Gemeenteraad Leimuiden bijeen ZATERDAG S JULI 1947 DE LEIDSE COURANT PAGINA 5 Bioscopen Trianon. Het zijn vooral de muziek liefhebbers, die deze week naar dit theater gelokt zullen worden. De film „Carnegie Hall" biedt een zeer ge varieerd klassiek programma met Leopold Stokowski, Bruno Walter, Arthur Rubinstein, Jascha Heifeitz en het New Yorks Philharmonisch Symphonie Orkest. Het filmverhaal op zich is vrij onbelangrijk en moet meer worden opgevat als een ont spanning tussen de diverse uitvoerin gen van de muziekwerken. Men krijgt een indruk van het leven der musici, vooral van de offers, die zij zich moeten getroosten om een goede carrière te maken in de "muziekwe reld, waarvan het hoogtepunt is een optreden in Carnegie Hall. Toegang boven de veertien jaar. Lido. Het gaat om een glimlachen de dame en een halssnoer, dat tijdens de Franse revolutie naar Engeland is overgebracht. Robespierre belooft het leven van een oude dame te sparen, wanneer haar zoon het halssnoer te rug brengt. In tijd van een wip heeft hij het ontdekt. Aan de hals van de dame met de glimlach. Hij wordt ver liefd op haar en zij krijgt hartepijn om hem. Maar vóór zij het huwelijks geluk mogen beleven,' gebeuren er nog een hoop rare dingen, waarin zelfs de Prins van Wales nog een werkzaam aandeel heeft. Ook zingen zij, te pas en te onpas. Het meest te onpas. Regisseur Paul Stein, die' heus wel beter kan, heeft hier zijn tijd ver knoeid aan een zinloos scenario, dat extra dik in de kleuren werd gezet om nog een beetje indruk te maken. Maar zelfs dit is mislukt. Neen, dit is geen film. Evenmin is er van spel ook maar iets te bemerken. Toelaat baar voor 14 jaar. Rex brengt deze week eerst een aardig voorprogramma met een wild- westfilm in techniclor: Wildfire, de koning der prairie, waarin Bob Steele de scepter zwaait. Een spannende film, vooral voor de jeugdige bezoe kers, met paardendiefstallen en hevi ge vuurgevechten. De hoofdfilm „Kleine Dolly", waarin Binkie Stuart in de titelrol optreedt, is er een uit de oude doos. Het is het verhaal van een revue-zangeres, die weduwe is en haar kleine dochtertje bij andere mensen moet onderbrengen. De klei ne Dolly echter loopt weg en raakt verzeild tussen een inbrekerscomplot, dat mede door haar toedoen, gepakt wordt. Als haar moeder op het hoog tepunt van haar carirère is gekomen, I vinden zij elkander weer terug. Een onbelangrijke film, alleen door het kinderlijke spel van de kleine Dolly wat levendig gehouden. Toegarfg 14 jaar. In Casino gaat thans „Pastor Ange- licus", de monumentale film, die het leven van Paus Pius XII in beeld brengt. Wij hebben verleden week aan deze zeer interessante film reeds een uitvoerige beschouwing gewijd, zodat wij niet in herhalingen zullen treden. Wij kunnen deze film van harte aanbevelen, aan iedereen. Luxor's programma is deze week door de K.F.C. afgekeurd. ALKEMADE Geboren; Wilhelmina A., d. v, J. A. v. d Hulst en W. A. van der Geest; Johannes M. C., z. v. J. P. Straathof cn M. A. E. van Bejeren; Julia M. A., d. v. M. H. Koolloos en C. v. d. Bioek; Neïie, d. v- P- Ver- weij en M. G. de Bock; Maria J. d. v. N. W. van Ruiten en A. Berends; Irene A., d v. A. van Egmond en J. M. Kennis; Clasina J. M., d H. Koot en M. C. v. d. Star; Leo- nardus G. P., z. v. J. A. van Hame ren en J. Klerks; Maria J. J., d. v. P. A. Bosman en J. H. Turk; Maria F. A., d. v H, Oude Veldhuis en M. G. Kistemaker. Ondertrouwd: P. J. Koek 25 j. en M. C. Hi^ebosch 24 j.; M. J. van der Veer 3J j. en A. C. C. de Vette 29 jaar. Gehuwd: C M, Penning de Vries 27 j. en A C. M. v. d- Hulst 24 jaar; C. M. Warmerdam 24 jaar en A. M. A. Rodewijk 21 jaar; J. J. A. v. d. Star 24 j. en C. M. v. Seggelen 24 j. I Overleden: Klazina G. Huigsloot 66 j.Adrian us H. A. Groot 41 jaar; i M. van der Geest 82 jaar; Sara Chr. Vermeij 53 jaar. HAZERSWOUDE Ziekenverpleging. Woensdag- i avond vergaderde in het Raadhuis de vereniging Ziekenverpleging on der voorzitterschap van burgeon. A. Warnaar, die in zijn openingswoord het betreurde dat zo weinig leden 3 belangstelling toonden voor de jaar- I vergadering, maar zijn vreugde er 1 over uitsprak dat zuster Boer we- derom geheel hersteld is en met oude kracht en fleur haar werk zaamheden heeft hervat. Uit het jaarverslag van de secre taris blijkt dat het jaar 1946 zonder schokkende gebeurtenissen voorbij is gegaan, dat zuster Boer 800 bezoe ken aflegde, dat 6 patiënten werden uitgezonden naar een Sanatorium, 3 naar het Kleuterhuis te Katwijk en 5 naar de Vacantiekolonie te Nun- speet. Het financieel overzicht van Ziekenverpleging geeft een batig saldo aan van 781.05, en dat der T. B. C.-bestrijding van 287.45. De af tredende bestuursleden Notaris H. Bakker, Dr. P. J. Meijst en B. de Braver werden herkozen en in de vacature Ds. M. Heuzeveldt werd ge kozen Ds. Oussooren. De heer de Bra ver kan door zijn vele werkzaamhe den niet meer zijn functie van pen ningmeester waarnemen, en vraagt hiervan ontheffing wat hem wordt verleend. Voor het aftredende en niet herkiesbaar lid der commissie tot nazien der rekeningen de heer M. Krijgsman wordt gekozen M. J. Ra- vensberg. Bij de rondvraag werd geïnfor meerd wie tegenwoordig depothou ders zijn, waarop werd medegedeeld, dat dit op het dorp is de heer J. v. Pijlen en aan de Rijndijk mej. Scha- kenbos. De voorzitter dankte Ds. P. L. Kiehl voor het vele werk dat hij als secretaris voor Ziekenverpleging heeft gedaan en hoopte dat het hem in zijn nieuwe standplaats goed mo ge gaan. Ook bracht spr. dank aan de heer de Braver die als penning meester vele jaren zijn beste krach ten ahd gegeven. Het jaarverslag van de wijkverple ging bracht ons in herinnering de huldiging van zuster Boer bij gele genheid van haar 25-jarig jubileum als wijkzuster. Het financieel jaar verslag geeft voor wijkverpleging aan een batig saldo van 719.13. De penningmeester wijst er echter op, dat dit verkregen is door de gehou den collecte en hoopt dat ook dit jaar een collecte zal kunnen gehou den worden. Omdat Vele inwoners van Hazerswoude nog geen lid van wijkvrepleging zijn, zal er in de loop van het jaar huis ^an huis een folder worden bezorgd met aanmel dingsformulier. De aftredende bestuursleden Dr P. J. Meijst en M. Jansen werden herkozen in de vacature van Ds. M. Heuzeveldt werd gekozen Ds. Ous sooren. Nadat tot leden van de financiële controlecommissie waren benoemd de heeren Schmeling, van 't Hof en Loomans werd de vergadering ge sloten. Geboren: Maria A., d. v. P. Th. N. Vriesekoop en C. M. Vink; Mar- tinus J. M., z. v. J. E. Mensch en M. M. Out; Cornells, z. v. P. Raap horst en C. van der Bosch; Willem z. v. H. Vermeulen en P. Voorwinden. Ondertrouwd: P. van Veen 26 jaar en B. van Veen 26 jaar. Getrouwd: H. C. Kleiweg en J. K. Wezelenburg; H. de Groot en W. de Bruin; J. den Haan en A. Staal. Overleden: Abraham N. Gordijn 10 dagen; Hanna Duiker 1 jaar. HOOGMADE R. K. Voetbalver. M.M.O. As. Zondagavond zullen de oud-leden V.C.H. in het veld komen tegen de Buurtver. „Om de St. Pancras" uit Leiden. Aanvang 7.30 uur. De Harmonie „De Heerlijkheid Hoog- made" zal ook aanwezig zijn om de ze ontmoeting met wat muziek te omlijsten. KATWIJK Geboren: Dina, d. van J. de Jong en G. Ouwehand; Nanning, z. van N. Anes en M. H. van der Meer; Hendrika, d. van H. van Dijk en N. van der Plas; Gerrit, z. van H. de Liefde en A. C. van der Ende; Alida, d. van W. A. van Beelen en B. Meul- dijk; Gijsje, z. van P. van Rossum en G. van Egmond; Jacoba, d. van A. Vooys en W. Ros; Maria, d. van C. A. Zuyderduyn en J. v. d. Plas; Maart je, d. van G. D. Bomas en C. Meijer. Ondertrouwd: J. van Duyn en M. van der Plas; G. de Best en J. Jon ker; C. J. Huygsloot en J. C. M. van den Akker. Getrouwd: N. Hoek en M. G. Kie vit; P. Oliemans en L. Noorlander; D. Noppen en N. Jonker; W. de Mooy en W. van Duyn; A. van den Eijkel en A. Haasnoot; J. Sip en C. v. Bee len. Overleden: J. van der Plas 44 j. LEIDSCHENDAM Geboren: Adrianus Antonius W., z. v. A. P. Bontje er M. Hendriks; Michael W. M., z. v. W. J. Willem- sen en C. Poulisse; Bernardus J. J., z. v. J. L. Akerboom en C. H. Hin- kenkemper; Ermina A. M., d., v. J. P. A. de Kier en H. M. v d. Poel; Joseph Hendricus W., z. v. Th. C. M. Teteroo en C. A. Hooijmans. Ondertrouwd: M. Th. Turkenburg 29 jaar esn Cl. J. W. v. d. Kroft 22 jaar; J, H S. van As 25 jaar en E. A. C. van Santen 25 jaar. Getrouwd; Y. Molenaar 25 jaar en B. P. Meulenbroek 21 jaar; H. A. Pennock 27 jaar en A. Langendoen 27 jaar; C. W. Spruit 30 jaar en J. J. Rolvink 26 jaar. Overleden: Dirk v. d. Bosch wed. van Th. van Wijk 78 jaar; Antje van Santen wed. van Th. van Vliet 80 j. NOORDWIJK Aanbesteding. Door de prov. Waterstaat in Zuid-Hollmnd bureau Roomburgerweg 18 te Ltiden werd aanbesteed het aanvullen van een tankgracht, het opruimen van ver dedigingswerken en bijkomende werken, in hoofdzaak gelegen in Zomertijd vruchtentijd JAM MAKEN! De huisvrouw, die haar rantsoen met zelfgemaakte jam-wil aanvullen, zal reeds nu suiker moeten gaan sparen. Meevallen zal dat niet! Bent U nog in het bezit van inmaakgla- zen en ringen of jampotten met rin gen en deksels, dan kunt U jam ma ken met weinig suiker en ze daar na steriliseren. Beschikt U niet over inmaakgla- zen, dan kunt U 2/3 van het ge wicht van de vruchten aan suiker nemen. U moet dan echter de vruch ten tot de helft inkoken. Bij gelijke hoeveelheden vruchten en suiker (gemakkelijk te onthouden) behoeft men maar tot 2/3 in te koken, ter wijl bij gebruik van 1 y, maal zoveel suiker als vruchten, de vruchtenmas sa niet ingekookt behoeft te worden en de suiker direct wordt toegevoegd. Deze laatste methode vraagt wei nig brandstof, de vruchten verkleu ren minder en men is vlugger klaar. Wij kunnen het gebruik van in- maaktabletten of -druppels niet zon der meer aanraden. Maar al te vaak ontstaat een scherpe bijsmaak en droogt de jam erg in, zodat het ge bruik ervan uiteindelijk toch geen voordeel oplevert. De in de handel zijnde gel eermid delen kunnen wij, mits de bereidings wijze stipt wordt opgevolgd, wel aan bevelen. Men moet bij inmaken wel steeds bedenken, dat bederf verlies bete kent. Neem dus mooie gave vruchten, reinig ze zorgvuldig, Zorg voor scho ne potten, glazen en ringen, en werk in een zindelijke omgeving! Bewaar tenslotte de jam op een koele, niet te vochtige plaats en ga vooral de eerste tijd de potten regel matig na of er geen schimmel ont staat en of de flessen goed gesloten blijven. Een tweetal recepten laten wij volgen, één voor de bereiding met de normale hoeveelheid suiker, één voor het bereiden van jam in in- maakglazen Bereidingswijze I. 1 kg. vruchten, 650 gr. suiker. De vruchten schoonmaken, wassen zonodig in stukken verdelen en op zetten met weinig water. De vruch ten laten inkoken tot de helft van de oorspronkelijke hoeveelheid, de suiker toevoegen en de jam laten koken tot enkele druppels, die men op een bord laat afkoelen, niet meer uitvloeien. Vast en zeker/ KAMSTEEG's Autom. Bedr. N.V. OEGSTGEEST De hete jam in de schoongemaak te potten doen, die men op een plank of handdoek heeft gezet, om sprin gen te voorkomen. De potten afslui ten met vochtitg gemaakt cellophaan- papier of deksel en van etiket met aanduiding en datum voorzien. Bereidingswijze II. 1 kg. vruchten, suiker naar ver kiezing. De vruchten schoonmaken, was sen en zo nodig in stukken verdelen. Vruchten, die veel v/ater loslaten, bv. aardbeien, alleen kneuzen en aan de kook brengen, vruchten waar bij dat niet het geval is, (rozebot- tels) opzetten met iets water. De vruchtenmassa desgewenst even la ten inkoken en suiker naar verkie zing meekoken. De jam in jampot ten overdoen. De potjes sluiten met een gummiring. binnendeksel en schroefdeksel. Het schroefdeksel vastdraaien en daarna een slag te rug draaien. Bij gebruik van in- maakglazen, deze afsluiten door gum miring, deksel en klem er op te plaatsèn. Jampotjes of inmaakgla- zen in een pan met treef of bord of in een inmaakketel plaatsen. De pan of de ketel met water vullen, totdat dit reikt tot de hoogte van de vulling der potjes. Het water aan de kook brengen en de jam 20 mi nuten steriliseren. Potten of inmaak- glazen uit pan of ketel nemen, op een plank plaatsen en onder een handdoek, laten afkoelen. De schroef deksels echter eerst aandraaien. Eerst als de jam is afgekoeld de klemmen verwijderen en etiketten met aanduiding en naam aanbren gen. TIM TUIMEL EN HET SPOOK VAN MUIZENDAM De molen „De Jónge Pieter" De Raad dezer gemeente kwam onder voorzitterschap van burge meester Bakhuizen bijeen. Medegedeeld werd, dat de molen „de Jonge Pieter", staande aan de Drecht, gaat verdwijnen. Een com missie uit Schipluiden was n.l. op het ogenblik in de gemeente aanwe zig om de molen te kopen. Gaat de koop door, dan wordt de molen af gebroken en zal te Schipluiden we der opgebouwd worden. De voorzit ter zegt, dat dit zeer jammer voor de gemeente zal zijn. De mooie molen beheerst de gehele Drecht en de ganse omgeving. Als de molen ver dwijnt dan gaat een stuk Leimuiden's natuurschoon verloren. Spr. zegt dat hij al het mogelijke in het werk heeft gesteld om de molen te behoü- den. De Raad is thans alleen bij machte om de molen te doen blijven. De gemeente zal moeten trachten de molen te kopen. De molen zal een grondige restauratie moeten onder gaan, in welke kosten het Rijk bij draagt. Verder zal dé gemeente bij aankoop voor het onderhoud moeten zorgen. De heer Buykx vraagt, hoe groot de subsidie in de restauratie kosten zal zijn. De voorzitter ant woordt: 30 pet, terwijl te verwach- 37. Tegen zoveel mannen viel er na tuurlijk niet te vechten, en even later gipg het in optocht naar het bureau. Dï commissaris voorop, zo trots als een pauw. Met een gebaar of hij de hele zaak opgeknapt had, wees hij naar de openstaande celdeur, er. on der donderend gejuich van de buiten verzamelde menigte, viel de deur met een luide slag achter de rug van hem, die de oorzaak van alle ellende was, dicht! Daar zat hij nu, en zou wel tijd genoeg krijgen om over zijn boze da den na te denken! Hogewegpolder en in de Zwetter- polder te Noordwijk. De drie laagste inschrijvers waren: H. W. K. Vloo te Leidschendam voor 99.750,W. H. Klos, Den Haag 105.570,fa. Dinnar en W. v d. Giessen te Santpoort 108.500. Hoogste inschrijver Aann. en Han delsmij v. d. Heuvel te Rotterdam met 239.221,De gunning is aan gehouden. Geboren: Jannie, d. van C. Hor dijk en H. Kleiwegt; Hendrik, z. v. H. Vink en C. Koelewijn; Allegonda C. J. M., d. van J. B. H. N. Peeters en C. A. Broekhof; Hendrikds P. W., z. van Th. W. Hoogervorst en C. Goddijn; Catharina M., d. van E. Vink en M. H. P. Altorf; Klaas, z. van U. Passchier en K. Vink. Ondertrouwd: Joh. Wesselius en G. v. d. Mey; J. de Wit en N. v. d. Hoonaard; T. v. d. Heide en E. Voor hoeve; L. E. Santé en M. Grijner. Getrouwd: J, Steekers en M. H. Heemskerk. Overlecfen: Susanna v. Zijp, 79 j, RIJNSATERWOUDE GEMEENTERAAD. In de Raad der gemeente Rijnsa- terwoude is de toestand waarin de Nederl. Herv. Kerk en de gemeen tetoren zich bevinden ter sprake ge bracht. De voorzitter deelde mede, dat hij in overleg getreden is met Rijks monumentenzorg. Als de gemeente en de Kerkvoogdij tot restauratie over gaan zullen Rijk en provincie wel een subsidie verlenen. De Kerkvoogdij der Nederl. Herv. Kerk nam aan de bespreking in de Raad deel. De Raad en de Kerk voogdij waren de mening toegedaan, dat het verval van kerk en toren niet verder mag gaan. Besloten werd om de heer Dekker, architect te Hazers woude uit te nodigen om de kerk en de toren eens te bezichtigen en een opgave te doen van de kosten die het maken van een restauratieplan met zich meebrengen. Het is te hopen dat deze mooie kerk en toren in onderling overleg door Nederl. Herv. Kerkvoogdij en de Burgerlijke Gemeente spoedig ge restaureerd zal worden. Zoals be kend komt deze kerk en toren voor op de Rijksmonumentenlijst. SASSENHEIM Geboren: Ida Henrica Paulina, d. v. P. J. J. Langeveld en C. C. v. d. Geest; Christina, d. v. A. v. d. Voet en C. Koelman; Theodora Johanna Maria d. v. W. C. van Ruiten en Th. G. Grimbergen; Johanna Adriana Maria, d. v. H. W. Zwetsloot en C. M. v. d. Horst; Hans, z. van R. Dui ker en N. Barnhoorn; Maria Johan na, d. v. P. Slujrner en D. Samo- falowa. Ondertrouwd: J. A. Faber 24 jaar en A. Bergman 24 jaar. Overleden: Th. Zwetsloot 76 j.; G. Wiedouw geb. Bolland 85 jaar. ten is dat de provincie ook nog enige subsidie verleent. De heer Vonk zegt, dat het jammer zal zijn, dat de molen zal verdwijnen niet alleen uit oogpunt van natuurschoon, maar ook uit economisch oogpunt.. Bij' even tuele staking en uitvallen der stroom voorziening, zal de korenmolen voor deze omgeving een uitkomst zjn. B. en W. stellen zich, terwijl de ver gadering geschorst wordt in verbin ding met de eigenaar van de molen, de heer R. ten Brink. Als de verga dering weer geopend wordt deelt de voorzitter mede, dat de heer R. ten Brink bereid is, de molen in Leimui den te laten staan, indien de ge meente de restauratiekosten betaalt en de jaarlijkse onderhoudskosten overneemt. De heer ten Brink is niet van plan de molen meer te gebrui ken, maar wil toch eens in de 14 da gen de molen wel laten draaien. De kosten van restauratie worden ge raamd op 1500 en de jaarlijkse on derhoudskosten op 1000. De kosten der brandverzekering zullen ook door de gemeente betaald moeten worden. De heer Meyer, zou de mo len liever gekocht hebben. De voor zitter deelt mede, dat hier niet over gesproken is, omdat de heer ten Brink dat punt niet te berde bracht. De heer Buikx zou toch in het con tract het recht van koop gedurende enig! jaren willen vastleggen. Ten slotte machtigt de raad B. en W. om met den heer ten Brink een regeling te treffen. Tegen het voorstel van B. en W. stemden de heren P. Meyer, J. de Vries en A. H. Straathof. De voorzitter is zeer dankbaar dat de molen behouden blijft. Gemengd zwemmen verboden. Hierna kwam de heer Absteyn met het voorstel om het gemengd zwemmen in de openbare wateren der gemeente te verbieden. Na enige discussie besluit de raad met alge mene stemmen om de politieverorde ning aan te vullen met een bepaling die het gemengd zwemmen in de openbare wateren der gemeente ver biedt. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. Emmabloemcollecte. Volgende week zal in deze gemeente de Em mabloemcollecte ten bate van de t.b.c.-bestrijding gehouden worden. STOMPWIJK Harddraverij. De Harddraverij- vereniging hield op 27 Juni haar eerste vergadering in dit seizoen en stelde het programma vast voor de as. feestdagen. Als verandering in het programma zij gemeld, dat dit jaar de eerste dag 29 Juli de Volks- en kinderspelen zullenge houden worden. Tevens zullen er die dag des nam. 2 uur windhonden- rennen gehouden worden, onder lei ding van de Zuid-Hollandse Wind hondenvereniging, dus iets nieuws voor Stompwijk. Woensdag 30 Juli des nam. 2 uur zal op de mooie en gunstig gelegen grasbaan aan de Meerlaan de alom bekend staande kortebaandraverij gehouden worden ^an in Nederland geregistreerde paarden. Voor deze draverij is aan prijzen uitgeloofd f 1500.Verder zullen er weer verschillende mooie attracties op het terrein aanwezig zijn. Het beloven weer gezellige da gen te worden. WASSENAAR DE MELKSANERING. De door de Wassenaarse melkhan delaren voorgestelde en met het oog op de grote oppositie tegen dit plan uitgestelde sanering van de melkbe- zorging in Wassenaar gaat Maandag een feit worden. Iedere Wassenaarse melkslijter heeft een bepaalde aan eengesloten wijk toegewezen gekre gen. Deze dagen heeft iedere Wasse naar se huisvrouw bericht gekregen, wie haar nieuw melkleverancier zal zijn, terwijl in de meeste gevallen bovendien elke melkslijter zich per soonlijk aan zijn nieuwe clientèle heeft voorgesteld. De voordelen van deze sanering zijn voor de melkhan delaren belangrijk. Doordat de Sier- kan alle bezorgers uit Wassenaar heeft teruggetrokken, is de omzet van iedere slijter vergroot, in som mige gevallen zelfs aanzienlijk ver groot. 'Ook de omzetsnelheid wordt vergroot, doordat elke slijter slechts één ineengesoten wijk heeft te be dienen. Hoewel de tegenstand tegen Wilt U iets wetea 77 Vraag: Beste weg per fiets en het aantal K.M. van: 1. Alphen a. d. RijnEist, 2. Eist over Oirschot naar Waalwijk, 3. WaalwijkDelft? Antwoord: 1. Alphen, Woerden, Jutphaas, Schalkwijk, Wijk bij Duur stede. Rijswijk, Maurik, Lienden, Kesteren, Zetten, Andelst, Valburg, Eist; afstand pl.m. 100 K.M. 2. Eist. Nijmegen, Wychen, Grave, Zeeland, Uden, Vechel, St. Ooedenrode, Best, Oirschot, Moergestel, Tilburg, Loon op Zand, Kaatsheuvel, Waalwijk; af stand 100 K.M. 3. Waalwijk, Geer- truidenberg, Hoge Zwaluwe, Dor drecht, Zwijndrecht, Rijsoord, Rot terdam, Delft. Afstand 80 K.M. het plan reeds aanzienlijk is geluwd, toen door de melkhandelaren kon worden aangetoond, dat zij slechts dank zij een degelijke sanering zich een redelijk bestaan zouden kunnen verwerven, blijft een kleine groep huisvrouwen vasthouden aan de eis van 2 melkslijters in 1 wijk. Ook deze laatste tegenstand hoopt de melk handel echter te kunnen breken door een correcte bediening. Rijwielbanden. De volgende week, dat is dus tot en met 12 Juli, bestaat op het distributiekantoor Plein, loket C., gelegenheid tot het afhalen en indienen van aanvraag formulieren voor 1 toerbuitenband voor diegenen, die vóór 1 October 1946 een of twee bandenbonnen ont vingen. Zij, die van het bovenstaan de reeds een aanvraag indienden in het tijdvak van 15 t/m 31 Mei mogen deze aanvraag niet herhalen. Zij, die niet onder bovenstaande regeling vallen, dus ook zij, die na 1 October 1946 bannen ontvingen, kunnen voor lopig nog geen aanvrage voor rij wielbanden indienen. Nieuwe bonkaarten. Maandag begint in het uitreiklokaal achter het distributiekantoor Plein 2 de uitrei king van de nieuwe levensmiddelen kaarten. Het kantoor is geopend van 912 en van 24 uur. ZOETERMEER Tocht voor ouden van dagen. Het comité ter verzorging van ge noemd doel, deelt tot zijn genoegen mede aan alle ingezetenen, dat op 24 Juli a.s. voor het eerst na de be vrijding wederom een tocht zal wor den gemaakt. Om deze tocht te doen slagen is het noodzakelijk, dat ieder een daaraan zijn medewerking geeft. Het comité stelt zich daarom voor om op 9. 10 en 11 Juli a.s. een huis- aan-huis-collecte te houden. H.H. Autobezitters. Wij rekenen weer op U. Wilt U zich opgeven Voor Donderdag 17 Juli a.s. bij de heeren B. Brinkers Sr., Vlamingstr. 51, A. van der Spek Pzn., Stations straat 208 en B. C. Groenheyde, Dorpsstraat 3. Dames. Wij hebben ook U nog no dig als collectrices. Wilt U helpen dat het geld er komt. U kunt zich opgeven bij mej. S. Bos, Stations straat 41, tot Maandag 7 Juli a.s. Het comité rekent er op, dat ieder een zijn krachten en gaven geeft. MARKTBERICHTEN KATWIJK a. d. RIJN, 4 Juli. Groente. Vroege aardappelen: gr. 1115, drielingen 912, Kriel 7—9; bonken 11—13; sla 0.50— 1.90; bospeen 1521.20; peterselie 2002.10; waspeen 1722; kro ten 2.005.50 tuinbonen 10.20 13.10, andijvie 2.904.00, doperw ten 3945,20; bloemkool I 14 20.20; idem H 9.20—12.30. ROELOFARENDSVEEN, 4 Juli. Groente. Aardbeien 43—57 ct. per half pond; bospeen 4—13 cent, breek, peen 214 cent, peulen 2.409.70, doperwten 3.004.20; snijbonen 918; idem stek f 4.506.00, dub bel stambonen 1111.50, tuinbo nen 64-^73 cent per 10 kg; bloemkool 221 cent, sla 1.003 30, Augurken 4 10.10—12idem 5 4.80—5.20; Stippel 34 7.60 per 25 kg. Bloemen. Liatrus 3784 cent, Lathyrus 312 cent, Lelies 0.40 1.20 leeuwenbekken 17 cent, An- glai 7-.11 cent, Scabiosa 5-11 cent, Alstrumeria 8—25 cent, Anjers 6 13 cent; Dahlia 2439 cent; Gladio len 2786 cent; Convilies 956 cent Violieren 925 cent. ALKMAAR, 4 Juli. Kaas. Aange voerd 14 stapels fabriekskaas, en 7 stapels boerekaas, samen 42.000 kg. Hoogste notering 66 per 50 kg.. Jleiefoantjet PERSONEEL 3 R. K. Dienstbode b. z. a. v. d. en n. met huiselijk verkeer. Bh onder no. 7646 aan agent L. Crt. B 94 te Noorden. Bekwaam Chauffeur b. z. a. voor expeditiebedrijf, enigszins bekend met mon tagewerk, kan ook kleine reparaties verrichten. Br. onder no. 1727 bureau v. d. blad. 3 Assistente in de huis. houding gevraagd, voor d. of d- en n. Meerdere hulp aanwezig. Mevr. Creyghton Hooigracht 46. 1704 3 Aank. Boerenknecht b. z. a., 15 jaar, v. d. of d. en n., eenigszins met vak be kend, liefst omtrek Leiden. Br. aan A. Bax, Tyloosstr. 3. Sassenheim. 1740 2* Timmerlieden gevraagd geruime tijd werk. H. P. Niersman, Voorstraat 8 te Voorschoten. 1747 AANGEBODEN 3 Te koop aangeboden piano, merk Gerhard Adam Pieterskerkhof 38. 1729 3 Warm volle neef, enorm, maar gelachen dat we heb ben om die leuke maskers cn neuzen, snorren en baarden. Wat zeg je volle neef? Alles natuurlijk van Spier, Diefsteeg 19. 1725 <3' Mevrouw, uw naaima chine defect? Geen be zwaar. Wij repareren bij U aan huis. klaar, terwijl U v/acht. Dat betekent voor L' geen vervoer, geen we ken wachten en geringe kosten. J. B. H. Sohoots, Rijnsburgerwee 29B, Lei den, tel. 26664. 3" Typen. Volledige exa men opleiding in éen mnd. Steno Groote in de moder ne talen. Mevrouw Ort, Emmalaan 89. bij de War- monderweg. Te spreken Zaterdags de gehele dag. Maandag van 1821 uur. 3* Accordeon. Hohner of ander goed merk terstond te koop gevraagd. Br. met aantal bassen en prijs on der no. 1611 bureau van dit blad. 3* Te koop: een motor jachtje met kajuitje, een ijzeren vlet 25 ton, een ijze ren vlet van 15 ton, een' schuitje van 3 ton. Te be vragen woonschip „Onze Ark". Utrechtsdhe Jaagpad Leiden, t. o. No. 46. 1736 3 I. V. A.-Bon. Geldig tot 12 Juli. Bii inlevering van deze bon 1 pak lucifers, merk Apollo, 15 cent. I, V. A., Haar]emmerstr. 48 Leiden. 1731 3 Jonge Hennen, erkend fokmateriaal onder Rijks- keur. koopt men recht streeks bij de krweker. Broe derij Groeneveld Hennen- fokkerij. Rijkserkenning A 15386. Valk Boumanweg 26a, telefoon 25590. 1724 3 Wasmachine merk Mie- lc 50.2 pens. ledikant met spiraal njeuw f 66 75, 1 pers. ledikant met spiraal 55, 1 pers. spiraal 35. Faber kachel met kookge legenheid 65.Lange- zaal. Stille Rijn 7. 1737 3 Nieuw tafelkleed en bij passende schoo rsiteen loper pracht stel en zuiver wol) te koop aangeboden, we gens overcompleet voor 65.Tevens nieuwe dressoirloper, Maarsmans- steeg 8. 1748 3 Te koop 2 pers. Engels ledikant met driedelig bedsfel 75.2e pers. En gels ledikant 30.8 m. nieuwe tuinslang 12.50, nieuw electrisdh kacheltje 12.50. Te zien Janvossen- steeg 51. 1749 3 't Oude Binnenhuis, Anno 1783. Kleine eiken kussenkast, v/ortelnoten en eiken damesbureautje, half maan tafeltje met jaloü- ziedeurtjes 65. Pracht Friese staartklok met naam en datum. Koperen kroon 6 arm, electr. 95.enz. Hogewoerd 48. tel. 23956. 3 Kinderwagen te koop, Seringenstraat 17a, Tuin- stadwij'k. 1738 DIVERSEN 3 Huwelijk. Net R. K. meisje wenst kennisma king met dito heer, leeftijd 35—40 jaar. Br. met foto op eerew. retour. 1742 3 Openlijk dank aan de H. Maria voor verkregen genezing door het houden van de Noveen der kracht dadige drie Weesgegroeten. OEGSTGEEST Abonnementen en advertentiën wor den aangenomen door G. KOPPERS CELEBESSTAAT 44

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 5