S)e £eicbc ©oivtcmt Het nieuwe kabinet der Republiek Een grote conferentie op 12 Juli te Parijs 700 nieuwe woningen per week De regering stelt verhoging voor jVRIJDAG 4 JULI 1947 j Bureaux: Papengracht 32, Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826, Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERS VELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. KATHOLIEK waarin opgenomen DAGBLAD VOOR ,DE BURCHT" LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11129 Abonnementsprijs 0.26 per week, f 1.10 per maand, J 3.25 per kwartaal. Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden f 1.50. „Indonesiërs wensen vrede" zegt Sjarifoeddin ZOALS gisteren gemeld, heeft Sjarifoeddin een nieuw kabinet ge vormd op Java, dat uit niet minder dan 34 ministers en vice-mi nisters bestaat. Kort na de kabinetsformatie verklaarde Sjarifoeddin m een interview met Ass. Press, dat hij een politiek, gericht op de vrede volgens de algemene principes van het door Sjahrir gevolgde beleid zou nastre ven Ik hoop zeide Sjarifoeddin, „dat mijn naam alleen al het Neder landse volk er van zal overtuigen, dat de Indonesiërs vrede wensen" Voorts zei Sjarifoeddin, dat dr, Soekarno's brief de specifieke basis van de politiek der nieuwe regering zou vormen. Na lezing van de namen der nieu we kabinetsleden heeft een hoog geplaatste Nederlandse woordvoer der. doelend op het antwoord, dat het nieuwe kabinet zal moeten op stellen op de jongste brief van dr. van Mook en de Amerikaanse aide- mémoire, tegenover Aneta ver klaard: „Dit nieuwe kabinet sluit de deur niet". Het werd in hoge mate betreurd, dat de naam van Sjahrir op tie nieuwe lijst niet voor komt. Verhoogde activiteit rond Soerabaja. Vandaag antwoord op Ned. nota Het nieuwe kabinet zou Donder dagavond bijeen komen voor de op stelling van een antwoord op de Nederlandse eis tot verduidelijking van Soekarno's brief van 27 Juni aan de Nederlanders. Het antwoord wordt Vrijdagavond per speciale trein naar Batavia gebracht. Waarnemers geloven, dat, daar Nederland reeds heeft laten blijken, dat Soekarno's brief niet voldoende was, de nieuwe regering of even ver als Sja'hrir's concessies öf ver der moet gaan hetgeen hoogst onwaarschijnlijk is, daar Sjahrir juist om deze reden gedwongen was heen te gaan. Veertig millioen voor Suriname De Tweede Kamer heeft gisteren besloten tot instelling van een Wel vaartsfonds voor Suriname. Het ontwerp beoogt gedurende vijf jaar telkens acht millien gulden per jaar ter beschikking van Suriname te stellen, ter wille van de economi sche opbloei van dat gebiedsdeel volgens de minister het uiterste, wat wij ons veroorloven kunnen. Ay.een daarom wilde de Kamer met dit be drag volstaan. Een groot aantal detailpunten kwam ter sprake. De heer Bierema (Vnjh.) bleek meer voor de bananencultuur te ge voelen; de heer Logemann (Arb.) meer voor de rijstcultuur. Bijzondere aandacht had de immigratie. De heer Meijerink (A.R.) vond de aan werving van arbeidskrachten een re geringszaak De heer Logemann (Arb.) sprak over de bereidheid van Suriname om 30.000 Joden op te ne men. De neer De Kort (K.V.P.) drong aan op een doelbewuste bevolkings politiek. Men bedenke, dat er in Pa ramaribo 10.000 werklozen zijn. De minister beloofde gaarne zijn medewerking, maar achtte toch het arbeidsvraagstuk primair een zaak van de ondernemers. Men sprak ten slotte nog over de dringend noodzakelijke verbetering van onderwijs, volkshuisvesting, ambtelijk apparaat enz. De situatie in het bakkersbedrijf De bedrijfsunie in het bakkersbe drijf, waarin samenwerken de alge mene. de R.K. en Chr. Bakkersgezel- lenbonden, heeft zich in een gisteren te Amsterdam gehouden vergadering uitvoerig bezig gehouden met de si tuatie ontstaan in het bakkersbedrijf als gevolg van de door de regering aangekondigde bloemprijsverhoging en broodprijsverlaging, en de daar tegen aangenomen houding der bak kerwerkgevers. De bedrijfsunie besloot zich onver wijld tot de minister van landbouw. Visserij en Voedselvoorziening te wenden teneinde deze erop te wijzen, dat deze aangelegenheden voor de bakkersgezellen van bijzondere be tekenis zijn. De bedrijfsunie verzoekt Z. Exc. de voorgenomen bloemprijs verhoging en/of broodprijsverlaging op te schorten tot in een samenspre- king van regering, werkgevers en bakkersgezelen de situatie alzijdig onder ogen is gezien. De Nederlandse militaire woord voerder te Batavia maakte gisteren melding van verhoogde republikein se agressie in het gebied van Soe rabaja. Hierbij werden een Neder lander gedood en twee gewond tij dens gevechten met zware mitrail leurs en mortieren. De Marinevoor lichtingsdienst deelt mede, dat een Nederlandse torpedobootjager Straat Bali door kustbatterijen Amir Sjarifoeddin, minister-president van de nieuwe Indonesische regering. De Belgische regering en de koningskwestie Het Belgische blad „La Cité Nou velle" schrijft in haar uitgave van gisteren, dat het na de publicatie van het rapport, dat inzake de houding van de koning tydens de bezettings periode door een commisie van juris ten is opgesteld, 't normaal zou zijn, wanneer de regering haar houding be kend maakte. Naar het blad meent te weten, is de kwestie reeds ter sprake gekomen op de ministerraad, doch tot heden heeft men nog niet tot een accoord kunnen komen. Naar ver luidt, zou na afloop van de min's- raad Vrijdag of Maandag een com- besdhoten. Het vuur werd beant- muniqué over deze aangelegenheid woord. I worden uitgegeven. Twaalf doden bij twee vliegrampen In de afgelopen 24 uur zijn 12 per sonen bij vliegrampen om het leven gekomen. Een lijntoestel van de Air France is in Frans Midden-Afrika te gen een heuvel te pletter gevlogen. De acht passagièrs en de twee leden van de bemanning werden op slag gedood. Bij St. Truiden is gistermiddag een één-motorig Belgisch militair toe stel neergestort. Toegesnelde land bouwers slaagden er niet in, de bei de inzittenden vliegerofficieren uit de vlammen te redden. Amerika gaat snijbloemen controleren Te Washington is medegedeeld, dat met ingang van 1 Aug. a.s een aan tal beperkingen zal worden ingevoerd op de invoer van snijbloemen, ter voorkoming van het binnenkomen van ziekteverwekkende insecten en plantenziekten. De snijbloemen zul len voortaan worden onderzocht om te zien of ze zijn aangetast en of een behandeling der ziekte mogelijk is. Is dit niet het geval, dan wordt de importeur in de gelegenheid gesteld de bloemen naar een buiten de V.S. liggende bestemming te verzenden. Van Amerikaanse regeringszijde ver wachtte men echter niet, dat de Ne der landse export hierdoor getroffen wordt,1 daar de maatregel voorname lijk genomen is t.a.v. tropische insec ten en ziekten. TOERISTEN IN ENGELAND. De „British Travel Association" deelt mede, dat toeristen in Engeland, indien zij niet langer dan vier weken in het land vertoeven en in een hotel hun intrek genomen hebben, niet meer een bonnenkaart nodig hebben. Dit geldt niet voor toeristen, die bij verwanten of kennissen onderdak ge vonden hebben. PLAN MARSHALL GAAT DOOR ZONDER RUSLAND KT AD AT MOSKOU de conferentie van Parijs had verlaten hebben de regeringen van Engeland en Frankrijk aan twee en twintig Europese landen uitnodigingen verzonden, om deel te nemen aan de besprekingen over het plan-Marshall. Uitgenodigd zijn alle souvereine Europese lan den, met uitzondering van Spanje en ae Sovjet-Unie. De Franse regering echter- heeft een copie van de invitatie doen overhandigen aan de Rus sische ambassadeur te Parijs en hierbij de hoop uitgesproken, dat de wei gering van Rusland niet het laatste woord is en dat dit land alsnog zal meewerken. Franse plan als basis In de uitnodiging wordt voorge steld de conferentie op 12 Juli te Parijs te houden. De Verenigde Sta ten zijn van de Engels-Franse stap kennisgesteld. De uitnodiging geeft verder een overzicht van het Franse plan, zoals dat op de laatste vergadering van de drie ministers is ingediend. Bevin heeft zich geheel met dit plan eens verklaard. Behal ve met de Verenigde Staten zal con tact worden gehouden met de eco- mische commissie voor Europa. Op de 12 Juli te houden conferen tie zullen alle landen aanbevelingen kunnen doen wat betreft wijzigingen in de Franse tekst. Het aanvaarden van de uitnodiging zal voor een land betekenen, dat het in principe met het Franse plan accoord gaat, aldus een woordvoerder van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. Wat Duitsland betreft zal het plan voorzien in een uitwisseling van goe deren tussen de zones, waarvan de commandanten zich bereid zullen verklaren mee te werken, en ook met het buitenland. In het Olympisch stadion te Amster dam werden Donderdagavond inter nationale wielerwedstrijden gehou den. Tijdens de start voor beroeps rijders in de sprintwedstrijden om de Grand Prix van Amsterdam wensten noch Scherens (voorgrond) noch Senftleben de kop te nemen. Beide renners bleven een kwartier lang op overeenkomstig wordt gewijzigd. Het de startlijn balanceren totdat de jury is waarschijnlijk, dat de term uitein- een nieuwe start met onmiddellijk delijk geheel zal worden afgeschaft, vertrek gelastte. DE TERM „DOMINION" WORDT AFGESCHAFT. De'Britse regering heeft met volle dige goedkeuring van de premiers van Canada, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland besloten dc term „Dominion" af te schaffen in de naam van het betrokken ministerie en in de titel van de betrokken mi nister. De reden hiervoor is, dat men al gemeen van mening is, dat de term een misleidende interpretatie geeft van de onafhankelijkheid van de ge bieden, die krachtens het statuut van Westminister van 1931 binnen het ge menebest op gelijke voet met Groot- Brittannië werden gebrach. De minister voor de Dominions heet voortaan minister voor de be trekkingen met het gemenebest, ter wijl de naam van het ministerie dien- Spanje voorlopig uitgesloten. In een door de Franse regering uit gegeven communiqué wordt medege deeld, dat besloten is Spanje „voor lopig" niet uit te nodigen. Dit „voor lopig" schijnt er op te wijzen, dat een definitieve beslissing inzake Spanje nog genomen zal worden, na overleg met de landen, die aan de uitnodiging gehoor zullen geven. Marshall accoord. Uit gezaghebbende bron te Wash ington wordt vernomen, dat de Ame rikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marshall, achter het plan van Engeland en Frankrijk staat om Marshall's voorstellen tot hulp aan Europa nader te bezien, zonder me dewerking van de Sovjet-Unie. Mar shall zou voorts te kennen hebben gegeven, dat een programma kan worden opgesteld, dat voor de re gering der Verenigde Staten meer aanvaardbaar zou zijn dan de huidi ge ongeorganiseerde behandeling van Europa's economische problemen, al zou een programma voor het gehele continent te prefereren zijn ge weest. Vérstrekkende gevolgen. De Amerikaanse autoroteiten laken houding der Sovjet-Unie te Pa rijs ten zeerste. Men verheelt zich niet, dat deze afloop vérstrekkende gevolgen zal hebben. Sommigen me nen, dat de Sovjet-Unie door haar houding „industriële onrust" zou kunnen veroorzaken en dat elke sa menhangend economisch plan voor West-Europa hierdoor ten reerste bemoeilijkt zou worden. Vooral de toestand in Frankrijk en Italië met hun sterke communistische minder heden verdient de aandacht. Nederland In commissie van voorbereiding. Ter voorbereiding van de op 12 Juli te Parijs te houden conferentie van de Europese landen, zal een com missie gevormd worden, waarin af gevaardigden van Groot-Brittannië, Frankrijk Nederland, België Luxemburg zitting hebben. Tevens zullen een vertegenwoordiger der Skandinavische landen en een afge vaardigde van een Oost-Europese staat uitgenodigd worden om deel uit te maken van deze commissie, indien deze landen de Parijse confe rentie wensen bij te wonen. Opvattingen over Marshall's plan. Volgens het Britse persbureau Reu ter kan men de opvattingen over Marshall's plan en over de houding van de Sovjet-Unie te Parijs als volgt samenvatten: In de V. S. meent men, dat „de wereld verder moet draaien met of zonder goedkeuring van de Sovjet-Unie". Van Zweedse officiële zijde is ontkend, dat Zwe den uit vrees voor de Sovjet-Unie de hulp van Amerika in het kader van het Brits-Franse plan van de hand zou wijzen „Semi-officiële kringen verklaren, dat Zweden integendeel gaarne zal deelnemen. De regering van Tsjecho-Slowakije zal, naar men vermoedt, Vrijdag een beslissing nemen. In politieke kringen ih Oos tenrijk acht men het vrijwel zeker dat de uitnodiging van Engeland Frankrijk aanvaard zal worden. In Hongarije zijn de „gematigde elemen ten in regering en oppositie" zee: leurgesteld over de mislukking van de conferentie van Parijs. Wat Ita lië betreft geeft Reuter alleen de me ning van „II Messagero", die de Sov jet-Unie verwijt, dat ze door haar houding een Westelijk blok doet ont staan, Een woordvoerder der Belgi sche regering heeft verklaard, dat de tolunie met Nederland en Luxxem burg het Belgisch antwoord was zo wel op het voorstel van Marshall als op „de betreurenswaardige onenig heid" te Parijs. Het staat niet vast, dat Zwitserland, dat zijn neutraliteit wil handhaven, de uitnodiging van Engeland en Frankrijk aanvaardt. TORNADO IN DE V. S. Volgens te New York ontvangen berichten heeft er vannacht in delen van Noord-Dakota in de V.S. en Zuid Manitoba in Canada een tornado ge woed. Volgens de thans beschikbare gegevens zijn tien personen om het leven gekomen en dertig gewond. Bijna alle gebouwen in het stadje Warsaw in Noord-Dakota werden weggevaagd. Gebouwen in een aan tal andere plaatsn werden eveneens verwoest. Prijsstijging door omzetbelasting Het is niet nodig, dat de prijzen sterk stijgen als gevolg van de wij ziging van de omzetbelasting en de verhoging van de weeldebelasting, welke beide op 1 Juli van kracht zijn geworden, zo wordt medege deeld, aldus de „Volkskrant". Verschillende noodzakelijke le vensbehoeften zijn van omzetbelas ting vrijgesteld. In het algemeen moet de verhoging voor de andere artikelen worden bestreden uit de bestaande winstmarges. Er zijn echter artikelen, waarbij wel prijs verhoging zal plaats vinden. De ver hoging is naar boven afgerond en zal kunnen dienst doen om een te krappe winstmarge van de winke lier goed te maken. Er is een lijstje met verhoogde prijzen gepubliceerd. Koffie mag per kilo 8 cent duurder worden voor de duurste en 4 cent voor de goedkoopste kwaliteit. Thee van de beste kwaliteit mag per pond 10 ct. duurder worden, maar de prijs van de goedkoopste soort moet gelijk blijven. Voor enkele andere artike len zijn prijsverhogingen met 1 en 2 cent toegestaan. Een fabrikant of importeur mag van de 15 weeldebelasting, die ook van kracht is geworden, slechts 14 boven zijn prijs rekenen. Le vert hij rechtstreeks aan een con sument dan mag hij slechts 10.5 berekenen. Wederverkopers mogen op hun beurt de 'prijzen slechts verhogen met het bedrag in geld, waarmee hun inkoopsprijs door de nieuwe weeldebelasting is gestegen. De le verancier is daarom verplicht het bedrag van de verhoging op de factuur voor de wederverkoper aan te geven. - Katten-invasie Een vriendelijke Amerikaanse dame, die blijkbaar op de een of andere manier gehoord had, dat de mensen in Vlissingen zo'n last van ratten en muizen hadden, gaf in een gulle bui een paar poesjes aan de gemeente ca deau. Het idee was goed, want mui zen zijn griezelige beesten en als zij goede sier maken tussen de ruïnes van kapotte huizen en je schrale rantsoentje vrijmoedig helpen opeten, dan is een poes een welkome hulp bij de jacht op die kleine naarlingen. En daar om namen enthousiaste vaderlan ders het idee meteen over. Klei ne poesjes kwamen er genoeg, ze werden anders om zo te zeggen toch maar doorgedraaid", nu konden zij nuttiger werk doen door te blijven leven en naar Vlissingen te worden gestuurd. Men zamelde poesjes en kater tjes in, in alle soorten, kleuren en rassen, meest zonder ras, en de Vlissingers werden verblijd met een toevloed van katten, als maar katten. En nu weet men in Vlissingen met die katten geen raad meer. Er zijn geen muizen genoeg meer voor de katten, en er is geen melk meer. 's Nachts kan niemand meer slapen van de muziek, want wie of wat er ook staakt, de katers niet. Daarom doet de burgemeester van Vlissingen in vertwijfeling een beroep op allen, die een poes je willen sturen, om asjeblief die vertegenwoordigers van het poesengeslacht thuis te houden. Een poes in een aardig dier, maar een katten-invasie is een ramp. TWEEDE TRANSPORT STIJKEL- GROEP. Gistermiddag is te Beek-Ubbergen het tweede transport van de stoffe lijke resten van de leden der Stijkel- groep de grens gepasseerd. Ook dit transport stond onder leiding van overste De Ruyter van Steveninck. Aan de grens waar de stoet zich even ophield, was grote belangstelling. De commissaris der Koningin in Gelder land had zich laten vertegenwoordi gen. De burgemeester van Beek-Ub bergen en de vader van wijlen de heer Stijkel waren mede aanwezig. Namens het Rode Kruis werd een krans aan de lijkkisten gehecht. Vordering „stok achter de deur" Sinds de bevrijding zijn in Neder land in totaal 41.280 woningen ge reed gekomen, hetzij nieuwbouw of herstelde zwaar beschadigde perce len, zo deelt de minister van Volks huisvesting in zijn mem. van ant woord over het wetsontwerp tot doelmatige verdeling van woongele genheid mede. Omstreeks 1 Juni be droeg de toeneming van het aantal Pensioengrondslag voor verzetsslachtoffers De regering is bereid om te gemoet1 te komen aan de wens der Tweede- I Kamerleden tot verbetering van de pensioenuitkeringen aan deelnemers van het verzet. Blijkens de Memorie van Antwoord omtrent het desbetref fende wetsontwerp aan de Tweede Kamer zal de minimum-pensioen- grondslag op 1500 worden gebracht. De regering voelt er echter weinig voor om b.v. hen, die bij een massa executie, omdat zij toevallig passeer den om het leven zijn gekomen on der dezelfde regeling te brengen als de actieve deelnemers aan het ver zet. Anderzijds tonen de ministers een open oog voor de jammerlijke toe stand, waarin de slachtoffers var ter- reur-acties als b.v. te Putten en bij Woeste Hoeve als ook de slachtof fers van de gijzeling verkeren. Zij zijn gaarne bereid te bevorderen, dat, overeenkomstig de tot dusver gevolg de gedragslijn, voor zover dit in elk TWINTIG TEXTIELPUNTEN. (Onderstaand beritiht herplaatsen wij, daar het in een deel onzer op lage niet volledig is opgenomen). Op de textielkaart V A 705 zijn wederom 20 punten aangewezen. Met onmiddellijke ingang zijn geldig verklaard de bonnen gemerkt .textiel C 1 punt", „textiel C 5 pun ten", „textiel D 1 punt" en „textiel D 5 punten'. De bonnen „textiel C reserve" en „textiel D reserve'' zijn niet aangewezen voor de aankoop van textielgoederen. Naar aanleiding van mededelingen, als zou men zich van de zijde van het Centraal Planbureau in die geest hebben uitgelaten, dat deze instantie van mening is, dat een textielindus trie in Nederland weinig toekomst meer heeft en dat op grond var. dit inzicht slechts zeer weinig deviezen worden verstrekt voor de hoognodige vernieuwing van de fabrieksinstalla- ties .wordt ons desgevraagd van de zij dé van dit bureau medegedeeld, dat het Centraal Planbureau nimmer een dergelijke uitspraak heeft gedaan geval r.odig blijkt, aan deze slacht offers een bijzondere uitkering op grond van de regeling voor oorlogs slachtoffers wordt toegekend. Het ligt geenszins in de bedoeling om de Stichting 19401945 te verzoe ken op de uitkeringen aanvullingen te verstrekken. Slechts in buitenge wone gevallen acht de regering aan vullende steun van de Stichting ge wettigd. De gratis kolen uit Amerika Het ministerie van economische za ken deelt mede, dat geen overeen komst met de Amerikaanse hulpver leningsactie Care, inzake de import van huisbrandkolen of industriekolen is afgesloten. Blijkens nadere infor maties betreft het hier nog slechts voorbereidende besprekingen. Het is de laatste tijd gebleken, dat in vele gevallen ook die bonnen van de tabakskaart, die recht geven op het kopen van scheerzeep, bij siga renwinkeliers worden ingeleverd. Van officiële zijde wordt er op ge wezen, dat deze winkeliers zich hier door schuldig maken aan overtreding van het besluit algemeen vestigings verbad kleinbedrijf. Hun vestigings vergunning is immers beperkt tot de detailhandel in tabak en tabakspro ducten. Door scheerzeep te verkopen stellen zij zich dus bloot aan straf vervolging. Het publiek wordt ver zocht hiermede rekening te houden. Men levere dus geen scheerzeepbon nen by tabaksdetaillisten in. GEEN EIEREN MEER IN DE RESTAURANTS EN CAFé'S. Naar de „Nieuwe Leidsche Crt." verneemt zullen binnenkort in de ca fé's en restaurants geen eieren meer verkrijgbaar zijn, daar in verband met de eierenschaarste, de Horecabe drijven met ingang van 6 Juli geen toewijzing van eieren meer zullen krijgen. nieuwe woningen ongeveer 700 per week. De mogelijkheid van vordering wenst de minister niet uit te sluiten. Evenwel dient de bij de gemeente be rustende bevoegdheid hiertoe in be ginsel als stok achter de deur te wor den gebruikt. De gedwongen samenwoning vormt inderdaad een probleem van diep in grijpende betekenis voor de Neder landse samenleving. Een lo^ van de opzet van het onder havige wetsontwerp te treffen voor ziening ter bevordering van het ge schikt maken van woningen voor z.g. dubbele bewoning, door bijbouwen van keukens en andere b£j- en ver bouwingen, desnoods semi-perma- nent, wordt door de minister van Wederopbouw en Volkshuosvesting overwogen. Gedacht wordt aan een financiële steunregeling voor de ge vallen, waarin eigenaren vrijwillig bereid zyn, hun eigendommen voor dubbele bewoning geschikt of ge schikter te maken, voor zover daar bij in de huuropbrengst geen com pensatie voor de kosten kan worden gevonden. In zijn voorschriften tot toepassing der wet wyst de minister er op, dat de zorg voor de verdeling van woon gelegenheid primair aan de gemeente wordt overgelaten. Dwang tot samenwoning kan niet onder alle omstandigheden worden gemist, doch er zal door richtlijnen met name tegen worden gewaakt,, dat tot samenwoning met a-sociale personen of gezinnen wordt gedwon gen. NEGEN GEWONDEN BIJ BOTSING Gistermorgen botste te Souburg (Z.) een autobus met arbeiders van de maatschappij De Schelde tegen een militaire auto op. Negen perso nen werden gewond, van wie vier ernstig. Z. H. Exc. de Bisschop van Haar lem zal Woensdag 9 Juli géén audiën tie verlenen. gen koAAe-ttje.... „De rijken mogen him geluk niet stellen in de goederen van deze aarde noch aan het verwerven daar van hun beste krachten besteden; maar zij moeten zichzelf niet an.ders beschouwen dan als beheerders, die weten dat zij er rekening van hebben af te leggen aan de opperste Heer en ze gebruiken als kostbare midde len, die God hun gegeven heeft om wél te doen; zij mogen niet nalaten, aan de armen uit te delen, wat zij zelf te veel hebben, zoals het Evan gelie voorschrijft." Paus Pius XI in zijn Encycliek tegen 't atheïstisch communisme (1937)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1