ZO GAAT HET NIET LANGER Transportarbeiders leerling-verpleegsters; Dr. Jac. J. de Jong J. 0. TROMP Vloerkleden Boekhouder Kunstgebitten Bezoekt de Speeltuin MUZIEKSCHOOL „VITALIS" R.H.W. Het Ned. Jack London Verbond Dansavond Wassenaar „HET BRUIDJE" Voor PRIMA Wollen Jaeger Flanel £eekent de Matianale Sietitie TEERPRODUCTEN Jongen van School af KAMERS of ETAGE Vakschool voor Kleermakers Abonneert U Sutöum Gouda mo m%\ 2DE MEISJE R.K. MEISJE TAXIS W.(.A.v. Kerkhof TEL. 25555 4 UW JUISTE ADRES DE VULPEN SPECIALIST (/pRononce Wollen Kinderjurkjes ZATERDAG 5 JULI 1947 DE LEIDSE COURANT PAGINA 6 Verloofd: MTF.NTA A. M. VAN ELSEN en GERRIT J. C. NIPPER Oegstgeest: Juffermansstraat 54. Leiden. Rijnsburger weg 9. Thuis: 12 Juli Van 34 u. Rijndburgerweg 9, Leiden. t Heden overleed, ge heel onverwacht, on ze lieve Moeder en Grootmoeder WILHa. THOEN weduwe' van L. ZUIDERWUK in de ouderdom van 81 jaar. 6780 Namens de familie, L. Zuiderwijk. kleinkinderen en achterkleinkinderen Leiden, 4 Juli 1947, De' gezongen Requiem- Mis zal plaats Vinden in de Kerk v. O. L. Vr. Onbevl. ontvangenis, om 8.20 uur. De begrafenis om 10 uur op de R.K, Begraafplaats Zijlpoort. Rozenkransbidden Za terdagavond om 8.30 u. Herensingel 52a. Daar het mij onmogelijk is persoonlijk allen te bedan ken, breng ik langs deze weg mijn oprechte dank voor het medeleven en be langstelling betoond bij het overlijden van mijn lieve Man, Vader en Grootvader MARTINIJS VERSLUIJS. Familie Versluijs, DANKBETUIGING Aan allen die blijken van belangstelling hebben be toond bij ons 25-jarig Hu welijksfeest, betuigen wij ook namens onze kinderen hartelijk dank. 7681 P. Dongelmans A. Dongelmans v. d. Berg Rijpwetering, Juli 1947. Voor de vele blijken van belangstelling bii ons Hu welijk ondervonden, betui gen wij namens wederzijd se familie onze hartelijke dank. 1730 Arts voor inwendige ziekten vanaf 10 Juli tot nader aan kondiging niet te consul teren. Voor waarneming dokterstelefoon 22222 76558 J. A. TOLENAAR INTERNIST, PRACTIJK HERVAT Dr. BARTSTRA Maandag 7 Juli a.s. AFWEZIG Voor spoedgevallen, voor zover aanwezig, Tandart sen H. M. Foks en J. P. A. Brand. 7684 WU HEBBEN STEEDS VOORRADIG in diverse maten. Vooroorlogse kwaliteit Tevens rep. inr. Zendt briefkaart. 7691 Atelier „DE UITKOMST" Zuidwal 17 Den Haag. in bezit van praktijkdiplo- ma. Brieven aan Accoun tantskantoor Otto, Sassen- heim. 7692 WONINGRUIL Aangeboden te Utrecht, met directe Verbinding naar centrum en station, op zeer goede stand, wo ning. Bevat 6 kamers, gro te keuken en flinke tuin. Huur 40.per maand. Gevraagd in Leiden of di recte omgeving geriefelijk heel huisje voor klein ge zin, liefst met telefoon en tuin. Br. onder no. 1746 bur. van dit blad. Drogisterij „Boerhaave" S. A. BROERSE Haarlemmerst. 68, Leiden, van MAANDAG 7 JULI tot en met DONDERDAG 10 JULI 7689 wegens vacantie gesloten TELEFOONTJES worden dagelijks geplaatst ter grootte van hoogstens 30 woorden (een wpord maximum 12 letters). De prijs bedraagt f 1.50, uitsluitend tegen contante betaling. GRAF MONUMENTEN van verschillende grootten en in diverse uitvoeringen Vraagt afbeeldingen ter inzage en prrsopgave (geheel vrijblijvend) V.O.N.K. H. MORSWEG 148 Tel. 25444 (3 lijnen) DE JONG'S Luxe Autoverhuur en Taxibedrijf voor al uw Rijwerk. Ook voor 't Buitenland, voorzien van alle Vr. inl. Tel. 23055 AMERIKAANS PLASTIC met volledige garantie. Levering eventueel direct. Betaling in overleg Omzetten van niet-passend gebit in een dag gereed. Spreekuur van 9 tot 4 uur. Hogewoerd 88a, Leiden. Telefoon 23970 VAN VAN MEURS Rietveld G 2 Hazerswoude. Telef. 49. Notaris STUMPEL te Lei den is voornemens op Vrij dagen 18 en 25 Juli 1947, 's nam. 2 ure, in het Ven. duhuis te Leiden, in het openbaar te veilen de nav. perc. te Leiden: 1. Huis O. Rijn 23, groot 84 cA.. verh. voor 8.50 p.w. 2. Zeven Huizen in het hof „De Blauwe Klok" (O. Sin gel) 6 a 12 samen groot 4.37 A., huuropbrengst 19.25 per week. 3. Huis met 2 afz. bovemv. O. Vest 225/225 A en B. groot 1-14 A. verh. voor 8.90 per week. 4. Huis Staalwijkstraat 14, groot 61 c.A., verlh. voor 5,25 per week. 5. Huis, Uiterstegr. 157, gr. 60 C.A., veih. voor 3,75 per week. 6. Huis v. d. Tasstraat f-oot 89 c.A., Verh. voor 5.per week. 7. Huis, Rijndijkstraat 37, groot 79' cA.., verh. voor 5.per week. 7675 Bez. Dinsd. en Donderd. van 24 ure in weken van veiling en afslag. Aanv. terst. na de toewijzing on der gestandd. huur. Bet. koopo. op 25 Juli a^.s. met bijbet. van rente a 4 pet. 's j. vanaf aanv. tot bet. Nadere inl. geeft gen. not. Stum pel, Hooigracht 40, te Leiden, tel. 20131. voor Katholieke Kerkzang „St. Pieter" VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Programma en leraren: Grondbeginselen van Gregoriaans en moderne muziek Geschiedenis der Kerkmuziek v fr. A. O.S.Cr. tevens geeste- lijk leider Stemvorming w... Uitvoering van Gregoriaans (hoofdvak), klassieke v fm polyphonie en van meer moderne muziek Liturgie (hoofdvak) en Kerkelijke documenten i Uitspraak en eenvoudige vertaling van het G. Boumans Kerklatijn Het nieuwe cursusjaar begint de 1 e Dinsdag in September Inlichtingen en opgave van nieuwe leerlingen aan het corres pondentieadres: Warmonderweg 26, Oegstgeest EVENAART NATUURLIJK BRONWATER bestrijdt vertoningen van dieren op grond van het transport en de vangst die een zee van lijden met zich brengt. Verder om de opsluiting in nauwe kooien en het voortdurend reizen en trekken in benauwde spoorweg wagons. De dressuur die niet altijd met zachtheid gepaard gaat Daarom vraagt het Ned. Jack London Verbond, BEZOEKT GEEN CIRCUS Vraagt inlichtingen Lange Voorhout 84, 'sGravenhage 811 uur in R.K. Ver. Gebouw Een fijne avond Een prima band - U komt ook Leiden elke Zondag 8 uur In onze 3 zalen Privéles dag. Avondkleding huurt U bij: Leiden:' Haarlemmerstraat 205 Amsterdam: lan Evertsenstraat 65 deze week naakvan TELEFOON No. 2 - H00GMADE - GIRO 218S91 Cand. Not. A. H. DOYER, waarnemer Van het vacan te kantoor van Notaris A CALAND te Leiden, is voornemens op Vrijdagen 18 en 25 Juli 1947 's mid dags 2 uur, in het Notaris huis te Leiden, bij inzet en afslag publiek te verkopen, de volgende pexc. te Lei den, als: 1 en 2. De 2 burgerwoon- huizen met tuinen. Jan Lievensstraat 2 en 4, sa men groot 253 c.A„ elk verhuurd voor 26.50 per maand. 3. Winkelhuis, Pelikaan^ straat 11, groot 46 c.A.. verhuurd voor 5.50 per week. 4. Woonhuis Van der Werf- straat 80, groot 45 c.A. ver huurd voor 4.25 p. w. 5. Woonhuis Clarasteeg 8. groot 31 c.A. Verhuurd voor 3 per week. 6 Woonhuis Julianastraat 58. groot 69 c.A. Verhuurd voor 3.75 per week. 710. De vier woonhuizen Vestestraat 104. 106, 108 en 110, samen groot 193 c.A. Verhuurd no. 14 voor ƒ3.25 overige perc. elk voor 3 per week. 11. Woonhuis Middelste gracht 34, groot 44 c.A. Verhuurd voor 3.75 per week.. 12. Woonhuis Uiterstegr. 152. groot 28 c.A Ver huurd voor 2,75 p. week. 1315. Het Complex pan den Caeciliastraat 27, St. Ursulasteeg 13 en 11 en Michielstraat 2, samen groot 88 c.A. in totaal ver huurd voor 8.10 per week Bezichtiging in de weken van veiling en afslag op Dinsdag en Donderdag van 24 uur naim. Aanv. in huurg^not na toewijzing. Betaling 25 Augustus 1947. Ten aanzien van perc. cüe bij de inzet de maximum prijs bereiken bestaat de mogelijkheid van toewij zing bij inzet. 7676 Inlicht, verst. gen. waam. notaris, Hooigr. 76. Reeds stierven in de afgelopen 6 maanden 2 millioen mensen in de Repoebliek Indonesia de hongerdood. Nog steeds verblijven duizenden Ned. Mannen, Vrouwen en kinderen in de hel der concentratiekampen. fs MAANDAG 7 JULI A.S. begint de huis aan huisactie. H. R. TROOST Haven 14, Telefoon 21664 Bij de Stichting „Katholie ke Centrale voor Gezins zorg" te Leiden kan wor den geplaatst een Maatschappelijk Werkster Het diploma van een school van Maatschappelijk Werk strekt tot aanbeveling. Sollicitaties, onder opgaaf van verlangd salaris te zen den, vóór 20 Juli a.s. aan mej. E. C. M. Langezaal, St. Elisabeth Ziekenhuis, Hooigracht, Leiden. Géén persoonlijk bezoek dan na oproeping. 7667 WOONARK te huur gevraagd, klein of groot model. Brieven lett. N Mauvelaan 22,~Leidschen dam. 7663 MEUBELMAKER of timmerman. Boten-bou- werij L. B. He.lsen, Heren weg 26. Warmond. 7649 Zoek je echt mannelijk persoonlijk werk? Wordt dan handvorm-te gelmaker: prettig, vast werk niet aan de lopende band. Opklimmende loon schaal. Meldt U bij: Ouderzorg-de Ridder Co. Leiderdorp. Bedrijfsleider Textielfabriek zoekt por 1 Aug. of later, voor zich en zijn echtgenote Uitstekende referenties. Zonder kinderen. Wie bereidi is tegen behoorlijke vergoeding dergelijke jonge men sen aan woonruimte te helpen gelieve te schrijven on der no. 7693 bureau van dit blad. 'S-GRAVENHAGE. OPLEID'HNG TOT EERSTE KLAS KLEERMAKER INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN Voor de dagschool, kan tot 8 Aug. dagelijks plaats hebben, aan de school: Kazernestraat 28, Den Haag, Telefoon 114944, van 8.30—12.uiur en van 14—17 uur. (behalve Zaterdagmiddag). 7695 H. M. SPRONG, Directeur. Mevr. G. VAREKAMP Mariënpoelstraat 21 DINSD., DONDERD., VRIJD. 2—3.45 UUR iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniitM 0P HET PAROCHIEBLAD per Jaar. f4.50 p. kwartaal f 1.20 per maand 10.40 Bureau Papengracht 32, Leiden, Telefoon 20935 A Gevraagd op flink Fabriekskantoor Energieke Administratieve Kracht leeftijd 20—27 Jaar,* In bezit practijkdiploma Boekhouden, bereid zich aan een psychologisch onderzoek te onderwerpen. Vlotte Typiste tevens belast met administratieve werkzaam heden, Mulo-diploma vereischt. Schriftelijke sollicitaties onder opgave van schoolopleiding, verdere studie, huidige werkkring en verlangd salaris aan de Afdeling Personeel van N.V. WERNINK's BETON MAATSCHAPPIJ, HOGE MORSWEG 148 LEIDEN IN DE GESTICHTEN ENDEGEEST EN VOORGEEST EN HET SANATORIUM RHUNGEEST TE OEGSTGEEST (b/Leiden)| KUNNEN WORDEN GEPLAATST TEB OPLEIDING VOOB HET/ DIPLOMA B SCHRIFTELIJKE SOLLICITATIES TE RJCHTILN TOT DES GENEESHEER-DIRECTEUR MOT I VERDELGING MET EIGEN BIAUW- |ZUURG AS-INSTALLATIE ONTMOTTINGSBEDRUP CHEM. TAPIJT- EN MEUBELREINIGING VERVERIJ Ri|nsburgerweg 62a Ttlef. 24029 - Leiden Gevraagd op dorpepastorie voor dag en nacht. Loon zelf te bepalen. Bij bespre king wordt reiskosten ver goed. Brieven onder no. 7411 bur. van dit blad. BELANGRIJKE BESPREKING HET BESTUUR van de VEENDER- EN LLJKEK- PO LDER buiten de bedij king, doet hiermede een oproep aan alle belangheb benden tot het houden van een bespreking met het Gemeentebestuur van Al kemade, inzake het bou wen van een nieuwe vaste betoonen brug nabij het Veilinggebouw, op Maan dag 7 Juli 1947, des avonds 8 uur in de zaal van Hotel DE VIER HEEMSKINDE REN" te Roelofarendsveen. Genoemd Gemeentebestuur zal deze bespreking inlei den en daarin de motieven naar voren brengen, waar om het een vaste brug ver kiest boven een beweeg bare. 7696 Dames, U weet, Het VERVORMEN van Uw HOED Is altijd goed Als ,,Malson Bea" 't doet. Nieuwe modellen voor oud en jong Klaar binnen 10 dagen „MAISON BEA" VISMARKI 4 achter 't Stadhuis, Leiden voor de huish. gevraagd, intern, zelfst. kunnende v/erken en koken, in gezin met 2 kinderen van 4 en 1 jaar. Kindermeisje aanwe zig. Lichte werkkring, voor goede kracht hoog loon en vriendelijke behandeling. Gaarne bericht aan Mevr. V. Dubbelman Storm van 's Gravesande-weg 90, Was senaar, Tel. 2233.. 7694 LAAT UW SCHILDERWERK thans uitvoeren. Wij kun nen nog enige orders uit voeren met zeer goed ma teriaal. Vraag vrijblijvend prijsopgaaf. Br. onder no. 1745 bur. van dit blad. chemisch reinigen voor AANMAAKH0UT a 3.p. mud; Hand- en Kachelblokken a 7.de 100 kg, en tevens korte turf verkrijgbaar bij A. J. Jansen, Os- en Paardelaan 18, tel. 25228. 1744 VOOR EERSVü KLAS WERK EN VLOTTE BEDIENING IS UW ADRES HAARL.STRAAT 64 TELEF. 24185 LEIDEN Notaris W. S. JONGSMA, te Leiden, is voornemens op Vrijdag 18 Juli 1947 en zo nodig op Vrijdag 25 Juli 1947, telkens nam. 2 uur in het Notarishuis te Leiden, Hogewoerd 144, in het openbaar te verkopen de navolgende percelen te Leiden: 1 Huis en erf, Zonneveld- straat nummer 5 groot 71 c.A. Verhuurd per week voor 7.70. 2, 3, 4. Drie huizen en er ven Maredijk nummers 121, 127 en 129 resp. groot 52 c.A., 58 c.A., en 58 c.A. Elk verhuurd voor 4.85 per week. 5. Huis en erf Oude Vest nummer 57. groot 60 c.A., Verhuurd p. week voor 5.50. 6. Huis en erf. Uiterste gracht nummer 97, groot 65 c.A-, Verhuurd per week voor 3. Eetaline der kooppennin gen 1 September 1947 met rente ad 5 pet. p. vanaf aanvaarding tot betaling. Bezichtiging in de weken van veiling en afslag Dins dag en Donderdag Van 24 uur. 7677 Inlichtingen worden, ver strekt ten kantore Van ge noemde notaris, Rapenburg 31, Tel. 25351. OEGSTGEEST (Oude Dorp) Abonnementen en advertentiën wor den aangenomen door H. DUIVENVOORDE DORPSSTRAAT 60 L( C A Breestr. 65 l\W-,inr/>nir> Tel. 21800 GEVRAAGD Leeftijd tot 45 jaar. Aanmelden N.V. WERNINK's BETON M" HOGE MORSWEG 148 - LEIDEN LOONSTATEN (nieuw model) 5 et. per stuk VERZAMELLOONSTATEN 12 ct. per stuk Verkrijgbaar: N.V. De Leidse Courant - Papengracht 32-34

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 6