De Insuline-ontdekker in ons land 19) MAANDAG 7 JULI 1947 uE LEIDSE COURANT PAGINA 2 HISTORISCHE VERENIGING VOOR ZUID-HOLLAND OPGERICHT. In Dordrecht is Zaterdagochtend de oprichtingsvergadering gehouden van de historische vereniging in Zuid- Holland. Deze vereniging stelt zich onder de zinspreuk „Vigilate Deo confidentes" (waakt, vertrouwend op God) ten doel, de beoefening van de plaatselijke en gewestelijke geschie denis in Zuid-Holland te_ bevorderen door hqt houden van bijeenkomsten en excursies en het verlenen van steun aan historische onderzoekingen en publicaties, het uitgeven van ge schriften en anderszins. De voorlopige voorzitter, mr. B. van 't Hoff, rijksarchivaris van de derde afdeling (Zuid-Holland) van het al gemeen rijksarchief, hield een toe spraak, waarin hij de aanwezigen, on der wie tal van burgemeesters en se cretarissen van gemeenten, archiva rissen enz. begroette. Hij gaf een toe lichting op de werkzaamheden van de vereniging, die tussen de reeds be staande historische verenigingen in Ziiid-Holland zeer zeker reden van bestaan zal hebben. Na deze toespraak betuigde de bur gemeester van Dordrecht, de heer J. Bleeker, zijn instemming met de op richting. De statuten werden vervolgens vastgesteld en een voorlopig bestuur werd gekozen. Onder leiding van de heer B. van Bilderbeek werd de grote kerk, het prachtige gothische bouw werk, dat de trots van Dordrecht is, bezichtigd. Ook werd men in de ge legenheid gesteld het pas weer ge opende museum „Ma. Simon van Gijn" te bezoeken. RADIO DINSDAG HILVERSUM I (301 M) 7.45 The Queen's Hall Orchestra. 8.15 „Pluk de dag". 9.00 lichtbaken 9.30 Jean Sibelius-programma. 10.00 „Wie komt er in mijn hokje?" 10.15 Bazeler kamerkoor. 10,40 Het kistje, sprookje door G. Bomans. 10.50 Suites van E, Elgar. 11.30 Als de ziele luistert. 11.40 Mazurka op. 7, no. 1, Fr. Chopin. 12.00 Angelus. 12.03 Miliza Korjus en Luigi Fort. 12.30 Het orkest zonder naam. 13.15 Welk boek? Een goed boek. 13.20 Het orkest zonder naam (vervolg). 13.50 Omroep-Operettekoor. 14.30 „Onder ons". 14.45 Ziekenlof. 16.00 De Zonnebloem. 16.30 Na schooltijd. 16.45 Elck wat wils. 17.45 „Het rijk overzee" 18.00 Volksliederenkwar- tet „Cantus Populorum". 18.20 Sportpraatje. 18.30 Programma voor de Nederlandse strijdkrachten. 19.20 Uit het land van don Quichotte. 19.45 De taak van de huishoudelijke voorlichting in de toekomst. 20.00 Nieuws in het kort. 20.05 Actuali teiten. 20.12 De gewone man zegt er 't zijne van. 20.20 Gram.pl. 20.30 Galaconcërt in het Concertgebouw ten bate van het Prins Bernhard- fonds. 21.55 De handen moeten het maken.- 22.10 Avondgebed. 22.25 Va ders dagboek. 22.45 Zomer-serenade. 23.25 André Kostelanesz en zijn or kest. 24.00 Sluiting. HILVERSUM II (415 M) 7.30 Aubade. 8.15 Walzen. 8.45 Arthur Schnabel, piano 9.15 Mor genwijding. 9.35 Arbeidsvitaminen. 10.30 Korte gesprekken van vrouw tot vrouw. 10.35 Werken van Ralph Vaughan Williams. 10.50 Kleutertje luister. 11.00 Piano-duo Cor Backers en Annie Nederbragt. 11.30 Carmen Miranda en Lecuona Cuban Boys. 12.00 Het Lyra-trio. 12.30 Ons plat teland. 12.40 Pierre Palla, orgel. 13.15 The Romancers. 14.00 Met naald en schaar. 14.20 Licht midda; concert. 14.55 Radio-matinée. 16.40 De schoolbel. 17.00 The Goldstream Guards Band. 17.30 Waltz-time. 18.15 Tom Erich, piano. 18.30 Het Metro- pole-orkest 19.00 Onze Amer. cor- resp. Bernard Person. 19.10 Constant Moerman, viool „en Cor van Boven, piano. 19.40 Zangklasse „Zanglust". 20.05 Wii waren met de microfoon bij. 20.15 Bonte Dinsdagavond- trein. 21.30 Platen, die u graag hoort. 22.15 Buitenlands overzicht. 22.30 The Skymasters. 23.15 Sym- phonie no. 5 in D gr. Ralph Vaug han W'illiams. 24.00 Sluiting. RADIO-REPORTAGE RADAR PROEFSTATION TE NOORDWIJK. Dinsdag 8 Juli zendt de K.R.O. (301 M.) van 22.45—22.55 uur een re portage uit in verband met de ope ning van het Radar Proefstation te Noordwij k. GERUCHT OVER EEN VERSCHIJNING. Het A.N.P. bericht, dat er een ge rucht loopt in het Brabants dorpje Vorstenbosch dat de Heilige Maria zou zijn verschenen aan 2 boeren kinderen, Antoon en Bertus van der Velden, resp. 12 en 11 jaar oud. De pastoor van Vorstenbosch staat zeer sceptisch tegenover de verkla ringen van de beide kinderen, waar aan hij niet veel waarde schijnt te hechten. De kinderen houden vol, de verschijning gezien te hebben. Het is ook de practijk der Kerk om tegenover dergelijks dingen zeer gereserveerd, zeer voorzichtig te staan. Wat ons betreft: had het .A.N.P. het gerucht niet wereldkundig ge maakt en ware het niet reeds in de pers opgenomen, wij zouden er in ons blad nog geen melding van heb ben gemaakt. UITVAART ARCHIVARIS F. H. J. A. CORNET. Hedenmorgen had in de St. Jo- sephkerk te Haarlem de uitvaart plaats van de zeereerw. heer H. J. A. Cornet, archivaris van het bisdom Haarlem. De Bisschop woonde de Lauden en de H. Mis van Requiem bij. De H. Mis werd opgedragen door de deken van Haarlem J. J. A. Kuilman, geas sisteerd door pastoor P. Braak uit Sassenheim en pastoor G. A. Jonge- jan uit Haarlem. De lijkrede werd uitgesproken door pater F. Roorda O.F.M., pastoor van de St. Antonius- kerk. De begrafenis heeft plaats ge had op „Buitenveldert" bij Amster dam. GEEN GLASBONNEN IN JULI Ten einde gelegenheid te geven de „boven de markt zwevende'' glasbonnen te doen honoreren en mede daardoor een juist inzicht te verkrijgen in de huidige glaspositie, zullen, volgens mededeling van het ministerie van wederopbouw èn volkshuisvesting, in overeenstem ming met het ministerie van Eco nomische Zaken, in de maand Juli geen glasbónnen worden uitgegeven. Men is er zich van bewust, dat dit in bepaalde gevallen tot enige moeilijkheden aanleiding zal 1 kun nen geven, doch daartegenover zijn de voordelen van deze maatregel zo groot, dat men heeft gemeend het tijdelijk ongerief te moeten aan vaarden. Voor glas, ten behoeve van wer ken boven 500.dat op de rijks goedkeuring wordt vermeld of zo nodig op een suppletie-rijksgoed keuring alsnog kan worden aange vraagd, gaat de distributie onge stoord verder. Slechts voor werken onder 500, waarvoor het glas uitsluitend op bonnen kan worden betrokken, geldt de tijdelijke onderbreking tot 1 Augustus a.s., wanneer de uitgifte van bonnen 'weer normaal zal wor den hervat. Voor bijzonder dringende gevallen, b.v. ter voorziening van een gebro ken ruit in een operatiezaal, za' ook in de maand Juli echter nog gezorgd kunnen worden. DE MELKFLESSENPOSITIE PRECAIR. De vakgroep detailhandel in melk boter, kaas en eieren schrijft ons: „De aflevering van melk en melk producten in flessen ondervindt door allerlei oorzaken ernstige moeilijk heden. Tegenover een toenemende vraag naar melk, pap, yoghurt e.d. in flessen bestaat geen voldoende aanvulling met nieuw materiaal. Het is derhalve een gebiedende eis, dat met het aanwezige materiaal gewoekerd wordt. Het publiek wórdt daarom met grote aandrang opgewekt bij te dra gen tot een snelle circulatie der flessen door de lege flessen zo spoe dig mogelijk aan de melkhandelaar terug te geven." OLIE IN AUGUSTUS. In het voedselvoorzieningsblad is gepubliceerd de M.V.O. verordening 1947, „afleveringsverbod olie voor consumptiedoeleinden" van het be- bedrijfschap voor margarine, vetten en oliën. Deze verordening, welke betrekking heeft op de verstrekking van olie op een voor de bevoorra ding reeds ingeleverde bon, verbiedt fabrikanten en groothandelaren de olie voor 4 Augustus 1947 aan dë"- taillisten af te leveren. Zij beoogt ter bevordering van een geregelde gang van zaken een zo goed moge lijke gelijktijdige aflevering in Augustus. Prof. C. H. Best sprak te Leiden PROF. C. H. BEST, die in 1921 tezamen met dr, Banting de insuline ontdekte, het praeparaat dat een omwenteling in de toehandeling van suikenziekte teweeg zou brengen, arriveerde Zaterdagmiddag met het s.s. ,Veendam", vergezeld van zijn vrouw en zijn 18-jarige zoon in Ne derland, om een tournée te maken door een gedeelte van West-Europa en lezingen te houden in Leiden, Brussel, Luik, Leuven en Londen over insuline en de onderzoekingen, die gedurende de 25 jaar na de ont dekking daarvan, Leidden tot de vervolmaking van dit geneesmiddel. van vele lantaarnplaatjes lichtte prof Best zijn verdere onderzoekin gen toe. Men hield zich bezig met de betekenis van de choline bij de levercirrhose als direct verband houdend met de insuline-inwerking. Zeer belangrijk is het onderzoek naar e'en radio-actief gemerkte de?% trose, waardoor men de loop van de dextrose in het lichaam kqn volgen. Prof. Best, die zijn onderzoekingen na het vliegongeval, waarbij Sir Banting in 1941 in New Foundland het leven verloor, alleen voortzet, probeert thans een methode te vin den, waarmede het insuline-gehalte in het bloed kan worden bepaald, hetgeen mogelijk een duidelijk crite rium in de behandeling van diabetes kan worden. Na* afloop van deze lezing heeft prof. dr. S. T. Bok de spreker namens de Leidse Faculteit van Geneeskunde bedankt en. de verzekering gegeven, dat de gehele beschaafde wereld zich één voelt in haar erkentelijkheid je gens de grote ontdekker. Tot slot begaven allen zich naar de „Beukenhof" te Oegstgeest, waar men tot diep in de nacht over medi sche problemen van gedachten heeft Prof. Best werd in 1899 in Toronto (Ontario) geboren, in welke stad hij ook studeerde. Sinds 1923 is prof. Best „research associate of the* Banting-Best depart ment of medical research, dat behal ve op het gebied der insuline, zijn werkzaamheden ook uitstrekt op andere terreinen. In 1934 werd hij benoemd tot professor in de physio- logie aan de universiteit in Toronto. Ook Nederland erkende zijn bij zondere kwaliteiten, hetgeen tot uiting kwam in zijn benoeming tot doctor honori causa aan de univer siteit in Amsterdam en tot lid van de Koninklijke Nederlandse Acade mie van Wetenschappen. Het is thans vijf en twintig jaar geleden, dat de ontdekking van het insuline de medische wereld in be roering bracht en het bezoek van prof. Best is voor Nederland een waarlijk grote gebeurtenis. Zaterdagavond sprok prof. Best op uitnodiging van de „Nederlandse Vereniging tot behartiging van de belangen van suikerziekten", in de aula van het Academisch Ziekenhuis hier ter stede over het onderwerp 25 Jaar Insuline". Onder de aan wezigen bevonden zich vele hoog leraren, medici en studenten. De medische faculteit van de universi teit uit Leuven was vertegenwoor digd door dr. Feylstege. Nadt dr. F. Gerritzen de spreker met een kort woord had ingeleid, nam prof. Best het woord, om een overzicht te geven van zijn onderzoe kingen, die hij tezamen met Sir Banting was begonnen. Aan de hand RENTEPERCENTAGES GEMEEN- TELIJKE KASGELDLENING. De nieuwe rentepercentages voor gemeentelijke kasgeldleningen zijn als volgt vastgesteld: bij een looptijd van 3 maanden 1 pet.; 4 maanden 11/16 pet.; 5 maanden 11/8 pet.; 6 maanden 1 1/4 pet; 7 maanden 1 5/16 pet.; 8 maanden 1 3/8 pet.; 9 maanden 11/2 pet.; 10 maanden 1 9/16 pet.; 11 maanden 1 5/8 pet. en 12 maanden 13/4 pet. STAATSLOTERIJ. Trekking van heden. 1000.— 1904, 5231, 13700 1500;— 9181 5000.— 6086 400.— 5451, 6391 200.— 5198 9633, 14216 100.— 2054, 4490, 4575, 10214, 18443, 19621. TER DOOD VEROORDEELD. De Groninger kamer van het Bij zonder Gerechtshof te Leeuwarden veroordeelde hedenmorgen de 28- jarige SD-agent Mijndert Vonk te Groningen, conform' de eis tot de doodstraf. Verdachte had tijdens de bezetting aan talrijke arrestaties en huiszoekingen deelgenomen, terwijl hij voorts werd schuldig bevonden aan moord en doodslag, alsmede aan een poging tot moord. HAAGSE POLITIERECHTER. Er was door de landarbeider E. K. te Bodegraven nogal wat geroofd, zoals dé Officier bij de Haagse po litierechter constateerde. Diverse winkelgoederen, en een stormlan taarn behoorden tot de buit. Gezien de omvang, vorderde de Officier bij verstek een maand gevangenisstraf tegen verdachte. De rechter veroor deelde tot veertien dagen gevange nisstraf. HAAGSE GERECHTSHOF. Wegens het verboden vervoer van vlees enz. dat door P. G. v. V. uit Zoetermeer in zijn auto gesmokkeld werd, was hij tot 3 maanden gevan genisstraf veroordeeld door de po litierechter, van welk vonnis ver dachte in hoger beroep kwam bij het Haagse Gerechtshof. Dit heeft thans de straf geheel voorwaardelijk opgelegd met een proeftijd van drie jaar. Zoals bekend, vierde 1.1. Zaterdag de Leids Buitenschool haar 25-jarig bestaan. Er is reeds een en ander over vermeld, zodat we dus niet uit voerig behoeven te zijn. Er was receptie in een der schoollokalen, al waar het bestuur de felicitaties in ontvangst nam. Onder de vele aanwezigen, hier hun gelukwensen kwamen aan bieden, merkten wij o.m. op de bur gemeester van Katwijk, mr. W. J. Woldringh v. d. Hoop, de burge meester van Rijnsburg, de heer P. N. Höweler, de wethouders J. C. van Sdhaik en S. Menken, namens het gemeentebestuur van Leiden, de heer B. van Julsingh, rijksinspecteur van het L. O. in de inspectie Leiden, de initiatiefnemers van de oprich ting der school, prof. dr. E. Gorter, de inspecteur van het schooltoezicht té Rotetrdam, de heer W. Bij post, mr. H. R. Goudsmit, voorzitter van de Voogdijraad te Leiden mevr. D. A. van Dorp, oud-directrice van het Rotterdams Zeehospitium te Katwijk aan Zee, mr. P. A. van Toorenburg, secretaris van de Armenraad te Leiden, een deputatie van de afd. Leiden van het Rode Kruis en vele anderen. De voorzitter van de Ver. de Leidse Buitenschool, de heer H. van Sloo- teii gaf tüdens deze receptie een uit voerig overzicht over de 25 jaar van hei bestaan der school, waarna vele personen in een kort woord dezen op de belangrijke plaats, welke de Leidse Buitenschool in het belang van het prae-tuberculose kind in neemt. Weth. van Schaik, die namens het gemeentebestuur van Leiden de ge lukwensen, aanbood, zeide zich te ver heugen over hetgeen op deze plaats door particulier initiatief was tot stand gekomen. Kinderen, die bleek en narrig, en waarbij de verschijnse len van t.b.c. zich voordeden, aan Uw zorgen bleken toevertrouwd, verlieten na korter of langer tijd geheel gene zen de school met een blos op de wan gen en blij van geest. Hoewel spr. dankbaar is dat deze school in zulk een gezonde omgeving haar werk verricht, betreurt hij 't toch wel eens, dat zij zo ver van Leiden afstaat. De wijze van onderwijsgeven en de omgang met de kinderen, wel ke hier worden toegepast, zouden in menig opzicht nog leerzaam kunnen zijn voor het onderwijzend personeel der scholen. De burgemeester van Katwijk, mr. Wolderingh v. d. Hoop, herinnerde aan de aangename samenwerking, welke steeds heeft bestaan en de bij zondere positie die de school de enige die de gemeente geen geld kost in het Katwijkse gemeenteleven inneemt. Spr. die het betreurde dat zoveel ingezetenen van zijn gemeente zich in de hongerwinter van 1944'45 over het aan de school grenzende bos hadden „ontfermd", zeide, waar mo gelijk was, zijn medewerking toe, om ook in dit opzicht nog iets voor de school te kunnen doen. Een medede ling, welke door het bestuur en de aanwezigen met bijzondere dank werd ontvangen. Vervolgens werd nog het woord ge voerd door de heren v. Julsingha, Bij- post, dr. Zijerveld en de directrice der School mej. G. Crévecoeur, die dankte voor de waardering, die zij steeds had mogen ondervinden in dit schone werk, waarna prof. Gorter de hem toegezwaaide lof terug wees naar het dag. bestuur der school en de werkers van iedere dag, die zove- len weer hebben gebracht op hun juiste plaats. Een der ouders van de kinderen der school dankte voor de zorgen aan de kinderen besteed. Bij monde van de voorzitten der ouder commissie, de heer P. C. Robbers, werd een caudeau aangeboden, een aardewerken bloemenvaas. Dan ser vering van thee en ijs in een der schoollokalen, waarmede deze plech tigheid was geëindigd. Het bestuur mocht schriftelijke ge- luwensen ontvangen van de minister van sociale zaken, W. Drees, en van deken Homulle. EINDEXAMEN R.K. H.B.S. Aan de R.K. Hogere Burgerschool zijn geslaagd van, 3 groepen voor endexamen afd. B: Oh. Brederode, Noordwijk; L. de Biuyn, Wassenaar; Y. Donders; J. Haasnoot; B. Hen- kus, Lisse; J. de Jong, Voorburg; A. Krol; S. Maat; J. v. d. Meer, Roe lof arendsveen; C. van Meurs, Voor burg; W. L.'Ortije, Voorburg; C. v. d. Peet, Voorschoten; G. v. d. Poel, Voorschoten; J. Pollman; C. v. d. Post, Zoeterwoude; W. van Ringele- stein, Den Haag; H. van Schaik; P. Sohenk, Oegstgeest; J. Schouten. Waar geen woonplaats is versneld, is deze Leiden. STICHTING CENTRALE GEZINS ZORG. Tot bestuursleden van de Stichting Centrale Gezinszorg zijn gekozen de leden van het voorlopig comité n.l. rector Bernefeld (aangewezen door de hoogeerw. heer Deken) mi. Don ders, mej. Langezaal en de here: S Menken en de dr. Zyerveld. Zoals men weet is het de bedoeling van de ze stichting om contact te leggen tus sen de verschillende sociaal-charita tieve organisaties en als middel daar toe o.m. een bureau op te richten met een sociale werkster of sociaal wer ker. Men hoopt zeer spoedig dit bu reau te openen. Bij het gehouden examen dooi de bond van leraressen bij het mo de vakonderwijs goedgek. bij kon. besl. "slaagde voor het dipl. costu- mière de dames L. Klootwijk, M. Zoet uit Oude-Wetering, J. Koek, M. Zaal, M. v. d. Meer, A. v. d. Meer uit Roeiofarendsveen, J. de Koning, Leimuiden, allen leerlingen van mej. P. M. de Jeu, te Oude Wetering. Bij het gehouden examen door de bond van leraressen bij het mode- vakonderwijs, goedgek. bij kon. besl. slaagde voor het dipl. lerares mej. Apl. den Haan, voor coupeuse dames L. Lamboo, J. Langezaal, D. Prion; voor het dipl. costumière Th. v. Res teren, I. Devilee, E. GordijnO wel, allen te Leiden; M. v. Ruiten, P.oe- lofarendsveen, J. den Hertog, Zoe terwoude; voor le deel costumière M. v. d. Westen, allen leerlingen van mej. H. M. Goddijn, Korevaarstraat 47a, te Leiden. ersengymnastiek ANTWOORDEN. Een stadje en ook een graaf schap in Z.-Ierland. Een bezoek, dat een Bisschop om de 5 jaar aan Rome brengt om verslag te geven. Eén jaar. Van Juni '45 tot Juli '46. De Fransman Charles Per- rault. Het Ned. Instituut voor de Publieke Opinie, dat de opinie van het Nederlandse volk onderzoekt over ver schillende kwesties. Vogelkunde, In een turfschuur bij Brielle op 9 Juli 1572. Van 1581—1647. Een bal in de open lucht, i. a. Leder, bereide dieren huiden; b. ladder; c. leer stelsel, bijv. de leer van Christus. LAATSTE BERICHTEN DE BELGISCHE KONINGS KWESTIE. Tijdens het congres der Katholieke Volkspartij, dat Zaterdag en Zondag te Antwerpen is gehouden, hebben de Vlaamse en Waalse sprekers in hun toespraken allen hun trouw aan koning Leopold betuigd. De heer van Zeeland verklaarde o.a.: „Men kan de grondwet verdraaien, doch het staat vast, dat de koning zal terugkeren, teneinde zijn constitu tionele taak verder uit te oefenen". KATH. BRUIDJES IN CANADA. Mededeling aan familieleden. Pater Matteo Suijker O.E.S.A. uit New-York heeft tijdens zijn terug reis van het Mariacongres in Canada te Montreal de pas uit Nederland vertrokken Nederlandse, emigranten ontvangen en wel op verzoek van Mgr. Charbonneau, Aartsbisschop van Montreal, die hem als enige Neder landse priester verzocht, na te gi of de papieren van de Nederlandse bruidjes in orde waren. Het kerke lijk huwelijk geldt in Canada tevens als burgerlijk huwelijk. Behoudens twee uitzonderingen waren de papie ren van de bruidjes niet in orde. Pater Suijker verzoekt daarom de desbetreffende familieleden in Ne derland ten spoedigste, en wel per luchtpost te willen opzenden aan het adres van genoemde Nederlandse jonge vrouwen: 1. het doopbewijs, 2. het vormbewijs. 3 een verklaring van de betrokken parochie-pastoor, dat er geen bezwaren zijn tegen het slui ten van een werkelijk huwelijk. Daar het visum verstrekt is op voorwaarde dat het huwelijk binnen dertig dagen na aankomst in Canada wordt geslo ten, is uiterste spoed bij het zenden dezer papieren geboden. HILLEGOM WP Zangconcours. Op het zangcon cours te Bovenkarspel, wat gisteren gehouden werd, heeft „Cantate et Ju bilate" uit Hillegom in de tweede af deling gemengde koren met 301 pun ten een eerste prijs behaald. LEIDSCHENDAM De coloradokever. Ondanks de van gemeentewege gegeven waar schuwing om de nodige bespuiting te verrichten tegen de coloradokever hebben een tiental aardappelentelers hieraan niet voldaan. Tegen hen is proces-verbaal opgemaakt. Het Zwembad. Dat het gemo derniseerde zwembad aan de Ver lengde Raadhuislaan voldoet en op prijs wordt gesteld, bewijst wel het veelvuldig gebruik dat van deze in richting wordt gemaakt. Om enkele cijfers te noemen wijst, het bestuur op het groeiend aantal baden dat geno men wordt. Na de opening van het zwembad op 26 Mei j.l. werden tot einde van die maand 1703 losse baden genomen, welk aantal in Juni opliep tot 3539. In Mei werden 113 knipkaar- ten afgegeven voor 10 baden en 96 kaarten voor 20 baden. De cijfers voor Juni bedroegen resp>80 en 119. Van belang is ook, vooral voor de toe komst, dat verschillende scholen zich beijveren voor het schoolzwemmen waaraan thans door 148 jongens en 105 meisjes wordt deelgenomen. Uit deze cijfers blijkt dat er alle reden is voor de verwachting dat het zwem bad een goede toekomst tegemoet gaat, waardoor tevens aan het soms ergerlijke zwemmen in openbaar vaarwater paal en perk wordt ge steld'. NOORDWIJKERHOUT Eerste plechtige H. Mis. Op Zon dag, 13 Juli a.s.. des voormiddags 10 uur zal in de St. Jozefkerk alhier de weleerw, father Aloysius van der Werf zijn eerste plechtige H. Mis op dragen. ZOETERWOUDE Distributie. De bonkaarten voor zware arbeid en voor vuile arbeid! zullen worden uitgereikt, voor het dorpsgedeelte, in het Raadhuis op 14 Juli en Dinsdag 15 Juli en aan de Hoge Rijndijk in café Witte Huis op Woensdag 16 Juli a.s. De loketten hiervoor zijn geopend van 9.15 tot 15 uur. oooooooooooooooooooooooooooooooooo De verschrikkelijke (Zta&eCEa oooooooooooooooooooooooooooooooooo Een vrolijke liefdesroman van BERTA RUCK. Vertaald door TEO DE WITTE. „Met uw welnemen, mevrouw, het is niet voor u", kwam het haast on hoorbaar uit de onderdanige Frede rick- Alle bedienden kropen steeds in hun schulp wanneer Hare Hoogheid de hertogin werd gesignaleerd. „Het is een speciale bode, die helemaal uit Londen is gekomen met een taxi en op antwoord wacht. Het briefje is voor miss Ames". „Hou me vast! Wat kan dat wel zijn!" schreeuwde Arabella uiterst opgewonden. „Hebben de dames er bezwaar tegen dat ik het hier even lees?" ,,We worden zelfs door nieuwsgie righeid verslonden om te weten, wat het wel kan zijn", zei de hertogin in een buitengewoon milde stemming. „Open het asjeblief als je een oude J dame niet langer dan nodig is w^lt j kwellen. Ik durf te wedden, j dat het een speciale uitnodiging voor je is. Een comedie of een intiem soupertje, je zult zien. Maar open het dan toch, kind!" Arabella verscheurde de envelop pe, waarvan het hoofd het wapen van een heel beroemd regiment droeg. Zodra Peggy een glimp van dit wa pen had opgevangen, kreeg ze het ge voel alsof er iemand over haar graf wandelde. Ze begon plotseling te ril len. Maar niemand lette er op. Alk aandacht ging uit naar Arabella Iedereen vo"* verbazing af, wat voor uitnodiging dat wel mocht zijn. De een of andere nieuwe grap, na tuurlijk. Maar dat was toch wel ver bazend vlug Arabella haalde het briefje voor den daghet briefje? Het was een lange brief, een hele serie bladzijden volgekrabbeld. Arabella wierp er onmiddellijk haar mooie blauwe ogen op. Ineens riep ze: „Gunst!" Met een koorts achtige snelheid vloog ze door de vel len en toen ze eindelijk aan het laat ste was gekomen riep ze nogmaals: „Gunst!" De hertogin was de eerste, die blijk dorst te geven van haar ongeduld. „Welnu, beste miss Ames?" vroeg ze, terwijl ze met haar stok op de mooie tegels stampte. „Welnu? Bent u heus niet van plan ons uit onze el lende te verlossen en ons zo spoedig mogelijk te vertellen, wat dat alle maal heeft te betekenen?" „Gunst! Gunst!" riep Arabella. „Komt dat niet van hoe-heet-die- vent-ook-weer! Die luitenant, dien u Silly Billy noemde!" „Aaaariep Peggy met een ongewilde verlichting uit, die echter in de algemene spanning onopge merkt bleef. „Schrijft Silly Billy zulke lange epistels?" riep de hertogin uit. „Om je voor een lunch uit te nodigen?" „Lunch! herhaalde Arabella in uiterste verwondering„Wat ik er. uit opmaak is, dat hij me com pleet ten huwelijk vraagt.' HOOFDSTUK Vin. .en nog een aanbod. Een huwelijksaanzoek! Zes paar ogen richtten zich gespan nen op het meisje, toen zij deze ver pletterende mededeling deed Er zouden wellicht zeven paar ogen geweest zijn, maar Freedrick ^yas met een kort gebaar opgebonsjourd, zo dra hij deze geruchtmakende enve loppe met het nog meer geruchtma kende schrijven aan miss Ames had overhandigd ,,0, beste miss Ames", zei Hare Hoogheid, „de hemel gave, dat we nu knusjes in mijn salon zaten inplaats van in deze ongenietelijke ondervra gende familiekring. Ik zou je zeker vragen om my dat schrijven eens te laten lezen." „O, je mag het gerust lezen hoor", zei Arabella, met een lach, die te- lijk haar pret en haar nog niet over wonnen verbazing moest uitdrukken. „Ik geloof trouwens niet, dat u kans zult zien, die hanepoten te ontcijfe ren. Ik heb niet meer kunnen vinden dan zijn naam, dien hij voor de vei ligheid erg duidelijk heeft geschre ven en dan „indien je maar ineens met me wilde trouwen" en dan dit woord1 hier onder in de hoek, dat in ieder geval duidelijk genoeg „lieve ling" moet betekenen". „Het is lieveling', zei de hertogin van Countshire, terwijl zij ineens al haar waardigheid liet schieten en als een schoolmeisje naar de brief greep met een nieuwsgierigheid, die op nie mand en niets meer scheen te letten. „Zowat vijftig jaar geleden was ik gewoon ditzelfde handschrift met veel moeite en pijn in mijn ogen te ontcijferen.' „Nou dat treft", zei Arabella. „Dan zul je me een groot genoegen doen me eens precies voor te lezen, wat hij geschreven heeft want ik ken er geen touw aan vastknopen. Probeer eens of het lukt", ging ze op de meest vertrouwelijke toon tegen haar nieu we vriendin verder, „Ik kan er geen kop of staart aan krijgen...." „Ik zal hem hardop lezen"e kondig de de hertogin met buitengewone uit gelatenheid aan. Als een troep kui kens op de kloek, vloog de gehele familie Cattermole op haar af. Niemand, behalve Peggy Delemarë, het arme familielid, dach er aan Ara- bella even te vragen: „Heb je er niets op tegen?" „O neen, ik geef er helemaal niet om", zei het blonde manenkind erg openhartig. „Als het 'n jongeman was, dien ik heel goed kende. Maar tot voor gisteravond was hij voor mij compleet een vreemdeling. Ik moet je eerlijk bekennen, dat jk nog nooit zo'n exentriek heb meegemaakt, die bij zijn thuiskomst onmiddellijk aan zijn lessenaar gaat zitten en dan zo'n epistel in elkaar zit te flansen." „Och, ik vind het werkelijk een kraan van een jongen! ja, ik vind hem door en door bewonderenswaar dig", zei de hertogin flink. „Het lijkt me eigenlijk wreed hem voor dit snib bige stel te kijk te stellen, maar ik moet mijn woord gestand doen.... daar gaat ie danEn met haar volle en heerszuchtige stem las ze: Beste miss Ames, Ik had eigenlijk veel liever ge schreven, lieveling van een miss Ames, maar ik geloof, dat het een al te bruut begin geweest zou zijn. „Dat zou ik ook denken", mompel de Arabella, die zich weer geheel hersteld had, terwijl Pearl luidop zat te grinniken, mrs. Cattermole nog altijd een melancholieke blik in haar ogen had en Beryl en Amber blikken wisselden die betekenden: heb je ooit zo iets meegemaakt? Peg gy Delamare moest op haar onderlip bijten om haar lachen te «bedwin gen. Met haar cynische intonatie ver volgde de hertogin: Ik heb altijd veel horen spreken over liefde op het eerste gezicht. Maar ik heb er nooit in willen ge loven, voordat ik u gisteravond heb ontmoet. Ik kan het gewoonweg niet over mijn hart verkrijgen om je te verzwijgen, dat je doodnucli- ter het meest verrukelijke kind bent, dat ik ooit in mijn leven ben tegengekomen. Ik voeg er onmid dellijk aan toe, dat ik de gelukkig ste jongen ter wereld zou zijn, in dien je maar ineens met me wilde trouwen. Ik weet wel, dat ik niet veel te prentenderen heb en ze noe men me in het regiment „Het Schaap" of „De Sukkel", maar ik kan je wel zeggen, dat ik alles doen zou om het je zo aangenaam mogelijk te maken. Je zou van al les van me kunnen krijgen wat een sterfelijk wezen maar durft te ver langen. Ik ben wel een beetje bang, dat je dit een tikje erg vlug zult vinden, maar ik moest het nu eenmaal schrijven. Elke minuut, sinds we vanmorgen vertrokken zyn, is met niets anders gevuld ge weest, dan met de lieflijkste ge dachten aan de verbazend vrien delijke gast op „De Schuur".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 2