Sk CeicLc Sou/tcwt Een nieuwe Europese conferentie zonder Moskou Soekarno schakelt de Mohammedanen uit DONDERDAG 3 JULI 1947 Bureaux: Papengracht 32, Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826, Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11128 Abonnementsprijs f 0.26 per week, f 1.10 per maand, f 3.25 per kwartaal. Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. By contract "belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden f 1.50. Franciscaans Missiecollege !N HET ZILVER Bij een feest van Eeuwen, zoals onlangs de Minderbroeders in de stad Leiden vierden, valt de zilve ren gedenkdag van een franciscaan se stichting wel heel sterk in het niet. Maar toch mag deze datum en viering voor de lezers van ,,De Leidse Courant" niet onopgemerkt voorbijgaan. Wie kent niet het statig gebouw langs het Overrijn in Katwijk aan de Rijn, ter plaatse nog steeds be kend als .,Het Herenschoot". Nog steeds prijkt naast de deur, ondanks zijn tijdelijke andere be stemming het bronzen bord „Mis siecollege Sint Willibrord". Het Missiecollege van de Paters Franciscanen vierde gisteren zijn 25-jarig bestaan. Een gedenkwaar dige datum. 25 jaar terug eenvoudig, bijna roekeloos Franciscaans begonnen. Pater Simon Bennebroek O.F.M., die tijdens zijn vruchtbaar provin- cialaat meerdere grote werken stichtte en ondernam, gaf aan Pater Clemens van den Berg opdracht, om naast de colleges die de Paters reeds hadden tot opleiding van hun priesterstudenten te Megen en Ven- ray een speciaal college te beginnen voor jongens die roeping gevoelden, om als Missionaris te gaan werken in de Missiegebieden, aan de Paters Minderbroeders toevertrouwd in China, Bifazilië, het H. Land, Nieuw Guinea, Java, Noorwegen en Brits Indië. Met 18 jongens werd begonnen in de spreekkamers van de Zusters Clarissen in Megen. Na een jaar was uitbreiding nodig en vertrok het College naar Baarlo, weer een jaar later naar Sittard. Het ont wikkelde zich tot een blijde francis caanse gemeenschap, waar de apos tolische geest van Vader Franciscus bloeide. Er was een gezonde er grote toeloop naar het College zo dat na enkele jaren naar een twee de stichting werd uitgezien en het Willibrorduscollege te Katwijk aan de Rijn werd aangekocht en als tweede Missiecollege der Minder broeders geopend. De veelbewogen geschiedenis van het college heeft steeds in „De Leid se Courant" zijn beschrijvers ge vonden: De komst der Paters Franciscanen in 1929,' na een bijna eeuwlange werkzaamheid der Paters Jezuïeten, de plechtige uittocht der Missiona rissen naar hun Missiegebieden, de begrafenis van vele Paters o.a. Dr. Bernsen, Prof. Lichtenberg, Pater van Heusden, De meest tragische geschiedenis echter die zich toen in de courant niet liet beschrijven was de uit tocht van Paters en jongens oj 9Juli 1942, toen het college werd gevorderd door de bezetters, en het nog droevere lot, dat over het Col lege kwam op S. Claradag in 1943, toen een groot deel der gebouwen door bommen werd verwoest. De toenmalige Rector Pater Leo- nardus Retèl gaf als zijn afscheids woord aan de jongens mee: Ons College gaat door, we blijven Kat wijk trouw. Het college is doorge gaan. na veel zoeken en vragen werd in Den Haag gastvrijheid ge vonden en in verschillende huizen les gegeven, gestudeerd, gegeten en geslapen. Hoe meer geslagen en ge troffen, hoe sterker het missievuur der jonge candidaten. Weggedoken icijn de jongens en opgenomen door goede mensen en ook daar in het Noorden van Holland gingen de lessen nog door. Totdat na de be vrijding de beschikking kwam over een leegstaand college in Sittard, waar nu reeds 2 jaar het college leven weer normaal en geregeld verloopt. Groot zijn de vruchten in de af gelopen 25 jaar geweest, meer dan 240 oud leerlingen hebben de Pries terwijding ontvangen, de meesten werken in de Franciscaanse Missie gebieden, een groot getal bereidt zich op de Priesterwijding voor, sommigen daarvan in Brits-Indië. Het College gaat door, we blijven Katwijk trouw. Ernstig wordt er gewerkt aan plannen om weer naar Katwijk terug te keren, het college aldaar te herstellen en de getroffen delen te herbouwen. Geen mooier wens op dit jubilee voor de Paters dan dat ze spoedig weer in het mooie en dierbare Kat wijk mogen terug ziin en daar aan de Rijn hun zegenrijk werk kunnen voortzetten, jongens opleiden en vormen tot Minderbroeder-Missio naris met de voldoening hen te zien vertrekken naar het Land der Idealen. Gisteren is in Sittard het feest gevierd; door een van de oud-leer lingen Mgr. Alcuin van Miltenburg O.F.M., Sup. Eccl. van de Missie van Karachi in Brits Indië, is een Pontificale H. Mis opgedragen. En de leerlingen hebben in zang en to neel blij de afgelopen 25 jaar her dacht. Een korte beschrijving van deze eerste 25 jaar van het Franciscaans Missie college is in boekvorm de vele gasten aangeboden; ook be langstellenden kunnen dit bestellen aan het Missiecollege Sint Willi brord te Watersleijde Sittard. Mogen nog velen van Katwijk, de plaats, waarvan eens de zegen van het geloof zich spreidde over het land, onder bescherming van S. Willibrord de apostel uittrekken, om het geloof te brengen aan hen, die neerzitten in de duisternis, en het bevestigen en behouden door onderwijs en prediking in de Pries- P. Geen goede smaak WIJ SCHREVEN Dinsdag in een artikeltje: „Zeker ook in deze tijd kunnen uitgaven, die aan het leven kleur en fleur geven als so ciaal nodig worden beschouwd". Een lezer zendt ons een L. Crt met dit citaat aangeschrapt toe en voegt er bij een ander blad, waarin een foto van het onlangs te Noordwij k gehouden „concours d'elegance" van auto's. Wij vermoeden, dat de lezei ons wil vragen, hoe wij over deze „kleur en fleur" oordelen. Onom wonden gezegd: wij keuren af een dergelijke demonstratie van weelde, naast zo veel gebrek aan het aller- nodigste overal in den lande. Zulk een demonstratie bewijst, dat op het program van de onder- wijs-vernieuwing terecht staat: het aankweken van „de goede smaak"! Aan de „goede smaak" mankeert vaak nog wel het een en ander, óók bij veel„elegance". Zou het zo erg zijn? UIT TIEL wordt aan het „Handels blad" geschreven, dat de werk zaamheden aan de bouw van de gro te schuitsluis in het Amsterdam Rijnkanaal thans stagnatie ondervin den, omdat vele bouwvakarbeiders zijn gaankersenplukken, waar door zij veel meer verdienen; „een weekloon van 100 gld is geen uitzon dering". Men vreest ook, aldus de zelfde schrijver, een trek naar de aardappelvelden en daarna naar de pruimen- en appelpluk. „Eerst tegen de winter zal de bouwnijverheid we er kunnen opleven", aldus de schrijver in het „Handelsblad". Wij kunnen dat alles moeilijk ge loven. Enkele gevallen zullen er na tuurlijk wel zijn, maar: wordt hier niet héél erg overdreven? Het merendeel der arbeiders moet toch wel inzien, dat zij aldus het eco nomisch herstel tegenwerken. Op dubbele wijze. Door wat zij nalaten. En door Wat zij doen. En ten koste óók, en niet het minst, van hun eigen standgenoten. Op deze wijze zouden zij demonstreren eenzelfde geestesgesteldheid als werkgevers, wier enig en uitsluitend doel is, om zo veel mogelijk te verdienen, hoe dan ook. Een echt kapitalistische geestesgesteldheid! De verkeerde voorbeelden van boven-af kunnen heel wat kwaad stichten. Maar dat dit gestichte kwaad een zó'n grote omvang zou hebben aangenomen, als de schrijver in het „Handelsblad" voorstelt, kunnen wij voorshands nog niet geloven. MOLOTOF VERLAAT DE PARIJSE CONFERENTIE MOLOTOF keert vandaag naar Moskou terug en met zijn terugkeer wordt een nieuwe phase in de besprekingen over het Europese her stelplan van minister Marshall ingeluid, omdat de Franse en Britse mi nisters van Buitenlandse Zaken het vaste voornemen koesteren het over leg met de nodige spoed voort te zetten en daarbij alle Europese landen uit te nodigen, met uitzondering van Spanje en de Sovjet-Unie. De vraag, of Europa thans definitief uiteen zal vallen in een Westelijk en een Ooste lijk blok, zal voor een groot deel afhangen van de houding, die de Rus sische vazalstaten ten opzichte van een Frans-Britse uitnodiging zullen aannemen. Zoals bekend, waren het juist deze staten, die bij de Russen hebben aangedrongen op Molotof's reis naar Parijs. op basis van gelijke rechten en we derzijds respect voor de belangen van de contractceerened partyen". Huichelachtige woorden van Molotov Het valt niet te voorspellen, hoe deze staten zullen reageren op ae stellingen, die Molotof gisteren met kracht in Parijs poneerde, n.l., dat overleg op basis van de Frans-Brit se voorstellen zou leiden tot inper king van de economische zelfstan digheid van de kleinere en zwakkere mogendheden. Molotof omschreef de Frans-Britse voorstellen als samen werking' tussen de grote en kleine mogendheden onder overwegende in vloed van de grote. Geheel in tegenstelling tot de Rus sische politiek bij het opstellen van het handvest van de Ver. Naties kwam Molotof met de verrassende zienswijze ter tafel, dat de Sovjet- Unie het Europese herstel wenst ver wezenlijkt te zien door samenwer king tussen gelijkwaardige landen, „omdat de Sovjet-Unie voorstandster is van internationale samenwerking FRANS GENERAAL ONTSAGEN. Generaal Edgarde Larminat, in specteur van de Franse koloniale troepen, is uit zijn functie ontheven, aldus werd gisteren na een kabinets vergadering te Parijs officieel mede gedeeld. De generaal, die momenteel in Frans Equatoriaal Afrika verblijft, is „om dringende redenen teruggeroe pen". De minister van Voorlichting, Bourdan, weigerde iets naders te zeg gen over de officieuze berichten, als zou de Larminat bij het complot te gen de regering betrokken zijn. Riegel Valrimont, een communis tisch parlementslid, zal aan de Fran se regering vragen stellen in zake het optreden van de regering tegen het complot van de „zwarte maquis". Hij wenst o.m. een verklaring voor het feit, dat de gearesteerde generaal Guillaudot tot inspecteur-generaal van de gendarmerie werd benoemd, terwijl hij. volgens Valrimont, inder tijd tegen een groep Franse verzets lieden zou hebben geopereerd. Volgens de politie zijn tot dusver in totaal zeven personen onder ver denking van medeplichtigheid aan de samenzwering in arrest gesteld. Bevin werd driftig. Bevin werd buitengewoon driftig toen de Russische minister zo sprak en verkeet hem, dat hij de feiten ver draaide. Bovendien deelde de Engel se minister aan zijn Russische colle ga mede, dat Engeland en Frankrijk de Ver. Naties en alle bijbehorenae organisaties, alsmede de belangheb bende regeringen op de hoogte zul len houden van de ontwikkeling der besprekingen. Bidault diende eveneens Molotof met scherpe woorden van repliek. Hy zeide o.m., dat de Franse regering elke verdenking van hegemonie verwerpt. Het belang van de Euro pese volkeren is zich te verenigen en niet zich van elkaar af te schei den. De gehele wereld is er getuige van, dat Frankrijk alles gedaan heeft om een scheuring te voorkomen en het wijst plechtig elke verantwoor delijkheid van de hand wat betreft het resultaat, dat zou kunnen voort vloeien uit een weigering, die zy op alle mogelijke manieren getracht heeft te verhinderen. Het stond gisteravond nog niet vast of ook Bevin vandaag naar Londen zal terugkeren. In dat geval zouden twee van zijn medewerkers in Parijs blijven om de voorbereiding voor het voortgezet overleg te regelen. Ande re bronnen verwachtten, dat Bevin en Bidault nog vandaag hun bespre kingen zouden voortzetten. In Genève verklaarde de Ameri kaanse onder-minister van Buiten landse Zaken, Clayton, die aldaar voor handelsbesprekingen vertoett, dat het Amerikaanse aanbod voor hulp aan Europa ook zou kunnen worden uitgevoerd indien „een be langrijke mogendheid" er de voor keur aan zou geven zich van de Europese economische samenwer king afzijdig te houden. De Amerikaanse senatoren Bridges en Fullbright beschuldigden in een te Washington uitgesproken rede gisteren de Sovjet-Unie er van, dat zij het herstel van Europa met opzet te genhoudt. 3 landen-overeenkomst De Tweede Kamer heeft gisteren na uitvoerige besprekingen de douna- ne-overeenkomst tussen Nederland, België en Luxemburg aangenomen, de eerste stap op de weg naar een Economische Unie. Drie kleine vol keren geven het voorbeeld aan de wereld voor vruchtbare samenwer king. NIEUWE OPDRACHT TOT KABINETFORMATIE Nadat Soekarno gistermorgen een bespreking had met de leiders van de republikeinse partijen, heeft hij nog laat in de nacht een opdracht tot het vormen van een kabinet gegeven aan Amir Sjarifoeddin (demission- nair minister van Defensie), dr. A. K. Gani (voorzitter van de P.N.I.) en Setiadjit (voorzitter der arbeiderspartij). Het kabinet moet vandaag (Donderdag vóór twaalf uur gereed zijn. De Mohammedaanse Masjoemi- partij is bij de kabinetsformatie uitgeschakeld. Deze partij bleef het pre mierschap en het ministerie van Defensie'voor zich opeisen, hetgeen er Dinsdagavond toe leidde, dat de pogingen om een coalitiekabinet te vor men werden opgegeven. Sjarifoeddin vormt een nieuwe republikeinse regeering. Naar zo juist in een uitzending van Radio-Djokja is bekend gemaakt heeft Sjarifoeddin met medewerking van Gani en Setiadyit Soegondo een kabinet samengesteld, waarin o.m. de volgende personen zitting hebben. Premier: Amir Sjarifoeddin, tevens minister van defense. Eerste vice-premier: A. K. Gani, tevens minister van welvaart. Tweede vice-premier: Raden Mas Setiadyit Soegondo. Minister van Binnenlandse Zaken nog niet aangewezen; de zetel is ech ter bestemd voor de (Patai Sarekat Islam Indonesia). Minister van Buitenlandse Zaken: Hadji Agoes Salim. Radio Djogia deelde nog mede, dat het totaal van 34 ministers en vice- ministers over de volgende partijen verdeeld is: 7 behoren tot de P.N.I., 2 tot de Patai Boeroeh (Arbeiderspartij), 6 tot de Partai Sodalis, één is Katholiek, één behoort tot de Parkindo (christe lijke partij) één is communist, acht zijn partijloos, terwijl de overige ze ven der benoemde ministers, zo zegt het bericht, Islamieten zijn. Tijdslimiet opgeschoven* Het tijdslimiet, door de Nederland se regering aan de republiek gesteld zo meldt Reuter uit Batavia voor een antwoord op de brief van dr. Van Mook van Zondag j.lbetref fende de toekomst van de Verenigde Staten van Indonesië, is verlengd tot het einde van deze week. De nieuwe republikeinse premier. Mr. .Amir Sjarifoeddin werd in 1907 geboren te Medan uit Batakse ouders. Na de lagere school te Me dan bezocht hij het gymnasium ach tereenvolgens te Leiden en Haarlem en studeerde daarna rechten aan de rechtshogeschool te Batavia, waar hij de meestertitel behaalde. Van 1928 tot 1930 was hy hoofdredacteur van het nationalistische blad „Indonesia Raja". In 1932 werd hij leraar aan de volksuniversiteit te Batavia en la ter aan de kweekschool aldaar. Hij nam actief deel aan het politieke le ven en werd voorzitter van de Gerin- do (Gerakan Ra'jat Indonesia-Indo- nesische Volksbeweging). Tevens opende hij een advocatenbureau te zamen met mr. Jamin, een der lei dende figuren uit het na-oorlogse volksfront. Het grootste gedeelte van de Ja panse bezetting bracht hij door ii een Japans-concentratiekamp. Na zijn bevrijding, die eerst op 1 Oct. 1945 plaats vond, werd hij onmiddellijk lid van de voorlopige volksvertegen woordiging van de jonge republiek en kort daarna minister van voor lichting in het eerste republikeinse kabinet. Op 5 December 1945 werd hij gekozen als voorzitter van de Partai Sosialis (waartoe ook Sjahrir behoort). Ten slotte volgde 5 Januari 1946 zijn benoeming tot minister van Defensie, welk ambt hij tot op heden bekleed heeft. Sjarifoeddin is Chris ten (Protestant1). Militaire hulp bij oogst In de komende oogst periode zullen, aldus de „Volkskrant", militairen hulp gaan verlenen aan de land bouw, welke met een nijpend tekort aan arbeidskrachten heeft te kam pen. Zij ontvangen daarvoor een ex tra geldelijke toelage. Aan deze hulp verlening nemen uistluitend militai ren deel, die niet voor uitzending naar Indië in aanmerking komen. Het ligt in de bedoeling in de eer ste plaats Noord-Holland, Groningen en Zeeuws-Vlaanderen op deze wij ze van arbeidskrachten te voorzien Ook is de Wieringermeerpolder bij dit plan inbegrepen. Dit is een uitstekende maatregel van de Regering! De spanning in het bouwbedrijf De werkgevers in de bouwbedrij ven hebben in een schrijven aan de Bedrijfsunie der werknemers mede gedeeld, dat zij gedeeltelijk aan de gestelde eisen kunnen voldoen. De werkgevers hebben hun goed keuring gehecht aan het afsluiten der C.A.O., echter zonder de daarin voorgestelde loonsverhoging en wij ziging der klasse-indeling, behoudens de zesde klasse. Zij hebben zich prin- ciuieel bereid verklaard, mede te werken aan de totstandkoming van het pensioenfonds en deel te netnsn aan een fonds, waardoor aan loonder ving als gevolg van vorst kan wor den tegemoet gekomen. Ten slotte zijn de werkgevers on der voorbehoud bereid, de mogelijk heid tot toeslag op loon van arbei ders, werkzaam in z.g. onderhouds werk, onder ogen te zien. De bedrijfsunie in het bouwbedrijf (de samenwerkende bouwvaakrbei- dersbonden) kwam gisteravond te Utrecht in vergadering bijeen om de brief van de werkgeversorganisaties te bespreken en haar houding ten aanzien hiervan vast te stellen. De bedrijfsunie constateerde, dat door de werkgeversorganisatie ten aanzien van enkele belangrijke pun ten een wat meer tegemoetkomende houding is aangenomen, doch dat het antwoord geen voldoende bevre- giging heeft geschonken en nog niet tot oplossing van de moeilijkheden heeft kunnen leiden. De bedrijfsunie bleek voorts van oordeel, dat in ver band met het grote lands- en be drijfsbelang er alsnog een poging dient te worden gedaan om binnen enkele dagen tot oplossing van de ge schillen te geraken. Te dien einde zal waarschijnlijk reeds Vrijdag a.s. een bespreking met de Stichting van de Arbeid plaats vinden, terwijl ver der aan de werkgeversorganisaties in het bouwbedrijf is verzocht, een be spreking in het begin van de volgen de week te beleggen. Te Dordrecht ontstond een woordentwist over een loonkwsetie tussen de 48-jarige W. H. en de bak ker W. v. E. Van E. maakte zich zo kwaad, dat hij H. een klap met de vuist gaf, tengevolge waarvan H. be wusteloos neerstortte en later is over leden. In het Concertgebouw'' te Amster dam vond een herdenking plaats van W. H. Vliegen, een der veteranen en voorgangers uit de socialistische be weging in ons land. Minister W Drees by het uitspreken van zijn herdenkingsrede. Opschorting achtste leerjaar In de memorie van antwoord op het voorlopig verslag der Tweede Ka mer over het wetsontwerp wijziging van de leerplichtwet geeft de minis ter van Onderwijs te kennen, dat hij het gezien de tegenwoordige om standigheden moreel niet verant woord acht de ouders te dwingen hun kinderen een onderwijs te doen vol gen, dat weinig of geen practische betekenis heeft. Noodgedwongen ziet hij zich daarom verplicht de leer plicht tijdelijk tot zeven jaar terug te brengen. De leerverplichting in het achtste leerjaar wordt nu opge schort tot een tijd, dat het voortge zet gewoon L. O. op een verantwoor de wijze kan worden gegeven. De sombere verwachting dat geen leerkrachten te vinden zullen zijn, deelt de minister niet. Er zal echter met de noodzakelijke scholenbouw nog een reeks van jaren gemoeiu zijn KNSTRIBUTIENIEUWS VOOR HET TIJDVAK VAN 6 t.m. 19 JULI 1947. Elk der volgenae bonnen geeft recht op het kopen van: BONKAARTEN KA, KB, KC 707. (Serie g). g-01 brood 800 gram broodi g-02 brood 400 gram brood g-01 boter 125 gram boter g-02 boter 250 gram margarine of 200 gram vet g-01 melk 4 liter melk g-03, g-05 melk 7 liter melk g-01 vlees 100 gram vlees g-02 vlees200 gram vlees g-01 algemeen 200 gram kaas algemeen 500 gram suiker, bo terhamstrooisel enz. of 100 gram jam, stroop enz., of 500 gr. chocolade of suiker werk. -g-03 algemeen 225 gram huishoud zeep of 180 gram toiletzeep g-04 algemeen 250 gram zachte zeep g-01 reserve 125 gram margarine of 100 gram vet g-03 reserve 1600 gram brood g-04 reserve 125 gram margarine of 100 gr. vet g-05 reserve 200 gram kaas g-06 reserve 800 gram brood g-07 reserve 125 gram boter BONKAARTEN KD, KE 707. (Serie g). g-11 brood 800 gram brood g-11 boter 250 gram boter g-12 boter 125 gram margarine of 100 gram vet g-13, g-15 melk 12 liter melk g-11, g-12 vlees 100 gram vlees g-11 algemeen 100 gram kaas g-12, g-13 alg. 250 gram suiker, bo terhamstrooisel enz. of 500 gram jam, stroop enz., of 250 gram chocolade of suikerwerk g-14 algemeen 225 gram huishoud zeep of 180 gram toi letzeep g-15 algemeen 250 gram zachte zeep g-16 algemeen 500 gram bananen (voorinleveringsbon) g-13 reserve 800 gram brood g-16 reserve 500 gram rijst of kin dermeel (uit rijst be reid) of kinderbisc. g-17 reserve 225 gram huishoud zeep of 180 gram toi- g-18 reserve letzeep 250 gram zachte zeep BONKAARTEN MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG 707. (Bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken) (Serie g). g-21 brood 800 gram brood g-21 boter 250 gram boter g-22 boter 250 gram margarine of 200 gram vet g-21 melk 5 liter melk g-21 vlees 300 gram vlees g-22 vlees 100 gram vlees g-21 kaas 200 gram kaas g-21 eieren 5 eieren g-21 suiker 250 gram suiker, bo terhamstrooisel, enz. of 500 gram jam, stlroop enz., of 250 gram chocolade of suikerwerk VERSNAPERINGSKAARTEN ENZ. QB, QC 707. g-33 versn. 200 gram chocolade of suikerwerk of 2Ó0 gram suiker,, boter hamstrooisel enz., of 400 gram jam, stroop enz. ersn. 100 gram chocolade of suikerwerk, of 100 gram suiker, boter hamstrooisel enz., of 200 gram jam stroop enz. Met ingang van heden zal, tenein de de detaillisten in de gelegenheid te stellen hun zaken voor vacantie te sluiten, tot eind Augustus eenmaal per veertien dagen een bonnenlijst worden gepubliceerd. In het schema van de suikerrant soenering zou de bon, welke op 14 Augustus wordt aangewezen, geldig zijn voor 500 gram suiker. Om ae overgang gemakkelijker te doen ver lopen, zal dit echter een bon worden voor 750 gram, terwijl de bon voor 500 gram dan op 4 September komt. Op 18 September volgt dan weer een bon voor 750 gram en op 2 October een bon voor 500 gram volgens het bestaande schema. NIEUWE BON VOOR SCHEERZEEP Tussen 3 en 19 Juli moet bon Ta bak 2 Reserve van de tabakskaart QA 707 bij de detaillist worden inge leverd. Op deze bon zal een rant soen scheerzeep worden afgeleverd. Mannelijke personen van 18 jaar en ouder, die niet in het bezit zijn van een tabakskaart, moeten zich op na der te bepalen dagen tot de distribu- tiedienst wenden, onder overlegging van hun Tweede Distributiestam kaart. Bovengenoemde bonnen kunnen reed# op Vrijdag 4 Juli worden ge bruikt, met uitzondering van de bon nen voor melk, waarop eer.;: op Maandag 7 Juli mag worden gekocht De bonnen voor bananen moeien uiierlyk op 12 Juli bij een handelaar worden ing.ltverd. De aflevering zal plaats hebben naar mate de bana nen aangevoerd worden. Op de bonnen voor huishoudzeep is in den vervolge naar keuze ve.Krijg- caar: *25 gram huishoudzeep of 180 gram toiletzeep. De geldigheidsduur van de bonnen e-03 vlees voor 1 lbs (ca. 450 gram) meat and vegetables is verlengd t.m. 2 Augustus a.s. De niet-aangewezen bonnen van serie f kunnen vernietigd worden. SPIJSOLIE IN AUGUSTUS. Naar de „Msbd." verneemt, zal in de maand Augustus in plaats van margarine een bon voor spijsolie wor den aangewezen. gtn (coMeJU.it... „In onze dagen is vooral nodig het lichtende voorbeeld van een nederig, arm en belangeloos leven, de trou we weergave van de Goddelijke Meester, die in Goddelijke openhar tigheid kon zeggen: „De vossen heb ben hun holen en de vogels in de lucht hebben hun nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets om Zyn hoofd op ner te leggen". Paus Pius XI in zijn ency cliek tegen het atheistisch Communisme (1937).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1