Alle Nederlanders uitgeschakeld A. H. FORTANIER TAXIS Peltenburg's 14 daagse Clear off Winkeljuffrouw LAATSTE WAARSCHUWING VRIJ ZAND HALEN AGENT-INCASSEERDER Net Dagmeisje Hulp i.d. Huishouding Kantoorbediende Chemische Strijkster Luxe Auto „SURSIIM COROfl" dinsdag 1 juli 1947 l)E leidse courant pagina 4 DE WIMBLEDONKAMPIOENSCHAPPEN De laatste Nederlanders die nog aan de kampioenschappen te Wimble don deelnamen zijn gisteren uitge schakeld. Mej. Rollen Couquerque in het gemengddubbelspel met de Brits- Indiër Ahmel verloor op normale wij ze van Wittman en miss Midleton, terwijl onze herendubbel tegen een veel sterkere tegenstander ten onder ging. De Australiërs Geoff Brown en Colin Long zijn individueel al heel veel sterker dan van Swol of Rinkel, zodat indien hun double op behoor lijk peil gestaan had, zij ook de Ne derlanders eenvoudig vernietigd ge slagen zouden kunnen hebben, maar hun double rammelde al even hard als de Nederlandse, zodat tenslotte zij, die de meeste smashes insloegen overwinnaar werden, niet zonder aan de Nederlanders een set te hebben moeten afstaan. Van Swol was de zwakste van het viertal, doch Rinkel speelde soms heel verdienstelijk het „va banque" spel, dat tegenover deze tegenstanders alleen succes kon heb ben. Colin Long was de zwakste Au straliër en het is dan ook grotendeels aan hem te wijten, dat de Nederlan ders nog een set konden halen. De uitslag was: Geoff BrownColin Long slaan van Swol-Rinkel, 63, 6—4, 3—6, 6—3. De Nederlanders zijn bij het vorige jaar vergeleken achteruitggegaan en vooral van Swol was ditmaal bijzon der zwak en onvast. Wimbledon 1947 was het zwakste tournooi. dat wij van Swol hier ooit hebben zien spelen. In het herenenkelspel zijn nu de laatste vier bekend, drie Amerikanen en een Australiër. Pails tegen Kra mer en Patty tegen Tom Brown. Kra mer speelde supertennis tegen de ar me Geoff Brown, die daardoor een voudig „nergens" was en het zal al heel vreemd moeten lopen als Kra mer .geen Wimbledonkampioen 1947 wordt. Budge Patty hing een nieuwe s aan'zijn gordel: die van de Tsjech Drobny. Drobny stond', wat sets be trof, met 21 voor: 64, 46, 97. Toen nam Patty plotseling met 30 de leiding, om die, zonder dat Drobny er iets tegen doen kon. via 41, en 52, op 6—2 te brengen. Maar in de vijfde en laatste set wonnen beide spelers tot en met de zevende game de eigen service (4—3 voor Patty), PAARDENSPORT RUITERDAG „HORS". In het kader van de 63ste lustrum viering van het Amsterdamse Stu dentencorps organiseerde de Studen- tenrijvereniging „Hors" gisteren een nationale ruiterdag in het Gooi, die uit een cross country en een sping- concours bestond. De door de burgemeester van Am sterdam, mr. Arn. J. d'Ailly, uitge loofde medaille voor de beste deel nemer op beide wedstrijden, werd gewonnen door de agent van de Am sterdamse bereden politie', Prins, die de cross country over 2000 meter won in de tijd van 4 min. 36 sec. en die in het springconcours als vijfde eindigde met 0 strafpunten en een tijd van 68.8 sec. De uitslagen luiden: Cross country over 2000 meter: 1. Prins (A'd:amse bereden politie) op Corry in 4 min. 36 sec.; 2. de heer Goes (A'dam) op Robert in 4 min. 51 sec.; 3. de heer Arts (A'dam) op Rocket in 5 min. 0.1 sec.; 4. v. d. Weert (A'damse bere den politie) 5 min. 19 sec.; 5. de heer v. d Toorren (Leiden), 5 min. 45 sec. (Deze won tevens een speciale prijs voor de beste student-rijder). 1. De heer Koster (Bussum) op Ty phoon, 0 fouten 61.2 sec. Toen was de weerstand van Drobny voor goed gebroken: hij verloor in de achtste game de eigen service op Lo ve en ook die vg.n Patty op Love. Pails stond snel twee sets achter tegen de Amerikaan Falkenburg (4—6, 46), maar hij liep in de derde set even snel tot een 20 voorsprong op. Falkenburg nam in de vijfde ga me de leiding over (32) en het leek met Pails gedaan, doch de Australiër maakte van een inzinking van Fal kenburg gebruik om vier achtereen volgende games en dus de set met 63 te winnen. Mogelijk was dit reeds een voorteken van Falken- burg's slechte physiek, want in de beide volgende sets was de Ameri kaan niet meer in staat behoorlijk partij te geven, waardoor Pails slechts twee games verloor van de 14, die nodig waren om hem de match te doen winnen. Het enige, „drama" was de beslis sende zege van de jonge Tom Brown over de acht jaar oudere Wimble donkampioen 1946 Petra, die het vo rige jaar met een achterstandl van twee sets nog van Brown had weten te winnen. Ditmaal had Petra heel weinig tegen het spel van Brown in te brengen, soms schoot zo nu en dan nog wat vuurwerk van Petra's rac ket, maar dat was ook al wat er schit terde in de Franse tennis-duisternis. L.T.C. „De Munnik". Onder 'n tropische temperatuur moesten bei de teams van „De Munnik" de strijd aanbinden tegen het Haagse Thor. Ondanks de warmte heeft men kun nen genieten van vele mooie en spannende partijen en hoewel grote overwinningen behaald werden, zijn deze geenszins cadeau gegeven. De Munnik 1 behaalde 'n 5—0 overwin ning. In het herenenkelspel won Sepers van zijn tegenstander door opgeven. Jammer, want na het laten lopen van de eerste set kwam Sepers er hoe langer, hoe meer in. Met de stand 22 in de derde set gaf Woltjer we gens onwel worden op. Ook mej. Koning won door opgeven, doch deze had ook onder normale om standigheden glansrijk gewonnen. Bij de stand 6—0, 41 werd ook hier door de Thor-dame opgegeven. De uitslagen waren als volgt: J. Sepers wint van W. Woltjer 06, 63, 22; mej. E. Koning wint mevr. A. C. van Dixhoorn 60, 41; mej. E. Koning en J. den Holder slaan mej. J. M. Abelis en R. Töll 63, 60; mevr. A. van Deventer en J. Sepers slaan mevr. v. Dixhoorn en W. Woltjer 62, 62; J. den Hol der en J. Sepers slaan R. Töll en W. Woltjer 8—6, 6—4. De Munnik 2 won met 41. W. Aldërshoff en B. Meeuse speelden het klaar om in die hitte 82 games te spelen, waarvan Aldërshoff er 49 won, voorwaar 'n mooie prestatie. De uitslagen luiden: W. Aldërshoff slaat B. Meeuse 61, 46, 75; mej. C. van Skeris v'erl. van mej. A. de Veer 46, 46; mej. C. van Ekeris en W. Aldërshoff slaan mej. A. de Veer en B. Meeuse 61, 97; mevr. B. van Schaik en J. W. Boot slaan mej. J. Mabelis en R. Kempers 63, 6—4; W. Aldërshoff en J. H. C. La- man slaan Meeuse en Lacueille 5—7, 6—2, 6—4. ATHLETIEK. DE VOORWEDSTRIJDEN P. H. BEKER. Te Beverwijk vonden, zoals in het kort reeds gemeld, Zondag jl. de voor wedstrijden om de P. H.-WLs- selbeker plaats, aan welke wedstrij den ook door een ploeg van „De Bataven" wend' deelgenomen. De sterke DOS-ploeg eindigde als eer ste met 83,5 pnt., terwijl de Bataven een eervolle derde plaats bereikte met 46 pnt., daarbij ploegen als die van DEM en Zaanland verre achter zich latend. P. Schouten maakte zijn enttfée in de Bataven-ploeg en startte op de 110 m. horden, doch wist hqt niet verder te brengen dan een teleur stellende derde plaats in zijn serie. R. Stikvoort deed het beter en ein digde als eerste in zijn serie, terwijl hij in de finale de vijfde plaats be zette. Wim van Dorp bezette in de finale 100 m. de tweede plaats met een tijd van 11.5 sec. J. Post bracht het in de finale 400 m. tot een vier de plaats in de tijd van 56.8 sec., hetgeen geen onverdienstelijk resul taat genoemd kan worden. Op vèr- springen was W. van Dorp vanzelf sprekend weer de grote man. Hij wist dit nummer op gemakkelijke wijze te winnen en behaalde een af stand van 6.37 m. De 5000 m. werd een uitgesproken Batavensucces. L. van der Steen en L. van Heteren be zetten hierm resp. de eerste er tweede plaats. Ook op polsstokhoog springen deden de Bataven van zich spreken. A. Gieske en H. Bresser waren het nil die op dit nummer ze gevierden. Op de 4 x 100 m. estafette werd de derde plaats bereikt. De Batavenploeg die overigens vier invallers telde komt Ver moedelijk in aanmerking om op 31 Augustus deel te nemen aan de finale om de P. H.-beker. Donar alhleten startten te Gouda. Tijdens de gisterenavond te Gou-. da gehouden avondwedstrijden boek ten enige Leidse athleten van Donar de navolgende aardige resultaten. De nieuweling Fr. Kriek won de 100 m. kl. D. in 12.6 sec., terwijl C. D. Brouwer op overtuigende wijze I z'n tegenstanders klopte op de 400 m. kl. C. door met ruime voorsprong als eerse door de finish te gaan in 58 7 sec. De junior Garama werd tweede op de 300 M. in 45.1 sec., waarna de Donar Olympische estafetteploeg be- staande uit de lopers Bonte, Brouwer Stuivenberg en Garama tweede werd in 3 min. 57,7 sec. VOETBAL KAMPIOENSCHAP JUNIOREN A. DOSRNoordwijk 02. Een pittig partijtje voetbal, speciaal van de zijde van Noordijk. Rust 01. Ook in de tweede helft was Noord- wijk sterker en won verdiend met 0—2. S. J. C.Weteringse Boys 10. Een gelijk opgaande strijd met wis selende kansen, waarbij voor rust niet werd gedoelpunt. Slechts na rust wist S. J. C. de leiding te ne men (10) en zich daarmede te plaatsen in de demi-finale. Quick BoysA. S. C. 20. Q B. was in deze ontmoeting veel sterker en A. S. G. kwam er bijna niet aan te pas. Voor rust verkreeg Q. B. een verdiende 20 voorsprong. In de tweede helft was het spel iets meer verdeeld, zonder dat A. S. C. doel punten kon maken en zelfs een straf schop miste. RodenburgA. R. C. 20. Een zeer goede wedstrijd met Rodenburg als uitblinker. Goede schoten van linksbuiten en -binnen zorgden voor een 20 voorsprong, terwijl de'ach terhoede van A. R. C. met de goede keeper aan het hoofd verder onheil wist te voorkomen. Na rust is A. R. C. geheel ingesloten geweest, maar Rodenburg kon het juiste schot niet meer vinden. Wij verwachten Roden burg zeker in de finale. Het programma voor a.s. Donder dag, op het Rodenburg-terrein is: 7.10 uur: S. J. C.Quick Boys. 8 uur: NoordwijkRodenburg. Lisse 2D.O.S.R. 2 02. De Lisse-reserves hebben in hun eerste degradatiewedstrijd teleurgee- steld door op eigen terrein van het bezoekende D.O.S.R. te verliezen. De thuisclub bleef beneden de ver wachtingen, daarentegen waren de bezoekers het meest in de aanval. Vooral voor de rust was de club uit de Veen over alle linies het beste, maar voor de rust bleven doelpun ten uit. Reeds kort na de hervatting wist D.O.S.R. met een goed gericht schot de leiding te nemen en hoewel Lisse beter speelde dan voor de rust, was de voorhoede niet opgewassen tegen de hechte defensie. Bij een misverstand in de Lisse-achterhoedé ontstond het tweede doelpunt (02) Lisse kreeg nog verschillende fraaie kansen, waarbij eenmaal buiten be reik van de doelman tegen de paal geschoten werd. In de stand kwam echter geen verandering meer. De 20 overwinning der gasten was een goede beloning voor hun beter spel. TIM TUIMEL EN HET SPOOK VAN MUIZENDAM 33. Verbaasd keek de commissaris marskramer-Tim na.... Maar deze liep, of hij nog nooit iets anders ge daan had, te roepen: Garen en band! Garen en band! Na korte tijd had hij z'n eerste klant. En na tuurlijk juist de man die hij bedoelde. Deze wenkte hem boven. „Geef mij een klosje sterk ijzergaren!" vroeg hij grimmig. Doch het speet Tim erg, ijzergaren had hij niet. Maar wel erg dun koperdraad. Als meneer daar iets aan had? Meneer vond het schitte rend! Als hij echter geweten had dat Tim hem juist dat koperdraad in plaats van ijzergaren had willen ver kopen, was hij vast minder in zijn schik geweest; Politie staakte bokswedstrijden Er werd teveel geboksti Onverantwoordelijke elementen hebben gisteravond tijdens wedstrij den in de Haagse Lierentuinzaal de bokssport een slechte dienst bewe zen. De Hagenaar Theo Nolten, ban- tamkampiofin van Nederland', ver dedigde zijn titel tegen de Amster dammer Hannes Schneider. De Am sterdammer, die in de eerste negen ronden door snel en aantrekkelijk boksen een puntenvoorsprong ha'd verkregen begon in de tiende en elfde ronde vermoeid te raken. Nol ten zag toen zijn kans. Alleen een knock-out zege kon hem zijn titel doen behouden, hetgeen in de twaalf de ronde dan ook prompt geschied de. Op volkomen eerlijke en regle mentaire wijze ging Schneider voor tien tellen neer en werd Nolten over winnaar verklaard. Dit was echter niet naar de zin van Schneiders sup porters. Binnen enkele ogenblikken was de stampvolle zaal omgetoverd in een woeste vechtende menigte. Een inspecteur van politie, die tus senbeide willöe komen moest zijn revolver trekken om zich de boks- liefhebbers van het lijf te houden. Toen het publiek na herhaalde waar schuwingen niet naar de plaatsen terugkeerde heeft de politie zeer terecht de wedstrijden gestaakt en de zaal deen ontruime>«- SCHAKEN Schaakkampioenschap van. Lisse. Uitslagen 6de ronde: lste klasse: B. L. Hooyer—Pastoor de Groot 0—1, C. v. d. Lip—H. v. Wamel 1—0, J. Smit—Jac. Boogerd afgebr., H. A. SimonsJ. G. Snel 1o, (G. Schiltes vrij). 2de klasse: G. Dekker—J. Th. v. Koppen 1—0, J. Bos—G. Vermey Jr. y2j. GoedemansM. Vermeer 01, A. H. v. RuitenOhr. C. Boo gerd' 10, (J. Grimbergen vrij). 3de klasse: P. A. v. Tol—H. v. d. Aar 0—1, A. Verdoes—J. Heykamp afgebr., C. v. DijkB. Smit 01, J. GeerlingC. v. d. Voort 10. Afgebroken partijen: H. v. d. Aar J. Heykamp 01, C. v. d. LipB. L. Hooyer 0—1, J. G. SnelB. L. Hooyer 01. Kampioenschap Bollenstreek. In het clublokaal van de schaakver. „De Uil" te Hillegom had de prijs uitreiking plaats van de winnaars van het tournooi om het schaakkam pioenschap van de Bollenstreek door de heer M. J. Kuiper uit Amsterdam, voorzitter van de Noord-Hollandse Schaakbond. De kampioen, de heer Bax ontving een fraaie plaquette, evenals de heer F. C. v. Lierop, die als no. 2 eindigde. De winnaar van de lste klasse, de heer J. v. d. Berg werd een fraaie beker overhandigd, terwijl de ove rige winnaars in de 2de en 3de klas se medailles ontvingen. Degenen, die evenveel punten als de winnaars behaald hadden, doch door loting waren afgevallen ontvingen een troostprijs in de vorm van een boek werk over schaaktechnische onder- Cerleur voor de officiële belangstel ling van de bond en tevens al dege nen, die haddenmedegewerkt aan het welslagen van dit tournooi was het officiële van deze avond hier mede geëindigd. Tot besluit had nog als attractie een gongwedstrijd plaats, waarvoor vier prijzen, bestaande uit schaak werken, waren uitgeloofd. Winnaars werden de heren de Laat, Rotte veel, Grimbergen en Smit. Directeur Ned. Bank voorkwam een marken-invasie De door Rost van Tonningen in 1944 tegen een salaris van 40 a 50 mille per jaar aangestelde direc teur van de Nederlandse Bank, P. H. A Bijleveld uit Heemstede, heeft voor het Haarlems Tribunaal verant woording moeten afleggen voor zijn daden in die functie. Uit een schrijven van dr. Hirsch- feld, secretaris-generaal van het de partement van Economische Zaken, en een brief van de directie van het Deviezeninstituut kwam vast te staan, dat verdachte een Reichsmarken-in- vasie heeft weten te voorkomen, het geen zelfs een ruzie met Rost van Tonningen veroorzaakte, die hem dreigde er uit te gooien en te doen arresteren. Toch vaardigde verdachte in 1944 een verordening uit, waarbij het ver boden werd Reichsmarken om te wisselen in Nederlands geld. Hier mede is bereikt dat in Nederland 100 millioen Reichsmarken minder in circulatie kwamen, wat een heftig protest van de Duitsers heeft uitge lokt. De verdediger voerde aan, dat ver dachte te goeder trouw was. Zo heeft hij Nederland voor grote schade we ten te behoeden toen hij een verho ging van 50 millioen tot 100 millioen gulden per maand als vaste bijdrage aan de Duitse instanties te betalen in 1944 heeft weten af te wimpelen, evenals vele door de Nederlandse Bank afgegeven deviezenvergunnin- gen. Het Tribunaal hield de zaak voor onbepaalde tijd aan om nieuwe getui gen te horen. LEIDS. TRIBUNAAL -i Het Leids Tribunaal deed heden uitspraak in de volgende zaken: H. R. Lan te Leiderdorp, interne ring voor de tijd van 3 jaar en 6 maanden tot 12 Juni 1949, ontzet ting uit de beide kiesrechten, verbod tot het dienen bij de gewapende macht en het bekleden van open bare functies. N- de Vries te Leiden, internering voor de tijd van 2 jaar en 6 maan den tot 15 April 1948, ontzetting uit dé beide kiesrechten, verbod tot het dienen bij de gewapende macht en het bekleden van openbare ambten. J. Ravensbergente Leiden, inter nering voor de tijd reeds in interne ring doorgebracht, ontzetting uit de beide kiesrechten, verbod ambten te bekleden of te dienen bij de gewa pende macht. F. H. van Leeuwen te Amsterdam, voorheen wonende te Leiden, inter nering voor de tijd van 2 jaar en 3 maanden tot 13 Aug. 1947, ontzetting uit de beide kiesrechten, verbod tot het bekleden van ambten en het dienen bij de gewapende macht. DAMMEN Kampioenschap Bollenstreek. De uitslagen van de 2de ronde der finale om het persoonlijk damkam pioenschap van de bollenstreek zijn: lste klasse: G. v. d. VoetN. J. v. Hal 11, W. HuismanJ. J. v. d. Loo 11, L. v. SteenbergeL. v. Haaster afgebroken. In de tweede klasse werd de eer ste ronde der finale gespeeld, met de volgende resultaten: C. MeesP. Beliën 20, J. v. HouweningeA. Ruighaver 2—0. JOOP ROOYAKKERS en ORIEN MELMAN hebben de eer U kennis te geven van hun voorge nomen Huwelijk op Don derdag 17 Juli a.s, des mor gens 9.30 uur in de Paro chiekerk van St. Petrus, aan de Lorentzkade te Leiden. 7567 Oegstgeest: Leidsestrw. 1. Leiden, Wasstraat 3. 28 Juni 1947. Gelgenheid tot feliciteren; Donderdag 17 Juli van 3.30 tot 5 uur, Wasstraat 3. Toekomstig adres: Emma- laan 25, Oegstgeest. Getrouwd: J. P. v. KAMPENHOUT en R. SCHELLEKENS die mede namens weder zijdse familie hartelijk dank zeggen voor de vele belangstelling bij hun hu welijk ondervonden. 7554 t Heden overleed, na een kortstondige on gesteldheid. voorzien van de H.H. Sacramen ten der Stervenden, onze geliefde Zuster en Tante, Mejuffr. GEERTRUIDA BOSLAND in de ouderdom van 74 jaar. Namens de fam., P. J. Molenkamp Oegstgeest, 30 Juni '47. Hofdijk I. De H.H. Uitvaartdien sten zullen gehouden worden in de St. Wil- librorduskerk te Oegst- 5 eest op Donderdag 3 uli a.s., de stille H. Mis te 8 uur 15 en de gezongen Requiem te half 10, waarna de be grafenis op het R. K. Kerkhof, aldaar. 7563 Rozenkransbidden Dins dag- en Woensdagavond te half negen aan het sterfhuis. seling overlijden, voor zien van de Genademid delen der H. Kerk, van mijn innig geliefde Broer KAREL LODEWIJK VAN ESSEN in de ouderdom van 44 jaar. M. Th. van Essen De H.H. Uitvaartdien sten zullen gehouden worden op Donderdag 3 Juli. in de Kerk van O. L. Vr. Onbevlekt Ontv. (Hartebrug) te 7, 7.45, 8.20 de stille en te 10 uur de plechtige gezongen H. Mis van Requiem daarna de be grafenis van uit de kerk om 11.15 uur op het R.K. Kerkhof. Rozenkransbidden Dins dagavond om 8 uur in de Rouwkapel van het St. Elisabeth Zieken huis en Woensdagavond om 7.30 uur in de kerk. P. TIMMERS HUIDARTS heeft praktijk hervat ZENUWARTS AFWEZIG W.C.A.v. Kerkhof TEI. 25555 Licht beschadigde en verkleurde muziek tegen sterk verlaagde prijs. Gaat zien of er wat voor U bi] is. Leiden, Breestraat 109, Tel. 20802 J Fa. J. J. Taverne vraagt Maandag a.s. begint de 501STE STAATSLOTERIJ Mevr. J. VAN DAM-CAHEN OUDE SINGEL 142 TELEF. 21156 In de Anna-kliniek, Meezenstraat 2 te Leiden kunnen ge plaatst worden EEN MEISJE VOOR DE KEUKEN EEN DIENSTMEISJE beide intern, benevens EEN MEISJE VOOR DE LINNENKAMER handig met de naald, extern. Zich aan te molden vóór drie uur n.m. bij het hoofd van de afd. huishouding. 5000 M3. met vergunning. Te bevragen bij E. J. HOGERVORST ZONEN, Buurtweg 8, Noordwijkerhout gevraagd door groote Verz. Mij., bestaande portefeuille ter beschikking. Borgstelling verplicht. Brieven met uitvoerige gegevens onder no. 7557 bureau van dit blad Dorrkersteeg 17. Boerderij „De Poppenkast" Voorschoten 2 en 9 Puli Repelsteeltje, 3.15; 3 en 10 Juli Impromp tu 8.15; 6 Juli Faust 3.15; 13 Juli 't Vrouwtje van Stavoren 3.15. 7570 Flaatskaarten: Schoolstr. 49, tel. Voorschoten 574. GEVRAAGD aankomende Bediende voor. broodbakkerij, tevens bezorgen, voor direct. Th. Hendriks, Hoge Rijndijk 252, Leiden. 7558 gevraagd, leeftijd 1416 jaar, hulp voor ruw werk aanwezig. H. Philipsen, v. d. WaaLsstraat 3. 7565 GEVRAAGO: DEGELIJKE voor hele dagen. Zondags vrij. Aanmelden A. van Hartevelt, Haagweg 32. Leiden. 7564 W0NINGRUIL LEIDEN-NIJMEGEN V.V. Aangeb. te Nijmegen: huis bev. 2 ruime kamers en suite m. vóór en achterbal- con 2 ruime slaapk., cabi net, ba'-dk., keuken m. bal- con. kelder, bergzolderk., grote zolder, kl. voortuin, schitterend vrij uitzicht voor en achter, huur-prijs 30.per maand. Gevr. te Leiden of Omg.: Vrij huis m. (flinke) tuin. badk., verder soortgel. in deling, huurprijs tot f 50 per maand. Brieven onder no. 7568 bu reau van dit blad. Ter assistentie van de afdelings-chef wordt voor spoedige Indiensttreding gevraagd (Mn!, of Vr.) Het bezit van diploma M.U.L.O. en typen strekt tot aanbeveling. BrleVen met volledige inlichtingen omtrent opleiding, leeftijd en referenties aan Advertentie Bureau I.R.B. Rijnsburgerweg 21 Leiden, onder No. 4087. Voor direct gevraagd Reiskosten vergoed. Aanmelden of brieven aan: Stoomwasserij „De Ster" Pr. Hendrikstraat 132—134 Alphen a.d. Rijn* Tel. 167 zonder chauffeur te huur gevraagd voor 4 dagen per week Aanbiedingen: Abonneert U op het Parochieblad per jaar. f 4.50 per kwartaal f 1.20 per maand f0.40 Bureau: Papengracht 32, Lelden Teiefoon 20935 Seiefiaontjeó PERSONEEL 2* Net meisje. Gevraagd net R. K. meisje van 9 tot 12 uur, pl.m. 16 jaar voor hulp in de huishouding. Zondags niet. Korevaar- straat 11a. 1680 AANGEBODEN Te koop: Gotische Eet kamer met tapijt 4.30 x 3.10 m., stofzuiger, mahonie parselein kastje, palisander uitsch. tafel, divan, lopers, kleden .enz. P. Hooijmans, Lijnbaanweg 1, Noordwijk, Telef. 2012. 7573 2* Te koop Bureati en gra- mofoon met kast. Te be zichtigen 's avonds na 7 u. Rapenburg 60, Leiide_n. 1684 S? Te koop aangeboden een grote en kleine maat vloerkleed (zuiver wol), Hooigracht 55. 1679 <2* Te koop; Electrisch for nuis met pannen, als nieuw 220 Vit. J. Koomen, Lange. veld, Noordwijkerhout. W0NINGRUIL <2? Woning-ruil. Wie ruilt mijn geriefelijke bovenwo ning op gezellige stand, bevattende kamer en suite, keuken, 3 slaapkamers en zolder, voor kleiner bene denhuis. Liefst omgeving Petruskerk. Br. onder no. 1681 bur. van dit blad. GEVRAAGD 21 Particulier vraagt 500 te leen, tegen "maandelijk se terugbetaling. Is gene gen een hoge rente te ge ven. Br. onder no. 1685 bur. v. d. blad. 2* Herenfiets of Dames fiets te koop gevraagd in prima staat zijnde met of zonder banden. Aangebo den 1 stel beenkappen. Adres Seringenstraat 4. 2* Accordeon met piano- kJavier a contant te koop gevraagd. Br. met omschrij ving en prijs onder no. 1610 bur. van dit blad. DIVERSEN 2" Nette jongeman, oud 27 jaar, zoekt kennismaking met dito net meisje of we duwe 2 of 6 kinderen geen bezwaar, leeftijd 2535 j. Br met foto's worden op eerewoord terug gezonden. 2 Weggelopen gladharige herder, luister naar de r.aam Tioy. Aurora, Bree straat 121, 1687 2* Vermist. Wie weet ver blijfplaats van witte poes met groen bandje en twee belletjes? Tegen beloning terug te bezorgen: van 't Hpffstraat 27a. 1686 Adverteert in dit blad

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 4