IERL Geertra J.Verbrugge Staatsloten ZOMERCONCERTEN BOOTARTIKELEN ,,'t Huis Ter Leede" LEIDSE BIOSCOOPTHEATERS KANTOOR NETTE MEISJES N.V.„DE CONDOR" Volslagen Bakker Seiefaantfa WOENSDAG 2 JULI 1947 97C JLELLJ5E COURANT PAGINA 4 LEIDS TRIBUNAAL Vaak gebeurt het, dat in een Tri bunaalzitting, verdachten een abso luut tekort aan memorie demonstre ren, indien dat in het belang is van hun zaak. Deze keer was het de ge tuige Vlieland, van wie het afhing, of het ten laste gelegde aan ver dachte A. de Jong al of niet van ver zwarende invloed zou zijn op het von nis, dat over hem zou worden ge veld. Doch getuige Vlieland wist, dat zijn eigen zaak in gevaar kwam en herinnerde zich niets meer. Aan verdachte A. de Jong te Lei den, werd ten laste gelegd, dat hij buiten de gewone feiten als het lid maatschap van de N.S.B. en het be kleden van functies bij de N.S.B., ook een brief met een waarschuwing, die was gericht aan V. T., bij wie verdachte was ondergedoken, heeft laten lezen aan Vlieland met de me dedeling, dat deze brief afkomstig moest zijn van Sbij wie daarop een huiszoeking vplgde. Volgens verschillende getuigenver klaringen was De Jong een goedaar dig man, die zeer lichtgelovig, en verstoken van enig politiek inzicht was. Het bleek, dat hij zijn pakhuis vele keren heeft beschikbaar gesteld voor het verbergen van onderduikers, fietsen en radio's. Zijn raadsman, mr. N. G. Geelkerken, die verdachte heel goed kende, kon niet anders dan goe de inlichtingen over hem verstrek ken. De Jong was echter een zeer dom man, die stellig niet heeft nage dacht over de gevolgen, die zijn daad zou kunnen hebben. Mr. Geel kerken achtte, evenals de opgeroe pen getuigen, hem niet in staat tot bewust verraad en bepleitte uitersie clementie. P. J. K. Determan te Leiden, werd ten laste gelegd het lidmaatschap van de N. S. B., en vele functies, die hij heeft bekleed in de beweging. Ver dachte gaf een uitvoerige verklaring, hoe hij was toegetreden, waarbij hij de nadruk legde op invloeden, die hij op 15-jarige leeftijd heeft ondergaan en op de slechte omstandigheden, waaronder hij enige tijd moest leven. In 1937 bevond hij zich in Duitsland, waar hij voor de ideeën werd gewon nen. Openhartig beantwoordde ver dachte alle aan hem gestelde vragen. Hij had zich laten leiden door gevoe lens van sociale gerechtigheid, niet door politieke overwegingen. Zijn verdedigster, mej. mr. M. Veltkamp wees op de zeer beperkte mogelijk heden tot heropvoeding van intel lectuelen in bewaringskampen. Zij bepleitte werkzaamheden, die meer in overeenstemming waren met ver- dachte's aanleg en ontwikkeling, en verzocht mede in verband, dat hij kostwinner was, clementie. Buiten de gewone feiten, werd W. 1-1. v. d- Berg uit Leidschendam Ver raad ten laste gelegd. Verdachte zou een minder vriendelijke opmerking van een zekere R. aan het adres van de Duitsers, hebben doorgegeven, met het gevolg, dat deze werd ge arresteerd. Verdachte gaf de feiten toe, maar zeide, niet met enig boos opzet gehandeld te hebben. Er waren verschillende tegenstrijdige verkla ringen. Enerzijds schetste men hem als een zeer gevaarlijk man, ander zijds getuigden brieven van zijn hulpvaardigheid. Volgens de verde- ciger, mr. J. v. d. Plas, waren de be weegredenen pogingen geweest om opheldering te brengen in klachten, oie verdachte had ontvangen. J B. v. cL Burg uit Leidshendam heeft zich vrijwillig gemeld bij de Waffen SS en heeft in dienst van de Duitsers gevochten tegen de Russen. Zijn verdediger, mr. Hannivoort, bracht naar voren, dat deze verdach te uit een politiek-ingefecteerd ge zin kwam, en schetste hem vervol gens als een man m§t een zeer gz- ringe ontwikkeling, v. d. Eurg zal door een opgelopen zware verwon ding nooit meer in staat zijn tot net verrichten van zware arbeid. Zijn straf was zwaar genoeg geweest en verdediger bepleitte daarom clemen tie. In de voortgezette zaak tegen N. H. Fennis, wees de verdediger, mr. H. H. Donders op enige punten in de ten lasteiegging, die niet bewezen konden worden. Spreker was van oordeel, dat het ten laste gelegde niet gehandhaafd kon blijven De ui+spruak van al deze zaken volgt over veert'en dagen. SPORT De Wimbledon- kampioenschappen Ladies day" heeft zoals verwacht kon worden geen sensaties gebracht, tenzij men het verliezen in slechts twee sets van de minst sterke Ame rikaanse, mrs Todd, tegen de Zuid- Afrikaanse mrs Summers als zodanig zou willen beschouwen, maar ons in ziens was de overwinning der Zuid- Afrikaanse volkomen normaal. De vier dames, die de halve eindstrijden zullen spelen zijn: drie Amerikaanse en een Zuid-Afrikaanse, namelijk de dames Brough, Hart en Osborne en de reeds genoemde mrs Summers, waarvan Brough tegen Hart en Sum mers tegen Osborne zullen uitkomen. Mrs Summers won met 75. 64 van mrs Todd, Doris Hart sloeg mrs stock, 46, 61, 62, miss Brough won van de Australische mrs Bolton 62, 63 en mis Osborne versloeg de Engelse Mrs Menzies, 62, 64. We krijgen dus zeer waarschijnlijk een eindstrijd tussen Louise Brough en Margaret Osborne, tenzij Doris Art plotseling een bevlieging mocht krijgen, hetgeen in verband met haar prestaties van de afgelopen dagen niet te verwachten is. Maar dames- nummers kunnen altijd verrassingen brengen. Noordwijkse tennis kampioenschappen beloven veel Het belooft dit jaar interessant te worden op de internationale tennis kampioenschappen te Noordwijk, welke a.s. Maandag een aanvang zul len nemen. De banen van het Noordwijkse Ca sino zullen ditmaal tal van promi nente spelers van de Wimbledon- kampioenschappen te zien krijgen, want velen hebben de invitatie om in Noordwijk te komen spelen, aan vaard We noemen o.m. Dames: de „Laatste Vier" van Wimbledon, t.w. de Amerikaanse dames Brough. Hart, Osborne en de Zuid-Afrikaanse mrs Summers. Voorts de Zuid-Afrikaanse mrs Muller, de Amerikaanse mrs Todd en de Roemeense mrs Rurac. Heren: de zes Brits Indische Da- vis Cup spelers, de Australiërs Sid- wel en Harper, de Fransman Cochet. de Zuid-Afrikanen Sturgess en Fan nin, de Roemener Rurac en de En gelsman Barton. Verder werden de volgende wed strijden gespeeld: gemengd dubbel spel (2e ronde): Cernik en mej. Straubeova (Tsjecho Slowslaan Cucelli en mevr. Bossi (Italië) 64. 54 gewonnen gegeven. Fannin en mrs Muller (Zuid-Afrika) slaan Ley- land en mrs WalkerSmit 61, 86. Heren dubbelspel (3e ronde): Paish en Barton (Eng.) slaan Elmer en Spitzer (Zwitserland) 97, 46, 6—2, 6—3. 4e ronde: Falkenburg en Kramer (V.S.) slaan Paish en Barton (Eng.) 6—2, 6—4, 6—4. Dames dubbelspel (2e ronde): mrs Dawson Scott en mrs halford (Eng.) w.o. mevr. Rurac (Roemenië) en miss Woodgate (Eng.) teruggetrok ken. Dames dubbel: Mevr. R. Ellis (Eng.) en mej. J. Jedrzejawska (Po len) slaan mevr. P. G. Glover en mevr. F. Vivian (Eng.) met 97. 3 6. 62. Mej. Hart en mevr. P. Todd (V.S.) slaan mej. J. Gannon en mej. J. Quertier (Eng.) 63, 64. Mevr. Muller en mevr. S. Summers Zuid- Af r. slaan mej. V. Dace (Eng.) en mevr. E. Hamilton (V.S.) met 86, 63. Mevr. N. Wynn Bolton en mevr. H. C. .oppman (Aus.) slaan mej. M. de Borman en mej. J. de Meulen- meester (België) 62, 60. Mevr. N. Blair en mevr. M. Menzies (Eng.) slaan mevr. E. Dawson Scott en mevr. W. Halford (Eng.) 75, 64. Gemend dubbel: Asbath en mej. M. Kormoczy (Hon.) slaan Roberts en mej. P. J. Curry (Eng.) met 60, 60. Jaroslav Drobnij (Tsjecho-Sl.) en mrs Mathieu (Fr.) slaan Butler en mrs Carris met 6-3, 64. Mackenzie en mrs King (Nieuw Zeeland) slaan Cernik en miss Straubeova Tsjecho- Sl,met 6—4, 6-^4. Bold (N.-Zeel.) en mrs Coutss (Eng.) slaan Baxter en mrs Osborne (Eng.) met 36, 6—3, 6—2. Herendubbel: G. Brown en Colin Long (Austr.) slaan Fannin en Stur gess (Z.-Afri); met 97, 57, 64, 63. Mottram (Eng.) en Sidwell (Austr.) slaan Mehta en Misra (In- dië) met 26, 97, 64, 64. Brom- wich en Pails (Aust.) slaan Pelizza en Petra (Fr.) met 6—4, 119. 64. MOTORBOOTSPORT. WEDSTRIJDEN TE A'DAM. De Kon. Nederl. Motorbootclub zal op 6 Juli ter gelegenheid van de Am sterdamse Sportweek, motorbootra ces houden op de Amstel te Amster dam tussen Ceintuurbaanbrug en Berlagebrug. De verschillende nummers, welke het programma vermelden zijn: a. keerpunts wedstrijd en; b. handicap wedstrijden; c. estafette. Te 11.50 uur wordt vlaggenparade gehouden, te 12 uur zullen eerst alle inborads vertrekken en te 12.25 uur alle outboards enz. Voor deze num mers hebben zich reeds 16 boten aan gemeld, welke volgens de wedstrijd regels van de Union Internationale Moto-Nautique zullen varen. De wedstrijden staan open voor al le Nederl. boten met binnen- of bui ten boordmotor, onverschillig bij wel ke vereniging de eigenaar is aange sloten. ZWEMMEN. ZWEMVIJFKAMP IN „DE ZIJL". Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Zijl zullen as. Za terdag om 6 uur wedstrijden plaats Vinden tussen G. Z. C., L. Z. C., Poelmeer, Sleutelstad en de Zijl en wel in een vijfkamp op diverse num mers. Het programma omvat een 16-tal zwemnummers, w. o. diverse esta fettes. Na afloop volgen nog twee waterpolo wedstrijden en wel tussen G. Z. C. IDe Zijl-L. Z. C.-combina- tie en de Zijl 2—Sleutelstad 1. TIM TUIMEL EN HET SPOOK VAN MUIZENDAM 34. Die avond gebeurde er iets, waar de bewoners van Muizendam erg ver baasd over waren. De omroeper ver kondigde met luider stemmen, dat de politie de opsporingspogingen opge geven had en nodigde tevens het spook uit die avond om 7 uur, het ge vraagde geld te komen halen De booswicht, die dit natuurlijk ook vernam, lachte in z'n vuistje! Dat kwam net mooi uit. hij had immers juist, weer draad kunnen krijgen! Doch Tim had z'n voorzorgsmaatre gelen genomen en deed iets, wat de commissaris ten hoogste verbaasde! WATERPOLO De ZijlMaas 23. De thuisclub verschijnt met invallers voor H. Blansjaar en Kloos en heeft deze wedstrijd alleen verloren door het zwaar verdedigend spel van de te genpartij, de prima spelende doel- verdediger en de krachtmens Joppe. Vooral deze laatste, een speler twee maal zo zv/aar als elke andere, toonde zich weinig sportief, schoot, duwde en trapte.v.t en maakte ook de drie doelpunten. In het begin is de thuisclub direct strek aanvallend, maar de vele schoten worden van te grote afstand gelost om succes te hebben. Maas speelt alles op Jop pe, doch ook deze heeft weinig suc ces, zodat doelpunten uitblijven. Jammer is het, dat nog twee spelers het water moeten verlaten voor te vroeg wegzwemmen en ook Prevoo daarvan dedupe is. Na rust volop spanning. Een vrije kans schiet van Egmond hoog over, waarna Joppe door wegduwen van zijn tegenstan der eindelijk kans ziet te doelpun ten (01). Niet zodra zijn de ploe gen compleet of Prevoo krijgt een kans en de stand is gelijk (11). Beide doelverdedigers verrichten nu keurig werk en eindelijk gelukt het Joppe de stand op 12 te brengen. De Zijl geeft het niet op en nadat vele fraaie schoten zijn gestopt ge lukt het Van Weizen weer gelijk te maken (22). Joppe brengt dan de eindstand op 23. De Zijl adsp. APoelmeer adsp. 81. Gedurende de gehele wed strijd zijn de Zijl-spelers niet van het Poelmeer-doel weggeweest en kon alleen de keeper zijn club voor een nog grotere nederlaag behoeden. Voor rust werd de stand 30 ter wijl in de tweede helft, nadat het 50 was geworden, Poelmeer een doelpunt je mocht maken en de eind uitslag 81 werd. De Zijl damesZwip dames 23. Een wemig aantrekkelijk wed strijd, waarbij Zwip veel sterker was en de Zijl door stug verdedigen (vooral L. v. Veggel in het doel was aardig op dreef) een grote neder laag voorkwam. Zwip nam het eerst de leiding en nog voor rust was het door J. de Bree gelijk (11). Nadat in de tweede helft de stand 13 was geworden, kon J. de Bree nogmaals een foutje in de Zwip-achterhoede aftraffen en bleef het bij 23. WIELRENNEN DE TOUR DE FRANCE. Het is gisteren een bijzonder goe de dag geweest voor de Fransen in de Tour de France. Acht hunner be zetten de eerste acht plaatsen in het 257 KM lange traject, dat gedeeltelijk door de Alphen leidde. De Zaankan- ter Bouk Schellingerhoudt kwam op de helling bij Cuisseaux met twee andere renners in botsing en kon eerst na flinke achterstand, beplakt en bepleisterd, de tocht weer voort zetten. De achter deze vallende groep rijdende Fransman Paul Maye wilde hen ontwijken door stevig te rem men. doch zijn rem brak en de ren ner botste tegen een boom, waardoor hij een sleutelbeen brak. De uitslag is: 1. Teisseire (Fr.) 257 KM 64.51 min. 31 sec.; 2. Fachleiter (Fr.), 3. Bourlon )Fr. Z.W.), 4. Gau- thier (Fr. Z.O.), 5. Audier (Fr. N.O.), 6. Idéé (Fr.). 7. Tassin (Fr. W.) 8. Desertine (Fr. Z.W.). 9. Mollin (B.), 10. Klabinsky (P. Gem,), 11. Seyers (Ned.) 7.13.10, Janssen, Canellini, Bij de te Kopenhagen gehouden wie lerwedstrijden om de Grand Prix voor amateurs wist onze langenoot, Cor Bijster, beslag te leggen op de trofee. Hij won in een harde strijd van de Deen Axel Schandorff en de Engelsman Reginald Harris. Joly en Schellingerhoudt werden 16e geklasseerd. In het algemeen klassement heert Vietto (Fr*) de leiding met 46.49.21. Seyen staat 42 genoteerd, Janssen 52, Schellingerhoudt 60. Italië leidt in het landenklassement met 141 u. 4 min. 25 sec.; 2. Frank rijk 141.24,06; 3. Frankrijk West 141.42.57. 4. België 142.42.57. De ItV— Ned. gemengde ploeg staat op de 9e plaats met 143.10.23. Wilt U iets weten 7 Vraag: Wat is de beste weg per fiets van: 1. LeidenGennep? 2. GennepHelmond? 3. Helmond- Tilburg? 4 GennepTilburg? 5. Til burgLeiden? En de afstanden? Antwoord: 1. Leiden, Alphen, Woerden, Jutphaas, Vreeswijk, Cu- lemborg, Tiel, Batenburg Malden, Mook, Gemert, afstand 140 km.; 2. Gennep, Boxmeer, St. Antonis, Op- loo, Bakel, Helmond, afstand 37 km.; 3. Helmond, Woensel, Son. Best, Moergeste1. Tilburg, afstand 40 km.; 4. Gennep, Oeffelt. Haps, St. Hubert, Uden, Schijndel, Boxtel, Oisterwjjk, Tilburg afstand 55 km.; 5. Tilburg, Breda. Terheijden, Hoge Zwaluwe, Moerdijk, Dordrecht, Rotterdam, Bleiswijk, Zoetermeer, Stompwijk, Zoeterwoude, Leiden, afstand 90 km. Vraag: Welke is de kortste weg van Noordv/ijkerhout naar Schijndel? Hoeveel km.? E.v. andere route te rug. Antwoord: Noord wij kerhout, Lei den, Alphen, Woerden, Jutphaas, Vreeswijk, Everdingen, Deil, Zalt- bommel, Hedel, Den Bosch, Vught, St. Michielsgestel, Schijndel. Af stand 135 km. Terug: Den Bosch, door de Langstraat via Waalwijk en Geertruidenberg, Hoge Zwaluwe, Moerdijk, Dordrecht, Rotterdam Bleis wijk, Zoetermeer, Zoeterwoude, Lei den, Noordwijkerhout. Afstand 140 km. Getrouwd: F. X. J. v. HAASTEREN en M. A. P. MASSELING zeggen mede namens we derzijdse ouders hartelijk dank voor de belangstel ling bij hun huwelijk on dervonden. 7575 Leiden, 2 Juli 1947. Magd. Moonsstraat 33a. Hierdoor delen wij me- de, dat onze Vader, de i Heer JOH. C. VINK J op Woensdag 9 Juli de 2 dag hoopt te herdenken, waarop hij 25 jaar ge- z leden, als vertegenwoor 2 diger, in dienst trad bh de Handelsraad. De Gezongen H. Mis van dankbaarheid is te i 9 uur. 7589 z Gelegenheid tot felici- teren: van 7.309 uur i in Hotel „Toor". Zijn dankbare kinderen, Lien 4 Bart 2 Corrie Theo 2 Annie Hiermede betuigen wij on ze hartelijke dank voor de vele blijken van belang stelling bij ons huwelijk ondervonden. 7587 P. J. Captein C. L. E. Captein v. d. Poel Z'woude. 2 Juli 1947. Weipoortseweg 62. Voor de vele blijken van belangstelling bij ons hu welijk ondervonden betui gen wij, mede namens we derzijdse familie onze har telijke dank. 7591 L. Hogenboom M. C. Hogenboom-Koek R'veen. Juli 1947. Noordeinde 130. Hiermede betuigen wij on ze hartelijke dank voor de vele blijken van belangstel ling en medeleven, die wij mochten ondervinden bij de ziekte en na het over lijden van onze lieve zoon en broer HENRICUS LAURENTIUS A. C. H. Speel. Leiden, 1 Juli 1947. Leliestraat 112. 7584 ARTS IS AFWEZIG Waarneming: dokterstelefoon 22222. 7588 verkrijgbaar, telef. 22674 Mevr. A. v. d. Steenhoven-delfat Witte Singel 67 TREKKING T JULI PIETERSKERK - LEIDEN VRIJDAG 4 JULI - 8 UUR LEO MENS ELWIRA LöTHI, sopraan - Zurich WILLY HARDMEYER, orgel - Zürich Programma's ad. f0.75 (voor leden K. O. f0.50) bij de firma's Bender en Servaas en 'b avonds bij de Kerk. Wegens huwelijk der te- genw. wordt per 1 Aug. of eerder, te Leiden in gezij* van 2 personen een NET MEISJE gevraagd voor d. en n., doch naar wens 's avonds vrij. Goede behandeling en goed loon. Mevr. Jansen, Wasstr. 4, Leiden. 7594 H. R. TROOST Hav«n 14, Telefoon 21664 Op Dinsdag 8 Juli, 's mor gens 11 uur, vindt ten over staan van de notarissen H. L. MORRA te 's-Graven- hage en D. HOUTZAGERS te Sassenheim in het Hotel Het Bruine Paard te Sas senheim de afslag en toe wijzing plaats van: DE BUITENPLAATS te Sassenheim omvattende herenhuis met bijgebouwen, tuin, park, enz.; totaal groot 2.22.08 H.A. Ingezet op f 48.000. (max. pry's f 80.000. 1897 50 1947 De 8ste Juli 1947 is het 50 jaar geleden, dat de FIRMA L. VAN SCHIE zich vestigde te -Noordwijk aan Zee, Noord Boulevard 4. Bij deze gelegenheid zal er op bovengenoemde datum receptie worden gehouden van 4 tot 5 uur Wed. L. VAN SCHIE NOORD-BOULEVARD 4 De Directies der stellen de recettes der 2e avondvoorstelling Gevraagd een NET MEISJE voor lichte administratieve werk zaamheden. Mulo-diploma gewenst Fa H. M. BIESIOT. Haarlemmersfr. 164 Wegens het tegen te hoge prijs verkopen van wol en jaeger, werd WILLEM INTHORN. koopman te Katwijk, Rijn straat 46, bij vonnis van de Tuchtrechter voor de Prijzen te 's-Gravenhage van 19 Juni j.l., veroordeeld tot betaling van een geldboete ad f. 400.verbod om gedurende twee jaar het beroep van handelaar in textiel uit te oefenen, terwjjl tevens publicatie van bet vonnis werd gelast. "Wegens het tegen te hoge prijs verkopen van wol en jaeger werd WILHELMUS JOHANNES VAN BERGE-HENE- GOUWEN, winkelier te Lelden, Haarlemmerstraat 40 bjj vonnis van de Tuchtrechter voor de Prijzen te 's-Graven hage van 19 Juni j.l., veroordeeld tot betaling van een geld boete ad f. 2.000.—, terwjjl tevens openbaarmaking van dit vonnis werd gelast ADVERTEERT IN DE LEIDSE COURANT ■lllllllllllllllllllllll PANCO N.V., Voorburg, Van Alphenstraat 63-64 vraagt voor haar afdeling BINDERIJ Hoog loon, attractieve premie-regeling. Reiskosten worden vergoed Dagelijks aanmelden van 85 uur Wegens het te veel berekenen voor het repareren van een matras, werd WIJNAND BODRIJ, matrassenmaker te Leiden Rijnstraat 26, bij vonnis van de Tuchtrechter voor de Prijzen te 's-Gravenhage van 19 Juni j.l., veroordeeld tot betaling vim een geldboete ad 1.150.—, terwijl tevens publicatie van het vonnis werd gelast. 7592 Kantoor en magazijnen der v/h Wilh. Schudel Co. te Leiden zullen wegens vacantie van 7 tot 14 Juli GESLOTEN ZIJN Wegens het tegen te hoge prijs inkopen van textielgoederen, werd de N.V. „DE FAAM", gevestigd Hoogstraat 1-2 te Leiden, bij vonnis van den Tuchtrechter voor de Prijzen te 's-Gravenhage van 19 Juni 1947, veroordeeld tot betaling van een geldboete ad f. 1.000.verbeurdverklaring van twee in- beslaggenomen mantelcostuums en tevens openbaarmaking van dit vonnis. 7595 Gevraagd een ervaren HUISNAAISTER voor 1 x per week of 14 dagen. Jacob Catslaan 50, Leiden. 7583 WERKSTER biedt zich aan voor 2 3 dagen per week, Leiden of Wassenaar. Br. onder no 7582 bur. v. d. blad. Brood, en Banketbakkerij. Gevraagd voor direct of la ter te Leiden een of chef om patroon te ver vangen en een aank. Be diende. Br. onder no. 1698 bur. v. d. blad. MOTORBOOT Aangeboden teakhouten motorboot, lang 10 M. met kajuit, W.C., keukentje en zonnedek, prima chevro- letmotor, prijs f 4250.s L. D. M.. Haverzaklaan 13, Leiden. Telefoon 21245. Na 17.30 uur. 1693 Dienstmeisje HUWELIJK R.K. Heer, 48 jaar, zoekt langs deze weg kennisma king met wed. of meisje. Liefst omtrek Noordwijk en in het bezit van een wo ning. Brieven onder no. 1703 bur. van dit blad. Te koop gevraagd een: COCOSLOPER of volvet, ongeveer 9 m. ge bruikt doch in goede staat. Br. met prijsopgaaf onder no. 7599 bur. v. d. blad, OEGSTCEEST Abonnementen en advertentiën wor den aangenomen door G. KOPPERS CELÉBESSTAAT 44 PERSONEEL S1 Net meisje gevraagd voor d. of d. en n. bij mevr Helsen, Hereweg 26a, té Warmond. 1696 <3? Geroutineerde Steno- Typiste b. z. a„ met 5 jaar ervaring, in het bezit van Mulo-diploma. Br. onder no. 1701 bur. V. d. blad. <g Assistente in de huis houding gevraagd, voor d. of d. en n. Meerdere hulp aanwezig. Mevr. Creyghton Hooigracht 46. 1704 fg Net meisje gevraagd in klein gezin, beslist netjes kunnende werken voor dag of d. en n., goed loon en huiselijk verkèer. Mevrouw A. van Sonderen. Adres: Leidseweg 142, Voorscho ten. 1705 3? Net persoon heeft nog enige uren over voor lich te administratie werk. Br. onder no. 1697 bur. v. d. blad. AANGEBODEN fg Te koop: 2 vloerkleden 15 en 17.50 per stuk, pracht emaille haardkachel 25, nieuw kinderledikant- je 30. 2 pers. bankje 7.50, Schagensteeg 21. 3? Brood-, koek en lunch- trommel, amandelmolen, steelpannen, gasslang, tuin slang, vliegenvangers, rub- bermaten, handschoenen, broekjes, badmutsen, tui ten en vingers, thermosfles, zuigflessen lampeglazen^ gaskousen, breinaalden, haaknaalden, stopnaalden, e'astiek, drukknopen, delta knopen, veters, Deko, Ma re 86. 1692 fg Waterpo's, Kinderpo's, fluitketels, brood planken, vleesplanken, hakborden snijboonmolens, gieters, spiegels, keukenbussen, stoffers, stofblikken. koek pannen, eipannen, wonder- pannen, closetplanken, koolschaven, kluwentouw, zandschopjes, zandemmers zandvormen, witkalk, goud brons, zilverbrons, vlieg- klapper, Deko, Mare 86. fg Te koop: een houten sloepje met of zonder tuig, en een aanhangmotor merk ..Everuden". Te bevragen Utr. Veer 15. Leiden. 1690 fg Meubilair, Inboedel waarbij prima eiken mo dern schrijfbureau kasten, buffetten, tafels, stoelen, ledikanten enz.; Voorts stookfornuizen, brandkast, ijskasten, tuinstoelen. Van ouds vakkundig adres A. J. Hartwijk. Burchtsteeg, N. Beestenmarkt 79. (vee markt) tel. 24013—26627. fg Aangeboden 12 M2. B. M., zeilklaar, blank gelakt oregon Pine. Br. agent L. Crt. te Leimuiden onder no. 7585 TELEFOONTJES worden dagelijks geplaatst ter grootte van hoogstens 30 woorden (een woord maximum 12 letters). De prijs bedraagt f 1.50, uitsluitend tegen contante betaling GEVRAAGD tg Spoed!! Pool, 36 jaar oud, werkzaam in Leiden, zoekt een net kosthuis. Spreekt Engels. Br. onder no. 1689 bur. v. d. blad. fg Slaapgelegenheid ge vraagd van 27 Juli tot 4 Aug. a.s. in de Professo renwij k door 2 Limburgse dames.. Br. onder no. 1690 bur. van dit blad. DIVERSEN fg Hartelijk dank aan St. Antonius voor verkregen gunst 1695

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 4