Een Indonesische boodschap aan Amerika „Alle landen moeten vrij zijn1' Meer vrijheid in onderwijs- program op Gymnasium en H.B.S. Op korte golf j ZATERDAG 5 JULI 1947j 37e JAARGANG No. 11130 Bureaux: Papengracht 32, Giro 103003. A j I IJ M jM I Abonnementsprijs - 0.26 per week, 1.10 Xelel.: Administratie, Advertenties 20826, 1/1 I fl A/F I M [WM »er maand, 3.25 per kwartaal. Franco Redactie 20015. Directie, drukkerij en i "/L/. WAc/lA Jjt VV\- V A 1 IJ/ 7/1 1/1 Li/ per post A abonnementen 20935. Wr Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. By contract Directeur- C M VAN HAMERSVELD. waarin opgenomen „DE BURCHT belangrijke korting. Hoofdredacteur: th. wilmer. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Telefoontjts: 30 woorden f 1.50. Van conferentie tot conferentie DE OGEN van de wereld zijn deze week weer eens gericht geweest op Parijs. Daar waren de „grote drie", Engeland, Frankrijk en Rus land, bij elkaar om het plan-Marshall te bepraten en na te gaan of zy een weg van samenwerking konden vin den in het kader van dit Amerikaan se plan. Men kent dit plan: Amerika, bang, dat de Europese markt voor hem teloor gaat en ten deel valt aan het communistische Rusland, wil Europa weer op de been helpen, maar niet zó, dat het er alsmaar dol lars in moet stoppen, die er nooit meer uit komen. Europa moet zelf een groot economisch plan opstel len en tot uitvoering brengen en daarbij kan het rekenen op de no dige financiële steun van Amerika Bevin nam het initiatief en begaf zich naar Parijs, waarna Engeland en Frankrijk Rusland uitnodigden om een vertegenwoordiger naar Parijs te sturen. De zure Molotof kwam zelf en dat voorspelde niet veel goeds. Zij vergaderden in de z.g. Salie 'des Perroquets (de papegaaien zaal) en er was op z'n minst één pa pegaai, die hetzelfde liedje zong ais altijd: „Moskou is er tegen". En zo doende werd de conferentie een mis lukking, althans wat de oorspronke lijke opzet betreft; zij gingen uit el kaar zonder ook maar op één punt tot overeenstemming te zijn geko men. Zelfs hielden de Russen zich niet aan de afspraak van geheimhou ding, welke op zichzelf verkeerde daad wij des te gemakkelijker kun nen vergeven, vooreerst omdat wij niet houden van geheime diplomatie, maar vervolgens ook omdat wij nu precies weten, bij wie de schuld ligt. Molotof wilde niet meedoen, om dat hij bevreesd was voor een En gels-Franse overheersing over oe economie van de kleine Europese staten, hetgeen een ongeoorloofde in menging zou betekenen in de binnen landse aangelegenhede dier landen. Kunt u zich Molotof voorstellen, die met droge ogen, wellicht een beetje hemelwaarts gericht, staat te vertellen, dat een dergelijke aanslag op de onafhankelijkheid van kleine staten voor Moskouse begrippen on aanvaardbaar is? Moskou, dat de re geringen van Polen, Hongarije, Roe menië en Bulgarije naar zijn hand zet, om nog niet eens te spreken van de Baltische staten, die eenvoudig opgeslokt zijn datzelfde Moskou werpt zich op als kampioen voor de onafhankelijkheid van kleine mo gendheden! In elk geval, Engeland en Frank rijk gaan nu door zonder Rusland. r\AT IS DE WINST van deze mis- lukking, dat de koorddanserij van Frankrijk met name is uitgelopen op een definitief zich scharen aan de zijde van Engeland en Amerika. Tot- nutoe had Frankijk gepoogd z'n even wicht te bewaren tussen het Westen en het Oosten-: Molotof heeft Ma rianne haar evenwicht doen verlie zen en wel naar de kant van het Westen. Engeland en Frankrijk hebben thans uitnodigingen gestuurd aan al le Europese landen (uitgezonderd, Rusland, dat niet mee wil doen, en Spanje, dat niet mee mag doen!) om op een nieuwe grote conferentie te Parijs de samenwerking van Euro pa te bespreken. Verschillende lan den hebben reeds hun bereidwillig heid kenbaar gemaakt, maar de uit gehongerde satellieten van Rusland (bovengenoemd) zullen wel met plat gedrukte neuzen voor de etalage ruiten moeten blijven staan. Enge land en Frankrijk hebben maar met een de leiding genomen en gedecre teerd, dat het Franse plan de basis van de conferentie zal zyn. Wie het daarmee in princiep niet eens is, blijft maar weg. Dit Franse plan, door Rusland verworpen, maar door Engeland onderschreven, bevat de volgende essentiële punten. 1. Europa moet zoveel mogelijk zichzelf helpen. Opvoering der pro ductie door eigen kracht is noodza kelijk. 2. De balans van de Europese pro ductiecapaciteit en de behoeften van elk land afzonderlijk moeten door een aantal commissies vastgesteld wor den. 3. Het is noodzakelijk na te gaan, in hoeverre de Europese landen el kaar kunnen helpen. 4. Elk land zal uit vrye wil alle noodzakelijke inlichtingen verstrek ken. 5. Op grond van de verkregen cy fers, zullen de Europese behoeften aan de Verenigde Staten worden voorgelegd. Het laat zich aanzien, dat de klei ne Westerse landen straks deze in menging in hun binnenlandse aange legenheden graag zullen toelaten. Misschien met uitzondering van Zwitserland, dat nog altijd zijn poli tiek van strikte neutraliteit hand haaft en wellicht bevreesd zal zijn, dat een grote zak met dollars het top zwaar zal maken, zodat het evenals Frankrijk moet omzwaaien naar Wes telijke richting. En zo stappen we door onze histo rie van conferentie tot conferentie; wel met zeven-mijlslaarzen maar zonder veel op te schieten. Tot de volgende conferentie! |E REPUBLIKEINSE premier Sjarifoeddin heeft een boodschap gezon den aan het volk en de regering van Amerika, waarin Amerika wordt verzocht „voort te gaan zijn invloed aan te wenden voor de waarborging van de vrede, zoals wij door vredelievende onderhandelingen streven naar het bereiken van een overeenkomst met Nederland. Op Amerika's onafhankelijkheidsdag zo heet het in deze boodschap vragen wij, als volk dat op het ogenblik streeft naar dat grote doel van vrijheid en de mocratie, aan uw regering en uw volk onze gelukwensen over te brengen als wij er naar streven, dat de over eenkomst van Cheribon in vervul ling gaat en dat Indonesië ook zijn onafhankelijkheidsdag kan vieren, vry van vrees en in het vertrouwen, dat ons lot van vrije mensen, even als dat der Amerikanen, in vervul ling gegaan zal zyn." Premier Amir Sjarifoeddin heeft bekend gemaakt, dat Djokjakarta voortaan de zetel van de premier zal zijn. D Djokja zetel van premier „Wij weten en vertrouwen, dat Amerika, dat zelf een groots voor beeld is van revolutionnaire traditie, zal voortgaan zyn invloed aan te wenden om de vrede te bewaren, zo- Minder Militairen Ten gevolge van de précaire finan ciële positie van ons land, overweegt de regering de troepensterkte van de Koninklijke Landmacht en de Lucht strijdkrachten te verminderen, heeft men ons in militaire kringen mede gedeeld. Wat de landmacht betreft, wil dit zeggen, dat het aantal militai ren in Nederland van 87.000 op 50.000 wordt teruggebracht. De troepen sterkte omvat thans ongeveer 75.000 man. In verband met deze maatregel, die niet van invloed is op het onge veer 100.000 man grote contingent troepen in Indonesië, zullen de nieu- e lichtingen kleiner worden. De luchtstrijdkrachten zullen onge veer 1400 man gaan afvoeren; dit be tekent, dat de uieindelijke sterkte 4600 man zal bedragen. Van dit on derdeel der Nederlandse strijdkrach ten zullen allereerst worden gedemo biliseerd de oorlogsvrijwilligers, die geen speciale opleiding hebben gehad. Ook bij de marine is sprake van een inkrimping, hetgeen echter zou neer komen op het overdragen van specia le diensten, die zij thans in de Indo nesische wateren verricht. Momen teel omvat de marine ruim 33.000 man personeel, welk getal tot 20.000 man wordt teruggebracht, vooropge steld dat zij van de extra diensten wordt ontlast, aldus de „Volkskrant". Deze mededeling is verheugend. Natuurlijk niet om de aanleiding voor de in overweging genomen maatre gel: 's lands precaire financiële toe stand. Maar wel verheugend, omdat in de maatschappij zulk een groot ge brek is aan jonge krachten. VERLIEZEN NED. STRIJD KRACHTEN. De regering maakt tot haar leed wezen bekend, dat in de afgelopen week de navolgende verliezen zyn gerapporteerd: Gesneuveld of overleden tengevol ge van oorlogshandelingen: Koninklijke Marine: korporaal G. L. Tahey 10 R.I., afkomstig uit Til burg. Gesneuveld op 1 Juli 1947 by Koninklijke Nederlands-Indisch le ger: soldaat 2e kl. J. Makahanap, af komstig uit Nederlands-Indie. Setiadjit naar Batavia. Setiadjit, de nieuwe tweede vice- premier van de Republiek, wordt he den in Batavia verwacht met het ani woord op het verzoek van dr. Van Mook aan Soekarno, om schriftelijke opheldering te geven op zijn laatste brief van Zondag j.l. en op de Ame rikaanse aide-mémoire, aldus meldt Aneta. Sjahrir, die vandaag is afgetreden als voorzitter van de Indonesische de legatie, die de onderhandelingen met de Nederlanders tot nu toe namens de Republikeinse regering heeft ge voerd, wordt waarschijnlijk opge volgd door Setiadjit. Setiadjit is een persoonlijke vriend van Schermer - horn en een welberaden en rustige figuur. Henri Spaak moet koningskwestie oplossen De Belgische eerste-minister. Spaak heeft van zijn regering opdracht ge kregen, een oplossing te zoeken voor de koningskwestie. De Belgische regering zegt in een communiqué, dat zij van mening is, dat zo spoedig mogelijk een toenade ring dient te worden tot stand ge bracht tussen koningsgezinden en hun tegenstanders met eerbiediging van de belangen van het land. Morg en referendum in Spanje Naar verluidt, zijn de aanhangers van don Juan, de Spaanse troonpre tendent. teruggekomen op hun be sluit zich van stemming te onthouden bij het referendum, dat a.s. Zondag over Franco's successiewet zal wor den gehouden. De „monarchistische organisatie" die enige dagen ge,leden heeft aan bevolen het referendum te boycot ten. heeft een nieuw manifest uitge geven, waarin wordt verklaard, dat, aangezien stemming verplicht is, het alle monarchisten vrijstaat nara eigen geweten te stemmen. Bij de successiewet wordt, zoals men weet, bepaald, dat Franco als staats hoofd zal aanblijven tot Spanje uit eindelijk een monarchie wordt onder een door 't parlement goedgekeurde koning of regent. DE A.S. ECONOMISCHE CONFERENTIE THIJDENS EEN GISTEREN gehouden persconferentie heeft een woord- voerder van het Engelse ministerie van Buitenlandse Zaken in Lon den er aan herinnerd, dat Molotow op de Parijse conferentie er met klem op had gewezen, dat de grote mogendheden geen inbreuk mogen maken °P de souvereiniteit van de kleinere naties. „Dit is een uitstekend prin cipe", aldus de zegsman, „en wij hopen, dat alle kleine mogendheden die voor de conferentie van 1 Juli zijn uitgenodigd, volkomen vrij zullen worden gelaten in hun beslissing om aan deze besprekingen deel to nemen of niet." Deze uitlating moet worden opgevat als een indirecte waarschu wing aan het adres van de Sowjet-Unie om geen druk op de staten langs haar Westgrens uit te oefenen. Gaan Tsjechen permissie vragen? De communistische premier van Tsjechoslowakije, Clement Gottwald, en de Tsjechische minister van Bui tenlandse Zaken, Jan Masaryck, zijn gisteren onverwacht naar Moskou vertrokken. Men gelooft, dat zij van plan zijn met Molotow of misschien zelfs met Stalin te confereren over de economische gevolgen voor hun land, die uit het Russische standpunt, dat te Parijs werd ingenomen, voort vloeien. Het communistische Tsjechische Muziek en zang verplicht Bij de Tweede Kamer is inge diend een wetsontwerp „wijziging en aanvulling van de hogeronder- wijswet", dat beoogt de mogelijk heid te openen, om aan inrichtingen van voorbereidend hoger onderwijs gelegenheid te geven om naar in zichten te werken, afwijkend van die, welke ten grondslag liggen aan de bestaande wettelijke bepalingen, zonder dat deze scholen daardoor haar aanspraken op subsidie of haar eindexamenrechten verliezeiu Opgenomen is het vak „muziek en zang". Het onderwijs in dit vak is daarmede verplicht gesteld. Ont heffing van deze verplichting kan wqrden verleend. Een ontwerp van wet „wijziging en aanvulling van de middelbaar onderwijswet" heeft ten doel in de middelbaar-onderwijswet enige be palingen op te nemen inzake de middelbare scholen voor meisjes en voorts de mogelijkheid te openen om aan gesubsidieerde inrichtingen voor middelbaar onderwijs eveneens gelegenheid te geven naar andere inzichten te werken. Voorts zijn enige veranderingen aangebracht OUD-GEVANGENEN DANKEN PHILIPS EN VUGHT. Een comité van oud-gevangenen uit Vught heeft Donderdagmiddag ir. ge bouw Tivoli te Utrecht de directie en het personeel van de Philipsfabrieken en de Vughtse comité's dank gebracht voor de hulp, die zij de gevangenen in de bezetting verleenden. Alle genodigden werd een oorkon de overhandigd, terwijl aan de direc tie van de Philipsfabrieken een ge brandschilderd glas-in-lood werd aangeboden. Een orkest van oud-gevangenen onder leiding van Piet v. d. Hurk verleende medewerking. betreffende de verplichte vakken aan de openbare hogere burger scholen en de handelsdagscholen. De duur van de cursus der mid delbare meisjesscholen is bepaald op vijf jaren. Ook bij de regeling der schooltijden aan de openbare middelbare meisjesscholen wordt gezorgd, dat de leerlingen dier scho len godsdienstonderwijs kunnen ge nieten. Ook aan de bijzondere mid delbare scholen voor meisjes zal een subsidie kunnen worden toegekend op dezelfde voet als aan de bijzon dere hogere burgerscholen. Gesubsidieerde bijzondere hogere burgerscholen, die dit ernstig be geren zullen met behoud van haar aanspraken op subsidie of van haar eindexamenrechten, meer vrijheid verkrijgen om het onderwijs naar eigen inzichten te regelen. Evenals bij de gymnasia, is de eis, dat 'het subsidie op een bedrag per klasse dient te worden vastgesteld, vervallen. Ook aan de openbare hogere bur gerscholen en de handelsdagscholen wordt krachtens het ontwerp het onderwijs in de muziek en de zang verplicht gesteld, behoudens de mo gelijkheid tot ontheffing. Maandag nog geen bakkersstaking in de hoofdstad Naar het A.N.P. van de zijde der Amsterdamse bakkerpatroons ver neemt, wordt het in deze kringen hoogst onwaarschijnlijk geacht, dat er Zaterdag, 5 Juli, van de zijde van de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening nog een be slissing zal afkomen inzake de ver hoging van de meelprijs. Met het oog hierop is de vrees bij het pu bliek voor de aanvankelijk dreigen de stopzetting der broodvoorziening op a.s. Maandag volkomen onge grond aldus de bakkerspatroons, en is hamsteren van brood onnodig. blad „Rude Pravo" omschreef gister morgen in een hoofdartikel het nieu we aanbod uit Parijs als een uitno diging om deel te nemen aan een Westelijk blok. Aan de anderen kant, aldus het blad, heeft de Tsjechische economie dringend behoefte aan Wes telijke markten, grondstroffen en fi nanciële credieten. De handelsbetrek kingen met de Oostelijke naburen zijn nauw, maar geen van die lan den kan contant op de buitenlandse markt kopen terwijl u bovendien niet veel goederen hebben, die voor uitvoer in aanmerking komen. „Wij hebben genoeg van dit spel' „Een aantal van onze vrienden be grijpt ons verkeerd", zo zei minister Bevin aan een heden in Londen ge houden diner van de Amerikaanse Vereniging. „Deze vrienden", zo ver volgde Bevin, „denken, dat ze met vredelievende landen kunnen spelen te lang kunnen spelen om de psychologie van die landen te onder zoeken, die onder deze druk hun po litiek vormen. Er komt een ogenblik, dat wij zeggen: „Wij hebben genoeg van dit spel-" De heffing ineens Ontleend is aan de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer no pens het wetsontwerp vermogenshef fing ineens: De minister beteurt, dat de Tweede Kamer heeft gemeend het tarief van de heffing-ineens met 20 pet. te moe ten verlagen. Hij heeft deze verla ging met grote ernst ontraden, er daarbij op wijzend, dat het desbetref fende amendement de strekking had, een van de hoekstenen van het fi nanciële saneringsplan te beschadi gen en de afwikkeling van de geld- zuivering te bemoeilijken. Het voornemen bestaat binnenkort een tweede deviezennota aan Tweede Kamer aan te bieden, waar in een uiteenzetting zal worden ge geven van de bezuinigingen, die naar het oordeel der regering nodig zijn om het grote tekort in de deviezen- positie zoveel mogelijk te reduceren. Met betrekking tot de indiening van het ontwerp van wet op de ma teriële oorlogsschaden merkt de mi nister op, dat dit ontwerp in een .danige staat van voorbereiding ver keert, dat het binnen afzienbare tijd aan de Staten-Generaal ter beoorde ling zal kunnen worden voorgelegd. Gezien het betrekkelijk stabiele verloop, hetwelk het koerspeil op de Amsterdamse beurs in de laatste tijd heeft vertoond, acht de minister het ogenblik gunstig voor een regeling van de definitieve waardering van effecten voor de heffingen ineens. Verwacht kan worden, dat het des betreffende wetsontwerp onverwijld na de opening van de komende zit ting der Staten-Generaal zal worden ingediend. Het ligt in zijn voornemen te bevorderen, dat aan die regeling een zodanige inhoud zal worden ge geven, dat hy de definitieve aangifte van het effectenbezit in het overgrote deel der gevallen een nieuwe bere kening van de aan te geven bedra gen onnodig zal zijn. Onder de goede zorgen van de hoofd opzichter vertoeven twee jonge anti lopen in Artis. Ze zyn een geschenk van de bemanning van de „Korte- naer" voor onze Prinsesjes. 1000000000000000000000000000000000 c >oooooooooooooooooonoooooooooooooo BINNENLAND. Jhr. mr. A. M. Snouck Hurgron- je, secr.-gen. van het dep. van bui tenlandse zaken is met ingang van 1 Jan. 1948 benoemd tot secretaris van het Permanente Hof van Arbi trage. Tot hoofdcommissaris van poli tie te Haarlem is benoemd de heer J. Fonteine, commissaris van politie in deze gemeente. Te Oosterbeek is de gemeente chauffeur D. van Leeuwen gedood, doordat, bij het aanzetten van zijn vrachtwagen deze te vroeg ging rij den en hij tegen een andere auto werd aangedrukt. Te Souburg botste een autobus met arbeiders van de Koninklijke Maatschappij de Schelde tegen een militaire auto op, waardoor negen personen gewond werden, van wie vier ernstig. Te Rotterdam is bij het lossen van mais uit het s.s. „Will Rogers" een projectiel ontploft. De 38-jarige arbeider A. Krom, wonende in de Zwederstraat, werd hierbij ernstig gewond. BUITENLAND. Zeven personen, o.w."3 kinderen, zijn te Tallahassa (Florida) levend verbrand als gevolg van éen botsing tussen een geladen benzine-tankwa- gen en een luxe auto. Tijdens independence Day" zijn in de Ver. Staten 53 personen bij verkeersongelukken om het leven gekomen. Bovendien zijn 15 perso nen verdronken. Soekarno heeft drie boeken ca deau gekregen van de Nederlandse Partij v. d. Arbeid. De tunnel van Lampegan, tussen Soekaboemi en Bandoeng, is opge blazen, vermoedelijk als voorzorgs maatregel voor het geval de Neder landers Soekaboemi willen bezetten Ook op het baanvak BataviaBan doeng via Poerwakarta is een tun nel, waar eveneens voorbereidingen voor het opblazen plaats vinden. Tengevolge van een stortregen boven Praag is een schade van 5 mil- lioen kronen aangericht. Maria-Congres te Maastricht Ter gelegenheid van het Mariacon- gres van 3 t.m. 7 September te Maas tricht zal een tentoonstelling „Ma ria in de kunst" georganiseerd, wor den in de ommegang van de O.L. Vrouwe basiliek. Op de sluitingsdag van het inter nationaal Mariacongres, 7 Septem ber, zal voorafgaan aan een ponti ficaal Lof op het Vrijthof te Maas tricht, een religieuze stoet door Maas tricht trekken, waarin twee der voor naamste uitingen van Mariadevotie: de rozenkrans en de litanie van Lo- reto, zullen worden uitgebeeld. Op het eigenlijke Mariacongres te Maastricht zullen algemene en bij zondere vergaderingen worden ge houden, die gewijd zijn aan de Ma- rialeer. PROVINCIAAL WITTE PATERS. Door het hoofdbestuur van de So ciëteit. der Witte Paters is benoemd tot Provinciaal der Ned. Provincie de hoogeerw. pater H. Hartman, als opvolger van de aftredende Provin ciaal de hoogeerw. pater A. Kersten. De nieuwe Provinciaal werd ge boren te Borne 21 Jan. 1907 en werd in 1933 te Carthago priester gewijd. In hetzelfde jaar vertrok hij naar de missie van Mwanza (Midden-Afri- ka). Tot aan zijn aanstelling als aalmoezenier voor de inlandse troe pen tijdens de oorlog was hij over ste van Musoma-Missie. Loodkoorts Een nieuwe ziekte heerst op de Veluwe, de loodkoorts Het is een besmettelijke ziekte, waardoor kinderen zowel als ouderen kun nen worden aangetast. De symp tomen zijn: de patiënt doet niets anders dan graven, met een schop, een kinderschepje of des noods met z'n handen; hij schuwt het daglicht, graven doet hij alleen 'snachts. Je gaat er niet aan dood, maar vaak is opname in een zekere inrichting noodza kelijk; dikwijls treedt ook een vermagering in, n.l. van de por- temonnaie. De aanleiding tot deze epide mie is het bestaan van schiet- terreinen aan de Harskamp, waarachter de kogelvangers lig gen. In die kogelvangers zit lood; het lood van de venijnige ge weer- en mitrailleurkogels, dat de vinder een prachtig daggeld belooft, als het tenminste waar is, dat sommige zwarte opkopers er tot 8 gulden per kilo voor neertellen en sommigen het tot 5 kilo per dag weten te bren gen. Op de Noorderhei was in het begin dezer week zeker wel een vijftigtal loodzoekers, groot en klein, vol ambitie aan het werx. Delvers uit Otterlo en Kootwijk, maar ook uit Arnhem en Apel doorn. Driftig wroetend, telkens schuw op- en omkijkend, ge reed op het minste teken van on raad op de vlucht te slaan, want de marechaussee doet al het mo- geiijke om deze merkwaardige invasie te keren. Het is bovendien verboden, want het is diefstal. Het lood be hoort aan het Rijk, ook al laat het Rijk het achteloos liggen. Ja, zo gaat het meer. Zelf kijk je er niet naar om, maar als een ander het voor je neus wil weg kapen, aan wil je het opeens zelf hebben. Waaruit te concluderen valt, dat het Rijk zelf ook aan de !r>odziekte is gaan lijden. Naar HUIBERS Haarlemmerstraat 123, Lelden voor Geboorteaankondigingen OOK STRAFGEVANGENEN GAAN AARDAPPELS ROOIEN. Om de aardappel- en suikerbieten- oogst tijdig binnen te krijgen zullen er niet alleen militaire oogstcolonnes worden gevormd, maar ook colonnes van D.U.W.-arbeiders, stadsarbeidets, los-werklieden en werklozen, politie ke delinquenten, strafgevangenen en jeugd. Deze groepen zullen afzonderlijk te werk worden gesteld. De landbou wers moeten voor iedere groep het zelfde loon betalen, al zijn er catego rieën, zoals de strafgevangenen en de pol. delinquenten, die het loon niet zelf in handen krijgen. Acht jaar voor Gejus v. d. Meulen Het Bijzonder Gerechtshof te Am sterdam deed hedenochtend uit spraak in de zaak tegen de 44-jarige ex-doelverdediger en aanvoerder van het Nederlands voetbalelftal, Gejus van der Meulen uit Haarlem. De procureur-fiscaal, mr. Janssen, had op 21 Juni j.l, tegen hem twasjf jaar geëist. De uitspraak luidde acht jaar met aftrek. £en fcoJOi&ttje... „Evenals in alle bewogen tijdper ken van de Kerkgeschiedenis, zo be staat ook vandaag het allereerste ge neesmiddel in een oprechte vernieu wing van het persoonlijke openbare leven volgens de beginselen van het Evangelie". Paus Pius XI in zijn ency cliek tegen het Atheïstisch Communisme (1937).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1