7de R.K. Onderwijzersdag Leiden VRIJDAG 4 JULI 1947 DE LEIDSE COURANT PAGINA 3 Archivaris van het Bisdom Haarlem plotseling overleden De archivaris van het bisdom Haar lem. F. H. J. A. Cornet, is gister avond' omstreeks halftien ten gevol ge van hartverlamming overleden, even nadat hij, ogenschijnlijk zich in goede welstand bevindend, thuis was gekomen. De hoogeerw. heer Deken Kuilman heeft zijneerw. het H. Oliesel toegediend- De zeereerw. heer Cornet was se dert 1 Juli 1945 (dus juist 2 jaar) ar chivaris van het Bisdom. Voordien is hij pastoor geweest te Haarlem mermeer (ongeveer 10 jaar) en te Boskoop (ongeveer zes jaar). De zeereerw. heer Cornet is gebo ren in 1885 en priester gewijd in 1909. De metten worden gezongen Zon dagavond 7 uur, de Lauden waarna de plechtige H. Mis van Requiem zijn Maandag om 9.30 uur in de St. Jo zefkerk in de Kruisstraat te Haar lem. Daarna de begrafenis te Am sterdam op „Buitenveldert". ALPHEN AAN DEN RIJN DISTRIBUTIEKRING ALPHEN AAN DE RIJN. Distributie van Werkschoenen. 1. In de week van 7 tot en met 12 Juli 1947 kunnen in het kantoor te Alphen aan de Rijn en in de agentschappen (tijdens de zittings dagen) formulieren worden afge haald tot het aanvragen van bon nen voor werkschoenen. 2. Aanvragen kunnen worden in gediend door: a. personen van 16 jaar en ouder; b. personen, wier beroep voor komt op een lijst, welke door het centraal Distributiekantoor is vast gesteld; c. personen, die na 30 April 1946 nog geen bon voor werkschoenen met inbegrip van Engelse werk schoenen hebben ontvangen. 3. Bedrijven van meer dan 10 ar beiders dienen een collectieve aan vraag in te leveren. De werkgever kan volstaan met inlevering van één aanvraagform. met bijvoeging van een naamlijst in drievoud. Bij indiening van collectieve aan vragen dienen alle stamkaarten van de op de naamlijst vermelde arbei ders te worden overgelegd. 4. Alle aanvragen voor werk schoenen, welke voor 7 Juli waren ingediend en waarop geen bon is toegewezen, zijn vervallen. 5. De volledig ingevulde formu lieren dienen onder overlegging van de tweede distributiestamkaarten aan dezelfde kantoren als volgt te worden ingeleverd: Persoonlijke aanvragen van Woens dag 16 tot en met Zaterdag 19 Juli; collectieve aanvragen op Maandag 21 en Dinsdag 22 Juli. Na 22 Juli kunnen geen formu lieren meer worden ingeleverd. INLEVERING WINKELIERS IN DE WEEK VAN 6 JULI TOT EN MET 12 JULI 1947. In de hierboven vermelde week dienen winkeliers de volgende bon nen in te leveren. Brood F-01 Brood F-02 Brood F-03 Res. F-06 Res. F-ll Brood F-13 Res. F-21 Brood nieuwe bonnen als mede coupures X 105 en X 125. Bloem F-02 Alg. F-14 Res. F-16 Res. Rtsbon E 22 Boter F-01 Res. F-07 Res. F-ll Boter F-21 Boter Rts bon E 31 Margarine F-01 Res. F-02 Boter F-04 Res. F-12 Boter F-22 Boter Rtsbon E 32. Kaas F-01 Alg. F-ll Alg. F-21 Kaas Rtsbon E 36 Vlees F-01 Vlees F-02 Vle^s F-ll Vlees F-12 Vlees F-21 Vlees F-22 Vlees Rtsbon E 51 Coupures Z 116, X 136, C 300, C301, C 399, C 400 Vleeswaren F-01 Vlees F-02 Vlees F-ll Vlees F-12 Vlees F-21 Vlees F-22 Vlees Rtsbon E 51. HILLEGOM Docd tengevolge van stoeien. de garage van de heer Kwaadgras de garage van de herr Kwaadgras aan de Van Meerbeekstraat aan het stoeien. Kcrt na het beeindigen van dit pretje werd A. G. uit Lisse, een der twee, onwel. De onmiddelijk ontboden geneesheer kon slechts de dood constateren. De politie stelt een onderzoek in. Personalia. Onze plaatsgenoot C. J. Ultee slaagde te Leiden voor het eindexamen afd. B. der gemeen telijke H.. B. S. DE ZILK Ruzie om een hond. Twee buren leefden op voet van gewapende vre de: buurmans hond verbruide het nog wel eens. Buurvrouw sloeg de hond met een paraplu, waarop de ander een litanie van scheldwoorden opzei. De belangstelling der om wonenden groeide en de vrouwtjes werden nog heftiger: het werd een formele vechtpartij. De hond begreep dat het z'n plicht was de partij van z'n meesteres te kiezen en deed zulks ook. Hij beet de buurvrouw zódanig dat geneeskundige hulp en die van E. H. B. O. moest worden ingeroe pen. Het muisje zal dus nog wel een staartje hebben. Gouden bruiloft. Op 15 dezer zal het echtpaar van EijkPijpers aan de Meerstraat 50 jaar getrouwd zijn. HAZERSWOUDE R. K. Voetbalver. „St. Bernardus". Zondag 6 Juli is de officiële ope ningsdag van onze club. Omdat de bond geen toestemming verleend voor krachtmeting t. o. v. diverse clubs, zal het programma niet ver der gaan dan trainingswedstrijden tegen en onder elkaar, waarvan men het programa ziet op raambiljetten. Dus de sport beperkt zich hiertoe. Het kerkelijke programma gaat in z'n geheel door (zie Sursum Cor- da). De officiële practische opening heeft plaats op 17 Augustus, daar dan het voetbalseizoen weer is ge opend. Meerburg en S. J. Z. zullen dan met diverse elftallen ons be kampen. Dus Zondagmorgen allen present in de H. Mis. KOUDEKERK. GEMEENTERAAD. In de "vergadering van de gemeen teraad werd medegedeeld, dat in gaande 1 Augustus een nieuwe ge meente-opzichter is benoemd, in sa menwerking met de gemeente Wou- brugge en wel de heer S. Akkerman, architect te Kesteren. Van Gedep. Staten is bericht ont vangen, dat de begroting voor het dienstjaar 1947. welke sloot met een nadelig saldo van f 16.000.—, sluitend moest worden gemaakt. Dit is thans geschied door verschillende posten te verlagen of af te voeren. Zo zal o.a. vervallen de subsidie aan de Chr. Kleuterschool, daar deze niet opnieuw is aangevraagd. Voorts heeft de gemeente nog 10.000.te vorderen van achterstallige vorde ringen. Ook de begroting van het Burgerlijk Armbestuur v/ordt gewij zigd, daar de subsidie met 850. is verhoogd Verder is er nog een administratieve wijziging van de begroting 1946. LEIDERDORP Volkstelling. De uitslag van de volkstelling in deze gemeente is: 949 woningen, 1096 gezinnen, 2280 mannen, 2259 vrouwen, in deze ge meente worden 147 huizen dubbel bewoond. NOORDWIJKERHOUT OPENING BOLLENBEURS. Woensdagmiddag had in café res taurant van der Geest alhier, de opening plaats van de Noordwijker- houtse bloembollenbeurs. De zaal was goed bezet door exporteurs en kwekers, toen de heei Braun, voorz. van de Deurscommissie de bijeen komst opende en het woord gaf aan de burgemeester. In zijn openingswoord liet de bur gemeester uitkomen; dat de beurs, welke opgericht wordt, op 2 pijlers rust: de afd. Noordwijkerhout van de Alg. Vereniging voor Bloembol lencultuur en de L. T. B. De alge medewerking van de kwekers aldus de Burgemeester is on misbaar voor de beurs. De kweker, die iets aan te bieden heeft, moet hier present zijn, zeide spreker. Ik zie hier nog te weinig kwekers, ver volgde de burgemeescter; wel veel exporteurs. Dit moet veranderen, wil de beurs slagen. Het motief van de kweker, om niet naar de beurs te gaan, omdat er geen tijd en geen geld voor is, gaat hier niet op. Men behoeft er geen reis voor te maken en het kost slechts een paar uren. Ten slotte verklaarde de burgemees ter de beurs voor geopend en hij sprak de hcop uit, dat zij onder Gods zegen moge strekken tot bevordering van de bloembollenhandel en de bol- lencultuur in Noordwijkerhout. De heer Braun dankte de burge meester voor zijn woorden en voor zijn belangstelling. Hij beaamde de woorden van de burgemeester, dat er nog meer kwekers naar de beurs moeten komen. Heeft men niet altijd te bieden, dan is het nuttig om relaties aan te knopen voor latere transacties. Er werden in de loop van de mid dag al zaken gedaan, al was de han del terughoudend. Personalia. Voor het eind-exa men van de hotel-vakschool slaag den onze plaatsgenoten de dames A. Duindam en G. F. Oord. Voor het eind-examen gymna sium te Den Haag slaagde onze dorpsgenoot de hr F. H. van Spanje. „Steeds Sneller" (Noordwijk). Wedvlucht vanaf Orleans, afstand 515 K M. op Zondag 29 Juni. In con cours 47 duiven. Gelost te 8 uur met Z.W. wind, bewolkt. De le duif werd gec. te 16 uur 26 min. 07 sec., snel heid 1016.15 M. per minuut. De 12e duif werd te 17 uur 28 min. 39 sec. gec., snelheid 906.10 M. per minuut. De aankomst was als volgt: J. Raap horst 1, M. Hoek 2, 5, 12, W. Hoek 3, 1. Sumega 4, A. v. Duin 6, C. v. d. Berg 7, 8, R. v. d. Haak 9, Gebr. Pas- schier 10, A. Cramer 11. VOORHOUT DISTRIBUTIENIEUWS. Rijwielbanden. Pers. die in de maand Mei 'n aan vraag om lijwielbandenbonnen, we gens vervanging, hebben ingediend, zullen een dezer dagen een oproep ontvangen voor het afhalen van een bewijs van inschrijving. Perso nen die niet later dan in September 1946 een bon of bonnen voor toer- buitenbanoen hebben ontvangen, doch geen gebruik hebben gemaakt van dè gelegenheid tot aanvragen, worden op Dinsdag 15 Juli a.s. van 14 tot 16 uur te Noordwijk hiertoe alsnog in de gelegenheid gesteld, on der overlegging van de tweede dis tributiestamkaart van de aanvrager. De uitreiking van de bewijzen van inschrijving zal, indien de aanvraag wordt toegewezen, terstond pilaats vinden. Aanvragen, ingediend dcor per sonen, die neg nimmer een banden bon hebben ontvangen, dan wel een bon voor toerbuitenbanden ontvin gen na September 1946, kunnen mo menteel nog niet in behandeling worden genomen. Het heeft geen zin de distributiedienst hierom nadere inlichtingen te vragen. Bewijzen van inschrijving dienen zorgvuldig te worden bewaard. Verzoeken om vergoeding wegens vermissing mogen in geen geval in behandeling worden genomen. Toeslagkaarten 8e periode aan Bollenkwekers. Deze uitreiking zal p.aats vinden te Voorhout op Donderdag 10 Juli van 9.30—12 en 13—15 uur. De uit reiking geschied uitsluitend aan die werkgevers, die hun aanvragen voor 5 Juli 1947 hebben ingediend. VOORSCHOTEN BISSCHOPPELIJK BEZOEK. Gisternamiddag om half zeven ar riveerde Mgr. F Bruis, bisschop van Columbia (Z.-Amerika) aan het Montfortanenklooster aan de Haagse Schouw. Vanmorgen om zeven uur droeg Z. H. Exc. een stille H. Mis op in de kerk van Maria Middelares al ler genaden, bijgestaan door de wel- eerw. pater P. Eeken. Het dames koortje, o.l.v. Rector J. M. Bonsel, voerde enkele gezangen uit. Mrg. Bruis, die op doorreis is naar Rome, vertrekt waarschijnlijk van daag weer om op 20 Juli a.s. de hei ligverklaring van de zalige Grignion Louis Marie de Montfort in de St. Pieter te Rome bij te wonen en om tevens zijn bezoek ,.ad limina" aan de H. Vader te brengen. Hierna vertrekt Z. H. Exc. weer naar zijn missie in Columbia. Jubileum badmeester E. v. d. Blom. In de keurig versierde Raadszaal werd de jubilaris badmeester E. v. d Blom ontvangen door de burgemees ter, het jubileum-comité en het ver zamelde secretarie-, politie- en ge- meentepersoneel. Natuurlijk ontbra ken echtgenote en kinderen van bekende badmeester evenmin. Na een welkomstwoord door de heer P. C. Kraaijeveld was de beurt aan de burgemeester C. J. v. d. Hoeven, die zich met 'n aardige toespraak tot de jubilaris richtte. Zeker moet het voor u een eigenaardige gewaarwording zijn, aldus spr., nu zelf feestvarken te zijn, waar u steeds zelf zo'n actief aandeel hebt gehad bij diverse jubi lea. Verder schetste de burgemeester de loopbaan van v. d. Blom, die op 1 Juli 1922 zijn intrede in onze meente deed als hulpfitter, later bij de bedrijven verschillende functies vervulde eri nu ten slotte sedert Mei 1944 als badmeester zijn beste krachten wijdt aan deze inrichting. Met veel tact volvoert v. d. Blom zijn moeilijke taak».waarbij hij moet om gaan met groot en klein. De tegen woordige chef van de bedrijven, de heer A. C. Verhoogt beperkte zich tot het uitspreken van de welge meende wens, dat de jubilaris met dezelfde ijver en plichtsbetrachting werkzaam moge blijven voor de ge meente Ondanks het feit, de vroege re directeur van de bedrijven, de heer D. J. Brinks, niet meer tot het ambtenarencorps behoort, wilde hij raadslid van de P. v. d. A., waarvan v. d. Blom steeds een zeer actief lid is geweest, na vooral zijn beste krach ten te hebben gegeven aan S.D.A.P. Doch ook wilde zij de jubilaris eren als huisvrouw, die zoveel met de op gewekte persoon van v. d. Blom te maken had gehad. De heer L. J. den Houter overhandigde hierna namens het gehele gemeentepersoneel een keurige rookfauteuil, terwijl mevr. v. d. Blom een mooie bos rozen in ontvangst mocht nemen. Tot slot sprak de heer v. d. Blom zijn dank uit voor alles wat gedaan is om deze dag tot een onvergetelijke te maken voor hem en zijn gezin. In zeer welgekozen woorden richtte hij ziph tot alle sprekers, hun dank brengend voor hun goede wensen en met hen de hoop uitsprekend, nog vele jaren te mogen werken in dienst van de Gemeente. Personalia. Voor het examen ge- meente-financiën is geslaagd de heer G. A. Stolwijk, alhier, Chef van de afdeling onderwijs, financiën en so ciale zaken ter secretarie alhier. Geboren: Joannes B. M., z. v. B. Bergman en A. Devilee; Johannes W., z. v. J. van der Burg en H J. Harting; Marianne L., d. v. M. L. Vooijs en L. E. Bos; Evelijn, d. v. P. C. Rodenburg en M. Nieuwenhui- zen; Lambert/us F., z. v. A. de Jong en H. Unland; Johanna J., d. v. H. van der Nagel en J. J. Burgers. Ondertrouwd: H. Durieux 26 jaar en I. W. van den Nieuwendijk 30 jaar; J. van Zijp 28 jaar en A. M. Zonneveld 25 jaar. Gehuwd: C. van der Werf 28 jaar en P. Nieman 25 jaar; J. de Graaf 26 jaar en L. Bouthoorn 22 jaar. Overleden: Gerritje Snijders 53 j. echtg. van J. Hoek. WASSENAAR ERNSTIGE AANRIJDING. Gisterenavond omstreeks zeven uur reed L. M. den Blauwen uit Rotter dam met zijn auto op de Rijksstraat weg naar Leiden. Hij wilde de Kerke- boslaan ingaan en stopte even. Uit de richting Leiden kwam Je motor rijder S. Gwozdowier met op de duo NOORDWIJK Hoteldiefstallen. Twee perso neelsleden van een onzer hotels aan de Noord-Boulevard werden door de politie gearresteerd wegens diefstal van lakens en dekens. Het waren een 24-jarig, meisje en een 23-jarige jon geman. Zij opereerden onafhankelijk van elkaar. Beiden hebben bekend. Gestruikeld in de sprint. De 50- jarige vertegenwoordiger S. uit Heer len bezocht een café in de Kerkstraat. Het gesprek met eeq onzer Noord- wijkse ingezetenen liep over sport. De heer S werd daardoor zo entho- siast, dat hij de Noordwijkse sport man uitdaagde tot een partijtje hard lopen in de Kerkstraat. De prijs was enige borrels. De start was goed, maar wat erop volgde was niet zo prettig. De Limburgse hardloper struikelde en viel. Hij bezéerde zich zodanig, dat doktershulp noodzakelijk Gelukkig bleek hij geen ander letsel te hebben opgelopen dan enige hoofdwonden. IJselijke gebeurtenissen. IJs- liefhebbers te Noordwijk hebben sa. tisfactie. Ze moesten hun ijsje steeds te duur betalen of kregen voor hun geld te geringe porties. De Leidse Prijscontrole liet niet lang op zich wachten. Zij heeft belangstelling voor wat met dit warme weer in de badplaats gebeurt en verbaliseerde acht ijsverkopers en een banket-'toch ook zijn beste wensen uitspre- bakker. Eén hunner kocht ongeveer 100 liter melk in de zwarte handel tegen 25 cent per liter. Een veehouder uit Rijnsburg, die als melkleverancier optrad, werd eveneens bekeurd. ken en „Blom" nog danken voor het vele, dat hij steeds in zijn verschillen de beroepen heeft gedaan. Vervol gens wendde zich mevr. H. A. S. Ro- K. Duinstee. beiden uit Den Haag. Plotseling reed den B. door en de motorrijder reed dientengevolge te gen de auto. De motorrijder bekwam zware hoofdwonden en de duopassa gier een schedelbasisfractuur. Zij zijn beiden overgebracht naar het ziekenhuis aan het Westeinde te Den Haag. De politie nam de auto in be slag, alsmede de motor, die totaal vernield was. Jubileum A. L. Rooyakkers. Zon dag 6 Juli hoopt de heer A. L. Rooijakkers de dag te herdenken, waarop hij 40 jaar geleden toetrad tot de St. Vincentiusvereniging, con ferentie St. Willibrordus. Door zijn mede-Vincentianen wordt aan de jubilaris na de Hoogmis te zijner in tentie om 8.45 uur in de St. Willi- brorduskerk een gezamenlijk ontbijt aangeboden in het Pension Sint Wil librordus naast de kerk. Daar wordt ook van 121 uur 's middags de re ceptie gehouden. De heer Rooijakkers die zich on danks zijn 76 jaren nog mag ver heugen in een uitstekende gezond heid heeft in Wassenaar een belang rijke rol gespeeld. Van 1909 tot 1939 was hij lid van het R. K. Armbestuur In zijn functie van voorzitter heeft hij meegeholpen het Pension Sint Willibrordus te stichten. Ih 1934 viel de heer Rooijakkers de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia ten deel, 29 jaren onafgebroken was de heer Rooijakkers lid van de gemeenteraad, nl. van 1910—1939. Twaalf jaren daarvan was hij wethouder. Het zal hem Zondag zeker niet aan belang stelling ontbreken. .Koningin Wilhelmina Ver. Het secretariaat der Koningin Wilhelmina Ver. te Wrssenaar berust vanaf he den bij de heer M A. Wolf, Groot Haesebroeirscheweg 5, tel 9392. Kosteloze inenting. Woensdag 9 Juli. zal in het Wijkgebouw van het Greene Kruis aan de Herenweg ge legenheid worden gegeven tot het kc.stelaas inenten tegen pokken en tegen diphterie. B. en W. wijzen er op dat het van veel belang is de inenting tegen diphterie reeds in het tweede levensjaar te doen verrich ten. WEERSVERWACHTING 5 LATER IETS MEER BEWOLKING. In de vooravond in het Zuid- 2' posten enkele verspreide buien, 5 overigens vrij heldere nacht met 3 weinig wind. Morgen overdag 1 aanvankelijk wederom zonnig, j> droog weer en snelle stijging van s temperatuur. Later op de dag 5 komt een wat koelere Westelijke 5 luchtstroming door, waarbij de 2 bewolking tijdelijk toeneemt, zon g der c^t dit aanleiding geeft tot o vorming van meer dan enkele g verspreide buien in het Oosten van het land. nnoooooooooooooooooooooooooooooooo ze algemene conclusie moet wel zijn: wat wij kunnen doen is de goede films, die we kennen, gaan zien en propageren en over de slechte films niet praten, dan komen we zover, dat we de film kunnen rangschikken in wat we noemen „de cultuur". Na deze inleiding werd een oor- logsdocumentatiefilm vertoond, ver vaardigd door het Amerikaans bu reau van oorlogsvoorlichting. We za gen hier de verschillende phases van de lange strijd tussen '40 en '45, zo als de aanval op Pearl Harbour, het offensief der Duitsers in Rusland, de herovering van Stalingrad, de woes tijn-oorlog in Afrika en tenslotte de zegevierende intocht van de geal lieerde legers in Parijs. Aan het einde hiervan sprak de voorzitter woorden van dank tot alle medewerkers, die deze dag zo goed hadden doen slagen. EINDEXAMENS CHR. H.B.S. 'I Voor het eindexamen, afd. A. zijn aan de Chr. H.B.S. geslaagd: D. van Bentveld; W. N. Betram; A. Blan- sjaar; G. K. Boon; A. v. d. Bosch; F. J. Dolstra; H. Hamel, D. Kraay; C. A. Landsman; H. J. Lek; P. Pee renboom; M. A. Sentel; C. H. Steen winkel; Z Verhard; J. J. Volbeda. Afgewezen geen. A. v. Domburg over: „Da ontwikkeling van de filmkunst" De heer v. d. Akker vervolgde zijn rede: Spr. acnt de leerplichtwet een der grootste sociale 'wetten, doch hij vraagt zich af, of het voldoende is, dat de kinderen, na de schooltijd doorlopen te hebben, worden losgela ten. Het gevaar is groot, dat de kin deren door de fabriek „geëxploiteerd" worden, waardoor het vaak geestelijk verloren gaat. Is het dus wel verant woord de kinderen reeds zo vroeg los te laten van de school? De onderwij zer moet de band met het kind zo lang mogelijk vasthouden en een raadgevende vriend zijn. Hierna werd de rede van de heer d'. Akker onderbroken met het optreden van het Par: Jongenskoor uit Lisse. We hoorden o.a. een prachtig uit gevoerd Wiegelied van Brahms, zo mooi en zuiver gezongen, dat het da verend applaus zeer zeker verdiend was. Hierna vervolgde de heer 'v. d. Ak ker zijn rede. Hoe komt het, vraagt spr. zich af, dat h^ percentage kath. schoolkinderen van 93 later als ze groot geworden zijn, niet meer in zo'n groot aantal teruggevonden wordt? Waarom zakken zij a£? Hier ligt een taak van de onder wijzer in de jeugdbeweging. Sprekend over het communisme, zeide de heer v. d. Akker: dejmens b geen massa-mens. doch een persoon lijkheid. We moeten er voor waken dat de mens geen ingemetselde steen wordt in het grote gebouw. Doch ook het liberalistische kapitalisme h oorzaak van dit gevaar. Dit te voor komen behoort ook tot de taak van de onderwijzer. Het beroep van onderwijzer is een roeping: een onderwijzer die het ambt slechts als ambt gekozen heeft, vervult zijn taak niet behoorlijk; hij zak dan een slaaf zijn van het pro gramma en een zucht van verlichting slaken als om 4 uur de deur achter hem dicht slaat. Als hij geen roe ping. geen plicht ziet in de vorming van de jeugd, dan is zijn vak prac- tisch waardeloos. Hij moet de kin deren geschikt maken voor het le ven en hen het mooie er van doen inzien. Dat is de roeping van de on derwijzer, dat is de taak van de school. Spr. besloot met de woorden: Ik hoop dat de stem van een leek, die nu zijn mening over het onderwijs gegeven heeft, iets zal moge bijdra gen tot een juiste opvatting van uw hoge roeping. De voorzitter dankte de heer v. d. Akker voor zijn boeiende en leerza- mijn Oost veen tot de jubilaris, die dit L me rede, waarna hij deze morgen- allereerst deed in haar functie als f bijeenkomst sloot met de Chr. groet. TIM TUIMEL EN HET SPOOK VAN MUIZENDAM Om half drie werd het programma hervat. Behalve de verschillende geestelijken, die 's morgens reeds aanwezig waren, liet nu ook deken Nieuwenhuizen uit Alphen a. d. Rijn van zijn belangstelling blijken. Voordat men aan het eigenlijke programma begon, vroeg pastoor M. V. d. Schoot o.f.m. het woord, die naar aanleiding van de rede van de heer v. d. Akker iets wilde opmer ken betreffende de taak van de on derwijzer in verband met de vrije jeugdvorming. Het is zo jammer, al dus spr., dat zo weinig onderwijzers iets voelen voor het jeugdwerk; doch het is wel enigszins verklaarbaar. Er is vroeger n.l. voor gewaarschuwd, omdat de kinderen blij zouden zijn als ze van hun onderwijzers „ver lost" waren. Als dat inderdaad waar was, dan was het de schuld van de onderwijzer zelf, maar het behoeft niet zo te zijn. Wilt ge invloed uit oefenen op de jeugd, dan moet ge hun sympathie winnen. Dat moet in de school ook zo zijn en, als dat ge beurt, dan zullen de kinderen u ook na school graag zien. Als u dit weet te bereiken, dan zult u heel veel goed kunnen doen aan de schoolvrije jeugd. De tweede opmerking, die de pas toor wilde maken naar aanleiding van het ochtend-programma, was het zingen. Spr. had des morgens ge hoord wat er bereikt kan worden met goed zangonderwijs. De presta ties van het jongenskoor uit Lisse dwingen aller bewondering af. Het is toch wel de moeite waard om er eens wat meer aandacht aan te be steden. Ditzelfde geldt ook voor de clameren. Kinderen, ook als ze van school af zijn, zingen en declameren graag; laat de school hen daarin dan een beetje helpen. Als deze dag tot resultaat moge hebben, aldus spr., dat er meer aandacht aan zang en declamatie besteed zal worden, dan is het succes van deze dag dubbel zo groot! Nadat de voorzitter pastoor v. d. Schoot dank had gezegd voor zijn goede raadgevingen, werd het pro gramma voortgezet met een inleiding door de heer A. van Domburg over „De ontwikkeling van de filmkunst". Wij zijn wel verplicht aandacht te schenken aan de film, aldus de heer van Domburg, omdat wij haar waar de. willen aanwenden voor het goede doel. Momenteel is hoogstens 5 pet. van het aantal films geschikt voor fing van de cultuur, maar men mag na vijftig jaar filmkunst niet eisen, dat alle films aan de hoogste waar den voldoen en cultureel verant woord zijn. Uitvoerig schetste spr. vervolgens het ontstaan en de wan kele eerste schreden, zowel van de Franse- als de Duitse en Russische film. Aanvankelijk was het een zoe ken naar de vorm voor de inhoud, in het begin werd de film onder de dramatische kunsten gerangschikt, hoewel zij met kunst nog weinig of niets gemeen had. Diep ging spr. ook in op de dramatische spanning in de film, die niet door de acteurs veroor zaakt wordt; zou dit wel het geval zijn, dan is de film waardeloos en slechts afval van het toneel. Het is de regisseur (een volkomen verkeer de benaming overigens), die de film maakt en de spanning teweeg brengt; de acteurs zijn willoze werktuigen in zijn hand. Een definitie geven van de film is onmogelijk; het moet bij een om schrijving blijven en dan kan men zeggen: de film is een rhytmische synthese van visuele voorstellingen, die alle organisch met elkaar ver bonden zijn. Tenslotte weidde spr. NED PASSAGIERSSCHEPEN. Indrapoera, BataviaRotterdam, pass. 2 Juli om 16.20 Quessant. Maaskerk, 30 Juni van Accra te Lagos. MARKTBERICH1EN 36. Op de hoek van de straat klonk een pijnlijk geschreeuw. De commis saris blies op z'n-fluit dat z'n wangen er haast van barsten, en van alle kan ten kwamen de agenten toesnellen. Allen renden in de richting van het geschreeuw. Wat er nu eigenlijk ge beurd was? Wel, Tim had meteen al begrepen dat het spook door middel van een draad voort getrokken werd. Op meesterlijke wijze had hij daarom de booswicht koperdraad in de han den gespeeld. Het koperdraad geleid de de stroom van de bureaulamp naar de baas van het spook! Deze kreeg dus een geweldige schok en kon niet meer van de draad loskomen! uit over de verschillen tussen een to neelspeler en een filmacteur, waar bij wel bleek, dat het werk van de eerste veel meer gelegenheid geeft voor persoonlijke opvattingen over het spel, doch door het finantiële voordeel trekt de film veel goede krachten van het toneel tot zich. On- DELFT, 3 Juli. Vee. Aanvoer: 4 paarden, 309 runderen, 6 graskal veren, 153 nuchtere kalveren, 153 nuchtere kalveren, 4 magere var kens, 190 biggen, 35 schapen of lammeren, 55 weidelammeren en 45 geiten of bokken. Prijzen: kalf- koeien 450 tot f 550, biggen 22 324050; weideschapen 6985; weidelammeren 224. Handel: traag. LEIDEN, 4 Juli. Vee. Aanvoer:- 9 fokstieren, 6 slachtstieren, 36 kalf- en melkkoeien 59 varekoeien e.a.; 3O0 vette koeien, 51 pinken, 170 nuchtere slachtkalveren, 107 weide- sdhapen, 119 lammeren, 98 mest var kens, 366 biggen, 9 paarden, 11 veu lens, 42 bokken en geiten, ezels. Prijzen: kalf- en melkkoeien 350 575, varekoeien e.a. 250450; pin ken 190300; weideschapen 50 65; lammeren 828; mestvarkens 4060, biggen 25—35, paarden 300850; bokken en geiten 10 40, handel alles matig. Kaas. Aanvoer 88 partijen Goud se en 11 partijen Leidse kaas totaal 99 partijen Prijzen: Goudse kaas le soort 1.301.36, 2e soort f 1.24 1.29 en Leidse kaas 1.281.34 per kilogram. KATWIJK a. d. Rijn, 3 Juli. Groente. Vroege aardappelen grote 1318, drielingen 1114, kriel 912, bonken f 13—14; sla 1. 1.80, bospeen 14.2021.80, peterse lie 2.002.10, waspeen f 1825; kroten 1.905.60. tuinbonen 12 14, andijvie 34, doppers 40 41. VEUR, 3 Juli. Groente. Sla 1 tot 2 cent, tomaten 53 tot 58 cent, kom kommers I 2834 cent, komkommers II 2125 cent, komkommers ni 14 19 cent, bloemkool Ia 1415 cent,, bloemkool I 1012 cent, bloemkool H 47 cent bloemkool III 23 cent; spinazie 8 cent, andijvie 2.505.00, peen 1216 cent, postelein 24 cent. Pluimvee. 10 kippen 3.507. 11 hanen 28, 3 postduiven 3.50 18, konijnen f 1.504.50. ROELOFARENDSVEEN, 2 Juli. Groente. Aardbeien 3756 cent, sla 1.004.30, andijvie 25 bos- ipeen 610, breekpeen f 612, bloemkool 221, dubb. stamb. f 10 11.50, snijbonen f 813, idem stek 4—6.50, peulen 1.75—10.50, dop erwten 2.253.60; capucijners f 3 tuinbonen 8298 cent per 10 kge.; augurken grof 9.309.70, id. bommen 6.20, idem stek f 6.80 uer 25 kg. Bloemen: Scabiosa 47 cent, Alstrumeria 1629 cent, margrieten 2_4 cent, Anglai 2—14 cent. Esther Read 2—11 cent. Anemonen 26 cent Gladiolen 34—57 cent, Convilies 11 38 cent, Anjers 416 cent, Yiatrus 3470 cent. Lèlies 0.601.00, Del- finium 1—16 cent. Violieren 1—30 cent, Lathyrus 5—9 cent. TER AAR, 2 Juli Groente. Snij bonen 8.5013.50. idem stek 3.00 7.00, stambonen f 13.5014.50, peu len 1.3010.70, tuinbonen 6498 cent doppers f 0.90-3.90, cap. dopp. 2.605.00, schokkers f 3.70, per 10 kg.; bloemkool 2—17 cent per stuk; bospeen 4—12 cent, bosuien 8 cent, boskroten 3—15 cent, peterselie 2 cent, selderij 1 cent, bonenkruid 1 cent per bos; sla l-*~3 per 100 stuks', komkommers 128 cent per aardappels 13—17 cent, kriel 4—6 cent, waspeen 310 cent. zuring 2—3 cent, tomaten 0.321.23, rabarber 59 cent, pastelein 212 cent Per kg.; andijvie 16—41 cent per bak; aardbeien per doosje 22 cent, idem per pond f 0.56—1.02, idem per slof 3.404.00, augurken grof 33—35 cent, idem knorrels 7 cent, komkom mers 18 cent fijnstippel 6 cent per kg

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 3