Moeilijkheden in haringbedrijf RADIO »VONDEL« in het Frans Op korte golf j CLiafaUta WOENSDAG 2 JULI 1947 DE LEIDSE COURANT PAGINA 2 Naar aanleiding van berichten, meldende, dat in rederskringen zou worden overwogen, de haringvisserij over enige dagen geheel stil te leg gen, wegens het groot tekort aan koelhuisruimte, verneemt het A.N.P. uit visserij kringen, dat deze kwestie onder de reders inderdaad een punt van bespreking uitmaakt. Het is echter zeer de vraag of hiertoe, en bovendien zo spoedig, zou worden besloten. Aan de reders w.erd ver zocht met zoveel mogelijk schepen ter visvangst uit te varen en met hun netten zoveel mogelijk vis, die immers een kostelijk voedsel is, te vangen. Het gevolg hiervan is, dat de aanvoer vrij groot is en de prij zen een neiging tot dalen vertonen. De buitengewoon warme dagen van de afgelopen week waren bovendien oorzaak, dat vis bedierf of zoals de handelaren het uitdrukken: „ver brandde". Dit was vooral het geval met de haring-, bestemd voor de binnenlandse behoefte. Er zijn geen koelhuizen genoeg en bovendien wordt haring, bestemd voor binnen lands gebruik, minder zwaar gezou ten. Voorts schijnt de kwaliteit van het thans beschikbare zout minder te zijn dan die van het vroeger be schikbare Duitse mijnzout of Portu gese zout. Nu er overal ter wereld een te kort is aan voedingsmiddelen, ligt het voor de hand, dat men een te veel aan vis zou kunnen exporteren. Afgezien van het feit, dat men ha ring, gevangen en bereid voor bin nenlandse behoefte, maar niet zon der meer kan promoveren tot ex portharing, steken bovendien de EEUWFEEST LE SAGE TEN BROEK. De grote katholieke emancipator, Le Sage ten Broek, die als dominé's zoon in de 19e eeuw het Nederalnd- se katholicisme tot nieuw leven wek- te (Broere Thijm, Schaepman zou den later op zijn levenswerk voort bouwen) zaï binnenkort worden her dacht. Op 11 Juli a.s. Le Sage overleed 11 Juli 1847 zal als in zet van het herdenkingsjaar op het graf van Le Sage te Grave in aan wezigheid van Z. Em. kardinaal De Jong en van Z. Exc. dr. J. Gielen, een grafsteen worden onthuld. Om 11.15 uur worden vele genodigden ten gemeentehuize ontvangen; zij verzamelen zich om 11.45 uur voor de herdenkingsplechtigheid. Na de lunch te Grave en de onthulling be geven alle genodigden zich naar Nij megen, waar om 3 uur in de aula van de R. K. Universiteit een acade mische zitting zal worden gehouden. Van de plechtigheid te Grave wordt op 11 Juli een radio-reportage uitge zonden. DONDERDAG. HILVERSUM I.' 301 M. 7.45 gram.platen; 8.15 Pluk de dag; 8.55 „De Zonnebloem"; 10.00 Leger des Heils; 10.15 Morgendienst; 10.45 Gram.platen; 11.00 „De Zonnebloem" 12.03 Gram.platen: 12.30 Orkest Klaas Verbeek; 13.25 Metropole-or- kest; 13.45 Vrouwenvaria; 14.ÖG Cello met piano; 14.30 Reünie van het Phi- lips-kommando; 16.00 Bijbellezing; 17.45 Concert; 18.15 Nieuwe opna men: 18.30 Strijdkrachten; 19.15 Gram.platen; 19.30 Actueel geluid; 20.15 Sans souci; 20.55 Delftse Sang- hers; 21.30 De vaart der volkeren; 21.50 Met band en plaat voor u pa raat; 22.45 Avondoverdenking; 23.00 Nieuwe Nederlandse muziek; 23.30 Rustige avondklanken. HILVERSUM II, 415 M. 7.30 Gram.platen; 8.15 Ochtend- rhythme; 8.45 Orkest; 9.15 Morgen wijding; 9.35 Arbeidsvitaminen; 10.30 Voor de vrouw; 10.35 Gram.platen; 10.50 Voor de kleuters; 11.00 Gram. platen; 11.20 Viool met piano; 11.45 Gramplaten; 12.00 Lyra-trio; 12.35 Grerard van Krevelen; 13.15 Lunch concert; 14.00 Voor de vrouw; 14.20 Kamermuziek; 15.00 Voor zieken en gezonden; 16.05 Gram.platen; 16.15 De Camera loopt; 17.00 AVRO kalei- doscoop; 17.20 De vacantie komt, in het zicht; 17.30 Gram.platen; 17.50 Het Rijk over Zee; 18.15 Skymasters; 18.30 Sportpraatje; 19.00 Bernard Person; 19.10 Gram.platen; 20.15 ,.La danse des morts"; 20.55 Hoorspel; 21.30 Ensemble „De Speeldoos"; 21.50 „Hij en zij"; 22.20 Vaudeville-orkest; 23.15 Orkest; 23.30 Gram.platen huidige betalingsmoeilijkheden een spaak in het wiel. Men kan het de handelaren niet kwalijk nemen, dat zij er weinig voor gevoelen vis naar Duitsland uit te voeren, wanneer zij daarvoor slechts Duitse Marken ont" vangen. Voorts bieden de vooruitzichten straks op de exportmarkt den reders vaak nog te weinig houvast. Zij vragen zich af,, welke bijvoorbeeld de betalingscapaciteit van Bulgarije zal blijken te zijn, waar Zweden blijft, dat vroeger een behoorlijk kwantum haring afnam, maar nu niets van zich laat horen, en wat de Engelsen zullen doen nu twee we ken geleden Engelse vissers hun la ding haring zelfs niet ter markt aanvoerden. De onzekerheden die er ondanks contracten nog aan vele zijden be staan, maken het aanvoeren van grote hoeveelheden haring niet erg aanlokkelijk, vandaar dat het denk beeld van een tijdelijk stilleggen der haringvisserij in rederskringen aan vankelijk eerst in Katwijkse en ver volgens in Scheveningse en Vlaar- dingse rederskringen, in overweging is genomen. Van de zijde van het ministerie van Landbouw zeide men, dat dit in eerste instantie een aangelegenheid is, welke de reders betreft. Het ver zoek van die zijde om in ieder geval zoveel mogelijk koelhuisruimte ter beschikking te stellen, heeft ten Departemente alle aandacht. TWEEDE KAMER GEEN REGERINGSVERKLARING. De voorzitter van de Tweede Ka mer, mr. Van Schaik, heeft gister middag mededelingen gedaan van de ontvangst van een brief van mi nister-president dx. Beel waarin deze heef; laten weten, dat het tot zijn leedwezen, bij de tegenwoordige ontwikkeling van zaken, óp gronden aan het landsbelang ontleend, nog niet mogelijk is, over de toestand met betrekking tot Indonesië in het openbaar mededelingen te doen. Hij verklaarde zich echter bereid in lichtingen in een heden bijeen te roepen seniorenconvent te verschaf fen. De heer Hoogcarspel (comm.) maakte er krachtig bezwaar tegen, dat de interpellatie-De Groot weder voor onbepaalde tijd zou worden uit gesteld en diende een voorstel van orde in, deze op Donderdag a.s. te doen houden. Het voorstel-Hoogearspel om de interpellatie-De Groot te doen hou den op Donderdag a.s. is tenslotte verworpen met 58—9 stemmen. Vóór stemden alleen de communisten. Verder was er eer. wetsvoorstel om de schadeloosstelling van de Ka merleden te brengen van 5000 op 6000 gulden en het pensioen voor elk jaar, dat een lid zitting heeft gehad, van 150 op 187 gulden tot een maxi mum van 3500 gld. 's jaars. Van communistische zijde werd verklhard, dat men, hcewel op zich de voorge stelde schadeloosstelling niet te hoog achtend, onder de huidige omstan digheden aan genoemde verhoging zijn medewerking niet kan geven. De stejnming over dit wetsvoorstel werd bepaald\op 9 Juli. De Kamer heeft 120 naturalisaties aangenomen, een vriendschapsver drag tussen Nederland en Jemen goedgekeurd, alsmede enkele ande re wetsvoorstellen. Zij is blijven ste ken in de behandeling van de douane overeenkomst welke tussen de re geringen van België, Nederland en Luxemburg gesloten is. Dank zij de activiteit van een con trolerend ambtenaar van de econo mische recherche te Velsen zijn avo'e knoeierijen met suikcrcoupures aan het licht gekomen, die reeds zijn uit gegroeid tot een der grootste zw3.i- Jelaffaires van de laatste tijd. Het be?on met een bakker te JLJmuiden. die een coupure van vijf- lig kilo had gehonoreerd. In ver duffend snel tempo volgden toen steeds meer ontdekkingen. Tal van oersonen u;t alle delen van ons 'ar.d zyr hierbij betrokken, zodat de e:o- mische recherche het onderzoek in aeze zaak aan hogere instanties heeft moeten overdragen. De voor naamste figuur in dit bonnenschan daal is een zekere K. uit Heilo, bij wie de recherche een groot aantal pa perassen in beslag heeft genomen, al dus het „Vrije Volk". TWEE AMSTERDAMSE TEXTIEL- GROSSIERS IN ARREST. Na een uitgebreid onderzoek door de Centrale Dienst voor de Econo mische Controle zijn twee Amster damse textielgrossiers, de firmant Ph. K. en zijn neef S. K., gearresteerd in verband met een enorme zwendel met textielpunten en ontduiking der distributiebepalingen. Een voorraad lextielgoederen, vertegenwoordigen de een waarde v#n ca. 210.000 pun ten, is in beslag genomen. Het bleek, dat K., behalve over zijn eigen grossiers vergunningen, in z!jn functie van beheerder van de zaax van wijlen L. K-, de beschikking had over een tweede grossiersvergunning en een vergunning van de sectie confectie. Aan zijn verplichtingen, om ter za ke vn deze drie vergunningen apar te boekhoudingen te voeren en de hierbij behorende goederenvoorraden gescheiden te houden, was door K. niet voluaan. Hij besteedde de voor het confectiebedrijf ontvangen pun- tencoupures voor de herbevoorra- ding van zijn gros«üerderijen. De controlerende ambtenaren kon den, gezien de geheel onvolledige administrate, met geen mogelijk heid vaststellen welk gedeelte van zijn voorraad rechtmatig en welk gedeelte onrechtmatig was verkre gen, zodat besloten werd, alles in be slag te nemen. De gehele voorraad', vertegenwoordigde een puntenwaar- de van ca. 2'lO.üOO punten. BEURSPRAATJE. Ten opzichte van de effectenbeurs werd gisteren een tamelijk gereser veerde houding aangenomen. De handel was van bescheiden omvang. Er waren riet veel orders, maar be gin beurs was de stemming reeds dadelijk prijshoudend en behoudens enkele uitzonderingen waren de hoofdkoersen van de toonaangeven de aandelen merendeels een klei nigheid hoger dan de vorige slot- pryzen. Een uitzondering werd ge vormd door de Philipsaandelen, waarvoor een hoofdkoers was vast gesteld van 386 bij een vorige prijs van 390 y3. Klaarblijkelijk in ver band met het feit, dat het door Phi lips te betalen dividend naar ver houding van de beurskoers niet be paald hoog kan worden genoemd. De vrije handel had een tam verloop. De gehele middag was een vrij be hoorlijke affaire waar te nemen in Koninklijken. De hoofdkoerss van dit fonds was vastgesteld op 414 bij een vorige slotprijs van 412 y, en ge leidelijk aar klom de koers naar bo ven tot 417^. De berichten uit Indië omtrent de ontwikkeling van de situatie aldaar werden op gunstige wijze geïnter preteerd, maar de cultuurfondsen waren over het algemeen, vergele ken mlet de koersen van Maandag, bijna onveianderd, maar verscheidej ne rubberaandelen waren enige pun ten hoger. Prolongatie iyK. JEEP TE WATER GEREDEN Millitaire chauffeur verdronken Gisteravond omstreeks 7 uur reed een gezelschap militairen in een per sonenauto naar het bureau van het commissariaat-generaal voor de recu peratie, Keizersgracht 105 te Amster dam. De .chauffeur stopte zijn auto vlak bij het gebouw en maakte zich gereed zijn wagen aan de waterkant te gaan parkeren, nadat de andere inzittenden het gebouw waren bin nen gegaan. Een jeep stond hem daarbij in de weg en de chauffeur, de 26-jarige Roelof van de Wetering uit Tilburg, gedetacheerd bij het C. G.R., stapte daarom in dit wagentje om het te verplaatsen en daarmede ruimte vrij te maken voor zijn eigen wagen. Of het onbekendheid met de rij-techniek der jeeps is geweest, dan wel een vergissing zal wel nimn^er aan het licht komen. De jeep reed in ieder geval plotseling achter uit en kantelde onderste boven in het water van de Keizersgracht. Op het hulp geroep van een vrouw, sprong de 25- jarige Amsterdammer Broos te wa ter. Hij dook verscheidene keren, maar slaagde er niet in het portier van het wagentje te openen. Tenslot te gaf hij zijn pogingen op, toen een tot dusverre onbekend gebleven mi litair (waarschijnlijk de eigenaar van de jeep) hem toeriep, dat hij geen moeite moest doen, omdat er toch niemand in de jeep zat. Tengevolge van deze fatale vergissing werden alle reddingspogingen gestaakt en kwam de brandweer, die de jeep een uur later uit de gracht takelde tot de ontstellende ontdekking, dat er toch een slachtoffer was gevallen. Voor lezers, die de Franse taal verstaan, is het interessant, om te le zen, hoe drs. J. Stals, leraar aan de H.B.S. te Roermond, tracht Vondel in het Frans te vertalen. De „Nieuwe Courant" deelt er het volgende over mee: Er zijn in de loop der tijden wel enige pogingen gedaan om het bui ten te ontsluiten voor het werk van onze grootste klassieke dichter Joost van den Vondel, maar bepaald ge slaagd kon men de tot nu toe ver schenen vertalingen van zijn werk niet noemen. Hiervan kan men de vertalers bezwaarlijk een verwijt maken, want waar het in 't algemeen al uiterst moeilijk is poëzie, zonder verlies van haar bijzonder karakter en klankwaarde, in een vreemde taal over te brengen, geldt dit voor Von dels werk wel in zeer hoge mate. Des te groter moet onze bewondering zijn voor hetgeen de thans 55-jarige drs. J. Stals, leraar in het Frans aan de H.B.S. te Roermond, reeds heeft be reikt om aan de kunst van Vondel een zodanige internationale bekend- hedi te geven, dat men mag aanne men dat de Frans lezende wereld naast bekendheid met de inhoud van Vondels werken" ook inderdaad een benaderend volledige indruk kan krijgen van het wezen, de zwier en de rijkdom van Vondels edelsmeed- werk op het gebied der Nederlandse taal. Door zijn jarenlange werkzaamheid bij het onderwijs aan Franse gymna sia en zijn liefde voor en vertrouwd heid met de Franse klassieken als Corneille en Racine beschikt de Lim burger Stals over een beheersing van de Franse taal, die hem in staat stelt bij zijn vertalingen met alle bijzon derheden van het origineel, als en- TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO BINNENLAND. Ambtenaren van, de C. C. D. heb ben te Zelhem (Gla.) de 35-jarige molenaar E. J. B. gearresteerd. Deze had 75.000 kilo graan en veevoeder aan de distributie onttrokken. In Mei 1947 zijn door de C.C.D. 5953 processen-verbaal opgemaakt, waarbij 322 verdachten waren be trokken. In Juli zullen frankeerzegels van 15. 20 en 30 cent in de nieuwe Uitvoering verschijnen. Een motorrijder, reed te Rotter dam tegen een carrier aan, de laatste kwam daardoor in botsing met de wielrijder P. Aardse uit Monster, die op de grond viel en een hoofdwonde bekwam. Enkele dagen later is A. aan de gevolgen van de verwondig over leden. Hedenmorgen wilde de 18-jari ge A. van Noort met zijn jeep op de Dordtse Straatweg ..te Rijsoord een ander voertuig passeren, Hij ver loor de macht over het stuur. De jeep kwam terecht in de zachte berm van de weg en sloeg om. Van Noort geraakte daarbij onder het voertuig en werd op slag gedood. -Het dividend van N.V. Philips Gloeilampenfabriek wordt voorge steld op 6 pet. per jaar, hetgeen voor 20 maanden neerkomt op 10 procent. Mondharmonica's, die sedert 1940 niet meer zijn ingevoerd, zul len nu in beperkt aantal weer voor radig komen. Via de detailhandel zullen ze worden toegewezen aan de mondharmonica-orkesten. Het water maakt veel slachtof fers. In de Berkel te Zutphen is de 16-jarige L., die niet zwemmen kon, verdronken. BUITENLAND. Gisteren zijn 80.000 man perso neel van de scheepswerven aan de Atlantische kust van de Ver. Staten in staking gegaan. Het betreft een sympathiestaking met 40.000 arbei- dgrs van 10 andere scheepswerven. De staking der Franse bank bedienden is geëindigd Zij krijgen thans een toeslag van 1100 francs in de maand en een betere pensioen regeling. De Britse en Amerikaanse be zettingsautoriteiten hebben het Duitse verzoek om de walvisvaart weer ter hand te mogen nemen, af gewezen. Herman Borms, een beruchte Belgische verrader die een week geleden ui tde gevangenis te Ant werpen ontsnapte, is weer gearres teerd. jamibementen, alliteraties, klankna bootsing, enz. rekening te houden. Hij heeft er twee jaar over gedaan om Lucifer te vertalen, waarna Adam in Ballingschap, Jozef in Dothan en een aantal hekel- en lierdichten volgden. Thans is waarschijnlijk Palamedes aan de beurt en zo hoopt drs. Stals zijn levensdoel te bereiken en Von del in de wereldliteratuur de plaats te verschaffen die hem toekomt. Een prijzenswaardig streven, waarvoor men meer waardering zal hebben, wanneer men kennis neemt van de reeds bereikte resultaten, ook al zul len wij als Nederlanders steeds Von del ten volle blijven genieten in de schoonheid van zijn en onze eigen taal. Een enkel voorbeeld van Vondels verfransing door de heer Stals moge hier volgen, Telkens weer tevergeefs heeft hij: „Constantijntje, 't zalig kijntje, 't Cherubijntje van Omhoog, d'LJdelhelen hier beneden, aanziet met een lodder-oog" aangepakt. Na twaalf jaar had hy eindelijk resul taat. Maar toen Verd het ook dit; Constantin, le Petit Saint, le Cherubin dans les hauteurs, V De lavaine Joie humaine Rit avec un oeil moqueur. met als slot: Done gravis par Ton esprit les Saint parvis, loin du néant De la terre Qui tant erre; L'éternel vaut mieux qu* un temps. Leer dan reizen Met gepeizen Naar paleizen uit het slik Dezer werrelt, die zoo dwerrelt; Eeuwig gaat voor oogenblik. Voorts vergelijke men: O, Kerstnacht, schooner dan de dagen, Hoe kan Herodes 't licht verdragen Dat in uw duistenisse blinkt En wordt gevierd en aangebeden, Zijn hoogmoed luistert naar geen reden- Hoe schel die in zijn ooren klint. Met: Nuit Sainte, plus que les jours belle! L'Envie d'Hérode, souffre-t-elle. Dans tes ténèbres la clarté? Que chacum chante et qu'on adore? Ta voix eet orguelleux ignore, Sifort qu'eïle ait pour lui sonné. En verderop: Zoo velt de zeis de korenaren, Zoo schudt een bui de groene blaren, Wanneer het stormt in 't Wilde woud, Wat kan de wilde staatszucht brouwen, Wanneer ze raast uit misvertrouwen? Wat luidt zoo schennig, dat haar rouwt? Met: Tel sous la faux l'epi succombe La feuille sous l'averse tombe, Quand l'ouragan hurle aux fórets. Que forge l'ambition sauvage, Quand méfiance meut sa rage, Quel crime excite ses regrete? VEBO-tentoonstelling 1947 De V.E.B.O. te Leiden zal op Don derdag 25 September 1947 op de vee- markterreinen te Leiden, weder de bekende Vee- en Zuiveltentoonstel- ling organiseren. De inschrijving is opengesteld voor de volgende rubrie ken: Geregistreerd Fokvee (Gronin ger Zwart-Blaar, Hollands Zwart bont), varkens, schapen en geiten, eveneens geregistreerd, warm- en koudbloed paarden, Goudse en Leid- se kaas. Tevens wordt er aan deze tentoon stelling een wedstrijd verbonden in de beoordeling van het fokvee, waar aan wordt deelgenomen door de leer lingen der verschillende landbouw scholen. Door de gemeentebesturen van Leiden, Oegstgeest, Zoetermeer, Kou dekerk, Wassenaar, Sassenheim, Ter Aar, Voorschoten, Alphen, Warmond, Alkemade, Rijnsburg, Leimuiden, Valkenburg, Woubrugge, Zoeterwou- de en Nieuwkoop, alsmede door de heer Maartense, juwelier te Leiden, de Zilverfabriek te Voorschoten en de C.M.C. te Den Haag zijn reeds verschillende geldprijzenij en me dailles beschikbaar gesteld. Hieruit blijkt de grote belangstel ling van de verschillende gemeente besturen uit de Rijnstreek voor de tentoonstelling, terwijl ook uit de vakkringen reeds veel bewijzen van medeleven ondervonden zijn, zodat mag worden verwacht, dat het aan tal inschrijvingen, die van de vier daagse in 1946 zal benaderen. De publieke belangstelling voor het werk van de „VEBO" is schier nog lang niet dat, wat het zou kun nen en moeten zijn. Om de lezer een scherp beeld te geven van het grote algemene belang hetwelk het werk Wat lezers ons schrijven H.H Werkgevers!!! Nu er toestemming door. de Re gering is gegeven om, voor zover nog niet toegepast in de bedrijven, 2 pet. van het jaarloon als extra uitkering te mogen verstrekken, doet de Afd. Unie voor Leiden en Omstreken, sa mengesteld uit de drie organisaties van handels.-, kantoor- en winkelbe dienden de Algemene, de Katho lieke en de Christelijke een ern stig beroep op de H.H. Werkgevers, hun personeel dit toegestane bedrag als vacantie-toeslag uit te keren. Een vacantie zonder financiële mo gelijkheden is slechts een halve vacantie. Juist nu in de meeste ge zinnen de zorgen hand over hand toenemen, juist nu is een behoor lijke vacantie dringend, zeer drin gend nodig Derhalve vertrouwt de afd. Unie dat. in het belang van bedrijf en personeel, de H.H. Werk gevers het personeel een werkelijke prettige vacantie zullen willen ver schaffen, mede door toekennen van een vacantietoeslag. van de „VEBO" omvat, volgt hier een uittreksel uit het „Voorwoord" van de voorzitter der „VEBO", d e heer J. W. Bonda, geplaatst in het binnenkort verschijnende vraagpro gramma: „In ons district Rijnstreek is reeds op een eenvoudig bedrijf van ca. 30 melkkoeien een gemid delde productie genoteerd van 5100 kg per koe per jaar, dat is ca. 1900 kg boven het gemiddelde in Neder-; land en dus de moeite van het ver melden waard. De weg naar hogere productie moe ten wij bewandelen, dit is de winst voor de boer, de toekomst van onze veehouderij en van groot belang voor onze welvaart. Letteflde op de zulvel-exportmoge- lijkheden zeggen we met recht een „van groot belang", want wanneer iedere koe in Nederland 100 kg melk per jaar meer geeft en we zetten dit om in kaas, dan geeft dat een hogere kaasproductie van 25.000.000 pond per jaar, wat een waarde vertegen woordigt van ca. 25.000.000. Een verhoging van 1000 kg melk per koe is helemaal niet denkbeeldig en de hogere export van 250 millioen gul den daardoor verkregen een „Natio naal belang". Hieruit zal voor ieder het grote algemene belang van goed georgani seerde agrarische bedrijven duidelijk zijn. Wanneer het publiek hiervan overtuigd is, vertrouwt het „VEBO"- bestuur, dat het hiervan de bewijzen zal leveren door de te houden ten toonstelling niet met honderden doch met-duizenden te bezoeken, waardoor het op deze wijze het hare bijdraagt tot het welslagen van deze tentoon stelling en men zich tevens kan overtuigen van de grote nauwkeu righeid, waarmede een goede vee houder zijn bedrijf voert en waarvan hij de resultaten op de „VEBO" 1947 zal tonen. LEIDSE UNIVERSITEIT. Geslaagd doctoraal examen Rechts geleerdheid: de heren G. van Gerre- vink te Oegstgeest, W. J. Slagter te Leiden, R. Roovers te 's-Gravenhage; candidaatsexamen Ned. Ind. recht: de heren N. Beets te 's-Gravenhage, J. M. Greive te Leiden, A. H. M. J. Janssen te Geleen, J. D. A. Jens te Heemstede, G. Deenstra te 's-Gra venhage, Ang Ie Kwan te Leiden, H. C. Carstens te 's-Gravenhage; doctoraal examen Ned. Ind. recht: de heren Tan Kien Lok te Leiden, R. J. Heijden te Leiden, F. Pipper te Leiden; taalkundig candidaats examen Indologie: de heren J. Ph. van Hasselt te Oegstgeest. H. B. Pot huis te Leiden, J. Pouwer te Schipn luiden, P. C. van Wezel te 's-Gra venhage.* K. A. J. Dek. Par. Vrienden, allen om half acht aanwezig op het N. B. L. O.-terrein. Denk er om ALLEN, het is zeer belangrijk. Donderdagavond alle naamlozen en stuivers bij de klok aan de He rensingel om 7 uur. Het belooft een spannende wedstrijd te worden! oooooooooooooooooooooooooooooooooo De verschrikkelijke oooooooooooooooooooooooooooooooooo Een vrolijke liefdesroman van BERTA RUCK. Vertaald door TEO DE WITTE. 15) Tussen de ham en eieren en zijn compote deelde hij het gazelschap in- eens mee, dat hy spoedig enkele ex tra verlofdagen kon verwachter, en van plan was om die eens heerlijk in den minlijken kring door te bren gen. De huiselijke kring dat wil zeg gen, zijn vader en de meisjes, want mrs. Cattermole stond nooit voor elf uur op keken hem met zwijgende ironie aan. Zijn vriend Billy Wynstone gie chelde ineens: „Boffer! Ik kan me voorstellen, dat jij naar die vacantie •uitziet als een gevangene naar zyn bevrijding, als je ze in een zo gezel lige omgevjng mag doororengen." Het knipoogje, waarvan deze cri de coeur vergezeld giig, was een schreeuw om mee te worden uitge nodigd. Maar hij kreeg ze niet. Peggy De- lamere die achter het koffiesterizat, trok even haar bovenlip tot een vreemden glimlach, toen ze dit vra gen en ontwijken der twee vrienden volgde. Het was trouv/ens die ochtend reeds meer dan duidelijk geworden, dat jonkheer Wynstone er alles op gezet had om hoe dan ook een nieu we ontmoeting te hebben met het nieuwe lid van hun familiekring, dat hij voor zichzelf als de „grote at tractie" had bestempeld. Hij waagde het zelfs een opmer king van Eric te couperen om haar dwars over de tafel toe te roepen: „Houdt u erg veel van de stad, miss Ames?" „Dat gaat nog al", zei Arabella. „Ik verveel me eigenlijk nooit, ziet u, waai; ik ook ben." De jonge Wynstone keek haar zo aandachtig aan, dat alle meisjes een parig wisten,^ wat er in zijn hart moest omgaan. Er zijn nu eenmaal mannen, die nooit kunnen verber gen, dat ze het meisje van hun keuze het liefste duifje ter wereld vinden en er zullen altijd hatelijke meisjes blijven bestaan, die dat onmiddellijk moeten bemerken. Wynstone ging inmiddels verder: „Je moest eens overkomen en dan ergens met me lunchen.. Jullie allen", voegde hij er ongelukkig genoeg juist aan toe, zodat zijn uitnodiging iets humoristisch kreeg, wat zich in Be- ry's spotlach onmiddellijk liet lezen. Nee, Amber en Beryl droegen hun meest afstotelijke gezichten en blou ses deze morgen. Arabella scheen dit alles niet te bemerken. Zij knikte hem allervriendelijkst toe en vond die Billy een heel geschikte kame raad, Billy dacht iets heel onparle mentairs ten opzichte van de onmo gelijke zusters van zijn vriend, en beantwoordde Arabella's toestem ming met een blik, die een geboren prinses niet onwelkom geweest zou zijn. Het was alsof Wynstone niet meer dan een simpele hertog was, die alles over had om de gunst van zijn prinses waardig te worden. Toch zag deze daar nauwelijks naar uit. Van de wijs gebracht door de ver halen in de zondagsbladen en de Franse modeplaten, meende Arabella dat een meisje uit de hogere kringen in zo'n chique huis als „De Schuur" er niet aan zou denken om zich voor het ontbijt te kleden en dat ze in een „gepast négligé" moest verschijnen. Arabella had dus knippatronen la ten komen en het idee van de né- gligéé op haar eigen persoonlijke en zeer radicale wijze opgelost. Het was een combinatie van mousseline met Japanse zijde, de nodige bonte des sins, die meer aan een behang dan aan een japon deden denken, en ver der een hele collectie versiersels en oplegsels van het meest goedkope effect. De gehele familie Cattermole dreigde in zwijm te vallen, toen ze haar zagen binnenkomen. Alleen Eric en jonkheer William schenen voor niets anders oog te hebben dan voor het verbazend blozend ge zicht van het verbazend gezonde kind, dat met een opgewekt: „Goe- denmorgen samen", naast de zoon des huizes plaats nam, alsof dat ncuit anders was geweest. Zij hadden blijkbaar niet eens bemerkt, dat Ara bella haar interpretatie, van het né gligé zo ver had doorgevoerd, dat ze zich niet eens de moeite had ge geven om har enorme vracht haar uit te borstelen. Een schattig kanten kapje, met verbazend grote openin» gen, waardoor lichtroze linten wa ren gevlochten, hield alles een beetje bij 'elkaar. „Het enige teken van een bios, dat er aan haar te bekennen valt", zei Beryl na het ontbijt sarcas tisch tegen haar vader, toen ze sa men de auto nakeken. „Miss Ames bad de beide jongelui zo lang moge lijk vanuit haar slaapkamer nage wuifd', alsof er helemaal geen dienst boden bezig geweest waren haar bed op te maken. Maar het antwoord van de Squire verraste zijn dochter niet weinig. „Hm. Wat voor tekortkomingen er ook gevonden mogen worden in miss Ames' opvoeding, niemand zal kun nen zeggen, dat zij jaloers is of haatdragend", merkte hij op. „Ik heb nog nimmer een goed'hartiger kind ontmoet en ik geloof, dat jullie er al lemaal een voorbeeld aan mogen ne men". Beryl Cattermole keek haar zus ters verbaasd aan. Zij kon bp het ogenblik geen woord uitbrengen. Maar toen haar vader even later het hek uit gang naar de rentmeester, zei ze tegen Amber: „Amber, heb je in de gaten, wat dat buitengev/one kind heeft weten klaar te spelen? Het is niet alleen Eric of dat stomme schaap, dat na tuurlijk voor elke boerenmeid in aan bidding neervalt, als ze maar rose kaken en dikke armen heeft; ze heeft ook vader om haar vinger we ten te winden." „Het meisje is niets meer of min der dan een mannenverslindster", merkte miss Amber Cattermqle uit Tie hoogte op. „Mannen zyn buitengewone we zens", stelde de meesteresse des hui zes vast, toen het onderwerp in de loop van de morgen nog eens werd opgenomen. „Je wordt altijd opge voed, met de overtuiging, dat ze zo vreselijk moeilijk zijn voor de vrou wen, die voor de heren in alle op zichten onberispelijke „ladies" moe ten zijn. En dan bemerkt men ineens tot zijn schrik, dat ze zich laten ver blinden door vulgariteit en een aar dig gezichtje. Zowel Eric, als zyn vriend en ook je vader zijn onmid dellijk bereid om al de verschrikke lijke eigenschappen van miss Ames over het hoofd te zien, zo ze zich maar kunnen vergapen aan haar ont zettende massa blonde haar, haar mooie tanden, haar mollige wangen en die ontzetende luide lacht. Na dit alles kan ik niet meer aannemen, dat een man het recht heeft zich als kenner en rechter der vrouwen op te werpen. Zij hebben voorgoed by my afgedaan, voorgoed-!" „Ik heb het nooit geloofd", merkte Amber snibbig op. ,,U zult geen en kele vrouw aantreffen, die ook maar een woord van lof over heeft voor dat ontzettend kind." Hierin had' ze echter ongelijk. Het zou diezelfde middag nog be wezen worden. (Wordt vervoegd). J

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 2