Sportklasse 125 cc: 1. F. Draayer 2 p., 2. A. Heineman, Terschuur, op Eysonk 4 p. 350 cc-juniores: 1. P. J. W. Aartsen, Adam, op Matchless 3 p., 2. A. Hart man Jr., A'dam, op JAP 6 p. 500 cc-seniores: 1. A. Hartman Jr op JAP 5 p., 2. J. W. Boef, A'dam, op JAP 10 p., 3. G. P. van Doornik, Utrecht, op JAP 13 p. Langebaanwedstrijd over 7 baan ronden: 350 cc-klasse seniores: 1. P. J. W. van Aartsen op Matchless 2.57.2. 2. A, Hartman op JAP 3.2, 500 cc-seniores: 1. P. J. W. van Aartsen op Eysink 2.53., 2. A. Hart man Jr. op JAP 2.56.8., 3. J. Bosman, Den Haag, op JAP 3.06. WIELRENNEN. DE RONDE VAN FRANKRIJK. De negende etappe van de Tour de France BlranconDigne 217 km., is gewonnen door Vietto (Frankrijk) in 7 uur 23 min. 15 sec. 2. Lazarides (Zuid-Oost-Fr.) zelf de tijd. 3. Brambilla (Italië) 7.27.35. 7. Camillini (Ned. en buitenl.). 23. Klabinsky. 46. Janssen. De uitslagen van de tiende etappe van de Ronde van Frankrijk, Digne- Nice, over 255 k.m. zijn: 1. Camellini (Ned. en buitenlanders) 8 uur 7 m. 59 sec. 2. Ronconi (It.) 8 u. 9 m. 58 s. 3. Lazarides (Zuid-Oost) 4. Callens. 5. Biacca (It.). 14. Janssen. 54. Joly. 55 Klabinsky. Na de tiende ronde luidt het al gemeen klassement: 1. Vietto (Fr.) 75 u. 2 min. 46 sec. 2. Camellini (Ned. en buitenl.). 3. Brambilla (It.). 4. Roncconi (It.). 5. Robiac (West). 35. Janssen. 40. Klabinsky. 54. Joly. Landen klasement: 1. Italië 226 u. 2 min., 5 sec. 2. Frankrijk 227.10.4. 3. West Frankrijk 227.49.44. 4. Bel gië 229.39.7. Bergklassement: 1, Lazarides 65 p. 2. Brambilla 60 p., 3. Ronconi 52 p. 4. Camellini 39 p. IN 1948 RONDE VAN NEDERLAND? Het organisatie-comité van de weg wedstrijden M.P.M. en Zes Provin ciën-koers werkt op het ogenblik plannen uit, om volgend jaar een „Ronde van Nederland" uit te schrij ven. De overweldigende publieke be langstelling en de prachtige samen werking met overheid en politie wet tigen het vertrouwen, dat een Ron de van Nederland niet langer op fan tasie behoeft te berusten. Aangenomen, dat de belangstelling en medewerking van nog op te rich ten plaatselijke comité's voldoende zal zijn, hebben de organisatoren de volgende vorlopige etappe-indeling gemaakt: le etappe: Maastricht-Roermond- V enlo-Helmond-V eghel-N ijmegen 2e: Nijmegen-Arnhem-Ede-Apel- door-Deventer-poor-Hengelo-En sche de. 3e: Enschede-Oldenzaal-Denekamp- Almelo-Raalte-Zwolle-Meppel-Assen- Groningen. 4e: Groningen-Dokkum-Leeuwar- ■den-Franeker-Harlingen.Bolsward Sneek. 5e: Sn eek-Bols ward-Aisluitdij k- Alkmaar-Zaandam,Amsterdam. 6e: Tijdrit Amsterdam-Den Haag- Roterdam; Rotterdam-Dordrecht-Ber- gen op Zoom-Vlissingen. 7e: Per boot naar Breskens. Bres- kens-Terneuzen-Sas van Gent-Ant- werpen. 8e: AntwerpenRoosendaalBre- da-Tilburg-Den Bosch-Eindhoven. 9e: Eindhoven-Weert-Mijnstreek- Zuid-Limburg Heuvelland-Maas tricht. ATHLETIEK. A. V. 1923 WINT DER HERMAN VAN LEEUWENBEKER. Op de Nederlandse estafette kam pioenschappen, die op de Sintelbaan te Amsterdam, georganiseerd door A. V. 1923 gehouden werden, is een einde gemaakt aan de hegemonie van de Amsterdamse damesclubs. Sledhts de relay was voor Sagitta, dank zij een goede 200 meter van Fanny BlankereKoen. Op alle an dere nummers waren het Haagse clubs, die als eerste eindigden en vooral Shot kwam goed uit de bus met 2 eerste plaatsen, een vierde plaats, een vijfde plaats voor de tweede ploeg in de 4 x 80 m. esta fette voor meisjes en nog een zesde plaats. In de 4 x 80 m. egaliseerden zy het Ned. record met 42.1 sec. Bij de heren behaalde A. V. '23 de meeste successen en legde hiermede voor een jaar beslag op de Herman van Leeuwenbeker. De 23ers won nen de 10 x 100 m. en de 4 x 400 m., terwijl zij op de 4 x 100 m. de twee de plaats achter A. A. C. bezetten. De 4 x 1500 m. was tot de laatste lopers een volkomen open strijd. De A.A. C.-er Ribbens nam als eerste loper de kop, op de voet gevolgd door Caesar uit Beek. Bij het overgeven aan de tweede man van A.A.C. Jaap Meijer, was het verschil sledhts en kele meters. De lange afstandkam pioen wist hierbij nog enige meters te bevechten, die na de tweede wis sel door Van het Woud weer verlo ren gingen. Op de laatste 200 meter, toen D.O.S. uit Rotterdam de leiding had passeerde de A.A.C,'er zijn te genstander nog en met een uiterste krachtsinspanning wist hij ongeveer drie tot vier meter uit te lopen. Op dit moment was de tij.d van A.A.C. zo, dat indien Slijkhuis als laatste lo per binnen de 3 min. 59 sec. zou lo pen, het Nederlands record op deze afstand er aan zou gaan. De Leide- naaj* was er echter niet zo goed in en hoewel hij de voorsprong van A. A. C. op de tweede aankomende tot 90 meter wist te vergroten, was zijn tijd ruim 4 min. 3 sec. en bleef de A.A.C.-ploeg 5 sec. boven het Ne derlandse record- De tijden waren: Dames: 10 x 100 M.; 1 Shot, Den Haag, 2 m. 11.7 sec. 4 x 100 m. finale: 1. Celebes 51.9 m.: 1 Shot, Den Haag 42.1 Sagitta, Amsterdam, seconde. Relay: Heren: 10 x 100 m.: 1. A. V. '23 Amsterdam 1 min. 52.4 sec. 4 x 1500 m 1. A.A.C., Amster dam 17 min. 4.8 sec. 4 x 100 m.: 1. A.A.C., Amsterdam 44.1 sec. 4 x 300 m. juniores: 1. Shot, Den Haag 2 min. 36.2 sec. 4 x 100 m. juniores: 1. H. A. V., Haarlem 46.4 sec. 4 x 400 m.: 1. A. V. '23, Amster dam 3 min 28.9 sec. Polsstokhoogspringen: 1. Lamoree, Haarlem 3.75 m. GYMNASTIEK. ONDERLINGE WEDSTRIJDEN „SPORTIEF". Vrijdagavond hebben de jaarlijkse onderlinge wedstrijden van de Leid se R.K. Dames- en Meisjesgymnas- tiekver. „Sportief' plaats gehad. Na opening werd gestart met de eerste groep: de meisjes van 12 en 13 jaar. Voor velen was het de- eerste „echte" wedstrijd, met „echte" juryleden en publiek. Ze hebben zich dapper ge weerd en er zijn heel wat mooie cij fers gegeven. Elke club deed eerst de vrije oefeningen, daarna brug, rin gen en springen. Natuurlijk kan niet WEERSVERWACHTING WAT MINDER BEWOLKING. 5 Aanhouden van het koele weer o met vooral aan de kust een nu o en dan krachtige Zuid-Weste- o lijke wind. Wisselende bewol- king met enkele losse buien, voornamelijk in de namiddag ooooooonoonnnnnonoonnoonoonnoooooa TIM TUIMEL EN HET SPOOK VAN MUIZENDAM 38. Maar de commissaris snapte er eigenlijk, net als jullie, nog lang niet alles van! „Kijk", legde Tim uit, „ik ging er van uit dat spoken niet be staan, er moest dus iemand zijn, die zich van het spook bediende. Voor welk doel weten we wel. Bij de holle boom vonden we een pijp, een slan getje en een lege fles. Behalve de ga- zige substantie ontdekte ik tussen de struiken nog een stenen bakje. En daarmee wist ik waaruit het spook bestond! Let maar eens op! Hier zijn de ingrediënten: een pijp, een bakje, een stuk zeep, verbandgaas enz." Tim gooide al pratende wat water in het bakje! Iedereen de eerste prijs halen, maar .ie totale indruk was bevredigend. Er werd rustig en netjes gewerkt. Loeki Fascotte haalde met 36 pun ten de 1ste prijs van de eerste graad. Betty v. Egmond werd met 30 V* punt nummer 2. Van de tweede graad be haalde Hannie Zandvliet met 31 Vx p. de 1ste prijs en waren er drie, die een tweede prijs kregen, n.l. Polly Molnor, Truus Wijnen en Cicilia Sas sen, elk met 28 p. De tweede groep (meisjes van 14 15 jaar) hadden als prijswinna- ressen van de eerste graad: Rietje v. d. Spek met 33 p. en Joke Lampo met 31 Yt p. Annie Schoonwater werd met 32)4 punt de 1ste en Cobie Wes- selman met 31)4 p. de 2e van de tweede graad. In de derde groep (meisjes van 16 tot 20 jaar) was het al heel gauw duidelijk (en niemand had anders verwacht) dat Trees Fascotte de 1ste prijs van de eerste graad zou verove ren en ze behaalde die met 35 p. en een pluim voor haar keurig turnen! Groot was de spanning wie de 2e prijs zou halen: met verschillende con currenten vlak achter zich werd An ke v. d. Spek met 31 p. nummer 2. Van de tweede graad werd Cootje v. Wouw met 29 p de 1ste en Adri Hartwijk met 28 3/4 p. de 2de. Om kwart voor negen kwam de damesclub, waarvan Willy v. Steen met 32 3/4 punt de 1ste prijs van de eerste graad behaalde en Rie Helver- steyn met 31 p. de 2e prijs. Ria God- dijn kreeg van de tweede graad mcl 27 3/4 en Gon Epskamp de 2de prijs met 25 3/4 punt. Na de dames-wedstrijden bedank te de moderator, de eerw. pater Kfl- genelst, op de eerste plaats de leraar, de heer Duindam, voor zijn goede en prettige manier van lesgeven en de juryleden, die de hele avond met veel animo gejureerd hadden. Ook liet aanwezige publiek wprd voor de belangsteling bedankt, vooral de zeer- eerw. heer pastoor Smitz en de eerw. pater Dijkstra, die een deel van de wedstrijden hadden bijgewoond. Pas toor Smitz was zelfs zo enthuosiast over de sportieve prestaties van „Sportief", dat hij een extra prijs toezegde. Zo was dit het eind van de goed ge slaagde en vlot verlopen wedstrij den. Voor de leden van de Woensdag middagclub worden de wedstrijden om technische moeilijkheden nog even uitgesteld, maar niet afbesteld! Het Bestuur. WANDELSPORT Jubileum wandeltochten van P.P.A. Men heeft wel eens beweerd, dat afstandmarsen boven de 30 KM. voor velen een bovenmenselijke inspan ning betekenen, maar gezien het ge- bodene vooral op Zondag bij de 50 KM. durven wij gerust het tegendeel beweren. Iedere gezonde man en vrouw kan. mits er serieus en syste matisch getraind wordt, zeker deze marsen volbrengen. P.P.A. heeft op beide dagen de kunst verstaan, allen te geven wat nodig was en zo waren er afstanden van 20, 30, 50 KM., ja zelfs afstanden voor de jeugd over 7 1/2 tot 15 KM. Zagen wij b.v. Zaterdag de kleinen van Voordorp om drie uur aangetre den voor hun afstandsmars, (P.P.A. was hier op de juiste gedachte geko men deze kleinen geheel gratis aan deze tocht te moeten- laten deelne men, Zondag was het d<i beurt aan de meer volwassen tippelaars en hier zagen wij groepen uit alle delen van Nederland. De extra prijswinnende groepen waren: 20 KM. le pr Keien- trekkers, Amersfoort: 2e: HWOV, Den Haag: 30 KM: le: Keien trekkers, Amersfoort; 2e: DVM, Leiden; 3e: Meerburg, Zoetewoude; 4o: Flardinga Vlaardingen; 5e: D.O.N.K.. Gouda. 50 KM. (Militairen): le pr. Bewakers Kamp Vucht; 2e pr. Rode Kruis. afd. Den Haag; (Burgers: le De Schakel boys, Katwijk. ,De jury bestond uit de heren P. v. d. Voort, voorz. afd. Z.-Holland, G. J. Ejiseraad en W. v. d. Linden. Voorts kregen een extra prijs als ver ste deelnemers: Mej, de Groot 's-Her- togenboseh; E. M. Juyn, Velp; A. Hoesen. Den Dungen. PAARDENSPORT COURSES DUINDIGT. De resultaten der gisteren op Duin- digt gehouden courses waren: Illustre Hanover-prijs, draverij, af stand 2000 M.: 1. K. Valsugana, ber. W. Rogmans, tot. tijd 3.15.8, K.M.tijd 1.37.9; 2. Kalumet Axhit, ber, J. Knij- nenburg; 3. Kiddy, ber. J. Kruithof. Amby-prijs, ren voor gentleman- riders, afstand 2100 M.: 1. Sombreffe, ber. R. v. d. Nat, tijd 2.28.2; 2. Col des Aravis, ber. H. G. Dekker; 3. Tuniculaire, ber. G. C. Dekkers. Criterium voor zesjarigen, drave rij, afstand 2100 M.: 1. Leo Axhit, ber. J. Wagenaar, tot. tijd 3.10.6, K.M.tijd 1.30.8; 2. Lancier, ber. W. Leeuwenkamp. Batavieren-prijs, ren, afstand 2400 M.: 1. Rapidc, ber, A. Montane, tijd; 2.48; 2. Surprisge, ber. F. Delbras- sine; 3. Etoille du Nord, ber. F. De- coster. Kampioenschap Ned. paarden, dra verij van meet, afstand 2400 M.: 1. Gratie Hanover, ber. A. R. Nettel man, tot. tijd 3.28.6, K.M.tijd 1.26.9; 2. Illustre Hanover, ber. W. H. Geer- sen; 3. Edel Scott, ber. J. Zuider duin. Embassy Clubprijs, heat-handicap draverij int. afstand 1560 M., totaal uitslag: 1. Dalver, ber. J. Kruithof, 10 pnt., 2. Junior Axhit, ber. W. Leeuwenkamp, 11 pnt., 3. Mesnil Cher, ber. J. Goedendorp, 12 pnt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 3