aula Aankoop van „Groot Leerust" Geluidskanon doodde een konijntje WOENSDAG 2 JULI 1947 DE LEIDSE COURANT PAGINA 3 Rijdt in Groningen Aan het Zuiderdiep in Groningen staat sedert enkele dagen een opval lende auto, een enorme gele Merce des Benz. Deze acht-cylinder behoor- de eens aan de Führer van het „groot-Duitse Rijk", aldus deelt „Pa rool" mede, en het blad vertelt ver der: Iedereen herinnert zich nog wel de foto's .waarop de Führer was afge beeld tijdens zijn zegetochten door Berlijn, staande in zijn zevenpersoons auto. Hoe hij daar precies stond, ver telt het opklapbare bankje, dat naast de chauffeurplaats is aangebracht, en dat met de op de treeplank beves tigde Stiefelstreicher, waaraan de Führer zijn laarzen afstreek als hij weer een parade had afgenomen, een van de curiositeiten vormt aan dit vehikel, welks geschiedenis even merkwaardig is als die van zijn vroe gere baas. Uit papieren, die in het bezit zijn van de tegenwoordige eigenaar blijkt, dat de wagen, die het bouwjaar 1935 draagt, na de capitulatie werd aan getroffen in een dump aan de weg van Augsburg naar Donauwerth. De x Amerikanen wilden hem als souvenir mee naar huis nemen, maar toer dit onmogelijk bleek, deden zij hem ca deau aan een Nederlands verbin- dings officier. Zo kwam de wagen naar Nederland en werd na enige verwikkelingen aangekocht door de heer Mulder in Groningen, eigenaar van een auto sloperij, die overigens allerminst van plan is de wagen te gaan slopen: ,.Hij rijdt prachtig, er zijn heel wat kopers voor, maar zo'n exemplaar 'vind ik vandaag de dag nergens meer". Zo staat dan Hitler's Mercerdes in Groningen aan het Zuiderdiep. radio in de wagen speelt Engelse dansmuziek. GEMEENTERAAD VAN WARMOND ALPHEN AAN DEN RIJN VEERTIGJARIG JUBILEUM. Gisteren herdacht de heer W. Pauw de dag, waarop hij voor veertig jaar in dienst trad bij de fa. Oosthoek al hier. 's Morgens om negen uur werd de jubilaris in het kantoor der firma toegesproken door de directeur, waarbij tevens de burgemeester, mr. Schokking aanwezig was. De heer Oosthoek overhandigde de heer Pauw een mooi radio-toestel en een theeservies. Ook dc burgemeester sprak de jubilaris toe en reikte hem, namens H.M. de Koningin de zilve*- ren medaille uit, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Om twaalf uur vond de huldiging plaats in tegenwoordigheid van het personeel der fabriek en de familie leden. Verschillende sprekers voer den hierbij het woord, Namens het fabrieks-personeel werd de jubilaris een tafelkleed en een schoorsteen loper aangeboden, terwijl de afd. aardewerk-fabricage een zelf-ge- maakt gebakstel met inscriptie aan bood. De oudste zoon van de heer Pau dankte namens zijn vader voor de gelukwensen en geschenken. Ontslag. Op diens verzoek stellen B. en W. voor met ingang van 1 Sept. eervol ontslag te verlenen aan de heer W. Boender, tijd. leraar aan de gem. nijverheidsschool voor meis jes, alhier. Opbrengst Anjer-collecte. D( Anjer-collecte, Zaterdag jl. alhier ten bate van het Prins-Bernhard-fonds gehouden, heeft opgebracht te Al phen aan den Rijn 521.16 en ti Aarlanderveen 51.34. SASSENHEIM „Ter Leede" verkocht. Ten overstaan van de notarissen H. L. Morra te 's-Gravenhage en D. Hout zager te Sassenheim had in „Het Bruine Paard" alhier de verkoop bij opbod plaats van het landgoed „Ter Leede" groot 222.08 H.A. De veiling geschiedde in één per ceel en hoogste bieder was de heer C. J. Gout te 's-Gravenhage met 28.000.—. DE ZILK ZILVEREN JUBILEUM MEESTER REMMERSWAAL. 1 Juli is voor het hoofd der R.K. school te Zilk een blijde dag ge weest. Schoolbestuur, onderwijzend personeel, leerlingen en oud-leerlin gen, kerkkoorzangerss en knapenkoor hebben zich om strijd beijverd, om de beminde hoofdonderwijzer en ijverige koordirigent te huldigen bij zijn zilveren ambtsjubileum en dito koordirigentschap. Vanaf 's nachts om 3 uur werd gereeds gearbeid om ta zorgen, dat een fraaie erepoort voor de woning gereed was toen de jubilaris opstond. Pastoor F. Hanzen droeg te 8 uur een plechtig gezongen H. Mis van dankbaarheid op, geas sisteerd door de kapelaans, waaron der alg. H. Communie der schoolkin deren. Pastoor richtte een eenvoudig woord tot de jeugd, erop wijzend, wat meester Remmerswaal voor hen deed en nog doet, hen aansporend tot dankbaarheid en waardering en een gebedje vragend voor de zilveren jubilaris en diens gezin. Na de H. Mis verenigden zich de heren van het schoolbestuur, het personeel der school, een deputaie der schoolkinde ren en «oud-leerlingen, van het zang koor en het knapenkoor. Hierbij wer den felicitaties gebracht ,en alle goeds van de jubilaris naar voren gebracht. Een enveloppe met inhoud en andere stoffelijke bewijzen van dankbaarheid vergezelden de toe spraken, waarvoor de heer Rem merswaal op de hem eigen eenvou- dig-gemoedelyke wijze antwoordde. Heel Zilk vlagde en vierde feest. Tal rijke bloemstukken vertolkten de ge voelens der Zilkers, mede opzichtens mevr. Remmerswaal. Ofschoon geen officiële receptie was aangekondigd, was het de gehele middag een ko men en gaan. Des avonds werd een serenade ge bracht. De raad dezer gemeente kwam. in voltallige zitting bijeen. Mededeling werd gedaan van de goedkeuring van het genomen besluit tot het aangaan van een kasgeldlening van f 100.000 bij de Coöp. Spaar en Voorschotbank voor Land en Tuinbouw alhier. Be sloten werd aan enkele ingezetenen dezer gemeente een vergoeding voor de reiskosten toe te kennen als be doeld in art. 13 der L.O.-wet 1920. Van Ged. St. was bericht binnenge komen dat het presentiegeld der raadsleden met ingang van 1 April 1947 was bepaald op 2.50 per ver gadering. Op voorstel van B. en W. werd besloten over te gaan tot aan schaffing van gymnastiek-artikelen bestemd voor het gemeentelijk gym nastieklokaal. Vervolgens werd met algem. stemmen vastgesteld ee ver ordening op het beheer van het ge meentelijk waterleidingbedrijf, wel ke verordening thans is aangepast aan de te dezer zake gegeven richt lijnen. Op voorstel van B. en W. werd besloten tot overname om niet -van de Meerrustlaan en de helft van de daarnaast gelegen sloot. Hierna volgde de rondvraag. Door verschillende leden werd gewezen op de slechte toestand, waarin be paalde gedeelten van het trottoir la- gs de Herenweg verkeerden, ter wijl ander leden gaarne zagen dat door verwijdering van ontsierende obstakels aan de verfraaiing der ge meente de nodige aandacht geschon ken zou worden. De voorzitter zeg de toe met de verlangens van de le den, waar zulks uitvoerbaar was, re kening te zullen houden. Nadat de Raad geruime tijd in geheime zit ting had beraadslaagd, deelde de voorzitter na heropening der open bare zitting mede, dat de Raad be sloten had de bekende buitenplaats „Groot Leerust" aan te kopen voor de som van ƒ50.000. Hierna werd de bijeenkomst gesloten. Na afloop van de vergadering heb ben wij ons tot de burgemeester ge wend en hem verzocht ons wat na ders te willen mededelen omtrent het voor de gemeente zo belangrijke besluit tot aankoop van de buiten plaats „Groot Leerust". Het gemeen tebestuur, aldus de burgemeester, achtte het onverantwoord om een billijk aanbod tot aankoop van deze buitenplaats te laten voorbij gaan. Zij heeft zich mede laten leiden door de "volgende overwegingen: Door deze aankoop komt een zeer fraai stuk-* natuurschoon aan de „Warmonder Leede" onder de hoede van de gemeente. Tevens wordt hier door voorkomen dat dit perceel, het welk door zijn ligging (enerzijds aan de Leede, anderzijds aan de Dorpsstraat) een bijzondere waarde vertegenwoordigt, eigendom wordt van personen, die met voorbijzien en wellicht tot schade van het pu bliek belang, uitsluitend of in hoofd zaak hiermede winstbejag beogen. KATWIJK Distributienieuws. Donderdag 3 en Vrijdag 4 Juli bestaat er alsnog gelegenheid om nieuwe bonkaarten in ontvangst te nemen, voor hen d'e verzuimd hebben deze af te halen. Wacht men tot de na-uitreiking, dan zal men, gezien de grote toeloop, zeer lang moeten wachten. KATWIJK AAN DEN RIJN Personalia. Voor het examen nijverheidsonderwijs, gehouden te Amsterdam, slaagde de heer A. van Beelen, alhier. NIEUWKOOP Eervol ontslag Zr. A. P. Prins. Met ingang van 1 Juli is alhier de betrekking van gemeentelijk wijk verpleegster opgeheven en is aan zuster A. P. Prins eervol ontslag verleend. Zr Prins was in deze ge meente sedert 1 Jan. '44 werkzaam. De tegenwoordige eigenaresse, aldus de burgemeester, blijft voorlopig na de eigendomsoverdracht huurster van het goed. Na deze uiteenzetting zal het be sluit van de raad zeer zeker worden toegejuicht, daar hierdoor een van de mooiste natuurhoekjes van War mond bewaard zal blijven. Brand. Gistermiddag is brand uitgebroken in de motorenwerkplaats van de heer H. G. Koppers. Een al daar staande motor vatte vlam en stond spoedig in lichter laaie. In de werkplaats bevond zich veel brand baar materiaal, zodat de toestand zich in het begin ernstig liet aan zien. Door krachtdadig optreden van het personeel en de buurtbewoners wist men de brand te localiseren en na korte tijd was men de brand ge lukkig geheel meester. VOORSCHOTEN GEMEENTERAAD. De raad zou in een openbare zit ting bijeen komen om 8 uur, maar het werd over negenen, toen bur gemeester C. J. v. d. Hoeven de openbare zitting opende. Blijkbaar ging er een besloten zitting aan vooraf. Afwezig was de heer O. R. I. Viveen. De heer D. Limburg wenst voor de uitreiking van de ere-penning een regeling vast te stellen, maar de voorzitter stelt de heer Limburg gerust, de verlening zal niet met te kwistige hand geschieden. Er zullen zeer zware maatstaven aangelegd worden, maar alles v/ordt eerst nog bij B. en W. besproken. Z. h. st. worden de voorstellen aan genomen om medewerking te verle nen aan de aanschaffingg van elf nieuwe schoolbanken, alsmede een nieuw schoolbord voor de G. L. O. school van het Instituut O. L. Vr. van Lourdes in huize Bijdorp, onder voorwaarde dat de te vervangen ban ken gratis aan het bestuur van de R. K. Meisjesschool worden overge dragen, alsmede het voorstel om het uurloon van de werksters te bren gen van 0.46 op 0.56, met terug werkende kracht vanaf 1 Juli 1946 en ten slotte een wijziging van de kinderbijslagregeling, v/aardoor ook kinderen van 18 tot 20 jaar, die het dagonderwijs volgen aan een inrich ting voor algemeen vormend- of vak onderwijs, in deze regeling zullen vallen. Mevr. H A. S. RomijnOostveen besprak nog even het bedrag te ver hogen, maar aangezien in de com missie van georganiseerd overleg de voorstellen waren goedgevonden, bleef het voorstel ongewijzigd. Z. h. st. werd goedgevonden een wijziging aan te brengen in de ge meenschappelijke regeling schoolart- sendienst waardoor de pensioensaan spraken van de secretaris-penningm. bestendigd zullen worden. Aan H. J. Saris wordt een ver goeding toegekend van 100 pet. in de kosten van vervoer Voorschoten Leiden voor een kind, dat de U. L. O. School te Leiden bezoekt en aan F. J. Soeters een vergoeding van 60 pet. voor twee kinderen welke de R.K. U.L.O. School te Leiden bezoe ken. Het voorstel van B. en W. om ook de gedeelten Leidseweg te be tegelen, welke oorspronkelijk niet in het plan waren opgenomen, deelten tussen de nummers 521 tot en met 543 en 390 tot en met 42' waarvan de kosten zijn begroot op 9000.geeft aanleiding tot uitge breide besprekingen. Enkele leden vinden het bedrag ten opzichte van het eerste gedeelte 20.000.vrij hoog. Dit wordt weelregd door de voorzitter. De prijzen zijn iets ge stegen. De heer G. v. d. Hulst juicht dit voorstel toe, maar vraagt de aan dacht voor een trottoir langs de Rijndijk. De toestand aldaar is on houdbaar: wanneer men dat gedeel te de „blindedarm" noemt, zal er ge opereerd moeten worden. Mevrouw H. A. S. Romijn-Oostveen wil ook aandacht voor de Valkenburgse weg welke nog slechter is en óók Voor schoten is! Met de gemaakte opmer kingen zullen B. en W. rekening houden en alles eens bespreken. Het voorstel wordt hièrna aangenomen. De rondvraag wordt in deze zit ting voor het eerst weer in gebruik gesteld en onder gelach wordt mede. gedeeld, dat men de vragen kort zal stellen. De heer dr. J. F. Sirks heeft de vorige zitting over het ophalen van huisvuil gesproken en het apart zetten van b.v. papier. Hiermede werd geen rekening gehouden en spr. verzoekt nogmaals hieraan aan dacht te schenken. Spr. zal met een rapport komen. Weth. B. van Vliet merkt op dat op de scholen papier wordt ingezameld. De heer C. For- tani^p vraagt naar de fouten welke mevr. Romijn-Oostveen heeft ont dekt in de nieuwe huizen. Mevr. Ro mijn-Oostveen wordt in de gelegen heid gesteld deze vraag te beant woorden en deelt mede dat met de waarschuwingen rekening is gehou den en in de 20 nieuwe huizen de foutjes, want zij waren maar klein, niet voorkomen. De heer E. Griffioen wenst scherper toezicht op het be wandelen door voetgangers van het rijwielpad langs de Rijndijk en zo nodig van de politie verbalen. Mevr. Romijn-Oostveen vindt het berijden van het trottoir lanes de Leidseweg, zelfs met bakfietsen, nóg veel ge vaarlijker; daar moet de politie naar kijken. Een en ander zal worden be sproken. Hierna sluiting. WASSENAAR DODELIJK ONGELUK. De motorrijder v. d. E, reed op de Rijksstraatweg tegen een luxe auto, bestuurd door W. uit Den Haag op het ogenblik, dat deze linksaf Kerkeboslaan wilde oprijden. Blijk baar had de motorrijder de uitge stoken richtingaanwijzer van de auto te laat opgemerkt. Hij viel van zijn motor en werd ernstig gewond. Dr. Hubbeling verleende de eerste hulp en liet het slachtoffer over brengen naar het ziekenhuis Zuid- wal in Den Haag. Nog dezelfde nacht is het slachtoffer aldaar overleden. Auto-diefstal. L. uit Amsterdam deed bij de politie aangifte van de diefstal van zijn auto, merk Fiatf die voor een café op de Rijksstraat weg stond geparkeerd. „Zwarte eieren". De C.C.D. hield, in samenwerking met de po litie v. L. alhier aan, die in zijn auto. onder een lading hout een kist clandestien gekochte eieren ver voerde. De eieren werden in beslag genomen en tegen v. L. werd pro ces-verbaal opgemaakt. Gepakt. In Sept. '46 werden door de recherche twee mannen aangehouden, die zich hadden schul dig gemaakt aan een inbraak aan de Wittenburgerweg. Er was bij deze inbraak nog een derde man betrok ken, maar van deze ontbrak elk spoor. Nu is hij echter in Nijmegen gepakt, toen, hij zich aldaar aan een nie.uwe inbraak schuldig maakte. Hij heeft bekend de inbraak te Wassenaar te hebben gepleegd. Inbraak. Bij een inbraak in de woning van de familie N. alhier werd een bedrag aan geld en een gouden horloge ontvreemd. De re cherche stelt een onderzoek Vrachtauto in tweeën. Op de Katwijkse weg reed v. W. alhier met zijn vrachtauto te veel op het lin kerweggedeelte, waardoor hij in botsing kwam met een vrachtauto van uit de tegenovergestelde richting bestuurd door G. uit Katwijk. Van de laatstgenoemde vrachtauto knapte het achterstel bij de caTdan-as af. Het voorste gedeelte sloeg om. Per soonlijke enongelukken deden zich niet voor. Proces-verbaal wordt op gemaakt. Twee vingers afgekneld. Toen een onbekende passagier het portier van de bus NoordwijkDen Haag op de van Zuylen van Nyevelt- straat ontijdig dichtsloeg, raakte me rechterhand bekneld. Twee vinger toppen werden afgekneld. Na eerste hulp van dr. B. alhier is de dame overgebracht naar het Leidse Aca demisch Ziekenhuis ter verdere be handeling. Wassenaars Mannenkoor. In de jaarvergadering van het Wassenaars mannenkoor werd tot voorz. gekozen de heer J. M. Koenen, die tot dus verre secr. was. Tot sec. werd geko zen de heer P. v. d. Berg. De perio diek aftredende bestuursleden, J. W. Karei en J. Vermeulen werden her kozen. Aan de afgetreden voorz. J. Korbee werd als dank voor zijn ja renlange toewijding een blijk van waardering aangeboden namens de bestuursleden. WEERSVERWACHTING AFNEMEND BUIIG. T delijke opklaringen met hier en daar nog een enkele bui'- IetS warmer dan vandaag. Z akke wind; noooooooooooooooooonoooooooooooooa (Berichten, opgenomen in een ge deelte van ons vorig nummer). BINNENLAND WIJZIGING LOONREGELING IN BOUWBEDRIJF. De zesde loonklasse wordt met in gang van 1 Juli 1947 opgeheven en alle in deze loonklasse opgenomen gemeenten, ongeveer 500, zullen in de 5e loonklasse worden geplaatst Het uurloon van de bouwarbeiders, in deze gemeente gevestigd, zal daar door met 3 cent stijgen. De grondwerkers bij water-, spoor- en wegenbouw zullen van de 3de naar de 2de loongroep worden ge bracht, hetgeen voor de meesten hunner betekent een verhoging van 4 tot 6 cents por uurlonen. Enige belangrijke wijzigingen zijn aangebracht in de arbeidsvoorwaar den voor de arbeiders, werkzaam buiten hun woonplaats. Het aantal betaalde vacantiedagen zal op 12 per jaar worden gebracht (inplaats van 8) en de waarde der vacantiebons dienovereenkomst wordt verhoogd. De in waarde verhoogde bons zul len door de werkgevers voor het eerst moeten worden verstrekt op Za terdag 5 Juli a.s. LEIDEN ZILVEREN JUBILEA Bij het Slachthuis. Zoals wij enkele dagen geleden reeds meldden, vieren vandaag vier heren, werkzaam bij het openbaar slachthuis hun zilveren jubileum, n.l. de heren J. W. Schneider, chef v. d. administratie, Th. M. van Teylingen, ijslichter, C. Molenkamp, stalknecht, en J. Th. Blankenstein, koelhuisbe ambte. Om elf uur werden de jubi larissen, hun echtgenoten en kinde ren met auto's van hun woningen af gehaald en in de directiekamer ont vangen, waar aan de dames bloemen aangeboden werden. Daarna betradon zy een als feest zaal ingericht lokaal, waar het voltal lig personeel reeds aanwezig was. Hier heette de directeur, dr. K. Reitsma alle aanwezigen, w.o. de oud directeur, dr. W. Stuurman, wethou der v. d- Kwaak, welkom, waarna de heer v. d. Kwaak het woord ver kreeg, die de jubilarissen gelukwens te met dit feest en gewag maakte van de prettige geest die er steeds heerst onder het personeel van n^t slachthuis. Spr. deed zijn woorden vergezeld gaan van een enveloppe met inhoud, namens de gemeente, waarbij hij opmerkte, dat ze dikker was dan gewoonlijk. Vervolgens sprak de heer Reitsma de jubilarissen toe, waarbij hij de nadruk legde op de goede samenwer king, welke er bestond tussen direc tie en personeel, die zo noodzakelijk is voor de goede gang van zaken en belichtte daarna de goede hoedanig heden van de jubilarissen afzonder lijk. Er was een schrijven binnenge komen van de adj.-dir dr. Sperna Weiland, die door langdurige ziekte vrouw O. uit Katwijk met haar verhinderd, niet aanwezig kon zijn HET WAPEN DER TOEKOMST? en zyn gelukwensen daarom schrifte lijk deed toekomen. Er werd besloten de heer Sperna Weiland schriftelijk te antwoorden om hem beterschap te wensen. Hierna voerde de heer J. van Tol het woord, als voorzitter van de ju bileum-commissie en bood de jubi larissen geschenken aan, terwijl aan de dames prachtige bouquetten in de stadskleuren werden aangeboden. Nadat er koffie gepresenteerd was, spraken nog de heer G. P. Bergers, namens de slagerspatroonsverenigin- gen, onder aanbieding van kistjes sigaren, de heer P. C. Hoogteyling, namens de chefs van het slachthuis, de heer J. van der Steen Jr., namens het bedrijfschap vee en vlees en <de heer J. v. d. Steen Sr., die in de afgelopen jaren veel met de jubila rissen heeft samengewerkt. De heer Schneider sprak tenslotte namens de jubilarissen woorden van dank voor de gelukwensen, de be langstelling en de geschenken en her innerde daarbij aan de vijfde jubila ris, n.l. de pensioenwet, die in 1922 van kracht geworden is. Aan het einde kwam ook de heer J. A. Valk, administrateur van het gesticht Endegeest, z'n gelukwensen aanbieden, speciaal aan de heer Schneider, met wie hij steeds op de prettigste wijze heeft samengewerkt. Onder het genot van sigaren en een glaasje wijn bleef men nog enige tijd gezellig byeen. Bij de Lichtfabrieken. De Lichtfabrieken telden vandaag twee jubilarissen. Dit waren de he ren J. J. Planje, monteur bij de meterdienst en N. v. d. Hout, poetser bij het gasbedryf. Beiden werden hedenmorgen op de directiekamer ontvangen door de directeur, de heer ir. Y. Ykema, en ae beide adj.-directeuren de heren ir. F. Stokhuyzen en ir. P. Feli- mers, waarbij eerstgenoemde hem op hartelijke wijze toesprak en de gratificatie voor 25-jarigfr dienst overhandigde. Hierna werden de jubilarissen met hun familie in de personeelscantine ontvangen door d». naaste medewer kers, waarbij de voorz. van de jubi leumcommissie, de heer J. Snel, hen feliciteerde met deze bijzondere dag, die voor hen veel reden tot dankbaar heid moet geven, niet in het minst na de bange oorlogsjaren. Spr. bood ver volgens de heer Planje een fraaie salonlamp aan, de heer v. Hout ont ving een ruststoel. De heer Ykema, die ook hier met beide adj.-directeuren aanwezig was, wees er vervolgens op, dat deze jubilea samenvallen met de nieuwe regeling voor gratificaties bij jubilea. Met ingang van 1 Jan. j.l. n.l. worden de losse dienstjaren voor een jubi leum medegerekend en zij zijn in den vervolge: voor 25 jaar 2 weken loon, voor 40 jaar 4 weken loon en voor 50 jaar 8 weken loon extra. Hierna werd nog het woord ge voerd door de heer C, J. Nieboer, chef van de meterdienst,'die zich spe ciaal tot de heer Planje wendde cn zeide -er geen spijt van te hebben hem indertijd te hebben aangesteld zijn afdeling. Hij dankte hem voor de steeds ondervonden prettige sa menwerking en wenste hem nog ve le jaren toe. Ir. J. C. dc Wilde, bedrijfsingenieur der gasfabriek, wees vervolgens op de veelzijdige werkzaamheden van jubilaris van den Hout, welke hij steeds op voortreffelijke wijze ver vulde. Hij wenste hem toe, dat hij de rest van zijn dagen hier in gezond heid moge doorbrengen en dat net pensioenfonds later een dure klant aan hem moge hebben. Hierna werd een kopje koffie ge presenteerd. Ergens over een weide met .groen gras flitste iets. Bij wijze van spreken dan, want niemand of hoorde wat, omdat het onbekende geen vorm en geen sub stantie had. En toch. doodde het: snel, geluidloos en met een verschrikkelijke kracht. De geleerden, die aanwezig geweest waren, die het konijntje op een afstand van 100 meter door het drukken op een knop zagen doden knikten tevreden: het geluidskanon, het wapen dat na de atoombom ontwikkeld wordt en dat met niets en niemand ontziende kracht, gebun delde supersonische trillingen uitzendt, had zijn bruikbaarheid bewezen! (Van een bijzondere medewerker). De macht van het geluid.. Sinds eeuwen weet de mensheid, dat het mogelijk moet zijn met het geluid schade aan te richten, on herstelbare schade veelal, ja er mee te doden. Er wa ren gevallen bekend van mensen, gestorven door het geluid van sirenes en klok ken of die aan geheimzin nige ziekten bleken te lij den na het horen van ge luiden op grote afstand. Het supersonische geluid. Ziehier een ontdekking van de laatste tijd, groten deels nog en mysterie. maareen mysterie dat grote mogelijkheden, teu goede en kwade, inhoudt! Het is er altijd! Wij, aardse stervelingen, worden zonder er iets van te bemerken ge bombardeerd door super geluiden; maar wij trekken er ons niets van aan, om- - dat het supersonische ge luid ons niet geconcen treerd bestookt. Kunstma tig opgewekt in een soort kanon het toestel dat een konijn op 100 meter afstand doodde vormt het een bundel trillingen, die een dodelijke kracht bezitten, groter dan welk v/apen ook. Volgens mededelingen in „The Sydney Morning He rald" werkt het geluids kanon, waarmede de ge leerden de eerste proeven hebben genomen, met een eenvoud-ig kwartskristal, dat in hevige trilling wordt gebracht in een kleine ruimte. De trillingen kun nen het toestel slechts langs één opening de uitlaat verlaten. Wee het tere weefsel, dat op die manier „onder vuur" wordt geno men: het wordt ontwricht verpletterd, zoals ook het proefkonijn. Zij, die met het geluidskanon experi menteren weten echter, dat het als wapen nog niet te gebruiken Ts Het toestel is nog niet zo, dat men het verplaatsen kan, omdat er een ontzaglijke hoeveelheid energie vereist wordt om de trillingen op te wekken. Bovendien is er nog een moeilijkheid: het „onder vuur" nemen van het ene, doel na het andere: het rich ten van de dodende bundel is nog niet opgelost. Of deze bezwaren onover winnelijkzijn? Voor de naar een werklyke vrede snakkende mensheid is het te hopen. Helaas: de mens is zo knap, dat te vrezen valt. dat hii er in slaagt het geluidskanon te ontwikke len tot een wapen, dat net als de atoombom onrqst blijft zaaien. Kolibri en vleermuis. Wie probeert door te dringen tot die kringen, waarin het geheim van het gcluidskanon geen geheim meer is, zal merken, dat men zich in diep stilzwij gen hu!t over dit nieuwe wapen, ondanks het feit, dat het bekend is, dat er onhoorbaar geluid bestaat. Wij weten al lang. dat onze oren ongevoelig zijn voor geluiden, die zich voort planten met meer dan 20.000 trillingen per secon de. Natuuronderzoekers kunnen U vertellen, dat een bepaald soort kolibri doorgaat met zingen, lang nadat de hoogste noten, die de mens kan horen, geregis treerd worden. Zij kunnen U ook verklappen, dat de mens slechts het sjirpen van krekels tot een be paalde hoogte waarneemt. De rest ligt in de regionen van het supersonische. Maar zi.i kunnen U nog meer vertellen: zij weten ook het geheim van de vleermuis, die in het don ker1 kan vliegen, niet om dat hij ziet maar omdat dit dier van 4de punt van zijn neus een bundel superso nisch geluid uitzendt, die weerkaatst tegen de hin dernissen op zijn weg. Met zijn grote, trompetvormige - oren vangt hij die weer kaatsingen op. wordt zo op obstakels geattendeerd -en kiest, tot op een halve Supersonische trillingen: snel, geluid loos en van grote, dodelijke kracht c.m. nauwkeurig, zyn weg. De oorlogschepen ma ken van dit principe ge bruik om in water super sonische geluidsbundels uit te zenden, ter opsporing van onderzeeërs. En men acht het zeker niet onmo gelijk in de toekomst na derende raket-projectielen hiermede te onderscheppen of bestuurbare projectie len de weg naar het doel te vergemakkelijken Andere toepassingen. Maar er zit voor de mensheid ook een andere k4nt aan deze zaak. Reeds thans acht men het moge lijk door het gebruik van supersonische trillingen, dank zy het geweldige doordringingsvermogen, het mes in handen van chirurgen te vervangen. Voorts zal men, bij het maken van emulsies clie met water bijv. een vat gevuld met deze stof fen alleen maar in een bundel supersonische tril lingen behoeven te plaat sen om vermenging mo gelijk te maken. Men zal nieuwe wijn in een oog wenk het bouquet van oude, kostbare soorten kunnen verlenen, in was serijen zal men, in plaats van de kleren te wassen, proberen het vuil er uit te schudden. Met supersoni sche trillingen kan men thans reeds de geringste fout in staal ontdekken, zelfs wanneer het om sta len .muren" gaat van zes meter dik. De Britse spoor wegen maken er nu al ge bruik van voor het keuren van assen. Een onbekend gebied: de geleerden gaan voort met hun experimenten, ontruk ken de natuur het ene ge heim na het andere. Nau welijks zijn we van de atoombom bekomen of men fluistert al weer over de geweldige kracht van nieu we wagens. Arbeiders, werkzaam in fabrieken voor straalbuis- motoren. klagen over apa thie. over slaperigheid. De supersonische trillingen, waaraan zij zijn blootge steld, schijnen te waar schuwen om niet op deze weg door te gaap. Deskundigen verzekeren dat een -van de toekomsti ge moeilijkheden dezer trillingen Ls het opwekken van krankzinnigheid. Een konijntje stierf toen een bundel trillingen het trof, betaalde zijn tol aan de drane der geleerden om de mogelijkheden van een geluidskanon te onderzoe ken. Moge de wetenschap, ge specialiseerd in het zoe ken naar oorlogswapenen, vreselijker in hyn uitwer king dan de mensheid an no 193919.45 reeds moest aanschouwen, daarmede aan het eind van haar la- tijn iijn gekomen! MARKTBERICHTEN ROTTERDAM, 1 Juli. Vee. To taal aangevoerd 2361 stuks. 195 paarden; 32 veulens; 250 magere runderen; 619 vette runderen, 86 graskalveren; 341 nuchtere kalve ren, 308 schapen, 429 biggen, 101 bokken en geiten. Kalfkoeicn le kw. 670. 2e kw. 570, 3e kw. 400; melkkoeien 670, 570, 400; varekoeien 500, 40-, 325; vaarzen 45-, 350, 225; pinken 350, 250, 200; graskalveren 150, 100, 70, biggen per week 40, 30. 20. KATWIJK AAN DEN RIJN, 1 Juli Groente. Eerstelingen grote 18— 25. bonken 1617, drielingen 10 —18, kriel 8—14, sla 1.00^-2.10, waspeen 1723. bospeen 8.50 16.50, kroten 25.30, selderie 1.20 2.50, radijs 2.002.10 tuinbonen 12.00—12.20, doppers 42—52, bos uien 3.904.00, sjalotten 3.00 3.20. ROELOFARENDSVEEN, 30 Juni. Groente. Aardbeien 3257 cent per half pond, bospeen 47 cent, breek- peen 812 cent per kg.; bloemkool 2 27 cent per stuk, sla 1.903.60 .p 100 stuks, Augurken 8.609.50, id. E. 8.20 cn Stippel f 5)per 5 kg.; peulen 1.3010.10, doperwten 2.853.35, capucijners 3.70 tuin bonen 0.910.97, snijbonen' 5.0 10.50, idem stek 3.605.60, prin- cessebonen 13.0014.50 en dubb. stambonen f 12—13.50 per 10 kg. Bloemen. Lathyrus 38 cent, Liatrus 1949 cent, Lelies 2040 cent, Gladiolen 4361 cent, Convilies 1832 cent, Leeuwenbekken 812 cent, Anjers 112 cent, Esther Read 29 cent, Anglai 29 cent, Margrie ten 17 cent, Scabiosa 26 cent en violieren 6—23 cent per bos.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 3