WONINGRUIL 1 Op korte golf i Staatsloten Bollen Pellen Jongens en Meisjes Trottoirtegelperser Vacantieregeling Broodbakkerijen 1947 Vacantie Sigarenwinkeliers GEKLEURDE LAK Voor alle Auto-eigenaren Administratieve Kracht Nationale Paasloterij I947 trefhet goed Rijwielhandel v. Zijp STENO-TYPISTE TYPISTE WOONRUIMTE flinke Verstelnaaister RAAD VAN ARBEID VRIJDAG 4 JULI 1947 DE LEIDSE COURANT PAGINA 4 5000000000000000000000000000000000 oooooooooooooooooooooooooooooooooo BINNENLAND. Op 30 Juni j.l. bedroeg het be volkingsaantal van 's-Gravenhage 532200. Op 1 Januari 1946 was dit aantal 476980, zodat het inwonertal van de residentie is gestegen met 55220. De school voor de Gjafische Vakken te Utrecht vierde deze week haar achtte lustrum. Drie duizend kolenbonnen zijn verduisterd door een kantoorbedien de van een brandstoffenhandelaar te Nijmegen, die door de politie gearres teerd is. De Hagenaar, die ze kocht is nog voortvluchtig. Een smokkelaffaire in koffie is de Nijmeegse politie op het spoor ge komen. Drie personen zijn reeds ge arresteerd. De N.V. Philips gloeilampenfa brieken te Eindhoven zal in Emmen een industrie vestigen van belangrij ke omvang. Een grote partij Egyptische si- gareten is voor Nederland onderweg. Zij zullen worden verkocht met toe slag. De voorm. N.S.B.-opperhopman- zang-leider, M. Schuurman uit Alk maar, is door het Adamse B.G. ver oordeeld tot 10 jaar gev. straf. Eis was 15 jaar. RECHTZAKEN Drie militairen verkwan selden vrachtauto Een militaire drie-tons ford vracht wagen veranderde begin van dit jaar door samenwerking van drie militai ren van eigenaar voor de som van 1400 gulden. De buit werd gedeeld, waarna de chauffeur aan zijn trans portofficier opgaf, dat zijn wagen uit de Kromhoutkazerne te Utrecht ge stolen was. De marechaussee zocht dit complot snel uit en arresteerde twee sergeants en een soldaat, die gisteren voor de krijgsraad te velde volmondig hun schuld toegaven. Ser geant P. A. ter H. had tijdens de ..diefstal" van zijn auto reeds ruim vier maaiden geen gage voor zijn gezin, dat door moeilijkheden en ziekte getroffen werd, ontvangen. Hij zon op middelen om toch aan geld te komen en vroeg de sergeant Tj. A. van S. of deze een koper voor een vrachtauto wist. Deze mengde de sol daat St. J. H. N. in de zaak, welke laatste een koper in Ridderkerk vond. Deze „agent" ontving 100 van de koper en 400 van de buit. Ter H. ontving 600. waarmede hij zijn schulden afdeed en waarvoor hij voorts een polshorloge kocht. Hij ver telde ter zitting, dat hij door het uit blijven van zijn gage gedwongen was geweest een deel van zijn huis raad te verkopen. Het niet uitbetalen bleek later op een fout bij de mili taire administratie te berusten. De tweede sergeant ontvingt 400 voor zijn bemiddeling. Nadat tegen sergeant ter H. ander half jaar gevangenisstraf met verla ging tot soldaat, ontslag uit de dienst onder aftrek van voorarrest, tegen sergeant van S. een half jaar gevan genisstraf met aftrek van voorarrest, verlaging tot soldaat zonder ontslag en tegen soldaat N. 9 maanden ge vangenisstraf met aftrek van voor arrest was geëist, veroordeelde de krijgsraad hen met behoud van de bijkomende bepalingen tot resp. een jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest en de beide anderen tot 6 maanden gevangenisstraf, waarvan 2 maanden voorwaardelijk, aftrek van voorarrest en een proeftijd van twee jaar. DOODSTRAF VOOR VROUW. Gisteren uitspraak doende veroor deelde het Amsterdams Bijzonder Ge rechtshof de 52-jarige Amsterdamse A. Valkenburg ter dood Zij heeft in 1943 en 1944 herhaalde malen Joden in haar woning ondergebracht en ook elders onderdak voor Joden verzorgd om vervolgens de verblijfplaatsen van deze Joden of wel de tijden en plaatsen wanneer en waar zij ergens konden worden aangetroffen, bekend te maken aan de chef of rechercheurs verbonden aan het bureau Joodse za ken. Zij heeft de dood van vele Jood se landgenoten op haar geweten. Zij behoudt het recht van beroep in cassatie. HAAGS BIJZ. GERECHTSHOF. De kantoorbediende J. Westerbeek te Leiden heeft voor het Haags Bijz. Gerechtshof zich te verantwoorden gehad wegens dienstnemen bij de Landstorm Nederland. Tegen hem was zes jaar gevangenisstraf geëist met aftrek van preventief. Het Hof heeft veroordeeld tot vijf jaar gevan genisstraf met aftrek van preventief en uitzetting uit de kiesrechten. HAAGSE POLITIERECHTER. De Officier vond dat de taxi- ondernemer A. B. V. uit Voorhout, die in Zoetermeer was aangehou den, maar eens goed moet weten, dat een vonnis van de rechter be tekenis heeft. Want de man was bij vonnis van de kantonrechter "het besturen van een auto ontzegd ge durende ze$ maanden, hetgeen later bij gratie tot vier maanden was ver anderd, doch niettemin bestuurde hij in Zoetermeer een auto. Daar voor eiste de Officier bij de Haagse politierechter een maand gevange nisstraf en intrekken van het rij bewijs gedurende een jaar. De rech ter legde alleen veertien dagen ge vangenisstraf op. Toen G. J. P. te Alphen aan den Rijn niet uit kwam met de toe wijzing electr. stroom en hij door huiselijke omstandigheden meer electriciteit gebruiken moest, was een clandestiene verbinding ge maakt, waardoor hij uit de nood was, doch nu in nieuwe narigheid was geraakt, omdat de handelwijze ontdekt was. De Officier vond dat het een gevaarlijke kant uitgaat als dergelijke dingen niet zwaar ge straft worden, en hij vorderde drie weken gevangenisstraf. De raadsman mr. A. J. Meyer wees op gunstige antecedenten en moeilijkheden voor Verdachten, en daarna volstond de rechter met opleggen van 75 boete of 25 dagen hechtenis, en voorwaar delijk drie maanden gevangenisstraf met drie jaar proeftijd. De haspelaarster E. N. te Lei den had wol meegenomen uit de fa briek en niet zo weinig ook vond de Officier, want ze had er zelfs van verkocht. De eis luidde gevan genisstraf gedurende twee maanden. Na het pleidooi van de raadsman, mr. Schaper, werd het vonnis 35 boete of 10 dagen hechtenis en voor waardelijk twee maanden gevange nisstraf. Vier zakken haver waren gesto len door de los-werkman J. R. uit Zoeterwoude en de Officier vond nog wel het ergste, dat dit bij de werkgever was weggehaald. De eis luidde drie maanden gevangenisstraf De rechter legde twee maanden ge vangenisstraf op. De loodgieter A. L. te Leiden had het op 3 Nov. met een politie man aan de stok gekregen, bij welke gelegenheid de agent door hem een klap in diens gezicht was toegediend, hetgeen de Officier met drie maan den gevangenisstraf wilde doen boe ten. De rechter veroordeelde tot een maand gevangenisstraf. D. Z. uit'Oegstgeest had glas gestolen en dat verkocht, waarvoor de Officier eiste 30 boete of 10 dagen hechtenis en voorwaardelijk drie maanden gevangenisstraf. De rechter veroordeelde tot ƒ30 boete of 15 dagen hechtenis en voorwaar delijk twee maanden gevangenisstraf met drie jaar proeftijd, Volgens H. O. te Leiden wilde hij de hond, die hij met zijn motor had aangereden, alleen maar laten schrikken, en dat het dier een poot had gebroken, was helemaal niet de bedoeling. Doch, het was wel het re sultaat geweest, en daarvoor eiste de Officier een maand gevangenis straf De rechter veroordeelde tot 50.boete of 20 dagen hechtenis en voorwaardelijk de maand gevange nisstraf. W. van D. te Leiden had een hoeveelheid wol gestolen van de fa briek, waar zij werkte, en dat had ze verkocht. Dus vond de Officier, dat er geen sprake was van nood, maar al leen hebzucht, en hij eiste twee maan den gevangenisstraf. De politierechter veroordeelde tot 35 boete of 10 da gen hechtenis en voorwaardelijk twee maanden gevangenisstraf met drie jaar proeftijd. Op zijn werk te Oegstgeest had H. P- J. eenu transformator en plat- snoer meegenomen, voor welk feit de Officier ƒ40 boete of 20 dagen hechtenis en voorwaardelijk twee maanden gevangenisstraf eiste. De politierechter veroordeelde tot f 40 boete of 20 dagen hechtenis en een maand gevangenisstraf voorwaar delijk. Met vreugde geven wij kennis van de geboorte van onze zoon CORNELIUS ANTONIUS F. A. Grimbergen A. M. Grimbergn van der Valk 1732 GON HOP hebben de eer U kennis te geven, dat zij hun Huwe lijk zullen sluiten in de Parochiekerk van de H. Petrus te Leiden op Don derdag 31 Juli a.s.. des morgens te 10 uur, waarna de plechtig gezongen H. Mis zal worden opgedra gen, om zegen te vragen over hun Huwelijk. 7622 Leiden, 4 Juli 1947. Oude Rijn 8. v. Bemmelenstraat 1. Gelegenheid tot gelukwen sen na de H. Mis in de Pastorie. Toekomstig adres. Stille Rijn 16. De 17e Juli hopen onze geliefde Ouders en Grootouders JORIS SCHOUTEN j en 2 WILHELMTNA KETTENIS de dag te herdenken, I dat zij vóór 40 jaar in t het huwelijk traden. Hun dankb. kinderen, en kleinkinderen i De H. Mis uit dankbaar- heid vindt plaats op 20 5 Juli te 10 uur in de pa- rochiekerk St. Joseph 6 en Maria Hemelvaart, i Leiden. 3 Juli 1947. Oranjegraoht 35. 1691 Volstrekt enige kennisgeving. t Heden overleed tot onze diepe droefheid, nog vrij onverwacht, voorzien van de HJi. Sacramenten der Ster venden, onze zorgzame Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, Behuwd broeder en Oom JOHANNES CORNELIS VAN DER KAAIJ, in de ouderdom van 72 jaar. Uit aller naam: Wed. L. F. W. v. d. Kaaij Stafleu. Leiden, 3 Juli 1947. Correspondentie-adres: Koninginnelaan 54. Geen bloemen Gaarne H.H. Missen Rozen kransbidden in de rouwkapel van het St. Elisabethsziekenhuis, 's avonds te 7.30 uur. Dp gezongen H. Mis van Requiem is bepaald op Maandag 7 Juli a.s. te 9.30 uur in de Kapel van het St. Elisabeths ziekenhuis, voorafge gaan door stille H. H. Missen te 6.30 en 7.15 uur. waarna de begrafe- nis te 11 uur op de R.K Begraafplaats a. d. Zijl poort. 7635 verkrijgbaar, telef. 22674 Mevr. A. v. d. Steenhoven-de Kat Witte Singel 67 TREKKING 7 JULI Gevraagd voor direct: van 15 jaar en ouder als- Aanmelden zo spoedig mo gelijk bij het Gewestelijk Arbeidsbureau Doezastr. 2a te Leiden en/of bij het Arbeidsbureau Herenweg te Lisse. 7641 Dames, Bezoekt vanaf morgen gedurende 14 dagen de Beauty Bar van Q Beauty Products in ons filiaal BREESTRAAT 10, waar U gratis alle gewenste inlichtingen krijgt voor Uw Make Up fo yo STEENSTRAAT 57 BREESTRAAT 10 Betere Service GEVRAAGD Arbeiders van 22—45 jaar om opgeleid te worden tot: Vast werk (het gehele jaar). Loon bij 48-urige arbeidsweek pl.m, f. 42. Aanmelden: N.V. WERNINK's BETON MIJ. Hoge Morsweg 148 te Leiden In de periode van 7 t.m. 17 Juli Broodbakkerij W. ZUIDERWAART Jan Havenstraat 5 Fa. C. KUYPERS Morschweg 73 C. J. v. d. MEER Rijndijkstraat 4 K00LE NICOLA Co. Levendoal (alleen de winkel) Van 7 t.m. 12 Juli Fa. v. SCHIE Lange Mare 40 H. C. v. N00RT Hoogewoerd 122 F. J. RAAPHORST v. 't Hoffstraat 21 Waarnemers zijn alle andere broodbakkerijen In Lelden De sigarenwinkeliers te Leiden zullen op 7. S. 9. 21. 22. 23 Juli en 7. 8. 9 Augustus wegens vacantie GESLOTEN ZIJN Vakgroep Sigarenwinkeliers, afd. Leiden Wij hebben voorradig: gekleurde lak in 1 kilogram verpakking I. 3.45 "Alle kleuren. Cn nilOflOUIA Levendaal 93, Leiden ra. UUuUuWH Kerkstr. 48, Noordwijk GEVRAAGD EEN NET MEISJE voor de huish. in jong gezin met 2 kinderen, yan 8 uur voorm. tot 4 uur nam. met huiselijk verkeer te Aegst- geest, Torenveltstr. 11. Ingaande Maandag 7 Juli is ons smeerstation Hooge Rijndijk 90, geopend tot 's avonds 10 uur,; 's Zaterdags tot 7 uur n.m. Geregelde controle houdt uw wagen bedrijfs- zeker en verlengt de levensduur. GEBR. VAN ULDEN VERDAMSTRAAT 6 - TELEFOON 23041 AANGEBODEN Heerenhuia op eerste stand Benoordenhout- scbeweg Den Haag, bev. 7 kamers, badkamer, tel., electr. boiler, keuken met bijk., centr. verw., 2 W.C.'s, zolder, voor- en achtertuin. Huurprijs f 100ö-per jaar. GEVRAAGD: Kleiner Heerenhuis met flinke tuin in Leidon- Oegstgeest ot Warmond. Brieven aan het Bureau van dit Blad onder nummer 7643 Voor eenvoudige kantoorwerkzaamheden wordt op een uitgeverij te dezer stede gevraagd een om spoedig in dienst te treden. Brieven bureau van dit blad met opgave van leeftijd en verlangd salaris onder no. 7629 ten bate van het werk der Katholieke Actie en van „Katholiek Thuisfront". Goedgekeurd bij Min. besluit van 17 en 22 Maart, 2de Aid. A. Nos. 1754 en 1797. DE TWEEDE TREKKING werd gehouden op 30 Juni 1.1. Met deze trekking hebben medegeloot de lotnum mers, welke door het Secretariaat werden ontvangen na 21 April 12 uur en vóór 3 Mei 12 uur. DE HOOFDPRIJZEN VIELEN OP; 1. Serie 1 K. No. 43506: Woninginrichting; 2. Serie 4 B. No. 23690: Twee verse koeien; 3 Serie 1 B. No. 68221: Ponny met wa gen en tuig; 4. Serie 1 K. No 17770: Philips Radio met luxe gramofocn-combinatie en 30 platen; 5. Serie 3 D. No. 23166: 12 Zilveren Couverts; 6. Serie 3 F. No. 28847; Veio-wasmachine met motor en wringer; 7. Serie 5 B. No. 57486: Philips Radio; 8. Serie 5 F. No. 41389: Kip penhok met 10 kippen en een haan; 9. Serie 5 J. No. 29836: Philips Radio; 10. Serie 6 B. Np. 3866: Eet-, thee- en ontbijtservies; 11, Serie 2 M. No. 1907: Philips Radio; 12. Serie 1 M. No. 8485; Electrische stofzuiger; 13. Serie 6 E. No. 3881: Set tafelkristal; 14 Serie 3 J. No. 79579: Kinderwagen; 15. Serie 3 F No. 40361: Philips Radio. 7613 De trek'kingslijsten en de 1015 prijzen worden ten spoe digste verzonden. DE DERDE EN ONHERROEPELIJK LAATSTE TREKKING wordt gehouden op 19 Augustus a.s. Voor deze trekking kunnen alle in 1947 uitgegeven lotkaar- ten, onverschiUig welke kleur of serie, worden inge zonden aan Postbus 2, Heemstede, alwaar op aanvrage nog een beperkt aantal lotkaarten gratis en franco verkrijgbaar is. HAAST U MET INZENDING. Zend spoedig uw kaart in? voor het te laat is! I'JVVIELBON bmdenbon Besteedt Uw brn bij Haarlemmerstraat 295 - Leiden fZeiefaantjeó PERSONEEL 2? Flinke werkster b. z. a. Dr. van Noortstraat no 26 Stompwijk. 7625 BEDRIJFSORGANISATIE vraagt voor spoedige indiensttreding en Eigenhandig geschreven brieven onder No. 7634 Bureau van dit Blad. <2* Net meisje gevraagd, zelfstandig kunn. werken en koken of Werkster voor enkele dagen per week. Zich aan te melden: Mevr. Koelman, Deutzstraat 6 te Oegstgeest. aamgeboden (g Bijwerken talen bij ta ken, her-examens etc. door ervaren docent. Bill. cond. Br. onder no. 1728 bureau van dit blad. 2" Muziekliefhebbers. Kof fer, salon en andere mooie pathéfoons vanaf 20, mu ziek-, zang- en dansplaten vanaf 50 cent. Radio onder delen, luidsprekers, toon- armen, weergevers, gra- mofoonmotoren enz. Repa raties vakkundig. Janvos- sensteeg 41, Leiden. 1720 2* IJskoud volle neef be weert Amalia, dat het best gesorteerde adres, voor feestmutsen en slingers Spier in de Dieflsteeg 19 is en ze heeft nog gelijk ook ha, ha, die Ama lia. 1726 2^ Gratis pension in Noord wijk aan Zee, voor meisje, dat genegen is met 2 kin deren van 4 en 2 jaar naar strand en duinen te gaan. Br. onder no. 1712 bureau van dit blad. RüÏLËN 2> Ruilen kampeerwagen, in zeer goede conditie, voor hand- of bakkerswa gen. Te bevragen bij W. Treur. Leid>ceTyeg 45bis te Utrecht 's Zaterdags te be zichtigen op veemarkt te Utrecht. 1734 bevraagd 2* Te huur gevraagd on- gem. kamer(s1 door Rijks ambtenaar in Leiden of randgemeenten, zonder pen sion. Weekend afwezig. Br met prijsopgave. 1721 2* Gevraagd door jongelui die wensen te trouwen 2 kamers met (gebruik van") keuken. Br. onder no. 1706 bur. van dit blad. 2* Te koon of te huur ge vraagd een boerderij zon der land, met land geen bezwaar, liefst in de om- vevinff van Leiden. Den Haag of Delft. Br. onder no 1735 bur. v. d- blad. "MVFRSFN 21 Openlijk dank aan God op voorspraak van de H. Maagd Maria voor ver kregen gunst, na het bid den der Novene der drie Weesgegroeten. 7626 21 Verloren een zilveren armbandje, waaraan een plaatje met naam Corry er op. S.v.p. terug te bezor gen bij J. C. Schuur. Schen keiweg 63, Zoeterwoude. Wegens Voorgenomen ves tiging te Warmond, waar bij elders vrij komt, wordt verbin ding gezocht met hen, die de gemeente metterwoon wensen te verlaten. Brie ven te richten aan de ad ministratie van dit blad onder no. 7636. Jongenskamp „De Houten Burcht" vraagt Aanmelden: Gewestelijk Arbeidsbureau Leiden. Af deling Vrouwen. 7628 Adverteert in dit blad TE LEIDEN Belanghebbenden wordt medegedeeld, dat met ingang van 1 Juli 1947 aan de Heer B. van Leeuwen te Hoogmade eervol ontslag is verleend als vertegenwoordiger voor Hoog made en dat met ingang van dezelfde datum als zodanig is aangewezen L. VAN EGMOND Dr. van Rhijnstraat 7f Leiderdorp Offic, Publicaties In de week van 7 tot en met 12 Juli zal aan niet- zelfverzorgers een uitrei king plaats vinden van bon kaarten K 709. Personen geboren in 1926 of eerder, ontvangen een A-kaart; Personen, geboren in 1927 tot en met 1932, ontvangen een B-kaart; Personen geboren in 1933 tot en met 1942, ontvangen een C-kaart; Personen, geboren in 1943, 1944 of 1945, ontvangen een D-kaart; Personen, geboren in 1946 of 1947, ontvangen een E-kaart. Bij de uitreiking zal de inwisselingsbon van de thans geldige bonkaart 707 worden ingenomen. Overgelegd dienen der halve te worden: de Twee de Distributiestamkaart en de nog niet aangewezen bonkaartstroken van de bonkaarten 707. Uitreiking vindt plaats aan gezinnen, waarvan het Hoofd een stamkaartnum- n.er heeft tussen: 40.501 en 43.500 op Maan dag, 7 Juli 1947, 45.501 en 46 500 op Dins dag, 8 Juli 1947, 46.501 en 49.500 op Woens dag, 9 Juli 1947, 49.501 en 52.500 op Donder dag, 10 Juli 1947, 52.501 en 55.500 op Vrijdag, 11 Juli 1947, 55.501 en 56.500 op Zater dag, 12 Juli 1947, Voor de overige num mers, alsmede voor de agentschappen volgen nog nadere publicaties. 7264 Het Distributiekantoor ingang Steenschuur is voor deze uitreiking geopend van 8.30 uur tot 11.45 uur en van 14.tot 16.uur 's Zaterdags van 8.30 uur tot 10.30 uur 7639 UITREIKING BONKAARTEN IN LEI DERDORP. WARMOND, „RIJSJES EN „MORS". In de week van 7 tot en met 12 Juli 1947 zal aan niet-zelfverzorgers een uit reiking plaats vinden van bonkaarten 709. Personen, geboren in 1926 of eerder, ontvangen een A-kaart. Personen, geboren in 1927 tot en met 1932, ontvan gen een B-kaart. Personen, geboren in 1933 tot en met 1942, ontvangen een C-kaart, Personen, geboren in 1943 tot en met 1945, ontvangen een D-kaart. Personen, geboren in 1946 en 1947, ontvangen een E- kaart. Bij de uitreiking zal de ir.wisselingdbon van de thans geldige bonkaart 707 worden ingenomen. Overgelegd dienen der halve te worden: de Twee de Distributiestamkaart en de nog niet aangewezen periodesstxoken van de bonkaarten 707. Uitgereikt' wordt aan in woners van de gemeente Leiderdorp, wier geslachts naam begint met de letters; A. tot en met M op Maan dag. 7 Juli 1947 N tot en met Z op Dins- dae 8 Juli 1947. De uitreiking vindt plaats in Hotel ..Het Wapeu van Leiderdorp". Bruggestr 1, Leiderdorp, van 9.30 uur tot 12.uur en van 13 tot 15 uur. Voor inwoners van, de gemeente Warmend vindt de uitreiking p'aats op de navolgende data: Woensdag. 9 Juli 1947, letters A tot en met L, Donderdag. 10 Juli 1947. letters M tot en met Z. Het kantoor is geopend van 9.30 uur tot 12 uur en van 13 tot 15 uur. t Verder wordt voor inwo ners van „De Rijsjes" op Vrijdag 11 Juli 1947, en voor bewoners van „De Mors" eveneens op Vrijdag 11 Juli 1947. in de beken de uitreiklokalen een uit reiking gehouden. De kantoren zijn geopend van 9.30 uur tot 12 uur en van 13.— tot 15.— uur. Voor de na-uitreiking, alsmede voor de overige agentschappen, volgen nog nadere publicaties. LANGERAAR Abonnementen en Adver tenties worden aangenomen door: J. v.d. PIJL A 85.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 4