3)e CcicLc ©omcmt Weer vaag antwoord van Djokja Rusland tracht het te boycotten Op korte golf MAANDAG 7 JULI 1947 Bureaux: Papengracht 32, Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826, Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERS VELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN y 37e JAARGANG No. 11131 Abonnementsprijs 0.26 per week, f 1.10 per maand, f 3.25 per kwartaal. Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden f 1.50. V Solidarisme in de practijk DE Tweede Kamer heeft Vrijdag een wetsontwerp aangenomen, dat bijzondere aandacht verdient. Het is het wetsontwerp inzake tewerkstel ling van „onvolwaardige" arbeids krachten; van mensen, die door een lichamelijk of geestelijk gebrek niet kunnen werken op een zo effectieve wijze als „volwaardigen Het betreft dus niet invaliden, die niet of nog niet geschikt zijn om te arbeiden, maar minder validen. Elke werkgever met meer dan 20 werknemers kan ver plicht worden een minder-valide ar beider in zijn bedrijf te plaatsen in dier voege dat op iedere 50 arbeiders niet meer dan een minder-valide be hoeft te worden opgenomen. De leden der Tweede Kamer heb ben dit wetsontwerp gedurende de gehele Kamerzitting van Vrijdag van 11 tot 1 uur van alle zijden bezien, maar algemeen werd het wetsontwerp toegejuicht en het werd ten slotte zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. Gevraagd werd o.m. of de minder- valide arbeiders als regel eenzelfde loon zullen moeten ontvangen als hun valide collega's. Minister Drees heeft daarop bevestigend geantwoord. Eerst bij ernstige afwijking van de normale prestatie zal men de zaak nader kun nen bezien met de hiervoor aangewe zen Overheidsinstantie. Enkele afge vaardigden bepleitten een loon naar prestatie, maar de minister zeide, dat er uitvoerig over gedelibereerd was, doch dat ten slotte de gelijke belo ning als het beste systeem werd be schouwd. Van werkgeverszijde was daartegen geen protest gekomen, ter wijl vertrouwd werd, dat ook de ar beiders zich met dit systeem zullen kunnen verenigen. Als men ons vraagt, of zich bij de uitvoering van het tot wet geworden wetsvoorstel geen moeielijkheden in de practijk zullen voordoen, dan ant woorden wij, dat er, naar onze me ning. méér moeilijkheden zullen op rijzen, dan waarschijnlijk bij een op pervlakkige beschouwing vermoed wordt. Maar: die moeilijkheden zul len overwonnen moeten en, hoe dan ook, kunnen worden. Het wetsvoor stel is om zijn strekking zeer sympa thiek. Zeer sympathiek. Hier wordt een voudig opzij gezet een grondregel van de liberale economie; hier wordt de economie geplaatst onder de wetten van de moraal, de moraal van recht vaardigheid en de moraal van liefde; hier wordt een concrete belichaming gegeven aan het beginsel van de christelijke solidariteit. Natuurlijk dit is 'niet de eerste stap in deze rich ting: heel de sociale wetgeving van Talma en Aalberse en anderen gaat uit van hetzelfde beginsel. Maar deze stap is toch ook een zeer belangrijke. Wij wensen hiermede geluk Rege ring en Volksvertegenwoordiging en zeer bijzonder minister Drees. V Bezuiniging in het leger BIJ de Regering bestaan plannen, om te gaan bezuinigen op de mi litaire uitgaven, ook door verminde ring van de troepen-sterkte zo werd Zaterdag gemeld. Dit is een fris geluid. Uit den treure is voorheen herhaal delijk herhaald van regerings- en an dere zijde: op alles bezuinigen, maar niet op militaire uitgaven. Want: de militaire uitgaven zijn noodzakelijk voor de handhaving van Nederlands zelfstandigheid en onaf hankelijkheid. Bij deze bewering moet echter on derscheid worden gemaakt tussen mi litaire uitgaven en militaire uitgaven. Er zijn natuurlijk uitgaven voor het leger te land, ter zee en in lucht, die noodzakelijk zijn, waarop niet bezuinigd kan worden, tenzij met ernstig nadeel, met ernstige geva ren voor het Rijk. Doch er zijn ongetwijfeld óók mili taire uitgaven, waarop wèl bezuinigd kan worden, als de gelden zo efficiënt mogelijk worden besteed, terwijl het zelfde kan worden gezegd van de troepen-sterkte. En hoe staat het met het zuinig be- héér in de Cadi? Wij juichen het toe, als ook het le ger c.a. in de zo dringend nodige be zuiniging op 's> lands financiën zal worden betrokken. V Een parlemen taire enquête? DOOR de heer Van der Goes van Naters is bij de Tweede Kamer een voorstel ingediend tot het houden van een parlementaire enquête naar het regeringsbeleid der kabinetten- De Geer en -Gerbrandy sedert de Duitse inval van 10 Mei 1940 tot aan de capitulatie van 5 Mei 1945, alsme de naar het onmiddellijk daaraan voorafgaande beleid. Deze enquête zal zich moeten uit strekken over 14 punten. Het zijn: A. het militaire beleid ge durende de Meidagen van '40 en on middellijk daarvoor; B. de zetelver plaatsing der regering naar Enge land; C. de opvattingen in de kabi netten over de voortzetting van de oorlog; D. het aftreden van jhr. De Geer; E. de reis van jhr. De Geer; F. de verbindingen tussen de regering en het bezette gebied; G. het contact met de verzetsbeweging; H. het be leid ten aanzien van de organisatie der strijdkrachten; I. de bestuursor ganisatie van na de bevrijding; J. het financiële beleid; K. de vertegen woordiging in het buitenland; L. de hulpverlening aan gevangenen; M. Antwoordnota gisteren te Batavia overhandigd LIET LANGVERWACHTE REPUBLIKEINSE ANTWOORD op het Neder- landse verzoek ter verduidelijking van Soekarno's brief t.a.v. de Ne derlandse aide-mémoire is Zondagochtend aan dr. Van Mook overhan digd en later op de dag van Batavia naar Den Haag getelegrafeerd. De inhoud van het antwoord dat gisteravond in een conferentie ten paleize Rijswijk door dr. Van Mook, de Commissie-Generaal en de advi seurs bestudeerd werd is nog niet bekendgemaakt, doch volgens Aneta gaven Nederlandse kringen te Batavia te kennen, dat de republiek in grote trekken de Ned. voorstellen in zake de interim-regering aanvaardt, de afwijzing ener gemeenschappelijke gendarmenie handhaaft en afwijken de voorstellen doet betreffende debuitenlandse betrekkingen. De republikefhse vice-premier Setiadjit, die te zamen met Tamzil, den vice-minister van Buitenlandse Zaken, de antwoord-nota aan dr. Van Mook heeft ter hand gesteld en tevens de Amerikaanse consul-generaal het republikeinse antwoord or de aide-mémoire van de Ver. Staten heeft bij zijn vertrek uit Djokja aan Ass. Press verklaard: „Ik vertrouw, dat ons antwoord voor Nederland aanvaardbaar zal blijken te zijn en de vrees voor oorlog zal wegnemen." gegeven belofte van volledige souve- reiniteit na de interim-periode zal worden nagekomen". In tegenstelling tot dit republikein se optimisme verneemt Ass. Press uit Batavia andare geluiden. Hoogge plaatste Nederlanders verklaarden, dat het republikeinse antwoord „bui tengewoon vaag is en geen oplossing heeft gebracht van de in haar aanleg hoogst gevaarlijke Nederlands-Indo nesische crisis". Nederlandse zegslieden verklaar den, dat de nota, in tegenstelling tot de republikeinse beweringen, geen beloften inhoudt van de strekking als zou het beslissend gezag van de ver tegenwoordiger van de Kroon zijn aanvaard. Opnieuw uitstel. De r .eest gefundeerde opinie te Ba tavia, aldus vervolgt Ass. Jress, is thans, dat de oplossing van het twee jaar oude Nederlands-Indonesische conflict door een militaire actie nog een mogelijkheid is, waarmede ter dege rekening moet worden gehou den, ofschoon het minstens een week zal duren, voor Nederland een defi nitieve beslissing neemt. „Onbevredigend" zegt Batavia. Volgens officiële Nederlandse krin gen in Batavia wordt het antwoord van de republikeinse regering onbe vredigend geacht. Nadere uitleg gevraagd. De ministers Setyadjit, Gani en Leimena zijn hedenmiddag met een speciaal Nederlands vliegtuig naar Djogja vertrokken, om verduidelij king te vragen over enkele punten van het republikeinse antwoord aan dr. Van Mook. Het vliegtuig werd be schikbaar gesteld in verband met de urgentie van de aangelegenheid. De ministers worden reeds morgen in Batavia terugverwacht. De ge vraagde verduidelijking zou in het bijzonder betrekking hebben op de interim regering en de republikeinse verantwoordelijkheid voor binnenland se aangelegenheden alsmede op de kwestie van de gemeenschappelijke gendarmerie en de buitenlandse be trekkingen. Beslissend gezag van de Kroon erkend Een der hoogste Indonesische auto riteiten verklaarde aan Ass. Press: „Het republikeinse antwoord is de aanvaarding van het verzoek, dat is gedaan in de aide-mémoire der Ver. Staten." Deze autoriteit, die volledig op de hoogte was van de inhoud van de nota, zeide, dat daarin het beslissende gezag van de Nederlandse Kroon over de nationale interim-regering gedu rende de periode, welke aan de volle dige souvereiniteit voorafgaat dus tot 1 Januari 1949 wordt aanvaard. Hij voegde hier evenwel aan toe, dat in de nota tevens wordt verzocht om een duidelijke definitie van dit beslissende gezag en om garanties, dat het niet zal worden gebruikt voor inmenging in het dagelijks bestuur der binnenlandse aangelegenheden van de republiek. Een andere zegsman verklaarde, dat de aide-mémoire van de Ver. Sta ten de situatie grotelijks had opge helderd, aangezien wij nu de Neder landse eisen kunnen aanvaarden met de zekerheid, dat Amerika er op zal toezien, dat de door de Nederlanders het Indonesisch beleid; N. de moei lijkheden, die zich in de kabinetten hebben voorgedaan in het bijzonder met betrekking tot aan de leden daar van verleende ontslagen. De Tweede Kamer zal moeten be slissen, of bedoelde enquête al dan niet zal worden gehouden. Er zijn ook aan deze medaille twee kanten. De eene is deze: Wij leven in een tijd, dat er moet worden gewerkt met alle man en macht aan de wederop bouw van ons land. En hoeveel ar beidskracht en hoeveel geld wordt er nog niet steeds en almaardoor be steed- voor de nodige zuivering en alles wat daarmee samenhangt? Moet er nu weer nieuwe arbeidskracht en weer ander geld worden gebruikt voor wat we zou kunnen noemen de „zuivering" van het Londense rege ringsbeleid? Wij kunnen ons voorstellen, dat de volksvertegenwoordiging aarze lend en huiverend staat, als zij voor dit besluit wordt geplaatst. Maar toch zouden wij er onze stem aangeven. De andere zijde van de me daille is nl. deze, dat over veel wat in Londen is geschied een dikke sluier hangt. En zowel voor de historie als voor het heden is dat ongewenst. Wel zouden wij willen aandringen op beperking van het onderzoek tot het werkelijk belangrijke V Na een bioscoop bezoek II7IE in Casino te Leiden deze week gaat genieten de film „Pastor Angelicus" zal getroffen worden. Hij zal ontroerd worden door de als ver geestelijkte persoonlijkheid van de Vader der Christenheid. Hij zal katholiek of niet katholiek, gelovig of ongelovig tot ernstig nadenken worden gestemd door de realiteit, de werkelijkheid, die hij voor zich ziet: het Vaticaan als wereld-centrum. En in veler harten zal gaan branden het smekend verlangen, dat toch alle machthebbers der wereld in dit cen trum mochten vinden een gemeen schappelijke wil, om te vestigen een wereld-vrede, die hun volkeren en héél de wereld tot geluk en zegen zou zijn! Als men leest de encyclieken en toespraken van de Paus, waarin Hij aangeeft de richtlijden voor een wereld-vrede, en als men de Paus in deze film hoort spreken, dan zal ieder moeten ericennen, dat die vrede er kan komen, ondanks blijvende prin cipiële verschillen, indien de wereld- heersers de richtlijnen, die de Paus aangeeft en die zij kunnen aanvaar den, ook zouden willen aanvaar den In een artikelen-reeks van de hoofdredacteur van de „Osservatore Romano", graaf della Torre wordt betoogd, dat onverzoenbaarheid in het rijk der ideeën nog niet onver mijdelijk moet leiden tót onverzoen baarheid in de politiek. En hij be sluit een artikel met een uitspraak van Z. H. de Paus: „Voor hen, die de zaken in het licht der Goddelijke Orde beschouwen, be staat geen twijfel, dat zelfs in geval van de ernstigste tegenstellingen der menselijke en nationale belangen, er steeds ruimte blijft lvoor een vreed zame schikking". Wij schrijven hier neer enkele ge dachten, die bij ons opkwamen bij het zien van Pastor Angelicus; een film, die wij, zoals reeds gezegd, zéér graag aanbevelen! geiekelanB en zijn buren. Rusland neemt een eigenaardige houding aan t.o.v. Griekenland. Nu heeft Gasparof, Sow jet-afgevaardig de van de ploeg der commissie van onderzoek der V.N., welke te Saloni- ki is achter gebleven, om grensinci denten te onderzoeken, weer gewei gerd deel te nemen aan het onder- zoel^ naar Griekse beschuldigingen tegen Joego-Slavië inzake grensin cidenten in het gebied van de berg Beles nabij de Joegoslavische grens. Het onderzoek gaat echter door en de ploeg is vertrokken naar het be wuste gebied. Inmiddels meldt het Franse pers bureau A.F.P. uit Saloniki, dat in het gebied van Doiran bij de Joegosla vische grens een hevig gevecht ont brand' is tussen Griekse regerings troepen en een grote legerformatie uit Joego-Slavië. Volgens een dag order van de bevelhebber van het derde leger wordt de hulpverlening van nabuurlanden aan de opstande lingen steeds minder verborgen ge houden. De Joegoslaven zouden aan de Griekse Partisanen hebben aan geraden om niemand krijgsgevangene te maken en alle militaire gevange nen te doden. HET RAADSEL DER VLIEGENDE SCHIJVEN. In verschillende staten van het Noordwesten van de Verenigde Sta ten zijn de laatste dagen geheimzin nige „vliegende schijven" waargeno men. Meteorologische experts zijn van oordeel, dat hier geen sprake is van hemellichamen. Een natuurkun dige van het technologisch instituut van Californië acht het zeker, dat deze „schijven" in verband staan met proeven met „omzetting van de atoomenergie" die in verschillende Amerikaanse centra worden geno men. De „schijven" zouden een om trek hebben van ongeveer zeven me ter, door een raketsysteem gelan ceerd en per radio bestuurd worden. David Lilienthal, voorzitter van de commissie voor de atoomenergie, heeft echter verklaard, dat de „schij ven" niets met atomische experimen ten uitstaande hebben. Stichting internationale filmcentrale Tijdens het 4e Internationale Ka tholieke Filmcongres te Brussel werd door de Nederlandse delegatie een-ge detailleerd plan ingediend op het ge bied der katholieke filmproductie en internationale uitwisseling van films van godsdienstige, zedelijke of cultu rele waarde; voorts werd voorgesteld centrale filmvoorzieningen in de ka tholieke landen te organiseren ten behoeve van de katholieke scholen, instellingen en organisaties en deze centrale nationale organen te laten samenwerken in een te vormen inter nationaal Bureau; een ander voorstel betrof de samenwerking van landen met gelijke talen, teneinde eikaars mogelijkheden te vergroten, en tot slot centralisatie van filmvoorziening en filmproductie in de Missielanden en co-operatie bij de productie van grote films om zodoende grotere en betere resultaten te bereiken en gro tere zekerheid van rendabiliteit te ge ven aan onze films ofwel om grotere garanties aan producers te geven. De Nederlandse voorstellen werden in vijf speciale zittingen door deskun digen van verschillende landen be studeerd en in hun geheel aangeno men. Er werd opgericht een interna tionale federatie voor de katholieke organisaties die zich positief op film gebied bewegen: „Confédération In ternationals du Film". Ondervoede kinderen naar Limburg Op 15 Juli komen er honderd kin deren over de Duitse grens bij Ven- lo, die tot 26 Augustus in Neder land zullen blijven. Het zijn kinde ren van in Duitsland woonachtige Nederlanders uit de districten Dus- seldorf, Goch en Kleef. Zuid-Lim burg is met deze opneming van kinderen uit Duitsland voorgegaan. De werkgemeenschap Limburg heeft zich in overleg met 't huisvestings comité te Den Bosch, de Ned. mili taire missie voor Duitsland en ver schillende Ned. verenigingen in Duitsland over de Ned. kinderen in het district Aken ontfermd. Noord-Limburg, hoe zeer het ook zelf met moeilijkheden kampt, wil niet achterblijven. Tegelen, Venlo, Horst, Gennep en Venray en heel het Noord-Limb. platteland, dat daartussen ligt, zullen de vaak aan ondervoeding lijdende kinderen van onze landgenoten in de Duitse puin- woestenij ontvangen. Bijna duizend hengelaars namen deel aan het grote nationale hengelcon- cours, dat in de Vliet tussen Leiden en Leidschendam werd gehouden. Het weer werkte niet bijzonder mee, doch het enthousiasme was er niet minder om. Een groep hengelaars be geeft zich naar de aangewezen plekjes. DE STRIJD IN CHINA. Chinese regeringstroepen hebben bij verrassing Lin Tsjoe veroverd, een communistische raviailleerings- bassis in de provincie Sjantoeng, aan de spoorweg van Tsingtao naar Tsi- nan. In Centraal-Sjantoeng trekken twee regelingslegers op naar het mijngebied tussen Tze Tsjoean en Po Sjan. Een derde leger is in verwoede gevechten gewikkeld bij Sjow Tsjoen, meer Oostelijk aan genoemde spoor weg. In Mansjoerije heeft het met Ame rikaans materiaal uitgeruste zesde le ger, dat onlangs Szpinkai heeft ver overd, de plaats Itoeng genomen op 67 km van het nieuwe doel, de Mandsjoerijse hoofdstad Tsjangtsjoen Franse socialisten zijn anti-communistisch Op de tweedaagse bijeenkomst van de nationale raad van de Franse so cialistische partij is blijk gegeven van een sterke anti-communistische ge zindheid. De leider van de linker vleugel van de partij, Guy Mollet. van wie vóór de conferentie van drie te Parijs werd gezegd, dat hij een te rugkeer van de communisten in de regering voorstond, heeft Zondag verklaard, dat zulks onder de huidige omstandigheden onmogelijk is imet het oog op de fouten, die de commu nistische partij op nationaal gebied en de Sowjet-Unie op internationaal gebied begaan heeft. Naar men ver wacht maakt deze houding het prac- tisch zeker, dat de socialisten hun stem zullen geven voor het aanblij ven van Ramadier en de andere so cialistische ministers, ondanks het feit. dat sommige socialisten Rama dier verwijten, dat hij te veel conces sies doet aan hen, die minder contro le op de industrie en het zakenleven wensen. Drie Franse vliegtuigen verongelukt Bij vliegdemonstraties zijn Zondag drie Franse vliegtuigen verongelukt, twee in Frankrijk en een in België. Bij deze ongelukken kwam een piloot om het leven, terwijl een andere ern stige verwondingen opliep. Een Frans legervliegtuig stortte bij een vlieg- demonstratie te Dij on neer. Hierbij werd de piloot ernstig gewond. De pi loot van een Courlis-eendekker werd gedood bij een demonstratie van ver schillende typen vliegtuigen op het vliegveld Villacoublay bij Parijs. Het derde Franse toestel stortte voor de ogen van 8.000 toeschouwers bran dend neer bij een demonstratie te Brussel In dit geval wist de piloot zich met de parachute te redden. DE A.S. MARSHALL-PLAN CONFERENTIE Welke landen gaan naar Parijs DIEPVRIESINRICHTINGEN IN HANDEN VAN ONZE TUINBOUW? Wekte het enige tijd geleden in de tuinbouwwereld sterke afkeuring, dat het Centraal Bureau voor de Tuin bouwveilingen in Nederland niet was ingegaan op een voorstel, waardoor de Nederlandse tuinbouw aandeel zou krijgen in de diepvriesinrichtingen, die als Duitse oorlogsbuit in Neder land waren achtergebleven, thans heeft het Centraal Bureau, naar „Groenten en Fruit" meldt, een nieuw voorstel ontvangen, dat de Raad van Advies met algemene stem men heeft aangenomen, Het voorstel komt er op neer, dat de grootste Engelse Verbruikscoöpe ratie, de Cooperative Wholesale So ciety bereid is op fifty-fifty-basis in het kapitaal van de aangeboden on dernemingen deel te nemen. De an dere helft van het kapitaal zal bijeen gebracht moeten worden door Neder landse lichamen. In deze laatste helft wil het Cen traal Bureau deelnemen, terwijl ook de centrale Boerenleenbanken, enke le andere centrale coöperaties, zome de de N.V. Verna bereid zijn een aan deel te nemen De onderhandelingen met de betrokken organen worden voortgezet. VERZILVERING VACANTIE- BONNEN VOOR DE LANDBOUW. Medegedeeld kan worden, dat van Zaterdag J9 tot en met Zaterdag 26 Juli a.s. voor losse landarbeiders de gelegenheid zal bestaan om vacan- tiebonnen in te leveren. Ten hoogste mag voor een waarde van 15. aan bonnen worden aangeboden, ter wijl arbeiders, in het bezit van che que-bonnen, uitgegeven door de Be drijfsverenigingen, deze cheque-bon nen eveneens ter verzilvering kun nen inleveren. Voor laatstgenoem den kan het maximum bedrag van 15.in bepaalde gevallen worden overschreden. De inlevering dient te geschieden bij de plaatselijke pen ningmeesters van de drie Landarbei dersbonden. Met nadruk zij er op gewezen, dat de aan te bieden va- cantiebonnen moeten zijn geplakt in de hiervoor bestemde opplakboekjes, terwijl alleen bonnen ter verzilvering kunnen worden aangeboden, die per 1 Mei j.l. door het Vacantiefonds zijn uitgegeven. Dus de bonnen met de opdruk „1947/48". De uitbetaling der gelden zal geschieden van 11 tot en met 23 Augustus a.s. en wel door de zelfde penningmeester bij wie men de bonnen heeft ingeleverd. Tot dusver hebben 5 Europese lan den officieel de Frans-Britse uitnodi ging aanvaard om aan de conferentie over het Europese herstel in het ka der van het plan-Marshall deel te ne men. Het zijn Ierland, Italië, Neder land, Turkije en Griekenland. Fin land heeft „voorlopig" besloten niet naar Parijs te gaan. Het Finse minis terie van Buitenlandse Zaken gaf als redenen van deze weigering op: „po litieke en geografische factoren". De houding van Tsjecho-Slowakije en Polen is nog niet bekend. De Tsjechische premier, die met zijn mi nister van Buitenlandse Zaken in Moskou vertoeft, zal zeer waarschijn lijk wel van het Kremlin „advies" krijgen om niet mede te doen. Dit valt af te leiden uit de toon van de Russische pers en radio. Ook uit uitlatingen van regerings personen en partijfunctionarissen in Hongarije, Bulgarije, Roemenië en Joego-Slavië, valt af te leiden dat deze landen niet aan de uitnodiging om aan de conferentie van 12 Juli deel te nemen gevolg zullen geven. Onduidelijk en verward zijn de berichten uit de Scandinavische lan den. Politieke waarnemers in de Noordelijke landen zijn van mening, dat hierin de houding van Zweden een rol speelt. In Stockholm is men n.I. bevreesd, dat Zweden in een Oostelijk of Westelijk blok terecht zal komen. Hoewel men algemeen verwacht, dat de drie landen de uit nodiging zullen aanvaarden, wordt het niet onwaarschijnlijk'geacht, dat zij aan deze aanvaarding bepaalde voorwaarden zullen verbinden. Volgens een woordvoerder van het Franse ministerie van buitenlandse zaken is de dag, waarop de antwoor den op de Frans-Britse uitnodiging uiterlijk binnen moeten zijn, bepaald op Donderdag a.s. NEDERLAND NAAR PARIJS. De uitnodiging aan de Nederlandse regering om deel te nemen aan de 12 Juli te Parijs te houden conferen tie over het plan-Marshall is Vrij dagavond omstreeks zes uur door de ambassadeurs van Engeland en Frankrijk in Den Haag aangeboden. Nederland heeft de uitnodiging in principe aanvaard Desgelijks hebben ook reeds Dene marken, Luxemburg, Portugal en Griekenland gedaan. Alle twee en APOSTOLISCH DELEGAAT VAN BATAVIA BENOEMD. Te Batavia is het officiële bericht ontvangen, dat Mgr. G, de Jonghe d'Ardoyc is benoemd tot Apostolisch Delegaat van Indonesië. Hij zal 5 Juli a.s. in Batavia aankomen. Mgr. G. de Jonghe d'Ardoye, titu- lair-aartsbisschop van Mistia werd 23 April 1887 te St. Gilles-Brussel geboren. Hij trad in bij de Sociëteit der Vreemde Missiën van Parijs en werd 17 September 1933 tot bis schop gewijd. 17 October 1938 volgde zijn be noeming tot Apostolisch Delegaat in Irak met als zetel Bagdad twintig landen, die uitgenodigd wor den, hebben de invitatie thans ont vangen. Als doel der conferentie wordt er in omschreven de instelling van een commissie van samenwer king en van vier sub-commissies, n.I. voor voedsel en landbouw, brandstof enenergie, ijzer en staal en transport. De „commissie" van samenwerking" moet haar rapport aan de regering der V.S. uiterlijk op 1 September voorleggen. Voorgesteld wordt, dat de commissie voor de eerste maal op 15 Juli te Parijs zal bijeenkomen en nauw contact zal houden met de or ganen der Verenigde Naties. De eer ste taak der commissie van samen werking zal bestaan uit het opma ken van een verslag over de be- staansbronnen en de behoeften van Europa in de eerstvolgende vier jaar. OOK ARGENTINIë WIL HELPEN. De Argentijnse president Peron heeft in een radiorede de bereidwil ligheid van Argentinië te kennen ge geven mede te werken de eenheid on der de mensheid te bevorderen door zijn hulpbronnen ter beschikking te stellen van de noodlijdende landen 1000000000000000000000000000000000 O TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO BINNENLAND. De veemarkt te Woerden zal met ingang van 16 Juli om de 14 da gen worden ingeschakeld als over nemingsplaats van slachtvee. Het aantal tandartsen in Neder land bedraagt thans ruim 1500. Hier van zullen in totaal 200 tandartsen in militaire dienst worden opgeroe pen. BUITENLAND. De ex-koning van Roemenië is verleden week getrouwd met zijn vriendin madame Lupescu. Mad. Lu- pescu zou volgens verklaringen van de secretaris van de koning op haar sterfbed liggen. Beter laat dan nooit! Het paar vertoeft op het ogenblik in Bolivia. De berichten over het opblazen van de tunnel bij Lampegan in de spoorlijn BataviaBandoeng worden tegengesproken. Gistermorgen brak in Londen een wilde staking uit onder het per soneel van de trams en ^stadsbussen. Er wordt een hogere vergoeding voor Zondagsarbeid geëist. De Zondags- vierders hadden een slechte dag. Zondag heeft Spanje gestemd over de successie-wet van Franco. Volgens de voorlopige uitslagen heeft de stemming een flinke meerderheid voor Franco's wet opgebracht. Een tioM&ltje. „Zoals het Woord Gods, om door Zijn smarten en folteringen de mens te verlossen, onze natuur wilde ge bruiken, zo benut datzelfde Woord pp bijna dezelfde wijze in de loop der eeuwen Zijn Kerk om het be gonnen werk te bestendigen". Paus Pius XII in zijn ency cliek over het Mystieke Lichaam van Christus.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1