l Op korte golf j Ajax behoudt haar voorsprong Wi m b I ed on -kampioenschappen DONDERDAG 3 JULI 1947 DE LEIDSE COURANT PAGINA 2 Gratis steenkool voor Nederland Regering zal huisbrand verstrekken Van bevoegde zijde vernemen wij. dat met de Amerikaanse hulpverle ningsorganisatie „Care" (Co-opera tive for American remittances to Europe) een overeenkomst is aange gaan, volgens welke deze organisatie .aanzienlijke hoeveelheden" kidus- triekolen gratig ter beschikking zal stellen van Nederland, De „Care" wenste oorspronkelijk, meer overeenkomstig haar doelstel ling, huisbrandkolen ter beschikking te stellen. Van Nederlandse zijde werd or echter op gewezen, dat er in Nederland meer behoefte bestaat aan industriekolen. Hierop is besloten aan Nederland induêtriekoleh te vérstrek ken. waarop dan de Nederlandse re gering een overeenkomstige hoeveel heid hüisbrandkolen ter beschikking zal stéllen aan particulieren dus. Wat mógelijk zal zijn dóórdat de regering Vóöi' minder Industriekolen zal heb ben té zórgen. Red.) Op welke wijze deze aan particuliere verbruikers ten goede zullen komên. is nóg niét gere geld, terwijl nog evenmin bekend is, welke categorieën van dit aanbod zullen kunnen profltren, NEDERLAND ONTVANGT GEDEELTE KOGELLAGER- FABRIEK Naar de correspondent van het A. N. P. te Brussel verneemt, heeft de I. A. R A. (het geallieerde bu reau voor de herstelbetalingen te Brussel) aan Nederland machines uit de kogelfischer fabriek te Schweinfur4 toegewezen tot een ge zamenlijke waarde van 492.460 Rijksmark, Deze machines maken een vrijwel complete Installatie uit voor de vervaardiging van kleinere kogellagers voor de rijwiel-stofzui ger en kleine-motorenindustrie. Ne derland zal deze installatie door eigen aankopen moeten aanvullen. Verder heeft Nederland toegewezen gekregen machines uit de Deutsche Sprengchemie Aktien Gesellschaft te KreiburgInn ter waarde van 407.433 Rijksmark, uit de Pulver Pa brik te Hasloch ter waarde van 15.570 Rijksmark, uit de Dynamit Aktien Gesellschaft te Krimmel ter waarde van 1.261,829 Rijkemark. Tenslotte zijn Nederland nog toe gekend drie kleine zeeschepen van 200 ton, alsmede de „Valkenberg" van 1570 tón en de Schillinghorn van 2974 ton. RADIO VRIJDAG HILVERSUM I (301 M) 7.30 Gram.platen. 8.15 Kerkorgel muziek. 8.30 Gram.platen. 9.00 Mu zikale grabbelton. 10.00 Viool met piano. 10.30 Morgendienst, 11.00 Amati-trio. 12.00 Staf muziekkorps. 13.15 Ned, Kamerkoor. 13.45 Gram. platen. 14.00 Pianoduo. 14.40 Fagot kwartet. 15.00 Gram.platen. 15.15 Declamatie. 16.20 Rott. Strijkkwar tet. 17.20 Orgel. 17.50 Nieuwe opna men. 18.00 Mandolinata. 18.30 Ned. Strijdkrachten. 19.15 Causerie. 19.30 Geestelijke liederen. 19.45 Causerie. 20.15 Kurhaus. 21.30 „Radiosa". 21.50 Vocaal kwartet. 22.45 Avondover denking. 23.00 Philharmonisch Or kest van New York. 23.15 Gram. platen. HILVERSUM II (415 M) 7.30 Gram.platen, 8.18 Gram.pla ten, 8.50 Voor de huisvrouw. 9.0C Boedapester Strijkkwartet, 9.50 Gram.platen. 10.00 Morgenwijding. 10.20 De Regenboog. 10.45 Piano. 11.15 Voor de vrouw. 11.30 Johan de agenda. 12.35 The Skymasters. 13.15 Jong. 12.00 Concert. 12.30 Sport- Het Renova Septet. 13.45 Gram.pla ten. 14.00 Kookkunst. 14.20 Concert. 15.10 Voordracht. 15.30 Piano. 16.00 Gram.platen. 16.30 Tussen twaalf en zestien. 17.00 Accordeonorkest. 18.20 E.T.A.-trio. 18.30 The Ramblers. 19.30 Cursus. 20.05 Sweelinck-kwar- tet. 20.30 Tot het hart van het volk. 21.00 Gram.platen. 21.30 Buitenlands weekoverzicht. 21.45 Amateurs zet ten hun beste beentje voor. 22.15 Gram.-platen. 22.40 Avondwijding. 23.15 Concert. FISCUS ROOMT INKOMENS AF. Bedrieglijke grafiek, Prof. mf. H. J. Héllertlë gchrijft in „Trouw". „Nu de wet Belastingherziening 1947 is aangenomen znl de heffing Van de Inkomstenbelasting geschie den volgens de nieuwe bij deze Wét behorende tabel. De minister heeft aan de Kamer een grafische voorstelling van hèt verloop van de inkomstenbelasting- percentages overgelegd, welke in derdaad duidelijk aantoont, dat de progressie volgens de nieuwe rege ling veel geleidelijker verloopt dan volgens de oorspronkelijke, In verband met de stijging van de kosten Van hot levensonderhoud zijn de belastingvrije minima onge veer driehonderd gulden hóger ge steld, hetgeen tevens voör de lagere inkomèns een iets lagere heffing tén géVólge heeft, doch bij de ge huwden zonder kinderen komt men bij éen ihkömen Van ongeveer 7000 reédS in een hóger percen tage dan Vroeger en bij dé gehuw den fnet bijv. drié kinderen wórdt dit punt bij ongeveer 8000 inko men bereikt. Hoe keurig overzichtelijk deze grafiek oök moge zijn, toch krijgt men het gevóel bij de neus geno men te worden. Immers, wat in deze grafiek dank zij onze befaam de guldén is guldén theorie, niet tot. uitdrukking komt Is de daling van dé koopkracht van de gulden. Stéllen w(j deze gemakshalve op 50 pet Van dié tén tijde van de in voering van het tarief 1942, dan is het düidélijk, dat éen inkomen van 8000 nu, vergeleken moet Wórden met een inkomen van 4000 in 1842 en niet, zoals in de grafiek ge schiedt, met een van f 8000. Voor de belastingplichtige toch is niet het nominale bedrag van belang, maar de vraag, .welke goederen ht) voor dit inkomen kan verkrijgen. Welnu, een gehuwde met drie kin deren betaalde in 1942 over f 4000 inkomen 342,10 en volgens de nieuwe tabel over f 8000 f 1186, Hoewel deze belastingplichtige wat zijn werkelijke Inkomen be treft, in onze veronderstelling van een koopkrachtdaling van 50 pet, er dus niets op vooruitgegaan is, be taalde hij in 1942 8.5 pet van zijn inkomen en thans 14.8 pet. Een gehuwde met drie kinderen betaalde in 1942 over f 1500 inko men 26.40 belasting en thans over 3000 98,70, derhalvo resp, 1.71 pet. en 3.29 pet. Dit geeft wel een totaal ander beeld dan de grafiek, die de indruk vestigt, dat er voor de lagere inko mens een verlichting is gekomen en overigens slechts plooien gladge streken zijn. Prof, Treub onderscheidde drie soorten leugens: de gewone leugen, de leugen om bestwil en de statis tiek. Toen Kaïn Abel doodsloeg was dit statistisch de grootste ramp, die ooit heeft plaats gevonden, want de helft van de weerbare mannelijke bevolking kwam om. Het vorenstaande toont aan, dat men ook de grafiek met voorzichtig heid moet hanteren." COMESTIBLESZAKEN IN DE VERDRUKKING. Woensdag werd in het jaarbeurs gebouw te Utrecht een drukbezoch te bijéénkomst gehouden van ver tegenwoordigers van cömestibles- zaken uit geheel Nederland, De voorzitter deelde in zijn opening mede, dat door de gelijkschakeling Van prijzen op het gebied van levensmiddelen, de kruidenierswin kels in hét cóméètibiesgênre gedu rende dê laatste jaren in uiterst be narde positie zijn geraakt, Mét instemming van de honder den aanwezigen Wérd ten slotte be sloten via de vakgroep de nodige stappen te ondernemen om de on derhavige kwestie bij de overheid aanhangig te maken. KINDEREN VERRIEDEN HUN VADER. Vóór het Bijz. Gerechtshof in Den Haag stonden gisteren terecht broe der en zuster Dóes, beiden fel nat.- socialistisch, die hun vader fél anti- Duits, bij de Sicherheitsdienst te 's-Gravehhage hadden verraden, met gevolg, dat de man Wêfd gedepor teerd en nooit is teruggekeerd. De eis tegen de broer luidde 6 jaar, te gen de zuster 10 jaar, BEURSPRAATJE. De berichten uit ïndië omtrent de Ontwikkeling van de Situatie aldaar werden gisteren ter beurze kalm óp- genomen. hetgeen niet verhinderde, dat de Indische fondsen en de cul- tuuraandélen aanvankelijk iets wa ren aangeboden, met het gevolg, dat de hóofdkoersen ftiêrertdêels ênlgê punten lager waren, dan de vorige slotprijzen. Koninklijke wa ren iets lager en werden bij een vo rige slotprys van 417^ op een hoofdkoers gefixeerd v&n 414 J^. De industrie aandelen warén echter prijshoudend, behalve de' Philips- aandelen, die bij een vorige koers van 385 op een hoofd koers van 38OM werden gesteld. De Scheepvaartaan- delen waren weinig of niet veran derd en daarbij onregelmatig, ^ver geleken met de vorige slotprijzen, Van de aandelen Indische crediet- instelllngen wareb Indische banken en Koloniale Bank, wat de hóofd koersen aangaat, een paar punten la ger. De Amerikaanse markt was kalm, maar bepaald vast gestemd. Nederlandse Staatspapieren waren prijshoudend, Prolongatie 2J< procent. vmoooooooooooooooooóoooooóooooooo lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÓOOOOOOOOÓOOOO BINNENLAND. Het Bruynzeel-houtconccrn heeft besloten nog dit jaar de bouw ter hand te nemen van een modern opgezette machinale houtzagerij tc Sampit (Zuld-Borneo). De N.V. Philips van Houten tc Weesp heeft de levers aangekocht van de door de Willem Barendsz ge vangen walvissen. Deze levers zijn zeer rijk aan vitamine A. De vitami nen van deze levers zullen worden gebruikt voor vitamine-preparaten. Ten besluite van het Scheve- ningse seizoen zullen de kappers voor IJET GAAT er alleszins op lijken, dat weer eén der Westelijke kam pioenen, n.l. Ajax, met de titel „Kampioen van Nederland" gaat strijken, want met 3 punten voorsprong en nog twee wedstrijden te spelen, kan den Amsterdammers het kampioenschap bijna niet meer ont gaan. zo weinig bevredigende resultaat van een match, waarin de Ajax-voorhoo- de keer op keêr prachtig samenspe lend vóór het Maastichtse dóol de bal bijna Vrij wis te spelen, óm daarna of steeds een fractie van een seconde te laat te 2ijn met een schot of zo Slecht te schieten, dat ondanks het volkomen veldoverwicht van Ajax de M.V.V.-keeper Vermeer (die Wit- têlings heeft vervangen) naar ver houding slechts weinig aan de tand werd gevoeld. De Maastichtenaren kwamen reeds met een zwaar gehavend elftal het veld in, maar toen bovendien twee hunner sterkste spelers, linksback van Bun en linksbinnen Verdon- schot, na 20 minuten hinkend het véld verlieten én vervangen werden door Nicolai (zelf vervangen door van Ginneken) en van Munnik, speel den tenslotte naast keepér Vermeer alleen nog aanvoerder van Kerkoer- le én linksbuiten DreeSsens óp hun eigen plaats. Linkshalf Kaanen had de plaats van Van Bun ingenomen ên na zijn aanvoerder en de in de telkens wisselende middenlinie spe lende Tap verdient hij een extra pluim voor zijn harde en nuttige werken. Overwinningen van Ajax en Heerenveen Blauw-Wit weer gelijk Toch heeft Ajax met slechts 3—1 van een zwaar gehavend M.V.V. kunnen winnen en het zou er vóór de Maastichtenaren lelijk hebben uitgezien indien Ajax over slechts één schutter als bijv. Abe Lenstra had beschikt. Nu is het bij een 3—1 nederlaag voor M.V.V. gebleven, maar er zal ha afloop van de Wed strijd in de Ajax-kleedkaihêf wel een Woordje gevallen Zijn over het Om het voetbalkampioenschap van Nederland. Te Amsterdam werd de voetbalwedstrijd AjaxM.V.V., gespééld, welke door Ajax met 3—1 werd gewonnen. Een aanval op het M.V.V.-dool. een evenement zorgen door het hou den van internationale en nationale wedstrijden, zowel in het dames- als in het herenvak. BUITENLAND. In Hessen heerst op het ogen. blik een paratyphüs-epidemie. Drie tot vier. duizend personen zouden door dé ziekte zijn besmet. Scholen zijn gesloten. Egypte en het Vaticaan zijn overeengekomen diplomatieke be trekkingen aan te knopen. Een Turks stoomschip is ter hoogte van Smyrna op een mijn ge lopen. Vijftien/ van de 25 koppen tellende bemanning worden ver mist. Binnenkort zal de vleesprijs in België worden verhoogd. De res taurants krijgen twee vleesloze da gen, terwijl de slagers twee dagen per week gesloten moeten zijn. Ook de melkprijs wordt verhoogd. 3t.M. de Jlaningin in Ceuendig geópxed met de jeugd Dezer dagen heeft H.M, de Koningin op Paleis Het Loo acht jongeren ontvangen en in een ongedwongen samenzijn met hen van gedachten gewisseld over v/at er omgaat in de Nederlandse jongeren wereld en hoe de jongeren zich voorbereiden op de taak, die zij straks in de Nederlandse en Europese samenleving hebben te verrichten. Er ontwikkelde zich een le vendige en belangwekkende discussie, die enkele uren duurde. De jongeren vertelden Hare Majesteit welke moei lijkheden zich thans voor doen onder de jeugd, met welke problemen gewor steld wordt en in welke richting naar hun mening het jeugdvraagstuk dient te worden aangepakt. Uit. voerig werd stilgestaan bij de nood, die er heerst on der de ieugd en in het ar beidsleven, met name bij de problemen van beroeps keuze en scholing, bij het werk onder de grote stads jeugd en de sfeer waarbin nen de verschillende Ne derlandse jeugdgroepen thans leven en werken. Hierbij werd ook gespro ken over de jonge landge noten, die thans onder de wapenen zijn. H. M. bleek men: Hoe voorkomen we werkloosheid in de toe komst? V/elke positie zal de jonge vrouw innemen bij het grote werk, dat komt? Wat is de taak van de voorhoede van het jon- f:e geslacht? Welke geeste- ijke krachten zijn nodig om de nieuwe realiteiten te beheersen? Het gesprek had een on gedwongen karakter. Van een officiële audiëntie was zeker geen sprake; hier sprak de landsimoeder met diep mee te ieven met onze enkele jongeren uiV het militairen,^ niet het minst nati0nale huisgezin. Zij het overal aan onze leef tijdgenoten zeggen". KM. gewaagde ijl haar slotwoord van de ontzag lijke verantwoordelijkheid, die Nederland draagt en de omvangrijke taak, die de jongeren te very uilen krijgen. Met nadruk ge tuide zij hierbij van haar vertrouwen, dat de jonge lichtin? in hechte samen werking met de ouderen het uiterste zal geven en haar gevallen kameraden niet zal willen beschamen. met hen, die naar Indone sië gingen. Hoogtepunt van de be spreking was stellig het ge deelte dat gewijd was aan de vormgeving van de toekomst van de jonge ge neratie en aan het Neder land en Europa van mor gen. De discussie bewoog zich hierbij over een zeer breed terrein. Dit moge blijken uit enkele punten, die o.m. aan de orde kwa- luisterde aandachtig naar nil,v r w-, wat hen en zo talloos yele maaltiid, die H.M.. verge- jongeren bezighoudt. Zij informeerde, zij antwoord de. zij was midden onder hen. Bij het afscheid was •het geen frase, toen werd gezegd: „Mevrouw, in uw rede op de Woeste Hoeve verklaarde u, met de warm zeld vaij haar particulier secretaresse, mej. Geldens, en haar hofdame, mevr. De Beaufort, met haar jonge gasten gebruikte in de Rid derzaal van het oude Loo. Ook aan tafel werd leven dig gepraat. H.M. vertelde te van uw hart achter ons een en ander over Enge- te staan. Wij geloofden dit. landvaarders, die haar be- Nu hebben wij het beves- zochten en over het Londen tigd gevonden. Wij zullen van de oorlogsjaren. M.V.V, had zelfs de leiding nog we ten te nemen (0— 1), doch bij de rust had Ajax een 2—1 voorsprong en daarna kwam er nog slechts één. Heerenveen wist met 30 van B.V.V. te Winnen. Tot vijf minuten voor de rust hadden do Bossenaren stand gehouden. Toen scoorde Jonk man hèt eerste doelpunt. Na de rust voegde Abe Lenstra er nog twee doelpunten aan toe (30). Blauw Wit speelde voor de vierde maal gelijk (evenals trouwens MW). N.E.C. had bij de rust een 20 voor sprong, daarna, scoorden ds A'dam- mers driemaal en de Nljmegenaren maakten gelijk, waardoor beide par tijen kregen wat zij verdienden. De stand is nu: gesp.gew.gel.verl.v.—t.pt. Ajax Héerenveen N.E.C. Blauw Wit B.V.V. M.V.V. 1 1 4 2 2 21—15 27>21 20—21 11—13 11—14 18—24 DE VOLEWlJCKERS BLIJFT OP HET MOSVELD SPELEN. Nu dé tribunes van het Volêwijc- kers-terrein afgekeurd1 waren en deze club voor de beslissing stond, om niet met publiek te spelen of In het ge heel niet aan de competitie deel te nemen, is een ministeriele beschik king afgekomen, waarin de Volewijc- kers tóégestaan wordt nieuwe tribu nes te bouwen. De Over-IJers zullen dus rustig op het Mosveld kunnen blijven spelen. Wimbledon 1947 krijgt een All American eindstrijd heren-enkelspel: Kramer tegen Tom Brown. Een uitslag, die gezien de prestaties van de spelers in de halve eindstrijden, reeds in de eerste set van beide wedstrij den werd voorbereid. Kramer-Brown in de eindstrijd Pails speelde uitstekend tennis voor zijn doen. veel beter dan tegen Fal- kenburg', Groter compliment kun nen wij zijn tegenstander van giste re*Kramer niet maken, als wij hier op laten volgen, dat de Amerikaan desalniettemin won zoals hij wilde: 6—1. 3—6, 6—1, 6—0. Kramer's groot ste kracht, die ook dê kracht van alle Amerikaanse tennis is, de vlakke dri ves naar de hoeken ên het daarna meters passeren van de tegenstander, werd tegen de arme Pails ten volle gedemonstreerd. Kramer had welis waar in de tweede set een kleine in zinking, waardoor zijn spel wat min der gaaf en dat van Pails, als natuur lijke reactio, pittiger en vaster werd, maar hét kostte Pails toch nog heel wat moeite om van een 4—1 voor sprong met 63 de set te winnen. Daarna werd het spel van Kramer zo superieur, dat Pails zich als een schooljongen gevoeld moet hebben, die zijn eerste grote tournooi speelde. De andere halve einstrljd, waarme de feitelijk deze dag werd ingezet, was van een geheel ander genre, hoe wel ook hier reeds in de aanvang ge zegd1 kon worden, wie de uiteinde lijke winnaar zijn zou. Budge Patty, de Adonis van Wimbledon, die van „professor" Bromwich gewonnen had, omdat deze „niet durfde te leven" en over Drobny had gezegevierd, omdat ook deze te bang was voor mogelijk prestigeverlies tegenover een noch hier noch in Amerika gerangschikte speler, ging roemloos ten onder te gen zijn landgenoot Torn Brown, om de eenvoudige reden, dat Patty hier 'n tegenspeler vond, die meer nog dan hij de aanval toepaste, die het spel van Bromv/ich en Drobny zo node miste. Tegen dit tennis werd de held van Dinsdag en Maandag weer klein duimpje en voormalig jeugdkam pioen, het jongste lid van de Ameri kaanse ploeg, die mee had mogen gaan naar Wimbledon met zijn oude re broeders Dit was weer dezelfde Patty van voor de oorlog, 'n aardige speler, maar niet rijp nog voor groot tennis van het genre Kramer en Tom Brown. Patty werd tegen de prach tig spelende, zelfs in nood, heftig aanvallende Brown hoe langer hoe kleiner en onbetekender Het wa- als of hij bang was van die aanval van Brown en hij vergat er helemaal zijn factoren van vorige triomfen door, had geen lange rusten meer nodig tus sen de games en durfde geen opval lende gestes van teleurstelling of be- rustig maken. Patty had zich door te v/innen mogelijk in de Amerikaan se Davis Cup ploeg kunnen spelen, maar dit alles ging hem in deze ene nederlaag tegen Brown voorbij. De tweede set was merkwaardig door het feit, dat beide spelers zeven ga mes lang de eigen service verloren en Brown eerst in de achtste zich her stelde, om daarna opnieuw Patty's service te nemen. In de derde set stond met 50 voor Brown en Patty had nog de moed er een gevecht van te maken, drie ach tereenvolgende games te winnen, maar daar bleef het bij en het werd zoals gezegd een roemloos eindmet driemaal 63 voor Brown, De uitslagen zijn: Heren enkelspel halve finale: Kramer (V.S.) slaat Pails (Australië) met 6—1, 36, 6—1, 60 en T. Brown (V.S.) slaat Patty (V.S.) 6—3. 6—3. 0—3. Gemengd dubbel, vierde ronde: Sidwell én mevr. H. Hopman (Austr.) slaan Mckenzie en mevr. M. King (Nieuw Zeeland) 04, 62. Long ên mevr. N. Bolton (Austr.) slaan Wittman en mej. E. Middleton (Eng.) met 6—2, 62. Drobny (Tsjecho Slow.) en mevr. Mathieu (Frankrijk) slaan Fannln en mevr. M. Muller (Zuid-Afrika) 6—4, 6—4. L. Bergel (Zweden) en mej. D. Hart (V.S.) slaan Falkenburg en mevr, P. Tod'd (V.S.) 62, 64. Sturgess en mevr. S. Summers (Zuid Afrika) slaan Bold (Nieuw Zeeland) en mevr. D. Coutts 61, 61. T, Brown en mej. M, Osborne (VS) slaan Jones en mej. E. Harvey (Engeland) 6—3, 61. As- both en mevr. S. Kormoczy (Honga rije) slaan Slack en mej. Woodgate 63, 62. Bromwich (Australië) en mej. L. Brouigh (VS) slaan Washer en mevr. J. de Meulemeester (Bal.) 6—0. 6—0. Dames dubbel, vierde ronde. Mej. L. Brough en mej. M. Osborne (VS) slaan mevr. R. Ellis (Engeland) en mej. J. -Jedrzejoswka (Polen) met 61, 6—3. Mej. Hart en mevr. P. Todd (VS) slaan mej. E. Harvey en mej. J. Ingram (Eng.) met 63, 64. Mevr. E. Bostock en mevr. B. Hilton (Eng.) slaan mevr. M. Muller en mevr. S. Summers (Zuid Afrika) 6—3, 9—7. KRAMER WIL ENGELSE SPELERS COACHEN. Kramer, die gisteren de eindstrijd van Wimbledon bereikte en hoogst waarschijnlijk ook Wimbledonkam- pioen 1947 zal worden, heeft ver klaard, dat hij bereid zou zijn Engel se spelers te coachen en wedstrijden tegen hen te spelen, opdat zij daar van zouden kunnen profiteren en het spelpeil in Engeland zou verbeteren. Uit zijn verdere verklaring bleek, dat men hem van Britse officiële zijde daar reeds over gepolst had. Op een vraag hoe hij dacht dat het Engelse tennis verbeterd kon worden, antwoordde Kramer: „Door evenals de meeste grote spelers de eastern grip" te gebruiken, onafgebroken op snelle grasbannen te spelen en daar bij steeds aanvallend op te treden". ooooooóooooooooooooooooooooooooooo De verschrikkelijke CfaadeCia oooooooooooooooooooooooooooooooooO Een vrolijke liefdesroman van BERTA RUCK. Vertaald door TEO DE WITTE. 16) De komst van een zekere bezoek ster had reeds de gehele week over „De Schuur" gehangen als een drei-: gende onweerswolk boven een strand vol badgasten. De slag viel. Het onweer brak los. Hare Hoogheid de hertogin van Countshire had het in haar zeer prik kelbare en aristocratische oude hoofd gezet om diezelfde middag een bezoek te brengen aan „De Schuur". Hare Hoogheid was een intieme kennis van die klagende bundel ze nuwen, mrs. Cattermole en ze was de meter van Amber. Daarbij stond ze bekend als de meest onaangena- me vrouw van geheel Londen. Ze had wel iets weg van de oude her tog van Wellington, met zijn eeuwig loerende en doordringende kraaloog jes. Haar peper-en-zoutgryze haren had ze vanaf haar voorhoofd achter- over gekamd met hetzelfde onherroe-1 pelijke gebaar, waarmede zij een stroohalm uit haar onberispelijk ge schoren grasveld zou hebben verwij derd, en die achter op haar hoofd met drie spelden In een dotje bij el kaar werden gehouden. Zij beweerde steeds een doodgewope vrouw te zijn en dan nog wel een oude vrouw er dat het maar gekkenwerk was om anders te willen schijnen, dan je in derdaad was. „Andere vrouwen mogen het leven tot een last maken en hun kameniers de stuipen op het lijf jagen door hun geschmink en massage en een paar elastieke banden om elk been en al die dwaze dingen meer. Ik zal me er niet druk om maken. Maar ik blijf er wel van overtuigd, dat meisjes, die ten minste een kans hebben om goed voor de dag te komen en er enigs zins presentabel uit te zien, voortdu rend moesten worden aangemoedigd om inderdaad v/at meer werk van haar toilet te maken en niet als half naakte jongens in allerlei vodden rond te lopen." Deze pijl was gericht op de golf- schoenen en tennishemden van haar peetdochter. Ze had ook altijd enkele opmerkin gen voor Beryl, de glorie van haar college. „Nog steeds niet ten huwelijk ge vraagd?" flapte ze er uit ,toen zij als I een wrekende godin uit haar auto stapte. Ze had een ouderwets zwart hoedje op en ontdekte tot haar niet geringe voldoening, dat de Catter- mole's met de thee zaten te wachten. ,,En je zult nooit ten huwelijk wor- den gevraagd, indien je met diëzelf- de hooghartigheid op alle jongelui blijft neerzien en over nietsg andeis wenst te praten dan middeleeuwse Franse letterkunde of je belachelijke college. Ik verfoei" (dit was een van haar geliefkoosde termen) „ik ver foei al die intellectuele vorming van de moderne jonge vrouwendat gaat veel te ver. Er is nog nooit een meisje geweest,," ging ze met dezelf de beslistheid verder, „die niet heel wat beter geweest zou zijn, indien ze helemaal niets van al die dingen had geweten. Opvoeding? Intellectuele vorming? Geef mij een meisje, dat nauwelijks weet wat die rare woor den betekenen!" „Wel, nicht Christina, er is oen jonge vrouw bij de hand, die geheel aan uw beschrijving beantwoordt", merkte mrs. Cattermole bitter op. Over het algemeen was ze veel te bang van haar hoge nicht om „het tegen haar op te nemen", maar van middag scheen ze alle vrees in haar boudoir achtergelaten te hebben. „Wij hebben juist zo'n meisje bij ons te logeren". „Haha," zei Hare Hoogheid, terwyl ze zich door de nichten lekker in haar stoel liet stoppen met'een kus sen hier en een kussen daar, het voe tenbankje iets naar links, dankje en nu nog dat zonnescherm wat hoger. „Haha, dat is dan zeker het meisje waar ik eens naar kom kijken. Ik hoorde van mijn kamermeisje een aller vrolijkst commentaar over de reden van haar komst (een opperbest kind, de hemel zij gedankt), dat Ho race er in geslaagd was om door de dorpsslager van valsheid in geschrif te of iets dergelijks beticht te wor den en de man de mond heeft weten te snoeren door hem te beloven zijn dochter aan het Hof voor te stellen. Is het werkelijk niet alleraardigt. Te mooi om waar te zijn. „Welbegon mrs. Cattermole. En toen kwam een elegie over het hoe en waarom van miss Ames' waar schijnlijk eindeloze bezoek aan „De Schuur". Het gemeenste van alles was, dat Hare Hoogheid niet kon nalaten elk nieuw détail of elke snibbige opmer king der drie volwassen babies met een ondeugend lichten van haar scherpe oogjes te beantwoorden. Ze scheen een stikum genoegen te schep pen in het meer. dan ongehoorde dis- crediet, dat Horace Cattermole over het statige huishouden van zijn sta tige Sybil had weten te brengen. „En is het meisje werkelijk hier, Sybil?" „Inderdaad." „Hoe ziet ze er ongeveer uit?" vroeg de hertogin met veel belang stelling. ,Het is gewoonweg onmogelijk. onmogelijk zeg ik je, om een be schrijving van haar te geven", zei mrs. Cattermole, terwijl ze achter over in haar stoel leunde en een der drie schoothondjes streelde. Ze keek als een Penelope over de groe ne gazons, die koel en effen lagen te rusten in de schaduw der hoge pla tanen. „Maar nu je blijkbaar zo ge steld bent op het ontbreken van op voeding en intellect, zul je werkelijk in de wolken zijn over het exem plaar, dat ik je binnen enkele minu ten zal voorstellen. Ik vraag me wer kelijk af, of ze wel kan lezen en schrijven!" „O ja, moeder, ze zit op het ogen blik als het ware begraven in een romannetje en ze is niet uit haar ka mer te slaan", zei Pearl, die zich wij selijk op den achtergrond had gehou den in de hoop bij de groten te mo gen blijven en zo te kunnen horen, v/at die verschrikkelijke hertogin wel te zeggen zou hebben. „Na de lunch zag ik haar tranen met tuiten schreien. Ik dacht eerst, dat het kwam doordat ze wellicht gehoord had', wat een van ons gezegd had over die antemacassar of kanten bed sprei, waarin ze vanmorgen aan de ontbijttafel was verschenen. Ik wilde haar een beetje op haar gemak bren gen en vroeg voorzichtig wat het v/as. Toen bekende ze. dat het kwam door het verschrikkelijke drama, dat ze gelezen had en dat het zo vrese lijk ontroerend was, dat ze er zelf bij was gan huilen". „Wat voor een boek was dat dan wel?" vroeg Beryl ten overvloede. „Een prul dat ze van de bovenste plank van de speelkamer had wegge haald", legde Pealr uit. „Het heet: „Vaarwel, geliefde!" „Het enige boek waar ik zelf bij schreide, in de zestiger jaren, en ge schreven door de enige vrouwelijke auteur, die werkelijk een behoorlijke liefdesscène in elkander kan zetten", decreteeerde de hertogin op har ha telijke manier om altijd in de con tramine te zijn. „We schijnen in ieder geval al in één opzicht van het zelfde gevoelen te zijn. Ik moet haar zien. Waar is ze? Waarom hou den jullie haar voor my verbor gen?" „Ga haar halen, Peggy", beval mrs. Cattermole gelaten. (Wordt vervolgd).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 2