3)e £eidc/i (2ou/fca/nt De Indonesische crisis nadert hoogtepunt Marshall klaagt over veel critiek Parijse conferentie niet ten einde Protest tegen meelprijsverhoging WOENSDAG 2 JULI 1947 Bureaux: Papengracht 32, Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826, Redactie 20015. Directie, drukkery en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERS VELD Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen KATHOLIEK DAGBLAD VOOR ,DE BURCHT" LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11127 Abonnementsprijs f 0.26 per week, f 1.10 per maand, 3.25 per kwartaal. Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. By contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden f 1.50. Onderwijs-vernieuwing in de practijk In het Haagse blad de „Nieuwe Courant" lazen wij het volgend arti kel over „Onderwijsvernieuwing in de practijk", hetwelk wij hier laten volgen, waarbij wij de daarin gedane feitelijke mededelingen voor verant woording van genoemd blad laten. „Onder de bezielende leiding van de minster van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, dr. J. Gielen, stel len departement, inspecties en onder wijsorganisaties thans plannen op, die grotendeels vaste vorm hebben aangenomen en waaraan reeds ge deeltelijk uitvoering wordt gegeven. De tegenwoordige vernieuwingsplan nen gaan uit van het idee. dat begon nen moet worden bij de leerkrachten zelf de bereidheid tot vernieuwing te kweken. Twee voorwaarden zijn essentieel. De eerste is, dat de omstandighe den zo zijn, dat zij het de leerkrach ten mogelijk maken hun volle toe wijding te geven. De nieuwe bezoldi ging heeft daarvoor een zeer belang rijke bijdrage geleverd. De tweede voorwaarde is, dat de leerkrachten voortdurend op de hoogte worden gebracht van de steeds weer ontdek te mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren. Daartoe dienen de zogenaamde in spectievergaderingen, waar met grote groepen algemene onderwerpen be handeld worden, bijeenkomsten tij dens weekends en langer durende conferenties, zoals die reeds op de Drakenburg en op de Volkshogescho len werden gehouden. Daarnaast stelt de minister zich voor weldra cursussen voor verdie ping en bezinning in het leven te roe pen, waarbij de bedoeling voorzit te komen tot regelmatige en langdurige herscholing. Hiermede zal dus een vast instituut worden geschapen. Het ligt niet in de bedoeling hiervan een rijksinstel ling te maken. Men wil daarvoor de 3 grote organisaties (Neutrale, R.K. en Prot. Chr.) die vrijwel onderwij zend personeel bestrijken inschake len. Wel zal het Rijk de kosten beta len en in bescheiden mate coördine rend optreden, daar er een zekere mate van eenheid dient te zijn. Hoe wel de organisaties het nog niet ge heel eens zijn over de uiteindelijke vorm der cursussen valt hierover toch reeds het een en ander te zeg gen. Per inspectie wordt een cursus gevormd, welke 10 maanden duurt. Gedurende 2 a 3 uur wordt per week onderricht gegeven. Het ligt in de bedoeling alleen onderwijskrachten boven de. 25 jaar hieraan deel te laten nemen. Men wil voorts de onderwij zers in de gelegenheid stellen boven genoemde cursussen om de 10 jaar te volgen. Doordat de organisaties nauw betrokken worden bij de cur sussen wordt er een prachtige gele genheid geschapen de resultaten ook via haar afdelingen b.v. d.m.v. rap porten en beschouwingen bekend te maken aan de leden. Tot de hoofd1- punten van de te behandelen stof be horen de opvoeding tot vaderlands liefde, de betekenis van de lichame lijke opvoeding en het aankweken bij de kinderen van wat we samen wil len vatten onder de naam „de goede smaak". In het algemeen dus onder werpen, die zich moeilijk laten sa mendringen in het keurslijf van de afzonderlijke vakken, maar waaraan toch grote behoefte bestaat. Het le ven immers vraagt meer dan alleen exacte kennis. Een apart woord verdient nog het zangonderwijs. Op de begroting van het departement van O. K. en W. voor 1947 is f 30.000 subsidie uitge trokken voor het Ward Instituut te Roermond en het instituut Gehrels te Amsterdam. Beide instituten houden zich bezig met het verbreiden van een bepaalde methode voor het zang onderwijs. Het is reed,s gebleken, dat met deze methode welhaast verba zingwekkende resultaten te bereiken zijn. Beide instituten zullen door bo vengenoemde subsidies een belang rijke uitbreiding kunnen geven aan het aantal cursussen aan onderwij zers en onderwijzeressen". Tot zover de „Nieuwe Courant". Door al die vernieuwingsplannen betreffende het onderwijs wordt be vestigd de noodzakelijkheid van con fessioneel onderwijs voor de leerlin gen. 'wier ouders de Godsdienst er kennen als de hoogste norm voor goed en kwaad in het leven. Wij hebben het al reeds meer op gemerkt: kon men vroeger met een schijn slechts een schijn - - van re delijkheid beweren: wat heeft on derwijs, d.w.z. het zich verwerven van kennis, als rekenen, talen, aard rijkskunde, natuurkunde enz., te ma ken met de belijdenis van een Gods dienst. nu men algemeen gaat erken nen, dat onderwijs ook moet beteke nen: opvoeding, vorming van de ge hele mens, nü zal men moéten toe geven, dat zéér velen niet tevreden kunnen, niet tevreden mogen zijn met neutraal onderwijs. In bovenstaand artikel worden ge noemd als hoofdpunten in de ver nieuwing van het onderwijs: Opvoeding tot vaderlandsliefde- Wij hebben gezien in de achter ons liggende jaren hoe een nieuw heiden dom vaderlandsliefde opvatte en pro pageerde. Een dergelijk begrip van vaderlandsliefde heeft niets te ma ken met de deugd van vaderlands liefde, die het christendom leert en als plicht oplegt. De betekenis van de lichamelijke opvoeding. Een christen acht de li chamelijke opvoeding hoog, zeer hoog. Maar ten slotte als middel als mjddel. om in een gezond lichaam te kunnen doen leven een gezonde Een schandaal gen berusten! Naar de Venlose correspondent van de „Volkskrant" bericht, zijn daar 200.000 kroppen sla op de mest vaalt geworpen. Het overgrote deel was van prima kwaliteit. En over de grens, enkele kilome ters verder, wordt honger geleden. In tegenstelling met verschillende persberichten kon de directeur van de Venlose veiling verzekeren, dat tot op heden nog niets definitiefs be kend is over de grootte van de even tuele export naar Duitsland en de prijzen, met als noodlottig gevolg, dat Venlo, de tuin van het Roergebied, en een groot deel van Noord-Lim burg, dat altijd voor 90 procent op Duitsland is aangewezen, de groen ten naar de mestvaalt moeten bren gen. Er zijn eenvoudig geen kopers. Nederland is arm. Maar, als het niet anders kan, willen wij ook op kosten van ons land de hongerenden over de grens gratis aan voedsel helpen. Als het niet anders kan. Maar het is een schande, als het niet anders kan De regering legge de feiten open en bloot voor ons, opdat ieder constatere, waar de schuld ligt van dit hemel tergend schandaal. DE REPUBLIEK IN EEN IMPASSE uit Djokja meldt, de concentratie van alle- civiele en departementale motorvoertuigen bevolen als voorbereiding voor de mobilisatie. Gisteren zijn de leiders van de Republiek in een impasse geraakt, doordat de vier politieke leiders het niet eens konden worden over de verdeling van de portefeuilles in het nieuwe kabinet en hun opdracht aan Soekar- no hebben terugegeven. Met het voortduren van de crisis in het Republikeinse kamp is zowel de Nederlandse als de Amerikaanse no ta onbesproken en onbeantwoord ge bleven. De kabinetsformatie schijnt voor namelijk afgestuit te zijn op de aan spraken van de Masjoemi op defen sie. Deze aanspraken werden giste ren bevestigd tijdens een tweetal in terviews en een bespreking tussen Soekarno en de partijleiders. Soe- karno zal vandaag tot zijn volgende stap besluiten. Het is mogelijk, daf hij het „presidentiële kabinet" zal bandhaven om aldus een verdere verbreding van de diepe scheuring, die sinds het aftreden van Sjahrir is ontstaan, te voorkomen. Ned. autoriteiten eisen vandaag antwoord Reuter zegt voorts, dat deze impas se heeft geleid tot de ernstigste toe stand sinds het bestaan van de Repu bliek, aangezien zij ook de politieke crisis gecompliceerd en de vrede op Java in gevaar gebracht heeft, daar het laatste verzoek van de Nederlan ders om verduidelijking van het standpunt van de Republikeinen on beantwoord bleef. De Nederlandse autoriteiten ver wachten, volgens Reuter, uiterlijk vandaag een antwoord van de Repu blikeinen op de nota, die dr. Van Mook Zondag j.l. heeft ingediend. DE AMERIKAANSE HULP AAN EUROPA „Er worden opzettelijk verkeerde voorstellingen gegeven over de mate en het doel van de Amerikaanse hulp aan Europa," aldus verklaarde minister Marshall gisteren in een te Washington gehouden rede, waarin hij er op wees, dat zij, die verant woordelijk zijn voor deze campagne, de noodlijdende volkeren een zeer slechte dienst bewijzen. Marshall sprak niet rechtstreeks over Rusland, de conferentie van Parijs of het plan-Marshall, doch liet weinig ruimte voor twijfel over de bedoeling van zijn rede, toen hij zeide, dat er tot dusverre meer van critiek dan waardering voor de Amerikaanse steun was gebleken. „De herhaalde beweringen of zin spelingen, dat de Verenigde Staten imperialistische bedoelingen hebben of dat de Amerikaanse hulp aange boden wordt om de ontvangers op enigerlei wijze politiek of econo misch te binden, zijn het toppunt van kwaadwillige verdraaiing van de waarheid.'' V.S. eisen doelmatig gebruik. Daarentegen merkte hij met na druk op, dat „het onjuist is te ver klaren, dat het volk der Verenigde Staten geen eisen zal stellen ten aanzien van het gebruik van zijn bijdrage tot het herstel van de we reld. Het eist nadrukkelijk, dat het geen wordt bijgedragen, doelmatig gebruikt zal worden voor het doel waarvoor het bestemd is, dat de bijdragen niet zullen worden benut voor zelfzuchtige economische politieke belangen en dat zij alleen gebruikt worden om het economisch herstel te vergemakkelijken." „Ten slotte, zo besloot Marshall, moeten de bijdragen de hoop en het vertrouwen onder de betrokken volken herstellen, opdat de wereld eenmaal vrede en veiligheid kennen." Geen Imperialisme. Ter weerlegging van beweringen, dat de Verenigde Staten naar im perialisme streven, wees Marshall op de spoed, waarmede Amerikaan se troepen uit Europa waren terug getrokken en de hoeveelheid goede ren, die daarheen waren gezonden sinds het einde van de oorlog. Marshall voegde hieraan toe: „In de Europese landen zijn geen aan de Verenigde Staten onderworpen politieke partijen achtergelaten, die zouden kunnen trachten zich van regeringen meester te maken. Er zijn geen Amerikaanse agenten ge weest, die getracht hebben 'n over heersende rol te spelen in de lan den van Europa, er zijn geen „Ame- rikaans-Europese maatschappijen" opgedrongen aan onwillige rege ringen." Marshall verklaarde, dat 82 mil- lioen ton goederen, geschat op meer dan 9 milliard dollar, sinds het ein de van de oorlog Europa waren binnengestroomd. Sinterklaas Peron Te Buenos-Aires wordt mede gedeeld, dat Generaal Juan Pe ron, President van Argentinië een surprice voor de wereld ge- raad heeft. Zondag a.s. zal hij via de radio een „sensationele boodschap" tot de wereld rich ten. Peron zal de buitenlandse di plomatieke vertegenwoordigers, senatoren en journalisten uitno digen het uitspreken van de boodschap te 21 uur bij te wo nen. DOODSTRAF VOOR LANDWACHTCOMMANDANT. Het bijzonder gerechtshof te Am sterdam heeft uitspraak gedaan in de zaak, tegen de 30-jarige land wachtcommandant W. A. v. d. S. uit Alkmaar, die in de bezettingstijd verschillende illegale werkers van het leven heeft beroofd en zijn on dergeschikten meerdere malen heeft aangezet ondergrondse werkers te vermoorden. Conform de eis werd v. d. S. tot de doodstraf veroordeeld. ziel, die al haar krachten kan stellen in de dienst van God en van de me de-mensen om God. Het aankweken van „de goede smaak." Ook hier zullen de toepas singen in de concrete levensomstan digheden ook zeer verschillen naar gelang de levensbeginselen en de we reldbeschouwing die men als de juiste erkent. Wij stippen slechts aan en zouden natuurlijk nog veel meer over dit al les kunnen zeggen. Zonder ons schuldig te maken aan eenzijdigheid, mogen wij constateren, dat de voorstanders van het confes sioneel onderwijs reeds altijd het on derwijs hebben opgevat in die brede zin als hier wordt bedoeld. Dit con staterend, willen wij natuurlijk niet ontkennen, dat ook velen, die in het christelijk onderwijs werkzaam zijn, nog niet veel zullen kunnen leren, om hun onderwijs met de moderne hulpmiddelen te vervolmaken en zo doeltreffender te maken voor de vor ming van de christelijke mens. Bij dit alles zal bezinning op de beginse len, die men eerst zelf moet beleven, voorop moeten staan. De Railton Mobil Special, de race auto, waarmede de coereur John Cobb uit Engeland binnenkort naar Bon neville Salt Flats, Utah, V-S. zal ver trekken, om een aanval te doen cp het wereldsnelheidsrecord te land. Deze auto brak het wereldrecord te Bonneville Salt Flats in Augustus 1939 met een senlheid van 369.7 mijl per uur. Tengevolge van het uitbre ken van de oorlog moest men naar Engeland terugkeren en konden geen verdere pogingen meer ondernomen worden. Men verwacht, dat indien de condities gunstig zijn, een snel heid van 400 myl per uur bereikt zal kunnen worden. Pater Lodewijk onderscheiden Bjj K. B. is aan de majoor-hulp- aalmoezenier pater L. A. Bleys pos- thuum toegekend het Kruis van Ver dienste Wordt Sjahrir toch weer minister president? In republikeinse kringen te Bata via heeft men gisteravond uiting gegeven aan de mening, dat het mo gelijk is, dat Sjahrir tenslotte toch weer minister-president wordt. Italiaans munitieschip ontploft 70 Doden te San Stefano In de haven van San Stefano, ten Noord^Westen van Rome, is een mu nitieschip tijdens het lossen in ue lucht gevlogen. Volgens de berichten zijn er reeds 70 doden, onder wie ve le havenarbeiders en leden van de bemanning van het schip. Het getroffen schip, de „Paniglia was een Italiaans transportschip, dat munitie uit Sicilië naar San Stefano had gebracht. Duikers doen wanhopige pogin gen om een aantal leden der beman ning, dat in het achterschip is opge sloten, te redden. Zij beschikken ech ter niet over voldoende materiaal en de klopsignalen worden elk kwartier zwakker. Minstens twintig u. zal no dig zijn om de voor de reddingswerk zaamheden vereiste pontons uit Li- vorno naar San Stefano over te brengen. De redders hebben een le vensgevaarlijke poging ondernomen om met behulp van steekvlammen de vijf a zes opgesloten schepelingen te bereiken. Volgens de laatste berich ten zijn bij deze ramp 55 leden der bemanning en 13 havenarbeiders om gekomen. RUMOER IN HONGAARS PARLEMENT. „Mijn leven is in gevaar. U geeft de Russen de gelegenheid om mij te arresteren". Met deze woorden ver liet Sulyok. de leider van de Hon gaarse Vrijheidspartij de vergade ring van het parlement, gevolgd door het merendeel van zijn partijgenoten. Sulyok had het drie-jaren plan, door de Hongaarse regering inge diend. bestreden en had verklaard: „U wenst een regiem, dat is ge grondvest op een totalitaire economie en een staatsbestel, dat op slavernij berust. Voor uw driejarenplan wilt u zodanig verstrekkende bevoegdheden, dat de individuele vrijheid totaal kan worden uitgeschakeld". Daarop riep Joseph Revai (com munist): „Dus u zegt, dat er in de Sowjet-Unie slavernij is". De com munisten en sociaal-democraten sprongen op, schudden hun vuisten en riepen vertoorn: „Verrader, je valt Sowjet-Rusland aan". Nadat Sulyok daarop verklaard had, dat zijn leven in gevaar was en dat thans bewezen was, dat er in Hongarije geen vrijheid van spreken is, verliet hij de zaal. Naaerhand keerde hij echter terug om te luiste ren naar andere leden van de oppo sitie, die het wetsontwerp aanvielen en de communisten beschuldigden van een verbreken der coalitie. Tenslotte werd ondanks de opposi tie het wetsontwerp voor het drie jarenplan met een grote meerderheid aangenomen. De wet voorziet in de oprichting van een bureau en een raad voor de planning met zeer uit gebreide bevoegdheden om een sy stematische verhoging van de pro ductie op het gebied van landbouw en industrie in Hongarije te organi seren. In de mallemolen Zelfs als je koning bent, wil je wel eens in een draaimolen zitten en als je Pharao van Egypte bent, dan heb je juist zin om het gezelschap van de dode stoffige mummies eens te ont vluchten. Zo dacht koning Fa- roek van Egypte er ook over. Reeds enige tijd heeft een Ne derlands Lunapark zijn tenten opgeslagen tussen de pyramiden aan de oevers van de Nijl en Zaterdag kreeg de koning plotse ling zin om zich daar te gaan' amuseren. Na sluitingsuur, toen alle bezoekers weg waren, arri veerde de koning met zijn zuster, de keizerin van Irak, en enkele hoge autoriteiten. Alle lichten werden weer aangestoken en de koning stapte met de keizerin in de draaimolen. Zij zwierden op hun paarden en leeuwen lustig rond, hadden dolle pret aan de zweefmolen, speelden verstop pertje in de dwaaltuin en het was vier uur 's nachts voordat zij 't wisten. Toen zei de keizerin van Irak: „O, Faroeki, ik kan niet meer. Is me dat lachen". En de koning antwoordde: „Ik heb nog nooit zo'n lollige nacht gehad. Maar 't is goed-, zus, we gaan naar huis". Hij graaide in zijn vestzakje en gaf het personeel een fooi van 100 Egyptische ponden, waarop de exploitanten zeiden: „Majes teit, kom nog maar 'ns keertje terug. U mag altijd voor niks in de draaimolen". En tegen elkaar zeiden ze in 't Hollands: „Dat brengt centen op!" De volgende morgen had de koning z'n fez achterstevoren op zijn hoofd, maar hij neuride nog ons internationale volkslied: „En dat we toffe jongens zijn, dat wille we wé-hé-te BEVIN EN BIDAULT, de Engelse en Franse minister van buitenland se zaken, hebben op de zitting van gisteravond hun Sovjet-Russische ambtgenoot Molotof de tijd gegeven om hun uiteindelijke voorstellen voor de uitwerking van Marshall's plan tot hulp aan Europa te aanvaarden of te verwerpen. Nieuw Frans plan Frankrijk heeft een nieuw voorstel gedaan, dat volgens Bidault alle ver zekeringen geeft, die Molotof ver langt. Volgens Molotof is het nieuwe Franse plan in hoofdzaak hetzelfde als het eerder naar voren gebrachte. Het fundamentele verschil tussen het Franse en het Sovjet-Russische voor stel is volgens Bidault het volgénae: de Sovjet-Unie wil eenvoudig een lijst opstellen van de noden van elk land apart, dat door de V.S. gehol pen kan worden. GAAN BAKKERSPATROONS STAKEN? De Amsterdamse afdelingen van de samenwerkende bakkerspatroons organisaties en coöperaties kwamen gisterenmiddag in Bellevue in pro testvergadering bijeen. Vijftig pro cent van alle Amsterdamse bakkers waren aanwezig, ter bespreking van de te volgen gedragslijn, wanneer in derdaad de meelprijs met f 1.70 per 1000 kg. zal worden verhoogd, zoals het departement van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening voor nemens is te doen. Deze meelprijsverhoging zou kun nen worden opgevangen met een ver hoging van de broodprijs met een cent. Nu echter de minister voor Amsterdam en enige andere grote plaatsen heeft bepaald, dat deze - Kostbaar document teruggevonden Een antiquair te Augusta (Geor gia, V.S.) heeft bekend gemaakt, dat een der waardevolste documen ten van het Huis van Oranje, de huwelijksacte van Koning Willem IH en Koningin Emma, is terugge keerd in Nederlands bezit, na een oorlogsverblijf in Amerika, aldus het „Handelsblad". Henry Prontaüt, zoals deze anti quair heet, vertelde, dat hij dit stuk in November 1945 voor een kleine prijs gekocht had van een Ameri kaanse soldaat. Noch de soldaat, nog hij zelf besefte de waarde van het document. De soldaat zei, dat hij het „als een souvenir" uit Duits land had meegenomen en vertrok uit Prontaut's zaak zonder zijn naam achter te laten. Maanden later her innerde Prontaut zich het stuk en hij haalde zijn vriend Alfred Battey er bij om de Franse tekst te veralen. Tot hun verrassing bleek toen, dat het ^ocument de trouwbeloften be helsde, gedaan door Adelaide Emma Wilhelmina Theresia van Waldeck- Pyrmont en Willem, Prins van Oran- je-Nassau en groothertog van Luxem burg, De acte was opgemaakt in October 1878 en het huwelijk werd in December d.a.v. voltrokken. Prontaut heeft toen de acte ver zonden aan een vriend in Europa met de oparacht te zorgen dat het weer in handen zou raken van de Koninklijke Familie van Nederland. broodprijs met een cent moet wor den verlaagd, betekent dit voor de bakkerspatroons een verlies van twee cent per brood. Herhaaldelijk hebben de genoemde organisaties, o. a. met een telegram aan de minis ter zich verzet tegen de dreigende meelprijsverhoging, welke mogelijk reeds Maandag een feit zal worden. In een motie werd als eenstem mig besluit van deze protestverga dering vastgelegd, dat de Amster damse bakkersspatroons zullen blij ven weigeren de meelprijsverhoging te erkennen, afweermaatregelen zul len beramen en zo nodig tot sluiting van hun bedrijven zullen overgaan. Als Vrijdag a^. bekend mocht worden, dat de verhoging inderdaad wordt doorgevoerd, zullen zij Maan dag daaraanvolgend allen automa tisch tot sluiting hunner zaken over gaan en hun zaken zo lang gesloten houden tot de minister zijn stand punt zal hebben gewijzigd. Voorts werd besloten de zieken huizen etc. van deze protestactie niet de dupe te laten worden en enige bakkerijen aan te wijzen, waar ten behoeve van deze inrichtingen zal worden doorgebakken. De vergade ring werd bijgewoond door vele bakkers uit verscheidene delen van het land. Mr. E. N. van Kleffens Bij K. B. van. 27 Juni, is met in gang van 1 Juli aan mr. E. N. van Kleffens op zijn verzoek op de meest eervolle wijze ontslag ver leend, als minister zonder porte feuille, onder dankbetuiging voor de uitnemende diensten, onder uiterst moeilijke omstandigheden door hem aan H. M. de Krningin en den lande bewezen. Naar het A. N. P. vei neemt, heeft de minister-president in ae minister raad van Maandagmiddag namens het kabinet zeer hartelijke woorden gericht tot de scheidende minister, herinnerend aan de vele jaren van diens zo belangrijke arbeid. De heer van Kleffens zal over en kele dagen naar zijn diplomatieke post te Washington vertrekken. Frankrijk daarentegen is van oor deel, dat het noodzakelijk is niet al leen een dergelijke lijst op te stellen, maar tevens de balans op te maken van de productiecapaciteit van Euro pa en van de mogelijkheid tot weder zijdse hulp van het ene Europese land aan het andere. In het nieuwe Franse plan wordt evenals in de vorige Engels-Franse voorstellen herhaald, dat Europa zich zelf moet helpen alvorens de V.S. om hulp te vfagen. De concessie aan de Sovjet-Russische zienswijze is echter, dat Frankrijk verklaart, dat het plan voor onderzoek naar de Eupropese productiviteit geen inmenging in binnenlandse aangelegenheden van ledenstaten mag inhouden en geen in breuk op hun souvereiniteit mag ma ken. Er moet een commisie van samen werking worden gevormd om de mo gelijkheden van Europese samen werking te bestuderen en te bepa len, waar en hoeveel hulp van de V. S. benodigd is. Deze commissie zal alle Europese landen met voorlopige uitzondering van Spanje raadplegen. De opperbevelhebber zal inlichtin gen verstrekken over de beschikba re goederen en de noden van Duits land. De commissie zou samenge steld zyn uit vertegenwoordigers van de „grote drie" en enkele ande re Europese staten. Vóór 1 Septem ber 1947 moet rapport worden uitge bracht. Subcommisies moeten wor den gevormd', waarin vertegenwoor digers der grote drie en van 3 der meest belanghebbende landen (na men opengelaten) zitting moeten hebben. Molotof heeft tot Woensdagmiddag 16 uur bedenktijd gevraagd. VERMINDERDE SUBSIDIE OP DE KOLENPRUS. De toestand van 's lands finan ciën heeft het noodzakelijk gemaakt, de overheidssubsidie op de kolen- prijs te verminderen. Ten gevolge hiervan zal met ingang van 1 Juli 1947 de kolenprijs worden verhoogd. Voor groot-verbruikers en handela ren betekent dit in het algemeen een verhoging van 5.per ton. Voor klein-verbruikers een verho ging van 40 cent uer HL. anthra- ciet en eierkolen en 25 cent per HL. cokes. Ter tegemoetkoming in de lasten, die deze verhoging van de kolen- prijs voor een huishouden met zich meebrengt, zal aan de houders van een kolenkaart op een nader aan te wijzen bon een nader te bepalen bedrag worden uitgekeerd. Bijzon derheden over de uitkering zullen t.z.t. bekend worden gemaakt. De aandacht van industriële ver bruikers wordt er op gevestigd, dat doorberekening van deze verhoging voorshands niet zal mogen geschie den. Een. taeftje... „Wie aan de mensen niet zoekt te behagen of vreest te mishagen, zal veel vrede genieten". Thomas a Kempis.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1