7de R.K. Onderwijzersdag Leiden DONDERDAG 3 JULI 1947 DE LEIDSE COURANT PAGINA 3 Volgend jaar weer een auto-tentoonstelling IN HET R.A.I.-GEBOUW TE AMSTERDAM Na taloze besprekingen en vergade ringen heeft het hoofdbestuur van de R.A.I., naar het A.N.P. verneemt, thans besloten volgend jaar in het R.A.I.-gebouw tc Amsterdam van 30 April tot 9 Mei een internationale automobieltentoonstelling te organi seren, zoals dat in de jaren voor de oorlog gebruikelijk was. Het R.A.Ï.-gebouw, dat ernstg ge havend uit de oorlog te voorschijn was gekomen, is thans weer geheel hersteld en zal van nu af aan zijn poorten weer kunnen openen voor tentoonstellingen op allerlei gebied Naar men zich zal herinneren be stond voor de automobieltentoonstel- lingen vroeger een overweldigende belangstelling. Daar op de in 1948 te houden tentoonstelling naar men hoopt alle grote fabrieken met hun nieuwste merken vertegenwoordigd zullen zijn en het Nederlandse pu bliek vóór het eerst na 9 jaar weer eens een kijkje zal kunnen nemen bij een verzameling van 's wereld nieuw ste automobielen, laat het 2ich aan zien, dat de belangstelling ditmaal nog groter zal zijn dan voorheen. WIELRENNEN RONDE VAN FRANKRIJK. De zevende etappe van de ronde van Frankrijk, Lyon—-Grenoble (172 km), welke door de uitlopers van de Alpen voerde, werd gewonnen door Robic (Fiankrijk-West) in 5 uur 29 min. en 46 sec. De verdere uitslagen zijn: 2. Brambilla (It.) in uur 34 min. 22 sec.; 3. Fachleitner (Fr.) in dezelfde tijd; 4. Ronconi (It.) 5 uur 35 min. 34 sec.; 5. Impanis (B.) in 5 uur 35 min. 29 sec.; 6. Cottur (It.) 5 uur 36 min 50 sec.; 19. Camellini 5 uur 42 min. 15 sec.; 42. Janssen 5 uur 54 min. 57 sec.; 52. Klabinsky 6 uur 2 min. 27 sec.; 54. Seyen 6 uur 2 min. 56 sec.; 55. Joly relde tijd; 69. Schellingerhoudt 6 uur 41 min. 20 sec. Algemeen klassement na de zeven de etappe: 1. Ronconi (It.) 52 uur 26 min. 2 sec.; 2. Vietto (Fr.) 52 uur 27 min. 31 sec.; 3. Brambilla (It.) 52 uur 30 min. 14 sec.; 4. Robic (Fr. W.) 52 uur 33 min. 16 sec.; 5. Cogan (Fr. W.) 52 uur 39 min. 3 sec.; 6. Ca mellini 52 uur 43 min. 47 sec.; 48. Klabinsky 54 uur 7 min. 5 sec.; 49. Seyen 54 uur 7 min. 9 sec.; 52. Jans sen 54 uur 13 min. 22 sec.; 62. Joly 54 uur 53 min- 6 sec.; 67. Schellin gerhoudt 55 uur 19 min. 3 sec. Landenklassement: 1. Italië 157 uur 59 min. 38 sec.; 2. Frankrijk 158 uur 31 min. 51 sec.; 3. West-Frank- rijk 159 uur 2 min. 27 sec.; 5. Cen traal Zuid-West 159 uur 59 min. 09 sec.; 9. Nederland buitenlanders 160 uur 58 min. 01 sec. Bergklassement: 1. Brambilla en Ronconi 12 pnt.; 3. Fachleitner 9 pnt.; 4. Bobet 7 pnt. MOTORSPORT DE MOTO-CROSS DES NATIONS. In opdracht van de Federation In ternational des Clubs Motocyclistes organiseert de K.N.M.V. Zaterdag Juli a.s. een grote Internationale ter- reinrit, de „Mote-cross des Nations" op het landgoed „Duinréll" te Was senaar. De bij de F.I.C.M. aangesloten lan den kunnen voor deze wedstrijd in schrijven met twee teams van 5 man elk en zowel de Federation Motocy clistes Belgique (België) als de Auto Cyclo Union (Eng.) zegde reeds toe met tenminste 10 rijders aan de start te zullen verschijnen. Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat Ne derland hier 10 van de allerbeste terreinrijders tegenover zal stellen, zodat om de fraaie zilveren landen- bokaal, die de K.N.M.V. ter beschik king stelde een heftige, doch spor tieve strijd te wachten staat. Buiten deze landenwedstrijd, wel ke over 2 manches van 20 K.M. gaat, zal het programma worden aange vuld met Senior en Junior-wedstrlJ- den, terwijl eveneens een zijspan- race voor Internationalen en Senio res wordt ingelast. BILJARTEN FUSIEPLANNEN LISSE—NOORDWIJK. Naar we vernemen zijn er plannen om tot een fusie te geraken tussen de Llsser Biljart Kring en de Bil- jartkring Bloembollenstreek, geves tigd te Noordwijk. De eerste besprekingen tussen de beide besturen zijn reeds gevoerd en er is goede kans dat er één Biljart- Bond in de Bloembollenstreek ge vormd zal worden. De Lisser Biljart Kring werd in 1932 opgericht, waarin thans een vijf tal verenigingen uitkomen: LUTO, Excelsior, Concordia, VIOS cn D.K.V. terwijl de nieuw opgerichte vereni ging „Dorus Rijkers'* zich eveneens wil aansluiten. Bij de Biljart Kring Bloembollen streek" zijn aangesloten „Flora" Noordwijk; „Piet Gijzenbrug"; Bil jartver. „De Oude Post" Sassenheim en de Biljartver. „De Bonte Koe" uit Voorhout. Over enige weken zullen belde be sturen opnieuw bijeen komen. Deze fusie, welke waarschijnlijk spoedig tot stand zal komen, zal van groot belang zijn voor de bloembol lenstreek. Het is ook te wensen, dat Hillegom en Bennebroek met een vereniging zich zullen aansluiten. In Hillegom is sinds de laatste jaren geen enkele vereniging meer gevestigd. DAMMEN. INTERNATIONAAL VIERKAMP. In hotel Pomona te Den Haag zal op 4, 5 en 7 Juli eendam-vierkamp gehouden worden, waaraan ook de Franse wereldkampioen Ghestem zal deelnemen. De drie overige deelne mers zijn: P. Roozenburg ïR'dam), Gordijn (kampioen van Den Haag) en van Dijk (derde in het kampioen schap van Nederland). WATERPOLO. A.Z.C.—G.Z.C. 25. Het le ze vental van AZC heeft zijn vrije speeldag deze week gebruikt om een nuttige oefenwedstrijd te spelen te gen do Leldse 2e klasser LZG. Het weinige publiek heeft van een keu rige wedstrijd kunnen genieten, want al waren de Leidse gasten veel Ster ker en bovenal veel tactiSCher, de Alphenaren gaven goed partij, wat uit de uitslag 25 ook wel blijkt. De Alphensc doelpunten werden ge maakt na rust (ruststand 1—3) door Coen van der Bijl en van Zwlêten. speelde AZC II voor de competitie In het eerste deel van de avond tegen Boskoop II. Het werd een aar dige partij, waarin we eens te meer korjden zien, dat AZC over goed re serve-materiaal beschikt, hoewel do oude tacticus Raaphorst het leeuwen aandeel in de 40 overwinning had. Het vierde doelpunt kwam van de hand van Gerrie Breukel. POSTDUIVEN „De Blauwband" (Alphen). Wedvlucht vanaf Orleans (Fr.), af stand pl.m. 508 K.M. In concours wa ren 66 duiven, welke om 8 uur wer den gelost met bewolkte lucht én veranderlijke wind. De eerstè duif arriveerde te 3.54.52 uur, de laatste te 4.44.55 uur. De snelheid van do eerste duif bedroeg 1073.05 meter en van de laatste ,970.26 meter. De ge detailleerde uitslag geeft de volgen de stand aan: P. G. Borgers 1, 4, 9; G. Dool 2, 11; M. Groenevéld 3; B. van Egmond 5, 10; H. Bauer 6; Jac Hogenes 7; C. van Ofwegen 8, 12; J. Mens 13; B. Romböuts 14. Leidse Concours' mmissie. Wed. vlucht vanaf Orleans met oude dui ven, gelost te 8 uur met N.W. wind. Ook hier zijn door de slechte weers omstandigheden, vele duiven niet op hun hokken teruggekeerd en verzoe ken wij nogmaals de opvangers te melden, en ni te doen zoals wij vorigè week tot ons leedwezen moes ten constateren, dat enkele honder den postduiven (natuurlijk met af geknipte ringen) op de Vrijdagse markt verschenen. Laat toch een ieder, begrijpen en vooral onze buren rondom Leiden, dat de Leidse dui- venliefhebbers on ook daarbuiten honderden guldens hebben besteed om de afslachting door de Duitsers gecommandeerd, weei^ te boven te komen en dat enkele rampvluchten geen oorzaak kunnen zijn, zoveel duiven op de markt te brengen. Laat men dan liever eerlijk zijn en ze des noods te brengen mèt ringen, zodat vele duivênliefhebbers hun vogels desnoods kunnen terugkopen. De volledige uitslag voor Leiden werd: S. Jansen (B.K.) 1; R. P. de Graaf (B.D.) 2. 16, 17; C. Geel (L. P.C.) 3. 4, 7, 8, 10; J. Prins (L.P.C.) 5, 23, 28; J. den Hollander (B.D.) 6, 14; G. A. v: Albada (B.D.) 9, 20, 21; Jac v. d. Burg (V.C.) 11, 19, 24; Fr. Hofman (V C.) 12; J. Frankhuyzen (B.K.) 13; A. v. Rijsbergen (V.C.) 15; Chr. de Water (R.D.) 18: D. Uytho- ven (V.C) 22; H. V. de .Haas (R.D.) 25; J. Sierat (R.D.) 26; A. W. Krol (L.P.C.) 27; J. J. Vliegenthart (V.C.) 29. ALPHEN AAN DEN RIJN Volksdansfeeat Ghesellen van „St. Frans". Alphen aan den Rijn kent bijna twee jaren de R. K. Volksdans club De Ghesellen van „St. Frans", welke de volksdans- en zang als een uiting van gezamenlijk beleefde vreugde intensief propageert en wel ke sinds haar bestaan reeds een krachtige stoot heeft gegeven navolging in diverse parochieën in de Rijnstreek. De Ghesellen gaan thans een stapje verder en breiden de kring uit. Een echt Rooms Volksdansfeest, welke a.s. Zondag wordt gehouden, en waaraan met minder dan een kleine tiental ge meenten, w. o. de steden Den Haag, Utrecht en Boxtel, zullen deelne men, zal de volksdans propageren. Belangstellenden verwijzen wij naar de advertentie in dit nummer. Personalia. Bij dt heden gehou den eindexamens voor de afd. H. B. S. B van het Chr. Lyceum alhier, zijn de volgende dames en heren ge slaagd: W. Batelaan Th. G. Boot, H. C. van Capelle, A. E. F. van Cap- gelle, J. van Driel. C. Mgarsen. M. van Muiswinkel, P. de Raat. E. M. Samson, W. M. Zantinge, allen te Alphen aan den Rijn; A. S. Blonk, Boskoop; L. Bos, Bodegraven; C. W. le Clercq, Boskoop; A. C. de Goede ren, Woerden; J. Heemskerk, Bode graven; W. van Loo, ter Aar; P. M. Nieuwenhuijzen, Utrecht; G. J. Roest, Nieuwveen; I. C. van der Willik, Boskoop; en J. M. den Hertog, Al phen aan den Rijn. Zes leerlingen werden afgewezen. HAZERSWOUDE V.Y. „Hazerswoude". Dinsdag avond vergaderde de R.K. Voetbal vereniging „Hazerswoude in café Timmermans, onder leiding van de heer J. Out, die in zijn openings woord het betreurde, dat, vooral ,door het oproepen van vele leden in mi litaire dienst, in de competitie-wed strijden geen beter resultaat verkre gen is. Er werd nog geen besluit ge nomen dit jaar wederom aan de com petitie dêol te nemen, vooral van wege de geringe animo der senioren. LE1MUIDEN JUBILEUM PASTOOR SPEET. Öp Zondag 6 Juli zal het 12 1/2 Jaar geleden zijn dat de Zeerêerw. heer J. L. Speet zijn intrede deed als pastoor in de parochie van St. Johan nes de Doper te Leimuiden en Rijn- zaterwoude. Enige tiJd geleden is er een comité gevormd, dat een een voudige uiting van hulde en dank baarheid heelt voorbereid. Zondag zal een plechtige Hoogmis worden ogedragem Hierin wordt minstens één lid van ieder gezlh verwacht. Voor verenigingen en particulieren die de pastoor persoonlijk willen ge lukwensen bestaat gelegenheid des namiddags 2 uur aan de pastorie, 's Avonds om 7 uur wordt een plech tig Lof uit dankbaarheid gehouden. Om 8 uur wordt in het café van de heer J. de leer een avond aangebo den, die verzorgd wordt door de pa rochiële verenigingen. Maandagmor gen zullen alle schoolkinderen de H. Mis bijwonen om Gods zegen af te smeken voor hun pastoor. Maandag middag om 2 uur zullen de leerlin gen van de St. Jozef- en St. Jans- school een programma aanbieden in de zaal Sneeboer, Die avond om 8 uur wordt het programma van Zondag avond herhaald in de zaal Sneeboer. Wegens beperkte ruimte is Voor deze avonden aan ieder gezin één plaats bewijs bezorgd. LEIDERDORP GEMEENTERAAD, In de vergadering van de gemeen teraad werd medegedeeld, dat bij de aanbesteding van 27 woningen de laagste inschrijver nog ongeveer 1000.— per woning bóven de ra ming was. B. en W. vroegen verder aan de raad machtiging om grond te kopen voor de bouw van midden standswoningen en een beroep te mo gen doen op de beleggingsmarkt om de bouw te kunnen financiëren. Som mige raadsleden halden bedenkingen tegen de financiële gevolgen, Welke door de voorzitter enigszins werden onderschreven, maar de woningnood is zo hoog, dat niet langer mag wór den gewacht. De voorzitter deelde nog mede, dat de bouw van deze wo ningen zo was gedacht, dat eventuele bewoning door twee gezinnen geen bezwaar zöü opleveren. NOORDWIJKERHOUT H. PRIESTERWIJDING. Döor Z Em. Kordinaal Griffin is in het St. Joseph-Missiêhuis te Mill Hill het H. Priesterschap toegediend aan 13 Nederlanders, ö.w. de wel- eerw. father A v. d. Werf. RIJPWETERING Personalia. Geslaagd voor Lin gerie A: de dames T. Borst. L. Hoo genboom, T. v. d. Poel, D. Schoo, M. Wolvers, T. Wolvers en N. W'ortman. SASSENHEIM Het Huis „Ter Leede". Zoals uit een gelijktijdig opgenomen „bericht van inzet" bleek is het „Huis Ter Leede" niet verkocht doch ingezet, en niet voor 28.000, doch voor 48.000 TER-AAR Boottocht voor Ouden van dagen, Het Comité Ouden van dagen heeft in zijn vergadering de laatste hand gelegd aan de voorbereiding van de tocht te houden op 10 Juli a.s. De tocht zal gaan naar Rotter dam en gemaakt worden met de mooie boot „Succes" van de Rederij Harland. De boot zal precies te zeven uur afvaren van Papenveer. De veraf wonende die de reis naar de boot niet zelf kunnen maken zul len van hun woning worden afge haald Nogmaals wordt de aandacht er op gevestigd dat de reis is voor iedereen, dus niet speciaal voor be- hoeftigen. Wie nog mee wil, geve zich op voor Zondag bij een der Comité-leden., WASSENAAR Schooltandverzorglng. De vori ge week is in Wassenaar een begin gemaakt met de schooltandverzor- ging. In een lokaal van de openbare lagere school aan de van Zuylen van Nijeveltstraat heeft de tandartse mevr. A. de LangeHoogenboom zitting. Alle leerlingen van de eer ste klas var alle lagere scholen van Wassenaar worden gecontroleerd en zo nodig behandeld. Een tweede lo kaal zal worden ingericht aan Bloemcamplaan. Rode Kruis-collecte. Vrijdag en Zaterdag zal in Wassenaar een col lecte worden gehouden, teil bate van het Nederlandse Rode Kruis. Deze collecte is de enige die het Rode Kruis dit jaar organiseert. Het afde lingsbestuur vestigt de bijzondere aandacht van de itav/oners van Was senaar op deze collecte, die nodig is om de kas van de afdeling weer op peil te brengen. In het afgelopen jaar heeft het Rode Kruis grote kos ten gehad, zodat versteviging van de kas zeer noodzakelijk is. pEORGANISËERD door de afdélin gen Leiden en Omstreken en Hillegom vond heden ln de Stadsgehoorzaal de oevondo R.K. Onderwijzersdag plaats. J. W. v. d. Akker over: „De school en het leven" Dg dag ving aan met een gezongen H. Mis in de Hartebrugkerk tot wel slagen van deze dag, opgedragen door de zeereerw. heer rector J, v. d. Gent, geest-adviseur der afd. Hil legom. Rector Sondaal, adviseur der afd. Lelden, was verhinderd deze dag bij te wonen. Hierbij werd door ac aanwezigen gezamenlijk gezongen oe Mis Lux et Orlgo, terwijl de wlsse- elnde gezangen vertolkt werden door het parochiële jongenskoor to Lisse, o.l.v. de heer M. J. v. Huiten, teza men met enige heren onderwijzers. Daarna begaf men zich naar de Stadsgehoorzaal, ter bezichtiging van de aldaar georganiseerde tentoonstel ling en de te houden vergadering. TENTOONSTELLING. Te omstreeks half elf opende de vóorz. van het organiserend comité, de heer S. W. Neefjes, deze zevende R.-K. Ondorwyzeradag. Ter gelegenheid van deze vergade ring was er, zoals gewoonlijk, ook weer een tentoonstelling georgani seerd. Langs de kanten van de gro te zaal waren op lange tafels dé meest uiteenlopende schoolbehoefter uitgestald, die zich in een zeer grote belangstelling van de aanwezige ou derwijzers en onderwijzeressen moch ten verheugen. Eerst zagen we in de hal een aller aardigste collectie schoolmeubelen, waaronder kleine tafeltjes en stoel tjes voor het fröbelonderwijs, van zfer practiesche constructie. Wat op de tafels allemaal te zien as, is to veel om op te noemen; verschillende uitgevers op het gebied van 5Choolbehöeften hadden hier hun beste uitgaven ten toon gesteld. Een verheugend verschijnsel was wel dat er weer zéér veel na-oorlogse uitga ven te bespeuren waren, die meren deels goed verzorgd zijn. We 2agen o.a. artistieke tekenmodellen voor dé erschillende klassen, aardige voor beelden voör het handwerkondérwijs, móói uitgevoerde landkaarten en at lassen (de eersten echter nog met de voor-oorlogse situatie), diverse uit gaven van Franse, Duitse en Engel se grammaires voor 't ULO-onder- v.'ijs en kleurige kinderboeken, w.o. het veelgelezen boek „De hut van Oom Tom". Opvallend was ook de collectie kar tonnen verkeersborden, die van groot nut kunnen zijn by het verkeerson- derrlcht. „Verkeersonderwijs is geen luxe, doch noodzaak", lazen we, In derdaad, het steeds toenemende ver keer eist een goede onderrichting op de lagere scholen. Ook wat de leesboekjes voor het lager onderwijs betreft, is een grote vooruitgang te bespeuren. De cliciié- flguren van „Jan, Mies en Wim" hebben afgedaan en plaats gemaakt voor frisse echt-Hollandse kinderen. Toch gaf het geheel ons enigszins het idee van een Jaarbeurs, omdat we verschillende malen van de on derwijzers moesten horen: het is al lemaal wel erg mooi om te zien, maar als Je iets bestelt, is het niet voorradig of slechts op zeer lange termijn leverbaar. Dit geldt vooral voor de taal- en, rekenboekjes. Natuurlijk was er ook een uitge breide collectie vulpennen en -pot loden, linialen, driehoeken en ver der tekenmateriaal, benevens diverse modellen schoolborden, telborden, kortom alles wat men zich maar den ken kan en wat voor de inrichting v. een moderne school nodig is- Vooral ook om de overzichtelijke wijze van uitstallen, kunnen de inzenders te vreden zijn over de belangstelling die de aanwezigen voor het tentoonge stelde betoonden. Opening door de voorzitter. Spr. zelde verheugd te zijn God te danken, dat na bijna 10 jaar weer een samenkomst mogelijk was' om zich te bezinnen op de hoge taak, die het onderwijzend personeel ls opgelegd. In 1940 waren alle plannen voor deze dag gereed, doch de oorlogs omstandigheden verhinderden de uitvoering. Nu eindelijk kan deze dag, zij het met een ander program ma en onder andere omstandigheden, worden gehouden. De naweeën van de oorlog ervaren we stoffelijk en feestelijk. Voor de morele weder opbouw van ons volk zijn vooral de ouders en de onderwijzers onder leiding van de geestelijke overheid, van het hoogste belang. Op een verantwoordelijke post «taan wij, aldus spr., werkend aan de heropvoeding van de jeugd van ons volk. Daar dus hangt van de onderwijzer de toekomst van Ne derland voor een groot deel af. Spr. wees vervolgens op de taal: van het onderwijzend personeel: de Jeugd te begeesteren voor een radi caal christelijk herstel der maat schappij, daarbU tevens als goede Nederlander met alle Nederlanders van goede wil samen tc werken in verdraagzaamheid en vertrouwen. De Katholieke onderwijzers moe ten daarbij het eeuwig doel voor ogen houden en sterk zijn in hun beginsel. Meer dan de soldaat maakt de on derwijzer, dc opvoedende kraoht uit van een volk. Hij bepaalt de geestes richting, do mentaliteit, de weer baarheid, de actie van het volk. Van 6 tot 15 a 18 jaar staat de jeugd onder de invloed van de on derwijzer, als deze dat wil en dat moet hij willen. Dit beseffen de tegenstanders vaak beter dan wij. Men zie slechts hoe in het communis tisch Oost-Europa de jeugd het eerst gegrepen wordt. Zo deed Nazi- Dultsland. zo doet Sovjet-Rusland. Hieruit moet do lering getrokken worden: de jeugd in onze hand, in goede hand. Hierop moeten wij ons dagelijks activeren, geheel onze belangstelling richten, dan kan men verzekerd zijn van een goede toekomst. Na dit openingswoord heette spr. allen hartelijk welkom, in het bij zonder deken Homulle, de pastoors Beukers en v. d. Schoot. Rector Bernefeld, Inspecteur v. Julsingha, van do inspectie Leiden en Omstre ken, oud-collega Schoenmakers, thans inspecteur te Haarlem en voorts de heren H. G. de Boer, oud- afdelingsvoorzitter on Speller, resp. voorz. en secretaris van de St. Augus- tinusvereniging. Na het zingen van het- Bondslied vond hot optreden plaats van hot pa rochiale Jortgenekoor te LlsSe o.l.v. de hêef M. G. van Huiten. Op kunst-" zinnige wijze vertolkten de zilveren kinderstemmen het schone: „Maria, onze Moeder" uit de bundel der Der de Orde van de H. Franciscus en het fris-Vrolijke „Hollands Zee", een tweestemmig Hollands liedje van W. Zaalberg met muziek van Dan. de Lange. De vqorz. dankte de heer van Hui ten en zijn jongens voor dit optreden se niet alleen goéde bollen, doch ook se niet allen goede bollen, doch ook goede zangers kunnen komen. Rede J. W. v. d. Akker. Na con korte pauze werd het woord gegeven aan de heer J W. v. d. Akker, voorz. van het Dioc. hoofdbestuur der K.A.B., die sprak over 't onderwerp: „De school en het leven" Spr. zeide zich voor een moeilijke taak gesteld te zien. Zelfs slechts L. O. genoten hebbend en daarna eerst als arbeider, daarna als gesalarieerd bestuurder in de arbeidersbeweging opgegroeid, had hij slechts een vage herinnering aan de school, aan de meester. Daarom viel het hem moei lijk thans te spreken tot de onder wijzers, wier taak hij een roeping beschouwt. Hoewel de school geheel naast het vak van spr. staat, heeft spr. er destijds in een artikel op ge wezen, dat ook de Lagere school een grote roeping heeft te vervullen ten opzichte van de jeugd, ook van de arbeidersjeugd, went voor deze is deze school vrijwel de enige vor ming. Onderwijzer toch wil zeggen de jeugd binnen te helpen voeren ln een bestaande gemeenschap, de vor men daarvan aan te nemen en te helpen de vooruitgang in die ge meenschap mede te helpen bevorde ren. Zo heeft het onderwijs een belang rijke taak in de gemeenschap, omdat de jeugd moet medehelpen om de materialistische maatschappij te hel pen om te vormen tot eon christe lijke. Do arbeider is niet alleen een factor in de productie, daardoor ai- leen ten dienste staande van het ka pitaal, zoals de materialist het 2iet. De christelijke levensbeschouwing is de arbeiders te zien als mens met een eeuwig doel. N WEERSVERWACHTING VRIJ WARM. o Vrij heldere nacht. Morgen over dag bijna overal zonnig droog weer, later echter weer enkele g overdrijvende wolkenvelden, o Opnieuw iets hogere tompera- 0 tuur. In het Zuid-Oosten van 5 het land weinig wind, in de kuststreken vooral in de na- 1 middag matige 2eewlnd. nnoooooooooftoonooooooooooooooooooO BIOSCOPEN. De films voor de komende week zijn door de Kath. Film Contralo als volgt gekeurd: TIM TUIMEL EN HET SPOOK VAN MUIZENDAM 35. Ja, Tim maakte de bureau-lamp kapot; waarom zullen jullie wel mer ken. Op de afgesproken tijd verscheen het spook voor het venster en werd door de commissaris, die nu niet bang meer was, naar binnen gehaald. Op dit moment kwam Tim in actie; met een geïsoleerde tang pakte hij het draadje waar het spook aan vast bleek te zitten, en stopte het ln de fitting van de kapotte bureau-lamp. Nu ging ook bij de commissaris een licht op, en met de politie-fluit tussen de lippen geklemd, stormde hij naar buiten. Ja, hoor, het laatste gedeelte van Tim's plan was ten uitvoer ge bracht en hiermede was de val dicht geklapt! Lido: „Do dame met de film- lach", 14 jaar. Casino: „Pastor Angelicus", alle leeftijden. Luxor: Afgekeurd. Rex: „Kloine Dolly", 14 jaar. Trianon: Carnegie Ilall", 14 jaar# LEIDSE UNIVERSITEIT. Geslaagd candidaatsexaemn genees kunde: dc dames: A. Dekker to Rot terdam, H. A. Th. Maassen te Rotter dam (cum laude), H. G. Maandag te Wassenaar, L. C. M. Koert te Lelden, L. B. M. Lamerts to 's-Gravenhage, A. H. Grocss te 's-Gravenhagc. Dc heren: A. v d. Marei te Katwijk a. Zee, C. H. Otto tc Leiden, J. v. d. Nat te Leiden, Th. J. E. v. d. Laan tc Katwijk a. Zee, A. J. Kraak te Lisse, F. C. Kuipers te Haarlem, D. Entho ven te Hillegom. Gepromoveerd tot doctor ln de Rechtsgeleerdheid op proefschrift, getiteld „Oorlogsmisdrijven en Jicfc internationale recht" de heer M. W. Mouton, geboren to Amsterdam, wo nende te Londen. Gepromoveerd tot doctor in de Geneeskunde op proefschrift, getiteld „Het vaatstelsel van de Hypophyse bij de witte rat", de heer J. M. F. Landsmeer, geboren te Roterdam, wo nende te Leiden. HAAGSE POLITIERECHTER. De meesterknecht G. H. te Alphen aan den Rijn wist, dut ergens in een café een radiotoestel stond en daar had hij wel animo voor. Er werd' een inbraakje in elkaar gezet, en verdachte had het raam van het café in de avond open geschoven, Waarna de radio werd buit gemaakt, voor welk feit verdachte zich had te verantwoorden bij de Haagse Poli tierechter Dc Officier vorderde een maand gevangenisstraf. De Politie rechter besloot over verdachte een rapport in te winnen, BIJZ. GERECHTSHOF. Voor het Haagse Bijiz. Gerechtshof heeft zich te verantwoorden gehad' dc bankwerker J. A. Verboom uit Ter Aar, die als land wachter zijn hulp aan de vijand had verleend en ook in Duitsland dienst had ge daan. Tegen hem werd vijf jaar ge vangenisstraf met aftrek van pre ventief geëist. Het Hof heeft hem veroordeeld tot die straf. (Berichten, opgenomen in een ge deelte van ons vorig nummer). STAKING ONDER DE BELGISCHE AARDAPPELTELERS. Sedert maanden heerst er een vrij wel algemene staking onder do aard appeltelers en veehouders van do provincie Antwerpen. Deze weigeren aardappelen te verkopen of vee af to leveren aan de slachtuizen. veehouders motiveren hun houding met tc wijzen op de lago vleesprijzen, terwijl de aardappelte lers de overheid er van beschuldi gen niets gedaan tc hebben om de af zet van de overvloedige oogst vroego aardappelen te bevorderen. LAATSTE POSITIE NEDERL. PASSAGIERSSCHEPEN. Johan de Witt, 1 Juli van Amster dam te Batavia. Johan van Oldenbnrnevelt, Batavia Amsterdam, 1 Juli te Suez. Oranje, AmsterdamBatavia, pass. 2 Juli Sicilië. Sloterdyk, Rotterdam—Batavia, 30 Juni van Suez. Valerius, RotterdamBatavia, 2 Juli van Port Said- Veendam v/ordt 5 Juli om 8 uur v.m. van New-York voorgaats Hoek van Holland verwacht. Zo' staal, het met het onderwijs ook. Men kan het, materialistisch beke ken, zien als een fabriek waar een hoeveelheid kennis bijgebracht moet worden en ln sommige opzichten tot in de perfectie. Maar christelijk be schouwd. moeten het kind ook de geestelijke waarden van het leven worden meegegeven. Daardoor zal het kind meer in staat worden ge steld zijn taak in het leven te ver vullen. Een onderwijs, dat slechts is gesteld op het inpompen van enige kennis, is onvoldoende. Het moet zelf leren oordelen, zelfwerkzaam heid aanleren, getraind worden in velerlei opzicht, dat is de taak van het onderwijs. Als er tegenwoordig over onderwijsvernieuwing! gespro ken wordt, dan zijn hiermede enige punten in die, richting aangegeven. De schooi moet ook de maatschap pelijke vorming van het kind be vorderen. Zo ziet hij de school als een werkgemeenschap. Kerk, ouders en onderwijzers moeten gezamenlijk aan deze taak meehelpen. De samen werking tussen de verschillende deelgenoten laat evenwel nog dik wijls te wensen over. De ouders staan dikwijls te ver van de Kerk en de school af. Zij interesseren zich meermalen alleen voor de school opleiding, als aan het einde van het trimester de rapporten thuis komen. De ouders bezien het onderwijzer schap maar al te veel alleen als een baantje van de onderwijzer. De school moet ook maatschappe lijk opvoeden, deugden aanleren en ondeugden afleren, vooral in deze na-oorloese tijden. MARKTBERICHTEN KATWIJK a. d. RIJN, 2 Juli. Groente. Vroege aardappelen: grote 1419. drielingen 1114, Kriel 710, bonken 1215; bos- peen 13.9024.60, wuspeen 1/18 —27, idem II 2020.50; radijs f 4— 4.00, kroten 2.404.20; doppers 3158; tuinbonen 1—15, sla 1 1.50, peterselie 1.801.83, bosuien 5.20—5.80. TER AAR, 30 Juni. Groente. Snij bonen 6.50—10.50, idem stek 26; stamprlnceeaen 12.5015.— peulen 0.8010.70, tuinbonen 0.551.05, doppers f 1.303.80, cap. doppers 1.60—3.90 witte capc. 4.50—4.80 en blauwe schokkers 3,803.90 per 10 kg.; bloemkool 228 cent per stuk; peen 315 cent, uien 6 cent en kroten 315 cent, per bos; peter selie 1.selderie 1.00, bonen kruid 0.501.00. radijs 1 2.00 per 100 bos; sla 1.00—4.30 per 100 st.; komkommers 332 cent per stuit' spinazie 1213 cent, aardappelen 12 18 cent, waspeen 511 cent, toma ten 0.31—1.05, rabarber 47 cent postelein 213 cent en snijblet 1 cent per kg.; andijvie 1638 cent per kist aardbeien 2036 cent per doosje; idem 3593 cent per pond; idem 3.404.30 pera slof. Augurken: Grof 2529 cent en Idem C. D. 16 cent per kg. WOERDEN, 2 Juli. Kaas. Aan voer 250 partijen kaas: met rijksmerk le kw. 133 a 138 en met rijksmerk 2e kw. 124 a 131; zware 139.Handel matig

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 3