STADSNIEUWS De vliegvelden in oorlogstijd verwaarloosd ZATERDAG 5 JULI 1947 DE LEIDSE COURANT PAGINA 2 Prof. Romme feestredenaar. De R.K. Bouwvakarbeidersbond „St. Joseph" herdacht zijn dertigjarig bestaan met een driedaags congres te Arnhem, waartoe gisteren zes hon derd afgevaardigden uit alle delen des lands waren saamgekomen. In Musis Sacrum werd in een der foyers een receptie gehouden met veel bloemen en veel sprekers. Om twee uur werd het congres in de fees telijk met bloemen opgesierde con certzaal van Musis geopend door de bondsvoorzitter, de heer Th. de Brou wer. Van de zijde van de vakbewe ging uit Zwitserland en België was belangstelling; de Franse afgevaar digden waren nog niet gearriveerd, De Arnhemse orkestvereniging con certeerde voor het congres onder lei' ding van Leo Pappenheim. De voorzitter van de Kath. Volks partij profesor C. Romme sprak de feestrede uit. Als onderwerp was ge nomen bezitspreiding In zijn betoog herinnerde prof. Romme hoe dertig jaar geleden, toen de R.K. Bouwvak arbeidersbond is opgericht, de samen leving nog een kapitalistische was, waaronder spr. verstaat een samenle ving met een opeenhoping van pro ductiemiddelen bij weinigen en de economische macht in handen van weinigen en met een bezitsloze mas sa en een massa, welke door dt be zitters werd overheerst. De arbeiders beweging voerde toen strijd voor een redelijke rechts- en machtspositie. Er is sindsdien veel veranderd. Zeke- de arbeidersbeweging streeft nog steeds naar een redelijke materiele positie, maar de strijd van thans is heel dicht bij een doorbreking van het kapi talisme naar vele kanten. De kapita listische orde loopt op haar laatste taaie benen, aldus prof. Romme. Wij zijn van oordeel dat de nieuwe orde. die komen gaat, een veel betere moet en kan zijn* Zij moet gebaseerd zijn op menselijkheid en op het christen dom. Op het ogenblik moet er op drie fronten strijd gevoerd worden door de ka'holieke arbeiders, n.l. tegen de kapitalistische orde. tegen de socia listische orde en voor de orde der menselijkheid en christelijkheid. Thans hebben wij ons concrete denkbeelden gevormd op het terrein der publiekrechtelijke organisatie, wij staan echter in de kinderschoenen met onze ideëen betreffende her- en ombouw van de ondernemingen en wij staan nog sceptisch en vreemd t.a.v. de bezitspreiding. De arbeider zal mede profijten moeten trekken uit de opbrengst van zijn arbeid. Deelname in de winst is de beste methode en verdient voor rang boven een fixatie van zijn deel van de winst in de lonen. Het gevoel voor bezit moet worden bevorderd. In de grondwetsherziening, die op komst is, moet als een der grond rechten worden opgenomen .,het recht van eigendom voor de massa van het volk". Gisteren was in Musis Sacrum een cabaretavond georganiseerd, verzorgd door het gezelschap van Jan van Os- tade uit Goirle. Vandaag zal het congres de be schrijvingsbrief behandelen en dan wordt het prograinma, door de jubi leumcommissie samengesteld, afge werkt, hetgeen vermeldt een bezoek aan het openluchtmuseum en de op voering in het openluchttheater van het spel „Rond een half millioen" door het Zuid-Nederlands Toneel. Doodstraf geëist tegen S.D.-man Een van de meest bloeddorstige jachthonden, welke de Duitse S.D. na Juli 1942 in de Aussendienst- stelle Arnhem van zijn apparaat ter beschikking had was de rijksrecher cheur Petrus Jozephus Wamelink, voordien veldwachter in lioofddorp. Hij kreeg de opdracht zich hoofdza kelijk te bemoeien met het onder gronds verzet van het Nederlandse volk. "Bedreiging, mishandeling, brand stichting, intimidatie, schietpartijen, fusillering van Nederlanders, dat al les passeerde de revue in deze uit gebreide zaak, welke gisteren door het Bijzonder Gerechtshof te Arn hem werd behandeld. Slechts een zeer klein deel van Wamelinks wan daden waren in de dagvaarding vast gelegd. Het was hoofdzakelijk het Oosten des lands en na „dolle Dins- MILITAIRE PENSIOEN OMHOOG Er bestaat geen bezwaar om de mi nimum-pensioengrondslag in de pen sioenwetten voor land- en zeemacht te verhogen ^van 1000 tot 1500. Al dus lezen wij in de Memorie van Ant woord nopens de ontwerpen tot wij ziging van de bedoelde vetten. De ministers menen echter dat zulk een verhoging practisch weinig betekenis heeft, aangezien het burgerinkomen over het algemeen op een hoger ni veau ligt. Gaarne gaan de ministers er toe over, om ten behoeve van hen, die in zeer ernstige mate invalide zijn, de regeling van het smartegeld te .herzien. Het ligt tevens in de bedoe ling e^n voorstel- in te dienen met betrekking tot het pensioen voor we duwen van burgerambtenaren en voor de weduwen van militairen, niet zijnde militair slachtoffer. De minister is van mening, dat ook de bestaande regeling voor de mobi lisatie-slachtoffers 19141918 verbe tering behoeft. Hij wil echter eerst het oordeel van een commissie, welke dit onderwerp bestudeert, afwachten. Voor de weduwen wil de regering de aftrek voor eigen inkomsten be perken tot 50%. Overigens wordt op gemerkt, dat waneer een gepension- neerde militair b.v een invaliditeits pensioen en inkomsten uit anderen hoofde geniet, zodat de pensioen grondslag wordt overschreden, zijn pensioen met de volle overschrijding wordt verminderd. Ten slotte wordt meegedeeld, dat de inwerkingtreding der wet in plaats van op 1 Juli op 1 October 1947 is ge steld Krachtens de overgangsbepalin gen heeft de wet echter terugwerken de kracht. BEURSPRAATJE. Bij gebrek aan nieuws, dat onmid dellijk in verband met de effecten beurs kon worden gebracht, hield het grote publiek zich gisteren bijzon der terughoudend en de handel was van geringe omvang. Koninklijke lie pen op tot 419, zakten tot 417 1/2 en bleven naderhand zich in hoofd zaak bewegen omstreeks 418. De claims koninklijke boot werden aan vankelijk verhandeld tegen 26 lie pen op tot 29, maar verwisselden tegen het slot van de notering weer van eigenaar tegen circa 26.50. De aandelen koninklijke boot waren met een hoofdkoers van 167 een paar punten beter. Ook de cultuur-aande len waren zo goed als onbewogen. De tabaksaandelen waren vergeleken met het vorige slot per saldo iets be ter. Overigens gaven de toonaange vende aandelen geen aanleiding tot bijzonder vermelding. Prolongatie 2 1/4 nrnrent. dag" ook- het Noorden, waar Wa melink zijn „arbeid" verrichtte ten dienste van een Duits apparaat, dat, zoals de procureur-fiscaal dat uit drukte, het meest ruïneus op het Nederlandse volk heeft ingewerkt en de meeste slachtoffers heeft ge maakt onder de goede vaderlanders. Ten laste waren gelegd: de arresta tie van J. F. J. Vos te Rossum (ge meente Weerselo) wegens het hulp verlenen van mensen die uit Duitse krijgsgevangenschap waren ont vlucht. Vos is door de Duitsers ge dood. In Nov. 1943 arresteerde Wa melink drie joden (de familie Schweitzer). Geen van dit drietal *3 meer in leven. In Ede werden de gebroeders v. d. Meene gegrepen, die in April 1944 benzine verschaften aan illegale strijdgroepen. Een hunner is ver moord. De andere overleefde de con centratiekampen. In Denekamp. arresteerde Wame link de Zwolse ondergrondse strij der O. Meek, maar die overleefde de mishandelingen in het kamp Erica te Ommen en nadien de op sluiting in het concentratiekamp. Een andere illegaal werker J. Oord was minder gelukkig: die stierf in het kamp. Enige voormalige slacht offers van Wamelink, de Doesburgse ambtenaar Th. G. Wee tink en de huidige hoofdredacteur van de Gel derlander Pers te Nijmegen Louis Frequin vertelden van de beestach tige manier daarop Wamelink hen bewusteloos sloeg en trapte, terwijl nog juist bij het dossier was gevoegd een serie misdaden op dit terrein, welke Wamelink in de gevangenis van Heerenveen heefi begaan. Hij en zijn medebeulen ontzagen zich zelfs niet om de murw geslagen gevange nen tegen een gloeiende kachel te roosteren. Nerveus en schichtig weersprak Wamelink veler gethuigenverklarin- gen. Hij moest mishandelingen toe geven, maar de meest weerzinwek kende stelde hij op rekening van an dere S.D.'ers, o.a. op die van de be ruchte Johnnie de Drooge, die dood is. .,Ik ben een grote stommerd ge weest en hfb ziwaar misdreven'. Ik begrijp, dat ik zrwaar gestraft moet worden", kwam er aanzelend uit. Zijn verweer was, dat hij alleen maar opdrachten uit voerde en nimmer het initiatief nam. De procureur-fiscaal 'eiste de doodstraf. Stilletjes voor zich uit snikkend hoorde Wameling het requisitoir en het clementieplei- dooi van mr. Schoor uit Arnhem aan. MUZIEKSCHOOL VOOR R. K. KERKZANG „ST. PIETER". „St. Pieter", opgericht 29 Juni 1945 leidt op voor het zangersdiploma der St. Gregorius Vereniging, doch heeft aan dit programma nog toege voegd Kerklatijn en een bredere behandeling der liturgie dan voor het Gregoriusdiploma vereist is. Als leervakken worden gegeven: grond beginselen van Gregoriaans en mo derne muziek; geschiedenis der Kerkmuziek. (Pater A. Stringa O. S, C., magister cantus aan het Kruis herenklooster te Zoeterwoude. Deze verzorgt teven de geestelijke leiding). Stemvorming. Uitvoering van Gre goriaans, klassieke polyphonie en van meer moderne muziek. Deze vak ken zijn toevertrouwd aan de heer Willem Mizée; Liturgie en Kerke lijke documenten; uitspraak en een voudige vertaling van Kerklatijn worden gegeven door de heer G. Boumans. Hoewel de school aanvankelijk met grote moeilijkheden te kampen had, kon 1.1. Zondag, op het Patroons feest der school, het eerste eind examen gehouden worden, Nadat de eindexamenklas de Hoog mis had gezongen in het St. Elisa beth Ziekenhuis, begon na een ge meenschappelijk ontbijt, het examen. De elf candidaten die hieraan deel namen, slaagden allen voor het St. Gregoriusdiploma, terwijl aan ze ven hunner tevens het schooldiplo ma kon worden uitgereikt. Hierbij zij opgemerkt, dat voor het school diploma in aanmerking komen, al léén zij die minstens het cijfer 7 be halen voor zang en tevens voor alle vakken gemiddeld een 7 krijgen. De namen der geslaagden zijn (beide diploma's): L. van Boheimen, Voorschoten; B. van Cleef, Oegst- geest; J. Geijer, Leiden; P. M. v. d. Pouw Kraan, Hoogmade; S. G. van Tol, Hoogmade; N. P. Wesselingh, Hazerswoude; A. F. Rosier, Leiden. Gregoriusdiploma: P. L. Boerman, Leiden; G. de Hollander, Voorscho ten; G, J. Smit, Voorschoten; Th. J. van Wieringen, Hoogmade. Na afloop sprak de gecomitteerde voor de St. Gregorius-ver. de zeer- eerw. heer Straathof van het Semi narie te Heemstede, zijn voldoening uit over de behaalde resultaten, die zeker uitgingen boven hetgeen hij gewend was. Over twee weken zal uitspraak worden gedaan. NED PASSAGIERSCHEPEN. Berlag, RotterdamJava, 4 Juli 19.15 uur van Port Said. Sibajak, JavaRotterdam, pass. 4 Juli om 1 uur Kaap Guardafui. ORGELCONCERT PIETERSKERK. Op het 2e door Leo Mens gearran geerde zomerconcert heeft de orga nist Willy Hardmeijer tezamen met de sopraanzangeres Doctor Elwira Lüthi, beiden uit Zürich, een uit voering van gewijde muziek gegeven in de Pieterskerk. Hardmeyer be hoort tot de jongere Zwitserse orga nisten en studeerde te Parijs bij Du- pré. Momeivteel maakt hij een con certreis door Nederland. Ook Elwira Lüthi is in haar vaderland gevierd, en maakte naam door de vertolking speciaal van de Geistliche Musik. Na de voortrfefelijk gespeelde Zwei va- riationen „Nun lob mein Seel" van Pratorius vertolkte de zangeres Geistliches Konzert „Eile mich Gott zu erretten" van Schütz, Zwei Geist liche Lieder aus dem Schemelischen Gesangbuch van Bach, een oud- ZWitsers dankgebed en „O Ewigkeit" yan Löhner en ten slotte een lied uit Psalm 100 van Schöck. Nadat de zan geres eenmaal ingezongen was, viel in de voordracht meermalen het na tuurlijke en vanzelfsprekende en mu zikale op, dat de toehoorder boeit- De hoge tonen hebben een zekere charme, het midden en lager register kost meer moeite. De toongeving wordt door een sterk vibrato belem mert, wat jammer is voor de drama tische uitbeelding. Hardmeyer is een nauwgezet en volgzaam leider. Hij solieerde nog in de Partita „O Gott, du frommer Gott", een suite van fij ne orgelfragmenten van Bach, die hij met smaakvolle registratie speelde. Klankrijk en intelligent droeg hij de orgelfantasie G dur van Bach voor, een werk waarin wy evenwel niet de groots-uitgegroeide Bach zagen. Prélude fugue et variation" van Cé- sar Franclc trof ons niet verrassend. Hij eindigde met het enigszins bi zarre stemmeriweefsel van de „Or geltoccata" var Faul Müller met be proefd vakmanschap, voorvarend en rhythmisch voorgedragen. Ondanks het onweer v/as het sober aantal van trouwe kerkconcertbezoekers als al tijd aanwezig. J. Kortmann. GEMEENTERAAD. Gratificatie gemeente-perso neel. Gem. Accountants dienst. Speelterreinen. De gemeenteraad vergadert op Vrij dag 11 Juli 1947 te 2 uur- De te be handelen onderwerpen zijn o.m.: Voorstel inzake het beschikbaar stellen van gelden ten behoeve van in het Plantsoen te geven volkscon certen. (80 gld. per concert. 540 gul den voor 1947). Voorstel tot het verlenen van een subsidie aan de Leidse Politie Sport Vereniging ten behdeve van het door die vereniging te organiseren Poii- tielSporttournooi. (Bedrag wordt nog niet vermeld). subsidie aan de Leidse Politieen Voorstel inzake het beschikbaar- stellen van gelden (8500 gld.) ten be hoeve van het herstellen van een ge deelte van de Haarlemmertrekvaart. 1200 M., van Noordwijkerhout naar Piet Gijzenbrug. Voorstel inzake het beschikbaar stellen van gelden ten behoeve van het aanschaffen van een rioolkolken- faecaliën-zuigauto voor de Gemeen- telijke Reinigings- en Ontsmettings- dienst (27.220). Voorstel tot het voor een gedeelte intrekken van het uitbreidingsplan der gemeente en tot het vaststellen van een partieel uitbreidingsplan „Noord" met de daarbij behorende bebouwingsvoorschriften. Voorstel inzake het beschikbaar stellen van gelden (5.000 gld.) ten behoeve van het aanleggen van een tijdelijk speelterrein binnen de be bouwing, LevendaalGeeregracht Plantsoen. Voorstel inzake het beschikbaar stellen van gelden (3.900) ten behoe ve van het treffen van enkele voor zieningen betreffende het speelter rein aan de Kortenaerstraat van de Speeltuinvereniging „Ons Eiland". Voorstel inzake het beschikbaar stellen van gelden (11.800) voor het aanschaffen van medische apparaten ten behoeve van de gestichten „Ende geest" c.a. Voorstel tot het beschikbaarstellen gelden (5470) voor het aan schaffen van enige machines voor de voedingsbereiding ten behoeve van de gestichten „Endegeest" c.a. Voorstel inzake het verlenen van een uitkering aan het gemeenteper- soneel, gelijk aan die van het Rijks personeel, d.w.z. 2 pet. van het sala ris, behalve voor hen die meer ver dienen dan 4.300 (gehuwden) of 4.152 (ongehuwden). De kosten be dragen 50.000 gld. Voorstel inzake het instellen van een gemeentelijke accountantsdienst. Het salaris van de directeur van deze dienst wordt bepaald op 6.864L- 8.112, terwijl mag worden aangeno men, dat op dit bureau ongeveer zes personen werkzaam zullen moeten zijn. „Pastor Angelicus" De film „Pastor Angelicus", de zo rijk gemonteerde en uiterst belang wekkende „documentaire", die het leven en werken van onze Paus in beeld brengt en tevens een uitste kende kijk geeft op al het schone, dat de Eeuwige Stad, en het Vaticaan te bieden heeft, alsmede op het belang rijke centrum van diplomatie en cul tuur, dat de H. Stoel is, draait van Vrijdag af in Casino. Wie deze fraaie film gaat zien, doet zichzelf een ple zier en bovendien het pas opgerichte Kath. Bureau voor Gezinszorg, ten bate waarvan de opbrengsten zyn. WEERSVERWACHTING WAT MINDER BEWOLKING. 5 o Wisselend bewolkt met enke- o o le. verspreide buien. Vooral aan- vankelijk nog tijdelijke krachti- ge westelijke wind. Koel, maar S later weer enige stijging van temperatuur. oooooooooooooooooooooooooooooooooo GOUDEN JUBILEUM K.A.J. „St. Petrus". Daar de roeitocht op de plassen is uitgesteld, hebben de Watergeuzen een nieuwe weg gekozen om jullie toch maar aan het water te wennen. Zondag 6 Juli gaat de K.A.J. dan ook naar het strand en vooral naar de duinen. Vertrek precies 12 uur van het sta tionsplein. Bij e.v. regenachtig weer gaat de toch niet door. LEIDSE UNIVERSITEIT. Geslaagd candidaatsexamen Indo nesische Letteren: Mej. E. Coster te Groningen. Doctoraal examen Klas sieke Letteren: de heer A. W. Dek ker te Warmond (cum laude). Doc toraal examen Geneeskunde: de he ren H. Jaeger te Rotterdam, A. de Vree te Schiedam, P. H. M. Schil lings te Maastrioht, H. D. Hira Sing te Paramaribo. Artsexamen le ge deelte: de heren R. van Lunsen te 's-Gravenhage, E. Verbeek te 's-Gra- venhage, J. M. Versteeg te Leiden. Artsexamen 2e gedeelte: De dames M. C. Visser-Naar te Oegstgeest, M. W. Klein-Vroom te Amsterdam. De heren J. A. Crezé te Rijsoord, J. P. Hoeneveld te Rotterdam, A. H. Goorhuis te Voorburg. BONKAARTEN AFHALEN. Maandag zijn aan de beurt de ge zinnen waarvan het hoofd een stam kaartnummer heeft van 40.501 t/m 43.500. Meebrengen: de tweede dis tributiestamkaarten (zonder inleg vel) en de nog niet aangewezen bon kaartstroken van bonkaart 707. Het kantoor aan de Steenschuur is voor deze uitreiking geopend van 8.30 tot 11.45 en van 2 tot 4 uur. Zondagsdienst doktoren. De avond-,, nacht- en Zondagsdienst der doktoren wordt van Zaterdagavond 8 uur tot Maandagmorgen 8 uur 1 waargenomen door de doktoren P. van Es, Kortmann, Lahr en Teeuwen. Dienst der apotheken. De avond en nachtdienst wordt waargenomen vanaf vanmiddag 1 uur tot volgende week Zaterdag 8 uur door apoth. v. Driesen, Mare 110 en de Zuiderapo theek. In Oegètgeest door de Oegst- geester apotheek, GEVONDEN VOORWERPEN in de maand Juni 1947. Portemonnaies, militaire baret, voetbal, bumper van auto, etui met inhoud, dames-jasjes, armbanden, horloge's, bankbiljetten, Engels boek, vulpennen, meisjesjumper, dames schoenen, kindermanteltje, loterij briefjes. kindertas, badhanddoek, gymnastiekschoenen, bril in étui, sjaal, kano, zakmessen, herenvest, huissleutels, persoonsbewijs,, reistas, pluche hondje, halsketting, zilveren ring, nagelschaartje, zilverbon, por tefeuille, kasboekje, hoofddoek, zil veren ketting, padvindersmes, rozen kransen, vulpotloden, elastieke kou§. rentezegels, bril, ceintuurs, rijwiel- tas. kinderschoen, schrobzaag, acte- tas, dop van autowiel, tabakspijp, racketbal, ordeteken, hondenriem m. halsband, wollen wand, handschoen met kap, jongensschoen, slipover, chauffeurspet, melkbus, kabelsnoer, glassnijder, wollen vest, distributie bescheiden, koplamp van auto, da mes-regenjas, nummerbewijs. Terug te bekomen en inlichtingen TEGENSLAG VOOR DE AMERIKAANSE LUCHTVAART Onze luchtvaartmedewer ker, die op het ogenblik in Amerika vertoeft, schrijft ons: recente vliegtuig rampen in dit land hebben een diepe indruk op het Amerikaanse volk gemaakt Het is nog geen jaar gele den, dat de eerste golf van ongelukken over het land ging en de vervoersmaat schappijen waren nauwe lijks een weinig bijgeko men, toen fen tweede zwarte lijst gepubliceerd moest worden. Drie grote rampen bin nen enkele dagen, met een verlieslijst van 146 levens. Een ongeluksvliegtuig? En het is ook maar heel zelden, dat het oordeel van de experts een constructie fout aangeeft. Er is geen „ongeluksvliegtuig", zo als men de Dakota en thans de Skymaster wilde r.oemen. Ook in ons land heeft men de Dakota een slechte naam gegeven, o'och men herinnert zich hoe mannen als Viruly en Van Dijk, die elke dag met dit type omgingen, veront waardigd waren over de onverdiende blaam op hun goede, oude Dakota's. Toen er een reeks Dakota's sneu velde waren er ook zo ont- inderdaad. in 99 van de 100 gevallen is het een menselijke fout, de „schuld", als men het zo wil noemen, van de vlieg tuigbestuurder of van een over eens zijn, welk sys teem geprefereerd wordt: Wind-'anden op het instru- mentenbord van het vlieg tuig, of met een Radar- oscherm, dat in het grond- van zijn helpers, wanneer station staat waarbij een „groundoperator" het zich op het scherm aftekenende :oestel met rgdiotelefoni- is ook indrukwekkend. De zaglijk veel Dakota's in de Amerikaan reageert veel scherper op een dergelijk gebeuren dan de Euro peaan. Op dit ogenblik zijn de stations op de vlieg velden minder vol en wie zijn oor te luisteren legde bij de balies van de ver- keersmaatschappijen kon ook vernemen, dat het passagiersvervoer in één slag sterk is teruggelopen. De ervaring leert, dat het wel 3 tot 6 maanden duurt, alvorens de luchtreiziger, die thans afbestelt het er weer op waagt. De Ameri kaan denkt meteen aan een constructiefout en hij staat erop officiële verklaringen te zien, voordat hij ge rustgesteld is. De overheid reageert daarop ook goed; zij gaat et snel toe over een bepaald vliegtuigtype een startverbod op te leg gen, hangende het onder zoek en dat zelfs, wanneer alle deskundigen ervan overtuigd zijn, dat het in geen geval een kwestie van een constructiefout kan zijn. lucht, dat de kans onge veer 4 op 5 was, dat het lot een Dakota zou' tref fen. Overheid en verkeers ondernemingen hebben er alles aan gedaan om de onverdiende smet van de Dakota af te wissen en dat is ook wel gelukt: men ver trouwt hem wel weer. Maar thans is het in Amerika de Skymaster. die gered moet worden uit de publieke verachting. De drie grote Amerikaanse vliegtuigrampen hebben volgens de deskundigen niets te maken met gebre ken van het toestel. In alle gevallen was het uiterma te slecht weer: twee vlo gen tegen een berghelling aan, de derde verzeilde in nevel en mist in een bos. Een van de bekwaamste piloten. Stark, de Geijs- sendorffer van Amerika, was een der slachtoffers. Hij heeft waarschijnlijk een navigatiefout- gemaakt. Zelfs de kundigsten kun nen een oeenblik falen. En er een ongeluk gebeurt. Verkeer in slecht weer. Daartegenover staat, dat zelden een ongeluk ge schiedt bij fraai weer. Mist nevel, regen, duisternis zijn de kwade gezellen van de piloot en de mens voert op het ogenblik een hard nekkige strijd tegen deze elementen. Wij hebben thans m Amerika ervaren, dat de verkeersmaatschappijen na de vorige reeks ongeval len, opvallend voorzichtig sche aanwijzingen binnen loodst. Zolang deze strijd nog niet is uitgevochten kan het vliegtuig niet afdoende beschermd worden tegen het slechte weer. Inmiddels hebben de U. S. Army en Navy ook een bijdrage wiiler. leveren om de veiligheid van de bur gerluchtvaart te bevorde ren docr een groot aantal van de vooi;reffelijk uit geruste militaire vliegvel- zijn geworden. Bij slecht den m geval van nood voor weer gaat men er eerder civiele toestellen open te C. v. d. KROGT. Koninklijke onderscheiding verleend. Vandaag herdenkt de heer C. v. d. Krogt, meesterknecht bij de N.V. Kon Zeep- en Parfumeriënfabriek v. h. Sanders en Co., de dag waarop hy voor 50 jaar als 14 jarige in dienst trad bij bovengenoemde N.V. Daar toe verzamelden zich om 10 uur het personeel in de feesteüjw met palmen en vlaggen versierde zaal, waar om even over tienen de jubilaris, verge zeld van zijn echtgenote en kinderen plaats nam, tussen een schat van bloemstukken en fruitmanden. Allereerst voerde de directeur, de heer P. A. de Jong het woord, waar bij spr. wees op de halve eeuw die achter ons ligt en waarin zo veel is veranderd. De heer de Jong prees de jubilaris voor z'n trouw, bekwaam heid en dienstbaarheid, waardoor hij een steunpilaar van dit bedrijf ge worden is. Ook dankte spr. de heer v. d. Krogt voor de steun, die hij per soonlijk van hem mocht ondervinden toen de heer de Jong in 1939 tot di recteur benoemd werd, door de goe de adviezen, waardoor spr. in staat gesteld werd zich in te werken. Na tenslotte nog de goede geest waarin de jubilaris steeds met het overige personeel samenwerkt, gememoreerd te hebben, eindigde de heer de Jong met de aanbieding van een fraaie Delfts-blauwe inktkoker, namens zijn echtgenote en zichzelf en een enve loppe met inhoud, namens de directie. Omdat de burgemeester wegens ambtsbezigheden verhinderd was, was het weth. van Schaik, die de jubilaris namens het gemeentebe stuur kwam complimenteren met dit jubileum. De heer van Schaik noem de dit feest eervol, temeer daar de tegenwoordige jeugd zo wispelturig is en velen telkens van werkkring veranderen. Daarom is deze prestatie om 50 jaar lang in hetzelfde bedryf een functie te vervullen zo opvallend en niet alleen bij het gemeentebe stuur, doch ook bij de hogere instan ties. Het is dan ook daarom, dat de jubilaris namens H.M. de Konnigin „een schrijven mocht ontvangen van het Dep. van Sociale Zaken, waarin te verkrijgen aan het Hoofd-bureau werd medegedeeld, dat het H.M. de van Politie, Zonneveldstraat 10 te Koningin behaagd had de heer v. d. dan vroeger toe over een dienst stop te zetten. Dat kost veel geld. maar men wil geen enkel, te vermy- aen, risico lopen. Toch zijn er weer onge lukken gebeurd. En daar- voro zijn enkele aanwijzin gen: le. In de oorlog is de nit- rusting der civiele lucht havens verwaarloosd. Mi litaire vliegvelden gingen voor en die zijn thans ook zo opmerkelijk beter inge richt dat de militaire vlieg tuigen nog in het slechtste weer doorvliegen, wan neer de burgermaatschap pijen hun diensten al lang hebben laten uitvallen. 2e. Voordat men begint met kapitalen in de nieu we bebakkigen van de luchthavens te steken, moet men het er eerst stellen. Tenslotte is er in de vei ligheidscampagne juist een instrument geconstrueerd om het botsen tegen ber gen of bomen onmogelijk te maken. De verkeers- maatschappij van Howard Hughes, T. W. A. heeft voor ons het apparaat ge dementeerd. Het is een ra dartoestelletje van 7 y2 kg., cat voor 135 dollar in het vliegtuig gemonteerd wordt en dat een rood licht .en een claxon in werking brengt, wanneet het een obstakel tussen 150 en 600 meter afstand vóór het vliegtuig registreert. Nu is die 600 meter een kwes tie van zes seconden voor een vlnstuig, cus veel tijd wordt de piloot niet gela ten voor zijn reactie. Maar hij heeft tenminste nog een kans. Leiden, op Woensdag- en Zaterdag middag van 2.004.00 uur. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Heimen Marinus, z. van P. Hemerik en H. M. Klinkenberg; Evertje, d. van T. J. Huij en M. Neuteboom; Cornelis Johannes, z. v. L. Boers en A. M. Humme; Jacoba, dr van J. Brugman en J. G. Kop; Johannes, z. van J. Siere en A. C. Wielinga; Marianne Helena Sophia, d. van J. Wolters en A. van Eg- mond; Freddy, z. van H. van der Tuin en C. C. Onderwater; Antonius Johannes Franciscus, z. van A. J. F. van der Steen en M. C. Verkuijlen; Johannes Petrus, z. van S. S. Mul der en E. Sloos; Cornelis Antonius, z. van F. A. Grimbergen en A. M. van der Valk. Geboren: Jurrien Hindrik Alfons Paulus, z. v. H. Smit en B. J. M. C. van den Hout; Marijke Roza, d. v. J. F. Heijmans en W. M. van der Kwaak Marinus Albertus, z. v. H. J Meerts en J. F. Foulon; Margiena Roelfiena. d. v. D. Limburg en R. Haspers; Huibert Hendrik, z. v. H. A. de Vet en S. L. J. Kodh; Meta Henriëtta Magdalena d. v. C. Schipper en J. Nieuwenhuijsen; Johanna Hendrika, d. v. H. Guklemond en A. van Duij- venvoorde; Hendrika Everarda Ma ria, d. v. E. A. van Latum en H. de Graaff; Marinus, z. v. A. W. Ver- hoeks en A Jonkers; Carolus Petrus Hendrious, z. v. C. H. Kooreiman en M. E. van Niekerk; Geertruida Adriana, d. v. A. Weeda en G. A Molenaar. Ondertrouwd: J. Haneveld jm 32 jaar en C. Brokkaar jd 24 jaar; W. Harteveld jm 21 jaar en H. H. Til- kowski jd 20 jaar; N. van Hooidonk jm 28 jaar en P. de Leeuw jd 26 jaar R. Monfils jm. en C. van der Wilk jd; B. W. de Roo jm 25 jaar en S. Koet gsoh. 20 jaar; P. Teske jm 23 jaar en E. C. van Oosten jd 21 jaar; A. L. Timan jm 31 jaar en D. J. Huyg jd 30 jaar; P. G. Veiihoeff jm 22 jaar en G. van Egmond jd 24 jaar; J. H. Wolkers jm 21 jaar enM. L. de Roo jd 24 jaar; I. Crama jm 25 jaar en M. C. Leusink jd 24 jaar; P. Hogendocrn jm 35 jaar en C. Bo- dewes jd 25 jaar; J. F. van Lith jm en J. D. Coppens gesch.; P. C. Prins jm 33 jaax en J. C. van den Berg Krogt een koninklijke onderscheiding te verlenen van de zilveren medaille, verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Helaas kon door omstandighe den deze medaille nu nog niet uit gereikt worden, doch binnen enkele dagen zal zy aa de jubilaris over handigd worden. Na de toespraak van de heer van Schaik, zongen de aan wezigen staande het Wilhelmus. De derde spreker was de heer W. Hendriks, bedrijfsleider, die de jubi laris prees om zijn grote vertrouwen in het goede \an de mens en hem namens het personeel een olf-finish salon-lamp aanbood. Vervolgens sprak de heer J. A. Christiaanse namens de reizigers, het kantoor- en het laboratorium- personeel. Aan het einde van zijn hoogestemde toespraak wenste de heer Christiaans de jubilaris een gouden herfst en een zondoorsche- nen levenswinter toe en bood heim daarbij een bedrag in geld aan, dat de heer v. d. Krogt naar eigen goed dunken kan besteden. Tenslote sprak de heer P. A. de Gooyer, pres. commissaris, de heer v. d. Krogt toe, en prees hem om z'n arbeidslust, trouw en werkzaam heid, waarna Mevr. de Gooyer de jubilaris een met bloemen gevulde naaibox aanbood. Aan het einde sprak de heer v. d. Krogt een dankwoord tot alle aan wezigen voor hun belangstelling. Speciaal de sprekers voor de tot hem gerichte gelukwensen en voor de fraaie cadeaux, die allen te zamtn deze dag voor hem tot een onvergete lijke gemaakt hadden. Hierr.a wer den verversingen rondgediend en bleef men nog een tijdje gezellig bij een. wed. 39 jaar; A. J. van der Wfndt jm 26 jaar en M. J. W. Choufoer jd 27 jaar; H. A. van Ingen Schenau jm 30 jaar en A. U. Mollema jd 27 jaar; J. J. Broers jm 26 jaar en J. Sjardijn jd 19 jaar; J. C. van Nobe- len jm 37 jaar en P. Valk,en jd 2i2 jaar; A. Ouwerkerk jm 25 jaar en M. van 't Wout jd 27 jaar. Overleden: C. Schenk, wed. van H. Lek, 72 j.; A. van Mook, wednr, 79 j.; J. C. van der Kaaij, man, 72 j.; R. Ahrens, z 1 w. J.J. Donk m. 68 jaar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 2